WARAHING HIDAYAT JATI


 

Iki Warahing Hidayat Jati, anuduhake dununge pangkating ngelmu makrifat wewejangan saka para Wali ing Tanah Jawa, sasedane Kanjeng Susuhunan ing Ngampeldenta, pada karsa ambuka wiridan kang dadi wijining wewejangan surasaning ngelmu kasampurnan dewe-dewe, wiyose iya uga asal saka Dalil Hadis Ijmak Kiyas, kaya kang wis kasebut ana sajroning Wirid kabeh, mungguh pepangkatane sawiji-wiji kapratelakake ing ngisor iki :

Kang dingin, saankatan nalika jaman awale nagara ing Demak, para Wali kang karsa amejang amung wolu.

1.Kanjeng Susuhunan ing Giri Kadaton, wewejangane, Wisikan Ananing Dzat.

2.Kanjeng Susuhunan ing Tandes, wewejangane, Wedaran Wahananing Dzat.

3.Kanjeng Susuhunan ing Majagung, wejangane, Gelaran Kahananing Dzat.

4.Kanjeng Susuhunan ing Benang, wewejangane, Pambukaning Tata malige ing dalem Bait-al-makmur.

5.Kanjeng Susuhunan ing Muryapada, wewejangane, Pambukaning Tata malige ing dalem Bait-al-muharram.

6.Kanjeng Susuhan ing Kalinyamat, wewejangane, Pambukaning Tata malige ing dalem Bait-al-mukaddas.

7.Kanjeng Susuhunan ing Gunungjati, wewejangane, Santosaning Iman.

8.Kanjeng Susuhunan Kajenar, wewejangane, Sasahidan.

Kang kapindo, ing saangkatan maneh nalika jaman akhire nagara ing Demak, para Wali karsa amejang iya amung wolu.

1.Kanjeng Susuhunan ing Giri Parapen, wewejangane, Wisikan Ananing Dzat.

2.Kanjeng Susuhunan ing Darajat, wewejangane, Wedaran Wahananing Dzat.

3.Kanjeng Susuhunan ing Atasangin, wewejangane, Gelaran Kahananing Dzat.

4.Kanjeng Susuhunan ing Kalijaga, wewejangane, Pambukaning Tata malige ing dalem Bait-al-makmur, banjur ambabar sagung kang dadi parabote amatrapake panjenenganing Dzat kabeh, nanging durung urut patrap panggonane ing sawiji-wiji.

5.Kanjeng Susuhunan ing Tembayat, kalilan dening guru Kanjeng Susuhunan Kalijaga, ambabarake wewejangane, Pambukaning Tata malige ing dalem Bait-al-muharram.

6.Kanjeng Susuhunan ing Padusan, wewejangane, Pambukaning Tata malige ing dalem Bait-al-mukaddas.

7.Kanjeng Susuhunan ing Kudus, wewejangane, Panetep Santosaning Iman.

8.Kanjeng Susuhunan Geseng, wewejangane, Sasahidan.

Dene wewejangane kang wis kasebut ing duwur iku, surasane iya anunggal bae, amarga pada wewiridan saka pamejange Kanjeng Susuhunan Ngampeldenta kabeh, mula ing mangko kaimpun dadi sawiji, supaya gampanga enggonku angrasakake riwayating Dalil Hadis Ijmak Kiyas, sarehne hakekate Dzating Pangeran Kang Amaha Suci iku binasakake luwih dening gaib, tanpa warna tanpa rupa, asifat dudu lanang, dudu wadon, dudu wandu, sarta ora mawa jaman, ora arah ora enggon, amung cipta-sasmita dumunung ana waskita, wewisikane ora ana apa-apa, sakehe kang kasebut iku dudu sajatining Dzat kabeh, ananging kang wajib kaimanake amung Ingsun.

Mungguh wewisikane kang wis waskita iku, manawa durung bisa anampani ing panggalih, prayoga amarsudi ing surasane pangimpuning para wewejangan kabeh, kaya kang kasebut ana Warahing Hidayat Jati mangkene.

Sajatining Dzat Kang Amaha Suci iku asifat Esa, dibasakake Dzat mutlak kadim azali abadi, tegese asifat sawiji, kang amasti dingin dewe nalika isih awang0uwung salawase ing kahanan kita, iya iku jueneng pribadi, ana sajroning nukat gaib kang keluwih langgeng, ing kono amedarake kurat iradate dadi pitung kahanan, minangka warnaning Dzat, dadi wahananing sifat, asma afngal kabeh, ing ngisor iki babare sawiji-wiji.

1.Chayu, tegese urip, dumunung sajabaning Dzat.

2.Nur, tegese, cahya, dumunung sajabaning Dzat.

3.Sir, tegese rahsa, dumunung sajabaning cahya.

4.Roh, tegese nyawa, diarani sukma, dumunung sajabaning rahsa.

5.Napsu, tegese angkara, dumunung sajabaning sukma.

6.Akal, tegese budi, dumuning sajabaning napsu.

7.Jasad, tegese badan, dumunung sajabaning budi.

