alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

SERAT MADAT, MADON, MINUM, MAIN, MALING


Kaserat dening : Kalanindi (Kudapralebda)
Naskah asli saking :
SASONO POESTOKO, KARATON SURAKARTA

S I N O M

 1. Aniteni kang kawruhan, ananing ma-limang sait, ingkang dadi kalakuan, awit mamadat kang dihin, antuke makolehi, ing dasat tanapi kahyun, utawi ceda cuha, ujar lumrah dalem lair, estu tumrap ing patrap kang linampahan.
 2. Neracak kang padha rena, nadhah madat mangkya uni, nayaning nistha kang warna, noring cipta nangsayani, nala lit lumuh supenuh, natkala kasepenan, niring barang den-remeni, nedya nora nana den-amana.
 3. Cepake madat cinacat, cinarita nora becik, camah batin yen wus kocap, cecege ginawe ngencik, campupure bangsa bincil, cumeples sinambi nucup, cagak lek nalar pencar, cumeplong nora kecicir.
 4. Ragane kerasa pera, rasaning rah rerem aris, rumangsa sranduning wras, renguning manah pan aring, rusake saking ririh, rada suwe rada murud, raga saru asarang, reged biru ingkang dhiri, riyak jlagra gora godha dadi lara.
 5. Kapindho mamadon ingkang, kinidung direng kinteki, kang becik kalawan mokal, kinawruhan lawan pikir, kerasa sregep ngingkis, kekenan ing nala sekung, kumantil angrereka, katiti nata met kingkin, kinulita tanduking sabda ngrumpaka.
 6. Darapon asmaradana, daladag sedya ber budi, dasat ulat gung dinandan, dinulu katona adi, daleder mondar-mandir, datan tanggon barang tanduk, dolanan pancaludan, dorane ginawe sandi, delap ulat balere sugih rubeda.
 7. Tarike wong karem batal, talendha mring ulah niti, tuhune kerep kliwatan, tuman linyok barang warti, terkadhang tuwuh juti, toging don tinaman retu, tumimbul badan rata, tumuli madeg narpati, tekeng muka tengran rajasinga durta.
 8. Sumerang mangsah mrawasa, sarupane bangsa jisim, sinalinan sipat siksa, saking rajasinga resi, saru sipating kongsi, sisip tembir nusung sungsum, supenuh nanah basah, sayekti gelis ngemasi, simpangana aja nerak raja rusak.
 9. Wateke wong nginum duwak, waragang tanapi awis, wite kawuryan semuwa, wani wanter samukawis, wedharing wuwus awik, wignya buwang rikuh ewuh, wigar niweing awak, wadheh wadi datan mawi, winaweran wantuning wuru janarwa.
 10. Limpat teteg barang polah, lalu lumuh lamun lilih, lali ngaraling kawula, lacude tanpa kekelir, lir sang kukila angling, lukita katon balilu, lena lir lodra kala, loke sura suka julig, luhur bae asore nora winilang.
 11. Puwara dasate lupa, parusane naya tipis, pugut parabote kaprah, prapta camahe nanggapi, pendhak janma nyurupi rapuh, padharan padhaning rapuh, padharan rempu-rempak, pulang rah upama tapis, papas pepes sarira anandhang papa.
 12. Dhedheg dhendhane tumedhak, dharodhog kaya kajodhi, dhong ingarak lamun tedhak, dhara raga lir bedhidhing, dhadhakane angendhil, dhudhukuh larane wadhuk, dhoke apulang kandhang, dhuh pra mudha kang asandhing, dhengerena maminum dipun kedhadha.
 13. Jejer main kang pinajar, jalentreh ing ujar wajib, jujur mujur ingkang beja, jinurung prasasat aji, jugruge lamun rujit, jarojogan tanpa tlajung, jungkung, kang ngajap-ajap, jayane main pinuji, jumeneng adeging badan antuk jajan.
 14. Yayah angudi-udiya, yen menang royal ing pyayi, yatrane siniya-siya, yak-yuk sasat slawat mayit, yen kalah poyang-paying, yangyun ngyu-uyu tayuh, yangyanging kang takyin, yen wus roh kyat mangsah-mangsuh tanpa sayah.
 15. Nyuprih pulih ing jayanya, nyanane nora maleyik, nyatane linyok tur sonya, nyinyilih ginawe anyir, nyaut angunyik-unyik, nyengkut nyengka budi lunyu, nyamah lair batinnya, nyat-nyut tyase monyar-manyir, nyaba tangga buwang dhiri satekatnya.
 16. Murang margane utama, mung marsudi denira mrih, menang main wuwuh mamak, mejanani marang bumi, miwah tuturing umi, manut kang kaetung amung, main sire utama, manusa kaprah sasami, marenana mamain ambuwang lumrah.
 17. Gantya maling ginagas, ginupita lawan anggit, gunane maling tan wegah, gegempur omah tan wigih, gumregut ngugih-ugih, nggoning barang ingkang agung, golek gunem jujugan, gegolonganing wong sugih, ginagapan pager lawan kang tinengga.
 18. Bareng antuk guna kabar, baranging wong den-rerumbing, binasmi miwah binabah, babar ji ginawe kibir, bodhoken sarak nabi, barengkut abubut-bubut, bandhaning wong binebas, bareng kacandhak jebibir, binuwang mring sabrang brung ragane bubrah.
 19. Thethas ethese wus brastha, thilang-thilung kathip-kethip, thothele mantheng mung dwi stha, thukule pakarti nisthip, ther yatna anrang westhi, thik-ithik dadya blag thuthur, thiklu mekas misih ngithip, thektha sura babar tanduking reh dustha.
 20. Nginger wenganing kelingan, ngandhut ngarah rina wengi, ngulatake nggon celengan, ngangka ngukup saben tangi, ngrurusak ngengis-engis, ngusuti praja winangun, ngampak memalaning rat, ngruwat janma dus karti yogya ilanga.
 21. Titi rampunging panedhak, nuju malem Buda Manis, tanggal ping sat Dulkangidah, wuku Prang Bakat Be warsi, angka den-sengkalani, dwi lintah angesthi ratu, mangsa astha Sancaya, de kang nedhak srat puniki, ran Kalanindi Taman Skap Jagasura.

