SERAT ASMARALAYA


ana wiku medhar ananing hyang agung
kang nglimputi dhiri
wayangan nya  dumumung neng netranira
bunder nguwung lir sunaring surya nrawung
aran nur muhammad.

weneh muwus jatining kang murbeng idhup
yaiku pramana
kang misesa ing sakalir
dumuning neng utyaka guruloka.

iya iku tembung  arab baitul makmur
tandane kang nyata
aneng gebyaring pangeksi
lwih waspada wruh gumlaring alam donya.

mung pramana kang bisa nuntun marang swarga
ana  rupa kadya rupanta priyangga
kang akonus saking kamungsangta wus
saplak nora siwah.

amung mawa caya putih
yaiku aran mayangga seta
ana cahya seta prapta geng sabda
iya iku nur muhammad kang satuhu.

cahya maya maya
jumeneng munggwing unggyaning
tuntung driya anartani triloka
baitul makmur baitul mukharam tetelu.

ing baitul muqadas
sumanar prapteng pangeksi
liyepena katon ponang cahya maya
anarawung warna warna wor dumunung.

nuksmeng cahya kang sajati
ingkang  padhang gumilang tanpa wayangan
langgeng nguwung angebeki buwana gung
mulih purwanira.

duk durung tumurun maring
ngarcapada awarna warana raga
cahyanipun gumilang gilang nelawung
tanpa wewayangan.

nelahi sesining bumi
gya tumurun dadya manungsa
marma temtu yen prapta antareng layu
ana cahya prapta.

gumilang pindhah angganing
tirta munggwing ron lumbu amaya maya
dyan puniku ciptanen dadya sawujud
lawan sabdanira.

kang sinedyan samadyaning
ngen ngenta yekti waluya sampurna
mulya wangsul mring salira numuhun
sabda gaib babar bali angebaki bumi
tribuwana kebak bangkit megat nyawa.

By alang alang kumitir

4 thoughts on “SERAT ASMARALAYA

 1. tomyarjunanto

  ASMARADANA

  Ngayut ndriya ndudut ati,
  Kwasa ngimpun rahsa mulya.
  Tuhu lam-lamen ketreme,
  Nyawiji kang dadi sedya.
  Mbabar gatining wacana,
  Tetimbangan tresna tuhu,
  Jimat tulus panarima.

  Nimas pepujaning ati,
  Salira wewangi ganda.
  Rinuket sajroning jinem,
  Tan nedya ginggang sakrikma.
  Krya sesotya sun pepuja,
  Sang mustikaning pandulu,
  Sulistya endahing warna.

  Tresnaku sundul wiyati,
  Tumuwuh jroning prasaja,
  Sumedya andum ing paweh,
  Daya kamulyaning gesang.
  Tinerak alun asmara,
  Mbangun turut atut runtut,
  Cumbana sigaran nyawa.

  http://tomyarjunanto.wordpress.com/2011/04/18/asmaradana-mbangun-tresna/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s