OMAN LOMAN AMAN


DESA PARIKESIT “OMAN LOMAN AMAN”

Tegese sing sapa wis bisa antuk kanugrahan, kamulyan, nanging aja ninggal oman, lan kasregepan, kanggo nyukupi sarat-sarat tumrap marang kadonyan, kanggo nyukupi kabutuhan hariyan supaya bisa cukup, nanging kanggo keadilan netepi dawuhing Gusti tumrap bebrayan kamanungsan, iku tumrap ing kelahiran.

Dene tumrape kebatinan, yen lali den elingake, yen kita ora mung siji, kudu eling marang Kang paring Gesang, marga urip iku ana kang nguripi. Prasemon pari iku ana 9 las, kiwa lan tengene, kena diarani Jawane sak njabane wangen lan sak jroning wangen, kang momongi kita iki. Dene lakune  junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad s.a.w.

Sakabate 4 : Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, kalima Kanjeng Nabi.

Malaekate 4 : Jibril, Mikail, Isrofil, Idjroil, kalima Kanjeng Nabi.

Iki yen cara Jawane kang diarani, eling marang kang momongi, iku bakal diemong keslametane, yen Jawane :

Kadang 4 : Luamah, Amarah, Sofiyah, Mutmainah kalima pancere.

Kadang sinarawedi 4 : Mar Marti, Kakang Kawah, Adi Ari-ari, getih Puser kalima pancere.

Yen cara Kanjeng Nabi Muhammad s.a.w. iku ing saben arep kersa apa bae tansah pamit marang Kadang Jibril sak piturute. Semono uga kita kudu anut-anut, dene carane kaya ngisor iku :

Mar Marti, kakang Kawah, adi Ari-ari, getih Puser kadangku 4 kalima pancer, aku golek sandang pangan, hayo rewang-rewangana, marga gampang iku yen arep kajat apa bae kudu disambat, dene yen kita turu, jaganen lan reksanen, yen ana sengkala rubeda sira gugaha, lan tangekna ing jam 5 esuk, nanging yen ngililir tumuli gregah tangiya, yen sira mangan iku pintanen, kira-kira seprapat sendok, lagi wiwit mangan 3 sendok aja dilawuhi (sega tok bae) awak mangan aku ora.

Sumber : Buku We Yoga Dhi (ayo pada diudi, yen digugu dadi Yoga kang Adhi).
————————————
Alang Alang Kumitir

2 thoughts on “OMAN LOMAN AMAN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s