alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

PELINTANGAN MANGSA TETANEN


Ing jaman kuna wong padesan tani pada ahli pelintangan iku wis ora kena dimokhali, sapa kang nandur pari kungkulan lintan banyak angrem iku bakal dipangan kemerki kang diarani dipangan uler, semono uga manungsa, yen manunga ke siji sok pada duwe mala gatel, marga kasumuban kemerkine lintan banyak angrem, dadi tetela setaun iku ana 12 mangsa, iku ing siji-sijine mangsa lintang iku anggawa daya prabawa, andayani seger lang rungsanging kahanan alam.

Dene carane arep labuh miwiti, iku yen kuna budha ing wayah esuk jam 4 ndelok lintang luku, yaiku mangsa karo, mbarengi sasi Agustus tanggal 2/3 yen lintang luku kang padang ing ngarep, kudu labuh luwih gasik, yen kang padang mau ing mburi, yen labuh digawe keri, yen lintang luku wis arep surut, lintang-lintang kang ana jenenge iku ngrempoyok pating krelip kaya dene jenenge : ya meh kaya dene luku, banyak angrem, lumbung lan liya-liyane.

Dene ngelmu perlintangan kang kanggo pathokan karo wong-wong tani ing padesan kaya ing ngisor iki :

1.    Kasa, umur 41 dina lintang banyak angrem mangsa prei, marga yen kanggo nandur, bakal dipangan uler.

2.    Karo, umur 23 dina lintang waluku mangsane Pak Tani labuh gawe uritan.

3.    Katiga, umur 24 dina lintang wuluh, pralambange ana manuk Sri Gunting unine cik-cik iwir-iwir iku pratandane  Pak Tani arep nyebar iku sok repot (susah) kaya nawu eluh.

4.    Kapat, umur 27 dina lintang lumbung unine manuk Sri Gunting  kyak-kyak ter-ter, pratandane Pak Tani, supaya amiwiti kyak-kyak ter-ter (nggaru) utawa gawe isine lumbung.

5.    Kalima, umur 27 dina lintang jaran dawuk prasemone barat seka wetan, kupu kuning seka kulon, udan, bung pring apus pada tukul, iku mangsane wong tani pada tandur, ndingkluk merkukung kaya jaran dawuk.

6.    Kanem, umur 43 dina lintang gubug penceng kupu kuning saka seka wetan mangulon, udan barat seka kulon, kali-kali pada banjir. Bung pring welat pada tukul. Pak Tani mangsa mantun nandur pari, lan gaweya gubug kanggo tunggu (ngaso.

7.    Kapitu, umur 43 dina lintang welanjar ngirim pralambange yen terang akeh barat, yen udan ora ana barat. Bung pring pada pokah, laron sore mabrul, bumi panas, mangsane ula-ula, cacing-cacing pada metu, Pak Tani pada ngasat pari.

8.    Kawolu, umur 27 dina lintang bladu mangsa pari mrantak, angin seka kulon pernahe, ngentekake kupu kuning seka wetan, bung pring pada pokah.

9.    Kasanga, lintang kukusan umur 25 dina mangsane Pak Tani pada panen, wektu kungkulan lintang kukusan iku pari-pari pada aos, mula para tani yen nendur aja atinggal itungan lintang (mangsa).

10.  Kasepuluh, lintang pacar wutah umur 24 dina, gagang pari pada mbedel, woh-woh pada gogrog wutah tumiba ing bumi.

11.  Desta, lintang gotong majid umur 23 dina pari-pari aja kesusu diunggahake lumbung, dene kang keri mangsa pada gabug, marga kungkulan lintang gotong majid.

12.  Sada, lintang raina umur 41 dina bediding suket garing, bumi rengka wong tani andum butuh.

Sumber : Buku We Yoga Dhi (ayo pada diudi, yen digugu dadi Yoga kang Adhi).
————————————
Alang Alang Kumitir

TULISAN KANGGO RAJAH


SABEN BANGSA PADA DUWE TULISAN KANGGO RAJAH
Kawruh Padalangan Petikan Buku Kala Yuwana

Kacarita pangandikanira Sang Hyang Jagat Nata, dateng Sang Hyang Kala : Hee Kala ! Sak mangsa ana manungsa kang tumindak ora temen utawa nyingkur marang pitutur becik, iku mangsanen; kabegjane pepesan sandang lan pangane, yekti kena sira arad ing wekasane. Nanging kang santosa ing budi lan bagus ati, iku ora kena sira winisesa ing sak lawase. Lan uga supaya wonge kang bisa maca tulisan rajah Kala Cakra, ya iku Sastrapedati kang ana ing jajanira iku minangka panulake pangrancananira, kalisa ing bebaya, kalisa ing sangsara.

Dene tulisane Jawa kang unine kaya ing ngisor iki :

1

Ya  Ma  Ra  Ja

Ja  Ra  Ma  Ya

Tegese Pangrancana Maria luwih

2

Ya  Ma  Ra  Ni

Ni  Ra  Ma  Ya

Tegese anekani ilanga kaluwihanira

3

Ya  Li  La  Pa

Pa  La  Si  Ya

Tegese kang aweh luwe amaregana

4

Ya  Mi  Da  Ra

Ra  Da  Mi  Ya

Tegese kang aweh mlarat anyupana

5

Ya  Mi  Da  Sa

Sa  Do  Mi  Ya

Tegese kang anyikara mariya nangsaya

6

Ya  Da  Yu  Dha

Dha  Ya  Da  Ya

Tegese kang amerangi laruta kuwatira

7

Ya  Si Ya  Ca

Ca  Ya  Si  Ya

Tegese kang para cidra kogel walesa

8

Ya  Si  Ha  Ma

Ma  Ha  Si  Ya

Tegese kang dadi ama yagiya asiha

Lan maneh pada kadawuhan anglakoni talak brata warna 5.

1.  Pasa awit surup srengenge, tumeka plentong srengenge.

2.  Melek awit esuk, tumeka tengah wengi.

3.  Tapa mbisu awit tangi esuk, tumeka plentong srengenge.

4.  Wahdad, ing saben malem wiyosan kakung lan putrine 7 dina 7 wengi ora kena senggama, yen bisa tekan 21 dina.

5.  Sabar, lila legawa tepa salira ing salawe.

Sapa kang bisa anglakoni riyalat 5 warna iku dadi pangruwate papa cintraka lan anuwuhake bagiya raharja, ing donya tumekeng pralaya.

Sumber : Buku We Yoga Dhi (ayo pada diudi, yen digugu dadi Yoga kang Adhi).
————————————
Alang Alang Kumitir

SAPA KANG ELING DEN ELINGI


Ya alim ya alimi

Kanjeng Nabi Muhammad saw, yen karsa tumindak apa wae tansah ora supe nyambat sebut, Malaekat 4 lan Sakhabat 4. semono uga kita kudu eling marang Kadang 4 lan Napsu 4, ing ngisor iki sarat-sarate angraketake Malaekat lan Sekhabat, yen cara Jawa Kadang.

“Mar Mariyati” kakang “Kawah” adi “Ari-ari” getih “Puser” kadang ingsun papat kalima “Pancer”.

Kadang ingsun kang ora katon lan kang ora kerawatan, sarta kadang ingsun kang metu saka Margaina, lan kadang ingsun kang ora metu saka Margaina, sarta kadang ingsun kang lair bareng pada sadina, kutu-kutu walang ataga.

Bapanta ana ing ngarep Ibu ana ing mburi, ayo pada dahar, (yen nyambut gawe rewang-rewangana) sak piturute supaya disambat sebut.

Nanging yen sare, panyambate mangkene : Awak ingsun arep turu, jaganen lan reksanen badan wadag ingsun kang ana ing wewengkon ingsun kabeh, yen ana sangkala rubeda sira gugah-gugaha. Yen duwe kaperluan wungu gasik, aku gugahen ing jam 12 ?.

Yen duwe panuwun sambetan, pada rewang-rewangana, kaleksanana kang dadi panuwun ingsun ing sak karsaningsun.

Yen bebuang sesuker, sambaten mangkene : Sampurnakna sesuker ingsun dadiya suci nirmala.

Yen wis arep tumeka ing janji, para sadulur-dulur iku karuwaten, supaya aja angridu ing dedalan, pangruwate mangkene : sarana panyipta ing sak jroning batin, penyambate kaya ing duwur……………. kabeh pada sampurnoa nirmala, waluya ing kahanan jati dening kuwasaningsun, tumuli ngeningake cipta kang santosa, aja kongsi duwe rasa pangrasa kasengsem marang kawujudan apa bae, iku kabeh kalebu panggoda rencana. Mula kudu ening awas eling, kang teguh kukuh bakuh. Asal durung manjing ing guwa garba Ibu, ana ing alam kang sampurna bisoa mulih nang alam sampurna, langgeng sampurna lan mulya (Wallahu allam).

Sumber : Buku We Yoga Dhi (ayo pada diudi, yen digugu dadi Yoga kang Adhi).
————————————
Alang Alang Kumitir

%d bloggers like this: