SERAT JONGKO JOYOBOYO


 

JAMAN EDAN

Pancen amenangi jaman edan,
sing ora edan ora kaduman.
Sing waras padha nggragas,
sing tani padha ditaleni.
Wong dora padha ura-ura.
Begjane sing eling lan waspada.

Ratu ora netepi janji,
musna prabawane lan kuwandane.
Akeh omah ing ndhuwur kuda.
Wong mangan wong,
kayu gilingan wesi padha doyan rinasa
enak kaya roti bolu.

Yen bakal nemoni jaman:
akeh janji ora ditetepi,
wong nrajang sumpahe dhewe.
Manungsa padha seneng tumindak ngalah
tan nindakake ukum Allah.

Bareng jahat diangkat-angkat,
bareng suci dibenci.
Akeh manungsa ngutamakake reyal,
lali sanak lali kadang.
Akeh bapa lali anak,
anak nladhung biyunge.

Sedulur padha cidra,
kulawarga padha curiga,
kanca dadi mungsuh,
manungsa lali asale.
Rukun ratu ora adil,
akeh pangkat sing jahat jahil.

Makarya sing apik manungsa padha isin.
Luwih utama ngapusi.
Kelakuan padha ganjil-ganjil.
Wegah makarya kapengin urip,
yen bengi padha ora bisa turu.
Wong dagang barange saya laris, bandhane ludhes.

Akeh wong mati kaliren ing sisihe pangan.
Akeh wong nyekel bandha uripe sangsara.
Sing edan bisa dandan.
Sing mbangkang bisa nggalang
omah gedhong magrong-magrong.
Wong waras kang adil uripe nggragas lan kapencil.

Sing ora bisa maling padha digething.
Sing pinter duraka padha dadi kanca.
Wong bener thenger-thenger,
wong salah bungah-bungah.
Akeh bandha muspra ora karuwan larine.
Akeh pangkat drajat padha minggat ora karuwan sababe.

Bumi saya suwe saya mungkret.
Bumi sekilan dipajegi.
Wong wadon nganggo panganggo lanang.
Iku tandhane kaya raja kang ngumbar hawa napsu,
ngumbar angkara murka,
nggedhekake duraka.

Wong apik ditampik,
wong jahat munggah pangkat.
Wong agung kesinggung,
wong ala pinuja-puja.
Wong wadon ilang kawanitane,
wong lanang ilang kaprawirane.

Akeh jago tanpa bojo.
Wanita padha ora setya,
laku sedheng bubrah jare gagah.
Akeh biyung adol anak,
akeh wanita adol awak.
Bojo ijol-ijolan jare jempolan.

Wong wadon nunggang jaran,
wong lanang numpang slendhang pelangi.
Randha loro, prawan saaga lima.
Akeh wong adol ngelmu.
Akeh wong ngaku-aku,
njaba putih njerone dhadhu.

Ngakune suci, sucine palsu.
Akeh bujuk.
Wektu iku dhandhang diunekake kuntul.
Wong salah dianggep bener,
pengkhianat nikmat,
durjana saya sampurna.

Wong lugu keblenggu,
wong mulya dikunjara,
sing curang garang,
sing jujur kojur.
Wong dagang keplanggrang,
wong judhi ndadi.

Akeh barang kharam,
akeh anak-anak kharam.
Prawan cilik padha nyidham.
Wanita nglanggar priya.
Isih bayi padha mbayi.
Sing priya padha ngasorake drajate dhewe.

Wong golek pangan kaya gabah den interi.
Sing klebat kliwat,
sing kasep keplesed.
Sing gedhe rame tanpa gawe,
sing cilik kecelik.
Sing anggak kalenggak.

Sing wedi padha mati,
nanging sing ngawur padha makmur,
sing ngati-ati sambate kepati-pati.
Cina olang-aling kepenthung
dibandhem blendhung,
melu Jawa sing padha eling.

Sing ora eling
padha milang-miling,
mloya-mlayu kaya maling,
tudang-tuding.
Mangro tingal padha digething.
Eling, ayo mulih padha manjing.

Akeh wong ijir,
akeh wong cethil.
Sing eman-eman
ora kaduman,
sing kaduman
ora aman.

Selot-selote besuk
ngancik tutupe taun,
dewa mbrastha malaning rat,
bakal ana dewa
angejawantah,
apangawak manungsa.

