PATRAPE MANEKUNG (SEMADI)


 

PATRAPE MANEKUNG SAKA WASIYAT DALEM KANJENG PANEMBAHAN SENAPATI INGALAGA

Dene santosaning pangesti kayektekake kang dadi tandane, iku Manawa pinesu ing sajroning manekung anungka semadi aneges karsa, amrsudi kawasa, adapt kang wis kalakon, ana mangunah teka kagawa ing utusan metu saka sarira kita kang amaha mulya, amawa tanda katon saka pramana karasa ing dalem rahsa, ing kono Manawa katarima kang cinipta dadi, kang sinedya ana, kang kinarsan teka saka parmaning Kang Kawasa, mungguh pratikele Manawa arep manekung saka wsiyate Kanjeng Panembahan Senapati Ingalaga Mataram, kaya ing ngisor iki.

Wiwit angurangi dahar sare, anyegah sahwat ambirat napsu hawa ing sawatara dina, banjur pasa anglowong sarta ambisu ing dalem telung dina telung bengi, ora kena angemu sak serik duka cipta, Manawa pasane wis kari sawengi ora kena sare, bareng ing wayah tengah wengi adus banjur manganggo kang sarwa suci, sarta akekonyoh (damel) ganda wida jebab wangi (minyak wangi), adedupa madep mangetan utawa mangulon angarepake keblate dewe, tumeka ing wayah bangun esuk iku wiwit tafakur mati raga nutupi babahan nawasanga, patrape pitekur, jempol sikil ketemokake pada jempol sikil dipapak, polok katemukake pada polok di gatuk, jengku katemokake pada jengku dirapet, palanangan sapalandungane sinipat karo jempol sikil dibener aja nganti katindihan, nuli asta karo angrangkul jengku patrap sidakep suku tunggal, darijining asta pada antuk ing selaning dariji kaya angapu rancang, jempol asta banjur winawas karo pucuking grana, nuli anata wetuning napas tanapas anpas nupus, aja nganti tumpang suh kumpule dadi siwiji, ing kono tinarik saka kiwa tumeka ing puser leren saantara suwene banjur katurunake anengen metu ing leng grana tengen kang alon aja nganti kasusu. Manawa wis sareh anarik napas maneh saka tengen tumeka ing puser leren saantara suwene banjur katurunake angiwa metu ing leng grana kiwa kang alon aja nganti kasusu, ambal kaping telu kaya mangkono panariking napas, wekasane manawa sareh anarik napas maneh saka kiwa mubeng anengen, saka tengen mubeng angiwa, kakumpulake dadi sawiji ana ing puser, banjur katarik manduwur bener kang sareh, leren tinata ana ing dada, banjur katarik manduwur maneh kang alon-alon, leren tinata ana ing sirah, ing kono angenengake cipta sarwi osik matrapake panjenenganing Dzat kaya mangkene :

“Ingsung Tajalining Dzat Kang Amaha Suci, Kang Amurba Amisesa kang Kawasa angandika kun fayakun, dadi saciptaningsun, ana sasedyaningsun, teka sakarsaningsun, ……………… anung………….. metu saka ing kudratingsun”. Manawa wis mangkono, adat pada sanalika bae kayektenan kang dadi tandane, nuli panariking napas katurunake metu ing leng grana karo pisan kang alon aja nganti kasusu, ing wekasan pasrah analangsa marang Dzat kita dewe.

Mungguh patraping panekungan iku prayogane bisaa kalakon ing saben sasi sapisan, arane amung saben ing dina ijabah bae aja nganti katowangan (kelalen), sabab ing kono waktuning katarima saliring panuwun, kaya kang kasebut kapratelakake ing ngisor iki.

1.Sasi Muharram, ijabahe tanggal kaping 9, karo tanggal kaping 10.

2.Sasi Mulud, ijabahe tanggal kaping 12.

