AJA SOK GEDE RUMANGSA


RUBES LAN NGENES IKU GINAWE DEWE
MULA AJA SOK NGGEDE RUMANGSA

Utang lan mutangake iku bisa uyuda marang katentreman, yen entuk utang lega atine sanalika rumangsa ditulung yen bisa ngutangi sanalika bungah tetulung, nanging batine golek untung mbuh apa kang bakal dinunung.

Manungsa yen arep tentrem, yen bisa aja utang lan ngutangake, marga yen arep ngutangake iku ing batin wis duwe was-was, wis digagas-gagas kongsi memet-njlimet, wasana kedadiyane ditulungi ora wurung dadi komet, iku bisa ora slamet. Sang saya suwe dadi padu, loro-lorone pada nesu, malah-malah dadi satru, iku anyudakake rahayu.

Yen wong kang utang iku ora bisa netepi janji, iku banjur kurang pangaji, marga nyulayani janji, nuli kawistara yen ora duwe pengaji. Mula iku kudu tepa slira, rikala semana kelara-lara, ana manungsa utama kang paring tetulung, nanging aja males mbingung, malah-malah males mentung, iku tindake wong pengung akeh-akeh manungsa kang sungsang-sungsang iku aran tiyang iku senenge yen mung oleh utang, ora ketang dol wirang meksa nyandak utang, ing batin yen liwat arep timpang, iku ing tembe ora kinasih ing tiyang, wusana kesurang-surang.

Mula aja pada jejuluk tiyang (saka) kang tansah luru momotan, iku ing tembe burine abote disangga dewe. Elinga yen manungsa iku kang den arani papak nanging ora pada, iku pada nduweni wadah raja kaya (kedonyan) dewe, wis ana takere miturut gede lan cilike pepancen, dene pada diupaya niku mung reka daya kepiye murih bisa ayen tentrem. Mangertiya yen ora dipangan uler, utawa penyakit, dene yen dilemoni kanti dirumat kang becik-becik, iku ya isih jeneng lobor kang subur. Mula itungan wong kuna iku mbanjur ana paribasan babat, bibit, bobot, bebet.

Babat-bibite, iku wis ora kena diselaki, dene kasunyatane wong dadi lurah iku jare sok ketiban pulung, iku yen digagapi ya isih babat-bibite wong lurah (pemimpin).

Saiki yen digagas saupama, kita iki dadi Kepala Kantor kabeh, utawa dadi Presiden kabeh, sapa kang bakal diprentah ? lan sapa kang bakal nandur utawa macul ? Saupama dadi kuli utawa tani kabeh, iku sapa kang arep dijaluki paeguh ? Mula bocah-bocah kabeh sinaua pegaweyan kang warna-warna wiwit kasar kongsi temekane alus. Sebab saiki jaman maju nanging ora kena yen mung ngarep-arep saka pucuking potlot bae iku bisa kapitunan gede. Mara digalih yen rakyat pada didi Kepala kantor kabeh, apa peprintahan bisa lumaku ? Mula iku ana babat lan bibit-bibite. Dene yen bibit lobor iku kurang trima nglunja-lunja supaya dadi lubis, iku dadine ngiwa utawa nyimpang saka patokan, ika banjur nggege (kasusu) mangsa, iku ing tembe mesti gela (kecuwan).

Dene manungsa ana kang dadi pangkat harkat drajat iku bisa uga ana babat lan bibite, turunan darahe (brayate) wong adi, mula kasebute Rahaden, mula kasebut Priya-priyayi Roh kang Edi, iku kang natuk supangate para Ratu kang ngrungkebi tanah wutahe, kang makmur apa kang tinandur bisa tukul kanti subur.

Dek jaman pecahe perang Kanjeng Pangeran Diponegara iku ora beda karo jaman pangungsen kang kita lakoni para Tumenggung, Bupati lan Pahlawan-pahlawan pada salin aran saemper wong tani, kongsi turun-tumurun, dadi kepetengan obor persasat wil ilang larine, nanging isih ana harkate. Bareng sungsang buwana balik timbul kayu jati pada mati, wit jarak pada meratak iku gambare saiki akeh putra lurah dadi Bupati lan kepala Compi, pada nyontoni bakti lan Ibu Pertiwi, kesenian asli Pribumi pada ditetangi, ngasih-asih murih kinasih ing embah buyut kita dek jaman kuna ya turunan pembela Kanjeng Pangeran Diponegara.