Apasuryan padha Bathara Kresna.
Awewatak Baladewa.
Agegaman trisula wedha.
Jinejer wolak-waliking jaman,
wong nyilih mbalekake,
wong utang mbayar.

Utang nyawa nyaur nyawa,
utang wirang nyaur wirang.
Akeh wong cinokot lemud mati.
Akeh swara aneh tanpa rupa.
Bala prewangan, makhluk alus padha baris,
padha rebut bebener garis.

Tan kasat mata tanpa rupa,
sing mandhegani putra Bathara Indra,
agegaman trisula wedha.
Momongane padha dadi nayakaning prang,
perange tanpa bala,
sekti mandraguna tanpa aji-aji.

Sadurunge teka ana tetenger lintang kemukus dawa ngaluk-aluk,
tumanja ana kidul sisih wetan bener, lawase pitung bengi.
Parak esuk banter,
ilange katut Bthara Surya,
jumedhul bebarengan karo sing wus mungkur.
Prihatine kawula kelantur-lantur.

Iku tandhane putra Bathara Indra wus katampa
lagi tumeka ing ngarcapada,
ambiyantu wong Jawa.
Dununge ana sikile redi Lawu sisih wetan.
Adhedukuh pindha Raden Gathutkaca,
arupa gupon dara tundha tiga.

Kaya manungsa asring angleledha,
apeparab Pangeraning Prang,
tan pakra anggone anyenyandhang,
nanging bisa nyembadani ruwet-rentenge wong sapirang-pirang.
Sing padha nyembah reca ndhaplang,
cina eling, Syeh-syeh pinaringan sabda gidrang-gidrang.

Putra kinasih swarga Sunan Lawu,
ya Kyai Brajamusthi,
ya Kresna,
ya Herumurti,
mumpuni sakehing laku,
nugel tanah Jawa kaping pindho.

Ngerehake sakabehing para jim,
setan, kumara, prewangan.
Para lelembut kabawah prentah
saeka praya kinen abebantu manungsa Jawa.
Padha asenjata trisula wedha,
kadherekake Sabdopalon Nayagenggong.

Pendhak Suro nguntapake kumara,
kumara kang wus katam nebus dosanira,
kaadhepake ngarsane kang Kuwasa.
Isih timur kaceluk wong tuwa,
pangiride Gathutkaca sayuta.
Idune idu geni, sabdane malati, sing bregudul mesthi mati.

Ora tuwa ora enom,
semono uga bayu wong ora ndayani.
Nyuwun apa bae mesthi sembada,
garise sabda ora gantalan dina.
Begja-begjane sing yakin
lan setya sabdanira.

Yen karsa sinuyutan wong satanah Jawa,
nanging pilih-pilih sapa waskitha pindha dewa.
Bisa nyumurupi laire embahira,
buyutira, canggahira, pindha lair bareng sadina.
Ora bisa diapusi
amarga bisa maca ati.

Wasis wegig waskitha
ngreti sadurunge winarah,
bisa priksa embah-embahira,
ngawuningani jaman tanah Jawa.
Ngreti garise siji-sijining umat,
tan kalepyan sumuruping gegaman.

Mula den udia satriya iki,
wus tan bapa tan bibi,
lola wus aputus wedha Jawa.
Mula ngendelake trisula wedha,
landhepe trisula :
pucuk arupa gegawe sirik agawe pepati utawa utang nyawa.

Sing tengah sirik agawe kapitunaning liyan,
sing pinggir tulak talak colong jupuk winaleran.
Sirik den wenehi ati melathi, bisa kasiku.
Senenge anyenyoba, aja kaina-ina.
Begja-begjane sing dipundhut,
ateges jantrane kaemong sira sabrayat.

Ingarsa begawan wong dudu pandhita.
Sinebut pandhita dudu dewa.

Sinebut dewa kaya manungsa,
kinen kaanggep manungsa sing seje daya.
Tan ana pitakonan binalekake,
tan ana jantra binalekake.

Kabeh kajarwakake nganti jlentreh
gawang-gawang terang ndrandang.

Aja gumun aja ngungun,
yaiku putrane Bathara Indra kang pambayun,
tur isih kuwasa nundhung setan.
Tumurune tirta brajamukti, pisah kaya ngundhuh.

Ya siji iki kang bisa njarwakake
utawa paring pituduh jangka kalaningsun.

Tan kena den apusi
amarga bisa manjing jroning ati.
Ana manungsa kaiden katemu,
uga ora ana jaman sing durung kalamangsane.

Aja serik aja gela
iku dudu waktunira,
ngangsua sumur ratu tanpa makutha.
Mula sing amenangi gek enggala den luru,
aja nganti jaman kandhas.
Madhepa den amarikelu.

Begja-begjane anak putu, iku dalan sing eling lan waspada,
ing jaman Kalabendu nyawa.
Aja nglarang dolan nglari wong apangawak dewa,
dewa apangawak manungsa.
Sapa sing ngalang-ngalangi bakal cures ludhes sabraja dlama kumara.
Aja kleru pandhita samudana, larinen pandhita asenjata trisula wedha.

Iku paringe dewa.
Ngluruge tanpa wadyabala.
Yen menang datan ngasorake liyan.
Para kawula padha suka-suka
amarga adiling Pangeran wus teka.
Ratune nyembah kawula, agegaman trisula wedha.

Para pandhita ya padha ngreja,
yaiku momongane Kaki sabdopalon sing wus adus wirang.

By alang alang kumitir

76 thoughts on “SERAT JONGKO JOYOBOYO

 1. petir saloka

  Condro surya wis lumaku ning wetan
  Pratanda suci jumeneng sejati
  Sejatine suci Ingsun suci sejati
  Asma suci kang dadi gondelane
  Anggone mlaku tinatah laku
  Laku suci jumeneng sejati
  Sejatine suci Ingsun suci sejati

  Alenggahan cahya suci
  Ya suci dzat jumeneng sejati
  Sejatine suci Ingsun suci sejati

  Ambawani lelampahan suci
  Condro suci sukma sejati
  Sejatine suci Ingsun suci sejati

  Tinibane ning jaman suci
  Bakale ana kang dadi panuntune
  Panuntun suci jumeneng sejati
  Sejatine suci
  Ingsun suci sejati

  Kalebu petugas suci sejati
  Amandap ning ndonya rubeda
  Tinatah suci titah sejati
  Anuntun suci sowan sejati

  Kalebu salah setunggaling suci
  Mandap ngemban tugas suci
  Anjalani kang kudu dijalani
  Mernahke kang kudu dipernahke
  Cahya suci Ingsun suci sejati

  Petugas suci jumeneng sejati
  Mandap suci ning ngarcapada
  Lelampahan suci jumeneng sejati
  Sejatine suci Ingsun suci sejati

  Panuntun suci sejati
  Panuntun suci kawula sejati
  Sejatine suci Ingsun suci sejati

  Angasta sewu senjata suci
  Alembana ndonya rubeda
  Tumetes rasa suci sejati
  Sejatine suciIngsun suci sejati

  Kabeh kalebu kodrat suci Ingsun
  Kabeh kalebu ginaris suci Ingsun
  Jumeneng suci sejati
  Sejatine suci Ingsun suci sejati

  Tinibane ning jaman suci
  Nyaring sejatine suci
  Jumeneng suci
  Ingsun suci sejati

  Uwong kang suci tinampa mukti
  Mukti suci rasa sejati sira
  Ngesti suci Ingsun suci sejati

  Akeh dewa kang angetok diri
  Akeh widadari kang angetok diri
  Mandap titah jumeneng suci
  Sejatine suci
  Ingsun suci sejati

  Emas lan berlian sak ngon ngon ana
  Kabeh turah kanggo lelakuning urip
  Wong suci tinampa mukti
  Sejatine suci
  Ingsun suci sejati
  Tibaning jaman suci
  Jaman kang mukti
  Jaman lelampahan sejati
  Sejatine suci
  Ingsun suci sejati

  Wong kang suci tinampa mukti
  Wong kang ora suci
  Pengadilan agung kang angenteni

  Lelampahe jaman suci
  Lelakune alam suci
  Suci jumeneng sejati
  Sejatine suci
  Ingsun suci sejati

  Kabeh kalebu kodrat suci
  Kabeh kalebu ginaris suci
  Sejatine suci
  Ingsun suci sejati

  Alembana ning ndonya rubeda
  Sejatine suci cahya sejati
  Sejatine suci
  Ingsun suci sejati
  Sapa sira
  Kang kalebu suci
  Suci rasa pribadi
  Suci ngesti pribadi
  Bakale tinampa mukti
  Saka kodrat suci Ingsun
  Saka ginaris suci Ingsun

 2. Petir Saloka

  Sejatine wus tinempa akhir
  Akhir jaman kalabendu
  Mlebu ning jaman suci

  Sejatine wus titiwancine
  Ndonya malih warnane
  Gelaran pengadilan agung
  Mlebu ning jaman suci
  Jaman kang alenggahan para gung suci
  Jaman ratu gung suci sejati
  Jaman kraton gung suci sejati
  Sejatine suci Ingsun suci sejati

  Nusantara ngancik ning sejatine suci
  Pinangka tetenger lelakuning jaman
  Jaman kang suci
  Jaman alenggahan sejati
  Sejatine suci Ingsun suci sejati

  Ndonya rubeda bakale suci
  Jejere suci kang anyekseni
  Pinangka suci lelaku sejati
  Sejatine suci Ingsun suci sejati

  Wong kabanda bakale mati
  Wong kang nista bakale musna
  Wong kang ora suci owal sejati
  Mlebu ning alam peteng
  Tineba saklawase

  Wong kang suci tinampa mukti
  Banda ndonya kang anampani
  Ngesti suci sejatine rasa
  Rasa suci jumeneng sejati
  Sejatine suci Ingsun suci sejati

  Pratanda alam wis dimulai
  Anggone ngesti tanpa kendat
  Bakale tinampa suci
  Sucining rasa kang mukti
  Mukti rasa sejati
  Sejatine suci
  Ingsun suci sejati

 3. Petir Saloka

  Eyang Sri Aji Jayabaya mampu membuat “jangka” karena beliau mendapatkan wahyu Allah yang berupa Kitab Jongko Jangkaning Jaman.
  Dan beliau sudah mencapai tataran tertinggi yaitu makrifat / kasampurnan sejati sehingga waktu meninggal bisa moksa (kasampurnaning sejati jiwa uga raga saka kodrat Ingsun).

 4. Petir Saloka

  Jawa tineba gari seprapat
  Seprapate kalebu bangsa liya
  Ya kuwi kang wis ginaris suci
  Sejatine suci
  Ingsun suci sejati

  Nusantara tineba dadi pancering bangsa
  Kapimpin ratu gung suci sejati
  Ya kuwi kang wis kodrat suci
  Sejatine suci
  Ingsun suci sejati

  Kabeh bakale mlaku
  Mlaku ning arah suci
  Sejatine suci
  Ingsun suci sejati

  Ngancik ning tahun siji
  Sasi siji pengadilan suci
  Wis tiniba mlaku
  Laku sakjroning suci
  Titah suci sejati
  Sejatine suci
  Ingsun suci sejati

  Rubeda sengkala wis ngancik ning ndonya
  Wong lara pating kleler
  Wong mati sak ngon ngon

  Alam wis katon warnane
  Omah ambruk sakbendinane
  Banyu mlebu ning pelataran

  Awan ora kaya awan
  Bengi ora kaya bengi
  Ya kuwi tiniba titiwancine
  Pengadilan agung suci sejati
  Sejatine suci Ingsun suci sejati

  Yen ta sira kalebu suci
  Ning ngendi wae bakale tinampa mukti
  Yen ta sira ora kalebu suci
  Ning ngendi wae bakale tinampa mati
  Owal kodrat lan ginaris suci
  Mlebu ning balam peteng
  Tiniba saklawase

  Kabeh kalebu kodrat suci Ingsun
  Kabeh kalebu ginaris suci Ingsun
  Yen ta
  Kabeh bakale mlaku
  Mlaku ning arah suci
  Yen ta
  Kabeh bakale balik
  Balik ning arah suci
  Sejatine suci
  Ingsun suci sejati

 5. Petir Saloka

  Wis kalebu pratanda alam
  Yen ta
  Kabeh gunung bakale bledos
  Ngetoke geni tanpa ana mandeke
  Lemah jugrug sakbendinane
  Wis kalebu pratanda alam
  Yen ta
  Segara entek banyune
  Pindahe banyu ana pelataran
  Uwong mati pating kemampul