3.Sasi Rejeb, ijabahe tanggal kaping 27.

4.Sasi Ruwah ijabahe tanggal kaping 15.

5.Sasi Pasa, ijabahe tanggal kaping 21, 23, 25, 27 utawa tanggal kaping 29.

6.Sasi Besar, ijabahe tanggal kaping 8 utawa tanggal kaping 9.

Liyane dina-dina ing duwur iku pada sepen tanpa dina ijabah.

Urut-uruting Arane Wahananing Dzat

Ing mengko amratelakake urut-urutaning namane Wahananing Dzat kang wis kasebut ing ngarep kabeh mau kaya ing ngisor iki.

CHAYU

Kang dinging Chayu tegese urip, diarani Chayun tegese panguripan, diarani maneh Chayat tegese anguripi, diarani maneh Chayu Daim tegese urip kang tetep, ananging sejatine iya among sawiji Chayu iku.

N U R

Kang kapindo Nur tegese Cahya, iku sejatine iya amung sawiji, ananging dinamani dadi limang pasebutan.

1.Nur Riyat tegese cahya samar, warnane ireng.

2.Nur Rani tegese cahyo loro, iya iku cahya kapindo, warnane abang.

3.Nur Mahdi tegese cahya sumirat, warnane kuning.

4.Nur Nubuwat tegese cahya kang santosa, warnane ijo.

5.Nur Muhammad tegese cahya kang pinuji, warnane putih

Mungguhgrebane kabeh iku, kasebut Nurullah tegese cahyaning Allah.

S I R

Kang kaping telu Sir tegese rahsa, iku sejatine iya amung siwiji, ananging dinamani dadi nem pasebutan.

1.Sir Ibtadi tegese rahsa purba, iya iku dadi wahyaning asmaranala.

2.Sir Kahiri tegese rahsa wisesa, iya iku dadi wahyaning asmaratura.

3.Sir Kamali tegese rahsa sampurna, iya iku dadi wahyaning asmaraturida.

4.Sir Ngaji tegese rahsa mulya, iya iku dadi wahyaning asmaradana.

5. Sir Hakiki tegese rahsa sajati, iya iku dadi wahyaning asmaratantra.

6.Sir Wahdi tegese rahsa tunggal, dinamani Sir Gaibi tegese rahsa gaib, iya iku dadi wahyaning asmaragama.

Mungguh grebone kabeh iku kasebut nama Sirullah tegese rahsaning Allah.

R O H

Kang kaping pat Roh tegese nyawa utama suksma, iku sajatine iya amung sawiji, ananging dinamani dadi pitung pasebutan.

1.Roh Jasmani tegese nyawaning jasad, iya iku wewayanganing nyawa kang anguripake anggaotaning badan, dingibaratake roh kewani tegese kaupamakake nyawa kang anguripi sato kewa.

2.Roh Nabati tegese nyawaning tumuwuh, iya iku wewanyanganing nyawa kang anuwuhake wulu kuku sapanunggalane, tumanem dadi uriping budi.

3.Roh Napsani tegese nyawaning napsu, iya iku wewayanganing nyawa kang anguripake hawananing napsu.

4.Roh Rochani tegese nyawaning suksma, iya iku wewayangananing nyawa kang anguripake warananing suksma.

5.Roh Rahmani tegese nyawaning kang sifat murah diarani Roh Rabani tegese nyawaning Pangeran, iya iku wewayanganing nyawa kang anguripake kahananing rahsa.

6.Roh Nurani tegese nyawaning cahya, iya iku wewayanganing nyawa kang anguripake wahananing cahya.

7.Roh Idlafi tegese nyawa kang wening diarani Roh Kudus tegese nyawa kang suci, iya iku wewayanganing nyawa kang anguripake ananing atma.

Mungguh grebone kabeh iku kasebut nama Rachullah tegese nyawaning Allah.

