KITAB MUSARAR JAYABAYA


Kitab Musarar inganggit
Duk Sang Prabu Jayabaya
Ing Kediri kedhatone
Ratu agagah prakosa
Tan ana kang malanga
Parang muka samya teluk
Pan sami ajrih sedaya

Milane sinungan sakti
Bathara Wisnu punika
Anitis ana ing kene
Ing Sang Prabu Jayabaya
Nalikane mangkana
Pan jumeneng Ratu Agung
Abala para Narendra

Wusnya mangkana winarni
Lami-lami apeputra
Jalu apekik putrane
Apanta sampun diwasa
Ingadekan raja
Pagedhongan tanahipun
Langkung arja kang nagara

Maksihe bapa anenggih
Langkung suka ingkang rama
Sang Prabu Jayabayane
Duk samana cinarita
Pan arsa katamiyan
Raja Pandhita saking Rum
Nama Sultan Maolana

Ngali Samsujen kang nami
Sapraptane sinambrama
Kalawan pangabektine
Kalangkung sinuba suba
Rehning tamiyan raja
Lan seje jinis puniku
Wenang lamun ngurmatana

Wus lengah atata sami
Nuli wau angandika
Jeng Sultan Ngali Samsujen
“Heh Sang Prabu Jayabaya
Tatkalane ing sireku
Kandhane Kitab Musarar

Prakara tingkahe nenggih
Kari ping telu lan para
Nuli cupet keprabone
Dene ta nuli sinelan
Liyane teka para”
Sang Prabu lajeng andeku
Wus wikan titah Bathara

Lajeng angguru sayekti
Sang-a Prabu Jayabaya
Mring Sang raja pandhitane
Rasane Kitab Musarar
Wus tunumlak sadaya
Lan enget wewangenipun
Yen kantun nitis ping tiga

Benjing pinernahken nenggih
Sang-a Prabu Jayabaya
Aneng sajroning tekene
Ing guru Sang-a Pandhita
Tinilar aneng Kabah
Imam Supingi kang nggadhuh
Kinarya nginggahken kutbah

Ecis wesi Udharati
Ing tembe ana Molana
Pan cucu Rasul jatine
Alunga mring Tanah Jawa
Nggawa ecis punika
Kinarya dhuwung puniku
Dadi pundhen bekel Jawa

Raja Pandhita apamit
Musna saking palenggahan
Tan antara ing lamine
Pan wus jangkep ing sewulan
Kondure Sang Pandhita
Kocapa wau Sang Prabu
Animbali ingkang putra

Tan adangu nulya prapti
Apan ta lajeng binekta
Mring kang rama ing lampahe
Minggah dhateng ardi Padhang
Kang putra lan keng rama
Sakpraptaning ing gunung
Minggah samdyaning arga

Wonten ta ajar satunggil
Anama Ajar Subrata
Pan arsa methuk lampahe
Mring Sang Prabu Jayabaya
Ratu kang namur lampah
Tur titit Bathara Wisnu
Njalama Prabu Jayabaya

Dadya Sang Jayabaya ji
Waspada reh samar-samar
Kinawruhan sadurunge
Lakune jagad karana
Tindhake raja-raja
Saturute laku putus
Kalawan gaib sasmita

Yen Islama kadi nabi
Ri Sang aji Jayabaya
Cengkrameng ardi wus suwe
Apanggih lawan ki Ajar
Ajar ing gunung Padhang
Awindon tapane guntur
Dadi barang kang cinipta

Gupuh methuk ngacarani
Wus tata denya alenggah
Ajar angundang endhange
Siji nyunggi kang rampadan
Isine warna-warna
Sapta warna kang sesuguh
Kawolu lawan ni endang

Juwadah kehe satakir
Lan bawang putih satalam
Kembang melathi saconthong
Kalawan getih sapitrah
Lawan kunir sarimpang
Lawan kajar sawit iku
Kang saconthong kembang mojar

