alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Author Archive: Mas Kumitir

SERAT WARNI-WARNI (Bhs Indonesia)


PUPUH I KINANTHI || Tembang kinanthi pembukaan kidung guban sri raja Surakarta ke-9 yang sedang berkuasa yang termasyhur baik dalam hal gamelan, maupun kidung petuah || || Gubahan kidung ini hanya sekedar penyembuh duka lara pelega hati, hati yang sedang jengkel mengatasi kesedihan dan pasrah kepada Tuhan || || Terbukanya hati merupakan bunga dari keutamaan, …

Continue reading

SERAT KABAR KIYAMAT


PUPUH I ASMARADANA || Ingsun amiwiti amuji | anebut namaning Yang Sukma | kang murah ing dunya mangke | tembe asih ing ngaherat | kang pinuji tan pegat | angganjar wong kawlas ayun | angapura wong kang doasa || || Milane kawula amuji | maring Allah ingkang mulya | panedhahena maneh ingong | angsala paring …

Continue reading

KAWRUH KASAMPURNANING NGAHURIP


Buku Kawruh Kasampurnaning Ngahurip Kagunganipun R. M. Mangundipura ing Mangkunegaran Kawruh Kasampurnaning Ngahurip, anggitane Je. Se. Sateryi. BAGIAN I BAB DUMADINING WUJUD MANUNGSA : LIRE. Anggitan kang kawedaraken ing ngisor iki dadiya piwulang kang cekak kanggo ing wong kang sumedya hambanjurake prasudi murih oleh susurupan ing sawatara bab kawruh ing bongsa hindu marang kasampurnaning ngahurip. …

Continue reading