Dene terange wewejanganing Roh iku manawa karujukake karo wsiyate Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Agung, nalika musawaratan ngelmu kadawuhake marang Kyai Pangulu Ahmad Kategan, mangkene pangandika dalem.

Sejatine Roh iku sawiji minangka kahananing rahsa, binasakake nyawa utawa jiwa kasebut aran suksma, prabedane pada amawa tanda sowang-sowang.

1.Tandaning Roh iku anganakake getih.

2.Tandaning Nyawa anganakake keketek.

3.Tandaning Jiwa anganakake napas.

4.Tandaning Suksma anganakake rasaning jasad.

Ananging Suksma iku ana pepangkatane dadi pitung warna, iki sawiji-wijine.

1.Patemone jasad lan napas iku den arani Suksma Wahya tegese suksma lair.

2.Patemoning napas lan budi iku den arani Suksma Dyatmika tegese suksma batin.

3.Patemoning budi lan napsu iku den arani Suksma Lana tegese suksma tetep.

4.Patemoning napsu lan nyawa iku den arani Suksma Mulya tegese suksma mulus.

5.Patemoning nyawa lan rahsa iku den arani Suksma Jati tegese suksma nyata, den arani maneh Suksma Rasa tegesesuksma rahsa.

6.Patemoning rahsa lan cahya iku den arani Suksma Wisesa tegese suksma wenang.

7.Patemoning cahya lan urip iku den arani Suksma Kawekas tegese suksma pungkasan.

Dene patemoning Suksma kabeh iku dadi Suksma Adi Luwih tegese suksma utama, yen kumpul dadi Retna Inten Jumanten, iku ngibarating martabat Wachidiyat, campur dadi Sasraludira, iku ngibarating martabat Wahdat, sampurna dadi Sotyaludira, iku ngibarating martabat Achadiyat, waluya dadi Manik Maya gumilang tanpa wewayangan tegese bali dadi Dzating nukat gaib, mulih marang azali abadi.

N A P S U

Kang kaping lima Napsu tegese angkara, iku sajatine iya mung sawiji, ananging dinamani dadi patang pasebutan.

1.Napsu Luwamah tegese angangsa, darbe hawa amarakake dahaga arip luwe sapanunggalane, hawane ing waduk, wahyane saka lesan kasebut dadi ngibarat kahananing ati kang asorot ireng, sampurnane anarik leburing wulu kuku.

2.Napsu Amarah tegese sereng, darbe hawa amarakake angkara, panasten deduka sapanunggalane, wahanane ing amperu, wahyane saka karna (kuping) kasebut dadi ngibarat kahananing ati kang asorot abang, sampurnane anarik leburing kulit getih.

3.Napsu Sufiyah tegese meles, dinamani napsu Suwiyah tegese adreng, darbe hawa amarakake murka, pepinginan pakareman kabungahan sapanunggalane, wahanane ing lelimpa, wahyane saka netra kasebut dadi ngibarat kahananing ati kang asorot kuning, sampurnane anarik leburing daging otot.

4.Napsu Mutmainah tegese jinem, darbe hawa amarakake loba, iya iku loba marang kautaman, kaya ta anglakoni puja brata tapa brata kang kalantur-lantur ora mawa watara, wahanane ing bebalung wahyane saka grana (irung) kasebut dadi ngibarat kahananing ati kang asorot putih, sampurnane anarik leburing balung sungsum.

Dene manawa kapatitisake witing napsu iku saka utek, dumunung ing ati dadi cipta, dumunung ing jantung dadi birahi, wetune saka jantung banjur dadi nupus, katampan ing ati maneh banjur dadi anpas, anunggal lakunimng getih banjur dadi tanapas, agambah marang maras banjur dadi napas, sumarambah ing jasad banjur ametokake swara saka lesan, mula sangkaning cipta birahi, nupus, anpas, tanapas, napas, swara, iku pada metu saka hawaning napsu kabeh.

