alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

SERAT NABI YUSUP


PUPUH I
ASMARANDANA

 1. //Ngyateki milya hangawi / carita Yusup ginita / marmaning ginurit mangko / carita sinungan tembang / tembang asmarandana / kasmaran isun angrungu / tutur Nabi Yusup ika//

2. //Takabeteng tuna sarik / luputan ing sardhya ila / duluren ing Yang ta mangko / singgahen neng ngagama / tuduhe nang marga dursila / tuduhan nang marga ayu / luputa I sarwa cipta//

3. //Singgi Nabining Yang Widi // kaliwat sih ing Yang Sukma / ing Bagendha Yusup mangke / andikanira Yang Sukma / mangke ing dalem Kuran / Mukammad rengenen iku / caritaning Yusup ika//

4. //Luwi abecik sireki / saking carita lyan ika / kocap ing jro sastra mangke / ana wong kapir ing Meka / angucap ya Mukammad / sun anggawa tulis iku / ujaran dhe andhe ika//

5. //Ya ta rawu Jabarail / dhateng ing Nabi Mustapa / bakta surat Yusup mangko / maring sira rasul ika / neher sira angucap / punika ta Surat Yusup / nugrahanira yang sukma//

6. //Pandhita satenga mali / natkalaning rasul ta mangko / angaos Kuran ta mangko / ya ta kapir ing Meka / amet upaya ta sampun / angundang mangke sanema//

7. //Saking desa Ajam / iki den kon amaca saloka / areping brahala mangko / supaya ya na ngrungua / ing rasul ngaos Kuran / ya ta Jabarail rawu / dhateng ing Nabi mukammad//

8. //Ratu raja brahala prapta / surat Yusuf den wacaa / ujari pandhita mangko / natkala Nabi Muhammad / amangku waya ira / ingkang nama Husen iku / kalintang sih asihira//

9. //Ya ta tumedhun Jabrail / dhateng ing rasul punika / neher mojar sira mangko / dhateng ing Nabi Mustapa / salamira Yang Sukma / dhateng ing tuwan punika / tuwan na si putu tuwan//

10. //Sampun ia pangeran singgi / anitaake ta raja / kang ngamatenana mangko / ing waya tuwan punika / den sumbele patinya / kaya mbunu mindah iku / tingkahe ing putu tuwan//

11. //Ya ta sapa myarsa neki / karunaha sru ta sira / patima karuna mangko / kaliwat priyatinira / ya ta Jabrail prapta / marek maring Nabi Rasul / mawa surat Yusup ika//

12. //Tan kocapa laraneki / Nabi Rasul ing potrakan / muwa putrani ra mangka / tan kuningan denira / laranireng ngatmaja / wonten gantiyaning wuwus / Bagendha Yusup kocapa//

13. //Ingkang putra Yakub iki / kang nama Yusup punika / Bagendha Yakub ta mangko / kang putra Bagendha Ishak / kuning Bagendha Ishak / kang putra Ibrahim iku / ingangken mitra dening Yang//

14. //Sampuning mangkana mali / Bagendha Yusup asanak / jalu lan istri ta mangko / tunggil saibu sarama / Abuyamin kang nama / Jani kang istri ranipun / ingkang tunggil sebu rama//

15. //Lan anak tiga alit / katilar ing ibunira / kaprena ari ta mangko / sira Buyamin ing nama / titiga sabakira / ingkang sanakira / ingkang wus tanpa ibu / titiga sanak sarama//

16. //Kabiran lan Sirarail / kaprena sanak denira / Bagendha Sueb ta mangko / kaprena sanak denira / Bibining Yusup ika / sanaking Bagendha Yusup / Bagindha Sueb punika//

17. //Sanak Nabi Yusup iki / sapulu tunggal sarama / kaprena sepu ta mangko / kang pambayuna maneka / samaun sira laweku / ruya yalun sendhineka//

18. //Mali sumendhi sireki / sira asjar sira badan / sira nal ika ta mangko / sira jadun sira arsa / nanging ngora na memba / ing warnane Nabi Yusup / ika nanging pekik dhawak//

19. //Kulintang sira apekik / Bagendha Yusup ing rupa / tan ana atumandhing mangko / sejagat I warnanira / tanduk patitisira niruting siraranya lus /lir widadari ing syarga//

20. //Pamulu lir mas sinangling / muwalekering wadana / sumanu lir wulan mangko / purnama kartika padhang / wadya yaya mutiara / yen mesem lir penda juru / madu sampun pinasthika//

21. //Liring ing netra amanis / wadananira pinangka / tatambaning ngagring mangke / tumingala yakti waras / pan sira tan samanya / kakasihing Yang puniku / sakti tur bakti Pangeran//

22. //Kaliwat sihing Yang Widi / ing Bagendha Yusup ika / muwa ram arena mangko / kalintang asi ing sira / tan kena yen pisaa / sanlika tan iyan ketung / sihira ing putranira//

23. //Ri sampuning lami lami / Bagendha Yusup awaya / rohelas tahun ta mangko / dadya aguling ta sira / sinangulu ing rama / angimpi Bagendha Yusup / aningali mangke sira//

24. //Angimpi sira ningali / srangenge kalawan wulan / lintang sawlas kathahe / samiyan sujud I sira / dina malem Jamangat / datkalaning ngimpi iku / Yusup murub tiningalan//

25. //Awungua pajar iki / bapa amba anyupena / wulan lan srangenge mangke / kalawan lintang sawelas / Nabi Yakub ngandika / menenga kakyanak isun / aja umung impenira//

26. //Sampun ing pinajar / Bagendha Yakub ta sira / karuna alara mangke / awlas dtateng putranira / Nabi Yakub ngandika / paeuwan kakyanak isun / dera pajar sanakira//

27. //Pan wru Nabi Yakub iki  / wikana yen putranira / sami wru ing wahanane / impening Yusup unika / Bagendha Yusup ika / marma ing Bagendha Yusup / wedi dinengke ning sanak//

28. //Ataken Yusup ariri / tegese impen ing rama / rama pajaren ta mangke / Nabi Yakub ngandika / kaliwat kakyanak isun / becike syapenanira//

29. //Pinajar Yusup sireki / tegese syapenanira / dening ramanira mangke / dadi ratung tembe sira / kabe pra sanakira / kawisesa deng sangulun / kabe para sanakira//

30. //Lintang kang sawelas iki / wahanane sanakira / wulan lan srangenge mangko / wahanane yayaira / wulansira bu nira / sanak ta sawelas iku / sami asujud ing sira//

31. //Ngandika kang rama aris / sampun ta wru sira tuwan / panggungung si ing Yang Manon / sukuraken adenira / pramulening pangeran / estu supena nireku / mapan Nabi reke sira//

32. //Tatkalaning Yusup iki / apajar impen ing rama / tan ana ingkang wru mangko / nanging pameswarinira / Bagendha Yakub wikan / kawalon Bagendha Yusup / wikan pan angintip sira//

33. //Apajar ring putraneki / kang nama Samaun nika / Samaun apajar mangko / ing sanakira sadaya / sami mangkya ngandika / ing wisma sanak panggulu / ingkang nama Robil ika//

34. //Ginunem Yusup sireki / dening kang para pra sanak / sami ta karsane mangko / ayun amakeweana / mara ing Bagendha Yusup / samya taken ing syapena//

35. //Atut sira yayi nguni / atutur impening rama / yayi pajaren ta mangko / punapa ta mangko / punapa ta impenira / Nabi Yusup kemengan / ing mana yang ing kaetung / pamekase ramanira//

36. //Yen angucap ing ati / Bagendha Yusup kemengan / apajar impening mangko / dadya nirarken wewekas / yen ta na wewekas / ken anglinyok mangko isun isun / tan arsa linyoka//

37. //Ya ta sami mojar iki / kabe para sanakira / arsa matenana mangko / ing Nabi Yusup ta sira / kabe para sanakira//

38. //Mangkin sangsaya adengking / kabe para sanakira / amet cidra sangkanane / Yusup adowalan rama / sami marek ta sira / arsa angajakeng sira//

39. //Enengena sanak iki / sabda rasul kang kocapa / ing ngangsud angrusak mangko / lampa kang abecik ika / ta penda ban ing punang / anggesengi rebatake//

40. //Ya ta saprasanak iki / sami marek sireng rama / sami ngamitaken mangko / ing Yusup kesa bebedag / sarwi angon amindha / mapan saprasanakipun / kabe wus sinungan mindah//

41. //Sakathake putaneki / sinung mindah sewu sowang / anging Nabi Yusup mangko / sinungan nem ewu dhawak / mangke sayari sira / kabe saprasanakipun / ars bakti abebedag//

42. //Sapa miyarsa nireki / aturing putra sadaya / kang wadana wenes / gumeter ing angganira  agathir wajanira / wikan ta Bagendha Yakub / yen ing ngupaya kang putra//

43. //Sasampuning marek sami / kabe para sanakira / hapti angapus samangko / angajaka abebedag / in Yusup kang pra sanak / amiting putra sira wru / yen kang putra tan yuktiya//

44. karana Yakub sireki / Nabi sinung pengawasan / dening Yan tan katon ngandika / ing putra samadaya / tan pawe yen anakisun / sira gawa abebedag//

45. //Tanpa pawe isun maknawi / dinemak ing asu alas / sinreng Nabi Yusup mangke / dening kang raka sadaya / amba kang angraksaha / mangke ing pun Nabi Yusub / aturing putra sadaya//

46. //Sampun ing mangkana mali / Bagendha Yusub binakta / dening kang pra sanak mangke / me praptang sireng wana / anututi Nabi Yakub / neher anguntab ing marga//

47. //Tur sira sarya mengeri / Bagendha Yakub ing putra / cuwan tan karaksa mangko / poma pacuwan pepeka / kaliwat isun marma / mangke ing Begendha Yusup / semang dinekening sanak//

48. //Nengena putranireki / kocapa sabda Yang Sukma / praptang Nabi Yakub mangko /  kulehe sira ta asra / ora angandel sira / mangko ing pangraksan isun / kaliwat kasi iba sira//

49. //Enget Nabi Yakub iki / yen luput tumulya tobat / angrasaking cipta mangko / ya luput ing sabdanira / ika karanya tobat / pijer amengeti putra//

50. //Kocapa Yusup sireki / ginanti sinunggi sira / dening kang raka sakabe / tatkala katon ing rama / sanak kang istri ika / angimpi Bagendha Yusup / tiba ing cakeming macan//

51. //Dadi amiyarsa warti / Yusup binakta bebedag / dening kang pra sanak mangko / malajeng nututi sira / tinutaken ing rama / nangis wal sing Nabi Yusup / sanak kang istri punika//

52. //Kang rama ngandika aris / I putra istri lingira / kule pun ta sira mangko / nini angangis alara / sumaur putranira / awlas ing pun Nabi Yusup / karanipun nangis amba//

53. //E nini sampun anangis / sumaur sira kang putra / e bapa pira semangke / pan nangis amba punika / lewi semene bapa pan nangis tuwan puniku / lepas tan kadulyang rama//

54. //Tan kocapa putra istri / kocapa make denira / putra kang ambakta make / ing Yusup kesa bebedag / sarawu I reng wana / arsa mejahana iku / ing Yusup kang para sanak//

55. //Yen sampun sira mateni / apti atobata sira / anedhaha ing yang Yang Sukma / ing tingka kang mangkana / punika manke Yang teku / saking panggere ing setan//

56. //Henengakena rumihin / dhateng pun ibelis laknat / anjenenging merab mangko / tumuli ta dera sapa / sapa siram ring amba / line pun ibelis isun / apajaring umurira//

57. //Saking tita ing Yang Widi / dhateng pun ibelis laknat / anjenenging merab mangko / tumuli ta dera sapa / sapa siram ring amba / linge pun ibelis isun / apajaring umurira//

58. //Awruan puniki / yen umuri ra ta tuwan / kantun kaliatus mangke / tumuli muksa pun laknat / ya ta sang tapa ika / amicara ing jro kalbu / lagi ake umuring wang//

59. //Anggur arerena kami / anuwukana sakarsa / akasukana ta mangko / yen parek mati atobat / lunga kang tapa ika / ya ta lampa dhustha iku / anuwuki karsanira//

60. //Ya ta mati anglampai / mahasiyat kang atapa / tan kahura tobat mangko / mangkana puara neka / ing wong lampa masiyat / ingkaraken tobatipun / punika puara sasar//

61. //Ya ta sapra sanak sami / sampun lepas lampaira / saking prenaira mangke / Bagendha Yusup  punika / sarawu inreng wana / tinedhunaken puniku / wae Yusup sing ngembanan//

62. //Ri sampuning raha tebi / Yusup sinangsara sira / dening kang pra sanak mangke / ingirid irid ta sira / ingunusaken pedhang / dening Samaun malayu  / angungsi sanak kang liyan//

63. //Ika pan arsa mateni / sadaya angunus pedhanga / kewrat tyasing Yusp mangko / dadi mesem siram ulat / ing sanak samadaya / sinapa Bagindha Yusup / dening sanak kang atuwa//

64. //Kang nama Yahuda iki / anapa kulehe sira / mesem apan pati mangko / kang sira dheaken iya / kulehe mesem sira / sumaur Bagendha Yusup / ing sanakira sadaya//

65. //Karanisun mesem iki / ana semuning Pangeran / ujaring Samaun mangko / paran semuning Pangeran / mangke kang praptang sira / sumaur Bagendha Yusup / unyaba ngandeling tuwan//

66. //Aningkarake sawiji / wiji pangawasa tuwan / sapa niayaya mako/  aniayaha ing amba / mangko ta sami sira / arep amateni ring sun / iku mula mesem amba//

67. //Angrasa kawele mami / amba angandel ing tuwan / tan angandeling yang mangke / ya to tiniban dening Yang / sisanak kang atuwa dadya wlas ing Nabi Yusup / yena sun kukuhi sira//

68. //Sanak sami mojar iki / ing sanakira Yahuda / kulepun to tuwan mangko / angowahi pangubayan ing nguni to mangkana / angandika sira Yahuda ora pinangka duduwa//

69. //Ing wong angowahi jangji / alaora yen duduwa / yen sira amaksa mangko / arep padha matenana / tanpa we isun iya / yen ira mateni Yusup / isun patenana denta//

70. //Meneng sami salin jangji / kabe para sanakira / ayun angleboke mangke / ing talaganira sadad / kocapa sang atapa / ing jro talaga sira wus sewu taun umurira//

71. //Kaum Nabi Yahud teki / kang atapa jro talaga / araning ngatapa mangko / Siraud mangkya ranira / wong alawas ing kung / marmaning atapa ngrungu / tutur Nabi Yusup ika//

72. //Sapolahe Yusup iki / lawan para sanakira / muwa rupa pekik mangko / ya to nenedhang Pangeran / wong atapa punika / ayun wru ing Nabi Yusup / sampun age mati amba//

73. //Ya to katarima iki / paneclhaning sang atapa / dening yang sukma to mangko / dadi amiyarsa syara / wong atapa punika / lungaya sira den gupu / mring talaganira sadad//

74. //Ya to lunga anglampai / punang kang atapa ika / mungging jro talaga mangke / sarwi akarya ibadat / punang atapa ika / kang pinangka buktinipun / wonten dalima sumadya//

75. //Lawan damar kurung singgi / tan ana sumbu lan lenga / gumantung tanpa cacanthel / sinadya dening Pangeran / ing wong atapa ika / samono kagunganipun / asi karana Pangeran//

76. //Kocapa Yusup sirek tinibaken jro telaga / lineboken kedhungnya jro / lumumpat sarwi to sira / sidhakep mekul jaja /  mengga to Bagendha Yusup / sarwi angungud ambekan//

77. Kapanggi sang atapa ing / jro talaganira sadad / mojar sang atapa mangke / e Yusup alawas amba / yoneng ing sira tuwan / alawas amba angantu / tan pinanggyaken lan tuwan//

78. //Asangan amba ni Yang Widi / isun anging sira tuwan / sampun sala cipta / mangko ing polahe sanak tuwan / kang anglampahi ala / sampun tuwan wreta iku / ing polahe sanak tuwan//

79. //Karana darmang lampahi / sapolahe sanak tuwan / Pangeran sangkane mangke / dadi aneng jro telaga / karana dning donga amba / nedheng Yang Ageng sun / apanggiya lawan tuwan//

80. //Sasampuning apapanggi / padhem kang atapa ika / mayid binecikkan mangko / pinendhem dening malekat / gumanti ginantenan denira Bagendha Yusup / enggening atapa ika//

81. //Tan kocapa Yusup iki / kocapa kang para sanak / sami angandika kabe / reanira awewreta ing sira ramanira / yen sampun Bagendha Yusup / pinangan ing asu alas//

82. //Sami ngambil cidra iki / karani tanpa i dawa / rasul kaning Yusup mangko / ing ngurapan ra ing mindah / pinangka cinanira / yen sampun Bagendha Yusup / pinanganing asu alas//

83. //Ya to sami mantuk aglis / tekeng prena waktu isa / nulya sami marek kabe / mangke dhateng ramanira / pra samya akaruna / matur yen Bagendha Yusup / pinangan i ng asu alas//

84. //Sami awewreta iki / analetek polahira / sami lelepasan mangko / kawula atotowokan / kantun pun Yusup dhawak / babak tan kabe den tunggu / ika mila ning dinemak//

