Category Archives: KIDUNG WARGASARI

KIDUNG WARGASARI


 

1.

Ida Ratu saking luhur, kawula nunas lugrane, mangda sampun titiang tandruh, mangayat Bhatara mangkin, titiang ngaturang pejati, canang suci lan daksina, sarwa sampun puput, pratingkahing saji.

2.

Asep menyan majegau, cendana nuhur dewane, mangda Ide gelis rawuh, mijil sakeng luring langit, sampun madabdaban sami, maring giri meru reko, ancangan sadulur, sami pada ngiring / mengiring.

3.

Bhatara/bhatarane saking luhur, nggagana / ngagoda diambarane, panganggene abra murub, parekan sami mangiring, widyadara-widyadari, pade madudon-dudon/dodonan, prabhawa kumetug, angliwer ring langit.

4.

Di bale manike luwung, mapanyengker ring telagane, kadingin tunjung tutur, tunjung abang tunjung putih, ring madyaning bale alit, Ida Bhatara mabawos, nanggit sekar jepun, sekarang ke Bali.

5.

Ring bale emase paum, linggih Ida Bhatarane, bale mas ngranyab murub, upacara sarwa luwih, luhure sutra putih, Ida Bhatara mabawos, bawose di luhur, pacang turun gelis.

6.

Asep-pejati wus katur, mendak Ida Bhatarane, peneteg lan canang arum, canang gantal / gontal canang sari, parekan pada / sami menangkil, pedek sami nunas ica, nyadpada/ngadepade menyungsung, ngaturang palinggih.

7.

Tengeran Bhatara rawuh, ketug lindu manggalane / ambarane, kilat tatit kuwung-kuwung / kawung-kawung, dumilah ngadeg ring langit, raris / riris maduluran angin, mangalinus maring jagat, rempak taru rubuh, katiban angin.

8.

Bhatara makire tedun / rawuh, anglayang diambarane, bhusanane sarwa murub, tur anunggang wyala pati, warnane angresing / angreseng hati, risampun prapti/prapta ring pura, ancangan tumurun, natasang palinggih / pelinggih.

9.

Bhatarane sampun rawuh, malinggih di padapane, meteja kencana atut / anut, parekan sampun / sami manangkil, para mancapara kulit, pada walen / prewelak pemaksan permas / pramas, sami ngagem santun, pada / pacang ngaturang / ngatur bhakti.

10.

Bhatara arsa anulu, kidul kulon lor wetane, wireh sami asri anut, laluhure sarwa putih, ulap-ulap sarwa kuning, lalangsene permas ijo, sami angulangun, sami pada becik.

11.

Unen-unene makuwug, mendag Ida Bhatarane, gong gambang gender lan angklung, guntang kalawan seketi, tapel pajegan kapuji, saron semar pagulingan, ramya pada nabuh, swaranganyih-anyih.

12.

Baris bedil mamucuk, mendak Ida Bhatarane, baris-tumbak baris tulup, gambuh parwa bali, resijojor legong rangin, luwih sanghyang jaran reko, sami sampun rawuh, Ida Hyang nyelehin.

13.

Malinggih ring gedong sampun, mungwing punika gedonge, gedong menyan gedong madu, upacara sarwa ngrawit, dumilah ring pura suci, sinaiban pajeng robrob, tuwek payung pagut, lalontek pangawin.

14.

Sasangga mwang umbul-umbul, akeh wong merca padane, padenye pada sumuyung, wrdda anom agung alit, sami pada nyadya tangkil, sami pada nunas sweca, sami pada nyungsung, sami pada bhakti.

15.

Ong / Oom awighna / awignam pakulun, mangarcana Bhatarane, mangayap / mangayat ngaturang kukus, maduluran pangabhakti, miwah sahananing suci, mangda Ida sweca nonton, turun saking luhur, kawula manangkil.

16.

Pangradanane kaluhur, maka pangundang dewane, asep menyan majegau, ambunnyane mrik sumirit, candana pada masandi, mamendak Ida Bhatara, Anggena di luhur, ngaran tiga Cakti.

17.

Sada Ciwa majagau, Prama Ciwa candanane, menyane Bhatara Guru, kukuse nepud ka langit, punika anggen pamargi / memargi, pacang turun ring kahyangan, mangda / apang gelis rawuh, manusa manyiwi.

18.

Pengsatawane / pangaksame wus puput, turun Ida Bhatarane, saking purwa Ida turun, skendran sami mengiring, Widyadara-Widyadari, sami pada papatehan, panganggene murub, sarwa ratna ngendih.

19.