Kawolu endhang sawiji
Ki Ajar pan atur sembah
“Punika sugataningong
Katura dhateng paduka”
Sang Prabu Jayabaya
Awas denira andulu
Sedhet anarik curiga

Ginoco ki Ajar mati
Endhange tinuweng pejah
Dhuwung sinarungken age
Cantrike sami lumajar
Ajrih dhateng sang nata
Sang Rajaputra gegetun
Mulat solahe kang rama

Arsa matur putra ajrih
Lajeng kondur sekaliyan
Sapraptanira kedhaton
Pinarak lan ingkang putra
Sumiwi munggweng ngarsa
Angandika Sang-a Prabu
Jayabaya mring kang putra

“Heh putraningsun ta kaki
Sira wruh solahing Ajar
Iya kang mati dening ngong
Adosa mring guruningwang
Jeng Sultan Maolana
Ngali Samsujen ta iku
Duk maksih sami nom-noman

Sinom

Pan iku wus winejang
Mring guru Pandhita Ngali
Rasane kitab Musarar
Iya padha lawan mami
Nanging anggelak janji
Cupet lelakoning ratu
Iya ing tanah Jawa
Ingsun pan wus den wangeni
ari loro kaping telune ta ingwang

Yen wis anitis ping tiga
Nuli ana jaman maning
Liyane panggaweningwang
Apan uwus den wangeni
Mring pandhita ing nguni
Tan kena gingsir ing besuk
Apan Maolana Ngali
Jaman catur semune segara asat

Mapan iku ing Jenggala
Lawan iya ing Kediri
Ing Singasari Ngurawan
Patang ratu iku maksih
Bubuhan ingsun kaki
Mapan ta durung kaliru
Negarane raharja
Rahayu kang bumi-bumi
Pan wus wenang anggempur kang dora cara

Ing nalika satus warsa
Rusake negara kaki
Kang ratu patang negara
Nuli salin alam malih
Ingsun nora nduweni
Nora kena milu-milu
Pan ingsun wus pinisah
Lan sedulur bapa kaki
Wus ginaib prenahe panggonan ingwang

Ana sajroning kekarah
Ing tekene guru mami
Kang nama raja pandhita
Sultan Maolana Ngali
Samsujen iku kaki
Kawruhana ta ing mbesuk
Saturun turunira
Nuli ana jaman maning
Anderpati arane Kalawisesa

Apan sira linambangan
Sumilir kang naga kentir
Semune liman pepeka
Pejajaran kang negari
Ilang tingkahing becik
Negara kramane suwung
Miwah yudanegara
Nora ana anglabeti
Tan adil satus taun nuli sirna

Awit perang padha kadang
Dene pametune bumi
Wong cilik pajeke emas
Sawab ingsun den suguhi
Marang si Ajar dhingin
Kunir ta ingsun
Nuli asalin jaman
Majapahit kang nagari
Iya iku Sang-a Prabu Brawijaya

Jejuluke Sri Narendra
Peparab Sang Rajapati
Dewanata alam ira
Ingaranan Anderpati
Samana apan nenggih
Lamine sedasa windu
Pametuning nagara
Wedale arupa picis
Sawab ingsun den suguhi mring si Ajar

Juwadah satakir iya
Sima galak semu nenggih
Curiga kethul kang lambang
Sirna salin jaman maning
Tanah Gelagah wangi
Pan ing Demak kithanipun
Kono ana agama
Tetep ingkang amurwani
Ajejuluk Diyati Kalawisaya

Swidak gangsal taun sirna
Pan jumeneng Ratu adil
Para wali lan pandhita
Sadaya pan samya asih
Pametune wong cilik
Ingkang katur marang Ratu
Rupa picis lan uwang
Sawab ingsun den suguhi
Kembang mlathi mring ki Ajar gunung Padhang

Kaselak kampuhe bedhah
Kekesahan durung kongsi
Iku lambange dyan sirna
Nuli ana jaman maning
Kalajangga kang nami
Tanah Pajang kuthanipun
Kukume telat Demak
Tan tumurun marang siwi
Tigang dasa enem taun nuli sirna

