SERAT GEMBRING BARING


Sinambetan Serat Gembring Baring, anggitanipun Raden Rangga Prawiradireja, ingkang kaping tiga, ing kitha Mahespati, kitha, negari Mediun.

PUPUH I

 1. // Wong anom ngripta carita / pralambanging dalil kadis / emper-emper lan upama / luwange kang dhingin-dhingin / amrih sagung babayi / kalis bajang sawanipun / tinambanan ing sastra / sajeroneseket siji / yen kebanjur wuta tuli temahira //
 2. // Jer wong tan bisa ing sastra / tuna liwat lamun angling / tur dadi pangewan-ewan / lekas gendhung anyenyengit / gumisa ngaku bangkit / yen kaweleh saya lacut / nututi ujar salah / sangsaya kabelik-belik / yen kapengkok ing pakewuh nyuda praya //
 3. // Basa praya iku ulat / ulat sesumuk ing ati / asebut nguthuh tur cemplang / nora darbeni prak-ati / taberi gawe sisip / sugih satru tanpa nganggur / warengkeng nalar cekak / tan pracaya ing sasami / sasar susur awekasan utang walat //
 4. // Walate sabarang ingkang / handarbeni netra kuping / tuwuh ing rasa pengrasa / arus amis kang agething / sayekti anemahi / wong kasurang tuman busuk / loro dununging sastra / Jawa Arab netra kalih / Arab tengen sastra Jawa netra kiwa //
 5. // Delap-delape agesang / kudu wruh salah satunggil / siji-siji sok meleka / dadi jalaraning budi / budi kang amrih becik / ambeciki raganipun / jer sastra Arab dadya / paningal mring sukma Jawi / sastra Jawa dadya paningaling raga //
 6. // Yen tan wruh salah satunggal / JawaArab angluputi / tetep nora mangan ujar / wuruke apalan kaki / wus kawrat aneng ati / miwah karna myang pandulu / tersandha anengujar / kenyatahan solah liring / liring iku juru basane kang manah //
 7. // Sapa arsa wruh jro manah / dulunen ing solah liring / tuwin kang ponangrarasan / yaiku sajroning ati / apa kang dipunamrih / pan wuskapanggih ing ngriku / ana pantes katiwar / ana pantes de astuti / pantes taklim ana pantes sinuwiyah //
 8. // Ana kang pantes den urak/ ana pantes den raketi / jer wenang kerana gesang / angedohi nalar sisip / nalar bener ingudi / amrih aja lura-luru / nunulari cilaka / beda lawan nalar becik / becik iku marganira saking sastra //
 9. // Becik iku nyatanira / wus kagem ing nabi wali / mukmin tanapi ulama / ratu satriya bupati / iku wus dadi mingsil / tegese mingsil puniku / tepa lawan tuladha / emper-emper nalar becik / tibeng kawi ingaran kidung pralambang //
 10. // Yogya samya kawruhana / paugeraning wong urip / alane tan bisa Arab / tan wruh pratikeling urip / urip saking Hyang Widi / ing tembe tan wurung lampus / urip pesthine pejah / yen wus pejah nora urip / tanpa lalilelakone tanpa wekas //
 11. // Kasep nora bisa sambat / tan kena samaya ngaji / anom tuwa nyandhing pejah / ing kono gone kepanggih / yen pinupus ing ati / jer kangelan ngaji ngelmu / elek wong aneng nraka / turun cures sothal-santhil / aneng donya tan pegat nemu cilaka //
 12. // Alane tan bisa Jawa / juwareh adoh ing becik / tan wruh undha usuk ira / ratu satriya bupati / sanak myang guru nadi / Gusti myang wong tuwanipun / tata kramaning ujar / kajejer neng sastra Jawi / wekasira prabot angawruhi raga //
 13. // Yen pinupus ing wong sungkan / jer kangelan wong abangkit / wruh obah osiking jagat / wruh obah osiking ati / wruh rembuge wong luwih / wruh mring lelejeming semu / elek dadi wong kompra / anganggoni wuta tuli / sak jeg urip aji wedhus bebek ayam //
 14. // Wong busuk tuman de sepak / ing ngepak samining urip / apepet cupeting manah / kelarahan ukur urip / mrih mati nora mati / kudu urip nora urus / tan kelar nyandhang mangan / turun tedhak saya gembring / muktenira apilenggah dadi bujang //
 15. // Luhur-luhuring derajat / andaleming dadi baring / enak tanpa kaparentah / witne kang jumeneng najis / bubrah krewek dres mili / ting perngangah gegroh sumpung / dedilat aneng pasar / sagunging wong kirig-kirig / iya iku labete wong tanpa nalar //
 16. // Milane wong aneng donya / rong prakara den temeni / olah sampurnaning pejah / olah luhuring kamuktin / apan ta wus pinasthi / yen wong cilaka puniku / saya kari kang amal / lawan wong wibawa mukti / nadyan alit ber-budiman ulah nalar //
 17. // Amale saya mangambak / delajat saya nututi / tedhak turun saya minggah / aninggal panggawe nisthip / sik kompra saya keri / neng donyakekel galuruh / anutuh raganira / saya wuwuh kang bilahi / kabanjure iku nutuh mring Hyang Sukma //
 18. // Tan wruh jinarag priyangga / leluhur tur anglabeti / neng donya kena wewelak / neng neraka dadi intip / ana ngisoring iblis / nora urip nora lampus / paran marganinggesang / yen lumuh analar becik /suprandene dilalah kudu anemah //
 19. // Dhemen budine wong ala / lumuh budine wong becik / jer isin yentitiruwa / nganti becike pribadi / sarate wus pinasthi / sabarang karya jinaluk / marang duga prayoga / tinuku ing budi becik / ingran becik becik iku dudu ala //
 20. // Kaya ta ingaran amal / datan ngamungken mas picis / paweweh lan dana krama / kelawan sabarang bukti / iya sabarang angling / sabarang pratingkah patut / sabarang karya nikmat / asih barang kawlas asih / barang karya kang anarik suka rena //
 21. // Iku kabeh ingran amal / katemu ing donya akir / ing saturun-turun tedhak / milu kuwalesan becik / pan tikel sewu luwih / walese amal puniku /kang karya wong satunggal / turunira tanpa wilis / samya nampi wawales amaling tapa //
 22. // Babu kaki nini canggah / miwah wareng sapanginggil / pamanggihira tan beda / milu kuwalesan becik / den titenana ati / binjang tan wurung katemu / yen sira tan suminggah / anglakoni nalar becik / aja keri lan anak putune kumpra //
 23. // Sanadyan wong awibawa / yen tansah akarya sisip / kapam marang kaluputan / tedhak turun dadi gembring / mila sagunging jalmi / gedhe cilik anom sepuh / miwah pawestri priya / wajib gegulang ngasami / dipunemut marang kang dadya tuladha //
 24. // Iki saking dadil Kur’an / yakmal miskala dzaratin / kaeran yarah myang waman / yakmal maskala dzaratin / saran yarah sayekti / amal sakelaring semut / ala becik pinanggya / endi ta lire kang margi / amrih mulya gegulangen saking sastra //
 25. // Ya ta malih kawruhana / yen arsa ngidung rerepi / den prayitna tembung tembang / suku wulu tarung-taling / papat praboting tulis / lima lan legenanipun / liya saking punika / pepet pengkal paten tuwin / cakra cecak wignyan keret lan layaran //
 26. // Sasanga nora winenang / amurba wileting gendhing / kejaba saking kang papat / apan ta sampun pinasthi / tembang kang tan lumaris / wewilangane pangidung / kaya ta pada lingsa / andheg-andheging pangrepi / tuna liwat datan kena anerajang //
 27. // Kaya ta warnning tembang / tembang kang sawiji-wiji / kinarya ngimpuni basa / mamanisnya den peksani / lamun bubrah kang gendhing / sastra ngalih raosipun / apa gawe mamaca / tan karuan den openi/ ngrusak urus kang ingucap tawangtowang //
 28. // Dene kang sekar macapat / ingkang kasrawunging gendhing / ponangsekar maskumambang / ing sajroning pada panjing / sastranira tan gingsir / iya tigang dasa catur / dene kang pada lingsa / sekawan sajroning panjing / kang megatruh sastranira kawan dasa //
 29. // Lan malih langkung sakawan / sajroning kang pada panjing / pada lingsanira gangsal / dene kang sekar kinanthi / sastranira tan gingsir / apan kawandasa catur / dene kang pada lingsa / nenem sajeroning panjing / kawarna agantya sekar dhandhanggula //

PUPUH II
DHANDHANGGULA

 1. // Sastranira jroning pada panjing / wus tan ginggang wolung dasa papat / dene ta pada lingsane / kathah ira sapuluh / de warnanen kang sekar mijil / sastranya kawandasa / langkungira wolu / pada lingsanira gangsal / myang asmaradana seket gangsal nenggih / sastra sajroning pada //
 2. // Pitu ingkang pada lingsa pasthi / sinom sastranira pitung dasa / lawan sakawan punjule / kang pada lingsa tamtu / pantesa ngasajroning panjing / durma seket kalih jña / nenggih sastranipun nenem ingkang pada lingsa / sekar pangkur sastranya sawidak kalih / pitu kang pada lingsa //
 3. // Saben-saben wong mangolah tulis / barang sabda barang winicara / sedene munggeng sastrane / ye gya mawiya petung / dimen aja kajarah kang wit / dadya tan liru basa / tetela ing tembung / tembunge semu niscaya / sumeh manis-manise wimbuh prak-ati / tumrap lawan wirama //
 4. // Wiramane srawungan lan gendhing / titi tatas titis trusing manah / tur ganep wiwilangane / tan beda estri jalu / rehning munggeng ing praja niti / sabecikane kurang / becik ingkang punjul / among arjaning sarira / sarining tyas sumyak dumeling kaeksi / wijining kanugrahan //
 5. // Dalil waman ngarafa rabahi / lawan fakat ngarafa napsaha / iku mungguh wewekase / yekti manungsa iku / lamun awas sarira dhiri / tuhu awasing Sukma / Sukma kang sung tuduh / tan liyan marang kawula / sak osike sak mobah pratingkah puji / kadeling mring Wasesa //
 6. // Loro pajuning wong ulah ngelmi / basa ngelmu kawruh kang utama / kang angsung labet harjane / yen ta wus tekeng hayu / kayuning tyas anerambahi / kerana sipat rahman / Hyang Kang Maha Luhur / amurahi marang titah / lamun temen kaleksanan ing pamuji / mulyane kang sarira //
 7. // Lamun sira mrih arjaning dhiri / ing ngedohna barang tindak nistha / kang tan patut lan ing akeh / miwah walering guru / Gusti lawan bapa myang kaki / babu myang sanak tuwa / wajibing nituhu / marmanira angsung warah / amrih hayu aja kongsi nemu sisip / dadya asihing raga //
 8. // Kepatuh rusuh nlutuh nyenyengit / yen wong busun tan narimeng warah / warengkeng tulus busuke / dudu trape wong luhur / ngalamat tan dadi wong gembring / tan angsal pangawulan / ing sasama nyatru / nadyan ana kang ngrampeka / sanak kadang anggepe angambil kardi / lowung lir darbe berah //
 9. // Lamun luput sinereng kepati / ngumpah-umpah tur den undhamana / amarga saking busuke / wong cubluk kumprung pengung / tanpa nalar datan wruh isin / tuman dadi urakan / ing saparanipun / kena pisan luput pisan / yen wong urip arsa rumeksa ing ragi / ywa kang sida dikumpra //
 10. // Kaping kalihira ulah ngelmi / ngelmu wajib bab rukuning Islam / marga wruh ing Pangerane / tan kena apitan wruh / wus wajibe sagunging urip / sahadad lawan salat / pasa malihipun / jakat pitrah tata Islam / munggah kaji yen kuwasa ingkang margi / kawruhana denira //
 11. // Rinaosna kalawan pinikir / linakona kang kalawan rila / paugeraning krahayon / aja angrusak urus / ngaras-aras myang ngirib-birab / manungsa kang wus limpat / pintanen kang tuduh kawruh sampurnaning pejah / yen wus awas pamuwuse para salim / selamete pinanggya //
 12. // Amrih aja kadhadhunging iblis / manah kuwel kempel tanpa akal / jugul kajahul alane / andaru tur kalurung / yen wong urip datanpa ngelmi / apugal tur cadhala / andadra tyas bingung / nora duwe kaoleyan / pipinginan weweden pangeling-eling / tulus pinangan nraka //
 13. // Saking dene denya tan mangerti / cegul cubluk wuta tuli mamak / setan wutuh pangidhepe / sabab wus nora ketung / ing sabarang penggawe becik / tuman tan kuwarasan / delap tur calimut / sae nora darbe wirang / monyar-manyir gorohe kepati-pati / antepe teranjalan //
 14. // Nora liyan rahina lan wengi / kang pinikir mung penggawe muyap / apan ta iku labete / manungsa tanpa ngelmu / nora dhenger rukuning urip / mula den sinauwa / aja tuman busuk / Jawa Arab rong prakara / endi lire denira adadi wajib / sastra Arab punika //
 15. // Kang atuduh kamulyaning urip / kang ginelar dening Rasulolah / kanggo wong sejagat kabeh / sastra Jawa puniku / witing tapeling tanah Jawi / marna wateging tata / krama kang rahayu / rehning kinarya manungsa / dening Sukma tinitah neng nungsa Jawi / mila kedah wruh Jawa //
 16. // Yen wong mungkir tataning ngaurip / lumuh sinau aksara Arab / pantes binuwang jabane / saking bawahing rasul / wong kepingin dadi yahudi / kinekep setan kawak / awangkot tur cubluk / yen tan bisa sastra Jawa / yekti pantes binuwang sing nungsa Jawi / wong bingung kumprung mamak //