A K A L

Kang kaping nem Akal tegese budi, iku sajatine iya amung sawiji, ananging dinamani dadi limang pasebutan, manawa kaetungdalah kang arangkep nama dadi pitung pasebutan, pada anartani marang ngibarat namaning ati, kadadiyane anunggal pasebutan.

1.Budi Maknawi, iya ati manakwi tegese wahyaning budi.

2.Budi Sanubari, iya ati sanubari tegese wahananing budi.

3.Budi Suweda, iya ati suweda tegese woding ati, dadi ngibarat kahananing budi.

4.Budi Pu-at, iya ati pu-at tegese woting jajantung, dinamani budi jaki utawa ati jaki tegese ati suci dadi ngibarat pramananing budi.

5.Budi Siri, iya ati siri tegese rahsaning ati, dinamani budi safi utawa ati safi tegese ati wening dadi ngibarat pangrasaning budi.

Dene manawa kapatitisake pakartining budi iku diarani pancadriya, tegese ati lima, iya iku pangawasa kang metu saka rahsaning budi, peperangane dadi telung pangkat pada anglimang pakarti.

1.Diarani Karmendriya tegese purbaning budi, kayata : paningal, pamiyarsa, pangganda, pamirasa, pangrasa.

2.Diarani Antarendriya tegese antaraning budi kayata : keketek, napas, kedeping netra, rasaning lidah, kenyaming lambe.

3.Diarani Jayanendriya tegese wisesaning budi, kayata : karasaning kulit, parji, dubur, asta, sikil.

J A S A D

Kang kaping pitu Jasad tegese badan, iku sajatine iya mung sawiji, ananging dinamani dadi rong pasebutan.

1.Jasad Turab tegese badan kadadiyan saka lebu, dibasakake badan jasmani iya iku badan wadag.

2.Jasad Latip tegese badan alus, dibasakake badan rochani iya iku badan suksma.

Mungguh janjine badan wadag karo badan alus iku ora kena pisah, sangkan parane anunggal kahanan sajati, upama satu munggwing rimbagan, ananging wewangsulan ing tembe badan wadag iku luluh sampurna ana sajroning badan alus, kalimputan dening Chayu Daim tegese urip kang tetep dumunung ing kahanan kita pribadi, mula dipralambangi : warangka manjing curiga tegese badan wadag dumunung sajroning badan alus, nalika badan wadag isih dadi emban, lambange : curiga manjing warangka tegese badan alus isih dumunung sajroning badan wadag.

Pratikele Angluluh Ing Badan Wadag

Dene pratikele angluluh badan wadag mau, saka wsiyat dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susunan Pakubuwana I, kena kalanteh anglakoni tapa brata kaya ing ngisor iki.

1.Asesuci tegese taberi adus esuk.

2.Angengurangi dahar tegese dahara manawa banget luwe.

3.Angengurangi ngunjuk tegese angunjuka manawa banget kasatan.

4.Angengurangi sare tegese sareya manawa banget karipan.

5.Angarang-arangi pangandika tegese angandika manawa nganggo masa kala.

6.Anguda-uda sahwat tegese asahwata karo garwa manawa banget kangen.

7.Ambirat napsu tegese aja nganti angumbar hawa, angagema budi trima, lila, temen, utama.

Manawa wis bisa kalakon mangkono, angger ora kawistara, sarta dumunung ing asepen iya wallahu alam katarimane.

Dene manawa arep waskita dununging asepen, iku, sakaliring rupa kita kapasrahena marang kang adarbe rupa sakaliring swara kita kaulihena marang kang adarbe swara, paninggal kita, pamiyarsa kita, panganda kita pangrasa kita, pamirasa kita, pada kabalekena marang sangkane dewe-dewe.

Mungguh patrape anyidakake eninging rahsa, angawasake enenging pancadriya, tegese anglerenake saniskaraning ngaurip kabeh, manawa wis bisa mangkono, iya iku bebasan lungguh sarwa lumaku, lumaku karo andeprok, lumayu sarwa alinggih, ambisu karo carita, lunga sarwa aturu, turu karo amelek kaya mangkono ngibarate.

————————————————————————————————-
Alang Alang Kumitir
Kapethik saking buku wirid hidayat jati.

15 thoughts on “PATRAPE MANEKUNG (SEMADI)

 1. SIMIN

  OKE MAS KUMITIR SEMOGA DENGAN BERSEMADI KITA SEMUA BISA MAWAS DIRI DAN SALING WELAS ASIH KEPADA SESAMA SEHINGGA BISA TERCIPTA KEHIDUPAN YANG HARMONIS DAN DAMAI

 2. Mas Eddy Sugianto

  Sungguh suatu pelajaran yg adiluhung. Dan patut untuk dilestarikan. Dan semoga terbina kerukunan di antara semua umat beragama dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yg Maha Esa. Rahayu..

 3. Silora

  Enggih mas Ali, empun, empun kathah sing dibalekne sakniki dho nganggo weke dhewe. Puenak lan mawi tepo sliro. teng howo ngriki yo agemane dhewe ngriki sing enak, pas tur tekan nggon. Agemane piyantun kutub masiyo dipas-pasno yo gak pas nanging mergo kandel ketok guedhe, nah lek rumongso ketok gedhe dadine koyo sing nduwe “adigang adigung adiguno”
  Rahayu

 4. masadi asmaradhana

  sudah seharusnya generasi muda jawa kembali ke ajaran budi budaya jawa yang adi luhung,salah satunya mengusahakan mengenali”diri pribadi”nya sendiri melalui semadi.semoga kita mendapatkan rahmatNYA.nuwun..

 5. galana

  prayoginipun mila samidene angesthi dhateng kaskaya budi Jawi ingkang tansah saged momot lan kamot mrih hayuning nusa bangsa lan negari sarta jenjem tentreming pribadi, rahayu

 6. Rio

  Mas,kula pngen di wadarne menawa asal.
  Kula stju ajaran mekaten wau,
  Amargi nggih meniko ingkang d arani pasrah.
  Mlah sai soale mboten terikat komunitas yg skr semakin slg menyalahkan lan brutal.

 7. Ali F

  Ampun kuwatos Agemanipun sampun meh dalem wangsulakan, langkung sae ngangge Agemanipun piyambak. menawi ngangge agemanipun tiyang sanes boten saget tambah sae, malah soyo tambah dinyen soyo risak.
  Matur Nuwun

  Rahayu.

 8. djk.smg

  Yayaya dulur kumitir, semoga kita dapat menjalani laku semadi ini untuk ” memayu hajuning bawana” pastilah Indonesia juga rahayu, dan makmur. Dan semoga juga ndak dilarang oleh MUI.

 9. Pingback: KItab Negara Kertagama « ANGKERS

 10. Kebo ireng.

  NUWUN SEWU , Manekung utawi samadi niku salerese nggih sunah nabi ing basa arabe disebut I’tikaf sranane ngilangake , getering hawa nafsu , getering pambudi , getering asma , getering sifat lan getering dhat kang sedaya kala wau kawiwitan saking me-wakof-aken daya cipta , daya karsa lan daya guna ….. alamat Syariat kalam” Laquwwata ila billah “

 11. mulyanto

  sy ucapkan trimakasih kpd masyarakat yg masih menggunakan manunggaling kawulo gusti,krn itu semua menurut sy adl ilmu yang Hak setiap diri manusia, maka bersukurlah bg orang2 yg sudah memaknainya.ini semua adalah milik kakek nenek moyang kita.siapa lagi yang akan melestarikan milik kita sendiri kalau bukan kita.Yg lain2 sekarang itu kan baranng pinjaman,sdh waktunya kita kembalikan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s