85. //Amyarsa ramanireki / i pawartane kang putra / sawengi karuna mangke / kapati pati alara / mindel sira saksana / raina ing waktu subu / anglilir si ramanira//

86. //Sapanglilirira linggi/  tumingaling putra nira / neher angandika alon / kaya tan estu ing wreta / anak isun pinangan / ing macan kesa buring sun / ing sira kakyanak ingwang//

87. //Ya to tiningalaken ku / -lambining Yusup punika / kang apulang marus mangko / neher sapa ningalira / ing rasul kan pulang ra / karuna sira aseru sampun mindel tiningalan//

88.  //Mesem Nabi Yakub iki / ningal ira sukan ika / wutu nora sebit mangko / sami matur putranira / punapa pola tuwan uni karuna aseru / mangke gumujeng fir brangta//

89. //Kang rama ngandika aris / inguni karana ningwang / andeleng kulambi mangko / meles geti kayas tuwa / anak isun pinangan / ing macan dadi gumuyu / tumoning kulambi ika//

90. //Wutu ora na kang sebit / nyana nisun kabe sira / linyok kaponing wong mangko / pinangan ing asu alas /nora na kang sirnaha / muwasa panganggonipun / kabe mangsa na sirnaha//

91. //Mangkana ing wong marek ing / Pangeran mangko katara / kang katha masiyatnya wong / tandhane katha dosanya / kang tan anandhang dosa / abener agamanipun / dukaning cipta tan ana//

92. //Mangkana mukmin lumili / awake apulang dosa / kaya pola ing wong tumon / ing kulambi apulang ra / priyatine kaliwat / yen den dulu kalbunipun / abener tokide ika//

93. //Hang priyatin ing ati / dene angandel si ing Yang / pangapuranira mangko / kawula bener tokidnya / ya to mangko susirna / ilang priyatine sampun / dening angandel si ing yang//

94. //Putra sami matur mali / sadaya ing ramanira / singgi amba sikep mangke / kang asu alas punika / kang rama angandika / ia becik sikepen denmu / den ken aturena ing Wang//

95. //Mapan putranira sami / tan uning yen macan ika / bisa ararasan mangko / lan Bagendha Yakub ika / mapan lamon wikana / mangsa karsaha angatur / aken dhateng ramanira//

96. //Mangkana mali ing benjing / ing ari kiamat ika ingkang anglakoni mako / masiyat elinging tika / tinakonan sira ngas / tan angaku lakunipun / lamon agawe masiyat//

97. //Ya to tangane mangkyang li / angaku yen mahasiyat / sukune ngestoken mangko / lamon iya mahasiyat / mangsa anggaotanya / kabe pra samya angaku / kawele denya wak dhawak//

98. //Samya mangkat putraneki / abuburu asu alas / dadi to amanggi mangke / asu alas ika tuwa / untunipun tan ana / sinikep tinalen sampun / ingaturaken ing rama//

99. //Nabi Yakub ngandika ris / ing asu alas punika / kulehe to sira mangko / amangan rayalit ika / nora na welasira / amangan ing anak isun / kaliwat sialanira//

100. //Ya to tiba ing Yang Widi / punang asu alas ika / bisa ararasan mangko / anauri pangandika aturing asu alas / to ayen mangan atengsun / mangke dhateng putra tuwan//

101. //Sakeing dagi nging Nabi / kabe haram aning amba / mungga mba antuk mangke / dukaning yang abuktiya / ing Nabi Yusup tuwan / to ayen mangan atengsun/ kadya ture putra tuwan//

102. //Putra sami miyarseki / aturi asya las mangko / sika sami tumungkul to / mangke miyarsa aturing / macan Nabi Yakub ngan / dika ing macan yen sira weru/  kulehe nora awara//

103. //Asya las sumaur aris / wedi amba wewretaha / manawi ingaran mangko / angadu adu punika / denira putra tuwan / punika kawedi nisun / ing angadu adu ika//

104. //Ing king to miyarseki / wreta sakinge yang tuwan / sabda Nabi brahim mangke / wong linyok agung pataka / nepun agawok sira / Bagendha Yakub angrungu / caritaning macan ika//

105. //Dinukan dening Yang Widi / tan pinanj ingaken syarga/  ing angadu adu mangko / punika kawedi amba Nabi Yakub ngandika / ing macan asemu guyu / ing ngendi pinangkanira//

106. //Asya las sumaur aris / amba puniki mradesa / saking bumi Mesir mangke / angulari anak amba nengge kasikep ika / dening wong kang abuburu / macan awreta ing amba//

107. //Ujare awreta singgi / nengge reke anak amba / ayun den bunu amangke / ya to sapangrenge amba / wretaning macan ika / priyatin tan keneng turn pituelas diva amba//

108. //Tan anginum tan abukti / pituelas diva amba / liwat damanisun mangko / lara oneng anak amba / Bagendha Yakub sira / karuna sangsaya ketung / kangen dhateng putranira//

109. //Den angucapa ing ati / lagi asu alas ika / samono i larane mangko / apisa lan anakira / Nabi Yakub ngandika / sapira lagi to isun / sapisa lan anak ingwang//

110. //Ya to angandika aris / Bagendha Yakub ing macan / ana to sira wru mangko / maring anak isun ika / aturing macan ana amba tumingal pukulun / uni dhateng putra tuwan//

111 . //Nabi Yakub ngandika ris / kulehe nora awara / aturi macan mangkya lon / awedi amba wewreta / manawi ingaranan / angadu adu puniku / mangke dening putra tuwan//.

112. //Karana pitena iki / keneng dukaning Yang Sukma / Nabi angandika alon / sun panedhakaken / sira karanira panggiya / lawan anakira iku / mungga gelis tinemua//

113 . //Asya las sumaur aris / yen tuwan nenedha ing Yang / amba anenedha mangke / i Yang sangkanya panggiya / tuwan ian putra tuwan / sami anenedha sampun / ing yang Nabi Yakub ika//

114. //Kuneng Nabi Yakub singgi / mantu dhateng dalemira / macan punika mit mangke / Bagendha Yakub to sira / anenedhang Pangeran / raksanen pun Nabi Yusup / asungana rakmat den i Yang//

PUPUH II
D  U  R  M  A

1. //Ana carita sato manjing ing syarga / lilima kathaneki siji asu alas / kang bisa ararasan / lan Bagendha Yakub singgi kapindho ota / nira Bagendha Sali//

2. //Kaping tiga sona kang atapa turya / sihibul kaping mali / kang adrebe sona / kaping pat blagadaba / nira ji ping limaneki / lan ingkang kuda / Bagendha rasul iki//

PUPUH III
ASMARANDANA

 1. //Nabi kawamaa mali / kocapa mangke denira / Bagendha Yusup to mangko / tigang diva lawasira / ya to wonten adagang / sira Malik aranipun / make anakipun dahar//

2. //Abangsa wong arab singgi / nger nagareng Mesir sira / duk lagya lit sira mangko / srangenge kempi denira / manjing ing tanganira / den wetoken mangke sampun / srangenge sing tanganira//

3. //Den jenengake ngarsani / ra lan mali mega pethak / tiba sumamburat mangko / ya to dadya muteara / den pun pilihi muwa / den simpeni pethinipun / sapatangine angucap//

4. //Rasane impen inguni / kaya ing bumi Kanakan / enggoning srangenge mangko / tumuru kayang Kanahan / ya to maring pandhita / ataken wahananipun / impene uni punika//

5. //Apajar sawirasaning / impene dhateng pandhita / mojar sang pandhita mangko / nora sunarsa ing ngarta / tegese impenira / angita ing sitan isun  / abecik syapenanira//

6. //Sinungan dinar kakali / punang sang pandhita ika / ya to winartaken mangko / wahanane impenira / anemu tembe sira / rare pekik warnanepun / akatha ngaku kawula//

7. //Kalawan to suka sugi / dening rare iku sira / tumangki lir ira mangko / tan pegat sira ing ngucap / tekeng ari kiamat / dening barkate rareku / luput ing api naraka//

8. //Lan manjing syarga sireki / dening rare iku lira / kasugiyanira mangko / tekeng anak putunira / tekang ari kiamat / dening barkate rareku / lungaha angula tana//

9. //Sarwi adaganga kaki / den agelis sulatana / sing desa sasaken mangko / ruruhen aja kaliwat / mangka nguni mangkana / ana ing tegal alas gung / den agemet tula tana//

10. //Sigra mangkat tan asari / kang aran Malik punika / aken dhateng titiyange / kinen ngemota dagangan / winot mangke ing onta / sakehing dagangan sampun / adan mintar mangke sira//

11. //Anuju ing bumi miskin / rawu ing bumi Kanahan / mulat lor ian kidul kulon / we tan saksana tumenga / anedha kapanggia ni / pun ryalit puniku / dadya ana syara ngucap//

12. //Ujari syara mengeti / ing wong adagang punika / rareku norana mangko / seket taun tembe medal / sasaking ramanira / sapa miasane mantuk / Malik dhateng wesmanira//

13. //Henengakena sireki / polaira sang adagang / angrasa tan padon mangko / denira ngulati sira / ya to saya sru sira / denira ngulati iku / sampunira renge syara//

14. //Yanten wakyu ning Yang Widi / dhateng Nabi Daud ika / sisapa ngulati mangko / maksa ngulati mating wang / yakti isun kapendhak / lamon maliyan tinemu / sun wehi waspada ring wang//

15. //Aja to malaur iki / kang lyan saking isun ika / yakti sun wehi waspaos / asihi kawula iya / sasamining kawula / samono den temu iku / asihe karana dunya//

16. //Ya to ing taun ping kali / rawu mali kang adagang / anakira dahar mangke / kang aran Malik punika / maring bumi Kanahan / kuneng to sarawuipun/  ing alas bumi Kanahan//

17. //Sowara ing rencang neki / lamun sira anemua / ing rayalit ika mangko / kang sun ulati punika / sun pradikaken lira / saparo kakya artanisun / sun sungaken maring sira .

18. ya to mintar tan asari kawulaning sang adagang ing Bagendha Yusup mangko sira anang jro talaga ya to punang adagang sami aningali manuk samya angideri talaga//

19. //Sami anglayang wontening / ing saluhuring talaga / lir mungga kaji idhepe / kaya angideri kaba / tingkahing paksi ika / pan tansa jatining manuk / malekat ikang angraksa//

20. //Atunggu dhatenging Nabi / Yusup mulening Pangeran / nyananing adagang kabe / den sidep si manuk wakca / tan wru yen malaekat / mojar pun Malik tan asru / ing rencang ani likana//

21. //Sigra mangkat tan asari / kang aran pun Basir ika / aniliki sumur mangko ganda Nabi Yusup kongas / ameleg sing talaga / gandane marebuk arum / amelek ing grananira//

22. //Mangkana wong arep muli / marek ing sirs Yang Sukma / tan kena panggiya mangko / lamon durung ilang sinya / ing dunya ing akerat / ing jrone atine iku / mangsa kawasa panggiya//

23. //Ya to timbanepun Basir / dipun leboken ing toya / Jabarail prapta mangko / mari Nabi Yusup mojar / anjenenga ya kawula / mojar kang adagang iku / amba katelasan draham//

24. //Wonten si draham puniki / bagedak tur tatampikan / ngandika kang raka kabe / la iya yen tatampikan / endi si drahamira / dipun aturaken sampun draham woluelas ika//

25. //Salaminira puniki / kagugu mangke denira / yen reganira ing mangko / wolu elas draham ika / tur bari tatampikan / punika pinanggihipun / amuji ing awak dhawak//

26. //Draham sampun dinum iki / dening para sanakira / nangi ingkang sepu mangko / ika tan arsa dungduman / ingkang nama Yahuda / marma ing Bagendha Yusup / dinol dening kang pra sanak//

27. //Tan aningali sajati / ing wama kang para sanak / anging rama ibu mangko / tumingal jatining / warna warnanira kaliwat / ta sihing Bagendha Yusup / kali rama ibunira//

28. //Yen sungana aningali / denira Yang Maha Mulya / sanakira kabe mangko / yakti mangsa kawasaha / adrebe ya pangucap / yakti agawok andulu / yen wikaning warnanira//

29. //Sang adagang kocap mali / asung surata panebas / muwa para sanak mangko / asung surat ing adagang / Nabi Yusup binakta / dening adagang ing nguwu / huwu dening kang pra sanak//

30. //Aken ing adagang iki / balenana ya pacuwan / rareku ake celane / paminggatan linyokan / pama iku pacuwan / manawa iku malayu / pacuwan kurang prayatna//

31. //Miwa mangkana sireki / Yusup tan wrigati sira / suka anduluha mangko / ukuming yang prapteng sira / Nabi Yusup ngandika / aja age lunga laging sun / aningali gustining wang//

32. //Manawi tan mulat maning / maring gusti nisun ika / linge sang adagang mangko / asia gugusti sira / gusti nira / to ora asihing sira puniku / yaktine denedol sira//

33. //La den aran aran singgi / duk lira den dol ing ring wang / Bagendha Yusup lingnya lon / waya eng lakoni ala / pan nujune pinangka / sihe pamulene ring sun / sedheng yen den ranana//

34. //Atut dudu nisun uni / iya gusti nisun ika / sanak akaruna kabe / dening Yusup angandika / sapra sanak sadaya / awlas ing Yusup kaduhung / ing lampaira kang ala//

35. //Yen to tan ajriha sami / angrasa wiranging rama / ayun wangsul lena mangke / Bagendha Yusup ing rama / cipta ning kang pra sanak / kesa to Bagendha Yusup / binakta dening adagang//

36. //Sampun to dipun lekasi / dening abesi wan pelag bagus / ing sapakene gustine / ya to binalenggu sira / Bagendha Yusup ika / den wor ian titiyangipun / lan sakatha ing dagangan//

37. //Wonten kang winuwus mali / Sek Amkim warta andika / yen sira na mangko / anukmaken sawe mulya / winor ring tanpa mulya / kadi mutyara gengipun / sinukmaken ing gigiwang//

38. //Kasturi satya sutreki / sinukmaken kremi ika / madu tawon gone mangko / masala kawatu ika / aman pinrening dhadha / mangkana to Nabi Yusup / winor ian daganganira//

39. //Mangkana kang wisayeki / angambili tanpa mulya / denya yun angambil mangko / kang mulyaning jro kutang / mulya mangkana mali / kirtya saking wisaya puniku / ogya wistara ing kirtya//

40. //Muwa to sira Yang Widi / angamuleni ing iman / tan angamuleni mangko / ing nala reke Yang Sukma / mangkana mali sira / yang mule Bagendha Yusup / tan mule sirang dagangan//

41. //Sigra mantuk tan asari / kang aran Malik punika / ayu dhateng Mesir mangko / tenga wenging wayaira / bener ri pagulingan / kang ibu Bagendha Yusup / anjog saking tutunggangan//

42. //rawu Nabi Yusup aglis / ing ngastanane bunira / karuna sasambat alon / ibu kaula apasa / kalawan rama eyang / sapungkur tuwan puniku / pan keneng balah i amba//

43. //lbu tingalana singgi / nistha ing naning sarira / ibu kang asiya mangko / ing satingka amba muko / ika dadi angrenge syara / ning ibu saking jro kubur / anauri Yusup ika//

44. //trange netra isun sigi / wohe atinisun sira / Bagendha Yusup to mangko / sampun ing amyarsa syara / nira sire bunira / kasirep Bagendha Yusup / satingale besi nora//

45. //Den aturaken ing gusti / ne kang aran Malik ika / rare punika to mangko / sampun malayu to sira / sun ulati tan ana / mandheg sira Malik sampun / kinen sira ngulatana//

46. //Aja ge sira lumaris / mandhega sakabe sira / ake ning titiyang mangke ing / besi kang aran pelag / anututan neng marga / neher to Bagendha Yusup / katon dening besi ika//

47. //Singgi to dipun lekasi / nulya aglis pinaranan / dening besi pelag mangko / den kekengser tur den tepak / sarwi den uman uman / uni warahe gustimu / sira linyok paminggatan//

48. //Warahe gusti muhuni / tan sun idhep mangko sira / atut paminggatan mangko / palinyokan nyata sira / tagane paminggatan / sumaur Bagendha Yusup / ora isun kaki minggat//

49. //Muga mba nemua kaki / dukan ing Yang yen minggata / isun lunga mara marigko / ing jarate ibu amba / ya to dipun sangkala / mangke ki Bagendha Yusup / den unggahaken ing onta//

PUPUH IV
P A N G K U R

 1. //Tan kocapa sang adagang / kocapa to mangke dera sang kawi / munajat Bagendha Yusup / anenedhang Pangeran / ya tuwan kalamon ana dudu nisun / tuwan kang angapuraha / kang wru ing jrone tyas mami//

2. //Kedhep sapanedha nira / dadi yante utusaning Yang Widi / Jabarail aranipun / angucap mangke sira / paran karep to aneng bumi sang ulun / Bagendha Yusup ngandika / pangeran uga kang lewi//

3. //Kawru ing kawula nira / anging sira kang lewi bener iki / Jabarail mangke muwus / ran pun angucap mangke / muwus sampun, sira sak / tuwan sakarsa tuwan kedhep dening Yang Agung / Jabrail amukul bumi / ya to atemahan api//