 17. // Wuta pengung dhemen dadi gembring / lumuh tata kramane wong Jawa / tan kena ngambah bumine / iku wong ngrusak urus / yen wong datan angreksa ragi / lumuh mring kawibawan / mring pratingkah patut / lumuh ngestoaken ujar / lan wong lumuh datan amrih sihing Gusti / wong pantes pinejahan //
 18. // Iku wong jeber awake najis / wong musibat setan rarambutan / wong gelem ngambah bumine / nyandhang berkahing ratu / mangan turu bumining Gusti / wong tuman kurang ajar / tan wruh ajar-ujur / kang kajejer aneng praja / dalil Kur’an sinebut rahina wengi / teka kudu nemaha //
 19. // Pan wus kocap taati Ngullahi / kaping dwi wa atingulrasulla / ping tri wa ulul amrine / wedia mring Hyang Agung / lan wedia mring rasul sami / lan padha mituhuwa / parentahing ratu / Allah Muhammad lan raja / pirang-pirang parentah kang amrih becik / pegene tan rumangsa //
 20. // Suprandene yen manggih bilahi / ngundhamana mring Allah tangala / myang rasul miwah ratune / dosane tan kaetung / penjarage nora pinikir / yen lekas manggih mulya / teka lurus wedhus / pantes kinethok adegan / ponang sirah jer nepsu patang prakawis / marga saking kepala //
 21. // Rusaking jasad katempuh dhiri / denira wrad gadhuhaning Sukma / ina nistha sing penggawe / ngucap mangan tan patut / paningale karem mring sisip / tan ngrungokake ujar / kang amrih rahayu / grana margane sasmita / kang katempuh ananggung urip lan budi / dadya bantening raga //
 22. // Kerantene sagunging ngaurip / sapa asih marang jasad ira / temah asih Pangerane / asih ing jasad iku / angedohi sakeh bilahi / degsura papan nistha / raga kang katempuh / kerana apesing tingkah / aminta awuruke daluwang mangsi / angadehken cilaka //
 23. // He wruha ya wong aminta ing sih / mring wong tuwa sanak kadang mitra / yen tan pareng lega tyase / pira betahan wuruk / saking nglathi ing ngandhap nginggil / prayoga saking sastra / wong aminta wuruk / timbangen lawan upama / emperemper wuruke netra lan kuping / kang samya mrih utama //
 24. // Utamane srawungan lan anglir / lan wong ingkang samya ulah nalar / lan wong mangulah ngelmune / wus pasthi manggih untung / nora tuna sabarang budi / aja lir wong cilaka / lamun ana catur / saminggu nora nglegewa / ungas lengus lumaku binatang bangkit / pengrasa wus kadhadha //
 25. // Yen katona angastuti isin / dadi kanyina batine kumpra / kurang pantes sawangane / nanging wekasan kumprung / kang saweneh dhemen ngacuwis / anglarak jajagongan / lan wong kang wus punjul / peksa ngumuki kagunan / clemang-clemong geseh ngarsa lan ing wuri / kanyina kabeh dora //
 26. // Nora layak rinungu ing kuping / wicarane lir kurang janganan / pantes binungis lambene / mundhak nyanyamur laku / ati monyet pengawak jalmi / weneh mindha wong limpat / nalare saukur / taberi maoni tindak / angesemi sabarang kang amrih becik / ajail padha rowang //
 27. // Rusakira kinarya pribadi / siningkang-singkang dening wong kathah / jajal-lanat kejatene / wong corah tan wruh urus / dene-dene yekti ya bangkit / sagone angawula / sagone dudunung / lir wong sember pelanyahan / nora den del wicaranira gigingsir / kadya wong tuwuk imbar //
 28. // Kng saweneh jalma cupet budi / lamun ana ingkang asih marma / angsung tuduh sapatute / ing manah asru jumbul / ngrasa pinrih ingkang bilahi / katungkul ngikal basa / ing weweka cubluk / ana jalma kangsatengah / ala meneng becik meneng nora mikir / kamidelepen ujar //
 29. // Sungkan takon lumuh den takoni / yen ketanggor ing kewuh tyas bubrah / temah dadi gawening wong / wareg gunging wong misuh / yen keniya sagunging urip / aja anyupet basa / tuman dadi kumprung /wekas-wekasaning basa / yen wong lumuh ing sastra nora berbudi / ngalamate cilaka //
 30. // Iku mungguh prabote wong urip / mangka sampun samya kelampahan / salah siji kawignyane / bab tata kramanipun / angawruhi ing sastra Jawi / miwah aksara Arab / bangbune krahayun / salah siji wong agesang / aja lumuh ing sastra Arab myang Jawi / sokur wignya sadaya //
 31. // Yen wus rampung pratingkah ing budi / ingkang cukul sabab saking sastra / dipungemi pangreksane / basa pangreksa iku / eman lamun anemu sisip /eman tumekeng wirang / endi ta liripun / eman oweling agesang / salawase marsudi genya prihatin / aja ngungkurken nalar //

PUPUH III

 1. // Poma padha kawruhana / elingeling manungsane Hyang Widi / kang samya mangudi tuwuh / sadaya nora beda / tuwuh iku apan ta kathah liripun / ana cukuling sasawah / ana cukuling mas picis //
 2. // Ana cukuling derajat / atenapi cukul saking kasektin / myang cukul kawignyan luhur / ingkang satunggal-tunggal / awiwitan tan saking nalar kang busuk / undhake sing saban songan / amarga saking ber-budi //
 3. // Akeh lelepehanira / adat saking wuruke netra kuping / rahina wengi kadulu / da tansah kapiarsa / gunging urip sadaya pan amrih untung / untunge wong aneng ngonya / malah ta ginawa mati //
 4. // Nang donya nemu cilaka / neng ngakerat lestari kadya nguni / melarat kebacut-bacut / sayekti nora beda / malah-malah yen wong gesang durung nemu / wawalese nalar mulya / akerat mesthi pinanggih //
 5. // Ing saturun-turun tedhak / anglabeti saking penggawe becik / yen cubluk ing uripipun / anistha tur cilaka / neng akerat melarat kabacut-bacut / cures ingkang turun tedhak / ajember awon lan najis //
 6. // Kaojat saisining rat / sastra kidung pralambang miwah mingsil / aja pepeka mring kawruh / rumeksa nalar mulya / endi lire ingkang anjodheri laku / angangsaraken cilaka / ambubrah ing nalar becik //
 7. // Anom tuwa estri priya / gedhe cilik sudagar miwah tani / sanadyan kang bangsa luhur / yen ngambah bobotohan / adu-adu rerekan apuspingapus / kurang gawe wong agesang / dadya kasukaning eblis //
 8. // Wus pinesthi ngalamatan / sajeg urip tumanda digigingsir / yen wus nalutuh kepatuh / mungguh wong lara ayan / nora kena tinamban sangsaya gemblung / goroh cilakane muyap / lumuh seka liring kardi //
 9. // Lumuh penggawe mring Sukma / lawan lumuh penggawe marang Gusti / lumuh mikir somah sunu / lumuh tani sudagar / lumuh tata kramane wong ingkang urus / tan kena angambah praja / neng desa dadi waweri //
 10. // Kena wilalating jagat / wus pinasthi tan kena awor jalmi / ngakua mari tan tuhu / manungsa pepedhotan / lewer sember anduweni pirang wedhus / kekewan kena den ajar / botohe ra kena mari //
 11. // Marine lamun wus gombal / blejet lacuti narang ing sesami / judhegenya apus-apus / wus kepaten pesaban / dheradhasan kapipit adiling ratu / lamun nyekel dhuwit suwang / sakala akumat malih //
 12. // Tobate botoh keparat / ngaku mari yen durung den ulesi / sayekti aja ginugu / salawase neng donya / kuna mula yen bobotoh luput ngurus / kanyina ing solah netra / kalicatan awor jalmi //
 13. // Malih margane cilaka / yen wong urip nyenyekrok mamadati / anggegulang mangan apyan / iku bubrah ing tata / raga rusak bencirih mring karya ngepyuk / neng donya manggung sungkanan / umur ira mendap-mendip //
 14. // Yen koncatan lir wong edan / petagiyan cotho sabarang kardi / riyak umbel dadi mungsuh / luh barebes tan kendhat / perbahperbeh ngising lir pedhot kang usus / dalinding kaworan erah / iku aji tai anjing //
 15. // Keri animpal kewala / datan kena den umumken wong urip / yen wus nyeret pasang angkuh / kaya lanang priyangga / pangrasane sapa sira sapa ingsun / ngaku wong guna istiyar / wruh mring rasa kang linuwih //
 16. // Ing ngreka-rekane nalar / sugih sanak lawan wong saba bengi / pengrasa tan ana ratu / myang Allah Rasulolah / mung dheweke kang jumeneng tai basu / yen mendem nyeret gremengan / ngacemong kadi daleming //
 17. // Dhidhis sarwi salusuran / bliyarbliyur napase menggrak-menggrik / slonjor ngagir jegang timpuh / lamun wus mendem niba / den grijaga dene gajah wolung puluh / enak kepati anedra / wus lali lamun wong urip //
 18. // Iku panggawe cilaka / ina nistha kukumpra gembring baring / nora kalap karyanipun / mung mendem petagiyan / sak jeg urip nora kadunungan patut / datan angsal pangawulan / nora tepung ing sesami //
 19. // Sinarang dening kekadang / sagunging wong samya ngipati-pati / ajeber nguthuh tur rusuh / jereh ing ngadhep panas / jroning driya awedi yen nglunga nglurug / pinrih sabarange lepat / tan pegat mung karya ngising //
 20. // Yen tuwuk panyeratira / pangisinge limang jam durung uwis / mongkrong dangu prengat-prengut / nadyan ginebugan / tinabokan binanda sayekti nutut / nglakoni prentahing tinja / dhedhel mangkel langsru sengkil //
 21. // Yen koncatan panyeratnya / aneng paran kadya satengah mati / anglemprak sarwi amurus / tinja nurut wedi dang / medang-medong bolira amungap-mungup / nora lawan tinabokan / sumangga sirah sinikil //
 22. // Ala-alane manungsa / nora kalap ing sahwad ngapirani / prandene sengguh gumagus / meksa angingu rayat / kang sinuprih namung ngambil karyanipun / umuk katona wong lanang / sasap-sasaping ngaurip //
 23. // Dilalah kudu neng nraka / yen wong urip duwe reka madati / kasurang kadarung-darung / cures ingkang derajat / calimute tan mari luput sinembur / sanadyan ta wong wibawa / yen ngambah kalih prakawis //
 24. // Nadyan salah sijenira / lamun kocap bobotoh mamadati / tan kena ginawe hayu / sadulur jajal-lanat / wus tinakdir dadi buburoning ratu / ing karya sabarang cacat / dadi lesaning bilahi //
 25. // Upama dosa ing jagat / yen manungsa bobotoh mamadati / dosa lara kukum lampus / sedene dosa pejah / wus tan patut cedhak lan budi rahayu / kaojat bangsane setan / lir nabi mulad wong kapir //
 26. // Kocap ing dalil mukammat / jejembering manungsa kang sejati / manungsa kang kadya iku / setan makna wirannya / rupa jalma sejatine setan wutuh / aji kuwuk gagarangan / pinaten nora dosani //
 27. // pralambang kang wus kaojat / sastra kalih wijiling nugra jati / ewa semono den guru / marang wong rong prakara / nyeret bangsat datan patut malah lacut / gemblunge saya daluya / dadi paitan gegingsir //
 28. // Wong wibawa temah kumpra / sekti apes sarana dadi nisthip / nadyan guna dadi cubluk / sugih temah melarat / temen goroh ber-budia clula-clulu / pancen ayem dadi grangsang / wit saking kalih prakawis //
 29. // Madati lawan botohan / bapa babu nira penggawe eblis / wus tan kena pinrih hayu / jugul imuling ajar / kumprung pengung iku martabatan wedhus / lumuh penggawe mring sukma / dhemen dadi gembring baring //
 30. // Pramila dipuncegaha / aja amrih marang penggawe nisthip / wirang amumurung laku / murungken kanugrahan / kawruhana rumeksa ing raganipun / makluk saisining jagad / alenga nedya bilahi //
 31. // Yekti manungsa punika / sinung kacek lan sagunging kumelip / lawan kewan badanipun / manungsa pan sinungan / nampik milih istiyar durunge kuncung / aja nganti kaya kewan / wruhnya sawuse pinanggih //
 32. // Yen tan enget sangkan paran / nora eling urip wekasan mati / datan welas anak putu / satemah siya-siya / yekti nora amungaken raganipun / datan kena sinelakan / tedhak turunanglabeti //
 33. // Iku luwih siya-siya / kaleng aya marang kang kari-kari / sanadyan mring jasadipun / rusak tanpa kerana / awiwitan marga saking nalar busuk / mamadati lawan bangsat / katulatula ketali //
 34. // Nalutuh jembering jagat / donya kerat aneng ngisoring eblis / kerana manungsa iku / sinilih ing dad tolah / misah ngumpul kalawan sipat rong puluh / yen salah luwih cilaka / yen bener luwih kakasih //
 35. // Pitung bumi pitung wiyat / kamulyane kagadhuh wong angsal sih / beda lawan sanesipun / kewan lan thuthukulan / nora duwe siksa lan ganjaranipun / wus narima ing satitah / tur tan sinilih Hyang Widi //
 36. // Sanadyan para malekat / widadari tan padha lawan jalmi / namung pininta wani gung / seng pakone Hyang Sukma / dalil Kur’an kang kasebut kun payakun / sarupaning kadadeyan / kang gumelar bumi langit //
 37. // Tan luwih namung manungsa / sih ing sukma ngreh sinung nampik milih / nata pranataning tuwuh / anjaga jejeging rat / pa namung jim ingkang mirib karkatipun / puniku lamun jim Islam / nanging tan padha lan jalmi //
 38. // Mila lamun ana tindak / ngrusak urus dadya sukering bumi / sang ngarsa ranging tumuwuh / kena ing penagiyan / tan rumangsa kinarsan ingkang panebut / sinilih dening dad tolah / dilalah milih bilahi //
 39. // Sanadyan sami manungsa / mangka wonten pinilih dadya arsi / niyakaning reh rahayu / among saliring titah / pangkat-pangkat tinundha saundha usuk / nabi wali lan ulama / ratu satriya bupati //
 40. // Padhane sayekti padha / amung kari jejuluk ulul amri / ing ruhyad sampun kasebut / pethetaning manungsa / sadurunge kang bumi langit maujud / ulul amri wus pininta / marentah samining urip //
 41. // Urip sami ing uripan / saking amrih barkate ing sabumi / mila sagunging tumuwuh / aja atinggal nalar / sasar-susur yen kasurang tuman busuk / nora ngrungoake ujar / wuruke netra lan kuping //
 42. // Iku wong tan weruh warah / mungkir lamun Allah subkanallahi / wong jember wenang binunuh / gegedheging neraka / nalar iku luwih santosaning tuduh / kagunganira Hyang Sukma / prandene nora ngestuti //
 43. // Pamuji lawan panembah / saking nalar tuwuhe wong ber-budi / nora saking nalar busuk / gegembring tanpa Iman / dalil iman AIlahu ‘amal kasebut / nora kena sesembranan / sapituduh ywa ngunduri //

PUPUH IV

 1. // Eling-eling kang samya mangudi nalar / jalarane tyas arji / tan lyan saking sastra / plambang mingsil utama / ijemak dalil lan kadis / sampun kaojat / sinandhingan nugrah sih //
 2. // Kang kasebut ing dalem mingsil pralambang / tata kramaning budi / padha kawruhana / aja ina ing sarak / sarate wong golek becik / wajibing gesang / anyinggahi bilahi //
 3. // Aja kongsi lir wong kang padha cilaka / sadurunge amanggih / lelakone raga / napi mring kira-kira / lali yen Hyang Maha Suci / amise seng rat / ngudaneni sekalir //
 4. // Pengrasane nora ana apaapa / jampeng gogobog tuli / lali yen manungsa / winayangken mring sukma / rahina wengi lumaris / akethen yutan / peling mring manah siri //
 5. // Kang supaya den prayitna lalampahan / aja kongsi gegingsir / rumekseng tyas arja / aja tumibeng nistha / tur yen wus manggih bilahi / kang manah muyab / panrimane lir anjing //
 6. // Lekas lamun anggegulang panarima / kungsul kuwalik-walik / nyupetken istiyar / kumingsun ngaku pasrah / iku pasrahe wong gembring / narima ala / dadi jembering bumi //
 7. // Basa trima iku sawuse istiyar / istiyar iku katri / dhingin bangsa setan / prayitna barang ujar / kapindho anteping ati / kaping tiganya / barang pratingkah becik //
 8. // Yen wus kumpul nenggih kang telung prakara / ati terus lan angling / kanyatan pratingkah / amrih arjaning jasad / aja kongsi nemu sisip / yen wus pinasang / meksa kudu bilahi //
 9. // Iya kono enggone uwong narima / bahyanira pan uwis / iku kukumolah / adiling penagiyan / inguni utang bilahi / angrusak nalar / mulane analuri //
 10. // Utang piutang kathah kang karya sabab / weneh utange kaki / bapa lawan biyang / sedene raga dhawak / Allah jumeneng lan adil / wong utang samar / padha samar nawuri //
 11. // Lamun uwis kapungkur ing adilonglah / panrimane den becik / kang sampun kaliwat / iku wajibing gesang / aja nganti tuman lali / manungsa salah / panrimane kuwalik //
 12. // Gaib lair winor lan kang wus dhumawah / iku trimaning eblis / dhemen aneng nraka / tan jamak ingsasama / kajungkel kuwalik-walik / iku lemprakan / satemah murangmuring //
 13. // Kekes ngenes angrasula ing kukummlah / wong maoni mring dalil / nacat kodrat tolah / saya sinungan lanat / wuwuh sasauring adil / pa gene datan / ngawruhi nalar becik //
 14. // Jer cuwere nora ngrungoake ujar / slewengan kaya genjik / tuman kalicatan / doh lan wong berbudiman / ulate biyas tur isin / ceceplos mata / nora niteni mingsil //
 15. // Jeroane wus kebak akale setan / walet petenging ati / sayekti Hyang Sukma / asu lanat mring sira / kadi wong den piranteni / datan rumangsa / kinarya insan kamil //
 16. // Loatira manungsa yekti sampurna / sapraboting ngaurip / pan wus pinaringan / tan kinen kadi kewan / yen wong cilaka ing ati / jembering kewan / meksih jember sujalmi //
 17. // Kerantene ywa isi nungsa waratan / tegese wong ngaurip / ywa pegat sumantan / tatakon tekironan / endi kang amrih basuki / arjaning jasad / cacawis sih ing Widi //
 18. // Datan wenang sumengka pengawak braja / munajat lawan Gusti / kang ama amung lya / tuhu tanpa lawanan / beda lawan para nabi / saliring tingkah / amung anyenyadhang sih //
 19. // Nora susah abicara endah-endah / lawan ingkang pangarti / tan liyan amriha / kaslametaning raga / sangkane saking ber-budi / mantep ing tindak / tanduk panggawe becik //
 20. // Wus pinasthi sinung mulya dening Sukma / sinung pituduh luwih / rehning sipat samar / Allah kang murbeng alam / amesthi mawi sisilih / saking manungsa / jalaraning nugra sih //
 21. // Datan ana parentah kinen menyunyang / mring samaning ngaurip / kawulaning Sukma / endi kang ahli ywa / ahli tapa ahli supi / ahli mring nalar / ahli kirkating dalil //
 22. // Wus sinrahken mring manungsa kang kinarsan / endi lire pinilih / kocap yen manungsa / punjul saking sesama / pratandha lamun angsal sih / pangkate ana / kocap ing dalil kadis //
 23. // Kaluwihan ing Hyang kang aneng manungsa / mukjijat mungguh nabi / kramat walilulah / mukmin ingran mangunah / istijrat mungguh wong kapir / ingkang sinungan / dudu wong cupet budi //
 24. // Basa nabi ratu gegentining Sukma / wali para kekasih / mukmin kang santosa / kapir mungkir agama / prandene yen mantep ati / sinung istijrat / luwih saking sasami //
 25. // Mila lamun manungsa sru pangudinya / amesthi sinung luwih / mring Allah tangala / pramila ywa pepeka / gumampang mring wong angsal sih / tan wurung sira / kena dhendhaning Widi //
 26. // Wonten malih andonga luwih istijab / basa istijab mandi / kaping kalihira / dhingine babu bapa / leluhur kalangkung mandi / ampuh dunganya / dongane wong sesirik //
 27. // Labetira kakenan penganiaya / ping tiganira malih / pandongane arwah / kubur marang wong gesang / pramila tan kena lali / mingsil pralambang / tamba pepeting ati //
 28. // Kerantene kena ingaranan tamba / sagung ngilmuning Widi / kang gumlaring donya / jer sapetenging driya / sayekti iku sekit / angrusak akal / imane rontang-ranting //
 29. // Ingran iman eling marang ing pangeran / eling sarira dhiri / eling ing pratingkah / eling arja myang rusak / eling iku dudu lali / sarat ginulang / ngestoken nalar becik //
 30. // Basa ngelmu iku nalar kang prayoga / iman estuning ati / kocap ing dalil nas / sarupaning agesang / nora kena tuman lali / sarat ginulang / marang ing nalar becik //
 31. // Ngran dalil nas iku andikaning Allah / rampung tur wus pinasthi / nora kena ginggang / pramila gunging gesang / kudu milih nalar becik / estuning ujar / aja maido dalil //
 32. // Lawan aja maido kadis ijemak / tuwin pralambang mingsil / yekti nora kena / iya kinaya ngapa / gelem nora anglakoni yen gelem mara / lakonana den aglis //
 33. // Lamun lumuh wus mesthi tumekeng pejah / dudu umating Widi / golek Allah liyan / tan kena ngambah jagat / bawah angin atas angin / saubenging rad / tan kena den lindhungi //
 34. // Iku jalma tekad watu kadi setan / cilaka becik anjing / nadyan kang babathang / tan kena ngambah lemah / jer kagunganing Hyang Widi / manungsa muyab / alane terus ati //
 35. // Dene lumuh marang penggawe kang mulya / manjing pratingkah eblis / yen sampun kadriya / sagung kang winicara / ing serat pralambang mingsil / sagunging gesang / tan kena ngaku tan wrin //
 36. // Nora kena tumindak lan wuta mamak / nadyan wong gedhe cilik / estri miwah priya / sagung manungsa gesang / witne kang samya angsal sih / kinen waspada / mring Hyang kang murbeng bumi //
 37. // Kocap sidik amanat tableg ingaran / wajib tigang prakawis / pikukuhing iman / tiga malih ingucap / kiyanat kitman lan gidib / pecating iman / dumunung sihing Widi //
 38. // Iingran sidik temen pamicara panggah / bener pratingkah becik / anrus marang kena / amanat tyas pracaya / amantep tur wani mati / datan was uwas / nglabuhi tyas raharji //
 39. // Ingran tableh angestokaken ing nalar / migateken ngreh becik / sengkut kandel manah / iku ugering gesang / nora kena minyak-minyik / wong ulah nalar / tiga praboting budi //
 40. // Malih ingkang dadya marganing nrubigsa / jejember setan gembring / kang aran kiyanat / jail pengarah muyap / nora urus becik anjing / jubleging manah / bahyani tyas gumriwis //
 41. // Ingran kitman kang angumpet kasat mata / sat mata-mata lali / clemer darbeking lyan / ngalalken tanpa ekrar / andlemer lir babi gundhik / aselingkuhan / tan wruh mring nalar becik //
 42. // Ingran gidib goroh ing sabarang ujar / jeroane gigingsir / ucape keparat / tan nena ing ugeman / beda lambe lan ing ati / setan alasan / meksih ala wong gidib //
 43. // Luwih ewah akarya bubrah ing manah / gegedheg poring eblis / wong ngrusak dad sipat / iku tan kena ngambah / sesuker tigang prakawis / satruning Allah / kiyanat kitman gidib //
 44. // Beda lawan sidik kalawan amanat / tableh praboting ngurip / budi trusing sukma / iku ingkang linakyan / nora tampik wong ngaurip / tan kena ginggang / sidik amanat tablih //
 45. // Samantara amesthi katur Hyang Sugma / sakedhap gya tinulis / dening kalamulah / suwe gebyaring kiblat / sanadyan kerteging ati / padha sakala / lawan tetesing tulis //
 46. // Ingran kalam iku andikane Allah / basa kalam kakalih / kang dhingin muktada / kapindho kalam mubram / muktada ingkang piningit / mubram kawentar / labet pujining dasih //
 47. // Krenteg nyana tinulis kalam muktada / puji pratingkah lathi / tinulis ing mubram / pesthi tan kena ginggang / nora kena wedi-wedi / tan kena tuwas / manungsa amrih luwih //
 48. // Luwih iku namung ngulihken titipan / rumangsa yen sinilih / dening ing dad sipat / lawan kang asma apral / dad ana sipat kang warni / kang asma apral / iku obahing jisim //
 49. // Pinituduh karya arjaning buwana / karya arjaning ragi / arjaning sasama / jangkep tigang prakara / sakawan kunjuk ing Widi / iku manungsa / tetep rumangsa dasih //
 50. // Kang saweneh ana anggep jajal-lanat / karya ngampung gigingsir / mapanaken akal / guguru setan pecak / kiyanat kitman lan gidib / ingkang den angkah / kiyas karsaning Widi //
 51. // Mirit saking fakat drilan dzatsaraha / untung ala lan becik / sing Allah tangala / pramila milih ala / yekti tan prentah Hyang Widi / menggawe ala / wong gendheng ngampung ngelmi //
 52. // Sajatine untung becik lawan ala / saking Hyang Maha Suci / denirarsa mikrat / nyandhingi lara nikmat / nikmatan sinung wong gidib / ingkang sinungan / yekti wong kang angsal sih //
 53. // Lamun milar ngambil ar insanusyara / myang fa inna syarrihi / rasaning manungsa / kang duwe mring Hyang Sukma / rasaning Hyang Maha Suci / aneng manungsa / iku wong nyolong tokit //
 54. // Candhak rawud kinarya bandha musibat / dadi men kandel ati / tan mangkono lirnya / rasaning Hyang Kang Mulya / tambas sumuk wong ber-budi / rasaning titah / kaudanen ing Widi //
 55. // Beda gawe kinarya ngampung musibat / iku praboting tegbir / latul lawan ekram / sabil mangesthi pejah / jatine manungsa luwih / ingkang ginanjar / dudu wong gembring baring //
 56. // Yen wong gembring duraka dunya akerat / wajib dipunjuwing / pinurat sinempal / den jur cinacah-cacah / ingobar awu den ungsir / barat limengan / ing tengahing jeladri //
 57. // Dosa gedhe satrune kang murbeng alam / satrune nabi wali / mukmin lan nalendra / bupati lan satriya / sagung kawulaning Widi / sapa uninga / den kebat anandangi //
 58. // Sabab dene uripe lir berkasakan / merkongkong nyilih ragi / lumaku den ruwat / beda wong ber-budiman / pra malekat ngrekseng budi / sapa uninga / setane mlayu gendring //
 59. // wus dilalah ala tanpa sah utama / destun unggul kang wiwit / nengahi kasoran / wekasan mesthi tiwas / tiwase katempuh dhiri / rusaking jasad / marga tan den kawruhi //
 60. // Pramilane den emut ugering gesang / dadya sundhul lelangit / kabudayanira / sektia mandra guna / ngajia den kongsi miwir / den kadi dhalang / denira marna ngelmi //
 61. // Nora suwe manungsa sagebyar kilat / antep gingsiring ati / yen mantep trus mulya / yen ginggang sanalika / tinempuh bebaya prapti / imane pecat / pinancingan brengkutis //
 62. // Lamun nora ginulang kumudhening tyas / rikuh tur isin-isin / yen tuman manah was / dadi sawiyah-wiyah / ngreksa kagunganing Widi / praptaning ajal / kudu angati-ati //
 63. // Angling ngucap punika praptaning ajal / dadya pratingkah lair / sayekti tan beda / tur sami sanalika / kalah kedhap antep ati / tinabok datan / sumedya anggetihi //
 64. // Kari eling rineksa imane mulya / wanuh winenang wani / yen sampun ginulang / ginelung lenyep ing tyas / nora malik tangguh siji / wong sura panggah / wong jereh jejemberi //
 65. // Beda lawan wanuh wanining winenang / wanuh pinawor ing sih / wenang sinengaja / wani mangsah pracaya / anglakoni karya becik / teruse manah / ngemban khadirat suci //
 66. // Nora nana undha usuke wong eklas / pratingkah trusing ati / ati trus paningal / ngestrenan ing pangeran / sureng tyas amukul sisip / kedek katimpah / kapiles tanpa kongkih //
 67. // Endi lire kamudhining tus santosa / sidik amanat tablih / reringkesing rahsa / temen mantep wigatya / babakune iman suci / datanpa lawan / ing urip tekeng pati //
 68. // Ila-ila ujar pituturing sastra / sing amral sanusiri / trusing dalil Kur’an / linaras babuning tyas / katersandhan praja niti / mingsil pralambang / winestu anyekteni //
 69. // Nora bakal kumpra nglawan berbudiman / kadya minyak lan warih / kalis sak jeg ira / nanging ta aja ina / pitutur kang amrih becik / lawan dalil nas / kadis ijemak mingsil //
 70. // Wekasane ngudheg pepete ing akal / saking denira langib / kawulaning Allah / trima dadi jenggesan / den temen antep ing ati / lan aja ngambah / ajail ing sesami //
 71. // Ywa calimut lan aja goroh ing ujar / lan malih toging urip / peng-penganing tekad / tan kena api ora / gerget saut bandha wani / ywa dadi berak / yen wani iku becik //
 72. // Aja nganti jalma anggulang manah was / was-was manuting eblis / yekti nora bakal / ing prana iman rusak / nalar wedi dadi silip / wong jereh jarah / jejeroane sepi //
 73. // Jalma manah yen ta kenaa ingaran / ngreh krasa panas perih / enak lan kapenak / nadyan anjing kawilang / ambeg jegug lawan wani / sukur oleya / angalap raja peni //
 74. // Kabutuhe nyakot jegug lan ambetan / kabutuhira malih / nadyan tan ambetan / anjegug nora pisan / mung wani anyakot genjik / nora kabuwang / ngambah lataring jalmi //
 75. // Witne asu datan jegug lan ambetan / tan nyokot tur gegudhig / kuru sengkoyongan / tinimbang lan wong rucah / sawiyah-wiyah ing urip / becik srenggala / lawan wong jereh ati //
 76. // Kari kena pinitayan mangan tinja / lan kekompra gegingsir / ajereh manah was / tan etung tanpa ilat / datan wani padha siji / pan dududu titah / urip pengawak tai //
 77. // Padha ala amesthi becik srenggala / mula sagunging urip / padha gegulanga / aja tuman lir tinja / apa jereh apa wani / yen jereh mara / tan wurung den pateni //
 78. // Yen wong jereh awedi-wedi manah was / tumindak lan kuwatir / pengrasa istiyar / ngalingi ingkang jasad / tyas sira pan ora isin / apendirangan / sajake minggrangminggring //
 79. // Kang saweneh gorohe angayap-ayap / pengrasa wus tan keksi / jatine kuwangwang / mendhak kalingan padhang / krentegke saya dumeling / nadyan menenga / iku enenging tai //
 80. // Mengok-mengok ketrajang jembere mubal / gubras ciniri-ciri / ing sacandhak-cadhak / denira buwang tilas / tur wruh tumindak lan silip / pan wus jinarag / sedya tangis bilahi //
 81. // Gruyah-gruyuh anggendholi tawangtowang / kepleset tiba dhiri / sapa ingkang tiwas / iya wong kang sugih was / sawiyah wong den gorohi / dimene sasar / ing seja aja prapti //
 82. // Dhemen ngembet-embet nalar kaluputan / amrih katon dumeling / awake wong limpat / rekane wus den anam / nemua becik pribadi / tan wurung tiwas / tinagih wong sabumi //
 83. // Arjaning rat arjane jagat niskara / arjanireng pamuji / sing sura nrus bisa / basuki amrih mulya / tanpa lawan wong ber-budi / mantep ing tindak / tanduk panggawe becik //
 84. // Dalil jalal jamal kamal lawan kahar / rerengganing Hyang Widi / jalal kaelokan / jamal agung tegesnya / kamas sampurna prituwin / kahar misesa / kunjuk ingaras kursi //
 85. // Barang gawe pangucap pratingkah arja / yekti dadi pamuji / tinarimeng sembah / anjunjung kaluhuran / angagungaken ing Widi / paesing iman / reruba ing tyas eling //
 86. // Wus pinesthi pamangsul ing tyas raharja / temen-temen winorsih / pinarcayeng Sukma / kandel datanpa sama / yen wus kandel apa pinrih / sasedyanira / jinurung tan ngluputi //
 87. // Nora kena manyak-minyak kang panembah / wedi was-was kuwatir / kumitir tyas bubrah / dudu empaning sembah / lan guna satata prapti / namung ngaraha / ber-panggah sura wani //
 88. // Ber lan panggah sura wani pan ingaran / ber pangarah linuwih / murka mring raharja / ngangahangah bekmulya / panggah kukuh ing pamuji / santosa dhadhag / gemi mring nalar becik //
 89. // Sura wani anggatekaken mring nalar / nora narima gembring / nglabuhi utama / ngedohi ina nistha / wani tan kewuhan pamrih / tan ulap ing lyan / tan wedi padha siji //
 90. // Saking kudu anyuthat akale setan / pramila lamun keni / aja milih ala / wajip milih utama / apes-apese wong urip / nora kudua / ingaranan wong becik //
 91. // Mung bisaa tetep ingaranan jalma / aja ingaran tai / endi lire tinja / jegogos sira ana / kasebut tlotok ing jalmi / abelarongan / mila ingaran tai //
 92. // Gubras bacin nora sinandhang priyangga / sagunging wong mrangguhi / mimisuh sadaya / nadyan sisingidana / ambune anduleg sisip / tansah den ucap / sedene kang angising //
 93. // Wong delondong bok iya anganggo pernah / tan wruh kaciprat najis / dumadak jinarag / teka nora rinuwat / pramila sagunging urip / balane datan / sinandhang raga dhiri //
 94. // Bapa babu kaki nini melu kambat / rowang tatangga sami / anak putu miwah / weruhnya wus gegubras / rusak ingkang praja niti / bubrah ing nalar / awit gedublong siji //
 95. // Nora mirib tinibang lan purwanira / anguntragaken bumi / nugraha ruhara / mumurung sihing Sukma / sanadyan terus syargadi / myang dhindhing jalal / camah sing tlotok siji //
 96. // Para arwah wahyu myang para nurbuwat / malekat widadari / sagung sipat samar / aestu langsung lanat / mring wong urip ngaku tai / gedublong kompra / datan weruh ing becik //
 97. // Titi tamat kang serat mingsil pralambang / jaman ingaran gembring / kang darbe tetilas / punjul samaning titah / dyan rongga ing maespati / siwaya nata / mantu Sri kaping kalih //

@@@

Advertisements

3 thoughts on “SERAT GEMBRING BARING

 1. Baktya Tri Setiono

  maaf ini adminnya siapa ya? tolong disertakan sumber asal trasliterasi serat tersebut darimana. soalnya kalo tidak, berarti anda sama saja menjiplak (plagiasi) karya orang lain. dalam hal ini, serat Gembring Baring sudah ada yang meneliti dan ada beberapa variannya. jadi tolong sekali lagi disertakan sumbernya!

 2. irfan oktyansyah

  serat gembring baring menika serat ingkang asli disimpen wonten pundi nggeh mas.menawi saged bade kulo teliti secara filologi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s