Category Archives: KEKAWIN SUTASOMA

KEKAWIN SUTASOMA


Karya Empu Tantular

Ah naranya: vijil nin bdyu sanke sarlra, ah sabdanya, muksa rik sarlra, candrarüpa ikan sarlra ri muksa nin bdyu rin sarlra, saumyalilan ahënin ikan sarlra vëkasan, sdnta-candra naran ikd, sdnta-smrti naran vaneh.

Ri hana nin smrti-sürya sdnta-candra dadi tak advaya-jndna. Patëmu nin advaya mvan advaya-jndna, ya tandadyakën Divarüpa, (b 42) avd sadd-kdla, ahënin nir-dvarana kadi te ja nin manik, apadan rahina sadd, sugandha tan gavai-gavai, surüpa tan gavai-gavai; surasa tan gavai-gavai sira katon denta.

Ikan am ah yatikd sinangah sak hyan advaya naran ira, bapa sira de bhatdra hyan Buddha. Ikan jndna vruh tan vikalpa humidëk nir-dkdra, yatika sinangah san hyan advaya-jndna naran ira. San hyan advayajndna sira ta devï bhardlï Prajndpdramitd naran ira, sira ta ibu de bhatdra hyan Buddha. San hyan Divarüpa sira ta bhatdra hyan Buddha naran ira.

Metre sragdhara
Srï Bajrajndna sünyatmaka parama sirdnindya rin rat visesa,
lila suddhdpratisthên hrdaya jayajayankën mahd-svarga-loka,
eka-cchattrên sarïranhuripi sahana nin bhür bhuvah svah prakïrna,
sdksat candrarka pürnadbhuta ri vijil iran sanka rin boddhi-citta.
Singih yan siddha-yogïsvara vekas ira san sdtmya Idvan Bhatdra,
sarva-jnamürti sünyaganal alit inucap musti nin dharma-tattva.

Tantular, Sutasoma Kakavin 38.1—42.4.

38. Metre praharsinï
1. Satvendröraga tika mukya Hastivaktra,
bhakty arianjali ri sira n narêndra-putra,
kapvaminta vinarah in mahopadesa,
dvaranun tuten in a-cintya-sünya-dharma.

2. Apan kveh i manah i san mahati-yogi,
wanten nirmala-bhava moksakan ginön tvas,
len tan tyaga pëjah anun yathêsta-dharma,
panlingan nrpa-suta nasta mankya mülya.

3. Sansiptan lëvih ikanan paratra-marga,
sankên moksaka ri hidëp patik nararya,
dü bhagyadhika panucapta sadhu rin rat,
adya nvaii majara masaksya san rësindra.

4. Sirigih linta parama-moksa-marga dibya,
de nih rat kunan ika san mahati-vidvan,
tan moksahga juga visesa-dharma-marga,
matyasin saparaga nin kabodhisattvan.

5. Pöh nin sastra tëkap i san visesa-sadhu,
yadyan panlëha suka yan parartha donya,
durrlaksmyathava sugihêki tan vikalpa,
mon matyahuripa lamun jagad-dhitartha.

6. Nhih têkan parama-nirasrayêki gönën,
rin jfianadhika vëkas in maha-visesa,
tan svargabhyudaya kitan panekacitta,
yêkande sasar ikanan paratra-marga.

7. Toh ndyanun vivitan ike linanta manko,
vidyadi-krama ginëlar tëkap Bhatara,
dharmadharma tuvuh ikan samasta-bhümi,
mati mvan mahurip aneka srsti nin wan.

8. Püja yoga japa samadhi dana punya,
len têkah brata suci paksa Bhairavatva,
salvirnyêii asubha-subha pravrtti rin rat,
jnanavesa milu tumut punarbhavêka.

39. Metre sikharini
1. Kunan san wan nissreyasa sira tatan siddhi rin ulah,
ndatan püja tan yoga rinëgëp iran nisbhava sada,
luput sankên bhava-krama pati hurip tan panavara,
apan saksat sankan paran ika sira-cintya-bhavana.

2. Sirêkadrëvya jnana tiga hurip in bhümi sahana,
banun bhayên way tan milu banu sirên duhka suka len,
gunanekalit tan lëga masëk in alvadbhuta tëmën,
göh tan mopëk yan mafijih in ahët ikasüksma sumilib.

3. Kalïnanyêvëh san vinuvus i vuvus nin wan amuvus,
apan rakvêki tan vënaii inubhayan pan sira mucap,
siranon tan katon sira juga manon pan sira manon,
adoh tan düra nke sira ta maparëk tan kaparëkan.

4. Yateka pinrih nin viku ri tëka nin dharma kapatin,
savan kris sah sankên sarunan inunus tan kahavaran,
tëkap nin trinyarok rva pinasah irên jnana vimala,
vidagdhaninkab roma salaya tinut nin nirupama.

