SERAT NITI MANI


. . . Wontên malih kacarios lalampahanipun Seh Siti Jênar, inggih Seh Lêmah Abang. Pepuntoning tekadipun murtad ing agami, ambucal dhatêng sarengat. Saking karsanipun nêgari patrap ing makatên wau kagalih ambêbaluhi adamêl risaking pangadilan, ingriku Seh Siti Jênar anampeni hukum kisas, têgêsipun hukuman pêjah.

Sarêng jaja sampun tinuwêg ing lêlungiding warastra, naratas anandhang brana, mucar wiyosing ludira, nalutuh awarni seta. Amêsat kuwanda muksa datan ana kawistara. Anulya ana swara, lamat-lamat kapiyarsa, surasa paring wasita:

Kinanti

1. Wau kang murweng don luhung, atilar wasita jati, e manungsa sesa-sesa, mungguh ing jamaning pati, ing reh pêpuntoning tekad, santa-santosaning kapti.

2. Nora saking anon ngrungu, riringa rêngêt siningit, labêt sasalin salaga, salugune den-ugêmi, yeka pangagême raga, suminggah ing sangga runggi.

3. Marmane sarak siningkur, kêrana angrubêdi, manggung karya was sumêlang, êmbuh-êmbuh den-andhêmi, iku panganggone donya, têkeng pati nguciwani.

4. Sajati-jatining ngelmu, lungguhe cipta pribadi, pusthinên pangesthinira, ginêlêng dadi sawiji,wijanging ngelmu jatmika,neng kaanan ênêng êning.

6 thoughts on “SERAT NITI MANI

 1. silorawikan

  Mas Kumitir, nyuwun duko kulo ngrepoti. Menawi kepareng teng nggen pupuh Kinanthi niku ukorone kok angel disemerepi. Nyuwun tulung upami didamelaken coro jowo sing rodo sakniki ben kulo ngerti karepe.
  Matur nuwun Mas Kumitir, Rahayu

 2. JOGLO IDJO

  wah soyo katah koleksinipun mas Kumitir , kulo ugi matur nuwun sanget tumut maos lan saget pikantuk manfaatipun , mugi sedoyo kolowau dipun wales dening Pengeran , amiiin.

 3. af abi ze

  Matur nuwung sang Mas Kumitir, kula ngundhuh kathah serat wonten web jenengan. Mugiya Gusti Kang Murbeng Dumadi tansah banjirakem welas saha asihiPun dhumateng panjenengan sumrambah dumateng sadaya keluarga sanak kadang lan ugi para pembaca ingkang budiman. Nuwun.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s