alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Author Archive: Mas Kumitir

KAWRUH KASAMPURNANING NGAHURIP


Buku Kawruh Kasampurnaning Ngahurip Kagunganipun R. M. Mangundipura ing Mangkunegaran Kawruh Kasampurnaning Ngahurip, anggitane Je. Se. Sateryi. BAGIAN I BAB DUMADINING WUJUD MANUNGSA : LIRE. Anggitan kang kawedaraken ing ngisor iki dadiya piwulang kang cekak kanggo ing wong kang sumedya hambanjurake prasudi murih oleh susurupan ing sawatara bab kawruh ing bongsa hindu marang kasampurnaning ngahurip. …

Continue reading

SERAT WARNA-WARNI


PUPUH I KINANTHI || Kinanthi amurweng kidung, srinarendra kang mandhiri, surakarta kaping sanga, puwara widugdeng kawi, wasis ing gendhing wus kondhang, mumpuni kidung palupi || || Memalat waluyaning kung, mangripta kidung sesingir, ngulari lejaring driya, driyarda asemu wingit, mangun wudharing duhkita, tumuntur karsaning widdhi || || Wedharing nala mangapus, puspitanireng utami, tumamem ing driya aywa, …

Continue reading

SARINDRI


Abdine Dewi Utari.. Bebasan kembang kang tuwuh kinupeng eri… Lamun kadulu warnane anglam-lami… Ora gampang bakal nduweni… Wiragane tan mboseni… Jatmika merak ati.. Gawe brantane para Senopati… Nadyan drajate amung batur… Lelewane agawe kuwur… Sarindri… Sarindri… Iku kang dadi asmane… Ora ngira nadyan wanita jiwamu satriya… Ora mingkuh saliring pakewuh… Ora mendha sakehing bebaya… Kabeh …

Continue reading