4. //Udan angin kukus prapta / peteng awor udan watu karikil / aya to rasan tigan ning / paksi geng ingkang udan / nyana ning adagang kadya manggi kewu / pangulu adagang mojar / ingkang aran sira Malik//

5. //He batur sapa anandhang / dosa atobat to samantaraning / durung pada manggi kewu / x) kirang leres / ya to sami atobat / angucap punang besi ing gustinipun / manira anandhang dosa / angucap to sira Malik//

6. //Apa khaki dosanira / sauring abesi manira uni / amala rare puniku ya to kinen denira  / Malik amalampaha sapangatipun / abesi mangkya malampa / ing Yusup mangkya tur aris//

7. //Tumulya sira nenedha / ing pangeran hang aning balahi / kedhep sapanedhanipun / ya to ing mangke sira / srangenge medal apadhang mangke sampun / pun Malik mangkya angucap / arek ing yang sira kaki//

8. //Mantenan sira nenedha / gyis sinungan denira sang Yang Widi / Bagendha Yusup amuwus / sarwi mesem to sira / atut isun kaya ujarira iku / pun Malik sira angucap / isa days rencang neki//

9. //Aken mangke uculana / balenggunira Nabi Yusup iki / sinung anggen anggen sampun / dodot kalambi sarya / pelag pelag den kon lumampa ing ngayun / sami angiring sadaya Malik lumampa ing wuri//

10. //Tan kawarnaha ing marga / prapteng desa ing tesa araneki / punang wong desa puniku / sami agawok mulat / ing rupa pekik lan ijo ning pamulu / muwa tingka pari pola / ira kagawokan sami//

11. //Jenger sak.eing tumingal / ing warnanira Nabi Yusup sami / ya to wong desa puniku / sami taken pinangka / nira saking ngendi to rare puniku / sakabe padha tatanya / wong jro desa sami kapir//

12. //Wonten sabda rasul ika / tan kocapa sing wrua rupa pekik / dadi pangabaktinipun / ing sira sang Yang Sukma / mangkana mali sing wru ing wali iku / pandhita sarasya baktya / ing yang satus taun mali//

13. //Sarawu ira Bagendha / Yusup sami amawa iman singgi / keneng kasakten sira wus / brahalane den tilar / dipun gitik gitik brahalane sampun / dadi Islam wong jro desa / sami mawa iman singgi//

14. //Sigra miyang saking tesan / prapteng desa Kudus mandheg to sami / wonten mangke ratunipun / angimpi ana syara / ana wong prapta / ing desanira iku / prapta sami enjang enjang / ing desanira saiki//

15. //Upa subanen denira / sapakene idhepen denireki / poma jo pepeka iku / yen prapta suguhana / ya to atangi mangke ratu puniku / akarsa anglampahena / sapakene impen uni//

16. //Biksekaning Ratu Jiyad / dadi ing enjang enjang Yusup prapti / dhateng ing desa puniku / kawreta ing sang nata / ya to kirim nawala patra sang prabu / mara ing punang adagang / ingkang aran sjra Malik//

17. //Kecapi utusan prapta / andikani ra sang nata puniki / tuwan antuk rare iku  / kang pekik warnanira / tuwan bakta amarek ing / sang ngaulun sang nata ayun wikana / ing rare kang liwat pekik//

18.//Yya to sira Malik Adan / marek ing sang nata tan kawameki / sang prabu kocapa iku / akening para garwa / anak dhara wong salaksa kali ewu / sami paes ngangge angge / angrasuk makutha rawit//

19. //Wong parawan wong wuwujang / salaksa kali sami beci beci / agegelang akakalung / buka sri ngangge jamang / ahemeraken dhit asosotya murub / nila widure mutyara / manten kuswaragahasri//

20. //Bagendha Yusup kocapa / asiram labete pinala uni / denipunang besi iku / asiram ing bangawan / awuwuda sakathaing ulam rawu / amarani cayanira / Bagindha Yusup puniki//

21. //Wonten to ulam satunggal / kalintang lintang mangke agengneki / malang angalingi iku ing Nabi Yusup ika / sangkane ya ana ulam wawane wru / ing cayane Yusup ika / kalintang asi sireki//

22. //Ya to sira sang Yang Sukma / asung nugrahaning ulam puniki / antuk anak roro iku / kang satunggal punika / kang anguntal mangke i ng Bagendha Umus / pitung diva anang garba / ring ulam magke puniki//

23. //Sakathaing ulam samya / marek ing sang ulam ageng puniki / anake satunggalipun / kang anguntal kalpika / nira Nabi Soleman nengge puniku / sampun nira mangkya sira / Bagendha Yusup puniki//

24. //Utusan nira sang nata / angaturi wastra kang adi adi / ora susa paes sampun / sira sang Yang Wisesa / asng papaesira ing Nabi Yusup / sampun ing sesrebeng dhastar / mungga ing ngota sira gyis//

25. //Rumap dhateng ing pura / marek ing sang nata Jiyad tumuli / sira Malik marek sampun kawarnaha ingrika / sang nata aken ing kulawarganipun / tekaning santana nira kinen angatur atur//

26. //Amapag ing lawang kitha / sira Malik sampun rawu ing puri / saking tita ing Yang Agung / mega ngawengi surya / sang nata ngandika ing adagang asru / endi to rupane ika / rare kang apekik iki//

27. //Aturing Malik punika / luhur onta ironing kulambu singgi / sang nata sira amuwus / aken angungkabana / kebek cayaning Yusup desa punika / ing susungkuning nagara / kasenenan caya sami//

28. //Sakathaing kang tumingal / ing warnanira Nabi Yusup sami / dadi parawan puniku / sami ajenger mulat / sami wirang tumungkul sira andulu / ujare ingkang tumingal / durung sun mulat kayeki//

29. //Bagendha Yusup to sira / anjang enjang prapta jro desa linggi / kalawan sira sang prabu / muwa satingalira / sang nata gawok dhateng Bagendha Yusup / pekik rupane kaliwat / muwa caya anelehi//

30. //La sakeing wadyanira / sami gawok cengeng kan aningali / sang prabu sira amuwus / ataken ing adagang / endi pangulu kang dera iringiku / matur mangke kang adagang / atudu ing sira Malik//

31. //Kang gek sang nata miyarsa / kagawokan nyananira narpati / Bagendha Yusup angulu / sami ing upasuba / kaliwat pangupasubae sang prabu / pun Malik mangkya angucap / ing sarencangira sami//

32. //Ing salawas isun l iwat / ora kaya mangko ing desa iki / pindho sataun to isun / kampir ing desa nora / nana napa ora na taken ing isun / sajeg isun noli boca / sang nata l iwat marma si//

33. //Henengena sang adagang / kocapa to mangko dera sang kawi / Bagendha Yusup kawuwus / ing mulening Pangeran / anurunaken malekat kali atus / sami ambakta sanjata / kinen rumaksa angering//

34. //Nabi rasul angandika / sakehing wong punika wonten ugi / rumaksa in awakipun / malaekat ing sira / saking pramulenira yang sukma luhur / mangke ing kawulanira / ing wali kalawan mukmin//

35. //Sami marek kang malekat / ing Bagendha Yusup sami ngideri / angraksa tangi lan turn / samya rupa manusa / satingalira Nabi Yusup muwus / ataken ing malaekat / sapa to sira puniki//

36. //Sumaur kang malaekat / amba kinen denira Sang Yang Widi / rumaksa  ing tuwan iku / lan kinen angiringa / sampun ing mangkana sang prabu amuwus / iki kang katong dening syap / ena nisun duk ing nguni//

37. //Kang kinen ngupasubaha sapakene / idhepen iya iki / tudu ing Bagendha Yusup / sarwi kinen linggiya / dene parek apajar impen sang prabu / uni anakening ring wang / idhepen wewekas neki//

38. //Mangko to sakarsanira / idhep isun Bagendha Yusup angling / wewekas isun sang prabu / aja nembah brahala / aja maro pangeran supaya luput / sira ing api naraka l ingira sang prabu aris//

39. //Iya apa karep ira / Bagendha Yusup karep isun iki / konen to brahala ningsun / asujuda ing sira / kesa sang prabu layan Bagendha Yusup / sarawu irang pratimas / brahala sujud tumuli//

40. //Brahala ika sawusnya / sujud ing Bagendha Yusup anuli / aniba dhewek wus rempu / sang nata kapenetan / ya to dadi Islam dadya amintuhu / agendha Yusup to sira kalangkung tinami tami//

41. //Kalangkung sinubasuba / sira Malik sarencangira sami / sasajen rawu aselur muwa kang / pupundhutan / ake warnane tan kantun sekul susu / pan sami abukti sira / muwa Nabi Yusup singgi//

42. //Samya rasa wane sira / datan telas sasajene binukti / saking barkat Nabi Yusup / ya to sang prabu mulet / ing malekat to ngiring Bagendha Yusup / samya ngideri ing sira / a inggi datan atebi//

43. //Sang prabu mangke ngandika / kulehe tan dera ken sami bukti / ngandika Bagendha Yusup / sarwi mesem to sira / manawi tuwa tan wru ing wong puniku / iku balaning pangeran / tan anginum tan abukti//

44. //Kang pinangka buktinira / puji maring sang yang wisesa singgi / dhikir mangka inumipun / ataken srinarendra bala punapa to arane puniku / Bagendha Yusup ngandika / kinen angraksaha singgi//

45. //Sang prabu axis ngandika / bala punapa to arane iki / Bagendha Yusup amuwus / arane malaekat / kinen rumaksaha dening Yang maring / sun sarya angiringa pisan / kinen denira Yang Widi//

46. //Henengakena aksana / kang kocapa panggere ing Yang Widi / pratistha ciptaning ratu / aptyana rereana / sangkane Yusup anger rang desa kudus / dening kasmaraning rupa / apekik kang wau prapti//

47. //Sang prabu akening bala / karsanira kinen sami nyegati / wong salaksa kali ewu / samya nunggang turangga / nyegating adagang kinen deng sang prabu / karsa pinalayokaken / Bagendha Yusup puniki//

48. //Sampun ing mangkana kenas / Nabi Yusup ian kang adagang sami / ya to kapapag ing ngenu / bala srinara nata / anunggang turangga sampun ing kapethuk / lan Bagendha Yusup tiyang  agung cengeng aningali//

49. //Mangkana mali wong syarga / tatkalanira ningali Yang Widi / kali atus taun / iku datan eling ing Kendra / ladat ing syarga datan ana kang ketung / dening liwat oneng ing Yang  / lan ladate aningali//

50. //Anulya kantaka pisan / tigang diva lawase ora nglilir / dening gawoke andulu / kabe ing warnanira / Bagendha Yusup tan kawarna ing ngenu / prapti desa ari sama / mandheg to sadaya sami//

51. //Bagendha Yusup anyipta / ing sarira dhewek sajroning gali / sakehing jalma tumuwu / ora na kaya ingwang / sakehing apekik ora kaya isun / saksana lumampa prapta / ing jro desa aningali//

52. //Kabe wong desa punika / warnanira samya apekik pekik / lir warnane Nabi Yusup / punang wong ing jro desa / tan ana ningal i ing Bagendha Yusup / dadi amiyarsa syara / ning sukma Yusup puniki//

53. //Unining syara angucap / nyananira ora kaya sireki / ponake kawula nisun / kang amadhaning sira / ing dunya iki kabe kawula nisun / dadya rupane wong desa kaya Nabi Yusup iki//

PUPUH V
S I N O M 

 1. //Wonten secarita nira / Bagendha Musa puniki / duk sapocapan ian sukma / ing luhur prawata uni / anenedhang Yang Widi / ayuning ngalana iku / ing sira sang Yang Sukma / muwa cipta nireng ngati / uki luhur wukir tursina mangkana//

2. //Ra na kawula ning Yang / ang kadya isun puniki / kaparek ing Sang Yang Manon / wani matur ing Yang Widi ya to Nabi Musa ka / -turunan syara puniku / e Musa nyananira / ora na kaya sireki / anoliya sira kanan keri nira//

3 //Ya to Nabi Musa sira / anoli mangke sira gyis / ing kiwa tengenira no / ana wong sewu puniki / kiwa tengene sami / anungga warnanipun / tekaning yang gon anggon / muwa tetekenireki / kados tetekenira Bagendha Musa//

4. //Sami nenedhang Pangeran / kaya panenedhaneki / ya to Nabi Musa sira / amyarsa syara Yang Widi / e Musa cipta iki / ora na kawula nisun / kang kaya sira mangko / ponake kawula iki / kang amdhani lira pareking ing Wang//

5. //Ya to Nabi Musa sira / tumurun mangke sira gyis / saking luhuring dipangga / sampun ing amyarsa singgi / Nabi Musa puniki / ya to anulya asujud / ing ngarsaning Yang Manon / anedha maring Yang Widi / pangapuranira Yang Sukma Wisesa//

6. //Bagendha Musa atobat / saking ngujubireng nguni / ya to amiyarsa syara / Bagendha Musa puniki / la angkaten sira gyis / saking lema sira ipun / wus sira tobat mangko / sun apura tobat neki / mangkana maliBagendha Yusup ika//

PUPUH VI
P A N G K U R

 1. //Sampuning mangkana kesa / saking desa aris sira anuli / tan kawamaha ing ngenu / prapta ing Mesir sira / saksana aleren wonten desa sampun / dadi punang wong jro desa / angrungu syara to sami//

2. //Ujaring syara angucap / ing desa iki ana rare prapti / lintang pekik warnanipun / yen wong apapanggiya / ilang dukane yen wru rare puniku / dadya atemahan suka / angrungu wong desa sami//

3. //Ing panyanane wong desa / sami andali syaraning memedi / ngucap mali syara iku / den aglis paranana / ing wesmane Malik to rare puniku / sasampune myarsa syara/  wong jro desa saini brangti//

4. //Padha kasmaran to sira / amiyarsa ana wong anom prapti / sami ngularia selur / ateken tinakenan / pundi wesmane kang aran Malik iku / sumaur kang tinakenan / isun puniki ngulati//

5. //Manda yen sampun mulata / ing warta kewala prandene sami / wong desa sa Mesir ayun / henengena saksana / kang kocapa kang aparek ing Yang iku / wong ing Mesir sami brangta / lali ing pangeran neki//

6. //Mangkana wong arip ika / liwat brangta kasmaraning Yang Widi / amiyarsa warta iku / andika saking Kuran / muwa pangandikane Bagendha rasul / pira maning brangtaneka / ya wru i yang syarganeki//

7. //Punang paksi asang srangan / agirang tumoning / kang wau prapti / kang sarya kusuma nungsung / tanpa nedhenge mekar / kaya ge kagandaha deng Nabi Yusup / mapan gunungaken sira / dening yang nagareng Mesir//

8. //Sampuning mangkana prapta / ing griyanira ingkang aran Malik / enjing prapta sira sampun / sakehing wong nagara / ing Mesir sami manjing ing wesmanipun / supenu tanpa ligaran / kederan wesma pun Malik//

9. //Ingkang tunggu lawang mojar / paran karya rantaban wau prapti / kang tinanya gyis sumaur / ayun isun wikana / ing rupane rare kang pekik puniku / anengge nang wesmanira / rare kang kasuhur pekik//

10. //Kang atunggu pintu mojar / atut tan na rare pekik ing ngriki / yen sira arsa andulu / isun we nana dinar / ya to asung sira dinar tan asantun / anulya manjing ing lawang / ngira ingkang aran Malik//

11. //Henengakena saksana / kang kocapa kang wriyang pira lagi / yen kawasaha andulu / yan kawasaa mojar / yen elinga ing kadang ing warganipun / aningali ing manusa / samono denipun lali//

12. //Sampun ing mangkana sirs / enjing enjing ingesan dening Malik / sinung angen anggen sampur / Bagendha Yusup ika / kang sarya lewi lewi sampun rinasuk / alinggi ing papang langkyan / mangke sang sayembe pekik//

13. //Sakehing wong kang tumingal / sami gawok cengeng sira ningali / kang girya sesek supenu / pun Malik mangkya rasa / kasukeran dening wong sami andulu / tan kena tinundhung muwa / sakehing aniningali//

14. //Pun Malik mangke atawa / ing tumingal tebusen rare iki / apekik tan samaneku / pantes tan sabdanira / tur jatmika ia tebasen rare iku / Bagendha Yusup ngandika / aja isun sira puji//

15. //Batik to ing sabdanira / sapa arsa nebusa rare iki / inagari mka wyas ayun / ya to inganyang sira / kali laksa wolung ewu istri jalu / ake arsa angurupa / nama ring sapa nganyangneki//

16. //Ake arsanya kithaha / yen sapanganyange mangke puniki / nuli kandheha lara gung / kenang sarik kang nganyang / ya to tan ana wani anganyang iku / ing Bagendha yujsup ika / wedi kandhehan lare ki//

17. //Pun Malik mangke atawa / ing tumingal tebusen rare iki / dadya ana syara muwus / ing luhur awang awang / ora na kawasa nebusa rareku / sang prabu Mesir kawasa / anebusa rare iki//

18. //Henengakena saksana / kang kocapa mangke dera sang kawi / wonten kang arsa anebus / nengge lerira sadad / wong istri kal intang mangke sugihipun / winartaning liwat dalan / den ana rare apekik//

19. //Nunten arsa ngurupana / wong salaksa wolung ewu puniki / kang amadrebeken iku / ya to wong wadon ika / garjita atine myarsa wreta iku/  ya ta mari griyanira / ingkang aran sira Malik//

20. //Nunten melebet ing lawang / apti anebusa taken pun Malik / yen tuhu adol rareku / satingaling Bagendha / Yusup kanggek tan kawasa mongjar iku / agawok pekik ing warna / pan den sengge dede jalmi//

21. //Yang to sinung pangawasa / dening yang mojar taken sira aris / manusa tuwan puniku / gawok isun kaliwat / tan ana inguni uni wartanipun / muwa to ing jaman kuna / durung wru rupa kayekti//

22. //Isun kagahaning warta / apti anebusa ing tuwan iki / anawarrekye rep denpundhut / saha kena denira / sang amadreweke wong kaharsa iku / yajan arta satungkeb rat / ora na gatine iki//

23. //Bagendha Yusup ngandika / isun dinadeken dening Yang Widi / manawa sira durung wru isun sasaminira / kalawasa kabe sira to puniku / bula isun ingaesan / karanek.a tingal pekik//

24. //Wong wadon ik.a angucap / Bagendha Yusup patut tuwan iki / aneguhaken to isun / ing pangandika tuwan / yen pangeran andadeken kabe iku / ya to wong wadon punika / wus amawa iman singgi//

25. //Dadi to mangke Iselam / artanepun den danaken ing miskin / kenang bark.a Nabi Yusup / ya to wong wadon ika / wus abakti mala dhateng patinipun / kaliwat ing baktinira / ing wong ningal i wong lewi//

PUPUH VII
D  U  R  M  A

 1. //Tan kocapa mangke wong wadon denira / ana kocapa pamali / sang putri ing temas sing kang aran Jaleka / waya sangang taun mangkin putri Jaleka / ayu k.aloken bumi//

2. //Sugi mas ratna kancana lan sadana / yaya ibu liwat si / tinurut sakarsa / datan wani muranga / yen ana karsa nireki / pan tinurutan /dening kang yaya bibi//

3. //Ri sampuning mangkana putri Jaleka / mangke sira angimpi / tumingal Bagendha / Yusup sira kaliwat / denira kasmaran brangti / ing jro syapena / katingal aning nguni//

4. //Sapanglilire guling putri Jaleka / awenes asmu brangti / ya ta enjang enjang / prapta ing ibu nira / kali samya napa agyis / kulehe sira / awenes asmu brangti//

5. //Sumaur arisira putri Jaleka / ibu isun angimpi / ing wengi tumingal / wong apekik kaliwat/  rupane tan ana tandhing / durung mulat to/  isun kang kaya iki//

6. //Lan kadi rupane aluhung kalintang / lan pamulune kuning / awake gumilap / yaya mas sinepuhan / sotya lep kresna ahening / lir tumetesa / pawakane l ir rukmi//

7. //Wajane yaya mutyara sinundukan / yen mesem kadi gendis / medalaken caca / saking guyune ika / kalawan cayane maning / lir pendha surya / rema memek awilis//

8. //Tan kawasa emuten amamaha / warnanira kang kempi / yaja satungkeb brat / ibu angulatana / mangsa amanggiya singgi / satangi ningwang / dadya tan wente singgi//

9. //Ika mula nisun ibu anggeng brangta / kangen kang kempi uni / rama ibu ngucap / anak isun pangeran / sampu sira bunek ati / yen to anaha / mangke kang kempi uni//

10. //Sun undang sun panggiaken lawan sira / yen wrua prenaneki /  manawa to sira / wru prenahe pangeran / ena to sun ater nini / mari kang kating / al ayuni ing latri//

11. //Salamining nyupena sok anggeng brangta / tane caya argulir / amung kang kaetang / kang katon ing wardaya / kangen wamane kang kempi ri sampunira / genep sataun mali//

12. //Angimpi mali kang kempi uni ika / ya to taken sang putri / sajroning syapena / manusa sira tuwan / enaka nisun ngulati / kahananira / sumaur to kang kempi//

13. //Isun manusa tanpa rabi rabiya / lamon tan sira nini / sira mali tuwan / tanpa laki lakiya / ye noraha isun iki  / aja to sira / malelekaken nini//

14. //Prasatyakena nini isun denira / sampun mangkana tangi / sa putri kaliwat / lara denya karuna / tongtonen kang wau kempi / muwa kang rama / ibu pan sami prapti//

15. //Marma temen mangke dhateng putra nira / samya tilik mangkya gyis sami taken sira / kulehe sira nyawa / anangis sira to gusti / sumaur sira / wong ika kempi maning//

16. //Isun takoni ujare awawara / ingisun bapa aji / kalawan angucap tanpa rabi rabiya / yen dudu wa isun sigi / ujare wara / ingisun bapa aji//

17. //Sawis i sapocapan kaget tumulya / tangi rasaning ati / kaya to masiya / lagi jroni syapena / masiya linggi sumandhing nulya ngandika / wau kang rama aris//

18. //Atakon to sira prenahe wong ika / sumaur raja putri / ora taken bapa / isun ing prena ira/  kepyan tyasing yaya bibi / samya karuna awlas ing putra sami//

19. //Kami luluhen mulat tingkahing putra / ya to sira sang putri / supe ing baksana / tan keneng guling sira / rinaksa deng prameswyari ana ing pura / carangcang to sang putrid//

20. //Sataun lamine anang jro carangcang / dadya angimpi mali / ya to enget sira / anyekeli Bagendha / Yusup sarwi muwus aris / kang tansa nala / nisun kang asung brangti//

21. //Warahen isun ingendi enggonira / sumaur to kang kempi / manawa tan wikan / mangko sun ulatana / prenaisun bumi Mesir / ri sampuning a- / -pajar wungu sang putrid//

22. //Enjang enjang sang putri medhek ing rama / amekul sarya nangis / tur sarwi ngandika / la bapa ulatana / ingkang kempi mau bengi / sarwi apajar / nengge ing bumi Mesir//

23. //Yen tan kapanggi pejaha to majanira / ibunira sru anjrit karep isun bapa / mangko apotusana / mara ing nagara Mesir sang putri sira / enjing kasmaran brangti//

24. //Tan kocapa mangke sang putri ing emas / yanten kocapa mali / sabdaning pangeran / dhateng ing Nabi nira / ucapena denireki / sing sapa temen / ngulati sun pinanggi//

25. //Angandika mali dhateng Dawud ika / panebut isun iki / tiba ing sakatha / ingkang anebut ingwang / syarga nisun iki mali / tiba sake ing / kang ngabakti ing mami//

26. //Padha ia isun ian sake ingkang asra / ing ring sun iku mali sun pola sakenya / kang rena pawe ing wang / si isun tumiba mali sakehing kang a- /  -becik ing ring sun mali//

27. //Isun atatu sakehe brangti ing wang / e Dawud rengeteki / sing sapa doraka / ing isun iku iya / sun alingi alaneki / sing sapa baktya / ing ring sun rena mami//.

28. //Lawan sakehe kang sun kasihi iya / sun wehi to balahi / sawuse ku iya / sun wehi lara ika / sun pateni pisan iki / sawusing peja / sun srahi dhengdha mali//

29. //Aningali ing ring sun kastra ing ring wang / nora nana Iyang Mali  ang Daud sing wikan / ing isun mangko iya / den kasih isun Mali / sing sapa asi / ngisun ngulati singgi//

30. //Sing sapa ngulati sun de temu ing wang / ya Daud linyok teki/  ngucapa ciri wang / teka ing wengi ika / netra den remaken Mali / karing sun ika / mange mange ing latri//

31. //Lam on tan surak saha nyawane ika / ingkang sun pili singgi  ning caya tatar bang / ilang nyawane la / mara mg wang iku singgi / yan tan asiya / isun ning awakneki//

32. //Ri sampuning mangkana sang natang Temas  sakarsane sang putri ing / ngidhep sang nata / mangke sira potusan / prapta ing nagara Mesir / tumulya mangkat punang mantri sira glis//

33. //Tan kawama ing marga tumulya prapta / kang utusan ing Mesir / nunten medhek enggal / dhatenging patihira / nunten binakta anangkil / katuju medel / pan duka Sri Bupati//

34. //Sampun katur mangke kang nawala Patra / dhateng Srinarapati / kinen amaosa / wau ingajeng ira / kuneng bubukaning tulis / wikananira / isun na wreta kaki//

35. //Putra nisun niscaya ayuning sira / kalapa prameswari / iku den karuan / kaki ing karsanira/  yen sira rawu mariki sakarsanira / isun nadyan nuruti//

36. //Yen isun kaki dhateng nagaranira / angater ring sang putri / dhatenga ing sira / ri sampuning amaca / surat suka Sribupati / ingkarsa nira / sang nata temas singgi//

37. //Sang putri temas kal intang ayu nira / dados suhur sang putri / ing liyan nagara / sang nata Mesir sira / amangsuli serat mali / wus sinungaken / dhateng utusan aglis//

38. //Nulya dinadaran mangke kang / utusan akening Mangkubumi / angupa subaha / sampuning sinegehan nulya kang utusan amit / dhateng sang nata / nuli enggal lumaris//

39. //Tan kawarna ing marga tumuli prapta / medhek ing Sribupati  ngaturaken serat / sampunira tinampan / akena maos ing mantri / unining surat/  sang nata temas singgi//

40. //Dening unining nawala patranira / iya isun tampani / kalangkung tarima / isun ing karepira / ananggapi asta kali / ing karsanira / sang putri temas singgi//

41. //Sang nata ing Mesir tanduking ngandika / yen kayun isun iki / sira ngaterina / isun mapag ing marga / sampuning winaos nuli / mantuk sang nata / ngandikang prameswari//

42. //Ri sampuning mangkana nulya dan mangkat / angatering sang putri / copa ing enjang / sang putri adan paes / amepek yaya ing ulis / angangge raja / kaputran ratna adi//

43. //Lintang anyunira tan kena winama / upacaranira asri / aniti jampana / mas pinatik ing ratna / pinayungan mas kinardi / yen tiningalan /  lir penda wukir agni//

44. //Kang amikul jampana samya busana / abrang sinang lir sari / anjra katingalan / binakta mangke sira / sang putri deng sribupati pawongan nira / sewu anaking mantra//

45. //Pangalasan sewu kang anunggang kuda / onta pan sampun samya mijil / anata barana / kang sarya pelag / wong patang pulu akeing kang mikul dinar / ira sang raja putrid//

46. //Wong patang pulu mali kang mikul wastra / kang sarya lewi lewi / sutra lan remas / sawarnaning busana / lum ngayunin joli to pali garan / keing angiring ngiring//.

47. //Saksana mangkat sang nata Temas ika / angatering sang putri / wangsul sireng marga / larane tan kawarna / yaya ibu ingkang kari / gyis ing ngamarna / prapta desa paminggir//

48. //Saksana rayan sang putri masanggrahan / neher sira alinggi / wonte papalangkyan / mas pinatiking ratna / lalamak sutra angrawit / pawongan nira / atap sami ngideri//

49. //Sang nata Mesir sampun sira katuran / yen sang suputri prapti / nang paminggir desa / adana mapag sira / aglis mangke Sribupati tan kawarnaha / sumreg bala angering//

50. //Saupacara sami nunggang turangga / miwa Srinarapati / aniti wahana / apalana mas pelag / pinatiking mira adi / pating paluncar / en kasenenan rawi//

51. //Antya to pangabaranira sang nata / sapacaranira Sri / pinajengan kembar / pinatik nawa ratna / binubungkulan mira di tan kawarnaha · / aglis rawung paminggir tlen//

52. //Tumedhak sang prabu sing wahana nira / amurugi sang putri / sakehing pawongan / mangke sami tumingal / sapaningale sang putri / dede kang katingal / -an ironing angimpi//

53. //Mungkur sang putri sarwi tutup wadana / sarwi lara anangis/  tan ayun mulata / ngandika ing pawongan / nira kinen pedhek aglis / ratu kang teka / dudu kang kempi uni//

54. //Aturing inya nira sampun mangkana / singgi sang nateng Mesir / mangka jodho tuwan / punika ingkang prapta / sang putri lara anangis / tambu polaha / nira sang raja putrid//

55. //Yen pinarekan sira denin sang nata / nulya anjrit anangis / langkung lara nira / sumaput ing wardaya / nulya kantaka sang putri / pawongan nira / gepe samya nulungi//

56. //Sira emban inya anangis salara / anulya aningali / sang prabu ing lira / kanggek asru kapnetan / mulating sang raja putri / tan arseng sira / wangsul kesel anganti//

57. //Mangu al inggi angangen angen sira / apa karane iki / ing isun tan arsa / sang putri mangke sira / samya pinurugan aglis / tekeng sadina / sawengi tan anglilir//

58. //Ya to enjang anglilira linggi sira / asmu leng leng sang putri / amicara ing tyas / lir don to isun teka/  rasa was karana iki / tan wridayaha / nira sang raja putrid//

59. //Ri sampuning mangkana rawu sang nata / asmu runtik narpati / arsa ambaktaha / ing sang suputri sira / mantuk ing nagara Mesir / matur pawongan / nira sang raja putrid//.

60. //Sang prabu rawu mangke dhateng ing tuwan / sang putri aningali / maras mana ira / aris denya ngandika  /  dudu kang kempi inguni / ing jro syapena / nisun kang katon iku uni//

61. //Wong kang kempi ika jodho nisun ikang / saenggone kapanggi iya krama ningwang / ningali Srinarendra / ing wamanira sang putri / aniraming tyas mari denira runtik//

62. //Dadya awlas manaira Srinarendra / dadi sira sang putri / amiyarsa syara / sira saking tan ana / ujari syara mengeti / sang putri aja / susa aja priyatin//

63. //Aja sangsaya daranaken ayuga / tutut ayuga nini ing Srinaranata / marga nira panggiya / kalawan kang kempi nguni / dera sang nata / iku ing tembe nini//

64. //Ri sampuning ra nyarsa syara punika / eca mana sang putri / angandel ing warta/  ning syara kang angucap / kang kapiyarsa ing nguni / wus ing mangkana / tutut sang raja putrid//

65. //Mangkana mal i kawulaning pangeran / mangke sira kang mukmin / tetkalaning maras / hebat ari kiyamat / angrenge syara Yang Widi ngandikang sira / kawula nisun iki//

66. //Aja sira priyatin maras ing mana / kawula nisun iki / ya to mangke ical / priyatining wardaya / ngandel pangutus Yang Widi / mangka sira / putri Jaleka mali//

67. //Ya to tutut sang putri sira binakta / ingiringaken mijil / denira sang nata / rawu ing jawi sira / aniti ing jampana sir / sang prabu sira niti ing wahana di//

68. //Tan kawarnaa mangke sira ing marga / praptang kadhaton aglis / supenu kang padha / aniningali sira / sadaya angalem sami / saksana rawu / mangke ing dalem pun//

69. //Tumurun aris sira saking jampana / ingiringaken muli / denira sang nata / dhateng ing dalemira / pagulinganira asri / pan wus sinadya / prena irang nguni//

70. //Rawu ing kadhaton pan sampun sumadya / pagulingan sang putri / kadhaton kancana / pinatiking sosotya / pinajang pajangan asri / sutra dewangga / parem mas ingkang adi//

71. //Muwa upacaraning kang pagulingan / sarya kancana adi / pinatiking ratna / mutyara murub muncar / saking do lir wukir agni / senen ing ratna / lan gandaning wawangi//

72. //Arum arum tan hang taken akena / jebad lawan kasturi / tan kantun kungkuma / hergula rasamala / mrebug gandane awangi / nerus kadhaton / ngebeki dalem puri//

73. //Kocapa sakehe para marunira / kabe sami kapanggi / sami kagawokan / ningali wamanira / ing lira kang wau prapti / liwat si marma / nira sang nateng Mesir//

74. //Warnanira sang putri anang jro pura / anyeneni sakehing / para marunira / pinarneng dalem anyar / saksana tumulya latri / sang prabu karsa / anyangkrami sang putrid//

75. //Dadya sinal in rupa dening Yang sukma / mangke sang raja putri / minangka gaganti / nira ing pagulingan / kalayan Srinarapati putri Jaleka / rinaksa ing Yang Widi//

76. //Tan kawasa wong jalu aningalana / dhateng sang raja putri / tan pinasthi sira / sinadya ing Bagendha / Yusup denira Yang Widi / sang putri sira / tan pegat anggeng brangti//

77. //Saban diva maksi ngajeng ngajeng sira / ing supena ing nguni / ang putri Jaleka / sinadya amuktiya / ing Bagendha Yusup singgi sang prabu sira / mangke darmang gadhehi//

78. //Mangkana pramesyari Nabi Soleman / anama pPtri Balki / kang amukti iya mangke Nabi Soleman / ratu nama Siti Rinjing / darma sedhahan / desanira di sidik//

79. //Muwa ta pramesyari Bagendha Musa / kocapa mangke singgi / kang nama Masiya / ratu pireng onika / ting marma  darmang gadhehi / Bagendha Musa / ika kang andarbeni//

80. //Mangkana mali prameswari Bagendha / rasul kocapa mali / anama katija / Bagendha rasul iya / ika mangke kang amukti / ya ratu Umar / ika darmang gadhehi//

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: