alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Author Archive: Mas Kumitir

SERAT JITAPSARA


SERAT JITAPSARA Hamarsitakaken badhé  dumadosipun alam dunya punika dalah saisinipun sadaya ngantos dumuginipun sampurnaning ngagesang Kaimpun sarta kawedalaken Dening : Raden Ngabei JIWA PRADATA Citakan ke II Diterbitkan dan dijual oleh : BOEKHANDEL TAN KHOEN SWIE Kediri 1921 Kasalin saking aksara Jawa Ing aksara latin dening : Mas Kumitir Sidoarjo, 9 Desember 2016 ————————————————————————– JITAPSARA …

Continue reading

SERAT ICIP PATI


Icip pati Sejatinipun icip pati ingkang kedah kaudi punika, dédé icip pati gumlethaking badan dados mayit, dédé icip pati raos mingsed mingsed kukuding rahsa, nanging icip pati raosing pati ingkang dèn ulati. Karanganipun : Raden Indrajit Prawirakusumadirja, ing Surakarta —– @@@ —– Paguron icip pati punika sasumerepipun ingkang ngarang wonten tigang warna. Wewatonipun ingkang kaanggep nyata …

Continue reading

SERAT PADHALANGAN RINGGIT PURWA III


SERAT PADHALANGAN RINGGIT PURWA III Oleh K.G.P.A.A. Mangkunagara VII Alih aksara dan ringkasan oleh : Mulyono Sastronaryatmo Diterbikan kembali seijin PN Balai Pustaka BP No. 443b Hak Pengarang dilindungi Undang-Undang KATA PENGANTAR  Bahagialah kita, bangsa Indonesia, bahwa hampir di setiap daerah di seluruh tanah-air hingga kini masih tersimpan karya-karya sastra lama, yang pada hakekatnya adalah …

Continue reading