NGUDI ELMU KEJIWAAN


KALIANGET TEGESE PERJUANGAN MILI SEMANGET
NGUDI ELMU KEJIWAAN

Bangsa-bangsa kita pada semanget, ngudi kamulyan lan kemerdekaan. Kurban banda tumrap kelahiran, mbela tanah wutah getihe.

Dene kebatinan, tansah semanget ngudi marang Ketuhanan, nanging aja kongsi kesliru gawe runtike marang liyan bangsa kang ora pada sembiyang, marga wis pada duwe sembah Hyang dewe-dewe cara Jawa ya kena, marga gusti ya saget cara apa wae, manga elinga yen para Wali para Panembahan para Empu keris, iku sembahyange cara Jawa, diarani samadi, eneng-ening awas tur eling, ya kongsi saiki iku kepara isih akeh kang tumindak, tegese kang emoh kulak saka seje negara, marga prasasat turah-turah, malah-malah yen biyen pada dikulak marang seje Negara, duk jaman kuna. Duk jaman kuna kaya dene Adipati ing Tuban iku asal saka negara Cina kang aran  Cik “Oej Lauw Tik”, bareng diwejang elmu kamuksan kanuragan, wis tutug, banjur andeku kojem Bantala, emoh kondur ing Negarane, pati lan uripe dipasrahake, banjur jinunjung dening Sang Prabu Browijayo, dadi Adipati ana ing Tuban jejuluk Adipati “Wilotikto”, apeputra Jaka “Sa It” tegese sa = 3 dene Iku tegese 1, Jawane “telu ing atunggal” kang pada meguru Kejawan pada dadi Wali, dene patilasane, wayang purwa, keris-keris lan patilasan warna-warna, mula aja pada kesusu nacad marang pahame dewe kang asli kuna-kuna lan aja ngawur yen pidato, mundak dadi medotake sedulur, ya ibarate rante kang wis manunggal, mangertiya sakabehe tembung iku tembang nganggo disurasa ana warna 3, aja mung diwaca salugu. Kayata Salat, Sembiyang, Sembah Hyang : tegese Salat iku umume mung anut grubyuk rubuh-rubuh gedang. Kang kanggo iku Sembah Hyang, tegese tansah ngabekti marang Bapa lan Ibune, Embah lan Eyang-eyange munggah tekan Gusti, mula bener banget, yen wong ora Sembah Hyang iku Murtad, Kapir, ya pancen ngono, dadi wong kang ora bagus ati, ora kebangsaan tepa slira, ngumbar kamurkan iku murtad tegese goroh, emoh bagus ati, tansah arep gawe pepati, apa iku bagus ati ?. Hayo, sapa saiki kang murtad, lan kapir, ayo golekana dewe. Aja ngawur yen kekandan. Kaya dene “Katji, Haji, Chaji” chajat iku uga ana maksude dewe, aja dianggep pada wae. Kaji tegese “Tekat suwiji” sedakep seluku tunggal anutupi babahan nawa 9 angesti “saka siji”, ngaji kadang 9 diaji-aji.

Haji tegese pengaji sapa wae kang bisa nutupi babahan 9. mata 2, kuping 2 irung, cangkem, puser tengah-tengah dalam entut, iku ora kongsi batal, ngentut, tegese nyuwara kang agawe serike liyan, iku kelebu batal, merga yen arep nesu iku diemat-emat, nanging kepeksa ora tahan, keprucut sida kontal marakake mubal, jilid I, iku tegese sesuci maneh. Yaiku kang diarani Kawula  Ngawula marang kang Maha Suci, yen pancen semanget dadi kawula, aja mung awur-awuran dumeh bisa kekandan, dene banyu 8 batin, iku lagi tekan seprapat suci, iku wis kelebu apik tur di Haji-haji dening liyan.

Mula yen dilakonimung resik njabane iku kena diarani MUNGKAR tegese mengo (ngapusi) dawuhe Gusti, ora gelam nindakake adil welas asih, tepa slira, gotong royong, guyub rukun, tansah mbedak-mbedakake marang sak pada-pada tidah, kang alap ingalapan faedah, apa maneh para babah iku aja dianggep Kapir.

Penget , sucining ati kinasih ing Gusti dene sucining lahir iku kanggo plesir, golek kang lencir. Chaji iku kakekate sabenere, tegese MATI. Dene dalane ana 7 nang jilid I, tegese wong kudu mati, iku kudu ngambah dalan 7. dene sakabehing bangsa titah ya bakal mati, ya pada duwe dalan dewe-dewe, duwe cara dewe-dewe, sembahan dewe-dewe, duwe kitab wacan, buku, panutan dewe-dewe, aja pada rebutan,  wis pada duwe panganggep bener dewe. Saben bangsa wis kaparingan kitab dewe-dewe, yaiku Injil, Touret, Jabur, Kur’an, Wedho, iku pitutur kang utama, mula aja pada cecongkrahan ngumbar kamurkan.

Dawuhe Kur’an : “Lakum dinukum Waliyadhin”.

Dawuhe Wedho : “Gaweya tentreming liyan”.

Arab iku tegese Robbin, tegese Pangeran.

Jawa tegese Jawata, tegese ya Pangeran, mula pada goleka pengalaman kanggo tambahe iman, kanggo urip bebrayan.

Sumber : Buku We Yoga Dhi (ayo pada diudi, yen digugu dadi Yoga kang Adhi).
————————————
Alang Alang Kumitir

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s