SERAT JONGKO JOYOBOYO


 

JAMAN EDAN

Pancen amenangi jaman edan,
sing ora edan ora kaduman.
Sing waras padha nggragas,
sing tani padha ditaleni.
Wong dora padha ura-ura.
Begjane sing eling lan waspada.

Ratu ora netepi janji,
musna prabawane lan kuwandane.
Akeh omah ing ndhuwur kuda.
Wong mangan wong,
kayu gilingan wesi padha doyan rinasa
enak kaya roti bolu.

Yen bakal nemoni jaman:
akeh janji ora ditetepi,
wong nrajang sumpahe dhewe.
Manungsa padha seneng tumindak ngalah
tan nindakake ukum Allah.

Bareng jahat diangkat-angkat,
bareng suci dibenci.
Akeh manungsa ngutamakake reyal,
lali sanak lali kadang.
Akeh bapa lali anak,
anak nladhung biyunge.

Sedulur padha cidra,
kulawarga padha curiga,
kanca dadi mungsuh,
manungsa lali asale.
Rukun ratu ora adil,
akeh pangkat sing jahat jahil.

Makarya sing apik manungsa padha isin.
Luwih utama ngapusi.
Kelakuan padha ganjil-ganjil.
Wegah makarya kapengin urip,
yen bengi padha ora bisa turu.
Wong dagang barange saya laris, bandhane ludhes.

Akeh wong mati kaliren ing sisihe pangan.
Akeh wong nyekel bandha uripe sangsara.
Sing edan bisa dandan.
Sing mbangkang bisa nggalang
omah gedhong magrong-magrong.
Wong waras kang adil uripe nggragas lan kapencil.

Sing ora bisa maling padha digething.
Sing pinter duraka padha dadi kanca.
Wong bener thenger-thenger,
wong salah bungah-bungah.
Akeh bandha muspra ora karuwan larine.
Akeh pangkat drajat padha minggat ora karuwan sababe.

Bumi saya suwe saya mungkret.
Bumi sekilan dipajegi.
Wong wadon nganggo panganggo lanang.
Iku tandhane kaya raja kang ngumbar hawa napsu,
ngumbar angkara murka,
nggedhekake duraka.

Wong apik ditampik,
wong jahat munggah pangkat.
Wong agung kesinggung,
wong ala pinuja-puja.
Wong wadon ilang kawanitane,
wong lanang ilang kaprawirane.

Akeh jago tanpa bojo.
Wanita padha ora setya,
laku sedheng bubrah jare gagah.
Akeh biyung adol anak,
akeh wanita adol awak.
Bojo ijol-ijolan jare jempolan.

Wong wadon nunggang jaran,
wong lanang numpang slendhang pelangi.
Randha loro, prawan saaga lima.
Akeh wong adol ngelmu.
Akeh wong ngaku-aku,
njaba putih njerone dhadhu.

Ngakune suci, sucine palsu.
Akeh bujuk.
Wektu iku dhandhang diunekake kuntul.
Wong salah dianggep bener,
pengkhianat nikmat,
durjana saya sampurna.

Wong lugu keblenggu,
wong mulya dikunjara,
sing curang garang,
sing jujur kojur.
Wong dagang keplanggrang,
wong judhi ndadi.

Akeh barang kharam,
akeh anak-anak kharam.
Prawan cilik padha nyidham.
Wanita nglanggar priya.
Isih bayi padha mbayi.
Sing priya padha ngasorake drajate dhewe.

Wong golek pangan kaya gabah den interi.
Sing klebat kliwat,
sing kasep keplesed.
Sing gedhe rame tanpa gawe,
sing cilik kecelik.
Sing anggak kalenggak.

Sing wedi padha mati,
nanging sing ngawur padha makmur,
sing ngati-ati sambate kepati-pati.
Cina olang-aling kepenthung
dibandhem blendhung,
melu Jawa sing padha eling.

Sing ora eling
padha milang-miling,
mloya-mlayu kaya maling,
tudang-tuding.
Mangro tingal padha digething.
Eling, ayo mulih padha manjing.

Akeh wong ijir,
akeh wong cethil.
Sing eman-eman
ora kaduman,
sing kaduman
ora aman.

Selot-selote besuk
ngancik tutupe taun,
dewa mbrastha malaning rat,
bakal ana dewa
angejawantah,
apangawak manungsa.

Apasuryan padha Bathara Kresna.
Awewatak Baladewa.
Agegaman trisula wedha.
Jinejer wolak-waliking jaman,
wong nyilih mbalekake,
wong utang mbayar.

Utang nyawa nyaur nyawa,
utang wirang nyaur wirang.
Akeh wong cinokot lemud mati.
Akeh swara aneh tanpa rupa.
Bala prewangan, makhluk alus padha baris,
padha rebut bebener garis.

Tan kasat mata tanpa rupa,
sing mandhegani putra Bathara Indra,
agegaman trisula wedha.
Momongane padha dadi nayakaning prang,
perange tanpa bala,
sekti mandraguna tanpa aji-aji.

Sadurunge teka ana tetenger lintang kemukus dawa ngaluk-aluk,
tumanja ana kidul sisih wetan bener, lawase pitung bengi.
Parak esuk banter,
ilange katut Bthara Surya,
jumedhul bebarengan karo sing wus mungkur.
Prihatine kawula kelantur-lantur.

Iku tandhane putra Bathara Indra wus katampa
lagi tumeka ing ngarcapada,
ambiyantu wong Jawa.
Dununge ana sikile redi Lawu sisih wetan.
Adhedukuh pindha Raden Gathutkaca,
arupa gupon dara tundha tiga.

Kaya manungsa asring angleledha,
apeparab Pangeraning Prang,
tan pakra anggone anyenyandhang,
nanging bisa nyembadani ruwet-rentenge wong sapirang-pirang.
Sing padha nyembah reca ndhaplang,
cina eling, Syeh-syeh pinaringan sabda gidrang-gidrang.

Putra kinasih swarga Sunan Lawu,
ya Kyai Brajamusthi,
ya Kresna,
ya Herumurti,
mumpuni sakehing laku,
nugel tanah Jawa kaping pindho.

Ngerehake sakabehing para jim,
setan, kumara, prewangan.
Para lelembut kabawah prentah
saeka praya kinen abebantu manungsa Jawa.
Padha asenjata trisula wedha,
kadherekake Sabdopalon Nayagenggong.

Pendhak Suro nguntapake kumara,
kumara kang wus katam nebus dosanira,
kaadhepake ngarsane kang Kuwasa.
Isih timur kaceluk wong tuwa,
pangiride Gathutkaca sayuta.
Idune idu geni, sabdane malati, sing bregudul mesthi mati.

Ora tuwa ora enom,
semono uga bayu wong ora ndayani.
Nyuwun apa bae mesthi sembada,
garise sabda ora gantalan dina.
Begja-begjane sing yakin
lan setya sabdanira.

Yen karsa sinuyutan wong satanah Jawa,
nanging pilih-pilih sapa waskitha pindha dewa.
Bisa nyumurupi laire embahira,
buyutira, canggahira, pindha lair bareng sadina.
Ora bisa diapusi
amarga bisa maca ati.

Wasis wegig waskitha
ngreti sadurunge winarah,
bisa priksa embah-embahira,
ngawuningani jaman tanah Jawa.
Ngreti garise siji-sijining umat,
tan kalepyan sumuruping gegaman.

Mula den udia satriya iki,
wus tan bapa tan bibi,
lola wus aputus wedha Jawa.
Mula ngendelake trisula wedha,
landhepe trisula :
pucuk arupa gegawe sirik agawe pepati utawa utang nyawa.

Sing tengah sirik agawe kapitunaning liyan,
sing pinggir tulak talak colong jupuk winaleran.
Sirik den wenehi ati melathi, bisa kasiku.
Senenge anyenyoba, aja kaina-ina.
Begja-begjane sing dipundhut,
ateges jantrane kaemong sira sabrayat.

Ingarsa begawan wong dudu pandhita.
Sinebut pandhita dudu dewa.

Sinebut dewa kaya manungsa,
kinen kaanggep manungsa sing seje daya.
Tan ana pitakonan binalekake,
tan ana jantra binalekake.

Kabeh kajarwakake nganti jlentreh
gawang-gawang terang ndrandang.

Aja gumun aja ngungun,
yaiku putrane Bathara Indra kang pambayun,
tur isih kuwasa nundhung setan.
Tumurune tirta brajamukti, pisah kaya ngundhuh.

Ya siji iki kang bisa njarwakake
utawa paring pituduh jangka kalaningsun.

Tan kena den apusi
amarga bisa manjing jroning ati.
Ana manungsa kaiden katemu,
uga ora ana jaman sing durung kalamangsane.

Aja serik aja gela
iku dudu waktunira,
ngangsua sumur ratu tanpa makutha.
Mula sing amenangi gek enggala den luru,
aja nganti jaman kandhas.
Madhepa den amarikelu.

