alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Author Archive: Mas Kumitir

HIKAYATUL ARWAH


HIKAYATUL ARWAH Anyariyosaken lampahanipun roh ing salebetipun ngalam kubur, inggih ingkang kawastanan ngalam Barzah ingkang sakéca lan ingkang nampi siksa. Kapethik saking Kitab Ihyak Ngulumiddin Déning : Mas Ihsanuddin Pangulu Khakim ing kitha Sragen 1e DRUK Boten kénging katurun kasantunan tembangngipun kacithak malih, kajawi angsal lilahipun inkang ngimpun ingkang ngedalaken ingkang nyadé sarta ngedalaken : …

Continue reading

SULUK PALAYARAN


SULUK PALAYARAN Amedharaken pralambangnging ngagesang punika, kaupamékaken layar ing saganten rahmat, saha amedharaken wawarah patraping lampah alayar, ngener dhateng wekasaning samodra tanpa tepi 1e DRUK UITGEVRIJ EN BOEKHANDEL STOOMDRUKKERIJ “DE BLIKSEM” SOLO 1933 Kasalin saking aksara Jawa Ing aksara latin dening : Mas Kumitir Sidoarjo,  20 Januari 2018 @@@ [3]SULUK PALAYARAN Sekar Dhandhanggula Déné kabéh-kabéh …

Continue reading

SERAT SANDI JENAR


SERAT SANDI JENAR Anggelaraken wawadosing cariyosipun Séh Siti Jenar, punapa malih babadipun para wali sanés-sanésipun jaman karaton Demak nalika wiwit sumebaripun agami Islam ing tanah Jawi anggitanpun : J. Driyawongsa, lan Jayéng Sudarma ing Ngayogyakarta Kabesut lan kaecap lan kawedalaken Ing pangecapan Mardi Mulya Ngayogyakarta Kaecap ingkang kaping II 1 Juli 1928 Kasalin saking aksara …

Continue reading