SERAT DARMOSONYA


® PUPUH 01 ®
DHANDHANGGULA

01. //Lamun sira iku den takoni / nora weruh ya sira tutura / yen during wruh satuhune / aja nyana sireku / abecike tekatireki / yen tan marga sekawan / dalil kadis rasul/ kiyas kalawan ijemak / yen anyana becik liyan marga saking / sekawan dadi kopar//

02. //Marganing asili tan liya sa king / dalil kadis kiyas lawan ijmak / kang maido kapir gedha / kalamun ana ngelmu / nora meta ing catur margi / yekti ngelinuning setan / singkirna den gupuh / kang wajib ginawe pejah / pan sekawan prakara yen kang winarni / iman tokid makripat//

03. //Ping pat Islam sampurnaning nenggih / ingkang iman punika pan ana / semara-kandhi pecahe / sanbayan tesdik iku / ana dene tegese tokid / tunggal lah aja sira / anyana ing kalbu / yen ana roro Pangeran / batik sira anyana among satunggil / kang agung tanpa sama//

04. //Pan wus kocap ing sajroning tapsir / luwili saking gegedlien ing dosa / wong aroro Pangerane / kapir mosrik ranipun / sampurnane kang ponang toki / aja sira rumangsa / ing dhirinireku / andarbeni polah-tingkah / aja sira rumasa yen duweni / pangucap lan paningal//

05. //Pangambu lan pamirsanireki / rupa saha yen titahing suksma / yen ana ta manungsane / kang rumangsa puniku / anduweni polah pribadi / pangucap lan paningal / pangambu pangrungu / rumasa ta dhewekira / kapir mosrik kadariyah iku dadi / langgeng aneng neraka//

06. //Tegese kang mahripat winami / nenggih waspada ing paningalnya / dating Pangeran jatine / yen sira ayun luhung / awas tingalira Hyang Widi / ngajiya kitab Durat / bayan tesdikipun / tegese Islam pan pasrah / ing Pangeran paraboting pasrah nenggih / angajiya ing kitab//

07. //Shitin-mIsa ilmu karat malih / sujak makali ibnu kajar / kunari anwar malihe / bayan patawi iku / istilapilmad abngajid / mutada lawan akrar / mustaal mahriru / samya kitab pekih ika / pan sadaya prabote pasrah ing Widi / caritane ing kitab//

08. //Kitab iniahol lan tashil / wajib wong mukinin samya ngajiya / sarap kalawan midkale / sagunging ingkang nahwu / mantek ngurul nungkayali sami / nahwu kinarya macah / akene tyisipun / wajib padha sembaliyanga / ing wong makmin tatkalanira ngabekti / tan kowang yen tall mangan//

09. //Wajib mangan sadayeki / ing sagunge rijeki kang kalal / mrih kuwata ibadahe / utawi ta pikukuh / ing wong Islam limang prakawis / dhingin maca sahadat / kaping kalihipun / asalat limang wedalan / kaping tiga asung jakat-pitrali nenggih /  ping pat siyam ramelan//

10. //Kaping limane pan munggah kaji / marang kakbatolah yen kuwasa / iya marang dedalane / lire yen darbe sangu / lawan padhang ingkang nyukupi / yen mangkat mantuk sira / lamun mangkaneku / wong Islam ameh kwajiban / angulati sandhang-pangan sangu kaji / kang betah sa king mekah//

11. //Jroning kitab subah sampun angling / nenggih sampurnane ingkang iman / wong ingkang semen kalbune / ngandel nern prakareku / ingkang dhingin ngadek Hyang Widi / lan ngandel malaekat / kang ping tiganipun / angandel ing kitab Kuran / wong ingkang ngandel ing Kuran iki / lan ngegungna ing Kuran//

12. //Litman asih ing Kuran wong mukinin / dadya asili ing kitab sedaya / duk ing Kuran sadurunge / tunggal lan Kuran iku / ping pat ngandel ing para Nabi / ngandel ding kiyamat / kaping nenemipun / ngandel pepesthening litah / andhap dhuwur gedhe cilik ala becik / pan saka ing Hyang Suksma//

13. //Wong angandel ing Hyang Suksma nenggih / asiha sira marang Hyang Suksma / ngegungena Pangerane / kalamun sira ayun / winales sihira Hyang Widi / anuta Nabi data / dadi to sireku / kinasihan ing Hyang Suksma / wong angandel ing Pangeran kang linuwih / waspada ing Hyang Suksma//

14. //Yen Pangeran iku pasthi urip / ing uripe tan kalawan nyawa / langgeng tan keneng patene / lan den awas sireku / yen Pangeran pasthi udani / ing rat Paramudita / kawengan sadarum / jroning Kuran angandika / sayektine Pangeran luwih udani / saosiking wardaya//

15. //Lan den awas sira dena eling / yen asih iku luwih kuwasa was agawe ngalam kabeh / lan kanane Hyang Agung / beda lawan kawula iki / lamun aria gawean / lawan karsanipun / lan den awas malili sira / lamun Allahtangala iku tan jisim / alus tan jisim wadhag//

16. //Jaline beda lan mantingseki / kawula pan sami jisim wadhag /  malaekat Jim lan Setane / kang sami jisim alus / lan den awas sireku malih / yen roh apas lan papas / tan apas lan opus / iku pan dudu Hyang Suksma / pan sedaya kinarya Bening Hyang Widi/ wong bodho kang satengah//

17. //Amangeran kang gumebyar mijil / saking kekonangireng makripat / den arani Pangerane / amikir rasa tuhu/ den arosa sira angaji / ing Durat raosena / mural maksudipun / lan den awas malih sira / yen Pangeran pasthi amyarsa ningali / mring alam samadya//

18. //Aningali pribadinireki / amiyarsa ing piyambakira / tan /wuta tuli jatine / sugih elmu Hyang Agung/ nora lawan akal Hyang budi / aningali tanpa netra / pamiyarsanipun / sayekti tanpa talingan / angandika Hyang Sukma datanpa lathi / tan lesan tan suwara//

19. //Nora lawan kurup linging Widi / nora kena/bisua Hyang Suksma / langgeng salaam-lamine / tan soda datan wuwuh / beda lawan kawula iku / gesang pejah sadaya / andhap nuli luhur / lara aNuh kepenak / asat agung kawula bubuhaneki / lan malihipun awas//

20. //Sipating Hyang tan ireng tan putih / datan pita tail dadu tan reta / tan wilis datan wangune / tan biru tan kadulu / lawan sira den awas malih / yen mungguhing Hyang Suksma / tan surem tan mancur / tan mencorong gebyar-gebyar / lan tan mambet gandane tan wangi bacin / tan apek tango nora//

21. //Pengus tengik tan kecut tan legi / tan karasa eca nora lara / tan adhem datan panase / tan suka datan wuyung / bedane lan kawula iki / lan den awas yen Allah / luwih saking agung / tan ana wekasanira / pangetane ngalor ngulon ngidulneki / ngandhap myang luhurira//

22. //Pasthi datan wekasanireki / para Nabi para wah samya / was ngupakat sadayane / yen tebir-lalatiku / miwah liyaning salat nenggih / Impal Allahuakbar/ Allah luwih agung / pan mangkana tegesira / lamun uwis nguningani gong Hyang Widi/ yen datanpa wekasan//

23. //Nuli sira anyanaa malih / sajatine Allah ingkang mulya / tan obah datan osike / tan kendel tan lumaku / sebab saking ganging Hyang Widi / lan sira anyanaa / yen Gusti kang agung / pasthi amor lawan sira / yen sira yun aningah ing Hyang Widi / tan nyakitana raga//

24. //Nadyan eleta segara wukir / sayogyane sira lampahana / jro kitab jubah wuwuse / tan wenang manungseku / tan nyakiti ragane amrih / kagungane ing donya / wenang manungseku / anyakitana saris / amrih awas ing agama dating Widi / sampumaning taruna//

® PUPUH 02 ®
S  I  N  O  M

01. //Nenggih kang awasta ngalam / bumi kasapta lan langit / asareng lan isinira / suwarga noraka sami / lohkalam alaskursi / sadaya saisinipun / liya Allahtangala / ya marmane den arani / ngelmu iku duduhananing Hyang Suksma//

02. //Anenggih bumi kasapta / lan kang kasapta wiyati / sadaya yen den selehna / ing kursiknira Hyang Widi / kang was kocap sajroning / kitab nenggih wiyaripun / ingkang bumi kasapta / ……………. kadya dirham pepitu stimeleh tanpah//

03. //Pasthi dene kaotira / dirham lan kapah gong neki / kocap kursining Hyang Sukma / yen den selehena malih / ingaran ing Sang Widi / lir siji-sawiji iku / neng ngara-ara jembar / tana makluk saudani / ing pinggire ngaras pana mung Hyang Suksma//

04. //Wikan pepinggiring ngaras / gegedhening alam nenggih / pan inggih ngaras punika / ingkang amawi pepinggir / kang wasta makluk nenggili / iya tunggala lain iku / warnane ingkang aran / jirim punika panunggil / ing alam myang kang aran inunkin ika//

05. //Apan iya alam uga / kabeh iku ngaral sami / sagung ingkang alam-alam / pan asipat ngaralsami / meneng kalawan inosik / lara lan kepenak iku / prihatin miwah suka / gumuyu deduka sami / ijo kuning biru wungu miwah pethak//

06. //Pan iku ngaral sedaya / amis bacin miwah wangi / sarupane warna rupa / kang gumebyar kang kumelip / abulasna sesame / pan sadaya ngaral iku / mung anane Hyang Suksma / kang dude ngaral sejati / dating mulya tan darbeni sipat kathah//

07. //Langkung katliali sipatira / pan datan kena winilis / langkung kedhik kang pinanggya / sipating Pangeran nenggih / ingkang kocap sajroning / kitap Dural mung rongpuluh / sipatira Hyang Suksma / wajib sakathahing mukmin / angajiya Durat bayan tesdik ika//

08. //Dadya awas ing Pangeran / sakathahing alam nenggih / pasthi amor lan Pangeran/ sajawining ala pasthi / paganane Hyang Widi / myang sajroning alam iku / pasthi Pangeranira / kang agung kang Mahaluwih / kasangganing lelumut aneng samodra//

09. //Sajawining lunut ika / jawing iku jaladri / salebeting lelumutnya / pasthine iya jaladri / malih ingkang winarni / iman ping kalih puniku / asiha ing malaekat / aywa na memisuh sami / ing malaekat apa ingkang karya udan//

10. //Lan karya kekayon samya / cucukulan saking bumi / sarta titahing Pangeran / sing sapa wonge kang asih / ing malaekat sami / wuwuh kandel imanipun / sing sapa sengit marang / malaekat mernaoni / tan anacat memisuh kawetu lesan//

11. //Dadi kapir wong punika / lan weruha wong puniki / warning kang malaekat /  kathah pan awarni-warni / ana darbe sawiji / kekalih sawijinipun / ana ingkang sekawan / ana tiga kang suwiwi / ana dada duta mring Nabi Muhkamad//

12. //Ana ingkang agung ngaras / ana ingkang angideri / ing ngarasira Hyang Suksma / ana ingkang aprihatin / ana nurunken warih / ana kang aniyub bayu / ana ingkang malaekat / kalane amecah wiji / saber wiji sawiji siji malaekat//

13. //Satetes kang paring udan / malaekatira sawiji / parandene nora sesak / done jisim alus nenggih / ana kang geret rawi / akathah malekatipun / ana aggeret rembulan / malaekate kathah malih / ana ingkang malaekat ngadek kewala//

14. //Ana kang rukun kewala / ana kang suju salami / ana kang warna manungsa / ana warna kewan sami / menjangan kebo sapi / menda onta kuda manuk / sagunging,  sato kewan / nenggih ingkang sami suci / kang den eba dening sagung kang malaekat//

15. //Langit kang karck winarna / jumerut ijo kinardi / langit ingkang kaping tri / kinten jene batalipun / kinarya kaping tiga / langit ping sekawan nenggih / pan salaka pethak nenggih kang kinarya//

16. //Langit ingkang kaping lima / masaru ingkang kinardi / langit kang ping nem winarna / inter pethak kang kinardi / pan sakathahing langit / tan kawarna agengipun / mung langit kang ping sa pta / agenge ingkang winarni / ingkang kocap lelampahan kawan warsa//

17. //Lawan kafili leksa warna / lawan gangsad warsa malih / langit kang sapta kinarya / cahya ingkang tan nenglahi / namane punang langit / ngarabiyan jenengipun langit kang luhur pIsan / sakathahe punang langit / nenggih kebek dening sagung kang malekat//

18. //Ana kang ngreksa manungsa / ana ingkang nenulisi / dosane mukmin sadaya / lan pangabektining mukmin / wonten malekat malih / nenggih kang manjing ing kalbu / ing kalbuning manungsa /  tatkala langgeng ing dikir / lamun matun dikir malaekate kesah//

