WONTEN ING DALEM PANGIMPEN


SINANDI
DHANDHANGGULA

 1. || Rangu-rangu rongehing tyas tistis | den ta dahat katanceban coba | masthi trenyuh sabarang reh | ngalumpruk angken kapuk | bebas kyehning kaarsan sami | idhepe mung udrasa | karkating tyas suwung | tatas rantas nir budaya | dupyantara katrahan truh geng makingkin | tangeh ywan bisa rena ||
 2. || Rana-rene muhung dicecenggring | tansah susah gresah den gegasah | netepi paribasane | tan kapenak yen turu | nora enak kalamun bukti | matangnya mung kekadhar | kedher ngekep dhengkul | andhekukul munggwing natar | tataraning driya rekane sesanti | mrih antuk parmaning Hyang ||
 3. || Nuju madyeng ratri mak les guling | nadyan amung nendra saliyepan | nanging nglangut pangimpine | neng kanane lumaku | turut pinggir padesan nuli | keplantrang prapteng wana | akeh kang kadulu | gawe gawok jro supena | gunung- gunung kang angongkang tepi tasik | pindha pagering jagad ||
 4. || Pucaking kang ancala kaeksi | kumeluning nenggih ampak-ampak | yayah kukusing dupane | pakartine pra wiku | kang awikan wengkoning gaib | memuji arjaning rat | de pongoling gunung | anggeneng ngungkuli guwa | anyelingup mesmu singup yayah kadi | dununge risang dwija ||
 5. || Ramyang-ramyang Hyang Baskara nglentrih | katawengan dening imamanda | suntrut kadi wadanane | sang dyah kang nandhang mepu | mempen munggwing pahoman sarwi | memuji pajampua | jro jagad rahayu | dene kyeh sekar kang mekar | mekrok ngambar ambabar gonda rum wangi | lumrang sinrang pawana ||
 6. || Rontog runtuh sumawur ing siti | sinatmata lwir warsa puspita | saking wiyat peparinge | Sang Widhi dhustha luhung | ngayem-ayem mring titah sami | kang nandhang sapudhendha | mendhaa ywa linglung | kyeh bremara samya mara | marepeki ring unggyaning sarwa sari | brengengeng kapiyarsa ||
 7. || Bela-bela milu amemuji | rengkaning rat menggala waluya | dene sakyeh para kethek | angglathak pating plangkruk | neng kakaywan sarwi angemil | ting cruwet ingkang swara | lwir cantrik manguyu | myang jejanggan ngupaboga | sarya muji jaya-jayaa kang bumi | raharja nir kalesa ||
 8. || Kutut manggung mangun kung dumeling | merak ngigel amurwa wibaksa | cenggeret nong lir sendaren | lengkawa myang kaluwung | angawengi inganing langit | taksaka pepuletan | mulet mandireng gung | pethit molah sarya ngakak | sato wana kaluruk kagyat miyarsi | kyeh swara jroning wana ||
 9. || Alun tempuran muncrat manginggil | lir tempuhing asmara dilaga | samyambeg sura karone | isine kang wana gung | manggung karya eraming ati | tarlyan sakyeh kaanan | jroning wana wau | sung sasmita amemudya | kang kuwasa misesa sasameng janmi | ywa nityasa akarya ||
 10. || Rudahing tyasira sanggyeng dasih | kang wus kawus kawawas mlas arsa | mugi salin slaga age | anggempur kyeh rubiru | berat dening dedeling adil | dilalah mung susanta | santosambeg sadu | sedya sidi sudagnyana | nihan reke kang supta dyan gregah tangi | gugup kagyat kalintang ||
 11. || Dening jeriting lare sru nangis | ngres-eresi rose sotaning tyas | tandya linggih dhewe emple | anggagas impenipun | kang kacetha cinathet nginggil | puwara paraning tyas | mugi enggal kabul | kabuka bakuning sedya | pudyarcana tetep impen duradasih | mrih dadya raharjeng rat ||
 12. || Rengka-rengkuk rengkeng-rengkeng tapis | bengkas dening parmaning Hyang Suksma | mung kari entheng mathentheng | mathentheng gantheng pengkuh | bakuh kukuh kridhaning dhiri | dennyarsantuk aksama | tentrem myang rahayu | lwir mangkana kang cinadhang | sanggyaning kang impen mugi duradasih | kula trah kaping tiga ||@@@

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s