alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Author Archive: Mas Kumitir

KITAB TOPAH


Punika serat kino mengku piwulang kabatosan kautamaning gesang Pengarangipun sampun boten kasumerepan. Kulo babar murih boten ical tanpa lari. Kanggen nambahi kathahing serat-serat Jawi. Sinten sumerep yen ing tembe wingking wonten pigunanipun. Ingkang ngedalaken : Penerbit “Soemadidjojo Hadiningrat Cetakan Kapisan 1957. ============================================= KITAB TOPAH Pupuh I DHANDHANGGULA Kitab Topah winedhar ing jawi, amrih gampil wau …

Continue reading

SERAT PADHALANGAN RINGGIT PURWA II


SERAT PADHALANGAN RINGGIT PURWA II Oleh K.G.P.A.A. Mangkunagara VII Alih aksara dan ringkasan oleh . Mulyono Sastronaryatmo Diterbikan kembali seijin PN Balai Pustaka BP No. 443a Hak Pengarang dilindungi Undang-Undang  ———————————————————————————–  KATA PENGANTAR Bahagialah kita, bangsa Indonesia, bahwa hampir di setiap daerah di seluruh tanah-air hingga kini masih tersimpan karyakarya sastra lama, yang pada hakekatnya …

Continue reading

SERAT SULUK KAGA KRIDHA SOPANA


ANGGITANIPUN : RADEN SASTRA DARSANA  PUPUH I PANGKUR  ││Ranguringa wus kawuntat │ denira yun ngayoni ngiket kehing │ sasmita tama mamayu │ trajuning kasunyatan │ darpa adreng kadereng berung andarung │ saru siku tan rinasa │ nawung serat suluk rawi││ ││Pratistha dhinapur kaga jajagongan mardi │ mardaweng budi ngarah rehing wasitayu │ yowana kang pinudya …

Continue reading