alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

mBOYONG DEWI SRI


G A M B U H

 1. Mbakyu-mbakyu tani padha rukun,
  rame-rame menyang sabin nyekel winih,
  neng ler-leran banjur nyemplung,
  ora wedi karo blethok.

 2. Wiwite umun-umun,
  nganti tekan wis meh wayah surup,
  nanging iku linakonan kanthi tliti,
  mrih gampang anggone matun,
  kudu lempeng ora bengkong.

 3. Pak Tani nggawa kenur,
  kanggo ngentheng manut marang ukur,
  mBakyu Tani jejer-jejer pating jrengking,
  iki pancen wajibipun,
  sedulur-sedulur wadon.

 4. Mangkono critanipun,
  ganti-ganti sabulak wis kemput,
  yen sinawang amba nganti kethip-kethip,
  katon iju riyu-riyu,
  desane katon yen adoh.

 5. Ing kono papanipun,
  kanggo ajang rejeki kang thukul,
  murakabi mring sedulur sanagari,
  papan Dewi Sri tumurun,
  paring tedha marang uwong.

 6. Dewi Sri bakal nesu,
  lamun tandur datan dipun rabuk,
  sarta nora den upakara kang becik,
  Dewi Sri ra bakal mudhun,
  gawe Bapak Tani kapok.

 7. Tujune padha emut,
  warga tani tumandange sengkut,
  amrih Dewi Sri nora rumangsa serik,
  kanthi nguri-uri tandur,
  tekan wiwit dipun boyong.


Kapethik saka buku Warisan, Geguritan Macapat, karyane Suwardi, weton Balai Pustaka, 1983
Alang alang kumitir

Advertisements

6 Comments

 1. Soetrisno

  HE HE HE NDHEREK IDEM KULO COPPY NASKAH SAKING MAS KUMITIR SEDAYAA, SUWUN

 2. Ngangsu kawruh kalih mas kumitir

 3. aQank Dewe

  Sekar gambuh(mBoyong Dewi Sri) podho sepisan, gatra sepisan kedahipun dados gatra 2 = 10 guru lagu lan guru wilangan ‘U’
  keparenga paring pitedah gatra sepisan cakepanipun kados pundi???

  Matur Nuwun

 4. aQank Dewe

  TEst…..

 5. poting suhatmaji

  Pada setunggal kirang pas napa nggih…. Nyuwun pangapunten menawi kula klentu

 6. mampi pertama..
  Salam kenal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: