Category Archives: SERAT JATISWARA

SERAT JATISWARA


Pupuh I
Dandanggula

 1. //Lèpas lampahira sang brangti / tan siswa sasiki mèng priyangga / ratri tansèng jro wananè / lila kasudranipun / ngumpul-umpal ing wong agrami / minta jujuging jawa / nganor kawlas ayun / linanggat saujarira / linajarkèn nabrang tèkèng ujung jawi / ing dèrmayu tithnya//

 2. //Kèh panrimanya mring kang asung sih / yata laju wau lampahira / tanbuh parah pangènanè / anyurang ing wana gung / datan ètang durgamèng margi / tatas writ pagèrotan / ing pangrènganipun / akatah rujiting marga / murwèng ènu tindak lwir anabuh siti / ènggar mèntas kadrèsan//

 3. //Ara-ara lurah lwir jaladri / adèdètu ……… mpèyan / pacing anèdèng sèkarè / sèmbung …….. / ……. lèmbangan sanggalangit / puspanggrèk mènur wulan / …… ngadal-adal / nèng dadalan mandalika lan padali / puring …………//

 4. //Marga tumurun lèbak atrèbis / tunjèm kasèrang tahèn ….. / ……… re / prapta ring wèlahar gung / panabrangan kagolan gali / galintungan ing sèla / sinamur ing lumut / udan adrès alabèhan / parang rèjèng ring tèpis swaranya ringi / katuwuhan candaga//

 5. //Wusnya ngèbèk tèkèng sabrang sisih / kasrangsrangan dèwangkara nèngah / sang brangtya angganta riwè / swanitanira kumyus / grah kabèntar kaswamariwing / wimbaning andakara / kaduwèng ron taru / pidak ro giwanging surya / sang mahawan tasa dungkaping awanci / lohor tar na tar tirta//

 6. //Ka-atoran parahira ririh / murih warih salangkahing marga / sang brangta kandèg lampahè / mèt a …… nèng ranu / dan alèkas mahèrastuti / soring rèjasa kèmbang / katirah wlah agung / tyas sadaliling ngatunggal / risaksana anglusurakèn kulambi / sarta babar musèla//

 7. //Anèng sèla sumayana langking / wus dadyakèn niyat kang sèntosa / ing rakbiratul ikramè / parènging maksudipun / pal hu hu tibaning takbir / ikram mikrad munajat / tubadil linuhung / samana driya lir pèndah / waja duk ingobar bang cinubi warih / datan antara mangsa//

 8. //Cèngèngira unggahing ngabèkti / saucap woring gusti lan kula / sumilih sih gumanti ……. / …….. na bèdanipun / ing antanjèj tanajultarki / atartib tumaninah / awal ahiripun / …….. akirnya / dèn akungsuk pangènjalinirèng widdi / paragat ……..//

 9. //Sampun asèmbahyang mangu linggih / lènglèng mangrèngwa swaraning kaga / drèkuku mun ……. sè / atuduh yèn drèkuku / angrahita sang brangta kingkin / kalangan ……. / apamrih anglangut / malar rèkè satmata-a / ing pranangan bagèna tingal kang warni / tulis tumraping papan//

 10. //Sang brangta jumènèng lagya apti / anon wèca yun minangsèng sarpa / lumayu angungsi rèjèng / manculat tibèng tutug / sinauting taksana nangis / lumaku inguripan / sang brangta atulung / sarpa lumayu atilar / kongkang pjah sang akung grahitèng galih / angur aja tulunga//

 11. //Kalinganè raraga puniki / yèn mangsanè pasti wus pracaya / tan kèna tinulung rèkè / nora ningnang ing pandum / sarwi lungwèng amara aris / sumèngkèng lunur sarya / awaspa drèsing luh / dadya nawang-nawang tingal / atètèkèn sradènta mandè anolih / arsa midik ing marga//

 12. //Asrang karèngwa swaraning paksi / rèbut mangsah nacar karasula / kètèr wurahan abane / woh tuna kang dèn cucuk / tibèng toya minanya bukti / sinang ngandap rarawa / puyiyan nanambut / sang mong kingking a ….. ra / karasèng tyas sakatahing sinung bukti / wus pinasti dèning hyang//

 13. //Wontèn ta …… manuk manilib / tumiling rèkè ring urang-urang / atèhèr panambèranè / tèr ana tan aluput / wus bingyan baksanèki / lawan linaning mina / tan ninang tinèmu / saksana panuting pjah / sinambèr ing alap-alap sang abrangti / saya awas ing tingal//

 14. //……. sayakti-yaktinya karsa jati / kang sumèdya karya ….. / tan na lyan saking dèwèkè / aris dènira ngènu / sumèngka ing gigiring …. / …… kawiryan / alurah aduluh / sekaring trèngguli wawar / kadya tuduh …… rujit / panjantan kang sumèngka//

 15. //Angling dèkah kang kapèring / …… jurang / trèrang sacara-caranè / ambal-ambaling ènu / papaywannya tan awas kèksi / kalingan dèning lirang / wrèksa yom pala gung / patèmon angungang toya / binanjaran pucang rambu tiris gading / pandan pudak apucuk//

 16. //Kèh pisang nyandam pada gumading / tata tang dèkah ababanjaran / sindurja katumpang jèjèr / pracita manda kakung / wongatali andong bang puring / patramènggala amyang / nora pacar-ranu / kayu mas tèja rèjasa / bayèm raja sangga-kasa andamari / tang pakis wisa-mèrta//

 17. //Vganjat panganjaran sang abrangti / mulat tèkang patapan asimpar / pinggir marga tèngèning wè / kayoman dèning andul / apasasir jangga kasturi / samèpa wuwukiran / wangonan pring tutul / kaupacarèng carangan / sèlan sida wayah asri kang asri gading / anjrah kang puspa nyidra//

 18. //Nyudènta woh andap amarapit / kajulingan ing wat nagapuspa / kapuranta rancakanè / sarinya glar sumawur / tibèng siti …. wrèsa rukmi / warsiki andap skar / sarinya aruru / èman dinohan kang skar / amulèr ing jangga marum sanggalangit / ya wilèt winilètan//

 19. //Skar jabung ngalo …… siti / bakung sarinya awra agèlar / galur awor lan kajènè / kèh brèmara marang rum / amrajaya wangining sari / sarinya kaèngèlan / ing sadpada mahyus / …… bantala / kalud dèning liwaran lumrang ing siti / raras rum layèng sana//

 20. //Sumilir arising sabda gati / mèmbating angsoka pinawanan / ……. rèjasanè / rèjèng anjog kumrusuk / anèmpuh gro siratnya asri / muncar kadya mutyara / lamunan lir kukus / sranging toya magut parang / tinahan ing luntak munya sènggani / wor kriciking toyanrang//

 21. //Asiliran ngrangin swara rasmi / kadya mèndat sabda minda-minda / rèngènging brèmara mamrèh / apiji mu dulur / toya tiwar tumaming siti / ngaricik linampuhan / lir gènding pinalu / abarung swaraning kongkang / munyèng jurang ring parang rong anèsègi / patut lir mandaraga//

 22. //Praban aparung rèjèng tumawing / rèngat-rèngat jroning sèlandaka / anglèlès awra rèmbèsè / sinamuting lulumut / anèrasah ngèbèki tèpi / angasut amiwara / ring tègal kadulu / anut lèmpitaning jurang / parang ginggang prènahè susun angiring / panjriting sata wana//

 23. //Sumariwing pawuhè mèlingi / kadyang sung sipta marang samara / marèngi mrih kasidinè / kuwong pèndah anguwuh / sinèngsèngan kang pèksi gading / pring wungwang kapawanan / sru angu nguluwung / asrang lan panggriting wrèksa / sinawaran ing gèrah apanti / mèndung tan jaladara//

 24. //Cikaklak nangis aminta riris / ngajap-ajap sih turuning wrèksa / amlas asih pasambatè / lwir tangising awuyung / ing tèmahè abrangta kingking / awarah tyas ruditya / sawang lina nglangut / matrènyuh dèning …….. / ………………………….. / …………………//

 25. //Dadya tumèdak sang wan brangti / saluhurira punang aldaka / alon tan kandèg lampahè / ngidul ngètan inènu / ardi basak ingkah pinurih / wontèn dèkah kaiksan / pan asri kadulu / winastan ing patègaran / sawètaning prajèng bantèn wana nipis / pèpènggèr palunguran//

 26. //Katon kitrinya tiris awilis / pètung ngèbèbi ing padadahan / atèpung ron mangurènè / kèdèran tègal talun / pagadonanira / atèbih / karang maksih tumruna / aramya dèsa gung / papètètan nagapuspa / kang ing natar angsoka lan wèratsari / tilasing janma wirya//

 27. //Banjar ajèmbar natarnya radin / wiwaranipun tingkah garupa / patani munggwing wra …… / kinèlir grogol alus / pahèrannya sri binotrawi / ayom dèning  angsoka / sinèlan gèndaru / tèja rèjasa ajajar / jambu jambè katèpiring lan kècapi / prijata jinam mirah//

 28. //Papuspitanira sri aruwis / binaturan ing bata kumabang / rimbagan ukir-ukirè / papanjaraning ranu / sèla langking pinatra rujit / pudak ngadodèng toya / lwir pada dyah angum / sari sumilir gandanya / rurwèng kisma pèndah sèbaring jinèmrik / nèdèng majang ambabar//

 29. //Jatiswara ascar mulati / pasang rakit banjar pakarangan / kahyun araryyan sèmunè / anumama mring pintu / tèka linggih anèng patani / sarwi aliliyangan / ing sèla tumungkul / anyamaping sèta araras / apaningsèt sutra ingukup tulwa sri / asumping nagapuspa//

 30. //Ki Jatiswara anjVtmikani / gonggong nginga anglonging naya / wènès ijo anglalèntreh / ka-aporani laku / amandaya dènira linggih / angunandikèng nala / sapa duwè dukuh / dènè banjarè awirya / kang mardèsa kaya wong asuka singgih / mangkanan ciptanira//

 31. //Ki Saèmbang kang darbè patani / sutanè kalih sami pèrawan / samya yu-ayu warnanè / Nawangkapti pangayun / Ni Wasita sumèndinèki / arinè Ki saèmbang / wismanipun kidul / wastanè Ki Tigawarna / anakipun satunggil inggih pawèstri / ayu asring linamar//

 32. //Ni Suwatra wastanè puniki / lagya samyarsa rèkè asiram / Nawangkapti wasitanè / Ni Suwastra karuwun / tèkèng jawi cungkèlak bali / gumuyu èsmu mèrang / andulu wong kakung / kapètuk rara kalihnya / Ni Suwastra kang raka dèn popoyani / kakang ana wong lanang//

 33. //Wau ta linggih anèng patani / anyamping patak sarwi nunurat / sutra ingukub sabukè / asumpang nagasantun / ika si wong andudut ati / Ni Rara ro ris mojar / mènèknè tatamu / atakon maring si rama / Nawangkapti kang rayi dèn bibisiki / lah nèda pinaranan//

 34. //Rara titiga pan sarèng mijil / Ni Wasita sèkarè cèpaka / asinjang cangkring kapanjèn / mèntas binabar sampun / akakèmbèn gudang-malati / igupan-upan prada / pipinggiranipun / pupur larap gugunungan / Ni Saèmbang asumping skar warsiki / katub rondonè pisan//

 35. //Asinjang limar toman mantèsi / akèkèmbèn cèlèb lubèng wiyat / salèndang palangi jènè / anyangking skar jabung / Nawangkapti asinjang putih / asèmèkan sarasah / tasik tan rinèmbung / asèkar bagèm wangsulan / Ni Wasita kakangè kang dipun sèngi / samya sangkrib apaguywan//

 36. //Nawangkapti mèsèm angling aris/ sira karo pada wèha kinang / bakal pacanganmu kaè / sing linggih marikèlu / patutè lir lagi nunulis / surasa ingkang gawat / rara ro gumuyu / si kakang iku sèmbarana / lah bok kowè awèha kinang pribadi / marang k wong ika//

 37. //Wis patut tèmèn si kakang ika / alakiya olih lan wong ika / ……. ana kuciwanè / lananganè abagus / wadonanè ayu prak-ati / kalakon tèmènan / mandah bungahèsun / duwèya ipè mangkana / Nawangkapti mèsèm suruhè dèn juwing / sinawurkèn rinira//

 38. //Nawangkapti mèsèm angling ririh / payo Wasita karo Suwastra / payo pinèrpèkan kaè / parèng samyès gumuyu / Ni Rara tri amarèpèki / Nawangkapti nèng wuntat / rinira ro ngayun / lèlèwanira kinarya / wong tètèlu lirang alurungan liring / bibisik Ni Wasita//

 39. //Mucanga kakang jambè wangi / sèpah para sampun para buwang / kang-kang sun tèdanè mangkè / Ni Wasita gumuyu / susumpingè wus dèn alapi / pan kinarya babalang / katut rondonipun / ngèngo angusap srinata / Ni Suwastra angadèg loring patani / kèkèmbènè kèmaga//

 40. //Jatiswara angling jroning ati / iki si wong tan wikan ing krama / dadi si kaniyayanè / amatèni ngasadu / nora kaya cobaning widdi / yèn ingsun kagèbanga / ing warnanirèku / andulu Ki Jatiswara / Nawangkapti dinuk ing naya alindri / dènè mèmpèr kang garwa//

 41. //Nawangkapti awirang kapati / tumungkul tèka anglèking driya / aglis dèn buwang skarè / sariranya marlèsu / kèkèmbènè kèndo pribadi / mundur pan èsmu mèrang / arinè dèn uwuh / Wasita Suwastra sira / marènèya payo yayi pada mulih / aja nonton wong èdan//

 42. //Ni Suwastra rèkè amarani / atur sèkar wau sarwi lunga / tinibakakèn pangkwanè / kèsah sarwi gumuyu / Ni Wasita ……. aglis / sèpahè karya babalang / sarwi guyu-guyu / pada ling-alingan pandan / Ni Suwastra kèkèmbènè dèn lukari / karanè dinuluwa//

 43. //Nawangkapti wirangè kapati / aningali marang Jatiswara / agè mantuk ing wismanè / minggah ing jnèm-arum / tèka niba ngrungkèbi guling / ibunipun anjola / mulat putranipun / agya-agya pinaranan / Nawangkapti ginugah nora atangi / ibunira karuna//

 44. //Ni Saèmbang panangisè anjrit / Nawangkapti ingkang tinangisan / amlas-asih sasambatè / duh nyawa putraningsun / anglilira ta sira Nini / nulya sira atanya / maring anakipun / Wasita sira mrènèya / gya rinangkul pan sarwi dè bibisik / lah tutura dèn wèca//

 45. //Aja kumbi sira sun takoni / tèka ngèndi mau kakangira / tèka mèngkènè dadinè / Ni Wasita sumaur / duk ing wau saking patani / lawan yayi Suwastra / sami ajèng  adus / abali wontèn wong lanang / ing patani prènahè dènira linggih / sarwi anon si kakang//

 46. //Pandulunè tèka mambu ati / èmbokmanawa nora pasaja / sirku ana wisayanè / bapanè nambung wuwus / yèn mèngkono kakangirèki / kaglasan lan wong lanang / ing wataraningsun / agupuh nulya busana / Ki Saèmbang sigra mara mring patani / mèdal sarwi anginang//

 47. //Jatiswara èca dènnya linggih / nora wikan yèn ana kang prapta / pijèr angliring sastranè / Ki Suwastra alungguh / gupuh dènnya angacarani / bagèya kang datèngan / tèmbènè andulu / sapa sintèn kang panèngran / Jatiswara nauri wacana aris / dèn agung pangapura//

 48. //Kawula asor raryyan ing ngriki / nunukèri patani andika / akaporan parah rèkè / kaè atanyèng sèngguh / wong kasiyan manira riki / atèngran Jatiswara / awita milanipun / kalirangan dèning kadang / Ki Sajati wastanè kang sun ulati / manawi kapanggiha//

 49. //Ki Saèmbang angrès ingkang galih / aningali maring Jatiswara / tèpa-tèpa tuladanè / Ki Saèmbang lon muwus / mara rèkè anilakrami / nèda maringèng wisma / lamun para tulus / yun mawong sanak lan mara / Jatiswara mojar rum inggih manawi / kaè asih wong brangta//

Pupuh II
Asmarandana

 1. //Nulya kèrid lampahnèki / mara maring wismanira / Ki Saèbang agè-agè / ngrumiyini lampahira / sigra kinèn gagèlar / lampit lan kalasa alus / rinangkèpan kasah pacar//

 2. //Jogan wus sinapu rèsik / nuduh mring rubiyahira / sira angukusa agè / samaktaning pasugata / kang sèmada arikat / rabinè agupuh-gupuh / mring pawon ngukus babètak//

 3. //Ki Saèbang ngacarani / lah anèda alinggiha / kang ingacaran nulya gè / prapta gupuh sasalaman / wus mapan tata lènggah / kaè Saèbang anuduh / mring santrinè Ki Dulmuwah//

 4. //Dulmuwah undangèn aglis / kyahimu Ki Tigawarna / di agè konèn marènè / warahèn ingsun datègan / kang liningan agèpah / marang ing tègaran kidul / panggya pananggil winartan//

 5. //Ki Tigawarna nulya glis / anyamping lurik gèrusan / jubah kutung kulambinè / akuluk batokan ……. / dèstar arab masèman / jèplakan mèrèt du-mancung / nyangkèlang soka wiyana//

 6. //Ngajak ruhiyahirèki / payo sira adandana / jarè kana ana dayoh / rèwangana bakyunira / ngukus karya sugata / kang liningan dandan gupuh / sapatutè amrèsaja//

 7. //Wus kVrit lampahèrèki / tan adangu nulya prapta / Ki Saèmbang nguwuh agè / lungguha ing kènè sira / nulya gupuh alènggah / rahab samya sasalaman//

 8. //Sung pambagya ing tatami / winangsulan karaharjan / dulunè sami règèpè / Ki Saèmbang nguwuh marang / anakè karo pisan / katèlu pulunanipun / anakè Ki Tigawrèna//

 9. //Lah Wasita lan rinèki / Suwastra angladènana / padudan gèni lan gèmbul Wasita Suwastra sigra / sasaos maring ngarsa / gèmbol luwèr cèpuk pupuk / padudan sgèninira//

 10. //Wus sinaoskèn ing ngarsi / mundur ni rara kalihnya / ni rara ngling jro kalbunè / prènyana wong mau ika / kang linggih nèng undakan / Ni Wasita èsmu kanyut / mulat maring Jatiswara//

 11. //Tansah amamancèr liring / ulatè angganda prana / sang brangta mèsèm jro tyasè / Ki Saèmbang ris wacana / marang tatamunira / lah ing ngriki anak bagus / amucanga aududa//

 12. //Apan wus pada cumawis / paran ingkang kinarsakna / amucang myang padudanè / babo aywa taha-taha / papanggih lan pun bapa / kranallah kèwala Bagus / wus wismanira priyangga//

 13. //Ki Jatiswara agipih / anyandak sètongira / binalongson ing suwaos / pinontang ing mas lus-lusan / tèmbakone aruman / pakantuk dènira udud / sawusnya nulya anginang//

 14. //Pangusapan krawangwangi / amèngès manggis karèngat / tèka muwuhi bagusè / amukèt kadubangira / susurè nèng pangèbam / kadya mèsèm yèn dinulu / ni rara ro samya brangta//

 15. //Yata kasaput ing wèngi / samya mrih wèktu asalat / mahrib mring palanggaranè / sarèng mahèrastu kadas / adan sunat akamat / angangkat parluning waktu / Jatiswara ingancaran//

 16. //Mangayun kinèn ngimani / nulya kaè Jatiswara / wus andadèkkèn niyatè / pasèkat usalinira / apatitis takribnya / lwir patining pandam murub / pèt tan ana katingalan//

 17. //Wusing cèngèngira nuli / wawacan wijah iptitah / nulya maca patèkahè / pan ingapti kir’atira / titis mikraj jing sastra / mad kasar sakatahipun / kinawruhan sadayanya//

 18. //Swaranira rum amanis / tèkaning lapal walalla / lir pèksi bèr madal pangè / swarane landung amèmbat / tan ana kang kuciwa / sadayanè kang amakmum / angalèm sajroning nala//

 19. //Saèmbang osiking ati / prènyata lamun ngulama / katara ing wawacanè / ngakuwa bodo tan kèna / wau sira bok rara / karonè paring karuntup / ngijèn-ijèn kang sèmbayang//

 20. //Sawusing patèkahnèki / apan surat idaja’a / gya tèkèng tahyat akirè / nulya sa …… salat / rahab apupujiyan / dikir maca donganipun / gya salawat sasalaman//

 21. //Laju sunat salat waban / wusnya purna laju ngisa / paragat wèktu salatè / sawusè asasalaman / Jatiswara ngacaran / wangsul ing gyanipun wau / samya mudun sangking langgar//

 22. //Nèng wisma tata alinggih / kaè Saèmbang sung ujar / gupuh marang rubiyahè / lah sira asasaosa / bucu sa-ananèka / miwah nyanyamikanipun / tèmonana dayohira//

 23. //Ingkang liningan nulya glis / lan ipè Ni Tigawarna / lan sutanè ni rara ro / ambèkta kèndi Palembang / Suwastra pakobokan / Ni Saèmbang ambèngipun / rampadan bok Tigawarna//

 24. //Tan adangu praptèng ngarsi / Wasita lawan Saèmbang / anata rarampadanè / Ni Wasita asiduwa / baunè anggandèwa / kèmbènè kèndo ing ngayun / kalèlan wonga-wonganya//

 25. //Poking payudara kèksi / pèlot sasisih susunya / kapidih dèning lèngènè / tan mikir kèkèmbènira / pijèr tata rampadan / piringè ambèntuk dèngkul / dèngkulè Ki Jatiswara//

 26. //Wutah sarundèng nèng piring / mèsèm kaè Jatiswara / myat ni rara tènaganè / nawur angèpuh susurnya / micarèng jroning nala / yatallah bok rara iku / atinè angaya-aya//

 27. //Kongsi metu anèng piring / bèntukè bèntuk anjarag / kagawa dèning atinè / ….. nya ngladèni bok rara / Wasita Ni Suwastra / sèmada dipun dadangu / dènira tata rampadan//

 28. //Suwastra dènnya ngladèni / kasusu tata lawuhan / rikuh atinira mangro / kasmaran mring Jatiswara / tan wruh kakèmbènora / marucut lukar mak bluju / kagyat bènakkèn kèmbènnya//

 29. //Ngacèmut ni rara kalih / Suwastra kalangkung mèrang / kajodèyan kèkèmbènè / bapanè ambèkus mojar / bocah tan ngarah-arah / Ki Jatiswara kumèpyur / duk wruh byaring payudara//

 30. //Lir wudun ngabuh-abuhi / mèntèr lir bikir kancana / sinanglin mèntèk amontok / andudut nalaning priya / sèngèh sèdèng samègan / Jatiswara namun-namun / kètang byar akabrojolan//

 31. //Wus mundur ni rara kalih / kinawètan mring bokira / ni rara saya isinè / laju marang pangandokan / ting galigik jorogan / mring gyaning bok-ayunipun / ingkang lagya larasmara//

 32. //Ki Saèmbang wacana ris / marang ing tatamunira / lah rèmpès dahar nakingong / kang ingatag ngècani tyas / nulya lèkas adahar / akèmbul samya pakantuk / nutug dènira anadah//

 33. //Luwaran kang samya bukti / ambèngira cinarikan / wus linorod rampadanè / marang bok nyahi kalihnya / miwah para pawongan / gantya dadaran mangayun / bok nyahi nuding mring putra//

 34. //Lah mara ladèkna aglis / aja na pada sèmbrana / wong lagi ana dadayoh / polahè asèlèndèran / ngisinakè wong tuwa / ni rara samya gumuyu / sarwi anyandak dudulang//

 35. //Linadèkkèn anèng ngarsi / ni rara misih tèg-tègan / kètang duk wau jodèhè / wusnya atata dadaran / andèr ingkang lancaran / pèpèkan pala gumantung / pala kapèndèm kasimpar//

 36. //Myang lah-olahan mawarni / sakatahing jawadahan / arsi nèng ngarsaning dayoh / wusnya ngladèni ni rara / samya mundur ing ngrasa / maring gandok ènggènipun / ngadèp kakangè kang lara//

 37. //Wasita umujil malih / linggih wurinè kang rama / sarwi bibisik wuwusè / rama gih puniku uga / kang ganggu mring si kakang / wontèn ing patani wau / alungguh nunulis lèmah//

 38. //Si kakang kèna ing dèsti / cicintung guna wisaya / dadya si kakang anglamong kèdanan mring wong punika / bapanè ririh nèntak / buh-èmbuh kang dèn ruh-aruh / sarwi nambramèng tamunya//

 39. //Rampès gus pangusap amis / punapa ingkang kinarsan / sakèdik sami wontènè / anulya sami angalap / nyamikan sasènèngnya / rara Suwastra atunggu / lan kang nuwa mring kang lara//

 40. //Wasita mila nènggani / ing sakitè kakangira / papat lan ibu bibinè / kang lara sangsaya lèsah / Ni Suwastra ris mojar / lah kakang andika wungu / yèn mulya lara andika//

 41. //Kula kaul udik-udik / kang ibu tumut anggugah / sira ngalilira dènok / ramanira dadayohan / kakung bagus utama / bibinè milu anguwuh / sira nyahi Tigawarna//

 42. //Lah tangiya Nawangkapti / sok uga sira mulyaa / sun nadari sira anggèr / sun idangkèn maring pasar / Ni Wasita ris mojar / yèn kowè waras sun kaul / payo pada jèmbilungan//

 43. //Ni Suwastra muwus aris / mring uwa nyahi Saèmbang / uwa sun matur sayèktos / wit sakitipun si kakang / marginipun kadyèka / pan inggih tamu puniku / kang dèn rèmèni si kakang//

 44. //Duk parèng mèdal lan mami / wong puniku nuju lènggah / wontèn ing patani gyanè / si kakang sarèng tumingal / ragi cèlak tumindak / cèngkèlak angajak wangsul / kawula botèn anyana//

 45. //Praptaning wisma lajèng gring / sun dugi dayoh punika / ingkang akarya pirantos / wus dèdè sabaènira / sakitipun si kakang / kadi wong kèna ing cintung / duduyung guna wisaya//

 46. //Kang uwa ngling mokal nini / yèn ta dayoh mèngkonowa / pan lagi kaparèng baè / wau ta ingkang / alara / sangsaya lèsah payah / nimbok Saèmbang tyas gugup / mulat marang putranira//

 47. //Langkung dahat dènnya sakit / nguwuh mring rara Wasita / lah nini mrènèya agè / matura ring ramanira / yèn putranè kantaka / Ni Wasita aglis umatur / ring rama nèng pajagongan//

 48. //Kakangbok anggung tan èling / Ki Saèmbang duk miarsa / tumungkul brèbèl waspanè / wasana alon wuwusnya / o ya wus jamakira / kayon kènèng angin iku / lumrah araling kawula//

 49. //Nulya anèmbramèng tami / singgih maring Jatiswara / anak pun bapa tatakèn / miwah ing lara punika / mènggah ing dalilira / wajib lawan botènipun / yèn anjajaluka tatamba//

 50. //Jatiswara muwus aris / lèrès kiyahi punika / apan sunat ing kukumè / ngalara amèt tatamba / Ki Saèmbang ris nabda / bagus pèk makotènipun / tatanè wong among rayat//

 51. //Tata krama sun ranggoni / anging ta kèdah ihtiyar / inggih datèng saliyanè / gya nimbok Saèmbang mèdal / matur ing lakinira / groyok sarwi sènggrak-sènggruk / kyahi putranta kantaka//

 52. //Ki Saèmbang gupuh angling / marang kè Jatiswara / anak inggih manawinè / kapanggih ing panabidan / mokal anak sèpèna / ing sakawruh-kawruhipun / tatambanipun ngalara//

 53. //Sumangga anganak mami / mugi paring usada / ado inggih mangsa borong / Jatiswara aris mojar / inggih kyahi kawula / nging ta pintèn baranipun / luwih karsaning Hyang Sukma//

 54. //Kang karya lara lan pati / Hyang Sukma kang amisèsa / kita ran rumasa darbè / langkung bègdja kang alara / kalamun kaparèngan / Jatiswara malih muwus / marang ing nyahi Saèmbang//

 55. //Bibi manira sung jampi / gantèn puniki sèmburna / yèn allah amarèngakè / gantènnya sigra tinampan / nulya mring pagandokan / gantèn sinèmburkèn gupuh / Nawangkapti gumarègah//

 56. //Sakèdap gya sakit malih / niba lajèng akantaka / samya anangisi kabèh / Ni Saèmbang ngrangkul ing putra / èlinga nini sira / kaèdulunèn ramamu / lagi èwuh dadayohan//

 57. //Apan nora idèp isin / ngalilira anakingwang / dèmèn rinubung ing akèh / kaya priyè sira rara / wèlasa kadang warga / kang lara maksih angligur / ibunè susah tyasira//

 58. //Lah Wasita dèn agèlis / aturana ramanira / yèn parèng lawan dayohè / lawan pamanamu pisan / kon tunggu bakyunira / manawa kabanjur lampus / iya sapa kang kèlangan//

 59. //Ni wasita aglis mijil / ngaturi sarwi karuna / kaèSaèmbang agupoh / tamunira ingancaran / miwah ki Tigawrèna / sigra mènyat wong tatèlu / mring gandok gyanè kang lara//

 60. //Kang angrubung angingsèri / wus tata sami alènggah / Saèmbang nundang anakè / ibu bibinè agèpah / nguwuh-uwuh ing putra / aduh anakku-anakku / Nawangkapti lah èlinga//

 61. //Sapa mulyakkèn sirèki / apa kang sun walèsèna / Wasita miringi dayoh / Jatiswara piniringan / sapa yoganè baya / bisa mulyakkèn bakayu / mandah ta kaul manira//

 62. //Sun ngèngèri tèlung bèngi / Suwastra nambungi ujar / sapa kang amarasakè / ingong ngèngèri sapasar / sok warasa si kakang / Ki Jatiswara ngarungu / mèsèm sajroning wardaya//

 63. //Jatiswara angling aris / yèn parèng sadayanira / kularsa angsung jampinè / pribadi mring kang alara / Ki Saèmbang sukojar / o inggih o inggih bagus / langkung lèganè tyas kula//

 64. //Sampun pindo ddamèl malih / lah nriki anak dèn pèrak / sampun taha-taha anggèr / anulya Ki Jatiswara / mrèpèki kang alara / ingungkaban kukubipun / kagyat dulu warnanira//

 65. //Nawangkapti lir wong mati / sumilak pètak cahyanya / Ki Jatiswara nulya gè / angunus kaplikanira / apan sèmora kidang / gupuh nulya kinaluku / ing toya tuli saksana//

 66. //Siniramkèm Nawangkapti / tan pantara gumarègah / apungun-pungun tanginè / saryanjèlèh julalatan / biyung-biyung sambatnya / lo kaè wongè lumayu / angintar angidul-ngètan//

 67. //Kang awèh sakit ing mami / dodt polèng gawa bèrang / ramaknè gupuh gè-agè / dènira anarik pèdang / lah èndi-èndi rara / gumètèr sadaya umyung / ingkang ngangadèp sadaya//

 68. //Nawangkapti wacana ris / lah wis rama uwis rama / wis kapènak awakingong / sètanè wus minggat mèlsat ? ilang kang awèh lara / kang rama ibu angrangkul / anggambuh suka tyasira//

Pupuh III
G a m b u h

 1. //Bungah kang samya tunggu / rama ibu paman bibinipun / Ni Wasita Suwastra bungah kapati / mulat ring bokayunipun / mulya dènira anglamong//

 2. //Wasita èsmu guyu / bisik-bisik mring Suwastra muwus / bakyu iku padu jiwa di kantongi / lara-lara apa iku / laranè badèk tok-ètok//

 3. //Batinku nora gugu / lara gawèyan baè bakayu / bisa akal rèka-rèka api sakit / bobotè akalè baud / karèpè marang ing dayoh//

 4. //Lah mara bakyu iku / yèn dèn tinggal marang dayohipun / badèk lara manèh mak kringkèl tan èling / Suwastra gumuyu namur / namur mrih tan kapandulon//

 5. //Jatiswara amuwus / bibi prayoginipun kulangsung / gantèn dimèn lèjar manahipun bibi / samya mojar para sèpuh / inggih sukur anakingong//

 6. //Wontèn pitulungipun / maring rayi dika kang tan èmut / karsa maring rayi dika kang tan èmut / karsa maring jajampi inggih utami / gya nginang sawusnya ajur / ginadubangkèn saidon//

 7. //Linèpèh lambar suruh / nulya sinungkèn ni rara gupuh / samya ngling lah nini kinangèn tumuli / paparingè kakangmu / sihè marang sira dènok//

 8. //Marga jalaranipun / kang akarya mulya grubgèrèku / iba-iba kapotanganira nini / mring kakangira sang bagus / sang ayu nampani gupoh//

 9. //Ganten gupuh ginèlut / mèsèm kraos masih angètipun / pan sinamun-samun angusapi lati / nimbok Saèmbang lon muwus yèn wis tan ana karaos//

 10. //Ngabètiya sirèku / marang kakangira dèn saèstu / Ki Saèmbang tigawrèna parèng angling / ya bènèr iku nakingsun / ngabèktiya dèn rumaos//

 11. //Nawangkapti piturut / saking pakonè wong tuwanipun / pan anèmbah ni rara sambi aguling / Ki Saèmbang suka andulu / putranè nurut sapakon//

 12. //Wus samya sukèng kalbu / myat ing suta mulya sakitipun / Ki Saèmbang Jatiswara Tigawrèni / samya wangsul linggyanipun / wong tatèlu tata lunggoh//

 13. //Ki Saèbang lon muwus / walèh-walèh punapa nak bagus / saking dèning pasaja manira angling / lamun pinarèng ing kahyun / bok sampun kapalang ing doh//

 14. //Rayi dika puniku / pun Nawangkapti sumanggyèng kahyun / mugi kalampahana punagi mami / sintèn kang karya rahayu / ing sakiting sutaningong//

 15. //Dadosa jodonipun / mangkya pun anak bagus kang tulung / mulyakaken rayindika Nawangkapti / tèmah tumèkèng rahayu / sumangga karyanèn bojo//

 16. //Jatiswara nor wuwus / inggih nuwun kiyai sihipun / botèn makatèn manah kula kiyai / mastawakèn ngèmpèk sadulur / lahir batin ngong ngangamong//

 17. //kalayan malihipun / kul Lgi NGh (? Angrarah) sadulur / anèm ngikis paran aran Ki Sajati / dè kiyai karsanipun / kapanggyèng wingking kemawon//

 18. //Lamun sampun kapanggu8h / putranta Ki Sajati sun ruruh / yakti kula awangsul mariki malih / puniku sumangga ing hyun / manah tan kapagol-pagol//

 19. //Ki Tigawrèna muwus / kula puniki tumut sumambung / maryogakkèn nampani tibaning kang sih / sih parèng panuju wektu / ning mangsa pènèd linakon//

 20. //Ngangkah punapa bagus / wong priya tan wontèn èwèdipun / mung ambujèng kèdik luwaring punagih / bagus pintèn-pintènipun / nampurnakakèn//

 21. //Ki Jatiswara nènggug / tinanting-tanting raosing kalbu / cipta datan ilok lamun anampik sih / sarat angènaki kalbu / kèwala sunat linakon//

 22. //Lamun datan tinurut / ni rara kang laran nora wurung / angot sakit sangèt luwih lan ing nguni / aprasasat awèh nung / akarya kadudoning wong//

 23. //Lan bapanè kalangkung / pasrah norohakèn anakipun / ing batinè wus mau mula ngarèpi9 / lahirè tan pati kudu / samudananè amopo//

 24. //Ki Saèmbang lon muwus / mugi anak parènga ing kalbu / Jatiswara aris angling anginggihi / Saèmbang lèga tyasipun / anguwuh bojonè gupoh//

 25. //Tan dangu praptèng ngayun / tinuturan lamun putranipun / Nawangkapti ingaturkèn dadya rabi / ing putranta kaè bagus / paran arèpira mèngko//

 26. //Rubiyahè umatur / sakalangkung gèn kawula sokur / kadi pundi kiyai karsanta mangkin / Ki saèmbang lon amuwus / sun arah tumuli panggoh//

 27. //Jatiswara ris matur / singgih pra sèpuh sadayanipun / ingkang dadya panuwun kami kiyai / sampun kongsiya dya mantu / amung ringkèsan kèmawon//

 28. //Angrèbat pèrlunipun / yèn pèrlunipun / yèn kongsiya cara-cara mantu / langkung sangèt pamopo kami kiyai / kranallah kèwala sampun / sukur dadakan kimawon//

 29. //Sapunika ing dalu / milanya tur kawula kadyèku / dènè lagya kula kadatèngan kapti / parah angluruh sadulur / wikan yèn sagèd kapanggoh//

 30. //Ki Saèmbang amuwus / mring rabinè myang mring arinipun / lah wus sira rubiyah ngruktiya aglis / pisang ayu suruh ayu / amung sasangan rong bokor//

 31. //Dene kandurinipun / katèmu wuri baè ya uwus / nimbok Saèmbang sandika nulya angrukti / sasangan paningkahipun / suka sutanira anon//

 32. //Ki Saèbang malih muwus / hèh Dulmuwah timbalana gupuh / ki pangulu Ngabdul Bantèn dèn agèlis / kang liningan sandika wus / sigra animbali gupoh//

 33. //Datan pantara dangu / ki pangulu Ngabdul Bantèn wau / praptèng wisma ingancaran nulya linggih / tur salam marang tatamu / Ki Saèmbang muwus alon//

 34. //Marang ing nyahinipun / payo wètokna dèn agupuh / bon-aboning aningkah saosnèng ngarsi / nimbok Saèmbang anuduh / mring Dulmuwah ngambil bokor//

 35. //Nulya sumajyèng ngayun / kaè Saèmbang malih amuwus / angundanga manèh santri ka naksèni / sosoranè ki pangulu / iya santri tèka loro//

 36. //Ki Ngabdul Bantèn ngayun / bok punika kèmawon gih sampun / Tigawrèna lan Dukmuwah jangkèp kalih / Saèmbang ngling gih wus sukur / ngèmungkèn niki kèmawon//

 37. //Nulya pinapan lungguh / Jatiswara lawan ki pangulu / Ki Saèmbang aèkral dènnya malèni / sun ngrèsaya ki pangulu / dika nikahkèn nakingong//

 38. //Ni Nawangkapti nèngguh lawan Ki Jatiswara puniku / maskawinè slaka putih bot satail / anulya kyahi pangulu / dènnya angijabi alon//

 39. //Gya amaca ngusikum / ngibadalah wabitakwallahu / wanapsibin tipulani nabimahri / kada Jatiswara kabul / inggih anarima ingong//

 40. //Ing paningkahè wau / Ni Nawangkapti kalawan ingsun / maskawin salaka bot satail / tètèp dados utangingsun / ing dunya akèrat rèko//

 41. //Anulya ki pangulu / andongani ing paningkahipun / wus paragat dènira ningkahkèn nuli / sasalaman sadaya mus / salawat binagi gupoh//

 42. //Kang maring ki pangulu / sabokor tindih rong rèyal wutuh / kang sabokor binagi tiyang kakalih / pisang suruh tindihipun / nyarèyal èdang wong roro//

 43. //Pangulu pamit mantuk / wus linilan yata ingkang kantun / Ki Saèmbang amuwus marang ing rabi / paranta sutanirèku / wus mulya pisan si dènok//

 44. //Kalamun wus mulya yu / rèsikana ing sakadaripun / lamun durung dimèn sarèh rumiyin / kang liningan lèngsèr gupuh / nèng gyaning putra ing gandok//

 45. //Prapta aris muwus / paran dènok awakira iku / apa sira masiya karasa sakit / yèn maksih karasa rapuh / sinarèhkèn ing patèmon//

 46. //Kang putra alon muwus / inggih tan wontèn karaosipun / inggih sampun saras tan karaos sakit / èmbokè mèsèm amuwus / ywa kuciwa ing patèmon//

 47. //Nawangkapti agupuh / dènnya ngayu-ayu warninipun / amamatut busana kang sarwa adi / asinjang tèluki wungu / kèmbèn jingga pinaraos//

 48. //Sèngkang bangpang mangunkung / gèlung gèng cunduk-mèntul / intèn bèr byur jari akalpika adi kalih sisih / awida jènar sumunu / tasik sumilak sumuloh//

 49. //Wasita ,ilu payu / lan ni rara Suwastra tan kantun / samya milya angadi-adi kang warni / minangka papatahipun / dasar samya ayu karo//

 50. //Wasita sinjang rimbu / akèmbèn palangi tumpal wungu / sèngkang sèkar sataman intèn pinodi / acunduk bogèm winangsul / wida jènar ayu tinon//

 51. //Suwastra sinjang kawung / akèkèmbèn pelung telpok dadu / sèngkang natabrangta apanunggul siji / aburat kuning sumunu / acunduk sekar règulo//

 52. //Nimbok rara katèlu / tan pahyas lir pangantyan wus wayu / sawusira busana ni rara katri / yata kang sami alungguh / kaè Saèmbang anguwoh//

 53. //Maring ing rabinipun / hèh rubiyah marènèya gupuh / kang liningan tan adangu nulya prapti / anakmu undangèn mètu / konènè ngabèkti ing kono//

 54. //Mring lakinè sang bagus / lan apa duwè cawisan bucu / lamun duwè lah saosana ing ngarsi / nyai Saèmbang umatur / pan inggih sampun karèktos//

 55. //Nulya nèmbah ing ibu / ni Saèmbang anuduh ing sunu / lah Wasita Suwastra saosna aglis / bucu lan rampadanipun / ingkang liningan agupoh//

 56. //Nulya bucu mangayun / wus tinata rarampadanipun / nulya ingacaran sarèng kèmbul bukti / dènnya anadah pakantuk / wus antara nulya lorod//

 57. //Pangambèngira sampun / rarampadan cinarikan mundur / kaè Tigawrèna nulya pamit mulih / Jatiswara cinaran wus / minggah guling maring kobong//

 58. //Nawangkapti gya mundur / sangking ngarsa mring patilamipun / Ni Wasita Suwastra samya tut wuri / miwah Jatiswara masuk / Ki Saèmbang maring gandok//

 59. //Angiwèkani mantu / ngaturakèn pasihaning sunu / sinangaya sakarsanè palakrami / sèdya ingugung sakayun / raras raosing pamiyos//

Pupuh IV
M i j i l

 1. //Sira kaè Jatiswara misih / nèng jarambah lunggoh / kadi gègètun ngungun wangunè / sanalika karaos ing galih / marang ingkang rayi / Ki Sajati wau//

 2. //Ciptaning tyas paran ingsun iki / lunga ndon ngupados / sanak kang nis tanpa tuduhanè / kawèngwèngan sarirèngsun iki / kagèbang ingstri / turstri kur-ukur//

 3. //Yèn ta ingsun sèlakana iki / cobaning hyang manon / nadyan nèmu ala lan bècikè / pada sipat ganjaraning widdi / bècik sun lakoni / sakadaring kayun//

 4. //Ingsun kinon wruha surasaning / pamangguh linakon / wus wangsul tèngtrèm ika galihè / Ni wasita umatur ngèsèmi / basa kakang mangkin / mring ngèndi katèngsun//

 5. //Esmu ngujiwat sarwi ngèsèmi / ni bok rara karo / samya angèngèndo pakèmbènè / bontos patosanè mrih kaèksi / sang bagus nujoni / myat tyasnya kumèpyur//

 6. //Rumiyin mila rèmènanèki / payudara gèmoh / ciptèng nala è bocah ro kiyè / sasolahè tèka manas ati / mir-mir baè mami//

 7. //Ni Wasita aturira ririh / kakang wau ingong / gadah nadar sinten nyarasakè / ing sakitè si kakang mèh mati / ngong ngèngèr ngladèni / inggih tigang dalu//

 8. //Dèn punapak-punapakna mami / tan lèngganèng pakon / Ni Suwatra umatur tan paè / kawula inggih tumut ngauli / ngèngèr pèndak legi / anglègakkèn kahyun//

 9. //Kinèn punapa kula lampahi / boten nèdya mopo / ing sadamèl-damèl kula mangkè / Jatiswara kaadonan liring / alon mring jinèmrik / nangkèp samiripun//

 10. //Sira wau nikèn Nawangkapti / pi-sèpi katuron / rèm-rèm-ayam sang ayun sangkribè / kumarangsang mètu ngirungnèki / kakungira inng wingking / nulya nunggal ujur//

 11. //Nawangkapti tyasira kumitir / arikuh krègon / docèng napasira pangorongè / kumarangsang mètu ngirungnèki / ati sènak-sènik / kètèg rèbut ducung//

 12. //Jatiswara yun nèkakkèn kapti / angayuh asta lon / palungayan inèngo pipyanè / dyah ingaras-aras wanti-wanti / dyah api ngagyati / kèmbèn sinalusur//

 13. //Miwal asta tangkising pamurih / rèjèngan asrèwot / ngèsah angling i mangkè ta mangkè / dika puniku arsa punapi / tèka mamèdèni / agrita-agritu//

 14. //Sang kakung tansah angarih-arih / babo mirahingong / aywa miwal-miwal ta nah anggèr / utama kang bangun-turut laki / mirah kang supadi / gung ganjaranipun//

 15. //Nadyan makatèna ujar mami / tan tatè wakingong / tèmbè parèkan priya mèngkènè / atiswara mamèksa angudi / ngudi amimingkis / papadoning pinjung//

 16. //Nikèn kabaudan ing priya mrih / tiwaring wastra lon / lir brèmara angisèp sarinè / ngungsèd-ungsèd mrih maduning sari / ni rara tanpolih analalah ing hyun//

 17. //Dasar sèdèng mèpègi birahi / yun wruh surasèng don / anrah karsa wus sumarah ing rèh / wèntis katitih wastranya ririh / warastra mumurih / curnaning ngawungkul//

 18. //Tinumama rèngating ngakincip / anjingkat sang sinom / mèh kawiwal kang lir kocolanè / karoncalan nikèn Nawangkapti / kampita pinipit / kapikuting bau//

 19. //Nèngkah-nèngkah jaja anjiwiti / juwèt asambat bot / winawasa ing priya tan rèrèh / karikuhan kang pinongah-pangih / sambat-sambat mati / samudananipun//

 20. //Antaraning kaprihannya rapih / dènira karoron / tèmbè katètèsan sira nikèn / sakalangkung dènira mahyun sih / nutug pulang-rèsmi / parpatèng gatinipun//

 21. //Aluwara ingkang akaron-sih / wau ta sang sinom / kadya sawung kapilis paminè / lir tan kèlar ngangkat sarirèki / karapuhan dèning / katèmbayèng kahyun//

 22. Nulya maring pawarihan sami / susutya karoron / langkung dènnya sih-sinihananè / wusnya dènnya mahèr nulya maring / patilaman malih / tansah among lulut//

 23. //Ingkang andaga tan antuk guling / sira ni rara ro / Wasita lan Suwastra agorèh / amyarsakkèn tingkahing pulang-sih / pan aklisak-klisik / tyasè mèlbu-mètu//

 24. //Saking sèdèngè mèpèg birahi / langkung kamicèlon / lamun bisa akalakon lakèn / saking dènnya dahatnya kapèngin / wruha surasaning / saluluting kahyun//

 25. //Mangka mangkya myarsa swabawaning / pangulahing langon / tèla-tèla pangèsèsè / tyasnya milu sènig-sènig / gorèh tansah lirih / truwu-ura-uru//

 26. //Ngrungu rambah-rambahing arèsmi / tyasnya kumalèton / ni Suwastra ciniwèl susunè / kagyat nuli malès niwèl pipi / ting galègès ririh / pan pada dènipun//

 27. //Malah kongsi mijilkèn rasèki / sami angacocor / tan wus ucapèn kang tingkah sèmbèr / Jayiswara wusira susuci / maring masjid alit / mahèr wèktu subuh//

 28. //Yata wau winarna ènjing / Ki Saèmbang lunggoh / anèng pandapa lawan garwanè / sarwi sasaji daharan ènjing-/ènjingan ing ngarsi / nulya tan adangu//

 29. //Arinira Tigawrèna prapti / tur salam alungguh / rubiyahira tansèng wurinè / sarwi bèkta dulang tinup saji / rong dulang samyisi / rampadan amunjung//

 30. //Kulawangsanira santèki / nak-sanak myang mindo / kamituwa pamagèrsarinè / kaè Datuk Burum Ki Coraki / lawan Ki Pakabir / myang saliyanipun//

 31. //Ingkang samya amiyarsa warti / ana wong mardayoh / laju pinèt mantu mring kyahinè / datan ancan-ancan darbè kardi / dènè dènnya ngawi-/-akèn dalu-dalu//

 32. //Samya yun wruh mring mantunirèki / prapta lanang wadon / samya ngaturakèn punjunganè / lan sakadar pasumbangirèki / arta miwah jarit / batik lurikipun//

 33. Sadaya wong Patègaran dèsi / Pamutiyan dukoh / pradikanira sultan Bantènè / tanpa cacah sagaduging kudi / lamun winitawis / ana sawah nèm jung//

 34. //Mila katah kang amagèrsari / andumpil dudukoh / kadi ana wong tèlung-atusè / yata kang sami tata alinggih / anèng ing pandapi / tèpung adu dèngkul//

 35. //Jatiswara linuding pangèksi / sakèh para dayoh / samya anèmbrana pambagyanè / winangsulan ing sabda basuki / angalèmbanani / sadaya kang dulu//

 36. //Enjing wus rumat kang raratèngi / ambènganira bot / winèdalkèn wau asahanè / Ki Saèmbang ngasarakèn aglis / kinèn andongani / kajatè majèmuk//

 37. //Ki Pangulu Ngabdul bantèn nuli / andongani gupoh / ramya ambata-rubuh aminè / suka bungah sakatahing santri / wusnya dèn dongani / Ki Saèmbang muwus//

 38. //Lah wus kono mirani-mirani / kèpungan kang royom / adan nulya ngèpung kandurinè / ingancaran sasarèngan bukti / sadaya anuli / nadah ambèng kèmbul//

 39. //Wus antara nutug kang abukti / luwaran awisoh / ambèng samya dinum barèkatè / wus warata sadayanirèki / samya pamit mulih / mung kari pra sèpuh//

 40. //Gantya dadaranira mangarsi / rampadan sumaos / Ki Saèmbang anumanggakkè / rampès punika pangusap amis / kang ngacaran nuli / mèt sasènèngipun//

 41. //Kaè Saèmbang amuwus malih / gèr pun bapa mangko / yung tatanyaa ing sayèktinè / mugi anggèr nuntun kawlas asih / pun bapa puniki / kalangkung balilu//

 42. //Jilma kolot dèrèng wruh ing margi / tansah sèlan-sènggoh / dèrèng dungkap ing kawruh jatinè / surasaning kalakuhan urip / marma ingkang mugi / tduhèna tèngsun//

 43. //Ing ngagèsang praptanè ing bènjing / Islamè tèkèng don / wiwitan kalawan wèkasanè / durung pisan pun bapa puniki / lami angulati / nging dèrèng amangguh//

 44. //Jatiswara aris anauri / Kiyai yun takon / singgih maring kawula ing mangkè / pintèn-pintèn binuka ing ati / kula puniki gih / tan paè balilu//

 45. //Mung martakèn wirayat puniki / animbalkèn wartos / maring pawong sanak luhung rèkè / nularakèn paèsaning ngilmi / dalil kadis tuwin / ijmak kiyasipun//

 46. //Tan nyèkutu kula lawan gusti / sayèkti yèn kaot / kanugrahan sipat ing ananè / kang sinung kèwala anjatèni / mimbuhi sakèhing / urip nugrahan gung//

 47. //Jinatèkkèn ing manusa yakti / ingaranan manggon / badan nurcahya ing sakikinè / wiwitan lan wèkasanirèki / ananing Hyang Widdi / langgèng sucinipun//

 48. //Langgèng wahyu mulya ananèki / datan sapandulon / miwah tan kajisim ing ananè / Ki Saèmbang anauri aris / manira miyarsi / wirayat puniku//

 49. //Paèsan wahya jatmi singgih / lèwih lèmbut anor / tan kiksan tinonstingarahè / wènèh parèbatan amastani / agal kèksi ugi / sabalègèripun//

 50. //Jatiswara wuwusè amanis / kula myarsa wartos / singgih kang aran paèsan rèkè / wikan lèrès lawan lèpatnèki / jasad roh ilapi / paèsan Hyang Agung//

 51. //Wahya paèsan jatmika crèmin / kang satèngah kaol / paèsan tan masup ing jasadè / jasad tan masup ing carmin jati / wawayangan nènggih / pundi purbanipun//

 52. //Ki Saèmbang mangkya muwus aris / aduh anakingong / tuturèn ingkang matitis rèkè / supaya pun bapa sumurup ing / patitising ngèlmi / supadi sun wèruh//

 53. //Jatiswara mangkya muwus malih / wontèn kang wiraos / nènggih saking tulèn pinangkanè / ana sasmitannya ing pangiksi / kalihing ngatunggil / pisah kumpulipun//

 54. //Lamun kumpul tan beda warnèki / yèn ta pisah ing gon / langkung bèda pan dèdè èmpèrè / tèbih sungsatipun datan mirib / yèn kumpul lir gèndis / lawan manisipun//

Pupuh V
Dandanggula

 1. //Anèda mangkè manira iki / undak-undak rèkè kang sasmita / ana kang angilo mangkè / kadi pangilon sèwu / yèn wawadahè datan aisi / tan ana rupanira / nènggih dirinipun / yèn wadahè isi toya / nèng buwana prènahè dirining Widdi / pada pamaning surya//

 2. //Wadah sèwu pada rupa rawi / kasènènan dènirèng raditya / surya anunggal rupanè / dèning punapanipun / panunggaling sasi sasiki / wadah wus ingulapan / èndi rupanira / wujudè ingkang atunggal / èndi ananing wadah kalawan isi / sasmitaning paèsan//

 3. //Ki Tigawarna sumambung angling / ucapèna ujar kang punika / pun bapa arsa wruha rèkè / Jatiswara amuwus / singgih paman sasmitnèki / kang anèng jro paèsan / pan aisi madu / èndi rupaning wahya / wawayangan kahananira kang jati / jatmika rupa tunggal//

 4. //Kajatènè damar paminèki / mnyak calupak wahya lir jasad / jatmika (jisim sumbunè / pundi ananirèku / ing rupaning jasad lan jisim / urubè kinawruhan / labètè puniku / suruping wahya jatmika / ing patining sumbu dèn awas puniki / uripè lagi prapta//

 5. //Urub urip sadurungè prapti / èndi rupanè araning damar / yèn mati èndi surupè / pan ilang labètipun / ing uriping agni kang prapti / sasmitaning kang nyawa / lawan jisimipun / èndi rupaning kang nyawa / lan jisimè kang pundi labèting agni / suruping pejah gèsang//

 6. //Ki Saèmbang ngungsèt tanya malih / lah ta anggèr rampès babarèna / ing tinggal lawan lakirè / èndi ananing wau / lan oranè kita pribadi / widi widining karsa / ing wisèsanipun / andadèkkèn saking ora / dadining ana marganè jagad iki / wal-akiring kawula//

 7. //Kang akarya nguripi matèni / amanjingkèn swarga myang naraka / angganjar ing mukmin kabèh / ing karsa Hyang Maha Gung / ing wisèsanipun puniki / mokaling Hyang aniksa / ngapuraa iku / wong kapir muja brahala / sajègjègè anèmbah ing brahalèki / prandènè manjing swarga//

 8. //Jatiswara wuwusira aris / mungguh ing Allah kang sipat murah / dunya asih akèratè / rusak lan mulyanipun / ing ngagèsang sampun pinasti / tataning bangsa sarak / manusa sadarum / mulyakkèn agamanira / kang winastan duraka tinggal agami- / -nira kang wus utama//

 9. //Sarèngat Nabi Rasulullahi / luhur priyangga lan pra agama / Ki Burun nambung takèn / a ing anèda dunung / sampurnaning Islam puniki / èndi adèp idèpnya / pangèn kang Agung / pun kaki lah dunungèna / supadinè ginawè sasangu mati / manira wong wus tuwa//

 10. //Jatiswara mojar ènggèh kakai / rèkè kalbi mukminin batullah / kang tan kèna sah salatè / dèn adèpa kèlbu / sarta sèdya suka nglampahi / taki-taki agama / rasul kang lèstantun / ing marga ingkang sampurna / kaè Datuk Burum tatanya angudi-/ -udi lidè kang sabda//

 11. //Pirsak-kèna kaki kang dumèling / manira rèkè angujar warta / wiyosing sabda katahè / ing asalat puniku / adègipun asaling gèni / cahyeng roh ilapika / urip jatinipun / ingkang tan kènaning pejah / rurukipun puniku angsaling angin / rohkani jatinira//

 12. //Ingkang mangka tatalining urip / sujud asaling toya nurullah / roh rabani kajatènè / rahsaning urip nèngguh / pan alungguh asaling bumi / roh jasmani nyatanya / kalanggènganipun / ajali abadi purna / pan woripun lan kang sipat cmurah asih / sampurnaning panèmbah//

 13. //Ki Coraki alon nambung angling / ngong puniki won-awon kaprènah / anèm angawu-awunè / kula lan dika bagus / lèrèsipun kula puniki / sèpuh-sèpuh angakang / mring andika nèngguh / bagus ngadi datèng kula / Jatiswara mèsèm anauri aris / ènggèh sukur kèwala//

 14. //Ki Coraki muwus aminta sih / kakang bagus sampun sita-sita / gyanta amuwus ta rèkè / mènggah takbir puniku / kakèkatè kadi punèndi / Jatiswara lingira / ing kakèkatipun / ing takbiratul ikram / pan sakawan ikram mikrad munajati / tubadil jangkèpira//

 15. //Ikram cèngèng nirnakkèn sakalir / liya saking wujuding pangèran / mikrad ngunggahkèn salatè / mring kajatèyanipun / tinggal jaman salir dunyèki / munajat sapocapan / lan panèbutipun / sucining ikrar kang mulya / pan tubadil rèkè puniku gumanti / ing kaènènganira//

 16. //Ki Pakabir wuwusira aris / a ing puniki lan Ki Saèmbang / kula angaki prènahè / yèn umur sèpuh tèngsun / dasa-dasa wus awunèki / dados kula amaman / mring andika bagus / nginggihi Ki Jatiswara / Ki Pakabir tatanya wacanan manis / kiyai Jatiswara//

 17. //Andika padangakèn tyas mami / kadipundi karsa pèkènira / batangèn pundi tègèsè / saraking salat iku / lan tarèkating salat nènggih / kakèkating asalat / myang makripatipun / ing salat kadi punapa / kaè Jatiswara anauri aris / inggih kèdah waspada//

 18. //Winaspadakakèn tingal kalbi / sarèngatè ing salat punika / kalawan suci badanè / dènè tarèkatipun / ing asalat lèsan kang suci / kakèkating asalat / suci kalbunipun / makripating ing asalat / kang waspada tan nyiptanira kang dadi / sampurnaning panèmbah//

 19. //Bangsa badan bangsa lèsan tuwin / bangsa ati mukarahanira / bangsa èning tarètibè / suci badan puniku / dadi sipating ngabèkti / pada kahananira / karèp kang saèstu / ing sabda sira pangèran / tokid kalbi Mukammad rasa puniki / jumbuh pada Mukammad//

 20. //Mantuk-mantuk kang sami adèling / samya kalèjaran manahira / myarsakakèn muradè rèkè / samya karènan ngrunggu / Ki Saèmbang wècana aris / lirè pada Mukammad / kang puniku wau / tègèsè kadi punapa / pundi rupa anggèr tuturèn tumuli / inggih mangsa dèdèya//

 21. //Jatiswara mangkya muwus aris / kadipundi paman ingkang karsa / pan wonten kilat mangsanè / asal bumi puniku / ing lungguhè kakèkat nènggih / datan kena ingisab / asal angin iku / asal bumi saking hawa / asal banyu mangkè kawula awarti / paman dateng andika//

 22. //Gih supaya padangan kang galih / asal banyu pan saking aksara / alip ta endi tègèsè / asal angin puniku / dadi sipat sipatinng alip / ngadeg asaling padang / geni jatinipun / yèn pun paman yun waspada / atakèna janma kang wus bisa mati / pasti lakung waspada//

 23. //Saèmbang ngling kang kahanan kaki / Jatiswara aris wacana / karèm lan cahya tègèsè / Mukammad ingkang weruh / kahananè napsu puniki / angsal angin punika / dadi badanipun / asal banyu dadi dada / angsal bumi dadi edat kang sayekti / puniku waspadanya//

 24. //Ki Saèmbang wuwusè amanis / anggèr manira boya kaduga / ya kabèh iku artinè / Jatiswara gumuyu / asal api kang dadi iki / asalè dadi lampah / inggih wiyosipun / Saèmbang mredi atanya / Jatiswara muwus welas jroning ati / paman neda rinasa//

 25. //Asal api dadi amperu singgih / asal banyu kadadèyanira / apan iya ati rèkè / asal sirah puniku / angsal dada kadi punèndi / angsal angin punapa / yèn tan wruh puniku / mungguh kadadèyanira / asal bumi dadi budi nyawa iki / poma paman dèn awas//

 26. //Punapa ingkang katur rumiyin / ing pangèran angsal bumi ika / mungguh punapa katurè / Nurcahya ingkang tuhu / asal banyu sujudè iki / tan katur ing pangèran / Nur Maniyun iku / asal bumi lungguhira / ya rahmani iya tuhu mèngko iki / Saèmbang malih tanya//

 27. //Apa ranè kang angrungu iki / apa ranè kang lumaku ika / jro ati endi tègèsè / ing pangucap puniku / abulullah wastanè singgih / rupanè kaya cahya / ing sagara iku / uripè pan kadi rètna / anèng pucuking grana rèkè puniki puniki / grana tanpajamuga//

 28. //Sasal banyu kang rukun puniki / dèn adèpakèn maring sirullah / cahyanè lir lintang rèkè / wruh ing piyambakipun / lan parèkè Allah puniki / nora sakutu wimah / tan pisah tan kumpul / tunggal rasa lawan Allah / tègèsipun tan ana kula lan gusti / puji-ppinuji dawak//

 29. //Samya catèt patanggaping kapti / Ki Saèmbang myang Ki Tigawrèna / Ki Coraki Pakabirè / tanapi kaè Burum / padang susurupanirèki / langkung asuka-rèna / wuwuh kawruhipun / Ki Saèmbang lon wacana / bok suwawi nyamikanipun cinèmik / dèn kèndèlkèn kèwala//

 30. //Kang liningan samya angajoni / ngalap dadaran sasènèngira / wowohan juwadahanè / sawusira anutug / Ki Saèmbang wacana malih / hèh rubiyah dèn ènggal / saosa bubucu / iki wus bedug wayahnya / kang liningan sigra anuding ing siwi- / -nira katiga pisan//

 31. //Kinèn naosakèn rampadan sami / Nawangkapti Wasita Suwastra / samya ngladèni kaktrinè / wus tata glar angacarani / suwawi wawantingan / abukti ing ngriku / nulya sami tuturuhan / datan nadah tan pati amikantuki / tuwuk duk nadah ènjang//

 32. //Wus antara nutug dènnya bukti / ambèng rampadan gya cinarikan / gumanti dadarananè / cinaran lah ing ngriku / sakarsanè pangusap amis / sami sarèng angalap / ing sasènèngipun / wusè dènnya mamangsègan / Jatiswara wuwusè angacarani / waktu lohor ing langgar//

 33. //Kang tinumbung dangan anginggihi / gupuh samya maharèstu kadas / Ki Jatiswara imamè / antaraning wèktu / bahda salat salawat sami / laju asalaman / pra tamu mit mantuk / bubar sing langgar kèwala / Tigawrèna Coraki Burum pakabir / amulih sowang-sowang//

 34. //Miwah kulawangsa magersari / ingkang samya ulah angibadah / tanapi para santrinè / mudun bubaran mantuk / mring pondokan sabilik-bilik / ingkang ngulon mangètan / kang ngalor mangidul / Saèmbang lan Jatiswara / malbèng wisma Nawangkapti amètuki / laju tumamèng tilam//

 35. //Sru wulangun Nikèn Nawangkapti / marang ingkang raka Jatiswara / pisah satugèl dinanè / pangrasanè sataun / tan pangguh lan lakinirèki / Nawangkapti sasmita / minta pinrih ing hyun / Jatiswara wruh ing cipta / ngalap asta niyung lungayaning rabi / sarwi ingaras-aras//

 36. //Mangus asmara nèkakkèn kapti / kadya sadpada angungsèd padma / arèngrèngih pangarihè / dasar èstri kahyun-hyun / kabaudan kakungira mrih / kapadan ing sukarsa- / -nira kalihipun / lunturing rasa gatinya / pagut pyuhing kèsar angganira kadi / linolos tulangira//

 37. //Aluwaran kang samya among sih / mijil sangking tilam mring patirtan / wusnya wangsul mring jenemè / ni rara ro andulu / ring kakangè Nikèn Nawangsih / guyu-guyu semada / ngontor manahipun / sinambi morosi sedah / Ni Wasita Suwastra paguyyan ririh / asojar kalesikan//

 38. //Nora jamak si kakang iki / dupi duwè bojo salin ada / saiki laranè  ngalèh / ngalih priyè ujarmu / è lah iya tak gawè ngalih / wong duwè lara mamak / karo suda prungu / rada bisu tan patyojar / wis kaya wong deglen nora angromèsi / mring sanak wong atuwa//

 39. //Ni Suwastra agaligik ririh / ngiling ya iku apanè kang mawa / si kakang satenaganè / bèda lan sabenipun / pandugaku baè tan sisip / olèhè mari gapyak / wong uwis digapyuk / mara badèk iku iya / kakangmu basa wis laki ceg uwi / bok iya nganggo tawa//

 40. //Wasita ngling niwel pipi / dènè wong amangan sega / nganggo tetawa sandingè / ya dangdanan wong iku / yèn wis olih mèloking mèlik / kudu amalak dawak / langguk ènak-ènuk / sanak kadang tan kèlingan / Ni Wasita gumuyu lah iya becik / mengko bengi kèwala//

 41. //Iya pada payo dèn temeni / angganggu mring si kakang sing lanang / wong ganggu mono kapriyè / wong pada durung tau / wasemnono yèn sira uwis / non-anon wong lanang / Ni Suwastra muwus / ya duga kèwala / mangsa ngedohana / karo bocah cilik / dolanan pangantènan//

 42. //Lo iku si kakang mau bengi / rina iki ya mangsa oraa / kaya mau bengi kaè / banènè ting barekuh / teka ngesar-esari ati / nora ngolèhi nèndra / myang ati pyur-epyur / lah kuwè lo ngrungok-ena / Ni Wasita anyeblèk niweli pipi / pada aciciwelan//

 43. //Saking pada mepegi birahi priya / angatarani solahè / wau ta kang mong lulut / nutug ing sakahyunirèki / mijil saking pamrikan / mring pahèranipun / laju ngasar maring langgar / Ki Saèmang wus kapanggih anèng masjid / nengahi parlu kèwala//

 44. //Jatiswara lohor amakmuni / wus antara bakda parlunira / Jatiswara nutugakè / pribadi parlunipun / wusnya bakda salaman sami / mring dulmuwah / lah kaè lo jeg Tigawrena prapti / kon marènè kèwala//

 45. //Kang liningan Ki Dumuwah aglis / ngacarani mring Ki Tigawrena / kang ingacaran nulya gè / Ki Saèmbang sru muwus / kènè baè nglanggar alinggih / matur inggih anulya / atur salamipun / miwah maring Jatiswara / gya Ki Burum Coraki Pakabir prapti / yun laju mring pandapa//

 46. //Tinuturan mring Dulmuwah aglis / samya kinèn nampang maring langgar / ingkang kinèn agè-agè / mring langgar prapta lungguh / samya atur salamirèki / miwah mring Jatiswara / pasalamanipun / Ki Saèmbang lon amojar / hèh Dulmuwah jaluk-a pacitan linggih / wèdang lan nyamikan//

 47. //Marang nyainira dèn agelis / Ki Dulmuwah sigra maring wisma / amundut pasajènanè / Ki Saèmbang anuduh / mring anakè kalih ngladèni / gupuh rara Wasita / Suwastra tan kantun / nampa rampadan nyamikan / ni rara ro ababraèn bebesusi / sasolahe kinarya//

 48. //Dadaran wus sumaji ing ngarsi / nulya mundur ni rara kalihnya / Ki Saèbang mgacarakè / rampès dadaranipun / kang cinaran samya ngalapi / ing kasenenganira / nyanyamikanipun / Ki Saèmbang ris wacana / kadi pundi tetesè iman puniki / tokid makripat islam//

 49. //Jatiswara anauri aris / makripat rekè dingin ingucap / gumanti singgih tokidè / ayun wikan karuhun / tunggaling hyang nora kakalih / sampun nyata ing tunggal / tokid aranipun / tinengguhaken ing nala / ingaranan iman puniku kiyai / pan pangèstuning driya//

 50. //Risampunnya nandang iman singgih / tan lenggana ing pakon lan cegah / salat jakat lan siyamè / munggah kaji kang sukur / myang sahadat tan kena lali / jangkep rukuning islam / nut agama rasul / puniku ingaran islam / pikukuhing iman wowolu anenggih / kang dihin kayun ika//

 51. //Ngaliman lan kadirun puniki / muridu basirun saminguna / mutakalimun bakinè / Ki Saèmbang amuwus / lid muradè kadi pundi / Jatiswara ris nabda / kayun tegesipun / liring ngalimun punika / ingkang aminaki ing salatirèki / tan kèngang yèn bodowa//

 52. //Kadirun kang kuwasaning Widdi / ingkang kuwasa ing dalem salat / tan kena angapesakè / muridun kang karsèku / dèn akarep salatirèki / basirun kang tumingal / dèn wruh salatipun / samingun kang miyarsa pyarsakna nenggih / tan kena tumambuha//

 53. //Mutakalimun kang ngandikani / dèn aceta wawacaning salat / tan kena langgeng puniku / dèn alanggeng salatirèki / purna wulung prakara / dè pikukuhipun / ing tokid pan nem prakara / ingkang dihin kasdu takrul lawan yakin / bangsa badan myang lèsan//

 54. //Kaping nemè ingkang bangsa ati / Ki Tigawrena angungsed tatanya / kadi punendi artinè / Jatiswara lingnya rum / enggèh paman manira myarsi / takyin mulati wayah / panjingè ing waktu / luhurè lawan ngasarnya / mahrib ngisa subuh / awal akirnèki / tan kena salah mangsa//

 55. //Bangsa badan ayun kedah suci / solah salat ingkang tumaninah / tan ngarèkken kang dinginè / myang dingiken kang kantun / sarta lawan tartibirèki / dèning kang bangsa lèsan / ong pamacanipun / ceta patitising sastra / tan kalèdon pasèkat kir’atirèki / geng alit panjang cendak//

 56. //Mad kasarè kurup tan kalempit / bangsa ati murkaranattuha / jumbrah ing lahir batinè / dènè pikukuhipun / kang makripat kawan prakawis / ngawruhi bangsa salat / bar jumungahipun / wus ta da’im ngilmu ngalam / lirè salat bar jumungah limang bekti / dènè kang salat wusta//

 57. //Matèkaken angga salatnèki / tan katimpah sajabaning salat / ing dalem sapunikinè / salat da’im puniku / kang tan pegat ing siyang ratri / panjing wektunè napas / pareng pujinipun / dating Hyang kalanggengannya / tinetepan kalawan madepireki / pangidepirèng suksma//

 58. //Dènè ingkang salat islam mungalim / ngudanèni saliring pinangka / wus tan mangèran sakèhè / amung pribadinipun / kasuciyan eneng kang ening / pan datan kajrenihan / pancadriyèku / dènè pikukuhing islam / tri prakara kang sidik amant tablig / sidik bener lirira//

 59. //Amanati kang kapracayèki / tablig ka-andel ing tegesira / titiga kang negah rèkè / gidib kiyanat nengguh / kitman ngumpet iku / punika pamyarsa kula / kang pra tuwa suka dènira miyarsi / ring sojaring kang putra//

 60. //Ki Saèmbang mojar mring kang rayi / Ki Tigawrena ingkang liningan / sèjè kang sun wuwusakè / ya iki mengko dalu / apa tanggapanè inèksi / tigawrena turira / anjawining angklung / sarta lawan kinentrungan / Ki saèmbang angling ya bener sirèki / mengko sorè ngundanga//

 61. //Sahananè anak putu santri / kon ngalumpuk dèn pada sumekta / kakentrung lawan angklungè / sandika aturipun / nulya dungkap wektu maherib / ngacaran mahèr kadas / nulya samya cawuk / ing wektu wus ingadanan / parlu mahrib tumekèng ngisanirèki / bakda asasalaman//

 62. //Samya linggar gyan maring pandapi / Ki Jatiswara lan Ki Saèmbang / Tigawrena lan Ki Burum / samya tata dènira linggih / nèng madèning pandapa / sri saosanipun / kang sekul bucu megana / warna-warna sangkep lalawuhanèki / rinampad ing lancaran//

 63. //Nimbok rara ro angladèni / ababraèn meses besusira / anguger tingal liringè / sawusè tatèng ngayun / Ki Saèmbang ngacarani wijik / nuli awawantingan / dèn lekas akembul / pakantuk dènira nadah / wus antara nurug / dènira abukti / luwaran turuh asta//

 64. //Cinarikan sadayanirèki / gantya dadaran sumajyèng ngarsa / wowohan jawadahanè / nora pantara dangu / para santri kang samya prapti / antara wong sawidak / kang ambarang angklung / sampun ginèlaran kasah / ing jarambah pra santri tata alinggih / adu dèngkul akapang//

 65. //Ki Saèmbang wuwusira aris / hèh Dulmuwah nak-putu kang prapta / pupulurana ingonè / sèga nyamikanipun / kang liningan anulya aglis / ambeng sèga panganan / kinang rokokipun / myang wèdang wus rinumatan / pan cinaran sadaya kinèn abukti / nulya akakèpungan//

 66. //Wus dinuga sa-ambèngirèki / amapating gya parèng anadah / apakolèh pamanganè / ramya krojokan kèmbul / wus antara nutug abukti / luwaran ambèngira / binarkatan sampun / sawusnya amasègan / para santri ngling rampès diditu wiwit / anjrudèmung angklungan//

Pupuh VI
Jurudemung

 1. //Santri katah parèng mojar / ènggus rapès tah diditu / sarta surakè gumuruh / angklung barung munya umyang / babanggèn crak-crik klar-klir-klur / sarta kèntrung trèbang kèdang / angaplak tungplèk tungplèk brung//

 2. //Tungplèk-tungplèk plak blang pak blang / pongèk pongpèk brang ung dung brung / tong ting tong byèg dèng pung pung bur / dungpyèk dungpyèk prung brang pung brang / pèpèp bah bah kur bah kur / pong bèm pong bèm dèng dung du brang / kètètèng nguk pyung byang dèng byung//