Semune lambang Cangkrama
Putung ingkang watang nenggih
Wong ndesa pajege sandhang
Picis ingsun den suguhi
Iya kajar sauwit
Marang si Ajar karuhun
Nuli asalin jaman
Ing Mataram kang nagari
Kalasakti Prabu Anyakrakusumo

Kinalulutan ing bala
Kuwat prang ratune sugih
Keringan ing nungsa Jawa
Tur iku dadi gegenti
Ajar lan para wali
Ngulama lan para nujum
Miwah para pandhita
Kagelang dadi sawiji
Ratu dibya ambeg adil paramarta

Sudibya apari krama
Alus sabaranging budi
Wong cilik wadale reyal
Sawab ingsun den suguhi
Arupa bawang putih
Mring ki Ajar iku mau
Jejuluke negara
Ratune ingkang miwiti
Surakarta semune lintang sinipat

Nuli kembang sempol tanpa
Modin sreban lambang nenggih
Panjenengan kaping papat
Ratune ingkang mekasi
Apan dipun lambangi
Kalpa sru kanaka putung
Satus taun pan sirna
Wit mungsuh sekutuh sami
Nuli ana nakoda dhateng merdagang

Iya aneng tanah Jawa
Angempek tanah sethithik
Lawas-lawas tumut aprang
Unggul sasolahe nenggih
Kedhep neng tanah Jawi
Wus ngalih jamanireku
Maksih turun Mataram
Jejuluke kang negari
Nyakrawati kadhatone tanah Pajang

Ratu abala bacingah
Keringan ing nuswa Jawi
Kang miwiti dadi raja
Jejuluke Layon Keli
Semu satriya brangti
Iya nuli salin ratu
Jejuluke sang nata
Semune kenyo musoni
Nora lawas nuli salin panjenengan

Dene jejuluke nata
Lung gadhung rara nglingkasi
Nuli salin gajah meta
Semune tengu lelaki
Sewidak warsa nuli
Ana dhawuhing bebendu
Kelem negaranira
Kuwur tataning negari
Duk semana pametune wong ing ndesa

Dhuwit anggris lawan uwang’
Sawab ingsun den suguhi
Rupa getih mung sapitrah
Nuli retu kang nagari
Ilang barkating bumi
Tatane Parentah rusuh
Wong cilik kesrakatan
Tumpa-tumpa kang bilahi
Wus pinesthi nagri tan kena tinambak

Bojode ingkang negara
Narendra pisah lan abdi
Prabupati sowang-sowang
Samana nglaih nagari
Jaman Kutila genti
Kara murka ratunipun
Semana linambangan
Dene Maolana Ngali
Panji loro semune Pajang Mataram

Nakodha melu wasesa
Kadhuk bandha sugih wani
Sarjana sirep sadaya
Wong cilik kawelas asih
Mah omah bosah-basih
Katrajang marga agung
Panji loro dyan sirna
Nuli Rara ngangsu sami
Randha loro nututi pijer tetukar

Tan kober paes sarira
Sinjang kemben tan tinolih
Lajengipun sinung lambang
Dene Maolana Ngali
Samsujen Sang-a Yogi
Tekane jaman Kala Bendu
Ing Semarang Tembayat
Poma den samya ngrawuhi
Sasmitane lambang kang kocap punika

Dene pajege wong ndesa
Akeh warninira sami
Lawan pajeg mundhak-mundhak
Yen panen datan maregi
Wuwuh suda ing bumi
Wong dursila saya ndarung
Akeh dadi durjana
Wong gedhe atine jail
Mundhak taun mundhak bilahining praja

Kukum lan yuda nagara
Pan nora na kang nglabeti
Salin-salin kang parentah
Aretu patraping adil
Kang bener-bener kontit
Kang bandhol-nbandhol pan tulus
Kang lurus- lurus rampas
Setan mindha wahyu sami
Akeh lali mring Gusti miwah wong tuwa