Amarengi dinten Kamis tanggal ping : 19 Besar Be 1832, awit saking keparengipun ingkang karsa dalem pengagenging Wirayodha. Ingkang nedhak serat punika, kaingser dados Manskap Tamtama sarta kaparingan salin nama Kudapralebda.

Alang alang kumitir.

11 Comments

 1. dampoeawang

  haiaaa, oe suka…

 2. Nina Darmoko

  Buat kawan2 yg ingin mendapat terjemahan bahasa indonesia nya coba dibaca note2 Kandjeng Pangeran Karyona goro di fb..silahkan add beliau…Mas kumi tir nuwun, seratan nipun sae sanget. Kulo remen sanget..RAHAYU

 3. PEMBUANGAN ENERGI NEGATIF TANPA BIAYA DI P.A.R BERSAMA KAMPUS SAMUDRA ILMU HIKMAH

  Assalamu’alaikum wr wb
  kami dari padepokan among roso akan mengadakan pembuangan energi negatif. karena kebanyakan sdulor sulit belajar ilmu dr padepokan kami,pembuangan energi ini berfungsi untk mdmudahkan untk menguasai/belajar ilmu dr kami, serta untuk membuang/menolak bala, pembuangan energi ini di laksanakan pada malam senin dan malam selasa tanggal 14 dan 15.jam 12-01 malam, kami akan membuang energi tsb dari jarak jauh.sebelum melakukan pembuangan sholat 2 rakaat dulu setelah itu duduk selama 1,5 jam,bersamaan itu.

  Baca istigfar 1000x
  shahadat 100x
  surat ikhlas 100x

  setelah itu berdo’alah pada allah supaya di mudahkan dalam belajar ilmu gaib.pejamkan mata sampai 15 menit dan dalam hati bc ya allah..dan bersamaan itu kami akan membuang energ negatifnya, yang mau ikut tidak d pungut biaya sepeserpun,cukup dg menulis biodata sdulor,

  CATATAN:
  Apa bila setelah d buang energi negatifnya sdulor tidak boleh jahat pada oranglain karna bila anda melakukanya energi negatif lama kelamaan akan datang lagi,trimakasih atas perhatianya.
  Wassalam

  SILAHKAN DAFTARKAN DIRI SEDULUR2 SKALIAN DISERTAI BODATA LENGKAP DAN ALAMAT LENGKAP.

  TTD

  PENGURUS KAMPUS SAMUDRA ILMU HIKMAH

  http://kampussamudrailmuhikmah.wordpress.com/2010/11/11/pembuangan-energi-negatif-tanpa-biaya-di-p-a-r-bersama-kampus-samudra-ilmu-hikmah/

 4. thoklhu

  gathok kui

 5. pancen leres tp lek uwis kebachot pripun

 6. CondromowO

  waduh piye to mas ten kamus kulo dereng wonten niki,nuwun….hik..

 7. onoraono

  mas kumitir ….
  waduh mas …. mbok yo oro ninggal terjemahan indonesianya.

  nuwun…

 8. prucul

  Kados pundi menawi di Indonesiaken supadoso mengartinipun nggenah, pripun Kang Mas Kumintir……….?

 9. Salam tetepangan sedoyo penggemar mas alang alang kumitir
 10. moredy

  Pusing bang gimana mo blajar gak tau artinye,apa orang jawa pasti bisa tahu artinya? TEMUM

 11. Mas Kumitir yang ini tambah pas kalau diIndonesiakan….hmmm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: