alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Author Archive: Mas Kumitir

SERAT SULUK SAMSU TABARIT


Salah satunggaling Serat Suluk Asli saking suwargi K.R.T. Sasranagara Andedagan ing Pajimatan Imagiri (1939) PUPUH G A M B U H Lah iki kojahingsung :  wonten caritaning wali kutub, saking Jawi nama Seh Samsu Tabarit, langkung wanter tekadipun, tur karamat kinaot. Myang wananira bagus, dedeg pideksa rada arangkung, alelana mring Arab mindha raryalit, sami lan …

Continue reading

SERAT SASTRA GENDING DAN TERJEMAHAN


PUPUH I S I N O M //Sri Nata Dipeng ngrat Jawa / Jeng Sultan Agung Matawis / kang ngadhaton aneng Karta / ing jaman sakeh pra Mulki / ngrat Jawa Nyakrawati / Sabrang Pasisir syud / Amiril Muminina / Sayidina Panata Gami / kyatireng ngrat wus sineksen saking Ngarab// //Winenang among dirjeng ngrat / …

Continue reading

KITAB PAMBUKANING NALAR


KITAB PAMBUKANING NALAR   Kaanggit dening Pak POEH Ing MAKASAR Kaecap lan kawedalaken dening pangecapan DJAWA TIMOER Jl. Gubeng Besar, 1975 Surabaya   BUBUKA Mungguh karepe kang nganggit layang iki mligi kangge wewacane sedulur lan anak putu dewe kang wis pada tuwuh kaelingane yen manungsa iku sugiha, luhura, mulyaa dikaya ngapa, kala-kala nandang susah, ruwet …

Continue reading