Sanjata bajrane dumun, babaktan/bebaktian Widyadarane, pajeng robrob umbul-umbule, bhusanane sarwa putih raris tumurun ring bhumi, mapangawin danda kawot, ring daksina tedun, bang bhusanane ngendih.

20.

Pangastune / pangastuti kaluhur, angregepang radanane, ne ring purwa puji dumun, ring daksina ne kaasti, pascima sareng astuti, ring uthara karedana, mantuk madyeng bhayu, mayoga nganjali.

21.

Maprebhawa ketug-lindu, sumyok ujan rajane, teja ngadeg lan kauwung, sanjata pada rumihin, panganggene sarwangendih, sahanane permas rakta, galang endih murub, Iwir mrtyu sumilir.

22.

Ring pascima Ida turun, ngapaca sanjatane, saupacarane dumun, bhusana sarwa kuning, katon kadi gunung sari, payase ngrawit tinon, mapenekes gelung, sarwa mas kinandi.

23.

Ring uthara Ida turun, sami krsna bhusanane, sanjata cakrane dumun, maduluran hujan angin, kelepe pada maganti, tatit kilape macanda, anduse mangelinus, Iwir mubu ring langit.

24.

Blengbong lan ucur-ucur, peteng dedet kang limute, maring tengah Ida turun, malinggih ring candi manik, sanjata padma sinandi, bhusanane macan warna, mapan sampun puput, pangideran gumi.

25.

Iringane sami kumpul, pada becik tatane, ane ring pasamuan agung, saidering Padma-Sari, pinuji sanjata nyandi, danda cakra ngapaca, bajrane ring nyun, mapan Pan-Dewi.

26.

Brahma Wisnu wus ngrangsuk / mengerangsuk, Icwara Mahadewane, irike pada malungguh, Ciwa ring madya nyelehin, pada mangolingin linggih, Brahma tengen Wisnu kiwa, Icwara ring ayun, Mahadewa nguri.

27.

Sampun Ida maraga putus, raris munggah kegedonge, gedong ratna saking luhur, Hyang Wicwa-karma makardi, makori emas mangrawit, mangocara Windu-sara, sasocane mancur, sarwa imirah manik.

28.

Telagane maisi tunjung, wetara suranadine, papetete saking luhur, punika wantah pinuji, tunjunge masari kuning, mapalawa mas matatah, gandaya mangalup, sekar solas warni.

29.

Manik mancur mirah dadu, ratna nilalan widura, mangelencok endih murub, mangasorang tejaning rawi, pateh ring rahina wengi, ring natare makalangan, mateja kaluhune, majelijih manik.

30.

Ingideran sarwa santun, mwang sahananing sekare, sami pada mawangum, semar ganda mrik sumirit, para sutrine menangkil, menyaksinin patoyan, sami ngawe kukus, maduluran bhakti.

31.

Pangaksamane kaluhur, manunas waranugrahane, manawi kirangne katur, agung sinampura ugi, canange asebit sari, apang ica Ida nonton, nodya saking luhur, mamuputang sami.

32.

Turun tirta saking luhur, Pamangkune manyiratang, mangelencok muncrat mumbul, mapan tirta merta jati, paican Bhatara sami, panyupatan/pangelukatan dasa mala, sami / apang pada lebur, malane ring bhumi / jagat.

33.

Munggah Ida Mangeluhur, masimpen kagedong emase, gedong emas ngendih murub, mapapelok mirah adi, wenten ne nganggen pelipid, mirah ratna mungwing pucak, katon ngendih murub, tan yogya nyuluhin.

34.

Mantuk iratu mantuk, munggah maring ka gedonge, gedong maundag selikur, korinnyane mencak saji, titiang ngaturang sabit sari, asep menyan katur reko, mantuk iratu rahayu, dasarane tan mangiring.

35.

Purwakaning Angripta Rum, Ning wana ukir, kahadang labuh kartika, panedenging sari, angayom tangguli ketur, angring-ring jangga mure.

36.

Sukania harja winangun, winarna sari rumruning puspa, prijaka ingoling tangi, sampuning riris sumarwup, umungguing srengganing rejeng.

37.

Turun tirta saking luhur, tirta panca dewatene, Wisnu tirta kamandalu, hyang iswara sanjiwani, mahadewa kundalini, hyang Brahma tirta pawitra, hyang siwa pemuput, amerta kinardi.

38.

Seger-Oger kamendalu, sanjiwani pikukuhe, ngardi jagat pang rahayu, pawitra kesucian hati, trepti sandi kundalini, sadia sekala lan niskala, amerta nama rum, lana kong pinuji.

By Alang Alang Kumitir