NGAMBAH ALAM SUNYA RURI


Merema Sing Ndipet

Manawi miturut pamanggih kula, ingkang tumindakipun sarwa-sarwi sruwat-sruwut, srengkat-srengkot, rupak ing pangerti (manawi ginagas tansaya ngranuhi), rungsit (rekaos marginipun), tur remit (bebasan madosi susuhing angin), werit (tebih sarta awrat kajangka gegayuhanipun), wedharanipun rerumpakan “merema (mripat) sing ndhipet” punika mengku suraos bilih nalika laku patrap semedi, meleng cipta, manembah lan memuji asmaning Hyang Suksma Kawekas, tiyang kedah resik ing pangangen-angenipun, nora kasisiban ing pangajeng-ajeng, ateges estu kedah suwung tanpa paminta punapa-punapa.

Sanadyan ta gelenging pikir namung angesthi kanugrahaning Gusti, punika sayegtosipun teksih saged kinaran minangka salah satunggiling patrap ingkang taksih ngemu pamrih. Manawi taksih jelalatan gicu, pamawasipun saged benten kaliyan panggraitanipun, ingkang sami winejang meksa taksih badhe wonten bundhel nalaripun, temahan sami salang-surup dereng saged hanampeni sasmitaning ngelmi ingkang winedhar.

Patrap mesubrata utawi mesuraga kedah estu-estu namung sumarah wasesane Hyang Kang Akarya Jagad ngantos weninging jiwa karaos wus nyep ubaling napsu kekajenganipun, sucining jiwa akarya nyawiji mring Hyang Widdhi, kawastanan Loroning Atunggal. Tentreming batin dumunung ana ing sireping karep. Manawi hardhaning karep wus kinekes, ing pangajab sageda manjing ing alam Sunya-ruri. Wonten pepenget mrih samya waspadha kang dinulu, amargi jejering Suksma Murba, inggih dzat ora kasad mata, ora sipat, ora asma, tan kena kinaya ngapa, punika anglimputi sabarang kalir ingkang gumelar ing jagad raya.

Ngeremake mripat sadhipet tamtu mboten ateges nglirwakaken kawaspadhan (kawaos: sureming wawasan ingkang bener lan pener), amargi icaling kawaspadhan mahanani sirnaning wawasan jroning batin. Hewadene wawasan ingkang sampurna pandulunipun mboten mangro tingal, teguh tumuju arah sawiji tan mulad ing jiwa lan raga, kandheg makartining karep kang bener, wus asikep kawaspadhan pamawase mring Hyang Widdhi Wasa wonten ing salebeting alam Sunya Ruri. Kaserat ing Pustaka Centhini VIII, rinakit ing salebeting pupuh 536:

Tinggal jati anirnakake liring,
Liring awas murciteng paningal,
Sun sinun ketingal mangke,
Tingal jati andeh tan liring,
Katingal kang sun tingal,
Muhung kang kadulu,
Inggih ugi awakira,
Kang kadulu yen dinulu tan kekasih,
Layap paraning tingal,
Sampurnaning tingal tanpa pamrih,
Tan mulad ing jiwa raga,
Tingale wus brasta kabeh,
Kebeh luyut tan emut,
Kandhek tingale karsa jati.

Kawontenan alam Sunya-ruri kasanepakaken kadya “urubing geni kang kinurung”–murub manther tan obah, tan mosik, nanging urip. Kapratelakaken ing Bhagawad Gita VI sloka 19, kirang langkung jarwanipun mungel makaten: “Kaya uribing agni manther ora obah ana ing papan kang wis samirana. Mangkono uga Sang Yogi, ubaling pikir kanepakake patrap nyawijekake jiwa manunggal mring Atma.” Ing Pustaka Centhini VII, rinakit ing salebting kidung pupuh 389-520, mungel: “Suksma datan adoh saka dhiri, manggon ing kahenengan, ramening asamun, tebih yen tinebihna, inggih celak yen cinelakna ugi.” Temen. Temenanan. Tinemu.

Advertisements

9 thoughts on “NGAMBAH ALAM SUNYA RURI

 1. besi pipa kotak

  tulisan keren tentang besi kontruksi ini sangat menarik sekali.
  keren banget dan diketahui. setiap mereka yg pakai maupun sedang cari pengetahuan tentang besi bangunanan harus baca tulisan ini.
  kunjungi juga situs ane ya sis banyak artikel manarik yang semoga bermanfaat buat para kontraktor memerlukan keterangan lebih pol mengenai besi konstruksi terimakasih.

 2. Pingback: NGAMBAH ALAM SUNYA RURI Merema Sing Ndipet | sastrajawagaul

 3. Pingback: NGAMBAH ALAM SUNYA RURI | sastrajawagaul

 4. WINARNO

  intinya menundukkan hawa nafsu….coba latihan sehari
  nggak marah…sehari nggak ngrumpi….sehari nggak
  bohong…..coba bisa nggak….jangan pinginnya doang
  jadi superman

 5. rudi

  jangan terlalu vulgar gitu,iya kalau yang ngerti’in kalau nggak waaow bz2 berabe,plis dg sdikit tenang tentu akan lebih baik ne cuma soal wkt jd Q berharap yang terbaik dr Mas’x,Trim’s ya….

 6. juru mertani

  wah saya salut dengan alang alang kumitir, padepokannya dimana ya? saya ingin sekali mempelajari ajaran jawi yang sangat adiluhung. sementara ini saya hanya baca2 buku tentang ilmu jawa sambil mencari guru yg mumpuni tentang ajaran jawi.

 7. ki waskito buwono

  umpama rumah saya ada di dekat padepokan alang-alang, saya pasti akan datang dan ngangsu kawruh ke padepokan yang padat dengan ngelmu rasa sejati ini….
  kapan ya saya bisa ketemu para sesepuh padepokan alang alang????

 8. rumpoko

  hebat..naskah jawa ini sangat hebat. ini sangat perlu untuk manusia modern yang sudah kehilangan arah tujuan hidup. salut untuk alang alang!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s