  Wis kalebu pratanda alam
  Yen ta
  Buwana metu saka panggone
  Lemah mlaku sak karepe dewe
  Wis kalebu pratanda alam
  Yen ta
  Manungsa gari seprapat
  Tanah jawi nyigar dadi 3
  Nusantara ciut panggone
  Ndonya rubeda malih rupane

  Kabeh wis kalebu titi wanci
  Titi wancine jaman
  Mlebu ning jaman suci
  Wong kang suci
  Bakale mukti
  Jrone sing ora suci
  Bakale mati
  Rubeda sengkala
  Kang dadi sisihane
  Metu saka kodrat lan ginaris suci
  Mlebu ning alam peteng
  Tiniba wektu saklawase

  Pepadange surya ning timur
  Wis ngancik ning dina 7
  Bakale kasambadan dening suci
  Surya nalendra cungkup suci
  Ngarcapada mulya jumeneng suci

  Tibaning rasa kang angugemi
  Bakale tinampa mukti
  Rohing diri jumeneng sejati
  Jejere suci Ingsun suci sejati

  Pinangka sangu ning ndonya rubeda
  Aja lali marang sanak kadang
  Sanak kang angugemi suci
  Kadang kang angesti suci
  Ya bakale tinampa mukti

  Sangkan paraning dumadi
  Wis kalebu ning jaman suci
  Anggone ngesti aja pada dilaleke
  Sabda suci bakale tumeka diri
  Jroning suci Ingsun suci sejati
  Sejatine Ingsun Ingsun suci sejati

  Tumekane ngancik dina ping 7 (pitu)
  Paripurnaning jeksa buwana
  Kabeh bakale anyurupi
  Pepadange surya jumeneng sejati

  Surya condro buwana
  Pancering budi
  Gumatok ning diri kang suci
  Sastro nata lintang kumitir
  Condro peksi kang amuputi
  Tirta suci nalendra gurpa
  Gemah ripah lohjinawi

 6. JABIDI

  Apakah seseorang yang mengetahui masa yang akan datang dikatakan PERAMAL? klo begitu nabi muhammad adalah peramal. ketahuilah bahwa suatu kejadian yang lalu maupun yang akan datang sudah tertulis dalam kitab laufulmahfusz. dan hanya orang orang sucilah yang diberi pengetahuan itu oleh sang maha pencipta. mungkin salah satunya Jongko joyoboyo. terus apa definisi dari kata RAMALAN? saya kira ramalan adalah menebak nebak tanpa mengetahui atau pengetahuan.

 7. Petir Saloka

  Kasebut baleke jejere Ingsun sejati
  Kang duweni arti
  Arahe manungsa kang pinaringan
  Kodrat lan ginaris suci Ingsun sejati
  Uga pinaringan
  Roh suci kang awujud rasa sejati
  Uwis luput saka asale
  Akeh manungsa kang keblinger
  Kaya kaya ora ngerteni Ingsun
  Uga kalebu lali marang Ingsun
  Manungsa uwis ora kaya manungsa
  Akeh manungsa ilang rasa sejatine
  Uga wis ora ngerti pribadine
  Kalebu luput sak pribadine
  Jejere Ingsun uwis ilang
  Mula kalebu jangka sejati

  Kabeh manungsa bakal Ingsun pilihi
  Kanti jroning suci pengadilan agung
  Kang arep Ingsun gelar
  Kanggo ndonya kalebu cipta suci Ingsun
  Jumeneng suci Ingsun sejati
  Sejatine Ingsun Ingsun sejati

  Kasebut pengadilan agung Ingsun sejati
  Kalebu pengadilan suci kanggo kabeh manungsa
  Awujud tibaning pati
  Manungsa bakal tinampa
  Ngolete jero lemah uga
  Bakal mlayu saka pangone
  Manungsa bakal tinampa
  Kasebut gunung kang nesu
  Uga metune geni pati
  Kang bakal mangan kalebu pangane
  Manungsa bakal tinampa
  Kasebut segara asat
  Kang duweni arti kalebu segara kang urip
  Bakal metu saka panggone
  Mangan kang dadi pangane

  Manungsa bakal tinampa
  Kasebut pagebluk
  Kang duweni arti penyakit
  Kasebut penyakit amarga ora ana tambane
  Manungsa bakal gari seprapat
  Kabeh kalebu kodrat lan ginaris suci Ingsun sejati
  Sejatine Ingsun Ingsun sejati

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s