SANGUNE LAKU


Sekar macapat Sinom yang ditulis oleh  Ki Sasmita dibawah ini, sangat bagus untuk kita renungkan sebagai  pengingat atau senjata dalam menjalani kehidupan supaya rahayu dalam meraih kemuliaan. Dan  tidak lupa selalu mensyukuri akan segala nikmat yang telah diberikan Allah. Mari Saudara-saudaraku semua, kita baca dan hayati pelan-pelan maksud yang terkandung pada Macapat Sinom Sangune Laku (Bekal Perjalanan).

wayang wong 8

S I N O M

Dhuh kadangku para mudha,
pirengna piweling iki,
dimen kena kanggo gaman,
lakumu samargi-margi,
amrih rubeda kalis,
tansah pinanggih rahayu,
lan katekaning sedya,
datan kurang sandhang-bukti,
urip mulya ayem-tentrem trus raharja.

Kang sepisan lamun arsa,
miwiti tumandang kardi,
salwiring pakaryanira,
dipun-eling aywa lali,
sawega ambundheli,
ati kanthi niyat tulus,
dedarma mring bebrayan,
datan sineselan pamrih,
pamrihe mung asung karya kang piguna.

Kang kapindho lamun manggya,
ruwet lan bundheting pikir,
enggala ngupadi tamba,
mrih tan ambebuthek ati,
satemah lali dhiri,
sarwa wagu sarta saru,
ing saparitindaknya,
enggala den-usadani,
kanthi minta urun rembuge pra kanca.

Sabacute kudu tansah,
bungah nampani peparing,
nadyan durung jumbuh klawan,
sing dikarepaken ati,
sebab yen dituruti,
satemene ngugung nepsu,
tan wurung ngambra-ambra,
kufur mring nikmating Gusti,
pepuntone pijer koncatan raharja.

Alang Alang Kumitir.

Advertisements

7 thoughts on “SANGUNE LAKU

 1. MasWib

  Dèrèng sak sampunipun ngaturakèn agenging panuwun tanpã pepindhan dhumateng panguwaos agung ing Alang-Alang Kumitir. Kulã ndhèrèk sinau lan mbedhol seserapan lan mangkenipun badhe kulã byãwarakaken lumantar giaran radhio Samhan AM 630

 2. Sugito HS

  Matur nuwun dene sampun ngemot sekar macapat Sinom “Sangune Laku” anggitan-kula ing ngriki. Ndherek nepangaken, kula Gito, inggih ingkang kadhang kala mawi nama sesinglon Ki Sasmita.
  Sinom “Sangune Laku” menika nate kamot ing rubrik Jagat Jawa Harian Jogja lan lajeng kula-upload ing blog komunitas SLEnK.
  Nuwun

 3. KangBoed

  Salam Cinta Damai dan Kasih Sayang
  ‘tuk Sahabatku terchayaaaaaaaank
  I Love U fuuulllllllllllllllllllllllllllll

 4. hadi wirojati

  pamuji rahayu

  nuninjih kI Kumitir.. lan matur sembah nuwun, wejangan meniko tansah ndamel keketing ati kangge hanglampahi napa ingkng dados wejangan panjenengan. nuwun
  rahayu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s