19. //Nuli setan ingkang cegah / manjing kalbune wong mukmin / done kang saini punika / manungsa kalawan dikir / amaca Kuran nenggih / lan asalat saminipun / kang rasa andedonga / salameting para  Nabi / para wali myang para mukmin sadaya//

20. //Lawan kang puji-pujian / amuji subkanalahi / kitab akiya angucap / ingkang den arani drengki / sajatinira drengki / rupane pan kadi asu / neng kalbuning manungsa / punika ingkang ngadhangi / lamun ana malaekat bekta rahmat //

21. //Rahmating Hyang mahamulya / marang kalbuning wong mukmin / pun drengki pakaryanira / memurung rahmating Widi / marma den sami eling / drengki aja kongsi muntun / lamun drengki wus kesah / saking tyasing .manungseki / prapta malih malaekat kang bekta rahmat//

22. //Manjing kalbuning manungsa / ngandika kitab Juwahir / yen sira angrasa panas / prenahe ana ing ati / yeku setan kang manjing / pan bakaling setan iku / saking geni neraka / sumuking panas ing galih / pan anerus abrit ngatirah ing netra//

23. //Marmane ngatirah jenar / asale pan saking ati / kitab Juwahir carita / terus sa king Kuran nenggili / ing surat rabilnasi / lawan wentha sireku / malaekat sadaya / yen arupa sato enggih/ nora rupa asu kikik asu ajag//

24. //Lawan malih ora rupa / nienda celeng lawan babi / sekawan nika kang datan / pinindha raring malekati / satengah pandhi na angling / sing sapa wong Islam iku / ngundang asu lawan / ngundang ing celeng nenggih / ingkang tumut ngundang pan dadi wong kopar//

25. //Kutbahi jumungah angucap / sIsa tetilar sami/  ing salat limang wektunya / najine pan najising anjing / lan najise celeng iku / manungsa kang asalat / cegah aja bareng bukti / lan manungsa ingkang atilar ing salat//

26. //Iman ingkang kaping tiga / asah ing kitabing Widi / sagung kitabing Hyang Suksma / kang tinedhakaken maring / para rusuling Widi / satus – sekawan kehipun / kang dhateng Nabi Adam/  sedasa kitab pinaring / dhateng Nabi Sis seketnem kathahnya//

27. //Nabi Edris tigangdasa / kitab-saking ing Hyang Widi/ Nabi Ibrahim sedasa / jangkep sate kitab nenggih / kang sekawan winarni / kitab Toret kitab Jabur / kitab lnjil kalawan / kitab Kuran catur neki / kitab kKran catur neki / kitab Toret ingkang marang Nabi Musa//

28. //Jabur mring Nabi Dawudnya / Injil marang Isa Nabi/ Kuran raring Nabi Mukamad / sakathahing kitab nenggih / ingkang sami rumiyin / tan rusek parentahipun / tan salang-surup ika / pan wus mupakating tokit / kanabeyanipun pun rembag sadaya//

29. //Ngandika wali satunggal / aburaerah kang sami / utawi to wisma ingkang / kinarya dres Kuran nenggih / kang darbe dadya sugih / tan apatot kattiahipun arranging dalem donya / Lawan tinekanan maring / pra malekat setane niedaling wisma//

30. //Ana ing kadis tabsirah / Abu Urerali denya ngling / tan malih kang pangandika / wismaning kang para mukmin / kang tan kanggo anenggih / tilapat ing Kuran iku / ingkang darbe malarat / kedhik kapenedaneki / aneng denya matekate padha lunga//

31. //Setae ingkang padha teka / kang manjing wismane sami / tan malih wus acarita / ki Sahid kang putra Kabib / sakingjengira Nabi / sing saps wonge puniku / anglairaken rapal / ing Kuran lan sinung benjing / dhangan saking siksa tebih ing akerat//

32. //Lan andliapanaken benjang / siksane bapa tan bibi / sanadyan silih anaa / bapa babunipun kapir / andhapatiaken nenggih / siksaning bapa lan biyung / lan malih angandika / ki Abdullah ingkang siwi / Umar Ibnu sami mangkana lingua//

33. //Sing sapa amaca Kuran / sinungan dera Hyang Widi / aluhur ingkang darajad/ baya darajading Nabi / ngantos ing kanan-kering / mung knot lan sinung waliyu / bedane kang darajad / lan Nabi pan lair batin / wabyu lair wahyu batin pan sadaya//

34. //Tan biul apilin kitab / anggen lnanira anianggih / semune sampan mupakat / lan sukbah tabsirah kadis / yen Kuran iku yekti / luwili kautanianipun / iman kaping sekawan / wong mukmin pan arsa mukmin / marang para rusul Widi sadaya//

35. //Lawan asilia to sira / mring sakehing para Nabi / wajib amilang-milanga / ing kathahing para Nabi / satusewu gung neki / kang lawan patlikurewu / ginunggung pitung-jawa / kehing Nabi paksakethi / langkung kalihleksa lawan kawan-nambang//

36. //Satengah kaul pandhita / sadaya kang para Nabi / lan para rusul sadaya / gunggunge pan kalih-kethi / lan kalih leksa malih / langkungipun kawanewu / kinon angegungena / nanging iya nora wajib/ milting-milting para Nabi sadaya//

37. //Pan wajib amastanan a/ kehipun sawiji-wiji / kang mung wajib pracayaa / lan wajib asiha sarni / pan pasthi leres sami / ingkang para Nabi wau / lamun amaidoa / won ika pan dadi kapir / aja esak unine kitab satunggal//

38. //Atawa ing sakalimah / yen maidoa sireki / mernisuh angina-ina / geguyuwa sira dadi / kapir kawak sireki / sing sapa wonge puniku / memisuh ngina-ina / geguyu Nabi sawiji / myang malekat sawiji pan dadi kopar//

39. //Kapir kawak pan prasasat / amomisuh ing Hyang Widi / utawa para abiya / kang dadyang rusuling Widi / lire Nabi kang dadi / utusanira Hyang Agung / triwelas kathahira / tigawelas langkungneki / pan kalebet kang rong-kethi kalih-leksa//

40. //Kawanewu langkungira / warnanen kang para Nabi / kang sami darbe sarengat / nenem kathahe kang Nabi / Nabi Adam rurniyin / sinalinan Nabi ENuh/ Nabi Nuh sinalinan / sarengat mring Nabi Brahim/ Nabi Brahim sinalinan Nabi Musa//

41. //Nabi Musa sinalinan / sarengatira mring Nabi / Isa putranim Maryam / Nabi Isa den saline / sarengate mring Nabi / Muhkamad rosulolahu / langgeng sarengatira / jeng gusti rosullulahi / tanpa wekas praptaning dins kiyamat//

42. //Sigunge para utusan / Nabi katriyantun nenggih / lawane kang tigawelas / samya a lata ran nenggih / malekat Jabarail / saking Pangeran kang agung / apitutur sadaya / ing agama ingkang suci / tan manungsa lan jin den ajak mring swarga//

43. //Sarni leres andikanya / Nabi para rulus sami / rineksa dening Hyang Suksma / tebih saking dosa alit / lan dosa ageng tebih / pra Nabi kang dados rusul / samya manungsa lanang / mardika pan dede abdi / samya suci lawan dede beboyongan//

44. //Kang sinungan wahyu samar / lan sinungan wahyu lair / kadi ta jeng Nabi mungsa / sastanya mancar lir sari / lan tekenira dadi / yen binucal teksaka gung / kathah-kathah mujijat / pra Nabi rusuling Widi / saner-saner mukjijate warna-warna//

45. //Women ingkang luwih nistha / kocapiro kitab Juwahir / para rusul sami nistha / sami pekir sami miskin / trus kitab Lulbab muni / Nabi Suleman ing dangu / sugihira kalintang / nika ing dalem lair / ing batine anunggil pekir kang nistha//

46. //Wus kocap kadis tabsirah / Nabi Soleman ing batin / tan mantra-mantra kagungan / sring amor lan pekir-miskin / jroning kitab Juwahir / dhahare wrung apem jugung / kangjeng Nabi Suleman / aloma asill ing dasih / yen peparing dhahar ingkang eca-eca//

47. //Ingkang adi-adi samya / ingkang pinaringken dasih / ingkang dhinahar priyangga / kang tan eca-eca sami / kitab Juwahir angling / yen akarya wisma iku / sagunge wong kang Islam / yen inggil sasakaneki / lamun lang kung iya saking enem saka//

48. //Wus mupakat jroning kitab / Atkiya lawan Juwahir / manungsa kagengen wisma / yen ageng sanget pan dadi / pasek kang duweni / wonten sabda kang amuwuh / heh manungsa ta sira / karya wisma geng nglangkungi / dadi pasek heh satuhu pasekira//

49. //Lire kang ageng kalintang / iya sesakane inggil / langkung saking enem asta / sapa kang ngina srat iki / sayekti dadi kapir / buda ngareni wong iku / aja maido samya / sakathahe wong kang mukmin / batik padha peken rasane asmara//

® PUPUH 03 ®
ASMARADANA

01. //Angandika kangjeng Nabi / rosullolah kang mustapa / heh wong Islam sakabehe / sapa anglarani liya / marang mukmin satunggal / mangka prasasat wong iku / anglarani jeneng ingwang//

02. //Sing sapa nglarani sami / saksat nglarani Hyang Suksma / sapa kang nglarani wonge / marang ing Pangeranira / sinung lanating donya / prapta ing akeratipun / kadis tabsirah ngandika//

03. //Sing sapa wong Islam sami / nora welas ing sesaina / samaning wong inukinin kabeh / iku durung kinasihan / dening Hyang Mahamulya / tandhaning sinihan iku / yen asih sanianing Islam//

04. //Sing sapa yun katur mating / para Nabi ing sihira / lan ing para malekate / lawan ing para utusan / iya sira asiha / maring ing jeng Nabi rosul / mrung Amad ingkang Mustapa//

05. Sing saga asih ing Nabi / lawan ing para malekat / dadya sampurna imane / lan kinasihan ing suksma / kalawan wonge sapa / samya mirangaken iku / ing sapadha-padha Islam//

06. //Sasat mirangken raring Nabi / sing sapa wonge memirang / mring Nabi duta wiyose / sasat memirang Hyang Suksma / sing sapa amemirang / ing Hyang Suksma dadya sinung / lanat ing donya akerat//

07. //Sapa sengi ing pra Nabi/ dumadya kapir wong ika / lan malih sing sapa wonge / asili inarang wong ulama / sasat asih wong ika / dhateng kangjeng gusti rasul / dadya asih ing Pangeran//

08. //Sing sapa asili wong mukinin / dadya asih ing ulama / lan asih Nabi dutane / kangjeng rasul angandika / sing sapa asih marang / wong alim sawiji iku / dadya sengit jeneng ingwang//

09. //sing sapa sengit ing mami / dadya sengit ing Pangeran / tiba naraka badhene / utawi sampurnanira / wong asih ing sasama / pan arsa asili wong iku / marang wong kang kinasihan//

10. //Droning kitab Subkah muni / kangjeng Nabi angandika / neng kitab Mustahal gone / utawi wong kang ulama / rata saking Hyang Suksma / angratoni jagad tuhu / lan sapa wong nganiaya//

11. //Ya marang wong ingkang alim / dadi rusak dhewekira / jroning kitab amiraos / lair ya ngulu modin ika / wong alim pan kinarya / andel-adeling Hyang Agung / ana ing sabumis alam//

12. //Tan amor pIsan wong alim / lan panggawening satriya / punggawa lawan mantrine / amIsab lan para nata / iman kang kaping lima / padha ngandela wong iku/  ing benjang dina kiyamat//

13. //Kawula pall mati / bumi langit pin rinusak / mung swarga lan nerakane / iku kang nora rinusak / lawan sarisinira / pasthi karsaning Hyang Agung / tengere bareng kiyamat//

14. //Yen srengenge medal saking / kilen unculing raditya / surup mangetan parane / prapta ing dina kiyamat / sami kaget sedaya / sakeh makluking Hyang Agung / dene sangeting prakempa//

15. //Lindhu gonjing lir binanting / asanget kang angin-topan / neng, awang-awang sumerot / arga sontarung samyarga / lintang runtuh lir udan / binedhahan langit pitu / jagad kadya inginteran//

16. //Carita kiyamat benjing / pratelane aneng kitab / Makdinil makluk-malile / tapsir iksan kamil ika / wusnya pejah sadaya / manungsa jim setan iku / miwah malekat sedaya//

17. //Bumi langit wus sirnanting / Allah tangala ngandika / iya lawan pribadine / saga malih kang wisesa / tur jutnencng narendra / luwih mulya luwih agung / jumeneng tanpa sesame//