5. A-cintyanumpak rin taya matapakan bhaskara vulan,
ika lvir san llnadhika sama lavan moksa-karana,
nda sansiptan sin solaha juga lamun nirmala sada,
prasiddhamor in tan hana kaluput in vahya-vibhava.

40. Metre
1. Nahan lin Jina-mürti majar i kadibyan in patipati,
mvan tan moksaka-marga kempen i vuvus niran pavacana,
ndan san Samajavaktra naga-pati satva-natha karuna,
bhakty ananjali jöh niramalaku sih nirêki tulusa.

2. De nin yoga samadhi tan hana ri san nir-asraya-yati,
nis tan marga visesa rakva ri hidëp patik nrpa-suta,
siddhan yoga yan arddha liii nira nir-asrayêki kahidëp,
nëm kvehnyadhika rin sivatva ya rënön mahottama tëmën,

3. Pratyahara naranya kalapan in indriyêka vinalat,
sankên artha jugêka rakva makamarga buddhi vimala,
nyan dhyanadhika dhïra yoga humidëp sva-sadhya mapagëh,
nir-byamoha taman kasambi rin ulah prapanca satata.

4. Pranayama naranya bayu vinatëk marêii hulu tënah,
sarva-dvara minëb tëkapnya tinut in visesa katëmu,
omkara pranavêki murigu ri dalëm tvas arddha ya kasök,
vet nin tattva Sivatva dharana naranya yoga saphala.

5. Len tan tarka naranya yoga gaganöpama n manah ava,
hhih tan vak-dhara rakva len ika sakêrikan avanavan,
mvan tan jnana vikalpa tarja malilan vi-sadhya pinëlën,
nis-sandeha samadhi yoga panaranya moksa-karana.

6. Tandvan asta-gunan kapangiha tëkapnya rakva rumuhun,
drsyadrsya vasitva rih bhuvana Rudra-mürti sa-kala,
yekan bvat i manah nira n parama-santikarya nipuna,
kempër yan rusit in jitêndriya juran niii ambëk ahajön.

7. Yapvan dhïra manah katungën ikanan sva-citta mabënër,
tan kevö tëkap in trikaya vala siddhi sarva-karana,
kevëh nin tri-gunatmakarddha ya huvus kasimpën amatëh,
nka rakvan sira sünya-rüpa paramartha-tattva kahidëp.

41. Metre sardülavikrïdita
1. Nahan tinkah ikah Sivatva ri sira n Saiva-sva-paksadhika,
bheda mvan Jina-tattva têki ri sira n Bauddhaprameyêh jagat,
san hyan Hadvaya-yoga-sandhi pinakesti dvara san bhiksuka,
arn ah sabda nikan sva-bayu ri dalëm kantha prasiddhafihayu.

2. Rep prapta n ravi soma denya sumaput rin deha suddhakrti,
mvan tan Hadvaya-citta divya mapageh ftkanê manah nirnaya,
pöh nin rvanupamati-sïghra ri vijil hyah Buddha tan kavaran,
sünyakara divanga nir-mala siran nirbana nir-laksana.

3. Apan tan siva tan Mahesvara sira n tan Brahma tan Kesava,
tan san hyah paramesthi Rudra tuduhën düran kavastvêrika,
singih yan Paramartha-Buddha tëmahan san siddha-yogisvara,
iccha nora kasansayaganal alit tan matra matrên jagat.

4. Nahan hetu bhatara Buddha kahidëp putraprameyên jagat,
san hyah Hadvaya rama tattva nira de san panditanhayvani,
Prajnaparimitêbu tan sah i sëdën nin yoga sanusmrti,
tan ragodaya bhinna rakva kalavan hyah Durmukhên atmaja.

5. Mahka sïla nirêh mahayana vëkas nih Bodhisattvan laku,
vet nih tattva visesa tan huniha rih Hastesvaranindita,
yavat preksaka rakva tavat ikanah nissreyasêvëh pinet,
nahan hetu ni sah Sivatva makadat muhsy amrihên sünyata.

42. Metre vasantatilaka
1. Sahsipta têki bapa sah Gajavaktrarüpa,
mvah naga-raja karuhun vara-sattva-natha,
prih hayva tan dugadugê vuvus in kadi hvah,
Buddhopadesa tëka rih Siva-tattva-yoga.

2. Apan tivas juga sira h muni Bauddha-paksa,
yan tan vruh ih parama-tattva-Sivatva-marga,
mahka h munindra sah apaksa sivatva-yoga,
yan tan vruh ih parama-tattva Jinatva-manda.

3. Na de nirahucapakën vacanöpadesa,
tan lambalamba tuhu yan Jina-mürti saksat,
Durvaktra naga-pati satva-pati pranamya,
bhakty ati-bhakti manadah vacanati-guhya.

4. Sampun matêki ya kinon ira bhiksva vikva,
yan ksetra sindhu giri sohgvanan ih mayoga,
hhih tan pakarvana tapo-vana hayva mahka,
yan mahkanêki gati sah viku Bauddha-paksa.

By alang alang