Begja-begjane anak putu, iku dalan sing eling lan waspada,
ing jaman Kalabendu nyawa.
Aja nglarang dolan nglari wong apangawak dewa,
dewa apangawak manungsa.
Sapa sing ngalang-ngalangi bakal cures ludhes sabraja dlama kumara.
Aja kleru pandhita samudana, larinen pandhita asenjata trisula wedha.

Iku paringe dewa.
Ngluruge tanpa wadyabala.
Yen menang datan ngasorake liyan.
Para kawula padha suka-suka
amarga adiling Pangeran wus teka.
Ratune nyembah kawula, agegaman trisula wedha.

Para pandhita ya padha ngreja,
yaiku momongane Kaki sabdopalon sing wus adus wirang.

By alang alang kumitir

Advertisements

76 thoughts on “SERAT JONGKO JOYOBOYO

 1. Sabunyi

  Kalau ‘Nggreja’ itu asal katanya ‘greja’ (gereja)
  Kalau ‘Ngreja’ asal katanya ‘rejo’ (rame)
  Mungkin maksudnya, Pandhita ikut2an ‘rame’, padahal mestinya ‘nyepi’ mesu broto.

 2. hu hu hu

  Para pandhita ya padha ngreja,
  yaiku momongane Kaki sabdopalon sing wus adus wirang.

  ========================================================

  Apakah jaman Prabu Jayabaya,Kristen sudah lahir dan Tempat ibadah yang namanya GEREJA telah ada???

 3. pakde paijan

  di bibble aja jesus ngusir orang kesurupan ,…gimana sih…bego kok di pelihara kalau ngak ngerti buadaya jawa diem aja…

  di kitab kitab lain juga sama , di qur’an ada ayat tentang Jin…
  torah talmud juga ada punya jews…

  jangan jangan anda atheis

 4. Anonymous

  nuwun sewu, ikut berpendapat aja. serat yang bermacam2 wujudnya itu merupakan hasil dari sebuah karya sastra. di dalam karya sastra pasti sang penulis akan memasukkan pitutur-pitutur kebaikan dan keburukan kanggo nggayuh kasampurnaning dumadi. orang yang melakukan kebaikan pasti akan dibalas oleh sang Kholik berupa kebaikan pula, begitu juga sebaliknya. saya kira hanya sebatas itu kita memparcayai dan memaknai keberadaan serat2 itu, tidak lebih.

 5. David kaltim

  Assalamu’alaikum badhe numpang pendapat lan info …miturut keterangan tiang sepah ingkang kulo yakini serat jongko joyo boyo ingkang asli meniko tulisanipun jawa kawi nek badhe moco kedah wonten syarat2ipun mboten saged sembarangan lan hurufipun nembe ketingal diwaos menawi sampun disoroti kalih lampu. Terakhir info serat meniko ketingal thn 1975 . Pitadhos nopo mboten terserah masing2 . Wassalamu’alaikum wr wb.

 6. falah

  wah kok pada bertengkar sendiri, yg benar yg mana ya, mungkin baca aja buku aslinya, tanyakan tafsi pada ahlinya, buku ini jangan di jadikan semacam undang-undang, tapi merupakah khasanah saja, agar kita lebih berhati-hati menuju ke depan, tidak perlu percaya 100%. karena masa depan adalah sesuatu yang ghoib.

 7. karel

  Udahlah gak usah diperdebatkan, itu sebuah karya cipta jayabaya,
  kalo suka silahkan yang gak suka silahkan. Janganlah karya itu justru menjadi sumber pertengkaran…. Mengapa diantara kita saling mengumbar hawa nafsu negatif karena sebuah karya cipta seseorang…? Sepertinya kalian kelebihan waktu dan membuang waktu untuk hal yang gak penting….! Bertengkar…?! apa untungnya kalian..?

 8. joukes

  assalamualaikum ,salam sejahtera sedanten
  Eh dr pada berdebat mendingan pd ngaca lah ingsun iki wes bener2 menjalankan perintah & menjauhi larangan kang maha agung (ALLAH SWT) Durung she pd eleng awake dewe iki iseh akeh salah , yo wes lah mendingan pd tobat piyambak-piyambak ngeh

 9. MR.X

  Yaudah, bukankah Islam mengajarkan kita untuk menjadi bijak . . . diam itu emas . . . komentar pakai akal bukan pakai nafsu . . .

 10. da cao jing she

  roti bolu dan yg di uga siliwangi ada kata2 bahasa indonesianya, diselidiki aja dulu nih urutan periwayatannya deh, jgn2 konspirasi agar sabar di penjajahan londo, mengarahkan dan menentukan masa depan bangsa melalui hal2 seperti ini brooo?kalo ga salah si westerling juga make kayak gini2 di bandung, makanya namanya apra, angkatan perang ratu adil.artinya?

 11. da cao jing she

  roti bolu dan yg di uga siliwangi ada kata2 bahasa indonesianya, diselidiki aja dulu nih urutan periwayatannya deh, jgn2 konspirasi agar sabar di penjajahan londo, mengarahkan dan menentukan masa depan bangsa melalui hal2 seperti ini brooo?

 12. endo

  YANG PERCAYA RAMALAN SILAHKANN , YANG PERCAYA JOYOBOYO SILAHKAN, YANG PERCAYA DARMOGANDUL SILAHKAN, YANG PERCAYA AL QURANULKARINM SILAHKAN. SUDAH DIGARISKAN OLEH ALLOH, DAN TELAH DICIPTAKAN NERAKA BESERTA PENGHUNINYA, SURGA BESERTA PENGHUNINYA. KITA BAKAL MENGHUNI DIMANA YA? YANG TIDAK PERCAYA SORGA DAN NERAKA JANGAN DULU PROTES, WONG INI KEYAKINAN SAYA SENDIRI. DOSA SEBESAR BIJI SAWI DIBALAS SEGEDE ITU JUGA, AMAL SHOLEH KECIL YA DIGANJAR KECIL, KALAU ALLAH MAU MELIPATGANDAKAN YA HAK PREROGATIFNYA ALLAH SWT. HAYO SEKARANG PODO PITUTUR LAN TUMINDAK SING BENER ORA NGLARANI ATINE LIYAN. KALAU ADA YANG KRITIK YA TERIMA AJA JANGAN DIDEBAT, MUNGKIN SEKARANG DIBILANG SALAH EH NGESUK DADI BENER YA ORA NGERTI. SING AWEH PITUTUR SING BECIK YA ALHAMDULILLAH. ADEM BMOK NEK KAYA KUWE. AJA RUMANGSA BENER, SEBAB SING RUMANGSA BENER SEJATINE KUWE SING SALAH. AJA RUMANGSA WIS SLAMET SEBAB IMANE UTAWA PEKERTINE, SEBAB SING RUMANGSA SLAMET KUWE SING CILAKA. KUWE DAWUHE sAYIDINA UMAR RA. WASSALAM

 13. Nyat Gondorukem

  ari Berkata:
  Oktober 5, 2008 pukul 3:43 pm | Balas

  Hey siapa saja yang nulis blog ini…
  Jangan Bodoh deh..
  Tahu enggak….Elu ngrusak budaya jawa dengan sifat takhayul elu sendiri…

  Cuplikan serat KoloTidho yang luhur kamu di orak-arik sendiri…
  Biar dianggap paranormal… Gitu ya…
  Busuk amat sih loe….

  ================================================
  Wong jowo wis akeh sing ilang jawane,..
  yen rangerti, mending meneng,
  sedakep sing sikep,
  nyimak disik ae….
  “Ajining diri gumantung ing lathi”

 14. Sak leresipun, sri aji Joyo boyo meniko sanes tiyang muslim, awit rikolo semanten Islam dereng dumugi tanah jawi. Nanging Sri Aji Joyoboyo tiang WASKTO. Dados penjenengan kedah pitados, awit ALLOH SWT paring kawaskitan meniko mboten pilih pilih. Katah con

  Serat jongko joyoboyo.com

 15. wicaksono

  Ealah Dulor……..Yuk Yo Podho Sing Eling,Ora Usah Golek Benere Dewe2..
  Luwih Becik NGRUMONGSO Tinimbang GEDE RUMONGSO..
  Ojo Mung Ngumbar SUJONO ae,,,,Wis to Podho2 WONG JOWO,e Ora Usah
  Udur2ran Luwih Becik Ngumpul BARENG Banjur REREMBUKAN,Ben ATI Adem AYem,Tambah KAWERUH…….
  NGAPUNTEN : Bekne Enten SALAH PANGUCAP Kulo……..

 16. Sulistyo Anggono

  Kalau ada yang menyebutkan kalimat “RAMALAN JOYOBOYO” itu salah, Beliau itu bukan tukang ramal, tetapi beliau itu orang yang makrifatnya sudah tinggi, orang yang didekatkan kepada Allah, kata orang jawa “WERUH SAKDURUNGE WINARAH”, Allah itu maha adil, Sebelum Islam di siarkan di tanah jawa, Allah juga sudah memilihkan pemimpin – pemimpin bagi umat di tanah jawa ini yang diberi talenta yang agung sebagai seorang pemimpin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s