MITOLOGI KANJENG RATU KIDUL


Mitos Ratu Kidul dadi pancadan paprentahan ing karaton

Kacihna majune teknologi komunikasi lan informasi nuwuhake budaya anyar lan nggawe ”rusake” kabudayan Jawa, ananging wong Jawa tetep ngugemi landhesan urip kang gegayutan kalawan anane titah ora kasat mata.

Landhesan urip kang isih ngugemi anane titah ora kasat mata iki raket gandheng cenenge kalawan kepriye sejatine wong Jawa urip ing donya. Lire, kapercayane wong Jawa ing babagan urip lang panguripan ora bisa uwal saka perangan jagad cilik (mikrokosmos) lan jagad gedhe (makrokosmos), keplase uga gegayutan kalawan alam kasat mata lan alam datan kasat mata. Salah sijine kapercayan kang dikarepake yaiku wong Jawa, mligine kang urip ing tlatah Yogyakarta lan Solo, nganggep lan yakin yen samodra kidul iku awujud karaton kang dikuwasani dening Kangjeng Ratu Kidul. Tumrap wong Jawa kaprah, lire ora duwe pangerten jero babagan filosofi kebatinan Jawa lan uga adoh saka karaton, Kangjeng Ratu Kidul dianggep sawijining titah badan alus kang wujude kayadene manungsa lan nglenggahi dampar keprabon, nyekel pengauwasa ing segara kidul. Lan isih ana panganggep liya kang wusanane mbabar dadi mitos Kangjeng Ratu Kidul.

Ing buku Mitologi Kanjeng Ratu Kidul, anggitane Y Argo Twikromo, weton Nidia Pustaka, 2006, dijlentrehake filosofi-filosofi kang gegayutan kalawan mitos Kangjeng Ratu Kidul. Miturut andharan ing buku iki, mitologi Kangjeng Ratu Kidul pranyata digunakake kanggo pancadan tumrap panguwasa Karaton Kasultanan Ngayogyakarta (lan uga Karaton Surakarta-red) nalika nglakokake paprentahan. Wong Jawa nganggep manawa donya iku isine ana kang asipat wadag, pisik, bisa didulu mata lan donya kang asipat datan kasat mata, alus, ora bisa didulu mata wantah. Ananging ing donyane wong Jawa, kalorone kang asipat kasat mata lan datan kasat mata iku nyawiji dadi siji. Ing nyawijine ngalam kalorone iku kabeh sesambungan kang asipat antarane siji lan sijine padha-padha mbutuhake lan dibutuhake. Wusanane kabeh nggawe alam dadi tumata. Sesambungane manungsa ing alam kodrati (alam nyata, alam kasat mata) ora dibedakake kalawan titah ing alam adikodrati (alam supranatural, alam datan kasat mata).

Yen dipindeng kanthi srana kaca mata antropologis, mitos Kangjeng Ratu Kidul bisa dianggep minangka cultural universal kang disengkuyung dening sawetara laku budaya utawa cultural activities, kayata labuhan, crita rakyat utawa crita Panembahan Senopati, kegiyatan sosial lan kegiatan lelandhesan keyakinan agama lan maneka laku utawa ritual tradhisi liyane. Babagan iku nuduhake lan aweh tuntunan yen yektine kepriye wong Jawa mindeng mitologi Kangjeng Ratu Kidul ora bisa dipisahake saka laku ritual kang ndhasari utawa dadi panjurunge. Laku-laku kang lelandhesan keyakinan ajaran agama kang gegayutan kalawan Kangjeng Ratu Kidul, mujudake gegambaran alam pikiran lan kapercayane wong Jawa. Adhedhasar apa kang diugemi wong Jawa, mitologi Kangjeng Ratu Kidul kang urip ing ngalam pikiran lan kapercayan Jawa, digunakake kanggo sesambungan kalawan alam supranatural. Pangajabe supaya donya iki tetep harmonis, imbang lan tansah kalinton kaslametan lan karahayon. Ing bebrayan Jawa, Kangjeng Ratu Kidul iku ora mung asipat legenda. Tumrap kapercayane saperangan gedhe warga bebrayan Jawa, Kangjeng Ratu Kidul iku ana tenan. Ananging karana anane alam supranatural tumrap wong Jawa ora bisa dijlentrehake, kaprah sinebut suwung awang-awung, ndadekake anane laku-laku kang lelandhesan keyakinan agama kang ancase ngurmati panguwasa alam supranatural, kayadene Kangjeng Ratu Kidul. Ana candhake.

