alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Author Archive: Mas Kumitir

SERAT SASTRA GENDING DAN TERJEMAHAN


PUPUH I S I N O M //Sri Nata Dipeng ngrat Jawa / Jeng Sultan Agung Matawis / kang ngadhaton aneng Karta / ing jaman sakeh pra Mulki / ngrat Jawa Nyakrawati / Sabrang Pasisir syud / Amiril Muminina / Sayidina Panata Gami / kyatireng ngrat wus sineksen saking Ngarab// //Winenang among dirjeng ngrat / …

Continue reading

KITAB PAMBUKANING NALAR


KITAB PAMBUKANING NALAR   Kaanggit dening Pak POEH Ing MAKASAR Kaecap lan kawedalaken dening pangecapan DJAWA TIMOER Jl. Gubeng Besar, 1975 Surabaya   BUBUKA Mungguh karepe kang nganggit layang iki mligi kangge wewacane sedulur lan anak putu dewe kang wis pada tuwuh kaelingane yen manungsa iku sugiha, luhura, mulyaa dikaya ngapa, kala-kala nandang susah, ruwet …

Continue reading

BAGAWAD GITA (bhs Jawa)


Olah yoga iku ngluwihi tapa, uga ngluwihi olah ngelmu, lan ngluwihi gawe amal becik, mula dadiya yogi, heh Harjuna!. BAGAWAD  GITA Penulis : Drs. Ir. R.M.S. Suryo Hudoyo Penerbit : Yayasan “Djojo Bojo” Surabaya 1. VISHADA  YOGA Wejangan ingkang kaping Sapisan Penunggaling Kawula Gusti lumantar Sungkawa Sampun ka aturaken, bilih Surat Bagawad Gita punika nggelaraken …

Continue reading