alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SEJARAH TAPEL ADAM

SEJARAH TAPEL ADAM pupuh 25-30


۩۩۩ Pupuh 25 ۩۩۩ KINANTHI (www.alangalangkumitir.wordpress.com) Sayid Ngabdur Rahman wau, putranipun pan kakalih, pambajeng ran Maolana, Mahmudinil Katir nenggih, kang rayi ran Siti Ngumrah, angangge namaning nini. Dene Maolana wau, Mahmudinil Katir nenggih, gar-[198]wa ran Siti Pailah, putra Sultan Muhkiyidin, Dulkadir Jaelani Bahdad, putraning Seh Abusalih. Abusalih kang susunu, Sang Seh Ngabdulah nenggih, Sayid Ngabdulah …

Continue reading

SEJARAH TAPEL ADAM pupuh 18-24


۩۩۩ Pupuh 18 ۩۩۩ ASMARADANA  (www.alangalangkumitir.wordpress.com) Semana Sang Raja putri, duk bagya sakeca nendra, supena denira sare, ningali langit kasapta, katon bedhah nerawang, wonten cahya kang tumurun, amadhangi sabuwana. Saking langit antaraning langit, kapitu wedaling cahya, ngubengi jagad lampahe, sahengga basanta mimba, murub agebyar-gebyar, tepungnya rereh tumurun, kang cahya manjing manungsa. warnanira langkung pekik, nanging …

Continue reading

SEJARAH TAPEL ADAM pupuh 11-17


۩۩۩ Pupuh 11 ۩۩۩ GAMBUH (www.alangalangkumitir.wordpress.com) Lamunsur lungguhipun, langkung ajrih kalihira dekung, mring kang prapta, dene ta kalangkung sidik, saderengipun tinutur, sasedyanira wus weroh. Dadya lon dennya matur, lan ta sinten paduka pukulun, dennira wruh sangkan kawula duk alit, eyang miwah rama ibu, dereng winarah wus weroh. Miwah sasedya ulun, saosiking manah sampun we-[74]ruh, ingkang …

Continue reading