Keyakinan supranatural sarana ngupadi salarase donya saisine

Mitologi Kangjeng Ratu Kidul nuwuhake kapercayan tumrap wong Jawa yen ing segara utawa samodra kidul ana panguwasa kang asipat supranatural, datan kasat mata.

Kapercayan iku bisa didulu saka laku-laku kang asipat lelandhesan keyakinan agama kang dilakoni dening Karaton Ngayogyakarta (apadene Karaton Surakarta) kang ditujokake marang Kangjeng Ratu Kidul. Kanthi laku ritual kang asipat lelandhesan keyakinan agama kang biyasane mapan ing Parangkusuma iku, sacara mistis Karaton bisa mujudake imbang lan tentreme donya. Yektine, tumrap Karaton Ngayogyakarta (lan Karaton Surakarta) ora bakal bisa netepi kuwajibane yen durung bisa mujudake rasa tentrem ing batin tumrap kabeh rakyat. Rasa tentrem ing batin iku bisa kawujud kanthi laku nyedhak marang Gusti Kang Murbeng Dumadi. Kanthi mangkono, maneka rupa laku utawa ritual kang asipat lelandhesan keyakinan agama iku wusanane minangka srana kanggo nggayuh katentreman lan keslametan praja sakrakyate. Ing telenging pikir wong Jawa, raja utawa ratu duwe jejibahan ngayomi rakyate. Karana iku, raja ing Karaton Ngayogyakarta lan Surakarta tansah ngugemi laku kang asipat nyedhak kalawan daya kekuwatan supranatural. Ing bebrayan Jawa, raja iku nyangga godhan yang tanpa wates, mligine kang gegayutan kalawan panguwasane. Sanggan godhan kang asipat tanpa wates iku uga ngandhut tanggung jawab tunggal kang amba kanggo njaga murih donya tetep tumata.

Karana iku, raja kudu pinunjul. Lan tumrap wong Jawa, raja iku dianggep dadi siji-sijine paraga kang bisa mbangun lan njaga sesambungan antarane alam kodrati (kasat mata) lan alam adikodrati (datan kasat mata). Iki kang dadi pawadan ing budaya Jawa raja utawa ratu iku dianggep duwe panguwasa kang tanpa wates lan panguwasane iku ora bisa diatur kanthi cara-cara kang kaprah ing ngalam donya iki. Rakyat dhewe uga duwe pangarep-arep raja utawa ratu bisa ngrampungi sakabehing rubeda kang tuwuh saka alam kanthi srana kekuwatan gaib kang diduweni. Upaya ngugemi mitologi Kangjeng Ratu Kidul iki pranyata ora mung dilakoni dening raja utawa sentana dalem ing Karaton. Para warga bebrayan ing tlatah Yogyakarta (lan Solo) uga duwe cara dhewe kanggo ngugemi keyakinan babagan Kangjeng Ratu Kidul iki. Mitologi Kangjeng Ratu Kidul dadi sarana kanggo tumindak lan nyawiji marang alam. Iku amarga saperangan gedhe warga bebrayan duwe keyakinan religius kang padha, magepokan kalawan mitologi Kangjeng Ratu Kidul. Laku lelandhesan keyakinan agama gegayutan kalawan mitologi Kangjeng Ratu Kidul kang dilakoni warga bebrayan racake ora padha kalawan kang dilakoni pehak Karaton. Ananging kalorone bisa lumaku bareng lan nyawiji kanggo mujudake katentreman ing donya.

Lan ing kabudayane wong Jawa (ing dhudhahan buku iki ateges tlatah Yogyakarta lan Solo-red) Karaton menjila dadi punjere kosmis kang asipat keramat. Sacara mistis dununge Karaton duwe gandheng ceneng rapet kalawan karaton-karaton asipat supranatural kang ana ing sakupenge. Karaton-karaton asipat supranatural iku kayadene Karaton Segara Kidul, Karaton Merapi, Kayangan nDlepih lan Karaton Lawu. Karaton-karaton iku mujudake lima karaton kang asipat keramat lan tansah sesambungan antarane siji lan sijine. Kalimane bisa nyawiji lan mbangun tatanan donya kang tumata. Sesambungan antarane karaton-karaton iku asipat kayadene kulawarga lan sakabat. Wangunan kapercayan bebrayan Jawa kang bisa uga ditegesi agama Jawa, sejatine luwih ngeboti babagan katentreman batin, jumbuhe ngalam kodrati lan adikodrati lan imbang antarane kabeh isining ngalam. Pawadan iki, laku-laku ritual lelandhesan keyakinan agama kang dilakoni gegayutan kalawan mitologi Kangjeng Ratu Kidul digunakake kanggo ngupadi rasa tentrem, jumbuh lan salarase kabeh isining ngalam lan imbange donya saisine.

30 thoughts on “MITOLOGI KANJENG RATU KIDUL

 1. Gandung

  saya sangat suka sekali web ini tidak bisa saya ungkapkan karena selama ini yang saya cari ketemu semua, matur nuwun sanget.

 2. Pingback: BIOGRAFI SEJARAH HIDUP KI DJAKA TOLOS. 12 « putraramasejati

 3. ?

  Sakderenge nyuwun pangapunten mbok bilih wonten lepate anggenipun dalem nyerat wonten papan mriki. . . . . jaman sakniki taksih kathah tiyang manungsa mboten ngugemi opo sing dadi kekarepane para leluhur opo maneh nguri-uri napak tilas wong kina lan para “mbah-mbah buyut” kanthi direwangi tetangis getih nganti tekane pati, Sak suwene jaman lan saksuwene dino mlaku, jalma manungsa taksih katarungu mboten nemahi kahanan sing sak nyatane, podo kepincut arane grombyanging uwang lan monang maninging pipi kuning lan kacopaking iwak, pancen bener nek sak tenane padha ora nemahi merga kebungkus aran KAMURKANANING, podo dene karo sing podo do dilakoni anggone ngibadah. . . . .ngerteni mung sakjabane nanging ora tekane sak njerone,

  Samangsa donya iki wis rengka bakal digegulang bali marang Sang Hyang Manon, opo sing dadi ugeman / opo sing dadi panutan / opo sing dadi landesan / opo sing dadi junjungan ora bakal iso nulungi samangsa mangsane wis kedaden, opo sing dijenengke PIDANA marang MANUNGSA, Eling Marang Asale lan Eling Marang Gustine lan Eling Marang Bapa Biyunge lan Eling Marang Sapadha-padha wis temtu bakal oleh / nemahi urip KABEGJAN.

  “” DUH GUSTI ALLAH, APA SING DICRITAKKE ANA ING DUWUR KUWI KABEH MAU YO BENER YO ORA, NENG PAPAN KENE AKU KI YO NGIBADAH DEDONGGA MARANG GUSTI ALLAH, SAKSUWENE NYAWANG KABEH KEDADEAN IKU MAU DIWIWITI SAKA MANUNGSA SING ORA KUAT ANGGONE NGLAKONI KAHANAN URIP, OPO SING DITULIS IKI MAU KARO DEN BAGUS YO APIK, APIK KANGGONE MANUNGSA SING GELEM NGERTENI, 1 OJO DILALEKKE >>> OJO KIBIR LAN RIYA….!!!! UKARA IKI SING ANDEDEKAKE MANUNGSA PADHA SAK KEPENAK E DEWE “”

 4. ?

  Sakderenge nyuwun pangapunten mbok bilih wonten lepate anggenipun dalem nyerat wonten papan mriki. . . . . jaman sakniki taksih kathah tiyang manungsa mboten ngugemi opo sing dadi kekarepane para leluhur opo maneh nguri-uri napak tilas wong kina lan para “mbah-mbah buyut” kanthi direwangi tetangis getih nganti tekane pati, Sak suwene jaman lan saksuwene dino mlaku, jalma manungsa taksih katarungu mboten nemahi kahanan sing sak nyatane, podo kepincut arane grombyanging uwang lan monang maninging pipi kuning lan kacopaking iwak, pancen bener nek sak tenane padha ora nemahi merga kebungkus aran KAMURKANANING, podo dene karo sing podo do dilakoni anggone ngibadah. . . . .ngerteni mung sakjabane nanging ora tekane sak njerone,

  Samangsa donya iki wis rengka bakal digegulang bali marang Sang Hyang Manon, opo sing dadi ugeman / opo sing dadi panutan / opo sing dadi landesan / opo sing dadi junjungan ora bakal iso nulungi samangsa mangsane wis kedaden, opo sing dijenengke PIDANA marang MANUNGSA, Eling Marang Asale lan Eling Marang Gustine lan Eling Marang Bapa Biyunge lan Eling Marang Sapadha-padha wis temtu bakal oleh / nemahi urip KABEGJAN.

  “” DUH GUSTI ALLAH, APA SING DICRITAKKE ANA ING DUWUR KUWI KABEH MAU YO BENER YO ORA, NENG PAPAN KENE AKU KI YO NGIBADAH DEDONGGA MARANG GUSTI ALLAH, SAKSUWENE NYAWANG KABEH KEDADEAN IKU MAU DIWIWITI SAKA MANUNGSA SING ORA KUAT ANGGONE NGLAKONI KAHANAN URIP, OPO SING DITULIS IKI MAU KARO DEN BAGUS YO APIK, APIK KANGGONE MANUNGSA SING GELEM NGERTENI, 1 OJO DILALEKKE >>> OJO KIBIR LAN RIYA….!!!! UKARA IKI SING ANDEDEKAKE MANUNGSA PADHA SAK KEPENAK E DEWE “”
  HANGGA PUJI RAHAYU

 5. HARIANTO

  ass….
  slam semuanya

  pak Bodro sepertinya banyak tau (mengerti )shingga bsa membedakan antara Kanjeng Ratu kidul dengan Nyi roro kidul,yang sy pernah dengar juga seperti itu.bila berkenan bisakah pak bodro kasih sedikit ular2x untuk pecerahan buat sy pribadi dan yang lainya mungkin,terimakasih
  Wass…..

 6. Petir Saloka

  Kanjeng Ratu Kidul itu jabatan sebagai petugas alam, siapakah namanya sekarang ? Sebagai Ratu pasti punya mahkota, cici ciri yang dominan wujudnya seperti apa ?
  Sudah berapa kali ada suksesi sejak dahulu di Istana Kidul ?

 7. handi

  setuju, aku 33thn urip ning eropa, yen mulih ning jowo ora pengin kepetuk liyaning jowo sak ananing, iku dasar fondasi omah aja nganti ilang perabotane ya kuwi bobot, kabudayan iku identitas,

 8. bodro

  Meyakini hal yang Ghoib adalah kwajiban bagi orang Islam
  Apabila tidak yakin bagaimana akan beriman ..?
  Karena harus dipahami Islam adalah Lahir & Bathin

  Karena artikel ini menyangkut nama seorang Tokoh…
  mohon berhati-hati dalam mengomentari…

  Ini adalah pencerahannya
  Eyang Putri Kanjeng Ratu Kidul ,Beliau adalah seorang Muslimah ( Wali Allah ) yang punya wengkon di wilayah pantai selatan

  sedangkan Nyi Roro Kidul adalah jin sakti yang punya wengkon di wilayah pantai selatan

  terimakasih.

 9. Arya Alith

  Nun Inggih, sarujuk sanget kulo,awit jagat saisine iku jatinine dadi perlambang kanggo uripe manungso, lan mobah mosiking alam dadi sasmitaning laku Urip.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s