Ilang kawiraningdyah
Sawab ingsun den suguhi
Mring ki Ajar Gunung Padhang
Arupa endang sawiji
Samana den etangi
Jaman pitung atus
Pitung puluh pan iya
Wiwit prang tan na ngaberi
Nuli ana lamate negara rengka

Akeh ingkang gara-gara
Udan salah mangasa prapti
Akeh lindhu lan grahana
Dalajate salin-salin
Pepati tanpa aji
Anutug ing jaman sewu
Wolung atus ta iya
Tanah Jawa pothar pathir
Ratu Kara Murka Kuthila pan sirna

Dene besuk nuli ana
Tekane kang Tunjung Putih
Semune Pudhak kasungsang
Bumi Mekah dennya lair
Iku kang angratoni Jagad kabeh ingkang mengku
Juluk Ratu Amisan Sirep musibating bumi
Wong nakoda milu manjing ing samuwan

Prabu tusing waliyulah
Kadhatone pan kekalih
Ing Mekah ingkang satunggal Tanah Jawi kang sawiji
Prenahe iku kaki Perak lan gunung Perahu
Sakulone tempuran Balane samya jrih sajagad
Kono ana pangapura
Ajeg kukum lawan adil
Wong cilik pajege dinar
Sawab ingsun den suguhi Iya kembang saruni
Mring ki Ajar iku mau Ing nalika semana
Mulya jenenging narpati
Tur abagus eseme lir madu puspa

Dhandhanggula

Langkung arja jamaning narpati
Nora nana pan ingkang nanggulang
Wong desa iku wadale
Kang duwe pajeg sewu
Pan sinuda dening Narpati
Mung metu satus dinar
Mangkana winuwus
Jamanira pan pinetang
Apan sewu wolungatus anenggih
Ratune nuli sirna

Ilang tekan kadhatone sami
Nuli rusak iya nungsa Jawi
Nora karuwan tatane
Pra nayaka sadarum
Miwah manca negara sami
Padha sowang-sowangan
Mangkana winuwus
Mangka Allahu Tangala
Anjenengaken Sang Ratu Asmarakingkin
Bagus maksih taruna

Iku mulih jeneng Narpati
Wadya punggawa sujud sadaya
Tur padha rena prentahe
Kadhatone winuwus
Ing Kediri ingkang satunggil
Kang siji tanah Ngarab
Karta jamanipun Duk semana pan pinetang
Apan sewu luwih sangang atus anenggih
Negaranira rengka

Wus ndilalah kersaning Hyang Widhi
Ratu Perangi anulya prapta
Wadya tambuh wilangane
Prawirane kalangkung
Para ratu kalah ngajurit
Tan ana kang nanggulang
Tanah Jawa gempur
Wus jumeneng tanah Jawa
Ratu Prenggi ber budi kras anglangkungi
Tetep neng tanah Jawa

Enengana Sang Nateng Parenggi Prabu ing Rum ingkang ginupta

Lagya siniwi wadyane Kya patih munggweng ngayun
Angandika Sri Narapati
“Heh patih ingsun myarsa
Tanah Jawa iku
Ing mangke ratune sirna
Iya perang klawan Ratu Prenggi
Tan ana kang nanggulangi

Iku patih mengkata tumuli
Anggawaa ta sabalanira
Poma tundhungen den age
Yen nora lunga iku
Nora ingsun lilani mulih”
Ki Patih sigra budhal
Saha balanipun
Ya ta prapta tanah Jawa
Raja Prenggi tinundhung dening ki Patih Sirna sabalanira

Nuli rena manahe wong cilik
Nora ana kang budi sangsaya
Sarwa murah tetukone
Tulus ingkang tinandur
Jamanira den jujuluki
Gandrung-gandrung neng marga
Andulu wong gelung
Kekendon lukar kawratan
Keris parung dolen tukokena nuli
Campur bawur mring pasar

Sampun tutug kalih ewu warsi
Sunya ngegana tanpa tumingal
Ya meh tekan dalajate
Yen kiamat puniku
Ja majuja tabatulihi
Anuli larang udan
Angin topan rawuh
Tumangkeb sabumi alam
Saking kidul wetan ingkang andhatengi
Ambedhol ponang arga

By alang alang

10 thoughts on “KITAB MUSARAR JAYABAYA

 1. Pingback: Menelisik Zaman Kalabendu - Sekar Lawu Astrologi

 2. Balungtunggal

  Sampe dengan hari ini, saya miris dengan adanya 2 golongan berita, tentang Pimpinan Bangsa Indonesia, Bapak Rakyatnya, yaitu :
  • Yang tadi siang, 3-08-2010, ada ibu yang membunuh anaknya karena ketakutan tidak makan, kemarinnya ibu ngajak 3 anaknya minum 10 bungkus racun tikus, juga karena takut enggak makan
  • Lalu ada rakyat yang susah payah datang ke istana, mao ngadu sama pemimpinnya, mengadukan nasib sialnya, karena tertimpa musibah, yang satu kena ledakan tabung gas, yang satu ditabrak lari oknum pemerintah, dan bebas.
  Namun sang bapak bangsa tidak sempet menemui kedua kelompok besar itu.
  Kumaha pemimpin gak sempet nemuin rakyatnya yang sengsara, padahal udah susah payah sampe dipagar istana? Dimana perintah sang Rosul ditempatkan, karena Dia Islam, gimana ya? MISALKAN ADA YANG MATI KELAPARAN DI PAPUA SANA, SELAMA MASIH OTORISASI WILAYAH INDONESIA, MAKA NANTI PIMPINAN WILAYAH INDONESIA HARUS BERTANGGUNG JAWAB KEPADA YANG MAHA TUNGGAL.

  Coba kita tengok2 ramalan orang dulu, Jayabaya, dia Prabu juga, pimpinan, yang ngomongin tentang tentang profil pimpinan2 jaman kita sekarang, mulai bung karno , nih dia udah diringkesin :
  1. Nama rajanya Lung gadung rara nglikasi kemudian berganti gajah meta semune tengu lelaki. Enam puluh tahun menerima kutukan sehingga tenggelam negaranya dan hukum tidak karu-karuan. Waktu itu pajaknya rakyat adalah.
  Keterangan :
  Lung Gadung Rara Nglikasi : Raja yang penuh inisiatif dalam segala hal, namun memiliki kelemahan suka wanita (Soekarno). Gajah Meta Semune Tengu Lelaki : Raja yang disegani/ditakuti, namun nista (Soeharto).
  2. Uang anggris dan uwang. Sebab saya diberi hidangan darah sepitrah. Kemudian negara geger. Tanah tidak berkasiat, pemerintah rusak. Rakyat celaka. Bermacam-macam bencana yang tidak dapat ditolak.
  3. Negara rusak. Raja berpisah dengan rakyat. Bupati berdiri sendiri-sendiri. Kemudian berganti jaman Kutila. Rajanya Kara Murka. Lambangnya Panji loro semune Pajang Mataram.
  Keterangan :
  – Bupati berdiri sendiri-sendiri : Otonomi Daerah.
  – Jaman Kutila : Reformasi
  – Raja Kara Murka : Raja-raja yang saling balas dendam.
  – Panji Loro semune Pajang Mataram : Dua kekuatan pimpinan yang saling jegal ingin menjatuhkan (Gus Dur – Megawati ).
  4. Nakhoda ikut serta memerintah. Punya keberanian dan kaya. Sarjana tidak ada. Rakyat sengsara. Rumah hancur berantakan diterjang jalan besar. Kemudian diganti dengan lambang Rara ngangsu, randa loro nututi pijer tetukar.
  Keterangan :
  – Nakhoda : Orang asing.
  – Sarjana : Orang arif dan bijak.
  – Rara Ngangsu, Randa Loro Nututi Pijer Atetukar : Ratu yang selalu diikuti/diintai dua saudara wanita tua untuk menggantikannya (Megawati).
  5. Tidak berkesempatan menghias diri, sinjang kemben tan tinolih itu sebuah lambang yang menurut Seh Ngali Samsujen datangnya Kala Bendu. Di Semarang Tembayat itulah yang mengerti/memahami lambang tersebut.
  Keterangan :
  Tan Kober Apepaes Tan Tinolih Sinjang Kemben : Raja yang tidak sempat mengatur negara sebab adanya masalah-masalah yang merepotkan (jaman :SBY/Kalla).
  Jaman SBY- Budiono :
  6. Pajak rakyat banyak sekali macamnya. Semakin naik. Panen tidak membuat kenyang. Hasilnya berkurang. orang jahat makin menjadi-jadi Orang besar hatinya jail.(liat aja ada anggodo, syahrial johan, susno, dll) Makin hari makin bertambah kesengsaraan Negara/rakyat.
  7. Hukum dan pengadilan negara tidak berguna, Perintah berganti-ganti (UU banyak banget). Keadilan tidak ada. Yang benar dianggap salah. Yang jahat dianggap benar. Setan menyamar sebagai wahyu. Banyak orang melupakan Tuhan dan orang tua. (sama kayak sekarang kan.)
  8. Wanita hilang kehormatannya. Sebab saya diberi hidangan Endang seorang oleh ki Ajar. Mulai perang tidak berakhir. Kemudian ada tanda negara pecah.
  9. Banyak hal-hal yang luar biasa. Hujan salah waktu. Banyak gempa dan gerhana. Nyawa tidak berharga. Tanah Jawa berantakan. ( kalo bisa jangan sampe deh).
  Jaman setelah juragan2 diatas lengser.
  10. Kemudian raja Kara Murka Kutila musnah.(Alhamdulillah deh, tapi inget kalo udah tau proil masing2 pimpinan, jangan dipuji2 dengan cara yang kelewatan)
  11. Kemudian kelak akan datang Tunjung putih semune Pudak kasungsang. Lahir di bumi Mekah. Menjadi raja di dunia, bergelar Ratu Amisan, redalah kesengsaraan di bumi, nakhoda ikut ke dalam persidangan.
  Keterangan :
  – Tunjung Putih semune Pudak Kesungsang : Raja berhati putih namun masih tersembunyi (Satriya Piningit).
  – Lahir di bumi Mekah : Orang Islam yang sangat bertauhid.
  12. Raja keturunan waliyullah. Berkedaton dua di Mekah dan Tanah Jawa. Letaknya dekat dengan gunung Perahu, sebelah barat tempuran. Dicintai pasukannya. Memang raja yang terkenal sedunia.
  Keterangan :
  – Berkedaton dua di Mekah dan Tanah Jawa : Orang Islam yang sangat menghormati leluhurnya dan menyatu dengan ajaran tradisi Jawa (kawruh Jawa).
  13. Waktu itulah ada keadilan. Rakyat pajaknya dinar sebab saya diberi hidangan bunga seruni oleh ki Ajar. Waktu itu pemerintahan raja baik sekali. Orangnya tampan senyumnya manis sekali.
  14. Benar-benar raharja waktu itu tidak ada yang menghalang-halangi. Rakyat yang dikenakan pajak seribu dikurangi oleh sang Prabu tinggal seratus dinar. Dihitung 1.800 rajanya musnah.
  15. Bait Terakhir Ramalan Jayabaya
  16. 140.
  polahe wong Jawa kaya gabah diinteri
  endi sing bener endi sing sejati
  para tapa padha ora wani
  padha wedi ngajarake piwulang adi
  salah-salah anemani pati
  17. tingkah laku orang Jawa seperti gabah ditampi
  mana yang benar mana yang asli
  para pertapa semua tak berani
  takut menyampaikan ajaran benar
  salah-salah dapat menemui ajal
  18. 141.
  banjir bandang ana ngendi-endi
  gunung njeblug tan anjarwani, tan angimpeni
  gehtinge kepathi-pati marang pandhita kang oleh pati geni
  marga wedi kapiyak wadine sapa sira sing sayekti
  19. banjir bandang dimana-mana
  gunung meletus tidak dinyana-nyana, tidak ada isyarat dahulu
  sangat benci terhadap pendeta yang bertapa, tanpa makan dan tidur
  karena takut bakal terbongkar rahasianya siapa anda sebenarnya
  20. 142.
  pancen wolak-waliking jaman
  amenangi jaman edan
  ora edan ora kumanan
  sing waras padha nggagas
  wong tani padha ditaleni
  wong dora padha ura-ura
  beja-bejane sing lali,
  isih beja kang eling lan waspadha
  21. sungguh zaman gonjang-ganjing
  menyaksikan zaman gila
  tidak ikut gila tidak dapat bagian
  yang sehat pada olah pikir
  para petani dibelenggu
  para pembohong bersuka ria
  beruntunglah bagi yang lupa,
  masih beruntung yang ingat dan waspada
  22. 143.
  ratu ora netepi janji
  musna kuwasa lan prabawane
  akeh omah ndhuwur kuda
  wong padha mangan wong
  kayu gligan lan wesi hiya padha doyan
  dirasa enak kaya roti bolu
  yen wengi padha ora bisa turu
  23. raja tidak menepati janji
  kehilangan kekuasaan dan kewibawaannya
  banyak rumah di atas kuda
  orang makan sesamanya
  kayu gelondongan dan besi juga dimakan
  katanya enak serasa kue bolu
  malam hari semua tak bisa tidur
  24. 144.
  sing edan padha bisa dandan
  sing ambangkang padha bisa
  nggalang omah gedong magrong-magrong
  25. yang gila dapat berdandan
  yang membangkang semua dapat
  membangun rumah, gedung-gedung megah
  26. 145.
  wong dagang barang sangsaya laris, bandhane ludes
  akeh wong mati kaliren gisining panganan
  akeh wong nyekel bendha ning uriping sengsara
  27. orang berdagang barang makin laris tapi hartanya makin habis
  banyak orang mati kelaparan di samping makanan
  banyak orang berharta namun hidupnya sengsara
  28. 146.
  wong waras lan adil uripe ngenes lan kepencil
  sing ora abisa maling digethingi
  sing pinter duraka dadi kanca
  wong bener sangsaya thenger-thenger
  wong salah sangsaya bungah
  akeh bandha musna tan karuan larine
  akeh pangkat lan drajat padha minggat tan karuan sebabe
  29. orang waras dan adil hidupnya memprihatinkan dan terkucil
  yang tidak dapat mencuri dibenci
  yang pintar curang jadi teman
  orang jujur semakin tak berkutik
  orang salah makin pongah
  banyak harta musnah tak jelas larinya
  banyak pangkat dan kedudukan lepas tanpa sebab
  30. 147.
  bumi sangsaya suwe sangsaya mengkeret
  sakilan bumi dipajeki
  wong wadon nganggo panganggo lanang
  iku pertandhane yen bakal nemoni
  wolak-walike zaman
  31. bumi semakin lama semakin sempit
  sejengkal tanah kena pajak
  wanita memakai pakaian laki-laki
  itu pertanda bakal terjadinya
  zaman gonjang-ganjing
  32. 148.
  akeh wong janji ora ditepati
  akeh wong nglanggar sumpahe dhewe
  manungsa padha seneng ngalap,
  tan anindakake hukuming Allah
  barang jahat diangkat-angkat
  barang suci dibenci
  33. banyak orang berjanji diingkari
  banyak orang melanggar sumpahnya sendiri
  manusia senang menipu
  tidak melaksanakan hukum Allah
  barang jahat dipuja-puja
  barang suci dibenci
  34. 149.
  akeh wong ngutamakake royal
  lali kamanungsane, lali kebecikane
  lali sanak lali kadang
  akeh bapa lali anak
  akeh anak mundhung biyung
  sedulur padha cidra
  keluarga padha curiga
  kanca dadi mungsuh
  manungsa lali asale
  35. banyak orang hamburkan uang
  lupa kemanusiaan, lupa kebaikan
  lupa sanak saudara
  banyak ayah lupa anaknya
  banyak anak mengusir ibunya
  antar saudara saling berbohong
  antar keluarga saling mencurigai
  kawan menjadi musuh
  manusia lupa akan asal-usulnya
  36. 150.
  ukuman ratu ora adil
  akeh pangkat jahat jahil
  kelakuan padha ganjil
  sing apik padha kepencil
  akarya apik manungsa isin
  luwih utama ngapusi
  37. hukuman raja tidak adil
  banyak yang berpangkat, jahat dan jahil
  tingkah lakunya semua ganjil
  yang baik terkucil
  berbuat baik manusia malah malu
  lebih mengutamakan menipu
  38. 151.
  wanita nglamar pria
  isih bayi padha mbayi
  sing pria padha ngasorake drajate dhewe
  39. wanita melamar pria
  masih muda sudah beranak
  kaum pria merendahkan derajatnya sendiri
  40. Bait 152 sampai dengan 156 tidak ada (hilang dan rusak)
  41. 157.
  wong golek pangan pindha gabah den interi
  sing kebat kliwat, sing kasep kepleset
  sing gedhe rame, gawe sing cilik keceklik
  sing anggak ketenggak, sing wedi padha mati
  nanging sing ngawur padha makmur
  sing ngati-ati padha sambat kepati-pati
  42. tingkah laku orang mencari makan seperti gabah ditampi
  yang cepat mendapatkan, yang lambat terpeleset
  yang besar beramai-ramai membuat yang kecil terjepit
  yang angkuh menengadah, yang takut malah mati
  namun yang ngawur malah makmur
  yang berhati-hati mengeluh setengah mati
  43. 158.
  cina alang-alang keplantrang dibandhem nggendring
  melu Jawa sing padha eling
  sing tan eling miling-miling
  mlayu-mlayu kaya maling kena tuding
  eling mulih padha manjing
  akeh wong injir, akeh centhil
  sing eman ora keduman
  sing keduman ora eman
  44. cina berlindung karena dilempari lari terbirit-birit
  ikut orang Jawa yang sadar
  yang tidak sadar was-was
  berlari-lari bak pencuri yang kena tuduh
  yang tetap tinggal dibenci
  banyak orang malas, banyak yang genit
  yang sayang tidak kebagian
  yang dapat bagian tidak sayang
  45. 159.
  selet-selete yen mbesuk ngancik tutuping tahun
  sinungkalan dewa wolu, ngasta manggalaning ratu
  bakal ana dewa ngejawantah
  apengawak manungsa
  apasurya padha bethara Kresna
  awatak Baladewa
  agegaman trisula wedha
  jinejer wolak-waliking zaman
  wong nyilih mbalekake,
  wong utang mbayar
  utang nyawa bayar nyawa
  utang wirang nyaur wirang
  46. selambat-lambatnya kelak menjelang tutup tahun
  (sinungkalan dewa wolu, ngasta manggalaning ratu)
  akan ada dewa tampil
  berbadan manusia
  berparas seperti Batara Kresna
  berwatak seperti Baladewa
  bersenjata trisula wedha
  tanda datangnya perubahan zaman
  orang pinjam mengembalikan,
  orang berhutang membayar
  hutang nyawa bayar nyawa
  hutang malu dibayar malu

 3. Imam

  Alangkah mudah dimengertinya bila diberi terjemahan b. Indonesia, agar bisa dinikmati oleh banyak orang yg berminat

 4. jaini

  isi kitak jayaboyo adalah sebuah ramalan untuk nusantara ii dan itu bisa juga menjadi bahan iqro kita semua utuk memahami tanda tanda alam yang ebrkaitan dengan kerkenbangan nusantoro

 5. Pingback: KENDALISADA » Blog Archive » Kitab Musasar Jayabaya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s