Mula iku ana babat bibit, woh kang kebanjiran anyut keplaut, saiki lagi bae arep pada tukul wiji kang apik. Mula yen kemeren marang kabegjan liyan, iku bisa dadi kasengsaran, mbanjur nyandak utang, utawa ngutangake iku marakake dadi rubes ngenes. Dene yen pancen niyat tetulung yen ngutangake aja ditagih, mengko yen pancen watak Priya-satriya, rak hiya dijujugake yen wis ana.

PEPENGET : sing sapa wis oleh petulunganing liyan, kudu diwales kang kanti gawe seneng, wis wajibe yen nyilih kudu ngulihake kanti apik-apik amrih ora gawe serik, supaya ora gawe rubes lan ngenes, iku saka tindake dewe kang ginawe.

Sumber : Buku We Yoga Dhi (ayo pada diudi, yen digugu dadi Yoga kang Adhi).
————————————
Alang Alang Kumitir

Advertisements

11 thoughts on “AJA SOK GEDE RUMANGSA

 1. carik

  kang mas kumitir yang terhormat. Aku yo setuju yen niyat tulung podo sedulur utamane babagan utang memang kudu diniati maringi sodakoh dateng sedulur sing mbutuhaken.menurut keikhlasan hati. nek ngutangi boten ditage, tiang sakmeniko yo tambah seneng kang mas.

 2. juru mertani

  mas kumitir numpang kenal, saya sangat tertarik tulisan2 anda tentang ajaran jawa yang adiluhung ini, klo saya ingin belajar padepokanya di mana mas? maturnuwun sanget

 3. Agus Purwoko

  Selamat jalan bapak bangsa! Selamat jalan Gus Dur

  Kita doakan. Semoga amalnya diterima dan dosa-dosanya diampuni Allah swt. Amin….

 4. wisanggeni

  pancen saiki jamane podho rumongso.rumongso nduwe pangkat kanggo nyikat,rumongso nduwe jabatan, kanggo songah sesongaran,rumongso nduwe posisi kanggo ngapusi,ing jaman iki sing temen dianggep aneh lan lucu,sing jujur podho ajur.sing tukang njarah podhombruwah.

 5. ery yulianto

  ayo pada diudi, yen digugu dadi Yoga kang Adhi…
  padhang e ora nyilokne.. tapi kanggo madhangi seng kepetengan dalan e.
  landhep e ora kanggo merangi.. tapi kanggo ngiris brambang… masak nasgor sek mas…

 6. KangBoed

  😆 😆 😆 😆 😆

  RAIHLAH “JATI DIRI MANUSIA”.. untuk

  MENGEMBALIKAN JATI DIRI BANGSA INDONESIA

  Salam Cinta Damai dan Kasih Sayang ‘tuk Sahabatku terchayaaaaaank

  I Love U fuuuuullllllllllllllllllllllllllllllll

 7. eko wahyuningsih

  Pancen leres kangmas kumitir,
  Aweh pitulungan sok malah nganyelake, nulung malah kepenthung.
  Ana analogi ngene: ana bis sing kebak penumpang meh wae njegur jurang, jalaran sopire kurang pengalaman. Ngerti gelagat kaya ngono, kenet sing manggon neng sandhinge sopir mencolot nyekel stir, Alhamdullilah slamet kabeh.
  Weeeeladhalah, sang kernet malah dirasani. Jare sok pinter, jare anu lan anu. Heh, kok ra rumangsa yen penumpang edan kuwi wis utang budi marang sang kernet.
  Lha yen kaya ngene sapa sing salah, kernet sing kegedhen rumangsa sok isa, apa penumpang sing ra rumangsa?
  mbok menawa ya bab rumangsa bisa iku sing njalari gedung-gedung saya panas hawane lan …..isih akeh maneh.
  Kula pun Eko saking ngandhapipun redi Kumitir, BWI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s