Denen Chayu, iku kang kapasrahan pangawasaning Dzat, kinarsakake anguripi kahananing cahya, rahsa, sukma, napsu, budi, badan kabeh, sumarambah saka ing wiwitan tumeka ing wekasan, mungguh wewijangane kaya ing ngisor iki.

1.Ing nalika kayu anguripi kahananing cahya, sumarambah ing netra ing netra, wahananedadi bisa aningali iya iku paningaling Dzat angagem ing netra kita.

2.Ing nalika kayu anguripi kahananing rahsa, sumarambah ing grana, wahanane dadi bisa angganda, iya iku panggandaning Dzat angagem ing grana kita.

3.Ing nalika kayu anguripi kahananing suksma, sumarambah ing lidah, wahanane dadi bisa angandika, iya iku pangandukaning Dzat angagem lesan kita.

4.Ing nalika kayu anguripi kahananing napsu, sumarambah ing talingan, wahanane dadi bisa amiyarsa, iya iku pamiyarsaning Dzat angagem ing karna kita.

5.Ing nalika kayu anguripi kahananing budi, sumarambah ing ati, wahanane dadi bisa birahi anduweni karsa, iya iku karsaning Dzat angagem ing ati kita.

6.Ing nalika kayu anguripi kahananing jasad, sumarambah ing getih, wahanane dadi bisa ambekan, banjur anuwuhake wulu kuku sapadene, iya iku afngaling Dzat angagem ing saulah kita, saestu ora beda ing nalika amratandani agngal sajroning alam, banjur bisa amolahake srengenge rembulan angin sapanunggalane, saisen-isening alam kabeh , pada dumunung ana ing purba wisesaning Dzat kaya kang kasebut ing ngisor iki :

a.Dzat amurba Kayu, tegese Dzat iku witing urip.

b.Kayu amisesa Nur, tegese urip iku amengku wahyaning cahya.

c.Nur kang misesa Sir, tegese cahya iku amengku uriping suksma.

d.Sir amisesa Roh, tegese rahsa iku amengku uriping suksma.

e.Roh amisesa Napsu, tegese suksma iku amengku uriping napsu.

f.Napsu amisesa Akal, tegese napsu iku amengku uriping budi.

g.Akal amisesa jasad, tegese budi iku amengku uriping jasad. Mungguh baline mangkene.

Jasad kawisesa dening budi, budi kawisesa dening napsu, napsu kawisesa dening suksma, suksma kawisesa dening rahsa, rahsa kaisesa dening cahya, cahya kaiwisesa dening urip, urip kapurba Dzat, mulane wahananing urip iku tanpa wangenan karo ananing Dzat, iya urip kita iku Dzating Gusti Kang Amaha Suci Sajati, aja uwas sumelang ing galih.

————————————————————————————————- Alang Alang Kumitir
Kapethik saking buku wirid hidayat jati.

19 thoughts on “WARAHING HIDAYAT JATI

 1. Puguh Gunadi

  Nuwun sewu Kang Mas, menopo kulo saget dibantu dipun kirimaken kitab wirid hidayat jati, biayanipun pinten , ngapunten kulo manggen ing kutho Palu, Sulawesi Tengah. Ewet sanget dateng mriki bade pados literatur jawi maturnuwun. Rahayu…

 2. criezna yogareta

  saya ini bukn apa2 dan bukan siapa2,sy hny anak kmren sore yg mncoba blajar mengerti n memahami ttg hidup n kehidupan yg sejatinya..
  mohon bimbingan dan arahan dr tmen2 smua yg lbh mmahami n memgerti.
  matur nuwun.

 3. hengky wong

  aku punya kitab hidayat jati, tapi gak ngerti maksudnya. maklum pake basa jawa tulen. punya gak terjemahannya?

 4. fajar romado

  niki masalah serat wirit nopo sampun lengkap,menawi saget kulo nyuwun lengkape masalah sabdo pratomo.lek menawi saget.

 5. Alex

  Alhamdulilillah. Saya sedang mendalami sejatinya islam .tolng bahasanya diindonesiakan supaya dimengerti.alhamdulillah.

 6. Iwan Agung Prasetyo

  usul… mungkin wirid hidayat Jati.. bisa di posting …untuk tulisan yang lebih lengkap (kalau secara batiniah, admin tidak keberatan, kalau keberatan ya nggak usah nggak apa2).. kalau nggak salah ada banyak sampai BAB “Panetepane Santosaning Iman”… biar temen-temen bisa tahu semua ………Trimakasih…. Pareng… Assalamualaikum Wr. Wb….Rahayu sedoyo

 7. tengky

  kalau boleh tlg kirimi semua artikel yang di postingkan pada wordpress alangalang kumitir, sebab aku sangat suka dan senang sekali mempelajari tentang kejawen. tlg ya

 8. Pingback: KItab Negara Kertagama « ANGKERS

 9. ahmad nadhim

  matur nuwun sedaya panulisanipun anging luwih sampurna yen kula semerap panjenengan . jenengan niki tiyang pundhi? ing mriki katha kanca kang sampun lelaku jawa, anging taksih pingin diskusi kelawan jenengan. kula medalem kec. tulangan kab. sidoarjo, mengko yen balas kula suwun balas wonten mail: nadzim210978@yahoo.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s