18. //Pan den sauri pribadi / iya among jeneng ingwang / ratu kawasa kinaot / agawe pejah lan gesang / wau kang sami pejah / den uripaken sadarim / dening ingkang Mahamulya//

19. //Para mukmin samya manjing / ing suwarga tur sirwendah / langgeng sadaya enggone / wimih bagus a nom samya / kocap sajroning kitab / Sanusi Muntabakirun / wong inukinin aneng suwarga//

20. //Asuka-sutra angenting / bebeksa sakarsa-karsa / dene wong kang kapir kabeh / samya menjing ing neraka / langgeng saya alara / wong mukmin kang pasek iku / kawratan sarnya siniksa//

21. //Kira-kira dosaneki / yen sampan kinira-nira / pinanjingken sawargane / mukmin sawiji siniksa / ingkang tinilar salat/  kitab Lubab satus taun / …………….//

22. //Tilar wektu lima dadi / siksane pancatus warsa / angling pandhita saweneh / sewu taun siksanira / tilar wektu satunggal / wektu lima limangewu / taun dadi siksanira//

23. //Iman kaping enem nenggih / padha sira angandela / untung alawan becike / kapir Islam sugih nistha / saking karsaning Allah / Pangeran kang mahaluhur / yen nalikanira karsa//

24. //Akaya ing umat kapir / sinambi sirwi deduka / benjang lan kaya Islame / sinasambi sukarila / marma lahur wong Islam / sing sapa nyana wong iku / kapir Islam dadi dhawak//

25. //Wong puniku dadi kapir / aran kapir kadariyah / dene kang aran sirahe / iman pan dikiring Allah / la ilaha illalah/ Muhkamad rosullolahu / kang aran kalbuning iman//

26. //Amaca Kuran sartaning / uninga ing maknanira / lawan apik wewacane / kang aran uteking iman / rosy denya dedonga / anedho sihing Hyang Agung / ing dalu mutwah raina//

27. //Sihing Hyang kang marang mukmin / sadaya manggiha arja / jro kitab Subkah wuwuse / aja sira aweh salani / miring wong tinggal salat / mring wong minum arak iku / aja anauri sira//

28. //Kocap jro kitab Juwahir / anenggili uteke iman / ihdinas siratal kuwe / prapteng wekasan patekah / lawan malih kang aran / neptuning salat winumis / punika niyating salat//

29. //Niyat punika anapti / marang panggawening salat / sarohing salat wiraos / pan takbir Allahu akbar / tegese pan mangkana / Allah ingkang luwih agung / pinjingna lan lapal Allah//

30. //Gebugena ingkang alip / ingateni kang lapal Allah/ tasjiden lan malihe / eliene lan cendhakena / udekna lapal akbar / ya kongsi kaselan iku / sarana tekbiring salat//

31. //Dipun kongsi amiyarsa / ing talinganta priyangga / aja ambalik tekbire / den nuli sing lapal Allah / marang ing lapal akbar / aja kaselanan iku / dene kaliniah kaliyan//

32. //Nanging kekawenangneki / sethitilik yen kaselanan / apa mengkene lapale / Allahul jalimul akbar / iku pan tan ngapaa/  aliping lapal winuwus/ alip taplul ingkang nama//

33. //Nenggih tegese kang taplil / Allah luwih agungpIsan / yell uwis luwih gedhene / nenggihanyanaa sira / yen ing jero lan jaba / iya pasthi gusti iku / kadi lumut neng segara//

34. //Den pasthing ing lapal takbir / ywa anganggo Allahu Akla / lan aja lapal liyane / utawi ta ingkang aran / nenggih sirahing salat / amaca patekah iku / lawan bismilahe pIsan//

35. //Dawa cendhak den patitis / lawan tasjiding patekah / dipun pratela kathahe / patbelas lan malihira / aksara kang apanjang / pitulas pan kathahipun / madlajam lapal alimnya//

36. //Tigang alip panjang sarni / ele-elat panjangira / sami lan alip pine trine / pandhita setengah mojar / wong lunga lip panjangnya / lan tesjid mating lam iku / lan den apik maca tahyat//

37. //Tahyat akir lan den apik / maca slawat atasira / ing kangjeng Nabi dutane / den apik salam kang awal / dene balunge salat / nengguh rukuk lawan sujud / dene jasat ingkang salat//

38. //Tumaninah dening malih / kang aran tengahing salat / pan taliyat akir dununge / sukuning salat winarna / salam kang dhingin ika / jenenging salat winuwus / wiwit tekbir prapteng salam//

39. //Tegese jeneng winarni / iya aran iya asma / kalawan malih tegese / anenggih ingaran salat / nedha rahmating suksma / lan apuntening Hyang Agung / kitab Juwahir ngandika//

40. //Uteke unan winarni / bahladinas siratal ika / tyasing surat patekahe / kang aran oyoding iman / aja sira rumasa / andarbeni barang iku / amung titahing Pangeran//

40a. //parerenan iman nenggih / parerenan iman nenggih ……………., ……………. / aratib taraweh tangan / lan malih ingkang aran / wewurungu iman iku / asalat sweat sedaya//

41. //Sasampurnaning salat wajib / yen salat telas sadaya / nora sah salat senate / lamun misih sugih kala / yen dereng kasauran / kalane sadayanipun / salate sonar ora sah//

42. //Dosa kang gedhe winarni / janma kang atilar salat / lawan anginum sajenge / lawan nora angsung jekat / lan janma kang ajina / lan amngan riba iku / lan manungsa totohan//

43. //Lan bobegal sami mukmin / merna ling lan ngobong wisma / nora siyani ramelane / tan minggahkaji mring mekah / yen kuwasa ing marga / lan manungsa aneh iku / anjimak dubuting garwa//

44. //Atawa liyaning rabi / wanodya atawa priya / ngandika putra ngabase / dosa-ageng kang winarna / pitungdasa kang kocap / ing tabsir lan kutbah-iku / kang aran wong mukmin ika//

45. //Ingkang pasek anglakoni / dosa ingkang ageng pIsan / dadya pasek ing samane / saderengira atobat / sarat walling tobat / nedya atilar ing kalbu / aywa amasuli dosa//

46. //Lan wong ingkang anglakoni / ing dosa alit sadaya / anetepi salamine / dadya pasek wong punika / saderenge sru tobat / anengoili malih kawuwus / sajroning kitab Adkiya//

47. //Sing saga wong akardi / wisma luhur sasakanya / saking rem asta yen luwih / dadi pasek wong punika / sabab gorge kang wisma / ana kang angundang besuk / mangsanedina kiyamat//

48. //Heh pasek-pasek sireki / retuning pasek to sira / dadya yen kaya mengkono / pasek sanget manungsa kang / kagengen ingkang wisma / angandika kangjeng rasul / sajroning kitab Ahya//

49. //Rembag lawan kitab Sitin / wajib sakehing wong Islam / jalu kalawan estrine / perlu padha ngulatana / ing ngelmu agameslam / pangandikning jeng rasul / kang sinungan sill nugraha//

50. //Tatkalane angemasi / ratu Islam kang ualama / gempal bumi ing donyane / saniya alara karuna / langit melu sungkawa / karuna saisinipun / samodra myang iwak-iwak//

51. //Nyuwunken ngapura sanji / ruing gusti sang mahamulya / rnyang manuk-manuk sakehe / ingkang ana ing awiyat / samya maca istipar / pangandikane jeng rasul / wong mukmin padha ngajiya//

52. //Lamun uwis dadi alien / mangka dadi sugih sira / lan dadi bagus ing tembe / kitab Ahya sampan rembag / lawan kadis tapsirah / pangandikane jeng rasul / pesthi aleres sadaya//

53. //Lamun ana wong misuhi / marang sawiji ulama / padha lan wong amemisoh / marang Nabi pitungdasa / dene wong mukmin ika / atilar salat sawetu / siniksa benjang ing wuntat//

® PUPUH 04 ®
P A N G K U R

01. //Sates taun siksanira / manungsa kang tilar wektu sawiji / jroning kitab Lulbab iku / women malih wirayat/  ing pandhita sewu taun laminipun / atilar wektu satunggal / siksane benjang ing akir//

02. //Sakathe kang manungsa / jalu estri kang sami kapir-kapir / langgeng neraka genipun / ……………. / ejim jalu jim estri kang padha kupur / sami langgeng neng neraka / wong kapir satruning Widi//

03. //Miwah jin kapir sadaya / iya sami dIsatru ing Hyang Widi / lan malih Allah anyatru / setan langan wadonya / jroning Kuran surat Bakarah muwus / Pangeran kang Mahamulya / sayektine luwih asih//

04. //Mring kang mukmin sadaya / luwih malih asanget sihing Widi / mring wong kang ulama iku / luwih sengit Pangeran / mring wong mukmin kang pasok sadayanipun / asanget silting Hyang Suksma / mring mukmin kang ngekas sami//

05. //Jan sanget sihe Hyang Suksma / marang ingkang wong mukmin ngampra sami / jan para Nabi winumus / kang sanget kinasihan / kabibullah Nabi Mukamad jiNuhung / Nabi Isa Nabi Isa / Nabi Nuh Nabi Ibrahim//

06. //Miwah pra rasul saday a/ para Nabi pan samya den kasihi / myang duta sekawan iku / ingkang para malaekat / Jabarail Mikail Israil iku/ ljrail sekawanira / samya kekasihing Widi//

07. //Lan malih sabat sekawan / Abubakar Umar Usman Ali/ kinasihan ing Hyang Agung / lawan malih Hyang Suksma / lang kung asih mring wong mati sabil iku / jan mati salad sedaya / miwah ingkang para Nabi//

08. //Sadaya pan sami bengat / rosa dikir jan salat tahjud nenggili / ing siyang kalawan dalu/  tuwin asalat luka / lang kung asih mungguh Pangeran kang agung/ wong mukmin kang samya ekas/ langkung sihira Hyang Widi//

09. //Kang sugib elmu tur rosa / angabekti ing Hyang kang Mahaluwih / angluwihi manungseku / kang mati sabilolah / aneng rasa ingapura dosanipun / kitab Lul bab was angucap / manungsa mukmin kang alim//

10. //Langkung sanget pangrusaknya / marang setan eblis samya prihatin  tinimbang manungsa sew u/ kang bodho-bodho samya / tur kang padha rosa ngabekti Hyang Agung / maksih sanget pangrusaknya / manungsa mukinin kang alim//

11. //Jeng Nabi data ngandika / manungsa kang padha rosa adikir / la ilalia illahu / Mukamad rasulolah / pan iku luwih / ing utamanipun/ tinimbang lan prang sabilan / kitab Lubab muwus malih//

12. //Wong mukmin kang rosa maca / ya bismihi rahmani rakimi / elit setan lebur rakimi / kadya timah sinangan / ing pawaka kitab Kuran was amuwus / lah aja angucap sira / ing manungsa mati sabil//

13. //Aja sira rani pejah / balik sami urip rohe pan manjing / neng sajroning telihl manuk / manuk ijo kang warna / lincak-lincak aneng sajroning suwarga gung / jro kitab Daka angucap / rohe wong kang sami mukmin//

14. //Tunggal neng jro telih genya / pan telite peksi peking kang sami / lincak-lincak neng swarga gung / kitab Sukbah angucap / sampurnane ing wong aprang sabil iku / angucap ing kalimah kak / ing sandhinge ratu jair//

15. //Endi aran kalimah kak / kadis dalil kiyas ijmak puniki / kadis tapsirah amumus / kang mangka gustinira/  ing mati sahid kang ngucapken iku / kang kalimah kak ngarsanya / ingkang ratu-ratu jair//

16. //Tegese jair punika / ratu ingkang melempeng caking adil / akarya sakarsanipun / nyimpang ing kukum barak / amateni durung bener kukumipun / kitab Nukayah angucap / sor-sorane pati sabil//

17. //Manungsa malebu bengat / rosa salat lawan rosa angaji / dikir rosa dedonga iku / andongakaken wong Islam / rahayuwa ing donya akeratipun / kangjeng Nabi angandika / heh sakehe uniat mami//

18. //Sing saps asalat luka / ing nalika dina Jumungah nenggih / sadurunge wayali bedhug / ingsekawan rekangat / rakangat kang dhingin wewacanipun / patekah kaping sedasa / surate palak winarni//

19. //Pan iya kaping sedasa / surat binas kaping sedasa malih / surat kula ping sepuluh / ayat kursi pan iya / ping sedasa rekangat kapindhonipun / tan sanes lan ingkang awal / wewacane ayatnehi//

20. //Rakangat kang kaping tiga / ping sekawan tan prabeda pan tunggil / wewacane ayatipim / janma kang duwe kala / ingkang asalata sunat-sunat iku / sampuning salani amaca / astapirolah war ngalim//

21. //Ping pitung puluh kalwanya / amaca subkanalah anunggil / iya kaping pitungpuluh / tumuli amacaa / subkanAllah walkanidulilahi iku / la kawala-wala kuwala / illabil aliyie alim//

22. //Walemi telase mangka / angandika Nabi rasullolahi / ganjarane salat iku / pinadhaken wong ika/  apirang sabil iya ping pitungpuluh / kang pejah ing / rananggana / lan pinadhakaken malih//

23. //Ganjarane wong punika / pada ganjarane Nabi Ibrahim / mangka nuli wong puniku / pirepatan margannya / malarat tan pekir binukaken iku / mlarga sugih lawan mulya / pitungpuluh kajatneki///

24. //Kajate duk aneng dunya / lawan pitungpuluh kajating akir / tinekan dening Hyang Agung / apa kang dadya kajat / sikir pitungpuluhhewu miwah telu / ing wong asalat iku//

25. //Kangjeng rasul yen ngandika / pasthi sidik bener pan ora sisip / ngandika malih jeng rasul / sing sapa amhawula / mring wong alim angasorken raganipun / awarali ngalap ngelminya / supaya antuk lan kanthi//

® PUPUH 05 ®
K I N A N T H I

01. //Pitung dina laminipun / pinadhaken angabekti / ing liyang pitungewu warsa / ginanjar dera Hyang Widi / ganjarane kang sadina / padha tan wong mati sabil//

02. //Mati sahid kaping sewu / kang pejah aperang sabil / aneng madyaning ranggana. punika ganjaraneki / asuwita ing ulama / kewala among saari//

03. //Mangkana malih winuwus / sampurnane wong kang alim/  iku kang ngaku narendra / kitab Binayah wus angling / lawan kitah mainalingah / sapa nganoraken ragi//

04. //Mring wong sugih-sugih iku / ilang neng pratigan nenggih / mungguh igamane Islam / kitab Adkiya wus angling / ala-alaning ulama / kang saba wismeng priyayi//

05. //Kang tanpa angarah ngelmu / ing tabsirah wus amardi / becik-becikin narendra / punggawa satriya mantra /  kang perak lawan ulama /  kang manut ngelmu agami//

06. //Tapsirah caritanipun / wong a lim iku pan dadi / andel-andeling Pangeran / aneng saluhuring bumi / kang tan amor lan narendra / satriya punggawa mantra//

07. //Angandika kanjeng rasul / sagunge kang para mukmin / ajana amangan sira / ing limang wismeku dadi / oleh kang ran jenengira / ingkang dhingin aja bukti//

08. //Wismaning wong tinggal wektu / lan aja sira abukti / jro wisma ana wayangnga / rerupan kang tan duweni / ……………. / …………….//

09. //Nyawa pindha-pindhanipun / lan malih aja abukti / wismane wong mangan riba / lan aja abukti malih / wismane wong mangan arak / tinemu ana ing pekih//

10. //Kang awas ta riba iku / kadas bidayah wus angling / sapa ngenoraken raga / mring wong sugih donya nenggih / saingga later asaba / neng jumbleng tan wande ugi//

11. //Atularan tinja mambu / kitab Adkiya wus angling / sapa arsa warek dunya / dadya sor darajadneki / kitab Mustahal ngandika / wong alim kang kuwat nenggih//

12. //Nglampahi bidayahipun / dadya rata ing sabumi / ahyan gulumudin ika / memper mustahal kitabin / pangandikaning ulama / kang pisah lan jalma nenggih//

13. //Dadi andeling Hyang Agung / ing dalem sajagad bumi / yen asalat bar Jumungah / ngandika susunan adi / iya kangjeng rasullolah / wong nistha san.oet puniki//

14. //Celah pangabektinipun/  wiranging manungsa nenggih / papaes mungguhing Allah / ing dina kiyamat benjing / kitab Mustahal carita / angandika kangjeng Nabi//

15. //Mukamad ingkang rinasul / utami Allah sejati / asih raring pekir melarat / lan sanget denya ngabekti / lan rumeksa maring ayat / tyasira ywa kongsi nilib//

16. //Kitab Adkiya ammus / sapa ingkang anglakoni / kang gegampang makruh ika / siniksa benjang ing akir / wekasane dadi karam / lan sapa gegampang malih//

17. //Nglakoni karam puniku / siniksa wekasaneki / dadi kapir wong punika / tumiba angarak kapir / gegampang panggawe karam / kinarya kalal upami//

18. //Kadin atbiya amuwus / miwah kadis insan-kamil / mupakat lan kadis subkah / awone para ulami / kang aseba ing pra nata / ing satriya para mantra//

19. //Angandika kangjeng rasul / jroning mustahal kitabin / wong apik pangabektinya/  wong punika apan dadi / minangka gustining amal / apiking sandhang lan bukti//

20. //Lungguli wirang namanipun / tinggal kang asamar nenggih / aja tineta Hyang Suksma / nora angleraken enggih / ngamalikah polahira / tatapi Allah ningali//

21. //Ing apike tyasireku / lan badanira sayekti / Nabi malih angandika / sing sapa gumuyu belik /  gumuyu suka neng dunya /  neng akerat dadi nangis//

22. //Wong warek aneng dunyeku / neng akerat dadi ngelih / kadis mustahal carita / satuhune wong kang ngelih / kinasilian ing Hyang Suksma /  wong gadhah murka dunyeki//

23. //Pan dadi kekasihipun / ing setan kalangkung asih / Nabi malih angandika / wong ngelih aneng dunyek i/ dadi tuwuk ing suwarga / wong ahlul kakekat angling//

24. //Wajib wong mukmin sadarum / nembah ing wong catur siki / sawiji ingkang sinembah / iya ratu ingkang adil / nembah bapa lawan biyang / kaping pat nembah wong alim//

25. //Ingkang temen ngelmunipun / jroning kadis anwar angling / wong alim iku pan dadya / ratuning Allah neng bumi / sapa tumiba niaya / rusak ing dunya myang akir//

26. //Kadis mustahal amuwus / sapa kangsinau ngaji / pinadhakaken wong ika / salate sewu rekangati / ingkang memuruk wong ika / pinadhakaken ngabekti//

27. //Ing Pangerane sewu taun / kadis jubat mangkya angling / nora wenang wong kang Islam / nyakiti ing raga amrih / kapriyayen aneng dunya / nanging wenang wong kang mukmin//

28. //Anglarani raganipun / amrih ing elmu gagami / sawarsa wuwuh alimnya / tan lawan geguru jalm i/ den arosa atelapa / atilar sandhang lan bukti//

29. //Nalika nyandhang buktiku / kinarya sangu ngabekti / nyamping lan rasukan jubali / dhesthar sebe ali-ali / selaka kehe bobotnya / rinakeni among satali//

30. //Tan ngilangken rasa iku / tigang prakawis winumi / amuwuhi ingkang palan / amari groyok laneki / ingkang dhingin maca Kuran/  sesukur makaping kalih//

31. //Siyam sunat kaping tefti / kadis tabsirah wus angling / lan kadis Juwahir ika / utawi wong pekir-pekir / kang ora tapa ing dunya / nanging sabar ingkang kapti//

32. //SuKuran sakaliripun / kumandel rila ing Widi / luwih caking wong atapa / sihira Hyang Mahaluwih / wong kang memuruk punika / ing elimu agama suci//

33. //Kang soroh ing ngelmunipun / mring wong bodho-bodho sami / tan adol ing elmunira / kang nora lobs ing pamrih / yeku kalangkung sinihan / ing Hyang kang amahaluwih//

34. //Ing dina kiyamat besuk/  wong puniku dadi gusti / atut dadi rerapekan / ing sagunging para mukmin / sakwehning ulama samodra / lan seksi peksi wiyati//

35. //Samya nedhaken puniku / pangapura ing Hyang Widi / lan malekat kiraman / nedhaken ngapura sami / yen wong memuruk punika / kang oleh benduning Widi//

36. //Wong kang adol elmunipun / aloba-loba murka mrih / ing benjung kenendhalenan / kendhah neraka api / mukmin kang sami siniksa / kang sami dosa ing nguni//

37. //Sami dhingin mentasipun / saking salebeding api / wong alim kang asal duka / kang memuruk adol elmi / mentas kari temahira / kadukan tan antuk manis//

® PUPUH 06 ®
DANDHANGGULA

01. //Acarita jronjnq tapsir akir / tuntasing mukinin ingkang siniksa / kang sanget doseng donyane / oleh rong alam iku / nulya mentas wekasaniki / samya manjing suwarga / rong alam satuhu / bumi langit praptanira /  ing wekasan dina kiyamat ing benjing / iku aran sangalam//

02. //Wus atutuk kalih rigulam nuli / angandika Hyang kang amahamulya / wong ingkang kapir sakehe / ajana kang anjaluk / mentas saking neraka api / jinni kang kasab kalal / duk ing dunyanipun / kabutuh ing sandhang-pangan / lan sanguning mring mekah amunggah kaji / iku luwih utama//

03. //Angandika jEng Nabi sinelir / kadis tapsirah ingkang amarah / perluning wong mukmin kabeh / angulatana ngelmu / ing agama rasullolah iki / jalu lawan wanudya / kadis ahya muwus / najis sakathahing Islam / jalu estri angajiya sahwu sami / ngajiya bangsa arab//

04. //Mrih weruha ing basa agami / sumerepa ingkang basa arab / jro kitab dahel delinge / wus kocap sajronipun / tepsir surat asra menget i/ lan jro kitab Anwar / wajib wong mukminun / anembah ing wong sekawan / dhihin bapa lan biyang kang kaping kalih / kang Islam karo pisan//

05. //Kaping tiga rata ingkang adil / ya ta angandika kyai Ahman / kang aran ngadal ing lire / manungsa Islam iku / sasurude jengira Nabi / manungsa kang atobat / saking dosa agung / lan saking dosa lit ika / ingkang sanget atobatira Hyang Widi / anetepi ibadah//

06. //Lawan rahab den ira nglakoni / kehing sunat sa king rasullolah /  iku kang adil mulkade / kaping sekawanipun / wong alim kang sanget denyalim / kang sanget mrih ing siksan / nira Hyang kang Agung / dadya manjing ing bidayah/  sukbalitanhit jawahir lan insan-kamil / lawan kitab atkiya//

07. //Pangandikaning Hyang Mahaluwih / jroning kitab Uddi dhawuhira / heh sagung wong Islam kabeh / ……………., ……………. / aja ta asih sira / lan aja pitambuh / mring wong kang agawe dosa/  jroning kitab insan kamil sainpun angling / manjing naranalala//

08. //Wong tan open duk aneng dunyeki / mring wong bodho-bodho ingkang dosa / atawa sira pamane / rila mring pakaryeku / wong kang dosa tembahaneki / benjang dina kiyamat / ……………./ ……………. / nora oleh tulung sira sahib bening/  tan open duk ing,  dunya//

09. //Jroning kitab tapsirah wus angling / wajib wong mukinin padha ngajiya / ing sahwu basa arabe / karana Islam iku /  supaya sruba agami / usul pekih carita / wong salat puniku / wong Islam kang sanget pisan / ing bodhone patehe nora bangkit / nyang amaca surat//

10. //Kang sami lan patekah tan bang it / yen tan bisa malih amcaa / surat ing Kuran sakehe / dikira bae iku / kira-kira dikirden kongsi / padha lawan patekah / esah salatipun / saking murahing Pangeran / lamun ora bisa dikir sireki / angadega kewala//

11. //Lan menenga kewala den sami / suwene lan amaca patekah / -esah wong ika salate / saking murah Hyang Agung / angandika jengira Nabi / sarehning wong ulama / luwih utameku / tinimbang lan salat ingkang / bodho-bodho utama turuning alim / yen sarta dikiring Hyang//

12. //Angandika jeng Nabi sinelir / utawi wong ulama sadaya / pan dadi andel-andele / ing Hyang kang Mahaluhur / salagine kang para alim / tan amor ing wong kathah / lamun sira ayun / pakenak ing atinira / adikira kang akeh yen sira apti / pakekank ragan ira//

13. //Anyepiya sira lamun uwis / salat bar Jumutingah la wong kathah / wonten malih caritarie / ingkitab asalipun / pun Nabihat ingkang pinethik / jeng Nabi awas dika / pan iya sapuluh / prakara manungsa ingkang / nora tina rima sa’ate nenggih / kang dihin wong kang salat//

14. //Kale iya nora anglakoni. /salat bar Jumungah lan wong kathah / dene ingkang kapindhone / wong kang salat puniku / kale iya nora nglakoni / asung jakat wong ika / kaping tiganipun / wong kang purun dadi imam / ingkang maknum sadaya padha kasengit / dene kaping sakawan//

15. //Wong tetekon ingkang minggat saking / gustine ika kale wong Islam / dene kang kaping imane / iya wong kang anginum / sajeg nora katrima malih / kaping nem wong wadon kang/  mati lakinipun / lakine wong Islam ika / maksih runtik dena tinilar ngemasi / salate nora esah//

16. //Ping sapta wong wadon salat iki / makmun miring wong lanang kawula / wong wadon warni kalire / pan iya nora makmun / wong kang lanang mardika sami / kaping wolu narendra / kang jahir puniku / sing sapa mangan riba / ping sapuluh wong salat kang nora bang kit / nyegah panggawe doso//

17. //Lan wong lanang sawiji kang maksih / anglakoni ing panggawe jina / nora katrima salate / tan olih ngapureku / malah-malah wuwuh atebih / wonten malih kang kocap/  kitab kang amuwus / nenggih saking kitab Sukbah / salat limang wektu sasat sira iki / adus kungkum bengawan//

18. //Kaping tiga sadina saweng / pasthi ilang najise wong ika / dadya lebur sadosane / sarta patobatipun / wonten to pandhita kang angling / kang dhingin manjing swarga / wong kang awal iku / sareng manjing waktunira / lajeng salat tan ngakirken wektuneki/  naraka-wel winarna//

19. //Apan dadi siksaning wong mukmin / kang angakiralien neptunira / jroning Kuran caritane / muni kang suratipun / warahe to mangkata malih / naraka-wel punika / dadya siksanipun / wong ngakirken wektu tiga / lan wong ingkang padha riya-riya sami / wong kurnet sinilihan//

20. //Sami-samining wong padha mukmin / siniksa ing naraka-wel ika / kitab Juwahir wuwuse / sayektining Hyang Agung / tan ningali ngamalireki / myang polah tingkahira / ya mung kang dinulu / dera Hyang kang Mahamulya / mung sucine atinira adoh saking / riya kibir sumegah//

21. //Yen niamgkono katarima ugi / yen tyasira tan buru aleman / tan sumengkuh keh rigarnale / kawruhana sadarum / mukmin lanang lan mukmin estri / sahadating sakarat / lelima kehipun / pesthi tinemu punika / wong sakarat lamun sira aningali / ing cahya kang lelima//

22. //Yeku ngalamat pupating wiji / tannin durung wong iku tumingal / ing cahya kang lelimane / maksih dawa kang umur / warnaning kang cahya limeki cemeng abrit lan jenar / ijo putih iku / lamun aningali cahya / ingkang cemeng aglis amacaa nuli / la iaha illalah//

23. Nora nana Pangeran mungwiddhi / lawan Mukamadan rasullolah / utusaning Hyang Agung / cahya ingkang cemeng puniki / nenggih cahyaning setan yahudi / nuli sira macaa//

24. //La ilaha alallalah malih / hu hu hu pan tegese mangkana / nora nana Pangerane / among Allah puniku / ya Pangeraningsun sejati / yen aningali sira / kuning cahyanipun / punika cahyanipun setan / setan nasa rani arane annuli / age sira macaa//

25. //La ilaha alallalah malih / hu hu hu pan tegese mangkana / nora nana Pangerane/  lamun ningali sira ijo cahyanipun / punika kang darbe cahya / Jabarail nuli amacaa sireki / mangkana kang winaca//

26. //Takabalahu lawan malih / hu hu hu pan tegese mangkana / muga narimaa mangke / Allah kang mahaluhur / ya ing iman nama puniki / hu kang kaping tiga / tegese ya iku / ya iku ya hu ingkang / amurbeng rat karya saliring dumadi / priyangga tanpa rowang//

27. //Lamun eling sahadat puniki / ing nalika cahya ireng ika / mati mukmin pasek rane / lamun mati wone iku / ing sahadat kang kocap iki / ing cahya ireng uga / kapir patinipun / aran kapir jahiliyah / poma-poma den rosa padha adikir / mengeta aywa lunga//

28. //Lamun eling ing sadat marengi / cahya abang wong mati / mukmin-ngam yen lali ing sahadate / iya kang kocap iku / dadya mati kapir yahudi / samya dipun prayitna / wong Islam sadarum / den rosa maca salawat / lamun eling ing sahadat nalikaning / cahya kuning katingal//

29. //Iya iku mati mukmin kasi / lamun lali iya ing sahadat / sahadat kang kocap kiye / mati kapir wong iku / ing kapire pan nasarani/  den aprayitna sira / dikir ing Hyang Agung / lawan ing Nabi Muhamad / lamun eling ing sahadat cahya wilis / yaiku ingaranan//

30. //Mukmin kasul kasi patineki / lamun lali wong iku sahadat / iya kang kocap kiye / mati kapir wong iku / kapir karamiyah namaneki / marmane den enget sira / Hyang Agung katungkul / kamukten dukan eng donya / gawe lali coring sakehe pangabekti / parlu sunat tinilar//

31. //Lamun ana wong iku ningali / maring cahya kang alangkung pethak / Nabi Muhkamad wastane / nuli macaa iku / hu hu pan tegese menggin / ya iku ya iku ya / iku ya Allahu / lawan ya iku Muhamad / pama tesmak den nggo ngaji Kuran nenggih / tesmake tan katingal//

32. //Lamun ana wong iku ngemasi / aningali cahya lang kung pethak / lewih sampurna patine / pasthi eling wong iku / ing sahadat kang kocap iki / karana kang mangkana / pasthi wali iku / lawan maliyek katingal / wus den pasthi para Nabi rong kethi / lan kawanlikur nambang//

33. //Kuneng kang awasta najis batin / kathahipun pan pitung prakara / angrusak kasadehane / ing aural sadayeku / lawan sirna kang pangabekti / siniksa ing naraka / jahanam wong iku / kang sawiji hung akarya / kabecikan ngamale ngujub wong iki / lire ngujub mangkana//

34. //Wong agawe kabecikan kadi / salat liming wektu lan sidekah / siyam kalawan kajine / mrih ginawokan iku / ing manungsa sesami-sami / kadis Juwahir ngucap / lamun ana iku / wong ulama anenedha / ing Pangeran anedha kathahing santri/  mrih gawoking manungsa//

35. //Yeku cacad wckasane dadi / tumiba ing naraka jahanam / tan katarima aniale / saya geng siksanipun / kaping kalih riya nameki / tegese ingkang riya / wong amrih kadulu/  pangabektine kalawan / mrih den alema male sesami-sami / yeku tan katarima//

36. //Sangsaya dadi siksanira / kaping tiga punika sumengah / ingkang sumengah tegese / wong gawe ngamal iku / mrih karungu sami-sami / iku tan katarima / siniksa wong iku / tekabur kaping sekawan / mrih gumuriggong peksa lewili andheweki / piyangkuhue wong ika//

37. //Dentine iku ngrasa linewih / yeku ngamal nora katarima / sangsaya dadi saksine / kadis sukbah wus immus / sapa karya ing ngamal amrih / alem hyaning Allah / ngandika hyang agung / anjaluka lira swarga / ingkang padha angalem mirinq sireki / iku lah jalukana//

38. //Dhawuh pangandikane Hyang Widi / raring malekat sakehing manungsa / kang baru aleman kabeh / denya jigabekti iku / lah sereten jungkelna sami / ing naraka jahanam / jro kitab amuwus / Juwahir kang kacarita / sapa karya pangabekti ngamal amrih / katon rinungu ing lyan//

39. //Nanging sejatine punika amrih / tiniruwa ing manungsa ingkang / tan punin pangabektine / ingkang mangkono antuk / ganjaranta sawarga lewih / nenggih kang kaping lima / ingkang aran kasud / tegese kasud punika / ngarep-arep ingilang nikmating jamni / ingkang Islam sadaya//

40. //Lawan amrih ilaming kang janmi / ingkang aran dengki wong punika / kocap ing dalem tapsire / nguni pandita balngum mete-mete ilate sarwi / marine coati kopar / nenggih dosanipun / dongaken mrih maliratnya / Nabi Musa Juwahir carita malih / lire dengki winarna//

41. //Janma amrih kaprayayen amrih / kagungan ing dunya yen kongsiya / drengki ing sami Islame / ngilangken amal iku / kang kaping enem manungsa asring / nyatur ceaning liyan wong anacad iku / ngamale sinungken marang / kang cinacat kaping pitu wong akardi / ngadu-raja wisuna//

42. //Tumbak cucukan iesane nunggil / angrusak ing ngamal kapenedan / pan sinungaken ngamale / marang wong kang den anu / jroning kitab Adkiya angling / ana kinarya taniba / ya ing dosanipun / wong kang nenacad ing / iya nuli den a lema anututi / ing sami sanalika//

43. //Sasampune den alert wong iki / nuli den tedhakna pangapura / iya marang Pangerane / donya akeratipun / ya antuka ralunating Widi / iku nutup ing dosa ing pribadinipun / manjing kari ing sawarga / wong kang tobat sawusing nacad liyaning / kalamun nova tobat//

44. //Manjing sira ing naraka dhingin / nadyan tobat sira maksih ala / kadis tapsirah wuwuse / ngandika kangjeng rasul / amertaken saking ing dalil / sajroning kitab asra / nenggih siksanipun / ……………., ……………. / sinung kuku kang adawa//

45. //Jroning kitab Asra angling nialih / siksaning wong amangan riba / lan amangan rarebane / wong ika pan dinunung / ing bengawan getih pan sarwi / tinalangan murdanya / binenturan watu / dening kang para malekat / arsa mental sesambate ngerak-ngerik / neng imigawan ludira//

46. //Lara-lara denim sanangis / nanging lamun Islam lama-lama / den entas saking siksane / ngandika kangjeng rasul / wong Islam keng padha ningali / ing Musa kapan dadya / boklining Hyang Agung / lan malih ningali muka / ning wong alim sasat ngabekti Hyang Widi / sing sapa wonge ika//

47. //Dhahar lan wong ulama lan asih / trusing driya sasat wong punika / asih ing Nabi butane / ngandika kangjeng rasul / muga ngasihana Hyang Widi / msring wong ulama ingkang / rosa arne muruk / puniku luwih utamsa / mungguh ing Hyang pan ageng ganjaraneki / lewihna ing wong salat//

48. //Sates warsa ngandika jeng Nabi / sing sapa wonge iya ngawula / ……………. / ing pitung dina iku / pinadhaken ngawuleng Widi / mangka yekline sasat/ ngawuleng Hyang Agung / ya ing pitungewu warsa / laminipun mangka Allah appearing / ing dalem sadinanya//

49. //Padha ganjarane wong kang sabil / sabilolah wong sewu padhanya / ingkang sad ina timbange / jeng rasul malih muwus / jroning kitab Rustatal nengph / wong Islam kang sabaran / denira memunik / kabungahaning ulama / ingkang pekir ing donyeku pan telah dadi / wewiranging manungsa//

50. //Tan tela ing swami-sami / pepaes mungguhing sang Hyang Suksma / kala benjang kiyaniate / lawan malih cinatur / sangking kangjeng rasullolahi / wong ingkang asih marang / ing pekir puniku / lakuning Nabi sadaya / wong kang sengit ing pekir lakuning kapir / kapir pinigon wastanya//

51. //Lawan cinaritakaken malih / saben sawiji duwe pambuka / pambuka ing suwargane / sihing pekir iku / pangandikarie Nabi malih / yekti Allah kang mulya / asih ing wong iku / pekir kang rumekseng rayat / sandhang-bukti myang pangabektining Widi / akanthi titahing Hyang//

® PUPUH 07 ®
K I N A N T H I

01. //Jroning kitab Sukbah terus / lan kitab Dadra denya ngling / jeng Nabi duta duk memba / nglangkungi kubur kekalih / siniksa kalihe pisan / prasamya lara anangis//

02. //Angandika kangjeng rasul / mring para sakabat ngiring / pakuburan roro ika / kang padlia lara anangis / iya sababe siniksa / dosane pan dosa cili//

03. //Apan dudu dosa agung / dosane ingkang sawiji / kalane bobotan tinja/  lan denya nguyuh ing nguni / nora istibrak wong ika / tan tuntas panguyuhneki//

04. //Kang sawiji dosanipun / awing angadon-adoni / angadu raja wisuna / wong tumbak cucukan ugi / tetanggane sami Islam / den prih tukarana sami//

05. //Lamun tangi caking kubur / manungsa ngadon-adoni / lan wong goroh ing pangucap / caremedan remeneki / binalik cangkeme samya / dinokok gegithokneki//

06. //Kitab pekih samya muwus / parlune wong asesuci / ilange tenung prakara / ilane rasane lan malih / ilang ambune kalawan / ilang rupane kaping tri//

07. //Kitab Mustahal amuwus sayektine Allah ugi / tan ningali tingkah-polah / apan to kang den tingali / iya amung apikira / ing lair kalawan batin//

08. //Tegese basa puniku / sayektine ya Hyang Widi / tan narima bektinira / ing wong ingkang ora apik / sanadyan silih bagusa / rupane alirireki//

09. //Kang aran apik winuwus / adoh sakathahing najis / najis lair-batinira / kang sami dipun tebihi / ambuwang najis punika / bidayah ilah Juwahir//

10. //Ratuning najis winuwus / wong kapir ing Allah ugi / lan kapir ing rasullolah / ya iku ratuning najis / samarakandi lan miptah / sitinDurat bayan tesdik//

11. //Kang samya numpes puniku / ing sakehe najis-najis / manungsa kang tinggal salat / puniku patihing najis / anyegah jakat lan siyam / lawan ora munggah kaji//

12. //Wong jina ian jimak-dubur / ajina sami pawestri / lawan jina sami priya / amateni padha mukmin/  angrusak agama Islam / totohan anginum sopi//

13. //Ngobong wismarga memandung / anjarah rna rang wong mukmin / ngapus-apusi bebegal / upas teluh tenting sihir / yeku sedaya minangka / dadya pepatihing najis//

14. //Surat Bekarah amuwus / sihir tenting dadi kapir / kang attunes najis ika / kitab Kuran lawan pekih / Ibnu Abas angandika / tumenggunge najis-najis//

15. //Lan pepatili najis iku / kalebu dosa geng nenggili / marang pitungdasa warna / dene kang anumpes najis / ya kitab pekih sadaya / ilia mukarar masahil//

16. //Sujak tafirir makalahu / anwar kalawan kunawi / ramli lawan ibnu kajar / najis kang batin winarni / tekabur lan ujubriya / sumungah kalawan dangki//

17. //Kang anumpes najis iku / ya kang aran najis batin / sukhah Juwahir bidayah / Adkiya tabsirah kadis / mawalingah muNabihan / tamhid minhan julngabidin//

18. //Utawi parluning wulu / pan among nenem prakawis / ingkang rumiyin aniyat / ping kalih masuh rerai / wajib amasuh punika / marang pinggiring rerai//

19. //Jenggot ari wastanipun / ingkang kulite kaeksi / ing mangsanipun raina / kang sanget padhangireki / lelungguhan aneng latar / katingal kang punang kulit//

 20. //Lan rowangira alungguh / lan rowangira alinggih / lamun ana wong punika / kutel jejenggole wajib / den weruhana jenggotnya / aran ketel lan kaeksi//

21. //Kulite lan rowangipun / cap-pocapan denya linggih / wajib dipun parenggena / miyat ing wulu puniki / wiwitan masuh wedana/  sunat dhinginken kang nginggil//

22. //Kang nginggil wedananipun / parlu ingkang kaping katri / amasuh tangan kalihnya / sarta sikute kekalih / den kapara nyerok marang / ing langenira kekalih//

23. //Yen ana wong kang anuju / duweni nenem dariji / atawa lamun luwiha / sa king nenem kang dariji / ……………. / sartane kang ponang sikil//

24. //Kang kaping pat parlunipun / amasuhi sirahneki / ingkang katanjeban rema / ping lima masuh ing sikil / den kapara nyorok marang / ing dhadhengkulira kalih//

25. //Kang kaping nem wastanipun / tartib tegese kang tartib / oral-orate punika / tan kena lamun binalik / nora esah wulunira / sarat esah wulu enggih//

26. //Kang sami Islam puniku / tan nyegah tamuning warih / kalawan kulit puniku / nora nana angilingi / bataling wulu winarna / anenggih limang prakawis//

27. //Rumiyin ingkang was metu / saking ing marga kekali / liyane mini punika / kang batalken wuluneki / kang kaping kalih anendra / kang tetap saking inggili//

28. //Kang jongkeng bebokongipun / lan wong turu ngadek iki / dadi halal wulunira / wulu ingkang kaping katri / kang angilangaken akal / sabab wulu lan kagingsir//

29. //Dene ping sekawanipun / gegepokan kang dudu mukrim / wong lanang lawan wanudya / kang sama agengireki / dudu biyang dudu anak / dudu kakang dudu adhi//

30. //Dudu bibi uwa dudu / dudu ipene wong iki / kang kaping lima anggarap / ing dakar kalawan parji / dakar parjining manungsa / yen satotan batal weni//

® PUPUH 08 ®
S  I  N  O  M

01. //Wajibing mukmin sadaya / angegungena Hyang Widi / ya salat limang wektunya / sadina lawan sawengi / salat punika wajib / mung lelima tekbiripun / Allahuakbar lirnya / Allah kang agung linuwili / lawan wajibing wong mukmin sadaya//

02. //Angegungena Hyang Suksma / sadina lawan sawengi / sami macaa kehena / panebut marang Hyang Widi / kaping pitulas malih / pan punika lapalipun / alkamdulilahi pan / tegese sakelihing puji / kagungane Allah kang amurbeng jagad//

03. //Lawan rabilalamina / tegese Pangeraneki / iya ing alam sadaya / nulya rahmani rakimi / kang mush ing donyaki / kang asih ngakeratipun / nulya malih ing ngarsa / pan maliki yaumidin / pan tegesing stoning dina kiyamat//

04. //Sakehe lapal kang awal / karya panggunggung Hyang Widi / iku pitulas patekah / iku pitulas patekah / kang wajib wong mukmin malih / ngunjuken sembah puji / dhateng Pangeran kang agung / angunjukaken sembah / ing sadina tan sawengi / iya anakbudu tegese kang lapal//

05. //Angadeg nembah ing tuwan / raga kawula puniki / ing tuwan saged anembah / badan kawula kang langip / lawan wajib wong mukmin / nedha pitulung Hyang Agung / mrih kuwating agama / lapal iyakanastangin / tegesing living tuwan awak kawula//

06. //Anedha pitulung rumen / sagung sariraning mukmin / magi tuwan kuwatena / ing agama Islam semi / tuwan rusaken sami / agama kapir sadarum / ing pitulas prakara / wajib sagunging wong mukmin / ananedha ing Hyang kang mahawisesa//

07. //Linepasena ing iman / tan anedha wuwuh ngalim /  pituwelas wajibira / sadina lawan sawengi / imane man usia jin / kang sami Islam punika / den tedha abenera / sarta wuwuha ing elmi / ya ing rapal bahdinas siratal lingnya//

08. //Mega lumen nuduhena / ing iman kalawan ngelmi / lajeng mustakim kang lapal / tegese kang leres ugi / sarta sakwehing mukmin / tuwan duduhna sadarum / lawan wajibing tuwan / andedonga ing Hyang Widi / ing rapal siratalladina an ngamta//

09. //Ngalaihim lire punika / imane kang para Nabi / lan para wali sadaya / kang asih ing tuwan gusti/  mring sadayane sami / asiha tuwan ing ulun / sarta mukmin sadaya / tuduhna margane Nabi / sadayane nenggih kang para ambiya//

10. //Kerilmahlubi punika / liyane kapir yahudi / kang sami tampi deduka / kang amungsuh kangjeng Nabi / Musa kapir yahudi / maido ing kitabipun / kitab toret punika / wong maido Toret nenggih / dadya kapir ing kitab satu-sakawan//

11. //Lawan lapel walalladina / lawan liyane kang kapir / kapir nasarani sadaya / kang sami sasar sakalir / amungsuh kangjeng Nabi / Isa kapir nasaraniku / maido Injil kitab / wong maido kitab Injil / dadya kapir dhateng ing kitab sadya//

12. //Sapa ingkang maido / dhateng ing Nabi satunggil / dadya kapir wong punika / mring Nabi sadaya nenggih / sapa maido maring / kitab satunggil puniku / atawa sakalimah / wekadane dadi kapir / marang kitab satuse punjul sakawan//

13. //Wajibe mukmin sadaya / arukuk maring Hyang Widi / ing sadalu lan mina / pituwelas rukun nenggih / lan tumaninah malih / pitulas siyang sadalu / wajib mukmin sadaya / tegese rukuk sireki / den rumasa ina cili raganira//

14. //Wajibing mukmin sadaya / istidal dhateng Hyang Widi / sadalu lawan mina / mall ping pitulas malih / tumaninah pan sami / pitulis jro istidalu / muga anarimaha / Allah Pangerane puji / ing pujine ing priyayi mukmin sadaya//

15. //He Allah Pangeran amba / kadarbe ing tuwan gusti / pujine makluk sadaya / sakebeking bumi langit / pepitu punang bumi / kalawan langit pepitu / kebeke barang-barang / liyane kang kocap iki / sakathahe pujine katur ing tuwan//

16. //Lan wajib mukmin sadaya / asujud dhateng Hyang Widi / sadalu lawan raina / tridasa sakawan nenggih / lan tumaninan wajib / tridasa sakawanipun / kocap adeging salat / pitulas adege nenggih / ayatipun sarta lungguhe sadaya//

17. //Selaning sujud punika / wajib alurigguha malih / sadalu lawan raina / malih pituwelas malih / lan tumaninah malih / salebeting lunggihipun / tumaninah pitulas / he Pangeran amba gusti / angapuraa ing dosa kawula amba//

18. //Lan malih tuwan asiha / ing raga amba puniki / lan malih paringa tuwan / ing rijeki raga mami / lan misih saha gusti / tuwening amba pukulun / saking dosa sadaya / tuwan sekehena gusti / raga amba mring pangabekti sadaya//

19. //Lan malih anuduhena / tuwan dhateng raga mami / agama Islam sadaya / tuwan nuduhena gustri / amarasena ugi / sakit kawula sadarum / daraponta kuwata / angabekti rowan ugi / andedonga kawula dhateng ing rowan//

20. //Salawat lawan muwalat / tartib lawan salat dhingin / kalihdasa kathahira / sad ina lawan sawengi / weruha para mukmin / parluning salat puniku / rongatus kawandasa / punjule sakawan malih / ing nalika sadalu lawan raina//

21. //Salat subuh tigangdasa / parlune lang kung kekalih / luhur pan seket winarna / asar seketnem lan malih / kawandasa ing mahrib / lan sakawan langkungipun / seketnenem ing Isa / uninga para mukmin / lawan wajib kang para mukmin sadaya//

22. //Angaturana reruba /  sadina lan sawengi / mring Pangeran ingkang mulya / tegese pan tahyat akir / sadina lan sawengi  kaping lima wajibipun / lan lungguh lan sahadat / ping lima kalimah kalihi / lawan wajibing para mukmin sadaya//

23. //Andedonga ing Hyang Suksma / nedhaa dhawuhe malih / rahmat mring Nabi Mukamad / lapal Allahuma Sali / ngalam muhkamadinas / ing tegese he Allahu / amuwuhana tuwan / rahmat ing atasing Nabi / Muhkamad kang rinasul kang pramudita//

24. //Wajib malih kang wong Islam / andedonga mring Hyang Widi / nedhaa salamet donya / marang raganira sami / lawan sakehing mukmin / saleh den betah sadarum / saleh lawan raina / ping gangsal wajibe malih / iya iku kang anesal rasaning salat//

25. //Assalamu alaena / muga-muga to Hyang Widi / salametena Pangeran /  ing atase raga mami / lan wangalangi badil / laisalikin puniku / lan muga salametna / atas kawulane sami / ingkang penet pangabektine sadaya//

26. //Sing sapa bendu / marang wong alim sawiji / aprasasat bendu marang / jeng Nabi ingkang sinelir / sing sapa bendu miring / jeng Nabi rasul wong iku / sasat bendu ing Allah / sing sapa bendu Hyang Widi / panggenane ing benjang aneng naraka//

27. //Sing sapa ngujung wong ika / marang wong alim sawiji / prasasat ngujung anembah / mring kangjeng Nabi sinelir / sing sapa ngujung ing Nabi / sasat ngujung ing Hyang Agung / sing sapa wonge nembah / angujung dhateng Hyang Widi / panggenane ing benjang aneng sawarga//

28. //Sapa asih ing wong Islam / asih ragane pribadi /  wong sengit marang wong Islam / sengit ragane pribadi / kocap aneng Juwahir / lan kitab Adkiya iku / kinon atut sesanak / sakathahe para mukmin / iya iku salat dalam ingkang nama//

29. //Salat daim jenengira / sampan kendel-kendel dikir / den rasa maca salawat / lan amacaa Kuran nenggili / para Nabi pra wali / guh makaten lampahipun / yogya saini tulada / ing laku kang luwih becik / iya iku tandhane yen kinasihan//

30. //Kadin Juwahir ngandika / sing sapa ayun wong mukmin / sapocapan ling Hyang Suksma / amacaa Kuran nuli / sapocapan sayekti / lamun bIsa lugatipun / bIsa ing maknanira / tan bIsa murade malih / tiyang iku sapocapan lan Pangeran//

31. //Insan-kamil acarita / Kuran akadiyad ugi / kurun swastahulubiyan / basa huluhiya enggih / saben kitab sadaya / satus-sekawan kehneki / yeku aran purkan kabeh samucungnya//

 ® PUPUH 09 ®
P  U  C  U  N  G

01. //Wiwitane ingkang dumadi sadarum / saking nur Muhamad / pan kathah jejuluk neki / nenggih ingkang awasta enur Muhamad//

02. //Kang rumiyin ahyat-sasitah jejuluk / kaping kalihira / ajejuluk adam-mukin / roh-ilapi jejuluke kaping tiga//

03. //Roh-rabani jejuluke kaping catur / ing kaping lima / ajejuluk imam mubin / kaping enem king a ran kainmul asya//

04. //Kaping pitu kanjulkapi ajejuluk / kaping wolunira / jejuluk badrulalami / kaping sanga ajejuluk adam awal//

05. //Ping sadasa kalam ing jejulukipun / kang kaping sawelas / jejuluk rasullolahi / roh-rahmani jejuluke kaping rolas//

06. //Alam-pakir ping telulas ajejuluk / kaping kawanwelas / ajejuluk alum-kabir / liyanipun punika malih tan kocap//

07. //Kang satengah ngucap ing sapa nohra wruh / ing jejulukira / Nabi kita kang sinelir / nora esah Islame wong kang satengah//

08. //Kawania anenggih malih asalipun / limang wektu salat / ya saking nur Muhamadi / johar-awal ya roh-ilapi punika//

09. //Roli-ilapi nyawane jeng Nabi rasul / angsale kang nyawa / saking sipat jalal nenggih / lawan sipat jamal kalihe punika//

10. //Ya iradat kuna karsaning Hyang Agung / wong ingkang ulama / angalap muradeneki / kitab Durat lawan sarah ingkang Durat//

11. //Lawan Mupitalmilani kitabipun / patakul mubina / lawan kitab asanusi / alim-Durat ing kitab sakawanika//

12. //Saking sipat kahar lan iptikar iku / sababe anunggal / ing maklukira Hyang Widi / kawarnaa sipat majing iptikarnya//

13. //Lan kang manjing ing sipat kahar puniku / kodrat lan iradat / ngelmi kayat lawan malih / kadiran-muridan lan ngaliman-kayan//

14. //Wahdaniyah sipat sesanga punika / wajib mungguhing Hyang / kalawan sipat kekalih / ingkang wenang ayaring alam sadaya//

15. //Nora asung anyaring alam punika / was kocap ing Kuran / surat Anbiya kang muni / Nabi Brahim den obong dening wong kopar//

16. //Datan pasah salembara ingkang wulu / tandhane kang alam / pan asung anyar liyaning / kawarnaa sipat kang manjing istigna//

17. //Ingkang dadi nama sugih ing Hyang Agung / Pangeran kang mulya / sahab dening andarbeni / sipat kathahipun kang sawelas//

18. //Ingkang wenang kekalih lan ingkang mangsuk / inama istigna / mungguh jenenging Hyang Widi / karya alam nora wajib nora mokal//

19. //Amung wenang kewala mungguh Hyang Agung / denya karya alam  marmane Hyang manpangatneki / iya alam pan nora alam makpangat//

20. //Bedane lan makluk-makluk sadayeku / kalamuna kasab / angalam manpangatneki / kawuwusa sipat manjing istigna//

21. //Ingkang wajib ing / Allah sawelas iku / wujud kidam-baka / mukal-lapah lawan malih / pan lilkawadi siwalkiyamu lawan//

22. //Binabsi hIsamak badarkalam iku / samingan basiran / mutakaliman pan uwis / sawelas kang manjing ing sipat istigna//

23. //Winastanan johar awal nyawa rasul / pan kinarya tandha / kanyatahaning Hyang Widi / lamun Allah punika luwih kuwasa//

24. //Nora nana ingkang kinarya rumuhun / arming nur Muhamad / nyawa rasul den arani / gedhong samar pan anggoning pasimpenan//

25. //Allah ingkang murba wisesa puniku / animpeni asma / nulya kinon sujud aglis / johar awal tan arsa sujud tumulya//

26. //Dene johar awal punika angaku / dadine priyangga / johar awalkinen kardi / johar awal tan bIsa agawe alam//

27. //Johar awal angrasa yen apesipun / asujud seksana / johar awaling Hyang Widi / kaping lima pasulude johar awal//

28. //Sampunira kinarya dera Hyang Agung / robe lan saris / wusnya balek dadi aji / pan jumeneng Nabi Muhamad minulya//

29. //Wajib nata asalata limang wektu / johar awal ika / tan purun sujuding Widi / iya sabab saking karsaning Hyang Suksma //

30. //Purunipun sujud kaping lima iku / karsaning suksma / pola tingkah kang kinardi / pasthi saking Pangeran kang Mahamulya//

31. //Subuh luhur asar maghrib Isa iku / kinon Nabi-duta / amuji subkanallahi / lan alkamdullulah lan Allahuakbar//

32. //Amacaa alkamdullilah sireki / alkamdu pan iya / lelima aksaraneki / kang rumiyin alip anuduh punika//

33. //Marang wektu luhur patang rekangatu / ngadhepi punika / pangucap paninggal nenggih / pamiyarsa pangambil sakawanira//

34. //Angandika Hyang Suksma ing Nabi rasul / lan lame punika / tuduh wektu asar iki / iya patang rekangat ngadhepi lesinira//

35. //Lan lenglengan grananira loro iku / wektu Isa ika / wektu saking aksara mim / pat rekangat ngadhepi jaianira//

36. //Lawan gigirira landhungireku / tengeh lawan kiwa / wektu subuh metu saking / aksara dal wertakena ya Mukamad//

37. //Marang umatira sadaya ing besuk / rong rekangat ingkang / sarekangat angadhepi / badanira ping kalih ing nyawanira//

38. //Jengkep lima aksara tuduhing wektu / milane patekah / ing saben rekangat wajib / amacaa sakwehing mukmin weruha//

39. //Pan kang darbe Nabi Adam salat subuh / kala Nabi Adam / tinundang saking swagadi / tumedhak mring dunya tiba ardi selan//

40. //Nalikane dina jumungah ing dalu / sanget petengira / ing wektu subuh annuli / bang-bang wetan wiwit ana padhang rina//

41. Nulya Nabi Adam kebat salat subuh / rong rekangat salam/ milane Nabi ligabekti / milane Nabi ngabekti / ing Hyang Suksma dene ta salametira//

42 //Sangking ing papeteng sadalu puniku / rekangat ing awal / sukur ilang ingkang wengi / pepetenge rekangat ping kalihira//

43. //Sukur malih padhang ing rainanipun / punika purwanya / salat luhur kang darbeni / Nabi Brahim kathahe kawan rekangat//

 44. //Nalikane kinon denira Hyang Agung / nambeleh kang putra / Nabi smangil wulan kaji / kang anima wulan kaji mangsanira//

45. //Dyan ingundang Nabi Ibrahim pan gupuh / nalika maragad / mulut ing keblat pat iki / ing masane luhur putra sinalinan//

46. //Lawan menda tan paragat jangganipun / putra masih gesang / sira jeng Nabi Ismangil / ingkang rama suka sokur ing Hyang Suksma//

47. //Nulya Nabi Ibrahim asalat luhur / sakawan rekangat / rekangat ingkang rumiyin / sukur ing Hyang dene tan bIsa maragat//

48. //Mring kang putra rekangat ping kalihipun / sokur ing Hyang Suksma / dene tinebus kang siwi / lawan menda dene rekangat ping tiga//

49. //Sokur ing Hyang icaling prihatinipun / gantya salat asar / Nabi Yunus kang darbeni / tatkalane Nabi den until ing mina//

50. //Nalikane kesah purik Nabi Yunus / kesah saking praja / pinaido raring wong kapir / datan purun Islam andhandhangula//

® PUPUH 10 ®
DHANDHANGGULA

01. //Kawursita nalikane manjing / Nabi Yunus prapta ing nagara / kinon bening Pangerane / selamena puniku / sakathahe manungsa kapir / macaa ya iflalia / ilallah puniku / lawan kinon amacaa / Nabi Yunus caritanira Hyang Widi / pangandikane Allah//

02. //Heh ta Yunus selamana sami / wong kapir iku konen maca / ya ing kalimah rorone / yen ora ana purun / tuturna ing jeneng mami / sun siksane ta padha / sadhela wong iku / yen tan ana gelem Islam / lamun Islam salamet ing dunya akir / Nabi Yunus seksana//

03. //Praptaning praja amarentahi / heh sakehe manungsa ta padha / Islam sira ing mangke / lamun sira tan purun / yekti teka siksaning Widi / yen purun Islam sira / amunggah swarga gung / salamet donya-akerat / kang wong kapir tan purun ature sami / tan ana kang pracaya//

04. //Samya matur sakehing wong kapir / inggih purun kawula Islam / upami dhateng siksane / yen tan prapteng sikseku / datan purun Islam mami / tan parcaya kawula / ing dika puniku / Nabi Yunus nulya kesah / sarwi ngucap iya rasakena ugi / teka tan lebur sira//

05. //Sasampune tebih kangjeng Nabi / saking praja kitin tan katingal / nulya rawuh ing siksane / ngungkuli sagareku / kang wong kapir samya ningali / ajrih anon ing siksa / cipta nora waning / yen siksa ani banana / yekti tumpes wong saironing nagareki / pinangan ing naraka//

06. //Nulya Islam sadaya wong kapir / samya maca kalimah kalihnya / anulya waning siksane / ilang kang aneng luhur / Nabi Yunus datan udani / nyana sampun den siksa / wong sanagareku / kang, kapir maido samya / sampun lebur kena siksa pan dinalih / dereng women kang Islam//

07. //Nabi Yunus wangsul arsa using / bebathangewong  ingkang siniksa/  sanagara panyanane / geseng wus dadya awu / tiningalan saking tebih / wutuh wong sanegara / dadya Nabi Yunus / anyana yen cinidranan / ing Hyang Suksma jatine wong saprejeki / siniksa pinejahan//

08. //Dayda Nabi Yunus langkung isin / datang malebeng ing nagara / ngrasa cinidranan bae / den ira Hyang kang Agung / datan kongsi den pariksani / tan nyana masih kopar / lira Nabi Yunus / tan lacan isining suksma / denya Nabi Yunus wus pegel ing galih / Allah ingaran cidra//

09. //Marma Nabi Yunus kesah purik / nunut juragan kesah alayar / duk adandan ing layare / ngandika Nabi Yunus / marang para juragan sami / anedha lila dik a/ manilarsa nunut / saben juragan satunggal / anaur sumanggup inggih suwawi / inggih sakarsa panduka//

10. //Sasampune malebet sakapir / nulya sangkat dhedhayung wewelah / sarwi ambabar layare / masang kemudhi sampun / kumaracak ungele warih / umpak ambal-ambalan / sampuning adangu / denira ngambah samodra / adan prapta aneng tengahing jaladri / kendhek ponang baita//

11. //Datan kena ambajura malih / mundur-mundur pisan ora kena / juragan sungkawa tyase / sampunira adangu / sami pikir juragan sami / gunem lan kancanira / ana ingkang muwus / satu juragan kang bisa / ing petangan kang dadi sababing mangkin / kandhege ponang palwa//

12. //Mila kendel para upusiki / done woten manungsa kang minggat / apurik sangking gustine / kang aneng jro parau / pra nangkoda sabaturneki / sadaya samya ngucap / kawula pan dudu / inggili tetiyang inggatan / ki juragan ingkang anyandhak kaundhi / sagung wong aneng baita//

13. //……………. / ……………. / ……………. / ……………. / ……………. / ……………. /  sactikupe sadaya mangkana gya numus / ki juragan ingkang awas / ing petangan anjajeni sadayeki / ing mengko iya sapa//

14. //Nyandhak undhi kang amawa cirri / bebandhang iya kang aminggat / kang purik saking gustine / wusnya jangji sadartim / undhi iku binucal aglis / lajeng samya anyandhak / anyatunggal wau / sami salarnot sadaya / datan ana anyandhak bundhelan siji / Nabi Yunus seksana//

15. //Tumut nyandhak kang ngundhi sawiji / ambeneri ingkang bebundhelan / ingkang amawa cirine / wus karsane Hyang Agung / Nabi Yunus mangkana nuli / karsane prajuragan / linabuh ing laut / Nabi Yunus tan sawala / wus linabuh aneng telenging jaladri / den untal dening ulam//

16. //Tigang dina lawan tigang wengi / Nabi Yunus neng wetenging mina / ing tapsir akir wuwuse / jro cacat papal iku / mung sadina laminireki / neng telenging samodra / jro weteng ulam Nun / ingkang satengah angucap / laminipun tigang latri / neng jroning weteng ulam//

17. //Amiraos satengahe malih / Nabi Yunus den untal ing mina / pitung dina lan wengine / kang saweneh amuwus / kawandasa dina lan latri / aneng jro weteng ulam / kangieng Nabi Yunus / nulya amaca mengkana / an laila hailahanta lan malih / amaca sukanaka//

18. //Inakuntu lan minalalimin / ing tegese kang lapal punika / yen tan ana Pangerane / among tuwan puniku / mahasuci tuwan sayekti / wonten kawula karya / niaya pukulan / dhateng ing raga kawula / milanipun niaya dene tanpa pamit / kesah amba mring tuwan//

19. //Penedipun amawia idi / kesah amba ing tuwan punika / kadya aniaya mangke / mring pribadining ulun / sanget tobatira jeng Nabi / ya Allah amba nedha / tulungana ulun / wedalena saking garba / ning kang mina lan tuwan ngentasna mami / saking teleng samodra//

20. //Among tuwan ingkang luwih adi / luwih kuwasa pan among tuwan / gusti kawula yektose / mangkana kang iwak Nun / nulya minggir saking jeladri / lawan titalling suksma / anembusken asru / Nabi Yunus sigra medal / saking wetenging tibeng gegisik / maksib nyepeng undhinya//

21. //Munggeng asta pan tumencep nuli / neng pasisir tuwuh angrembaka / kang imamba gegodhonge / mring kangieng Nabi Yunus / pan asulak panasing rawi / kang dhateng ing sarira/ ……………./ ……………./ kawarnaa women tit kidang satunggil / mring Nabi langkung welas//

22. //Anusoni ing nalika enjing / lawan sonten kidang atur tuwan / Nabi Yunus pangunjuke / malah mantun kang lesu / dadya kuwat sarira Nabi/ mantun kadya duk kina / ing saderengipun / minggat anilar nagar / kang saweneh ngulama ana kang angling / wau kang atur tuwan//

23. //Dudu kidang pan warak sayekti / tunggal lapal pan saje maknane / pa rebutan ing maknane  / ingkang lapal wakdantun / makna kidang ana maknani / waknikdatun iku warak / pan mukjijatipun / Nabi Yunus ana kidang / atur tuwan lan undhiki kang ngatibi / sarira nulak pangs//

24. //Lawan titihing kang Mahaluwih / marmanipun kang aran mukjijat / kang ngowahi ing adate / angapesaken iko / Ing akathah wall kang ngundhi / kang dadya angrembaka / wastane kang kayu / kajeng yatin angrembaka/  wau kajeng Nabi Yunus ingkang dadi / nguni runtuking driya//

25. //Tinena wewastaning nagari / kang tinilar minggat pitulungan / sami Islam sadayane / anulya kinen wangsul / Nabi Yunus marang ing nagri / anulya kinen wangsul / binesawa praptanya / nenggih laminipun / Nabi aneng Binesawa / pan sakethi warsa punjulira malih / pan kalihewu warsa//

26. //Ingkang saweneh pandhita angoling / langkungipun ing sakethi warsa / pan kalihdasa ewune / saweneh kang amuwu s/ langkung tigangewu warsi / saweneh ana ngucap / langkung pitungewu / saking ing sakethi warsa / ana ngucap pitungpuluhewu warsi / sakethi langkungira//

27. //Sinung kuwat Nabi Yunus nenggih / ing nalikanira wektu asar / ayun salat karsane / nulya asalat sampun / angsal kawan rekangat nenggih / rekangat ingkang awal / sokur Nabi Yunus / ical pepeteng samodra / lawan ical obah-obahing jeladri / Nabi sokur ing suksma//

28. //Lan rekangat ingkang kaping kalih / Nabi sokur denya sampun ical / pepeteng saking toyane / ping tri relcangatipun / Nabi sokur hanging nguni / petenging wengi ika / ping sakawaipun / sokur ilanging punika / saking peteng jroning weteng ulam nenggih / sokurena ing suksma//

29. //Salaimete Nabi Yunus nenggih / ing nalika mangksa wektu asar / tinetepaken wetune / asaring Nabi Yunus / karsaning Hyang kang Mahalewih / kuneng malih winarna / mahrib ingkang wektu / tetiga rekangatira / pan kadarbe ing Nabi Isa ing nguni / putrane Dewi Maryam//

30. //Dewi Maryam ingkang asesiwi / kang ana masang Bagendha Imram/ Nabi Isa nalikane / winastanan puniku / mring wong kapir ujatireki / Nabi Isa Pangeran / kang awal puniku / sarta ibune Pangeran / kang kapindho lan Allah kang Mahaluwili / punika ingaranan//

31. //Ya Pangeran ingkang kaping katri / sagung kapir nasarani samya / kang mastani Pangeran / pan Nabi Isa ngriku / nulya tobat dhateng Hyang Widi / salat tigang rekangat / mahrib ingkang wektu / asru sujud ing Pangeran / rekangat kang awal Nabi Isa nenggih / datan rigaku Pangeran//

32. //Prasabene rekangat ping kalih / ibunira tan aPangeran / rekangat kaping tigane / Mahasuci Hyang Agung / asucoken ing Hyang kang kiwili / suci tan apeputra / tan garwa puniku / tan kadi ujaring kopar / nasarani Nabi Isa den arani/  putranira Hyang Suksma//

33. //Lan ibune Nabi Isa nenggih / winastanan garwaning Hyang Suksma / Nabi Isa langkung jrihe / winastan putranipun / sang Hyang Suksma bening wong kapir / marmane Nabi Isa / tobatira asru / salat mahrib tri rekangat / tinetepken dhateng Nabi Isa nenggih / karsane Hyang kang Mulya//

34. //Salat Isa nenggih kang winarni / kang kadarbe ing jeng Nabi Mungsa / nguni tatkata antuke / saking madyan prajeku / Nabi Mungsa nedya raring mesir / lampahe tan kang garwa / nenggih putranipun / jeng Nabi Sungeb punika / pan kasasar aneng tengahing jaladri / tan uninga ing margin//

35. //Nulya paring tuduh Hyang kang tuwih / marang Nabi Mungsa karsanira / ingkang anjog ing mesire / punika to Hyang Agung / selametkun tampahing Nabi / musa saking ing panca / bawaning pakewuh / pinanggihken tan kang garwa / tan pinanggihaken sadherekireki / Nabi Harun kang nama//

36. //Kang pinarakaneng nagri Mesir / ing bani Israil wismanira / Nabi Mungsa pakaryane / ingutus de Hyang Agung / anelasken sang rajeng Mesir / Pirngon sawadyanira / ing reh tan cinatur / bedhah ing Mesir nagara / raja Pirngon kasilem anengjeladri / lebur tanpa kukupan//

37. Tatkalane Nabi musa nguni / amiyarsa sabdaning Pangeran / yen badhe menang jurite / ing wektu Isa iku / mangsanipun mirsa ing wisik / aneng gunung tursina / jeng Nabi mungseku / antuke saking madiyan / marasepuh Nabi Sungeb angebdini / ing mantu Nabi Mungsa//

38. //Amiyarsa sabdaning Hyang Widi / Nabi Mungsa tan mawi larapan / anglimputi andikane / datan kalawan kurup / tan kalawan suwara nenggili / Nabi anulya salat / angabekti sampun / winastanan salat Isa / andarbeni ing waktu Isa jeng Nabi / Musa karsaning suksma//

39. //Kawuwusa rekangat kang dhingin / kangieng Nabi sokuring Pangeran / kaparinggih lawan garwane / rakangat kalihipun / sokur Nabi sihing Hyang Widi / sabab den panggihena / lawan Nabi Harun/ rekangat kang kaping tiga / Nabi sokur genya den menangken jurit / lawan Pirngon narendra//

40. //Rekangat ping sekawan jeng Nabi / Musa sokur renati satilah / saking pandonga Hyang dene / punika angsalipun / salat Isa ingkang darbeni / jengira Nabi Musa / ing writaniptin / nahen malih kang winarna / angsalipun kutbali jumungah puniki / kanthaning pamiyarsa//

® PUPUH 11 ®
K I N A N T H I

01. //Angandika kangjeng rasul / kabibolah kang sinelir / heh sakehe kang manungsa / padha ta amriha sami / ngelmuning Allah kang mulya / ing lawan patang prakawis//

02. //Aja enak tyasireku / balik den rosa angaji / den lorna padhaning Islam / Islam lanang Islam estri / lan aja tekabur sira / mring pepadhaning wong mukmin//

03. //Kang anor sadayanipun / mring kangjeng Nabi sinelir / prakara kaping sakawan / lawanging elmu winami / den wani sira ing lapal/  aja tuwuk-tuwuk bukti//

04. //Dadya peteng ingkang kalbu / yen aluwe ponang jalmi / dadya asila ing Pangeran / yen bakda subuh sireki / aja sira nendra-nendra / dadya atos tyasireki//

05. //Lawan aja turu-turu / ing bakda asar sireki / anyendhekaken ing akal / balik turuwa sireki / ing wancine bakda ha / wuwuh akalira dadi//

06. //Ngandika malih jeng rasul / aja ngekehaken bukti / wuwuh atos atinira / dadya peteng tyasireki / lamun kedhik panganira / iku madhang ken ati//

07. //Ngandika malih jeng rasul / aja nenulis ing wengi / wuwuh lalen atinira / lan aja ngaji ing wengi / ngdmu kang durung anti / ing atinira pan dhingin//

08. //Dadya ilang elmunipun / yen ngaji kang durung using / balik anderesa sira / ing elmu kang wus udani / anirili aja tali lira / ing elmunira kang lami//

09. //Kadin tatsirah amuwus / aja sira anenulis / ing wancine bakda asar / mara anetranireki / balik sira adikira / alara dedongaa ing Widi//

10. //Ngandika malih jeng rasul / sapa ngekehan ing / akeh lupute wong ika / sing sapa keh luputeki / dadi sira anelangsa / ing dunya lawan ing akir//

11. //Sing sapa meneng wong iku / tan ing ling mating Hyang Widi / ingaranan iku setan/  caritane Kuran nenggih / jro surat Rabinas ika / setan manjing tyasing janmi//

12. //Tatkala dikir wong iku / kebat lunga punang eblis / kitab Juwahir cirita / pan lumayu punang eblis / saking anak putus adam / amor ing sariraneki//

13. //Pan kadi lakuning mares / wonten seweneh pawarti / manungsa kang doyan nendra / ling karencang awakeki / aline katon gumawang / gampang panjing ingkang eblis//

14. //Marang ingjro kalbunipun / marina aja doyan gating / kitab Juwahir angucap / yen sanget warege bukti / seten gampang panjingira / mringtyase wong wareg bukti//

15. //Yet, aluwe wong puniku / seseg rapet awakneki / tan bisa manjing kang setan / angandika kangjeng Nabi  wong kang luwe aneng dunya / gustining amal sayekti//

16. //Juwahir ingkang amuwus / dadya entheng sarireki / wong luwe bekti ing suksma / pangandikane jeng Nabi / ing dalam kitab Mustahal / wong mukmin kang sarwa apik//

17. //Gustining anal satuhhu / apik kang sandhang myang bukti / pan wirang ing lapalira / wong ika tinggal saliring / sakehing kang samar-samar / waringinira Hyang Widi//

18. //Kang wajib salat winuwus / kathahe kawan prakawis / ingkang dhingin wong kang Islam / balek Islam kaping kalih / kaping tiga duwe akal / kang wus Islam ingkang janmi//

19. //Kang kaping sakawanipun / wanudya kang uwis sukci / saking ngekel lan wiladah / lan saking nipas wus suci / sartane balek wus Islam / yen tinggala salat nenggih//

20. //Kang wits pepak papat iku / wajib kala nauri / esahin salat winama / anenggih wolung prakawis / kang dhingin pinter sabarang / pratingkahe salatneki//

21. //Kaping kalihipun weruh / parlu kang wolulas iki / kitab Sitin angandika / rebug ilahnya sujangi / parluning salat sadaya / sadina lawan sawengi//

22. //Kalihatus langkungipun / kawandasa papat nenggih / puniku sajroning salat / wektu lelima puniki / mangsaning balek winarna / yen mungguhing rare estri//

23. //Miwah lawan rare jalu / kang umur sesanga warsi / kang aran balek rareka / yen ajimak lan pawestri / metu rna nine wong ika / alawa kewala mijil//

@@@

4 thoughts on “SERAT DARMOSONYA

  1. michal

    mas, sy tertarik dg blog ini dan ingin belajar lebih dalam tentang bab kehidupan yg sebenarnya, mohon saran dan nasehatnya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s