PAPAT LIMA PANCER


Ing Kekayon wayang purwa kang kaprahe kasebut Gunungan, ana kono gambar Macan, Bantheng, Kethek lan Manuk Merak. Kocape kuwi mujudake Sedulur Papat mungguhing manungsa. Kewan cacah papat mau nggambarake nafsu patang warna yaiku : Macan nggambarake nafsu Amarah, Bantheng nggambarake nafsu Supiyah, Kethek nggambarake nafsu Aluamah, lan Manuk Merak nggambarake nafsu Mutmainah.

SEDULUR PAPAT LIMA PANCER Njupuk sumber saka Kitab Kidungan Purwajati seratane , diwiwiti saka tembang Dhandanggula kang cakepane mangkene :

Ana kidung ing kadang Marmati Amung tuwuh ing kuwasanira Nganakaken saciptane Kakang Kawah puniku Kang rumeksa ing awak mami Anekakake sedya Ing kuwasanipun Adhi Ari-Ari ingkang Memayungi laku kuwasanireki Angenakken pangarah Ponang Getih ing rahina wengi Ngrerewangi ulah kang kuwasa Andadekaken karsane Puser kuwasanipun Nguyu-uyu sabawa mami Nuruti ing panedha Kuwasanireku Jangkep kadang ingsun papat Kalimane wus dadi pancer sawiji Tunggal sawujud ingwang Ing tembang dhuwur iku disebutake yen ” Sedulur Papat ” iku Marmati, Kawah, Ari-Ari, lan Getih kang kaprahe diarani Rahsa. Kabeh kuwi mancer neng Puser (Udel) yaiku mancer ing Bayi.

Cethane mancer marang uwonge kuwi. Geneya kok disebut Marmati, kakang Kawah, Adhi Ari-Ari lan Rahsa kuwi?. Marmati iku tegese Samar Mati ! lire yen wong wadon pas nggarbini ( hamil ) iku sadina-dina pikirane uwas Samar Mati. Rasa uwas kawatir pralaya anane dhisik dhewe sadurunge metune Kawah, Ari-Ari lan Rahsa kuwi mau, mulane Rasa Samar Mati iku banjur dianggep minangka Sadulur Tuwa. Wong nggarbini yen pas babaran kae, kang dhisik dhewe iku metune Banyu Kawah sak durunge laire bayi, mula Kawah banjur dianggep Sadulur Tuwa kang lumrahe diarani Kakang Kawah. Yen Kawah wis mancal medhal, banjur disusul laire bayi, sakwise kuwi banjur disusul Metune Ari-Ari. Sarehne Ari-Ari iku metune sakwise bayi lair, mulane Ari-Ari iku diarani Sedulur Enom lan kasebut Adhi Ari-Ari Lamun ana wong abaran tartamtu ngetokake Rah ( Getih ) sapirang-pirang. Wetune Rah (Rahsa) iki uga ing wektu akhir, mula Rahsa iku uga dianggep Sedulur Enom. Puser (Tali Plasenta) iku umume PUPAK yen bayi wis umur pitung dina. Puser kang copot saka udel kuwi uga dianggep Sedulure bayi. Iki dianggep Pancer pusate Sedulur Papat. Mula banjur tuwuh unen-unen ” SEDULUR PAPAT LIMA PANCER ” 0 Kekayon wayang purwa kang kaprahe kasebut Gunungan, ana kono gambar Macan, Bantheng, Kethek lan Manuk Merak. Kocape kuwi mujudake Sedulur Papat mungguhing manungsa.

Kewan cacah papat mau nggambarake nafsu patang warna yaiku : Macan nggambarake nafsu Amarah, Bantheng nggambarake nafsu Supiyah, Kethek nggambarake nafsu Aluamah, lan Manuk Merak nggambarake nafsu Mutmainah kang kabeh mau bisa dibabarake kaya ukara ing ngisor iki: Amarah : Yen manungsa ngetutake amarah iku tartamtu tansaya bengkerengan lan padudon wae, bisa-bisa manungsa koncatan kasabaran, kamangka sabar iku mujudake alat kanggo nyaketake dhiri marang Allah SWT. Supiyah / Kaendahan : Manungsa kuwi umume seneng marang kang sarwa endah yaiku wanita (asmara). Mula manungsa kang kabulet nafsu asmara digambarake bisa ngobong jagad. Aluamah / Srakah : Manungsa kuwi umume padha nduweni rasa srakah lan aluamah, mula kuwi yen ora dikendaleni, manungsa kepengine bisa urip nganti pitung turunan. Mutmainah / Kautaman : Senajan kuwi kautaman utawa kabecikan, nanging yen ngluwihi wates ya tetep ora becik.

Contone; menehi duwit marang wong kang kekurangan kuwi becik, nanging yen kabeh duwene duwit diwenehake satemah uripe dewe rusak, iku cetha yen ora apik. Mula kuwi, sedulur papat iku kudu direksa lan diatur supaya aja nganti ngelantur. Manungsa diuji aja nganti kalah karo sedulur papat kasebut, kapara kudu menang, lire kudu bisa ngatasi krodhane sedulur papat. Yen manungsa dikalahake dening sedulur papat iki, ateges jagade bubrah. Ing kene dununge pancer kudu bisa dadi paugeran lan dadi pathokan. Bener orane, nyumanggakake

29 thoughts on “PAPAT LIMA PANCER

 1. Mas Siyam

  Assalm wr.
  Agar dimengerti dan dipahami oleh umatnya, mohon mas dpat diartikan dgn bhs yg dimengerti oleh umtnya
  trmks, wassalam

 2. Petir Saloka

  4 lima pancer

  1. mutmainah : air
  2. supiah : angin
  3. amarah : api
  4, aluamah : tanah
  5. urip : menghidupi saudara empat diatas.

  Putih, kuning, merah, hitam itu simbol hawa napsu kita yang sudah di “kodrat” kan oleh Allah untuk bisa hidup di dunia. Asal urutanya seperti diatas. Sebenarnya saudara kembar kita bukan hanya 5 tetapi ada 12 yaitu :
  : Kadang 7 ( pitu ) metu saka marga hina

  Aluamah – Sukma mulya
  Amarah – Sukma wisesa
  Supiah – Sukma purba
  Mutmainah – Sukma luhur

  Perbawa
  Pangaribawa Trimurti ( angen angen )
  Kumusan

  : Kadang 5 ( lima ) nora metu saka marga hina

  Kekawah pepasihan kasihan
  Ari ari kekuatan karosan
  Marmarti waliyasing urip cahyo
  Getih soreting jasat
  Tugelan puser keslametan

  Kita di kodrat kan harus bisa menguwasahi hawa napsu untuk keseimbangan hidup supaya selalu dilindungi Allah.

  Ingsun uga pinaringan nepsu
  Nepsu agawe coban saka Ingsun
  Sira kabeh kudu isoh ngalahke nepsu
  Nepsu agawe luput
  Luput saka Ingsun
  Owal saka kodrat Ingsun

  Sak jroning rasa sira kabeh duweni
  Nepsu
  Sira kabeh kang pinaringan kodrat nguwasahi nepsu
  Sak jroning sira kabeh kalah karo
  Nepsu
  Ingsun pinaringan owal saka
  Kodrat Ingsun
  Sing sira kabeh kang kalebu ngesteni
  Ingsun
  Ingsun pinaringan madep Ingsun

  Nuwun.

 3. Mutia

  kulo nuwun, nyuwun sewu; sejak umur 8 tahun (1974) terngiang para kolot ngucapkeun iyeu’ “1dulur 4, 5 pancer” … matur nuhun hampura

 4. Riski saputra

  Knapa jenis2 napsu dikatakan sedulur? Karena selalu bersama dan tak terpisahkan seumur hidup,tapi harus di kendalikan karena nafsu kalau dituruti akan menyesatkan

 5. pendekar hati

  kalo belajar diri bukan pake otak mas maaf nih
  tapi pake hati rasa maksud nya dirasa belajar nya
  bukan di pikir nanti malah ambrol segitu aja pesan nya suwun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s