alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

AL FAATIHAH


AL FAATIHAH ( BEBUKA )

Surat kaping 1 : 7 ayat

( Tumuruning wahyu ana ing Mekkah, tumurun sawuse surat Al-Muddatstsir )

Bahasa Arab :

1.Bismillahir rahmaanir rahim

2.Alhamdu lillaahi rabbil ‘aalamiin

3.Arrahmanir rahiim

4.Maaliki yaumid diin

5.Iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’in

6.Ihdinash shiraathal mustaqiim

7.Shiraathal ladziina an’amta ‘alaihim, ghairil maghdhuubi ‘ alaihim waladl dlaal-liin

Bahasa Jawa :

1.Kalawan asma Allah kang Maha Murah ugi Maha Asih.

2.Kabeh pangalembana kagunganing Allah Pangeran, Sesembahaning ‘ alam jagad-rat pramudita.

3.Kang Maha Murah Maha Asih.

4. Kang Ngratoni ing dina Piwelas.

5. Namung dhumateng Paduka piyambak kita sami menembah ‘ ibadah, saha namung dhumateng Paduka piyambak kita sami anyenyadhong pitulungan.

6. Dhuh Gusti Allah, mugi Paduka paring pitedah ing kita sadaya lumampah wonten ing margi ingkang leres.

7. Inggih punika margi, Agaminipun para tetiyang ingkang sampun Paduka paringi kani’matan, sanes ingkang sami kabendon, tuwin sanes ingkang sami sasar.

Isi maksud ingkang wigatos ing Surat Al-Faatihah :

Intisari saking isinipun Al-Quraan punika sampun kaweca pokok-pokok ingkang fundamentil wonten salebeting Surat Al Faatihah, kados kasebut ing ngandhap punika :

1. Bab ‘aqaid utawi kaimanan ; punika kuwajiban ingkang wiwitan kaampil, ingkang dipun da’wahaken dening junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w, makaten ugi dening para andika Rasul saderengipun. Ingkang baku inggih punika ‘ aqidah-tauhid ( memundhi saha mangeran namung dhumateng Panjenanganipun Allah piyambak ) ‘ Aqidah-tauhid wau dados jejering piwucal Agami, sadaya para andika Nabi Utusaning Allah kautus ngampil tugas-pokok mbangun Tauhid ing Allah, sarta ngrebahaken sadaya kamusyrikan, ugi ngajak Ummatipun supados samia ‘ibadah ( manembah ) ing Allah piyambak, lan nilar sadaya brahalanipun.

2. ‘Ibadah ; utawi ngumawula lan manembah ing Allah, ingkang kuwajiban sadaya titah, langkung-langkung manungsa ( sabab manungsa punika makhluk ingkang saged damel kabudayan wonten ing ‘ alam donya ). Ingkang baku wonten sekawan, inggih punika : Shalat, Zakat, Shiyam lan kesah Haji. Saking ingkang baku kasebut, lajeng tuwuh ‘ibadah memuji, ndedonga, dzikir lan tafakkur utawi I’tikaf ing masjid. Saking zakat lajeng tuwuh ‘ ibadah qurban sidqah, weweweh lan tetulung ing sasaminipun, lan saking Shiyam tuwuh watak Wira’I 9 mboten ndremis lan mboten kathah sesambat ) sumingkir saking ingkang nama lelangkungan ( gesang prasaja ). Lajeng saking Haji tuwuh semangat ambelani sarta labuh ing agami.

3. Angger- angger Hukum lan Pernatan- pernatan : maksudipun Syari’at Islam damel angger-angger hukum lan pranatan punika kangge karaharjaning ummat manungsa ing Donya dumugi ing Akheratipun. Pramila ing salebetingQuraan ngemot pinten-pinten norma lan katamtuwan, upami hukum, politik, tatanagari, sosial, ekonomi, perang, dahme, sesambetan internasional, kabudayan sarta kesenian, agami, sesambetaning manungsa kaliyan Allah, lan lingkungan sapiturutipun.

4. Janji sarta ancaman : artosipun supados ngadeg keadilan lan keleresan ingkang saestu, sanajan wonten Donya saged lolos saking hukuman, nanging wonten ngarsaning Allah ing dinten Qiyanat tantu nboten saged lolos malih.

5. Sejarah : maksudipun ingkang saged dados tepa-palupi ing salebeting sesrawungan ummat manungsa, sampun ngantos damel sejarah awon, gesang sapisan wonten ing ‘ alam Donya.

34 Comments

 1. WARAS

  kados ingkang kita waos bilih agami Islam meniko wahyu saking Alloh ingkang nyipto donya dan manungso pramilo menawi badhe ngersakkaken swarganipun Alloh kedah dherek dhawuhing Alloh ingkang wonten ing Al-Qur’an soho kitab Sunnah Shahih pinongko trap trapaning ngibadah tuladha saking Rasululloh, sanes swargo karepe lan antrah antrahe SUFI / dukun ) namung titah ingkang mboten badhe wonten wujudipun, ngaji moco Al-Qur.an lan Hadist sak manane mboten naming kagem uro-uro ora ngerti kerepipun kok kados jopomontro mawon

 2. WARAS

  kados ingkang kita waos bilih agami Islam meniko wahyu saking Alloh ingkang nyipto donya dan manungso pramilo menawi badhe ngersakkaken swrganipun looh kedah dherek dhawuhing Alloh ingkang wonten ing Al-Qur’an soho kitab Sunnah Shahnh pinongko trap trapaning ngibadah tuladha saking Rasululloh, sanes swargo karepe lan antrah antrahe titah ingkang mboten badhe wonten

 3. Ki Brotokusumo

  Ada 7 huruf Hijaiyah yang tidak ada dalam Al Fatihah.
  Maknanya : Kayaknya yang bertanya sudah tahu jawabannya deh, dan saya rasa kurang baik jika ditulis di forum ini.

 4. Assalami’alaikum….salam dumateng poro sedolur…sesama umat …… KAwruh …saget lahir saking pundi mawon…tergantung ingkang memahami isi…sbb laen wadah lain isi….mulo kulo namung matur sembah nuwun dumateng Mas kumitir ingkang sampun berbagi…snajan to namung tulisan niki nggeh insyaAllah atas ijin Allah….Salam saking kawulo……….andum slamet…

 5. Andim

  sederek kadang “ALI” guru among rogo/among raos puniko wonten kitab teles mboten wonten teng kitab garing,kitab garing puniko mbeberaken ingkan wonten ndunyo,ingkang panjenengan kareb aken puniko wonten kitab teles ingkang mboten di tulis.ingkang panjenengan kareb aken puniko niku panjenengan lan gusti’ALLAH” ingkang sumereb panjenengan belajar ingkang saget nerangaken kitab teles niki

 6. Andim

  Sugeng rahayu poro sederek kadang sedanten,sak”derengngipun kulo yuwun pangapuro mbokmenawi wonten unggel-2 kulo ingkang salah,gusti pengeran gusti “ALLAH” pun pundiko AKU andap’aken AL-QURAN bertahap supadoso ingkang angsal jelas,ugi puniko wonten ingkang terang-2 an wonten ingkang di rahasiaken,supadoso tiang ingkan ber’iman’supados sinau,sebab nipun wonten ingkang diarani kitab teles lan kitab garing,kitab garing puniko”AL-QURAN lan HADIST laaa kitab teles dos pundi?…..,…….
  srt anas ungel-2nipun wonten anas ipun laaa srt ihklas,kok mboten wonten ihklas ipun dos pundi puniko?……,…….srt ipun diterangaken teng kitab teles.puniko ingkang di rahasiaken kalian gusti’ALLAH’ ?…..,….

 7. teguh joko sembodo

  Alhamdulillah. AMIN

 8. teguh joko sembodo

  yang ditulis bukan “rahasia”.
  karena “rahasia” hanya keputusan NYA belaka.
  jika tahu isi dan makna.
  harus disimpan di dalam dada.

 9. Andim

  Sugeng rahayu poro sederek kadang sedanten kimawon menawi badeh sinau sahadat,fatihah,anas,ikhlas lan alaq supadoso poro kadang sinau disik dateng pribadi sedaten niku kalian gusti sampun dibeberaken sopo kang biso sinau dateng pribadi puniko bakal ngertos sopo gusti niku lan sopo iro iku sejatine,sopo kang ora biso belajar niku wau cuman ole elem lan ketenaran kimawon lan bakal di welehaken kalian gusti ALLAH.matur nuwun

 10. aswb untuk ali mahmudi……….petunjuk kan kitab QU’RAN………..baca aja dulu bersama terjemahannya………nanti kalau bingung……… berdoa…….pada ALLah,,,,,,,,,,,,,,,,kemana sy harus menuntut..ya kepada ALLAH lagi………………yang penting prosesnya yaitu :
  1. Bersyahadat dulu yang disaksikan oleh orang banyak,kalo bisa si disaksikan para orang yang sholeh atau yang berilmu Tauhid.
  2.sholat.
  3.zakat
  4.puasa
  5. insyaAllah bisa haji.
  Kelima hal tersebut harus dilandasi dengan yang namanya rukun IMAN.
  secara perlahan namun pasti………….Nun walkallami wamayasturun…………….Allah mengajar pada Manusia .
  InsyaAllah kang ali pasti akan mendapatkan apa yang menjadi tujuan kang ali……………..salam…………..salam………………salam

 11. ali mahmudi hr/mantri jropas

  mohon petunjuk dan informasi tentang guru among rogo/among raos dan islam ahli sunah wal jamaah srta dapat dihubungi dan di turuti sebagai guru yang dapat digugu dan ditiru .alamat kami puskesmas kedung 2 jepara jawa tengah

 12. ali mahmudi hr/mantri jropas

  mohon petunjuk dan informasi tentang guru among rogo/among raos dan islam ahli sunah wal jamaah srta dapat dihubungi dan di turuti sebagai guru yang dapat digugum dan ditiru .alamat kami puskesmas kedunmg 2 jepara

 13. ali mahmudi hr/mantri jropas

  mohon petunjuk dan informasi tentang guru among rogo/among raos dan islam ahli sunah wal jamaah srta dapat dihubungi dan di turuti sebagai guru yang dapat digugum dan ditiru .

 14. ali mahmudi hr/mantri jropas

  mohon petunjuk tentang guru among raos nama alamatserta sesuatu yang dapat di hubungi dari saya mantri jropas jepara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: