SULUK SEH SITI DJENAR


PUPUH I
DHANDHANGGULA

 1. │Nahen wonten  Wali hambeg luwih │ nguni asal wrejid bangsa sudra │ antuk wenganing Tyas bolong │ tarbukaning Hyang Weruh │ Sunan Benang ingkang murwani │ tatkala mejang tekad │ muruk mirid kawruh │ ring jeng Sunan Kalijaga │ neng madyaning rawa nitih giyota di │ Sitibang antuk jarwa│
 2. │Mila mangke tyasnyarda kelair │ Umahywa tekad kajabariyah │ kadariyah mangsud tyase │ andhaku datullahu │ Budi eling den anggep Gusti │ Pangeraning manungsa │ isnipat rongpuluh │ mawujud kidam lan baka │ mukallapahlil kawadis nyulayani │ gumlarnya barang anyar│
 3. │Kodrat iradat jumenengnya elmi │ kayan samak basar lan kadiran │ muridan ngaliman kehe │ dwidasa cacah kaglung │ rumaket ing bumi lestari │ tegese wujud mutlak │ dadya dzat ranipun│ tan wiwitan tan wekasan│nora sangkan nora paran ngenalyakin │ ing tekad sipattolah│
 4. │Seh Sitibang manganggep Hyang Niddhi │ wujud nora kang katon satmata │ sarupa yayah dheweke │ sipat-sipat mausup │ lir wujudnya bleger tar kaksi │ warnarda tarpa ceda │ mulus alus lurus │ kang nyata tan wujud dora │ lirnya kidam dhihin jumeneng tan kari │ saking pribadinipun│
 5. │Basa baka langgeng tampantawis │ nora rumaket lara kapenak │ jumeneng neng kana kene │ tan ikut nora iku / mokallapah lilkawadisi │ pradikane prabeda │ lan sakehe wujud │ barang anyar gumelar ing rat │ nyulayani sipat kahanan dumadi │ jroning bumi akasa│
 6. │Tembung kodrat kapasang pribadi │ nora ana kang mirib kang madha │ tur buda datanpa prabot │ ngadam praptaning wujud │ jaba jero sebab sawiji │ iradat tegesira │ karsa tanpa ngrembug │ elmu kawruhing kahanan │ ingkang pisah saking pancadriya tebih │ ngungkuli punglu tinggar│
 7. │Kayad urip sarana pribadi │ tes-tinetes kayunya pribadya │ uripe nora nganggo roh │ tan melu lara ngelu │ sirna bungah susah norapi │ jumeneng sakarsa-karsa │ yeku kayad kayun / Seh Siti Jenar waskitha │ tertela trang waskitheng  jalma linuwih │ marga ngaku Pangeran│
 8. │Salat limang wektu puji dhikir │ prastaweng tyas karsanya pribadya │ bener luput tampa dhewe│ sadarpa gung tertamtu │ badan alus kang munah karti │ ngendi ana Hyang Suksma │ kajaba mung ingsun │ mider donya cakrawala │ luhur langit sapta jro bumi tan panggih │ wujudnya dat kang mulya│
 9. │Ngendi-endi kabeh sepa-sepi │ ngalor-ngidul ngulon ngetan tengah │ kana-kene mung neng kene │ kena wujudku dudu │ anging jroku awang uwung sunyi │ isi daging jrowan │ rereged dalemku │ dudu jantung dudu utak │ ingsun ingkang pisah lir culing jemparing │ Mekkah Madinah kambah│
 10. │Dudu budi angen-angen ati │ beneh eling pikir  beneh niyat │ hawa barat napas dene │ suwung  lan wang wung dudu │ wandaningsun jisim kawadis │ tan wun dadya Gusthika │ bosok mawor lebu │ napasku mindraweng jagad │ Bumi geni banyu angin mulih asli │ yeka anyar sedya│
 11. │Wangsul ingsun dat kang muksmeng Widdhi │ pangeranku sifat jalal kamal │ nora karsa salat dhewe │ nora arsa dhadhawuh │ de wong salat pakoning budi │ budi lanat musibat │ tan kena kagugu │ salin-salinparentahnya │ menela-menele tatemeni nora dadi │ tansah ngajak durjana│
 12. │Jroning salat budiku memaling │ jroning dhikir budi nyidrasmara │ kadhang melik amal akeh │ seje datul guyubu │ ingsun iki kang Mahasuci │ dat maulana nyata │ kang layu kayapu │ tur nora kinaya ngapa │ mila Siti Jenar budi nuksmeng Widdhi │ ngrusak gama Mustapa│
 13. │Datan nggugu prentahing si budi │ jengkang-jengking neng masjid ting krembyah │ ganjarane besuk tembe │ yen katarimeng laku │ sejatine nora pinanggih │ neng dunya bae padha │ susah samya mikul │ lara sengsara tan beda / marma Siti Jenar mung ngantep siji │ Gusti dat Maulana│
 14. │Kang sudibya gunardika murti │ tur kang mengku sipat kalidasa│ atas sabarang karsane │ kuwasa murweng kawruh │ ing jalal kahar jamal kamali │ nirmala muka warna │ yayah kawulanipun │ wahyeng angga tan katara │ sekti murti mumpuni salwir dumadi │ mindrawa Endraloka│
 15. │Yeka ingkang den anggep Hyang Widdhi │ Seh Sitibang darmastutyeng karsa / sumarah ing reh dhawuhe │ Tekad jabariyah kaglung │ Kadariyah wimbaning lahir │ madhep mantep tur panggah │ kuwat ing pangaku │ kukuh kasmala nirdaya │ angantepi urip prapteng layu yakin / tan mangran budi cipta│
 16. │Ciptaning tyas Siti Jenar maksi │Wujudira den anggep Mukamad │ mengku rasul sanyatane │ Mukamad sipat kudus │ anyar urip padha nganyari │ rumaket pancandriya │ sajatine gadhuh │ yen wus kapundhut kang gadhah │ dadi lemah bosok mumur dadi najis │ paran dadya gandhulan│
 17. │Budi pikir angen-angen eling │ tunggal wujud akal keneng edan │ susah bingung lali sare │ budya keh nora jujur │ rina wengi mangayu drengki │ mrih raharjane pribadya │ rusaking lyan sokur │ srei wekas nrak durjana │ tur gumunggung umuk temah tibeng nisthip │ ngalani wandanira│
 18. │Getun yen wus tumiba ing dhiri │ seje dat wajibul mulyaning rat │ mulyaning budaya kabeh │ wandaning jalma amung │ ana wujud karsa sawiji │ iku bae tan bisa │ ngakoni sadhawuh │ roro maneh kuwawaa │ lah ta endi pisahe dat lawan budi │ supaya janma nrima│
 19. │Seh Lemahbang rumaket jatining │ eneng sirnaning antaya mulya │ dat kadimah budayane │ dalilnya ramahetu │ sah manganil kahub lirneki │ uculing jemparing plas │ gendewane embuh │ srengat tarekat kakekat │ myang makripat palastha tanpa kang budi │ dat tajalining wanda│
 20. │Lapal Allah tanpa warna kaki │ sajatine bingung embuh nyata │ anulya jumeneng wit bingong │dadya musamanipun │ jati asma neng kalmisani │ yantayumin kaolina │ cukul reh pamuwus │ Muhammadun Rasulullah │ wujud kapir sipat jisim bosok mimir │ mumur dadya bantala│
 21. │Seje kita mukmeng dat linuwih │ kang sadarpa sakti dibyeng laya │ midraweng rat Pangraningong │ murba masesa ulun │ sipat wahadaniyat sawiji │ Esa langgeng ngembara │ angungkuli punglu │ dudu budi dudu nyawa │ dudu urip tanpa sangkan saking pundi │ tanpa paran ing sedya│
 22. │Dadya sejati yayah wujud mami │ tan rekasa kodarat warnanira │ mlaya saparan-parane │ nora nglak nora lesu │ tanpa lara lapa myang ngelih │ gunardi karjeng kara │ adreng cipta luluh │ lebdane saking jiwangga │ tan ketara wahywanya nora nglabeti │ pangya wus aneng kana│
 23. │Siti Jenar pamengkuning urip │ aneng donya  punika pralaya │ nyipta rinten ratri maot │ purwaning kuna idhup │ ngunandika Pangeran Sitibrit │ ngungun rumaket pejah │ kyeh nraka kerasuk │ lara lapa adhem panas │ putek bingung risi susah jroning pati │ seje urip kang mulya│
 24. │Indhup mulya jumeneng pribadi │ nora lelantaran banyu bapa │ sabarang karsane dhewe │ tan asal angin bayu │ bumi geni kabeh kawadis │ alaming karusakan │ kyeh siksa tinemu │ Allah jumeneng sipat anyar │ gothak-athik ngetutken panggawe silib│ Durjananign Agama│
 25. │Punggung mudha wong kadhadhung budi │ cipta iblis lanat pikir setan │ angen-angen jaba gedhe │ nenuntun maring dudu │ wong katiban naraka api │ saka panggendheng driya │ ngraket catur  nepsu │ ireng abang kuning seta │ pira-pira maleksa  makethi-kethi │ rumasuk mring jiwangga│
 26. │Getun temen uripku ing  nguni │ tetep sukci tan kacakrabawa │ nora arah nora enggon │ ireng bang putih embuh │ iji biru dadu myang kuning │ kapan sun bali marang │ uripku rumuhun │ wahyeng pati madyapada │ kok mangkono rasane wong darbe pati │ wong mengku kayad anyar│
 27. │Kayun anyar kodrat iradati │ elmu samak basar myang aliman │ ngrekasa temen rasane │ panca pranawa kudus │ kabeh wandaningsun sekalir │ jro jaba ora ana │ kang ginawa mantuk │ kanggo uripku neng kana │ datan kena kabeh iki wujud najis │ jember tur dadya wisa│
 28. │Rupa-rupa gumelar jroning pati │ pati donya ngraket pancadriya │ nganggo kayad kayun kiye │ cacah sipat rong puluh │ meh kapencut dereng sun mati / panasaran mayuta │ swarga naraka gunggung │ kabeh iku kena rusak │ wujud bathang reged arus amis bacin │ cocok daliling Kur’an│
 29. │Wahama ngamaluje patuni │ gumlaring alam donya gusthika │ lah bener temen maknane │ mayid pating bilulung │ ngetan ngulon angupaya duwit│ busana wastra mulya │ sesatya mas mancur │ datan wruh kabeh gusthika │ nunggang kreta siyas bondhi iku mayid │ prandene ambeg siya│
 30. │Wong den seba ngedhangkrang neng kursi │ sugih bandha wismadi rinengga │ bungah temen panganggepe │ apa ta nora weruh │ barang gumelar donya sekalir │ yun pulastha wong kisma │ prandene gumunggung │ ojo wlas temen sun padha │ nora weruh ciri yen wandana mayit │ de harda kumawawa│
 31. │Drenging cipta Jeng Pangeran Sitibrit │ kayun kayad mampir raganira │ nyipta kesasar parane │ donya neraka agung │ mengku pancandriya kawadis │ lumyat gumlar ing jagad │ surya surup-surup / wulan isining donyarja │ rajabrana dadya panggodhaning pati │ marma tekad pulastha│

PUPUH II
S  I  N  O  M

 1. │Derambeg ulah jiwita │ Seh Siti Jenar  kaesthi │ mrengkang saking Wali-sanga │ jemak kiyas dalil kadis │ tumullar nyakrawati │ kasub kasumbageng catur │ budyarda widayaka │ gunardika ngatas kawrin │ kang cinipta donya ingaranan laya│
 2. │Jroning pati swarga nraka │ bagya cilaka pinanggih │ yeka gumelaring donya │ cocok dalil asmarakandhi │ analmayid pikubri │ wayajidu kalibahu │ satuhune wong pejah │ rumaket jiwangga manggih │ geganjaran swarga lawan naraka│
 3. │Iya iku sapunika │ wis pira-pira nandhani │ suprandene Wali Sanga │ akeh kaliru nampi │ mangkya ingaran urip │ besuk den arani lampus │ mangka Sri Lemahbang │ rinten dalu mardi budi │ guna dibya ing kawruh muksaning angga│
 4. │Muridnya Jenar sekawan │ kang wus bijaksana kakiki │ Juga wasta Ki Busana / Ki Wanabaya kekalih / Ki Canthula kaping tri │ Ki Pringgabaya ping catur │ punika kang wus pana │ Pramanem tekad sawiji │ mantep tetep kamulyan ing tembe gesang│
 5. │Donya ingaranan pejah │ mengku ala lawan becik │ lara kepenak myang bagya │ cilaka nraka suwargi │ tetep sajroning pati │ marma kabeh kang wus gilut │ ngraket kawruhnya Jenar │ rinten ratri minta urip │ tan kawawa nglakoni pati neng donya│
 6. │Kathah para siswantara │ manca desa manca nagri │ ngatas pojaran mulyarja │ anom tuwa jalu estri│ reraton ulah mardi │ de wewejanganing kawruh │ Lemahbang ring sekabat │ winruhken purbaning urip │ kaping kalih wruhken pelawangan gesang│
 7. │Ping tiga panggenan benjang │ urip langgeng tan pantawis │ ping catur panggenan pejah │ kang linakon ing semangkin │ lawan malih paring wrin │ jumenengnya Kang Mahaluhur │ dadine bumi kasa │ para murid ingkang tampi │ kathah siswa kang nglalu golek prakara│
 8. │Liwung aneng marga-marga │ yayah kunjana ambeg diri │ lumaku tan gelem nyimpang │ nekad nunjang cipteng galih │pamrih karampok nuli │ mulih marang tetep idhup │ tan betah aneng donya │ darpa ngupaya yun panggih │ samya gila sedaya nukrata│
 9. │Ing pasar geger puyengan │ wong nekad ngupa prakawis │ mamrih songkolan tabokan │ pepenthungan ngunus keris │ gya konjuk sri Bupati │ tumulya dhedhawuh mikrut │ kacekel gedheng asta │ sekala laju den sepir │ aneng buwi samya manglalu pralaya│
 10. │Tur dereng nganti kapriksa │ ketrangan sedyaning kapti │ denira karya ruhara │ Sri Narendra dhawuh malih │ kinen ngupaya murid │ Seh Lemahbang kang majenun │ yuh kapriksa ingkang trang │ dupantyara ari malih │ nuju pasar ana catur sabat Jenar│
 11. │Karya dedrah murang kaprah │ gya cinekel ing panjagi │ bintara wus tinalenan │ katur ngarsaning narpati │ kapriksa paran marmi │ murang silaning tumuwuh │ mangsuli tanpa krama │ mung ngupadi dalan urip │ nora kuwat lama nglakoni palastra│
 12. │Ingsun muridnya Sitibang │ kang gunardika reh elmi │ putus duga lan watara │ tetela ing donya mati │ jleh bosen sun umaksi │ gumlaring bangke ting blulung │ mayid sapirang-pirang │ ratu pangulu pepatih │ jaksa kabeh susawa temeh gusthika│
 13. │Pra oliya Walisanga │ santri-santri kyai-kyai │ batang kabeh nora wikan │ prandene paksa ambleg dir │ kumawawa wong mati │ pinardi sembahyang sujud │ manembah Nama Allah │ Sejatine donya iki │ nora bisa weruh sipatnya Hyang Suksma│
 14. │Guyub muridnya Seh Siti Jenar │ marang kramaning lestari │ estri priya beg barama │ marma kyeh prakara dadi │ daredah kadya baring │ warna-warna ngupa layu │ ana ngajak sudukan │ tumbak pedhang cipteng galih │ supayane mulih marang jaman gesang│
 15. │Murid kang tan nglalu jiwa │ ngumbar wicara  tan apti │ marang tangga-tangganira │ mangkana wuwusnya murid │ heh kanca-kanca mami │ ana dene kawruhanmu │ sira keneng pitenah │ pembujuknya Wali mukmin │ kang supaya ngereh tan nganggo prabeya│
 16. │Semana Sultan Bintara │ sadarpa ngungun ing galih │ dupi kathahing prakara │ saben-saben tampi warti │ ing mancapraja desi │ ana wong liwung reh dudu │ ngrusak arjeng pranata │ ngayu pati lir punagi │ wong kunjana muridnya Seh Sitiretna│
 17. │Sedene Sri Naranata │ tampi pratelaning patih │ lapurnya pratinggi desa │ wonten durkertateng bumi │ datan mamrih punapi │ mung ngupadi marga layu │ sabatnya Pangran Jenar │ nata gya ngandikeng patih │ heh ta paman sira nglakokna duratma│
 18. │Caraka mrang kartibaya │ sandi tarek talbul ngelmi │ marang dhukuh Krendhasawa │ ring wismeng Pangran Sitibrit │ pethuk myang slajeng warti │ derandum kawruh beg guru │ mahywa mejang penasar │ geseh ngadating leluri │ matur nuwun sandika kyanapatya│
 19. │Manuding kalih punggawa │ kang ahli rasaning elmi │ tur wong gunarda susastra │ surtning sedya winangsit │ sendika wisata glis │ lestari prapteng dhudhukuh │ wus panggya ngataskara │ ing reh lukitaning kapti │ Pangran Jenar sigra jarwa tanpa warna│
 20. │Kathah panunggilanira │ sesarengan tampi elmi │ dupi wus trang Cakrakarwa │ pamitan mantuk lestari │ tantara aneng margi │ prapteng Bintara cumundhuk │ ngarsane kyanapatya │ gya den irid manjing puri│ konjuk nata matur lampahnya dinuta│
 21. │Purwa madyaning wasana │ langkung ngungun Sri Bupati │ Ngandika heh paman patya │ paran pamunahmu dadi │ srananen brastha weri │ Sitibang maling majenun │ menawa ngambra-ambra │ buka rusiyaning bumi │ kyana patih matur dhuh Gusti prayoga│
 22. │Paduka pribadya pangya │ matur pramodaning wali │ wonten durtaning wali │ wonten durtaning Agama │ murang pranataning dini │ rehning puniku mukmin │tur antuk asma kasebut │ Pangeran tandha muktas │ kawruh susilaning Gami │ ngatas karsanira Kangjeng Walisanga│
 23. │Pethuk narendra busana │ rumanti tindak ing Masjid │ tantra prapta tur pranata │ pra wali kurmat sing linggih │ gya salaman waradin │ gantya-gantya nulya lungguh │ parek lang srinarendra │ cinakra na karya gati │ Walisanga reh lukita pasang karna│
 24. │Nulya Sinuhun Bintara │ matur ing Benang sang yogi │ pukulun atur uninga │ ing waktu mangkya keh jalmi │ nglebur pranateng adil │ brastha silaning tumuwuh │ sekel mlija sunarta │ suda kertaning bumi │ praja rengka gempal harjaning widada│
 25. │Pasar-pasar marga-marga │ dhusun-dhusun tegal sabin │ pundi nggen pangupajiwa │ kadhatengan janmi karti │ mangarep enggal mati │ dereng panjagi amikut │ kula priksa aturnya │ angupadi dalan urip│ piyambakipun donya ingaran pralaya│
 26. │Sesambatnya boten kiyat │ kadangon rumaket pati │ tandang bisana beg durga │ yayah rasmala met pati │ salajengipun manjing │ panjara neng buwi layu │ sampun kathah lepiya │ mekaten wahywaning pamrih │ dene dhusun ayom sami ngrampok siya│
 27. │Dadya tawuran bujana │ datan kendhat siyang ratri │ kula upadi kang murwa │ weh kawruh mekaten panggih │ jeng Pangeran Sitibrit │ kang kondhang jumeneng guru │ kagugu para mudha │ temah mursaling urip │ reh wejangan donya punika gusthika│
 28. │Kawula lajeng nyundaka │ kita purih manjing murid │ dwi Ginasrana Bijaksa │ sampun kawejang nampeni │ tiyangipun puniki │ kang kula kinen geguru │ dupi sampun matur trang │ amta lajeng sowan mriki │ ngasta karsa sarehning bangsa uliya│
 29. │ Lamun kula rudapaksa │ tindaking nagari krami │ pinten bobotnya Seh Jenar │ Sunan Benang ngandika ris │ bener jebeng narpati │ kudu rembug Wali Wolu│ Sebab Pangran Lemahbang │ wus jumeneng wali luwih │ yen mengkono sun pribadi kang utusan│
 30. │Wis Sultan sira kondura │ tembe yen ana gineming │ jebeng pasthi kaaturan │ tibaning krampungan mesthi │ sandika  Sri Bupati │ mundur wus datan cinatur │ ucapen Walisanga│ samya gusthi ingkang dadi │ sayogyarja mahyeng kukum madya-tama│

PUPUH III
DHANDHANGGULA

 1. │Kangjeng Sunan Benang   ngandika ris │ heh kanca mukmin paran sayogya │ Pangran Jenar karya dede │ mindaka tameng kawruh │ ngelmu srengat sintruning lahir │ parentah subkanallah │ nyegah dursilayu │ mamrih sampurnaning gesang │ mangkya Sitireta buka wewadi │ babar wadining jagad│
 2. │Srengat Nabi Mustapa weradin │ midraweng rat ngluhurken pangeran │ sarana salat pujine │ junjung kraton Hyang Agung │ brastha weri tobat mring masjid │ supaya pra widada │ idhup pranteng layu │ kagantungan swarga-nraka │ wus binantu wong jawa keh ngleksanani │ wirya tentrem sukarta│
 3. │Mangke Jenar miyak aling-aling │ miridaken elmu ngrusak sarak │ kadipundi sayogyane │ lah punapa karampung │ punapa ta dipun timbali │ tanggap Jeng Kalijaga │ reh prayoganipun │ katimbalan ngaben rahsa │ yen tan arsa pinaring sasmita gaib │ kinen mancas kang cetha│
 4. │Leres lepat pangucapnya misil │ sasaged-saged winulanga │ ywa kalurung elmu aneh │ lamun maksa beguguk │ kula miwah sakanca wali │ prapta ngampil krampungan │ wedananing kukum │ de lamun pareng ki lurah │ kang kautus murid kawula kekalih │ Pangran Bayat Seh Dumba│
 5. │Aben rahsa sasmita kang gaib │ nulya Sunan Benang andhedhawah │ Pangran Bayat wus cumaos │ lan Seh Dumba neng ngayun │ liningan heh Pangran sireki │ sun duta ngataskara │ panggya wong majenun │ kang dhedhukuh Krendasawa │ Seh Lemahbang harda mindakeng gami │ timbalana mring Demak│
 6. │Lamun mopo paringana misil │ lambang sasmita patang prakara │ konen ngecup sabenere │ lan jarwanana hayu │ yun punapa derambeg tikin │ sudarmaning suksma │ dalil Ku’ran sun wruh │ pira-pira cecegahan │ lamun meksa mredut silaning Agami │ enggal nuli baliya│
 7. │Lakunira jebeng sun kantheni │ Ki Seh Dumba kalih wus sandika │ lumampah amung wong loro │ tan dangu karwa rawuh │ dhukuh Krendhasawa umanjing │ bale langgarnya Seh Beng │ salam ngalaekum │ pinuju Seh jenar lagya ingkang │ sung sajarwa murid anyar ingkang manjing │ neng sadaleming langgar│
 8. │Marma datan open tamu prapti │ mung marsudi denira memejang │ para murid lanang wadon │ Pangran Bayat ping telu │ uluk salam tan den wangsuli │ laju mlebu kewala │ karwa jajar lungguh │ brasta silaning pranata │ Sitijenar nora ngengewa sedami │ tansah pambengatira│
 9. │Nyambung sabda Pangran Bayat angling │ heh anak Seh Jenar praptaningwang │ dhapur lumaku sapakon │ pra wali sabiyantu │ animbali mring sira nuli │ kerida laksitengwang │ mandheka caturmu │ rengen sandeng Wali-sanga │ wantu-wantu nora kena mopo karsi │ kagyat Seh Sitireta│
 10. │Heh paman sira lumakyeng tuding │ Wali-sanga nimbali maringwang │ bab iku apa perlune │ sanadyan parilatun │ sun tan arsa reh dudu abdi │ kita nora kaprentah │ jer wali lan ingsun │ padha daging wujud bathang │ sawetara engkas bosok dadya bumi │ kok cumanthaka angundang│
 11. │Ngong neng luhur bumi ngisor langit │ darbek ingsun pribadi purwengwang │ surya candra mlaku dhewe │ tandhane ngguni suwung │ nora kantha tan ika-iki │ dupi ngong prapteng pejah │ neng  donya dedulu │mubarang isining donya │ ananingsun dene kere melu darbi │ padha lan Wali-sanga│
 12. │Nimbalana wong kang mudha pingging │ pasthi gelem sowan dherakalan │ saking wong cubluk budine │ seje kaya wakingsun │ wong waskitha surtyeng pangethi │ sudibya mardiguna │ tan kena kasedul │ kapusan wong santri nglompra │ sulap palsu ngaku cedhak Mahasuci │ tan wruh wandane bathang│
 13. │Ider elmi saben wong den doli │ kinen nembah Hyang mring masjid Demak ││ jrone ana Allah goroh │ sun nguni melu sujud │ prapteng mangkin getun kapati │ tan wruh kuwandaningwang │ lairnya Hyang Agung │ anane jeneng manira │ mangke kena ngarani Kawula Gusti│ reh aneng jaman pejah│
 14. │Besuk yen wus sun pribadi urip │ tamtu tan ana Gusti – kawula │ mung kang urip ingsun dhewe │ langgeng tan ana layu │ judheg nikmat neng tepet sukci │ marmengsun harda susah │ sedhih mengku layu │ rumaket swarga  neraka │ panasaran pira-pira jaman pati │ yeka donya punika│
 15. │Nora betah sun neng riki mati │ kepengin mulih jumeneng gesang │ jaba jero nora duwe │ dene kene kemaru │ jawi kalbu kawula Gusti │ mengku lara kepenak │ sajroning sun layu │ heh Pangran Bayat nek sira │ nora wikan wuwusku mengkono iki │ tetep sasar sewu pejah│
 16. │Pantes bae seneng jaman pati │ kasenengan sarwa-sarwi ana │ pancadriyamu nenonton │ kupingmu krungu angklung │ jroning ati wruh gendhing bribil │ nadyan ati ngulama │ kethuk kenong ya wruh │ rumesik nuci wedana │ esok sore kicah-kicih sabeng warih │ kinarya mrada raga│
 17. │Sajatine budimu pratitis │ abalithuk nasarake umat │ jengkang jengking esuk sore │ jarmu ganjaran besuk │ swarga naraka kanthil rumakti │ wong nganti karanjingan │ dening ujar palsu │ kaseb sembahyang trataban │ wus mangkono wong keneng pambujuk eblis │ gebas gebes dhikiran│
 18. │Apa tan wruh yen wandane daging │ otot balung sungsum bakal rusak │ priye lehmu ambecikake │ nadyan salat ping sewu │ sadina tan wurung mati │ awakmu kang kapulas │ bakal dadya lebu │ jer wardanira gusthika │ apa wali mulih bisa nggawa daging │ paman iku wis ora│
 19. │Lah bok aja dahwen marang mami │ nimbali Seh Jenar wong bijaksa │ manawa kawiyak warnane │ palsune nora payu │ lamun nganti akeh jalma wrin │ jer wali kabeh krenah │ngapusi wong cubluk │ coba sira Pangran Bayat │ sun takon apa wus Mahasuci │ pethekku durung priksa│
 20. │Aja maneh rupane Hyang Wuddhi │ malaekat bae durung wikan │ nadyan malaekat kang copot │ sireku durung weruh │ mung bingungmu dhewe kopikir │ ngupaya Gusti Allah │ tan bisa ketemu │ kana-kana ora ana │ kene dudu temah budimu keesthi │ ngangen-angen Pangeran│
 21. │Kagyad Pangeran Bayat nabda aris │ myang Seh Dumba nglairken panedya │ heh Seh Jenar ywa mangkono │ paduka sewu kliru │ donya iki ingaran pati │ ana swarga naraka │ iku tembung luput │ nora kaprah jamak kiyas │ dalil kadis sulaya kang sira esthi │ nut pikir kurang arja│
 22. │Magkya srengat Arab maratani │ Tanah Jawa temah narik tama │ kabeh wus hayu budine │ mangke sira mathungul │ kabul wrata mancanagari │ memuruk ngrusak sarak │ donya aran layu │ akir ingaranan gesang │ swarga nraka katemu ana ing ngriki │ yeka wong nglebur kaprah│
 23. │Katampanan wong kang mudha pingging │ mangke harda wong murang kartarta │ awit wejangta mangkono │ lah endi gandhulanmu │ ku’ran apa kadis punapi │ dene tan lumrah kathah │ Lemahbang sumambung / o o dene sira tuna │ dadya wali tan weruh unining tapsir │ becik dadiya bujang│
 24. │Abelayang luwung angger urip │ yen tinari mati kipa-kipa │ ambegmu pasrah jiwane │ kapundhut rinten dalu │ lega lila wuwusmu kidip │ tur weruha ngrejahan │ dijaluk nyawamu │ lah ku bedane apa │ bujang Baujayan karo para wli │ yeka lah lagi padha│
 25. │Heh Pangeran Bayat sira yun wrin │ gegandhulanku mamet kitab apa │ e, e bodho temen kowe │ lehmu ngaji geguru │ wong Samarang prapta ing ngriki │ pruwita ngelmu rahsa │ dene sira limut │ ngesthi catur ngayawara │ dalil Kuran nora pisan sira budi │ mung mestu swara dora│
 26. │Nora pisan nyukmeng tyas utami │ yen mangkono ciptamu kasasar │ luwih becik dadi kadhet │ Iku wong dhemen idhup │ nadyan ngutil anggere urip │ warokan Panaraga │ kang kaya tekadmu │ ngaku wali luwih gampang │ suprandene kaget wruh klakuwan mami │ mamet sorah musakap│
 27. │Rungokena rapale kang muni │ kayun dakim lamatuha badan │ kang mangkono pardikane │ bangsa urip tan layu │ langgeng ing salaminira urip │ mila donya punika │ dudu aran idhup │ pratandhane sira pejah │ aneng donya donya ingaranan pati │ lah paman rasakena│
 28. │Wal mayyitu pingali milkubri │ yujidu kalibahu tegesnya │ wong neng alam kubur oleh │ awak-awakan nemu │ marma tanpa nraka suwargi │ wruhanmu samangkya │ Pangran Bayat muwus │ lah endi swarga neraka │ sun yun weruh duduhena sun catheti │ katur ing Wali │
 29. │Pangeran Jenar angandhika malih │ mring kang paman Pangeran Tembayat │ mangkana pangandikane │ heh paman wruhanmu │ swarga nraka wujud kekalih │ tur saking kadadeyan │ kitab Mupit nebut │ analjana tuwannara │ wujudani makhlukakatani limeki │ alana sapunika│
 30. │Swarga nraka samya wujud kaksi │ tur ndina deken mangke iya │ ingsun kiyas planggerane │ kabuh wujud kang lebur │ tandhanira suawarga manik │ ngong bengkas babar pisan │ sawarga kang luhung │ seneng lan condhonging manah │ nora kurang wong neng kreta brebes mili │ ojogan ngura-ura│
 31. │Gandhang sindhen gendhing Jenthikmanis │ giyak-giyak nembang lam lumampah │ kinanthi melung swarane │ tan dumeh wong memikul │ gendhong nyunggi barang nyenyangking │ ojogan mring ing Demak │ ana swarganipun │ reh seneng parenging prana │ turu sewan bantal dhingklik akeh tinggi │ jro jiwa sukawirya│
 32. │Wong neng swarga barang sarwa sarwi │ yen lelungan kapenak kang badan │ bendhi kreta gledheg-gledeg │ yen nerakane rawuh │ mrebes mili sagarwa siwi │ wus pira-pira lunya │ mokal sira tan wruh │ kadhang nglakoni wus paham │ nora susah paman sun jerengi malih │ kang muruk marang sira│
 33. │Marma wus tetela donya iki │ jeneng pati mengku swarga nraka │ para Mukmin wali bangke │nadyan saiki durung │ nora suwe bakal nemahi │ ingsun lan sira padha │ Gusthika lelaku │ lah elinga ywa mengkana │ kumawana dadya kongkonan sumrinthil │ mung dupahi carita│
 34. │Sang Seh Dumba anambungi angling │ adhuh Kangjeng Pangeran Lemahbang │ bok sampun mekaten angger │ kaprah punika unggul │ nadyan leres namung sakedhik │ salah nratani jagad │ tur sajatinipun │klintu pamurading Kuran │ kalih dening malih jumenengnya Gami │ antuk bebaluh nata│

PUPUH IV
P A N G K U R

 1. │Jeng Sultan Adi Bintara │ nyantosani Arab Hukum agami │ sing sapa nacad geguyu │ tentu antuk siyasat │ boten yogya boten kiyat kawon guyub │ srengat wor nagara krama │ tan gandra sapinten ngriki│
 2. │Punapa boya kengetan │ brastha Majalengka purwaning santri │ suprandene sirna larut │ katempuh sabilollah │ tur narendra binathara sugih wadu │ angreh pra bupati arya │ boten kwawi mengsah santri│
 3. │Reh lagi jinurung ing Hyang │ gama Arab awrat tataning bumi │ mula ing mangkya dika yun │ mindakeng Wali-sanga │ boten wande Krendhasawa dadya awu │ agama rumaket praja │ lan enggeta narik yekti│
 4. │De paduka mengaku tekad │ Kang mekaten yogya kagem pribadi │ samun kinarya memuruk │ rign siswantara mudha │ reh ruhara daredah dadya majenun │ suda widyaning widada │ druhaka gung manjing sepir│
 5. │Wonten kang dadya tawuran │ tur karampok sinempal-sempal mati │ wong karya ruhareng dlanggung │ pasar-pasar sungkawa │ de hardawalepa denya gilut  kawruh │ nadyan ngupa dalan laya │ nanging penasaran kang margi│
 6. │Saru pocapaning wuntat │ kondhang catur terah turuning weri │ weri-werining praja gung │ kagunggung murang arja │ ngrusak karta saruning jana sawegung │ wong yun sae wonten ngrika │ kedah sae wonten ngriki│
 7. │Ucapen para sakabat │ Seh Sitibang sekawan kang wus muklis │ tan tebih marek neng riku │ wasta Ki Pringgabaya │ dupi mireng sabda Seh Dumba gya nambung │ nabda kaduk manuhara │ heh kadang Dumba prayogi│
 8. │Atur dika mring Jeng Pangeran │ sarta leres-leres dika pribadi │ jer sampyan seneng tumuwuh │ neng donya barang gumelar │ sarwa-sarwi bangsa wastra bagus-bagus │ gampang ngrenah adol ucap │ sasat buruh adol trasi│
 9. │Wirang isin angger gesang │ lamun murid Sitibrit kang wus muklis │ ring rerupan tan kapencut │ aseneng gumlaring rat │ mung angesti trusthaning tyas tembe idhup │ mangke jiwaningsun tunggal │ lan bathang kang jejemberi│
 10. │Sabisa-bisa kumedah │ ngupa marga direngsun ngupa urip │ jiwengong boten andulu │ kenunutan bebathang wuda │ wuda ngelih sun katempuh luru butuh │ sanadyan ana Pangeran │ nora kena den jaluki│
 11. │Jaluk bebed jaluk sega │ nora oleh katempuh sun pribadi │ jarik klambi iket sabuk │ tuku marang prombengan │ ingsun ngelih jajan sega iwak duduh │ kapriye gonku mangeran │ Allah-Allah ketan lopis│
 12. │Pinuji sinembah-sembah │ jebul ora bisa aweh rijeki │ temah katempuh uripku │ ngupaya saben dina │ dijaluki maring mayit daging nunut │ kang bakal sun tinggal bathang │ tan kena ginawa malih│
 13. │Heh rasakna Ki Seh Dumba │ catur kita lebokna sanubari │ yen wus trang buwangen semprung │ rehning tan seneng sira │ mung anggugu bathangmu kogawa mantuk │ mring akerat gawa bathang │ nora wurung mati malih│
 14. │Jer ciptanta mring sawarga │ kotemeni gawemu jengkang jengking │ kicah-kicih keceh banyu │ yen wis nuli sembahyang │ marep kulon reh kulon enggong Hyang Agung │ nanging kojaluki sandhang │ pangan pesthi ora oleh│
 15. │Lamun pangaringwang │ Seh Sitibang donya ingaranan pati │ marma tan ana Hyang Agung │ malekat donya sonya │ nanging besuk yen urip ingsun katemu │ kadhang sun jumeneng Allah │ lah ing kono kita mulih│
 16. │Yen saiki kinen nembah │ maring masjid ingsun dudu wong Kapir │ kapiran Pangeran embuh │ buh kene buh kana │ wus mengkono yen lakune santri gundhul │ gegandhulan kandhilollah │ mendem Allah wuta tuli│
 17. │Seje sun murid Seh Jenar │ nora nggugu catur yen datan uning │ ngukuhi sarengat durung │ yen bakal tembe tuna │ heh ta Dumba kabeh pikiren wuwusku │ jro dhadhamu ana Kuran │ rujuke Seh Pesthi uning│
 18. │Pangran Tembayat ngandika │ he wis padha menenga ywa cariwis │ mung anak Jenar karepmu │ katimbalan ring Demak │ apa gelem apa mopo ngong yun ngrungu │ ywa kakehan mendhar cipta │ padu balung tanpa isi│
 19. │Pangran Sitibang wacana │ o, o dene ngeyel temen sireki │ wong dadya duta mung tutur │ sun tan gelem tumrapta │ aja ingkang ajur mumur dadya glepung │ manira pasthi tan sumelang │ malah bungah kita urip│
 20. │Sun mati sugih druhaka │ rina wengi rumaket nraka api │ lara kapenak tinemu │ bungah susah sun sandhang │ seje lamun kita mahywa saking lampus │ tumeka urip sampurna│ langgeng nora ika iki│
 21. │Pangran Tembayat nabda │ heh anak mas tetep sira wus beling │ lumuh kareh ambeg liwung │ tan singlar lara-lapa │ yen mangkono karsanra ingsun sokur │ kejaba iku sun tampa │ welingnya Jeng Sunan Kali│
 22. │Kinon maringken sasmita │ patang pasal cupen ingkang patitis │ siji bak kala Hyang Agung │ karya gumelaring jagad │ prabot apa barang apa bakalipun │ loro bab kinen tetanya │ Endi omahnya Hyang Widdhi│
 23. │Telu bab kalonging nyawa │ saben dina nganti entek mring endi │ catur bab kang Mahaluhur │ rupane kaya ngapa │ Pangran Jenar manthuk-manthuk guyu guguk │ iku cangkrimaning bocah │ gya lon reh nambung maring murid│
 24. │Ki Bisana kang neng ngarsa │ heh Bisana babaren lambang iki │ reh cangkriman remeh cubluk │ kowe bae kang mancas │ lah majuwa sira dadya wewakilku │ matur sandika Krepana │ ngangsek kepara neng ngarsi│
 25. │Munjuk yayah madubranta │ dhuh Jeng Pangran Tembayat amba darmi │ mituhu dhawuhing guru │ mancas sasmita Tuwan │ lamun lepat sayektine meminta ampun │ pinten banggi kaleresan / kula tiyang daya pingging│
 26. │Janma sudra turun desa │ nora karya kuthung silaning krami │ sajeg jumbleg ing dhedhukuh │ tuna pasang wicara │ dereng nate wrin pasamuwan janma gung │ tamtu kirang yudapraja │ wimbaning ling tuna luwih│
 27. │Tur gumeter guragapan │ glogap-glagep kuwur kaworan ajrih │ jirih jaragan wong dhusun │ sampun kirang aksama │ budi kethul kithal gratul lantih blilu │ kajibah sumanggem karsa │ wakilnya jeng gurunandi│
 28. │Kasikuning tuna krama │ dadya wuruk kulesthi jroning pati │ kapatuh salaminipun │ Pangran Bayat ngandika │ sun tarima sadurunge wahyeng wuwus │ wus jaragan kowe desa │ cingkrang kramaning priyayi│
 29. │Malah yen bener sabdanta │ ingsun guu mring sira kopratitis │ luput kleru panggonamu │ lah wis pecahen mara │ Ki Bisana sendika bab kang rumuhun │ Allah kang akarya jagad │ punika sayekti kidib│
 30. │Jagad rat punika anyar │ Gusti Allah boten karsa kawadis │ dalilnya layatadkiru │ ila muhdis tegesnya │ boten karsa dedamelan barang wujud │ menggah dadosnya alam-rad │ wus yudriku mahiyati│
 31. │Liripun manggih kahanan │ alam donya punika la-awali │ tan wonten wiwitanipun │ kathah yen kula babar │ bok menawi kertas sakendhang tan cukup │ met wewaton saking kuran │ anyaring alam sakalir│
 32. │Kang kaping kalih pralambang │ Tuwan tanya wismanira Hyang Widdhi │ bab puniku boten ewuh │ Allah manksma ign Dzat │ Dzat wajibul wujud pacangkramanipun │ la jamana la makana │ munggeng dzat wisma kakiki│
 33. │Kathah manawi kabuka │ boten cukup kertas pos pitung kodhi │ samanten kewala kacup │ gantya lambang kaping tiga │ longing nyawa rinten ratri ngantos puput │ dhateng pundi sirnanira │ iladalah langkung gampil│
 34. │Nyawa boya boten saged suda │ boten wewah gingsirnya karsa mulih │ saking pejah dhateng idhup │ langgeng tantara lama │ yen kalonge sasat kawadis mathuthuk │ gripis lir den mangsa rayap │ panjang yen kawula tulis│
 35. │Nadyan kula sudra desa │ nanging  putus parama basa Kawi │ Krama ngoko nawung kidung │ lagu Sansekrit tembang │ boya kewran ukara anjereng ejum │ nadyan dede empu jangga │ widayaka sawatawis│
 36. │Cukup silaning disastra │ pawiyatan Pangran Sitibang ngenting │ siswa ngataskareng tuduh │ kang ngajar lwih bisana │ ingkang tanpa yayah jamuna beg cukup │ mardi gunardi kapasang │ karna jiwatma nampani│
 37. │Patanya kaping sakawan │ mundhut priksa warnanya Mahasuci │ Kitab Hulumodin sung wruh │ wallahu lahirpisan │ watinulinsan, baetullilahu │ jarwanya jaba manungsa │ puniku warnaning Winddhi│
 38. │Batining janma wismeng Hyang │ kathah-kathah jarwanya Hulumodin │ yen kula tur priksa bingung │ paduka boten tapa │ bok menwi kula kagalih majenun │ wejanganipun Seh Sitibang │ kang sampun amba tampeni│
 39. │Mila yen amung penanya │ kang kadi yeka kula sakethi gampil │ kagulung gilig lir punglu │ kabengkas sirna ilang │ temah wang wung klowongan jagad suwung │ yen kajereng ibekan │ makaten kawruh Seh Abrit│
 40. │Purweng manungsa winejang │ wijang-wijang siswa gampil nampeni │ sora cetha boten bingung │ ing reh jiwita tama │ tameng budra saking layu prapteng idhup │ wela-wela kasatmata │ ngegla kenging den sekseni│
 41. │Tanpa sintru tanpa lambang │ ngeblak blaka suta boya met pamrih │ sirna panyakraning buju │ lan sukrenah blas ilang │ slaya lawan guru-guru sanesipun │ ting klesik lir adol dandang │ tur datan sepi met pamrih│
 42. │Kula sampun rambah-rambah │ puruhita winejang wali mukmin │ winruhken Muamad Rasul │ Allah Pangeran amba │ wahyeng sabda nenuntun kawula bingung │ kondheng mirang-miring ngawak │ ngawur pepathokan sepi│
 43. │Ngelmu Arab dados Buda │ Buda mukir pamet waton Jeng Nabi │ tanpa matiraga ngluyur │ mubeng agiras papriman │ lamun kawruh Arab sirna tapanipun │ kejawi wulan Ramelan │ cegah bukti boten apti│
 44. │Nanging wali maksih Buda │ tandhanipun sring manjing marang sepi │ guwa-guwa kayu watu │ gunung alas segara │ linebonan gentur karsa ngiras laku │ pamrih katemu Hyang Suksma │ yeka kedhadhung ijajil│
 45. │Critaning para ambiya │ boten wonten kang cegah mangan mutih │ ngluwat melek cegah turu │ puniku boya klampah │ kajawi wong Buda badane winasuh │ lah sumangga kagaliha │ pamanecas kawula misil│

PUPUH V
ASMARANDANA

 1. │Langkung wagugen  ing galih │ Jeng Pangran Bayat Seh Dumba │ wrin pamecahing pasemon │ amung muridnya kewala │ panngran Ki Bisana │ makaten pangawruhipun │ saiba Seh Sitireta│
 2. │Ngunandika jroning galih │ tuhu mardiguna dibya │ Pangran Jenar samuride │ trustha budyambeg widada │ ing kene-kana kena │ layak bae tega layu │ bajaksaneng kawruh mulya│
 3. │Semana duta kekalih │ dupi sampun tetela trang │ elmu myang kelakuwane │ Siti Jenar muridnya │ sadene mecah lambang │ tumulya pamitan mundur │ Pangran Bayat lan Seh Dumba│
 4. │Nanging datan den wangsuli │ laju mundur palarasan │ neng margi grenengan karo │ Seh Dumba matur Jeng Pangran │ kula biyantu tekad │ yen makaten kang tinemu │ karya trimaning wardaya│
 5. │Para siswa angantepi │ saking judheg reh pamardya │ Pangran Jenar wejangane │ upami kula mruhita │ balik mestu sukarta │ neng ngrikyamba yun mituhu │ wangsul brangta mareng ngelma│
 6. │Pangran Bayat langkung wengis │ ngandika dhateng Seh Dumba │ heh Dumba aja mangkono │ nguni sira bangsa sudra │ ing mangke manjing waswa│ kawiryan jenengnmu arum │ wus dadya santri suhada│
 7. │Paran karya malih kapti │ mituhu Seh Lemah Lincat │ ngelmune tan lumrah ngakeh │ de sirarsa muruhita │ ing Demak kurang apa │ barang kawruh nora ewuh │ kadibyaning Wali-sanga│
 8. │Wus payo enggal lumaris │ ngleksanani reh dinuta │ tan antara laksitane │ prapteng Demak nuju pepak │ pra wali lenggah rampak │ neng surambi samya gugup │ wrin cundaka dwi tumrapta│
 9. │Wusnya samya krameng  mukmin │ sinreng wigatining sabda │ ring Jeng Benang andikane │ heh jebeng Bayat kaya apa │ duta Seh Lemahlempung │ derarda kagila-gila│
 10. │Umatur duta kekalih │ leres pabrataning warta │ pra siswa sampun reraton │ Jalu priya talbul ngelma │ ing reh endraning laya │ leres tekadipun idhup │ donya puniki pralaya│
 11. │Kathah-kathah titi ngenting│ purwa madyaning wasana │ sadene wahyweng pasemon │ tumrecep kacup sadaya │ tur wakil pamecahnya │ muridipun kang kasebut │ Ki Bisana nora karya│
 12. │Trah dama srawungan desi │ prandene gunarda krama │ yayah carakan karaton │ cukat terampil trangginas │ genep susila madya │ kuciwa srengat kelebur │ Jabariyah Kadariyah│
 13. │Rumaket kalih tan yukti │ mrengkang saking Wali-sanga │ mulyeng masjid badhe asor │ brastha nembah rabul ngalam │ yen pun Jenar kapanjang │ menggah latu dereng murub │ prayogi siniram toya│
 14. │Menawi tembe malahi dadya wong ulah praktiknya │ ngrusak sukarta prajajeng │ Wali-sanga temah ina │ yen jenar tan pulastha │ boten wande hera-heru │ rerusuh marang kertarta│
 15. │Yogya nunten den lampahi │ sirnane kawruh dupara │ wejangnya Seh Sitiyampo │ Sunan benang angandika │ heh yayi Kalijaga │ priye prayoganing laku │ pandoning Hyang reh pidana│
 16. │Umatur Jeng Sunan Kali │ sae nglempakaken para │ sagung mukmin ngulama kyeh │ lan malih perlu katuran │ Sultan Adi Bintara│ klempakan wahywaning kukum │ Siti Jenar den pancaka│
 17. │Yogi dinten benjing-enjing │ pinrih rawuh wanci loka │ nanging utusan mangke │ Jeng Benang nud ing sekabat │ wus winangsit reh kajad │ ngaturi ingkang sinuhun │ pra-wadya wuwah praja│
 18. │Ing wanci tabastha enjing │ pepak kang para uliya │ lungyeng srambi lir adate / satengah nawa Jeng Sultan │ patih pangulu jaksa │ rawuh para wali methuk │ kurmat tataning ngulama│
 19. │Lenggah kangjeng Sribupati │ pra punggawa tata atap │ jajar urut klenggahane │ mukmin samya jawab asta │ mubeng ganti gumantya │ gya so ing wetaranipun │ Sunan Benang angandika│
 20. │Heh Jeng Sultan marma sami │ sun aturi siniwaka │ neng srambi sapara rate │ yun ngrembug prakara durta │ leres atur andika │ Pangeran Jenar abeguguh │ migena tindak agama│
 21. │Kita wus nyundaka maksi │ elmu kalakuwanira │ dera memirid muride │ tetela ngrusak kertarta │ silaning yudapraja │ anenuntun telah dudu │ kathah siswa mrih ruhara│
 22. │Donya ingaran pati │ tembe ingaranan gesang │ kajabariyah tekade │ kadariyah mangsuk angga │ reh endraning pralaya │ sakabat kang tampa bingung │ majenun ngrusak widada│
 23. │Paran yogyaning pambudi │ kang kapenak linakonan │ Sultan matur kula dherek │ biyantu pulsthanira │ srana prajurit praja │ Pangran Modang gya sumambung │ puniku kirangg sakeca│
 24. │Yen rinabaseng prajurit │ puniku dede wong ngraman │ sae den alus kemawon │ sanadyan kukum pralaya │ saking lembat kewala │ kawula sakanca rawuh │ samya maninggal lungaya│
 25. │Kangjeng Rahdyan Bupati │ Wanasalam nambung sabda │ yen makaten kulo mopo │ nyulayani tatapraja │ tindaknya janmi byuha │ nglairaken ukum saru │ antuk dhendhaning bawana│
 26. │Pejahnya janma tan kenging │ mahywa saking palacidra │ reh wonten jenenging kraton │ kedah ratu karya prentah │ mupakat katimbang rat │ katimbalan yen tan ayun │ dadya nawala masesa│
 27. │Kenging tinelasan awit │ mogok dhawuhing narendra │ punapa marginya dados │ wus dhawah serat prampungan │ winisesa sakarsa │ boten kenging songkol penthung │ sah tibaning kukum pejah│
 28. │Reh punika bangsa wali │ kalebet agung uliya │ tan kenging swiyah sedane │ nadyan kang kaleres ngisas │ kedah sami pangkatnya │ mekaten piagem ulun │ byakta met prajurit byuha│
 29. │Yen boten mekaten Gusti │ cingkrang jejering wiradya │ pun patih sadarpa mopo │ nistha donya ngakir siksa │ den geguyu buwana │ surya candra susup-susup │ ngereng erengadil kerta│
 30. │Lamun yun kacidara nguni │ sampun ngaturi narendra │ dhedhemitan inggih dados │ nanging maksaa tumindak │ manawi waris gugat │ sinten mangentar saestu │ antuk wasisaning praja│
 31. │Mila prayogamba Gusti │ paduka paring nawala │ wasesa caraning kraton │ patih pangulu lan jaksa │ samya tur tandha nama │ tetep krampunganing kraton │ makaten reh witaradya│
 32. │Narendra pethuk ing galih │ sedaya mukmin uliya │ memuja mantra rumojong │ aturnya naya,’ waktra │ tetes met waton byuha │ Jeng Sultan sigra dhadhawuh │ karya nawala wasesa│
 33. │Juru panitra tinuding │ gya manurat waton adat │ lepiya kuna-kunane │ tantara rampung panitra │ katur rekyana patya │ nulya konjuk Jeng Sinuhun │ kapriksa tembayeng sastra│
 34. │Penget nawalanira Ji │ Sultan Adi Natagama │ Bintara mandhireng kraten │ dhumawuha pakenira │ Pangeran Sitirekta │ ing Krendhasawa dhedhukuh │ liring sarta jeneng manira│
 35. │Tampi aturing pra elid │ kang kumpul prajeng Bintara │ sartane wus mirengake │ paturaning Wali-sanga │ pakenira mindaka │ nglebur silaning tumuwuh │ nyenyampah dinil Mustapa│
 36. │Mangkya karsaning para lid │ biyantu jeneng manira │ ingsun timbali tetemon │ mring Demak mangadu rahsa │ barenga duteng praja │ yen mopo nora umestu │ wasesa pegas lungaya│
 37. │Titi wahywaning srat Pati │ Bintara kaping dwidasa │ Jumadilakir taun Be │ Tumpak ing candra sengkala │ Nir Jalma Catur Tunggal │ katandhan Sinuhun Prabu │ Sultan Adi Natagama│
 38. │Wusnya nata anandhani │ patih pangulu lan jaksa │ samya mestu teken kabeh │ wilapa kabungkus sutra │ jenar dadya pralambang │ kenging rukun kenging rampung │ gya katur Jeng Suna Benang│
 39. │Wus tinampan  gya anggalih │ kang sayoga dadya duta │ ngampil karampungan srate │ sastra nawala wasesa │ Jeng Sunan Kalijaga │ umatur prayoganipun │ kanca sadaya lumaksa│
 40. │Angandika Jeng Mahribi │ lelima bae utama │ gawa sabat dhewe-dhewe │ siji jebeng Sunan Benang │ loro jebeng Malaya │ telu kaki Pangran Ngudung │ kapatnya Pangeran Modang│
 41. │Lima Suna Geseng kanthi │ sabat muridnya sadaya │ de Pangran Bayat neng kene │ tunggu masjid lan Seh Dumba │ Sultan sa-abdinira │ kondura ngrekas kadhatun │ yen muridnya Jenar ngroda│
 42. │Paksa baring lir kang uwis │ prajurit wira tamtama │ konen nganglang esuk sore │ rumanti yitneng prajarja │ Kangjeng Sultan sandika │ gya kondur sawadya mestu │ patih sampun kadhawuhan│
 43. │Warata para Bupati │ kinen yitneng kartibaya │ Seh Jenar sabat muride │ ucape gangsal uliya │ wali sampun sumakta │ bekta santri patangpuluh │ bidhal dhateng Krendasawa│
 44. │Elur nganggo sarwa putih │ samya nyangkelit jambiya │ gangsal wali ngarsa dhewe │ Sunan Benang pangajengnya │ tantara enggal prapta │ aneng Krendasawa dhukuh │ jujug wismeng Prangran Jenar│
 45. │Kapareng lenggah neng masjid │ lagya mulang para sabat │ kang lagya nyar manjing tarek │ estri priya jejel rangap │ saking mancanagara │ pinuju ingkang cinatur │ dadine bumi akasa│
 46. │Saking tapsir Kaelani │ nulya wali gangsal merak │ neng pante langgar nabde lon │ tatakramaning ulama │ kangjeng Wali lelima │ sarwi salam ngalaikum │ Pangran Jenar tan nglawe│
 47. │Eca denya marid ngelmi │ lawan sakabt sekawan │ wali-wali tetamune │ dera pasangkara  arja │ Pangran kendel kewala │ sigra Sunan Benang mlebu │ buka pintu langgar menga│
 48. │Wali gangsal samya manjing │ pra murid neng panti jaba │ lenggah tan ana swarane │ Seh jenar maksih memejang │ kang swara cetha sora │ tan maelu mring tetamu │ gya Sunan Benang ngandika│
 49. │Heh jebeng leren dhisik │ sun dutaning pengadilan │ kinan kapangya ring kowe │ karsanireng Wali-sanga │ biyantu Kraton Jawa │ lah iki nawalanipun │ enggal sira tampanana│
 50. │Pangran Jenar tan marduli │ eca denira jejarwa │ gya serat inguncalake │ tibeng pangkone Seh Jenar │ maksa api tan mriksa │ kang serat cinadhak gupuh │ dening Suna Kalijaga│
 51. │Gya wecana  sora titi │ tembayeng sasra wasesa │ purwa madya wasana tek │ Pangran jenar tan miyarsa │ Jeng Benang angandika │ sarwi ngasta tanganipun │ heh Jenar kang lagya laya│
 52. │Menenga ingsun tuturi │ gya leren Pangran lemahbang │ pasang karna mirengake │ dhawuhnya Sinuhun Benang │ lah mayid prapteningwang │ sakanca dinuteng kukum │ pangadilan ing Bintara│
 53. │Kinen nimbali sireki │ srana nawala wasesa │ rukun rampung dina kiye │ yen mopo tampa pidana │ yen sandika raharja │ adu surasaning kawuh │ mupakatan Wali-sanga│
 54. │Pangran Lemahbang nabda ris │ heh Benang nimbali kita │ marang Bintara sun lumoh │ nora kabawah kaprentah │ kejaba jroning manah │ kang dhedhawuh sun mituhu │ liya punika tan arsa│
 55. │Sabab mayid padha mayid │ pagene nganggo paprentah │ wong nora ana bedane │ padha tan weruh Hyang Suksma │ tan pae nembah asma │ de kumawawa kumingsun │ dhawuh samining gusthika│
 56. │De sira yun ngadu elmi │ ngusussake gilut rahsa │ payo aneng kene bae │ janji wewaton musakap │ kitab alam ibarat │ nadyan anggitnya │wong layu │ ingkang nganggo padha laya│
 57. │Pangran Modang nambung angling │ heh kakang Seh Siti Jenar │ lah punapa patakone │ donya ingaran pralaya │ benjang nama jiwita │ coba manira nedya wruh │ lairna wirayatira│
 58. │Pangran lemahbang mangsuli │ heh Modang prastawakena │ tandhane urip lapale │ kayun daim layu muta │ abadan tegesira │ urip jumeneng tan layu │ abadan salaminira│
 59. │Denen mangke jeneng pati │ jarwane kitab Talmisan │ heh rungokna rapale │ wal mayid alamul kobra │ yajidu wakaliba │ mayid aneng alam kubur │ anemu awak-awakan│

PUPUH VI
DHANDHANGGULA

 1. │Mila kubur sun gonken samangkin │ awit urip kita nemu wanda │ wujud kawadis mangkene │ dene planggeranipun │ al ngalamu kulu mijidin │ saben alam kuwanda │ de ngong yen wu idhup │ tertamtu nemi angga │ yen manggiha katon tiningalan mangkin │ kusus catur manira│
 2. │Boya samar ingsun besuk urip │ nora ngawur sapunika pejah │ uripku cangkrameng kene │ anemu jisim wujud │ balung sumsum otot myang daging │ getun kesasar pejah │ penasaran agung │ godha rencana blis setan │ pira-pira neraka rumaket jisim │ balenggu rante wedang│
 3. │Getun temen dene kita mati │ nganggo pancandriya sipat anyar │ weteng jerowan angame │ ngelak ngelih katempuh │ lara lapa kajibah mami │ getih daging nununtun │ tar wun dadya lebu │ luru ingon saben dina │ besuk ingsun urip pesthi kari │ tanpa kena ginawa-a│
 4. │Akeh temen rencananing pati │ anak bojo bapa biyung sanak │ kabeh dadi godha gedhe │ seje karo wong idhup │ tanpa apa amung pribadi │ ngelak ngelih nesu nora │ mung mupangat nutuk │ Sunan Geseng nembung  sabda │ heh Seh Jenar iku tan kaprah sireki │ bener salah tan lumrah│
 5. │Kang mupakat dalilmu wong mati │ nemu awak benjang neng kerat │ kang tampa ganjaran tembe │ swarga nraka sing wujud │ kang nampani ganjaran akir │ esthimu harda salah │ nylayani pra jamhur │ kitab Kuran Tanah Ajam │ prapteng Jawi Sinung murad mring munasip │ alam besuk kasiksa│
 6. │Anenarik tyas tameng dumadi │ ywa nerajang budi kadurjanan │ masjid dadya kijab gedhe │ manembah ring  Hyang agung │ ngegungaken keraton Widhhi │ supaya kyeh widada │ dadining tumuwuh │ ngeker durtaning agama │ raja-kaya kewan wana samodradi │ nora karya duraka│
 7. │Anging janma manungsa kang juti │ jeneng ala kahananing dunyo │ kabeh janma saantero │ kamulyan uga manus │ mangka sira ngantepi budi │ kalurug durteng gama │ brastha sembah sujud │ nyenyampah hambaning tama │ wus byawara warata wedi ring Gusti │ sumebar tyas susela│
 8. │Mangke sira babar kawruh pingging │ ngabaraken mejang elmu nasak │ temtu kajurang lakune │ krana donya kotemu │ katon ala tumular warti │ mratani cakrawala │ jagad anggeguyu │ ngerang erang marang sira │ kawruh donya kang katon sira singkiri │ tansah ngrabaseng karsa│
 9. │Seh Sitibang mesem-mesem angling │ Geseng caturmu tan payu sigar │ bribil sawiji sun emoh │ padene wali ngasruh │ catur methit saluhur langit │ ko tunjang brangkang nglongan │ san atimu luhur │ ingsun wus tutur bab donya │ enggon nraka duka cipta panas perih │ wruh kabeh wong pralaya│
 10. │Wus enggone paran kita mungkir │ sanadyan Jeng Mukamad ing kuna │ antuk siksa nraka gedhe │ kaburak mlayu nyingkup │ nyingit manjing guwa tana wrin │ saking delape sungkan││ mulih marang idhup │ gumlar donya owel eman │ emoh ninggal blubut luwung aneng bumi │ seje lan Sitirekta│
 11. │Rina wengi nangis ngeling-eling │ getun temen lameng sun kasasar │ mring donya mati mengkene │ anganggo daging balung │ nunggang kreta payungan sakit │ neng kasur kinebutan │ awak sruwa kaku │ tur wardayanipun susah │ mikir-mikir sarwa kurang kyai pikir │ tetep donya naraka│
 12. │Sunan Ngudung pasrangkara aris /heh ta paman Pangran Siti Jenar │ benermu tekadmu dhewe │ amung gedhening luput │ sira wani-wani memarid │ mejang elmu kadyeka │ wong kang tampa manut │ bubrah harjaning pranata │ akeh janma nekad ngupa dalan pati │ reh tembe nyipta gesang│
 13. │Marga-marga pasar-pasar tintrim │ muridira karyarda ruhara │ kapethuk wong nekad bae │ rehning donya na ratu │ wenang wajib bengkas duskarti │ kang kadya siswanira │ samya keh kapikut │ tinanya jawab tan krama │ pinanjara aneng sepir nglalu pati │ wus pira-pira janma│
 14. │Marma ingsun sakanca tumrapti │ wus kajibah bangsaning uliya │ nyirep tekadmu mengkono │ aja kebanjur-banjur │ sira mangke dipun timbali │ dening Sultan Bintara │ iku suratipun │ karan nawala wasesa │ lamun mopo wus kena ingsun ngrampungi │ jabut lunganyanira│
 15. │Wasesaning ratu trang Hyang Widdhi │ reh wus mupakat para bijaksana │ sarak yudanagri awor │ dadya rad juga rembug │ mutus nalar kadya sireki │ beguguk bangkang karsa │ bebaluhi dudu │ hawa durtaning prajarja │ jaman mulya temah ruhara wit dening │ Jenar klakuwanira│
 16. │Sunan Kalijaga manabda ris │ heh Siti Jenar sun ringkes kewala │ akeh padu tanpa gawe │ mung loro lakunipun │ lah pilihen sawiji │ urip kalawan laya │ ywa mangro karepmu │ Pangran Lemahbang sru tanggap │ pindho gawe sapa gelem pilih mati │ mati sugih druhaka│
 17. │Ingsun milih urip kang tan mati │ balik langgeng ora iki-ika │ nanging yen milih sun emoh │ nadyan sun karsa idhup │ ya sakarepingsun pribadi │ tan nganggo Wali-sanga │ ngulihake mringsun │ kaya dudu mukmin tama││ wong yun uirp jaluk tulung mring sesami │ lah mara saksenana│
 18. │Ingsun mulih pribadi ring urip │ Sunan Benang sumambunga wecana │ Jenar kapriye kanthane │ apa kang kanggo manthuk │ lelantaran dalan ngendi │ mesem Pangran Lemahbang │ kowe wali cubluk │ dhemen gumlaring donya │ lamun Siti Jenar bosen nora apti │ wus lantih dalan gesang│
 19. │Yen si Jenar nutup banyu-urip │ bangsa nyuda tirta nirmala │ banyu kayad cara Rabe │ sajratul makripatu │ cacah telu ping telu siji │ gungung sanga tirmaya │ mratani sakojiur │ katelu mumpuni karsa │ nomer juga perlu wruh luwih premati │ telu purbaning kodrat│
 20. │Nomor loro kodrat dayeng urip │ yen kinukut budaya subrastha │ nomer tri telu cacahe │ pandulu myarsa ambu │ dayeng  tirta kayad murbani │ pancandriya susawa │ kampulnya katukup │ UNING UNONG UNINGENA│ pintu telu kagulung dumadi siji │ jumeneng suksmantata│
 21. │Warnanira ijo biru wening │ maya-maya lir bun tempuh surya │ yeka purbaning para wong │ bangsa bajingan kecu │ kere ngemis nglemper neng margi │ padha lawan narendra │ wali Nabi Jambhur │ tan siwah yayah kalpika │ ngudrat purwa madya wasananing urip │ ingkang murba amasesa│
 22. │Dudu daging balung getih kulit │ dudu eroh napas beneh nyawa │ eling angen-angen dede │ tatkala ngendranipun │ saking karsa kasasar mampir │ nemu wanda manira │ pati aranipun │ cangkrama wujud Gusthika │ mung rasane wus yayah rahsaning urip │ uninong uningena│
 23. │Cacah sanga tumengkaring wali │ Wali-sanga dijejeri nama │ dhewe-dhewe kaya kowe │ nanging sira buh mau │ sun pestheken durung mangerti │ jaba Seh Maolana │ Sunan Benang embuh │ embuh denger embuh ora │ Sunan Kali mung rasane bae uwis │ sanga ora uninga│
 24. │Jer iku kang karan uwoh kuldi │ Nabi Adam kadukan caluthak │ mangan woh kuldi lir ingong │ sanandyan para manus │ kabeh padha tau ngicipi │ temah kasiku kita │ wahyeng donya nemu │ sawarga lawan neraka │ aran pati lan rasakna para wali │ bingung sajarwaningwang│
 25. │Awit kowe weruhmu mung siji │ dene ingsun telu babar pisan │ yeka woh kuldi rasane │ banyu kayad ranipun │ kang cangkrama murba kawadis │ manusa nora bisa │ mobah mosik muwus │ jumenengnya pancandriya │ saking tirtamaya suryaningrat Jisim │ Gunawan Wibisana│
 26. │Barang apa katiban mosik │ budayeng tirtamaya luwih kuwat │ getih daging nora bosok │ napas jumeneng tulus │ kadum sanga midraweng jisim │ jamaknya dadya tiga │ jroning siji telu │ Sunan Benang nambung sabda │ heh ta Jenar pajarna sawiji-wiji │ cocoknya Jawan kitab│
 27. │Paran denya ngracut siji-siji │ satemene sun durung waskitha │ ngleksanani gawe │ prapteng telenging banyu │ kodrat sirna panulak silib │ temah nora kuwawa │ dibyeng kayad banyu │ Pangran Jenar mesem nabda │ layak kowe kelingan budining santri │ nistharda tanpa krama│
 28. │Nadyan bisa pasthi tuna luwih │ luput-luput korup panasaran │ weruh barang sarwa aneh │ sesotya mas umancur │ rajabrana boga mawarni │ jer pangertimu salah │ ngimpi kang kok gilut │ terkadang nora supena │ wus mangkono santri gundhul luru pokil │ bungah ana sedhekah│
 29. │Heh kabeh kang neng kene pra wali │ prastawakna pangracutingwang │ kodrat lawan iradate │ aja nganti tumpang suh │ akul mukmin saru yen mulih │ tan wun dadya pocapan │ yen kleru pamugut │ marma akeh wong sekarat │ kodrat durung sirna angen-angen menit │ purwane jempalikan│
 30. │Ana maneh sekarat macicil │ pandirangan jlalatan lir kampak │ yeka salah pangracute │ tandha wong durung tau │ anglakoni rasaning pati │ mulane wajib wenang │ wong sinau ngunjuk │ nginum dhewe nora bisa │ Wali mentah nginumi tanggane wasis │ poma aja mengkana│
 31. │Sunan Geseng nulya nambung angling │ sok makaten kakang Siti Jenar │ kathah wong klentu yen layon │ sasar kelantur-lantur │ pancandriya masih rumati │ pepak cangkrameng murda │ napasnya kagulung │ angen-angen wus rumangsa │ nadyan loncat banyu kayat dereng apti │ dadya manggya sarwendah│
 32. │Tamtu den anggep jana tunangim │ kerup karem angen-angen murtat│ │ kabudayane meh layon │ seneng donya tumuwuh │ cipta rahsaning pikir │ kuripan donya nikmat │ punika tyas buruh │ bujang kang dhemen klayaban │ tan amaksi tembe urip nora mati │ donya puniki nraka│
 33. │Leres kyai Jenar kula esthi │ sojar tuwan mutakad mukminkas │ sayogya dadya pangilon │ tar kumasi wallahu │ donya campur Kawula Gusti │ kawulane neng swarga │ Gusti neng nraka gung │ Pangran Jenar nabda sugal │ hus sireku Cakrajaya mukmin lamis │ yen nyata payo gesang│
 34. │Yen tan gelem sira sun jak urip │ bareng sadina iki heh Cakra │ tetela budimu remeh │ gumunggung karan jamhur │ waliyollah den aji-aji │ jinunjung winiwaha │ mring wong Buda cubluk │ yen gelem saiki sira  │ sun jak urip tetep mukminngil malahi │ tegese wruh Pangeran│
 35. │Kagyat Jeng Sunan Kalijaga maksi │ tetela trang Sunan Geseng Nedya │ mestu Jenar mutakade │ duka sadalem kalbu │ mring Ki Geseng sarwa netrandik │ tumungkul Cakrajaya │ wrin semuning guru │ deduka pasang sasmita │ harda getun Sunan Geseng tobat sarwi │ nangis mahywa swanita│

PUPUH VII
S  I  N  O  M

 1. │Warnanen kang lagya layar │ Seh Siti Jenar amusthi │ nutup nupus napas-napas │ panggulungnya rahsa muksis │ ngukut munggeng dimagi │ gyan kayad kayun munpakun │ pecat yayah cancala │ pleng pulastha Jeng Sitibrit │ wus tan kena kinira kacakrabawa│
 2. │Tetep pratelaning Kuran │ hidajakka ajalidin │ layatah kiru sangatan │ tegese rapal puniki │ tatkala prapteng pati │ tan darbe karsa samenut │ mengkono kodrattollah │ kang muktasbilla alatin │ tan ketara Ijrail angambil nyawa│
 3. │Gangsal uliya sung salam │ Jenar wus tanpa mangsuli │ tetela dadya susawa │ Jeng Benang ngandika aris │ mring Kalijaga yayi │ bangke bungkusen kang brungkut │ wali catur tumandang │ anggulung sekala tartib │ kawuwusa sabat Jenar catur siswa│
 4. │Kang munggeng sadalem langgar │ samya matur ing pra wali │ Kyai Bisana pangarsa │ heh wali wruha sun iki │ yun labuh guru mami │ neng kene barengan lampus │ Neng kana bareng gesang / puluh-puluh wus pinasthi │ kene-kana mati urip kumpul juga│
 5. │Payo santri saksenana │ kita nutup banyu urip │ ingsun uncat saking bathang │ yen wujud sipatulkadim │ kang langgeng jeneng urip │ lah tirunen panutupku │ reh sira wali majas │ lima pisan durung muklis │ gegurua patrapku nganyut kang nyata│
 6. │Heh Benang Kudus ki Jaga │ Modang Geseng kang nastiti │ pangukutku awasena │ supaya mirid sathithik │ ring Jenar guru mami │ kang putus pramaning indhup │ nulya sabat sakawan │ nepal made asta kiri │ ngayuh tirta maya plas dadya gusthika│
 7. │Sigra kabungkus sadaya │ nganggo wastranya kang lalis │ dadya bangke cacah lima │ Sunan Benang ngandika ris │ mring Seh Mlaya heh yayi │ jinasah gawanen metu │ bangkene Siti Jenar │ kewala sun gawa mulih │ katur naranata lawan Wali-sanga│
 8. │De catur sabat pasrahna │ wong kene kang darbe waris │ sarta yayi jarwanana │ tata silaning agami │ Islam mestu wong Ngarbi │ lah wahywakna mujijadmu │ supaya padha nrima │ patine wong papat iki │ anganangi dredah timbuling prakara│
 9. │De sabatmu kabeh padha │ dhawuhna tata mranti │ pante-swara dinggo gawa │ Mayid Jenar marang Masjid │ sandika Sunan Kali │ mahywa tata-tata matut │ piranti pante sawa │ sumapta pangupa kardi │ bangke Jenar medal dinunung bandhosa│
 10. │Sunan Benang Pangran Modang │ Pangran Geseng Kudus mijil │ saking langgar Sunan Benang │ mayid kagotong neng ngrasi │ kang wuri samya dhikir │ samantareng lelayu │ Jeng Mlaya teksih tengga │ bangke sabat Sitibrit │ animbali warisnya jalwestri priya│
 11. │Jeng Sunan Kali ngandika │ heh wong kene jalu estri │ iki mayid tampanana │ para warise pribadi │ aja getun sireki │ pasthi karsane Hyang Agung │ janji  ten kena owah │ saiki tekaning pati │ para waris samya pasrangkara arja│
 12. │Heh Seh Mlaya wruhanira │ sun suka tan darbe sedhih │ dene ing mangke wus gesang │ nora ingsun anututi │ seje budining santri │ grejegan nyawane jabut │ anggepe suka bungah │ yen awake dhewe suthik │ aneng donya papriman anggere gesang│
 13. │Nulya bangke tinampanan │ maring warisira sami │ catur  wus pinaripurna │ tan ana den sidhekahi │ gugu weling duk maksih │ warnanen layon kang mlaku │ kang kagawa mring Demak │ tansah puji samra dhikir │ wanci mahrib jujug srambi masjid Demak│
 14. │Pepak pra Wali-sanga │ Seh Maolana nabda ris │ heh kanca mukmin sadaya │ bangke punika prayogi │ kadunungna jro masjid │ reh tengadur wanci dalu  │ benjang enjang kewala │ paripurna lir kang wis │ bengi iki payo padha rineksa│
 15. │Lan ngenteni jebeng Mlaya │ sigra den angkat tumuli │ sinung made pangimaman │ tabelanya Seh Sitibrit │ tantara Jeng Sunan Kali │ prapta genira kautus │ bakda mahrib satata │ Wali-sanga ngreksa mayit │ Sunan Benang dennya lumaksana│
 16. │Mangetar oliya murtat │ Seh Lemahbang kang wus mati │ aturnya murwani dadya │ wasana titi lestari │ ring Jebeng Sayid Mahribi │ nglairken panrimanipun │ sarwi alon ngandika │ heh ta kanca benjing enjing │ angaturi Sultan panguburnya Jenar│
 17. │Ing mangke payo rineksa │ ngiras sunnat puji takbir │ mangkya bakda salat isa │ sedaya pra wali inggih │ lagyeca salad witri │ ana ganda marbuk arum │ merdu kasturi jebad │ lir minyak rum tanpa coli │ ngambar jroning masjid Wali-sanga kagyat│
 18. │Ngandika Seh Maolana │ heh kabeh sagung wong santri │ kang neng jro masjid metuwa │ mulih ywa na keri siji │ kejaba para wali │ sawiji aja na manthuk │ ngreksa kang mayit Jenar │ wusnya bubar santri-santri │ gya tinutup wiwara kinancing kabeh│
 19. │Mung kantun Wali-sesanga │ Maolana nabda aris │ heh payo kanca sedaya │ iki mayit den priksani │ paran wadine jisim │ de mawarda ganda arum │ merdu kagila-gila │ nulya krendha den ungkabi │ duk kapriksa bangke katon lir candrama│
 20. │Tur mawa wangkawa liwran │ menuhi sadalem masjid │ asor malading panjuta │ nuksmeng rina bra nelahi │ trangginas pra wali │ bangke lineggahken gupuh │ sadaya Wali-sanga │ manembah manguswa mahit │ tekweng jempol suku kacucup werata│
 21. │Gantya-gantya pangarasnya │ gya manjingken tarbla malih / nanging Jeng Seh maolana │ kipa-kipa tan marengi │ heh kanca-kanca mukmin │ mangke pamikir sun tuwuh │ yogya mahywaken srana │ akal dadya sintru lair │ kang supaya aja na kang kelu cipta│
 22. │Ring klakuwane si Jenar │ metu kramatnya linuwih │ Mlaya mahywakna pandhega │ dadya pangilon ing wingking │ si Jenar karsa mami │ sun kubur ywa na kang weruh │ neng ngisor pangimaman │ mujur ngulon ingkang rempit │ de jro tarbla becik liniru srenggala│
 23. │Jebeng Kudus ngupayaa │ kirik gudhig wengi iki │ sandika Jeng Kudus mentar │ Wali-sanga kang neng masjid │ karya kaluwat dadi │ jero jembar mamet ukur │ tantara Kudus Pangran │ pribadi ngupaya anjing │ kaleresan kirik kuru lorek abang│
 24. │Sajuga wus kaperjaya │ binakta manjing ring masjid │ katuju kluwat wud dadya │ binopong bangke Sitibrit │ Dening sedaya wali │ lineboken kluwat sampun │ inguruk wus sampurna │ warnane kirik kang gudhik │ sinung tarbla tinutup payah gusthika│
 25. │Rineksa sadalu natas │ ring Wali-sanga byar enjing │ bakda subuh pra ulama │ mijil lenggah ing surambi │ prapta sagung wong santri │ wruh kabar Jenar kapikut │ sumahap pira-pira │ rare gung alit wus prapti │ nadya nonton  peputusaning prakara│
 26. │Plataran masjid lir pasar │ tumulya Kangjeng Mahribi │ ngandika mring pra uliya │ gangsal kang lumakyeng tuding │ amundhi nawala Ji │ wasesa mikut Seh Lempung │ rehning wus kaleksanan │ karsanya kinen tur paksi │ sa-anane prakara kang wus kalampahan│
 27. │Heh Jebeng Benang Seh Mlaya │ Pangran Modang Kudus nuli │ Geseng mlebuwa mring pura │ tur uning srinarpati │ sandika kang sinung ling │ gangsal lumaksana gupuh │ tantra prapteng wiwara │ ing Danapratapa manjing │ amarengi Kangjeng Sultan siniwaka│
 28. │Punggawa gung alit pepak │ Bupati panewu mantri │ tuwanggana kawireja │ kesaru ulama prapti │ dumrojog tanpa wigih │ kagyat Narendra jog tumrun │ saking sana sewaka │ ngacarani gangsal wali │ samya tata lunggyeng ngarsaning kyapatya│
 29. │Sri prasistheng ampar-rukma │ wusnya karamaning ulami │ Jeng Sunan Benang ngandika │ heh jebeng srinarpati │ sun kanca lima uwis │ mituhu dhawuhing ratu │ ngampil sastra-wasesa / mring Seh Lemahbang wong mesrik │ wus sun gawa nanging padhem reh tan arsa│
 30. │Temah mangke neng  bandhosa │ samangkya taksih neng  masjid │ dumunungira pantesawa │ dhawuhnya Kangjeng Mahribi │ Sultan enggala prapti │ paring kurmat jujug kubur │ pangluwarnya si Jenar │ Jeng Sultan sandika inggih │ nulya tindak patih pangulu lan jaksa│
 31. │Prapteng natar srambi para │ ulama tumrah ngurmati │ Sultan lenggah saha wadya │ nulya sesalaman wradin │/ wusnya so Seh Mahribi │ ngadika Sultan wruhamu │ panguburnya Sitibang │ sun petak sadina iki │ aneng kulon masjid kumpul pra ulama│
 32. │Jeng Sultan biyantu karsa │ tarbla gya binekta mijil │ para santri cukat ngangkat │ sumeleh samade srambi │ nata patih darbyapti │ kabuka yun wrin kang wujud │ tutup krendha den angkat │ kagyat narendra pra mukmin │ duk nupiksa jro krendha bathang srenggala│
 33. │Gudhig kuru lorek abang │ sadarpa ngungun ing galih │ kabeh santri tebah jaja │ santosane gama Ngarbi │ wong mukir dadya kirik │ dipaning kusuma dhawuh │ wreka jroning tarbela │ kinen gantung madyeng margi │ perapatan supaya dadya paesan│
 34. │Nata dhawuh juru-sastra │ karya ondhang-ondhang maring │ siswantara Pulo Jawa │ kabar sajarwa weradin │ mindraweng bumi-bumi │ tirah cakrawala kemput │ wus yayah Serat Babad │ sandika empu jru tulis │ tan antara dangu dadya sang nawala│
 35. │Kanan kering srat katandhan │ gambar sastra dwi nudingi │ mengkana tembayeng ondhang │ awit kang asma Narpati │ Sultan Penatagama │ Bintara mandhireng kratun │ ing Jawa lan ing Sundha │ wus myarsa turnya pra mukmin │ paring dhawuh sarupaning bangsa Jawa│
 36. │Tan kena nyampah Agama │ memaoni ngisin-isin │ kaluhuraning dat-mulya │ myang panembahing Hyang Widdhi │ prapteng kiyamat benjing │ tumindak tan kena lebur │ sing sapa wong kang murang │ sarengat Rasulullohi │ bagya antuk kisas adiling prajarja│
 37. │Lan dhendhane dat kang mutlak │ kang sarupa Seh Sitibrit │ murud layang jisim dadya │ asu abang lorek gudhig │ ingkang kagantung iki │ Pangran Jenar warninipun │ titi srat ondhang-ondhang │ katandhan Jeng Sribupati │ Sultan Alif Panatagama Bintara│

PUPUH VIII
ASMARANDANA

 1. │Tumindak karseng narpati │ dennya gita serta ondhang │ sona cinancang gulune │ neng luhur margi prapatan │ katemplekan srat ondhang │ supaya akeha kang wruh │ dumadya kaca benggala│
 2. │Ing tembe ywa na kang mirib │ klakuwanira Seh Jenar │ marang sarengat maido │ kang gumlar narik sutama │ semana wus werata │ kasub kasumbageng catur │ Jenar mati dadya sona│
 3. │Midraweng rat nyakrawati │ mancapraja desa-desa │ alas gunung wrata kabeh │ wus dangu antaranira │ bathangnya sona abang │ mudhun wus kanpundhut wangsul │ sinung jroning krendhasawa│
 4. │Dhawuh kinibur lir mayit │ pratistheng kulon Mukaram │ tanpa kurmat pangubure │ semana wus paripurna │ kuburnya Siti Jenar │ bangke ingkang dadya asu │ neng kulon masjid gonira│
 5. │Rampungnya pangupakarti │ pangubure sona abang │ Jeng Sultan sapunggawane │ pepatih pangulu jaksa │ nulya nata ngadhatyan │ pra punggawa bubar mantuk │ warnanen muridnya Jenar│
 6. │Sajuga lagya ngon kambing │ wasta Ki Luthang Semarang │ mireng tumularing wartos │ yen Pangeran Lemahbang │ sedane dadya sona │ kagantung prapatan lurung │ pandhegane Wali-sanga│
 7. │KI Lunthagn ngartikeng galih │ iyatalah guruningwang │ kinarya tontonan ngakeh │ keneng krenahing musibat │ santri gawe kiyanat │ supaya ngelmune payu │ ngala-ala kawruh liya│
 8. │Sajeg jumbleg sun durung wrin │ jalma mati dadya sona │ mung akale santri bohong │ ragane dhewe sampurna │ mring kerat gawa bathang │ ciptane mring sawarga gung │ nemu barang kanikmatan│
 9. │Lumrah banget santri niship │ nistha lakuning pralaya │ ginawe mulang muride │ kang kranjingan nganti ngedan │ ngarep=arep swarga │ endi nyataning swarga gung │ yen satri semaya benjang│
 10. │Besuk nek wis tekan pati │ bisa temu Allah │ aneng swarga panggonane │ widadari ewon jaga │ kang mengkono ulama │ dikon dumuk embuh mau │ iku wali ngayawara│
 11. │Yen saiki durung uning │ besuk maneh yen weruha │ kang nora ana nyatane │ nadyan santri bisa pana │ manggon neng nur Mukammad │ ana santri manjing suwung │ wang-wung kang kaya wong nendra│
 12. │Ananing ngadebun dambi │ brutune dhewe suwarga │ ana manjing jagad kiye │ kang kothong dadi hurara │ saweneh manjing rahsa │ nyawa wahya saking kakung │ manjing kasapah narendra│
 13. │Dalane wus den liwati │ lembut sungil dadya bocah │ mimil saking ratu gedhe │ apese jumeneng Pangeran │ bagya sumilih nata │ kang saweneh santri kampung │ utak dinalih│
 14. │Ana maneh santri ngemis │ patine anuju badan │dadya samrica gedhene │ metu saking githokira │ jing ring ula-ula │ ana nuksma alam nukus │ ana manjing Darussalam│
 15. │Seje kaya guru mami │ Seh Siti Jenar mukmin kas │ mutakat tur yan lapale │ maksi panggonan pralaya │ tan ingan ratrinira │ antamutu kablamutu │ sayujadu ngalimullah│
 16. │Ngukut sarana pribadi │ mring kamuksan wus partiknya │ nyatane ing kana kene │ ngelmune agal ngalela │ siswa winejang  cetha │ gampang pangestining maut │ terus terang padhang nrawang│
 17. │Sun iki Lunthang Semawis │ kalebu muridnya rucah │ tinimbang santri moncol │ sanadyan waline pisan │ sayekti durung eram │ ana wali tikel satus │ payo ngadu kasantikan│
 18. │Ki Lunthang nulya mring masjid │ tantra dangu laksitanta │ prapta tratak srambi ngopres │ dlajigan ambanda tangan │ ngalor-ngidul rang-erang │ mring jenenge Wali-Kutub │ miwah mring pra santri sabat│
 19. │Waktunya Lunthang dremimil │ wali maksih lenggah atap │ kathah muridnya wredha-anom │ mabukuh sumiweng  karsa │ wruh Lunthang tanpa krama │ akeh para santri ngungun │ angira janma kunjana│
 20. │Nulya Jeng Mulana Mahribi │ ngandika ing Sunan Benang │ lah apa dulunen jebeng │ wong ngungkak silaning krama │ tur mangerang uliya │ Sunan Kali nembah matur │ punika sabatnya Jenar│
 21. │Wasta pun Lunthang Semawis │ kang harda yayah kunjana │ denira ngrusak krahayon │ nguman-uman Wali-sanga │ ngunggulken Seh Sitibang │ Jeng Mahrib ngandika arum │ heh ta Benang timbalana│
 22. │Apa ta ingkang kinapti │ wong ngrusak harjeng pranata │ kang wus gumlar ing rat tinon │ lawan malih takonna │ Sunan Benang sandika │ gya marek janma kang muwus │ mengkana pangandikanya│
 23. │Heh sira Lunthang Semawis │ angecepres paran karya │ trang wuwusmu tanpa gawe │ malah nyuda tentremira │ luput-luput srinata │ antuk pidananing ratu │ lah Lunthang sira linggiha│
 24. │Ingkang liningan gya linggih │ kaleres jajar Seh Dumba │ neng surambi marep ngulon │ jegang Lunthang tanpa krama │ lir silaning pranata │ Seh Malaya ngandika rum │ heh jalma sireku sapa│
 25. │De lebur yudaning urip │ kang tinanya pasrangkara / heh heh dene pangling kowe │ nguni wus kumpul lan ingwang │ keplek gimer yen kalah │ angon ulat mubeng braung │ mangke wus dadya ulama│
 26. │Bingen aranmu Den Sahid │ anake Dipati Tuban │ mankya dadya santri gedhe │ aran wali alul ngilma │ silaning Gama Arab │ layak kowe ring sun tambuh │ wasta Ki Lunthang Semarang│
 27. │Muridnya Pangran Sitibrit │ masih blilet durung muksa │ rapal wulang durung entek │ nanging pamikirku lawan │ uliya nora eram │ angadu diguna kawruh │ mati-urip kanyata-an│
 28. │Seh Dumba sumambung angling │ heh Lunthang praptanta paran ing kene │ wuwusmu ngopres │ ngungkak leksaning tata │ muwus lir balang udan │ tan kocathet wahyweng wuwus │ nora wurung dadya wisa│
 29. │Semak wandane pribadi │ sebak panglu saking tinggar │ Lunthang bok iya aja mangkono │ sun tangguh dudu wong edan │ nora angowel badan │ jamak lakuning tumuwuh │ kudu rumakseng sarira│
 30. │Sasat ngratoni Hyang Widdi │ ngratoni donya akerat │ temah ko alani dhewe │ mangka wicaraning miptah │ waman ngarapan anas │ pakat ngarap parabahu │ sing sapa wruh ing sarira│
 31. │Temen-temen wruh ing Widhhi │ wong taklim sapadha-padha │ ngurmati awake dhewe │ sapa pamrih kaluhuran │ ngluhurna awak liyan │ kale sira ngrusak hayu │ nglebur jamaking manungsa│
 32. │Yen wong nedya luru becik │ abuwanga kabecikan │ kang sekadar samurwate │ met panimbang wajib wenang │ ywa tinggal kira-kira │ duga wataraning idhup │ mengkono jenenging gesang│
 33. │Dene wong yun darbe elmi │ aja pedhot pamrihira │ Kitab Akait warahe │ mengkono tembayeng lapal │ anal ngilma matluba │ maklum tegese puniku │ wong yun elmu ngupaya-a│
 34. │Kang mangka sireku musrik │ nora pisan ngalap dalan │ kang kanggo ing kana-kene │ sira mestu Pangran Jenar │ patine wus sira dadya asu │ wus ilang tinggal pocapan│
 35. │Ki Lunthang sumambung wengis │ hus kowe tekad warokan │ ngalor-ngidul adol goroh │ nuturi wong Buda desa │ donya ana Hyang Suksma │ singa krungu anut gemblung │ mestu ujarmu nyarkara│
 36. │Endi ana Mahasuci │ ing donya-akerat sonya │ ingkang ana ingsun dhewe │ setun benjing uripingwang │ pribadi tanpa rowang │ lah ing kono datollah-hu │ pepasihan dadya kita│
 37. │Reh sun mati sun wastani │ jaba-jero sapunika │ kang jro uripku ing tembe │ jaba pati sapunika │ lah Dumba rasakena │ aja gugup sira rengu │ pandheganing Wali-sanga│
 38. │Sun wus mlaya jajah gemi │ Aprikah Cina Welanda │ Alupuru wong Hotentot │ Hindhu Butun gama Buda │ bangke mulih wreka bang │ yeka sadarpa tan gugu │ tetep pra wali duskarta│
 39. │Kang mangka ujaring dalil │ Kuran gegandhulaningwang │ tembunging lapal mengkene │ munpakun nganil mayita │ ramimun pituraba │ tegese pecating idhup │ mayit bosok dadya kisma│

PUPUH IX
PANGKUR

 1. │Getun ngungun pra uliya │ kang neng srambi wrin Lunthang denirangling │ memancah Agama Rasul │ kang gumlar narik tama │ samya jetung wali sedaya gegetun │ priksa muridnya Seh Jenar │ kang wasta Lunthang Semawis│
 2. │Nulya Jeng Benang ngandika │ heh la Lunthang sun antep sira, mangkin │ nglakonana sujud rukuk │ ing reh dinil mustapa │ anandhani rukuning Islam lan santun │ mila kudu tumindak kas │ temtu sira dadi wali│
 3. │Sun sakanca kang misudha │ anggenteni gurumu Seh Sitibrit │ nanging rinten ratri kudu │ nglakoni waktu lima │ yen Jumungah nglakoni ring masjid makbud │ anjunjung dat Rabullalam │ malikul ing donya-akir│
 4. │Sira karan wali tama │ kang sinihan dening Hyang Mahasukci │ nanging wrat patukunipun │ sedyambeg paramarta │ sabar rila ing donya mangajab hayu │ yeka wong dadya ulama │ sun wetara sira bangkit│
 5. │Nglakoni santa derana │ gumyah sagung wali jumurung amin │ samya mupakat biyantu │ Ki Lunthang kipa-kipa │ kirig-kirig getem-getem sarwi muwus │ heh Benang yen ingsun sagah │ keneng begalaning pati│
 6. │Pira lawase sun pejah │ aneng donya klorehan dadya wali │ ingkang saben dina bujuk │ ngapus nyudel manungsa │ sun wong Islam ing tembe urip tan layu │ kinon salat limang wekdal │ sun iki dudu wong kapir│
 7. │Ring masjid saben Jumungah │ jengkang-jengking manembah suwung sepi │ yen wejanganing guruku │ Sitibang marang kita │ wong sembahyang nora pedhot rinten dalu │ he Benang weruhanira │ wahyweng napas dadya puji│
 8. │Lebune napasku salat │ reh pangucap pamyyarsa lan ningali │ kinen awas ing pandulu │ yeka salat manira │ ingkang langgeng sajroning kita layu │ ananging maksih kiniyas │ mengkono satengah kapir│
 9. │Yen bijaksa nawung kridha │ tanpa karya wong nembah rabulngalim │ jer donya tana Hyang Agung │ rehning rumaket bathang │ nadyan den cet kemalo tan wurung lebur │ mumur mor lemah makaman │ paran goningsun ngaosi│
 10. │Yen jarwane Seh Sitibang │ wong sembahyang tan antuk mrika mriki │ nek katekan lara bingung │ yen turu yayah bujang │ lamun mlarat jaluk sugih nora entuk │ lwih maneh lamun sekarat │ jlalatan kadhang macicil│
 11. │Saking sungkan ninggal donya │ kang mengkono wong gendheng maring pamrih │ prandene santri kepaung │ dhikir pan api isbat │ nganggit-anggit narupaken datullahu │ nuli ana rupanira │ iku den anggep Hyang Widdhi│
 12. │Apa iku dudu sasar │ pratandhane ciptane nora panggih │ prandensun kinen amakbut │ salat karya sarengat │ yen Jumungah maring masjid pating kranthuk │ memuji Pangeran sonya │ dede ngrika dede ngriki│
 13. │Ingsun kinon makbudullah │ den apusi arsa den angkat wali │ mung ngaluyur adol catur │ luru wuduk rasulan │ babon putih bumbu lembar cekoh muluk │ sengadine nora mangan │ keh iku ratuning kidib│
 14. │Bok aja mengkono Benang │ wruhanmu ing donya iki pati │ kang akerat jeneng idhup │ langgeng tantara masa │ keneng godha sing sapa wong seneng layu │ rumaket swarga neraka │ panas perih ngolak-ngelih│
 15. │Jeng Mahribi Maolana │ nambung sabda he kanca-kanca mukmin │ wis aja kakehan wuwus │ bab si Lunthang Semarang │ mung tarinen bae apa sedyanipun │ sandika para ulama │ Sunan Ampel ngandika ris│
 16. │Marang Ki Lunthang Semarang │ heh ta Lunthang  sira ingsun takoni │ rehning gurumu wus mantuk │ mring jaman kauripan │ mangka sira Lunthang aneng kene layu │ lah apa ta nusul sira │ ingkang ngater para wali│
 17. │Ki Lunthang gumuyu latah │ tanpa karya wuwusmu marang mami │ wong nedya mulih ten ewuh │ yen murid Siti Jenar │ gampang bae sadurunge wus kacakup │ kene wruh rasane kana │ kana wruh rasane ngriki│
 18. │De sira nari maringwang │ jeneng pati sakarsanengsun pribadi │ urip nganggo sakarepku │ bab kondurnya Seh Jenar │ ingsun nedya labuh bebarengan idhup │ kang wus tan kacakrabawa │ sedhela mengko sun mulih│
 19. │Mung perluku mrene iya │ yun sidhekah pitutur mring pra mukmin │ ywa isin ngalap turuku │ cacah telung prakara │ kang sapisan aja nindakake apus │ kang ninggal duka watara │ mundhak den geguyu wingking│
 20. │Kang kapindho aja sira │ ngrusak barang tinggalan barang dhingin │ kayata rontal sastrayu │ tulis-tulis neng sela │ kayu watu patilasan ywa kalebur │ wruhanira bangsa Jawa │ Budine tan bisa enting│
 21. │Kang kaping tri bok menawa │ kowe rujuk buwangen mesjid iki │ sirnakna sarana latu │ sun owel turunira │ nora wurung tembe kanut mendem kulhu │ edan kedanan mring Allah │ nganggit-anggit nora panggih│
 22. │Kana-kana nora ana │ temah santri manut mangeran budi │ angen-angen Hyang Agung │ lir Prabu Brawijaya │ tembe ana santri kang mangeran bumbung │ galih kangkung wuluh wung wang │ suwung wang wung klowong angin│
 23. │Iku dinalih Pangeran │ kang nguripi antara bumi langit │ ana maneh santri bingung │ napas den anggep Allah │ mlebu metu amemuji dhewekipun │ luwih maneh tembe ana │ asnamning Allah pinuji│
 24. │Jaman iki Wali-sanga │ akeh asma pinangeran ting jerlih │ neng masjid kabeh kancamu │ tur nora wruh Pangeran │ yen wong kapir Pangerane bisa weruh │ wangsul met wewaton Kuran │ Allah tan mruhi wong muji
 25. │Allah tan kena sinembah │ cecek bae lan guruku Seh Abrit │ rujuk Kuran jarwanipun │ mokal sira tan wikan │ mangibadal lahuduna lasma kupur │ tegese wong nembah Allah │ yen dudu asmallah kapir│
 26. │Waha mangibadah lasma │ dunnalmakna panana haya lir ning │ wong nembah asma tan wujud │ temen-temen kacegah │ marma poma sira ywa kedawa palsu │ rucaten masjid punika │ jer sira gadha sesiwi│
 27. │Nurunken terah tumerah │ yen kebanjur turunmu tekeng akir │ tan wurung akeh kang kumprung │ wedi ring Gusti Allah │ wani marang pangwasa pranateng ratu │ bubrah rusak akeh nasak │ ruwed tataning Agami│
 28. │Wus sun ringkes jarwaningwang │ panedyaku yun nusul guru mami │ sanadyan urip tan pangguh │ pati budiku tunggal │ lah ta payo tontonen derengsun mantuk │ yen wus mulih salinana │ bangke sakarepmu dadi│
 29. │Kadhal kodhok rase luwak │ kucing kuwuk kang gampang lehmu sandi │ upaya sadhela antuk │ wangsul sinantun gajah │ sun pestheken sira nora bisa luru │ reh Tanah Jawa tan ana │ gya Lunthang manjing jro masjid│
 30. │Jujug ngimbar pangimaman │ para wali maksih keri neng srambi │ sang Lunthang trangginas mungguh │ tirtaning kang nirmala │ wus munpakun kayatu donya munpakun │ yayah lir kilat tas ilang │ gumilang-gilang kang mayit│
 31. │Kagyad wali kang neng jaba │ dupi swara gumebrug kapiyarsi │ nulya sadaya lumebu │ wrin Lunthang wus palastha │ samya gumun sadaya ulama ngungun │ rikatnya endraning laya │ gya bangke kabekta mijil│
 32. │Ibut santri kang tumandhang │ karya kluwat neng daganya Sitibrit │ dupi pangupakara wus │ sawa Lunthang den angkat │ wus pinethak lir caraning uwong layu │ bubaran para uliya │ kondur kasaput ing wengi│

TITI TAMAT INGKANG SULUK 

@@@

4 thoughts on “SULUK SEH SITI DJENAR

 1. Prijatnoe

  Lebih baik bahasa aslinya saja, di kawatirkan… kalau di terjemahkan ke bahasa indonesia akan banyak yg salah dalam mengamalkannya kalau tanpa bimbingan oleh beliau beliau yg sudah sampai “di tempat itu”

 2. susilo

  Alangkah baiknya bila bisa diterjemahkan dalam bahasa indonesia, agar penafsiran pembaca mendekati benar. nuwun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s