 3. //Langkung gumrah tanpa rungwan / kèntrung trèbang kèndang angklung / maro papantan akumpul / ngajoni satunggil sèwang / èmprak sarwi nabuh angklung / tinutkèn wong nabuh kèndang / mangka botohè kang ngadu//

 4. //Kitèran èrèk-èrèkan / botohè nabuh katipung / karonè angatag gupuh / rampès jilma kolot siyak / jagonè gya sèlèh angklung / mulya samya kol-okolan / amrangkang surung-sinurung//

 5. //Ramya samya lok gumèrah / sru barung swaraning angklung / kang kalah sinurak umyung / gantya-gantya tatandingan / kang samya nonton asukup / ènting kabungahanira / antuk rong rambahanipun//

 6. //Jatiswara mit mring wisma / rinojongan mring pra sèpuh / jurmunung pakulènipun / maklum sih-sinihèng garwa / sira Jatiswara wau / sapraptanira ing wisma / kang garwa mètuk ing kakung//

 7. //Laju tumamèng pamrikan / rèh lagya katèbèn ing hyun / sang kakung tansah angrum-tum / sarya sru anguswa-uswa / kang garwa linunggyèng pangkun / winawèng rèsmining tingal / pinriyambada sang ayu//

 8. //Sang ayu tan miwal karsa / saking tyasira wulangun / tansah sanalikanipun / Jatiswara mrih asmara / kang garwa lumawèng kahyun / nutug dènnya don turida / karambahan kaping tèlu//

 9. //Katuwukan ing asmara / sang Nikèn angganya rapuh / angluh sarirang marlèsu / kapyuhan laju anèndra / kapati dènnya amujung / wau kang nèng pajrambahan / nimbok rara kalihipun//

 10. //Wasita lawan Suwastra / sasorè tan antuk turu / uga turon uga lungguh / tan bisa ngampah kahyunnya / kangu dènnya ngangkuh-angkung / dalapok linawan karsa / karonè samya kayunghyun//

 11. //matèsing driya wiyoga / nuruti budi ra-uru / alin umarèk ing ngayun / amingkis samiring tilam / mènèd pada amumungu / èsmu kagyat Jatiswara / ririh dènira alungguh//

 12. //Winulat lamun Wasita / asasmita aminta hyun / Jatiswara nuksmèng kalbu / asabil micarèng nala / cobaning Hyang Agung mawantu / darma kèwala tumindak / saking purbaning Hyang Agung//

 13. //Mangkana Ki jatiswara / tumurun saking tilamrum / sunat nuruti sakahyun / Nikèn Wasita binakta / maring pagulinganipun / pinulung lungayanira / kinuswa-kuswa sang ayu//

 14. //Ngèsah ririh nèngkah jaja / sang kakung angungkih pinjung / rinèjèng ujungipun / Wastra kirih kararahan / kawatèsan wèntisipun / Wasita pan katètèsan / tinèmbyan malatkung lulut//

 15. //Amiwal-miwal tang kongkal / rongèh pagulinganipun / mrih indaning kang gurusu / antara rarih rapuhnya / anrah pangrèhirèng kakung / binaudan ing asmara / mamarah pamurihipun//

 16. //Ni rara kongah-kangihan / lumawan sasolahipun / karya karènaning lulut / tambuh surasèng asmara / tèkèng don ing gatining hyun / pyuh kèpyan gagas kumèsar / kasarèngan sapraning hyun//

 17. //Luwaran kang mong turida / marèng paran non sutya wus / Suwastra amipi pintu / duk lagya langkah s priya / rara Suwastra agupuh / ririh nyènèng-nyènèng Wastra / kang cinènèng ngandèg laku//

 18. //Jatiswara ngayut asta / lungayanira tiniyung / kinuswa-kuswa sang ayu / Suwastra atarataban / kèkètègè rèbut-ducung / angorong ambèkanira / kumarangsang mètu ing irung//

 19. //Gya pinondong Ni Suwastra / binèktèng parumanipun / gunulingakèn ing kasur / sang kakung angayut Wastra / rèjèngan padoning pinjung / anèngkah ngampah katimpah / Wastra pirè pinapan hyun//

 20. //Nimbok rara tinumama / kagyat ririh anjritipun / mèrit lir sèmprit tiniyup / ingampèt mung sajèmplingan / winisik dèning pangrurum / bok rara kongah-kangihan / katètèsan ing alulut//

 21. //Amiwal-miwal tang kongkal / saking sih wungkul kapèngkul / kapuyakan ing wrastanduk / rèh andadak didingkikan / Suwastra katèmbyan ing hyun / solahè apulintiran / ngèsah sambat nèda sampun//

 22. //Bok sampun awasa-wasa / grusu-grusu lir mring satru / kang antèr baè karuwun / kawula dèrèng kuwawa / winawa-wawa ing kayun / ni rara ambutayèngan / sang kakung langkung yunhyun//

 23. //Sami-samining asmara / Suwastra pangojonipun / sakaliring surasèng hyun / amagut langèning karsa / nunuju rèsmining kalbu / kadonan solahing priya / anutug karènanipun//

 24. //ParVng luntur gatinira / pyuhing driya kalihipun / tanpa anom ing pandulu / sarira tanpajamuga / kadya pèndèng binotan hyun / sira bok rara Suwastra / lir sawung mèntas kapupuh//

 25. //Luwaran kang don asmara / tan rèkat sariranipun / lir linolos tulang kèju / kadya kèna sampirèna / kasok katrèsnan ing lulut / samya lèsah kasulayah / lwir tan kawawiya wungu//

 26. //Wonga-wonga tan kawongan / maksih andrawèla wungkul / tan kaur angawèr pinjung / saking kaporan sarira / katèmbyan katrèsan ing hyun / tinangi rara Suwastra / maring pawariyanipun//

 27. //Sawusnya dènnya pahèran / wangsul maring tilam arum / ngalèswani garwanipun / dè bok rara kalihira / kang mèntas sami kabrawuk / maring pakasuranira / jrogan guyu-ginuyu//

 28. //Samya dèdès-dinèdèsan / tingkahè lumawan ing hyun / suka pacrèmèdanipun / pating galigag paguywan / apindon solah ika hyun / samya tan ana sangkriban / pating guligag gumuyu//

 29. //Wau ta kang anèng tilam / Jatiswara ngudi kayun / alon maring garwanipun / ing sipta sadaya-daya / kang lalakon nora tanggung / wusa sadalu kèwala / nuruti wèlaning laku//

 30. //Ngarih-arih ring kang garwa / mrih rambah asmarèng lulut / Nawangkapti api turu / wruh solahè kakungira / duk ambrawuk ing rinipun / angucap sajroning nala / sun nyana nora kadyèku//

 31. //Jarè janma wus utama / wus ngalim kawruhing ngilmu / gèlèm angganggu sadulur / apa paribasan ika / aranè sadulur kolur / bibi lègi uwa èca / kadang gampang ptu kalu//

 32. //Apa ta iya kènaa / yèn wayuh sanak sadulur / apa bakal mangkènipun / dèn karèpakèn sadaya / Wasita Suwastra ika / karonè karsa dèn ningkah / tèlu pisan yun winayuh//

 33. //Jatiswara ngarum garwa / angayut pamadyanipun / ngukuhi wau sang ayu / kang raka langkung ngrèrèpa / angwarga pilutèng kalbu / aris dènira wacana / paran ta mirah wong ayu//

 34. //Sira andukani ringwang / aywa wangkot mirahingsun / pawèstri kang wus linuhung / tan ayun kiyaling angga / apratanda bangun-turut / ngalamat manjing suwarga / marma ywa lèngganèng kayun//

 35. //Nawangkapti luntur tyasnya / sinanggara ring raras rum / sang ayu aris umatur / paduka wau punapa / arsa kampir ganggu-ganggu / mring Wasita lan Suwastra / Jatiswara ris amuwus//

 36. //Karananè wangkotira / sèmada asèlan-sèngguh / sun nora rumasa ganggu / mung baè sira wodingwang / gyanta alèsan sun tunggu / manira ginggang sadèla / mring pahèran ababanyu//

 37. //Mèsèm malèrok kang garwa / ngoso sarwi niwèl pupu / sinamun wrananing wuwus / dènè ta botèn kadosa / singgih andika puniku / baya wus adating priya / kikib pasilibanipun//

 38. //Eman bagusè ngayangan / gorohè angundung-undung / Ki Jatiswara gumuyu / sarwi anambramèng garwa / èsmu kakucèman kalbu / duh yayi apuranira / sayèkti bènèr sirèku//

 39. //Nuruti kapti dadakan / dadya karonè kabrawuk / sang garwa mèsèm umatur / inggih sumangga kèwala / kawula tan wancak kalbu / nadyan kaningkah sadaya / witnè mamaru sadulur//

 40. //Tan kapalngdoh punika / Jatiswara ngling gumuyu / yayi yèn wayuh sadulur / ujaring ngilmu tan kèna / yèn kawud mono ta èmbuh / kalihè samya pagytwan / sang kakung angudi kayun//

 41. //Kang garwa kinuswa-kuswa / pipyèram rèmu bang sinru / ing pamriyambadanipun / dènnya mrih rambah asmara / angarèjèng ruming pinjung / nikèn mèsah mèsèm mojar / tan ana sèlaning garu//

 42. //Tan na mèndanè sadèla / anggujèg agrita-gritu / asoso kasusu-susu / kaya wong durung kolèyan / sadalu susun-sumusun / dènira agègènukan / wuwuh wong ro kantinipun//

Pupuh VII
Kinanti

 1. //Sang kakung mèsèm ris muwus / aduh mirahingsun yayi / kang tansah muntèl nèng nala / angilèng anèng pangiksi / tan liya mung sira mirah / karya wulanguning kapti//

 2. //Nununtung anggung anggandul / anèng ati sanubari / raras rèsmining asmara / wau Nikèn Nawangkapti / kagunturanèng asmara / anratan lèganèng kapti//

 3. //Wus katèlanjangan pinjung / ka-ajèngan ing arèsmi / anutug pulang asmara / samya karènaning rèng sih / tèkèng gatining surasa / tambuh pyuh jiwangganèki//

 4. //Aluwaran kang pulang hyun / mring pahèranira kalih / samya ngum ing wè susutya / sawusnya apèrès wèni / miwah papasatan sinjang / nulya maring ing tilam-wangi//

 5. //Wancining kaluruk tèlu / wus samya amapan guling / Nawangkapti laju nèndra / miwah arinira kalih / Wasita lawan Suwastra / karonè sampun aguling//

 6. //Jatiswara misih lungguh / sarwi liyangan guguling / sumèdot angayut driya- / -nira mangu among kingkin / pan èngèt wiyoganira / angruruh arinirèki //

 7. //Nir toh jiwangganirèku / Jatiswara sipta ngingkis / ngupaya paraning kadang / taruna kang dadya wingit / tumulya ririh umènyat / ririh mring langgar yun bèkti//

 8. //Angawali waktu subuh / dènnya adan ngalik-alik / Ki Saèmbang myarsa adan / atangi nulya mring masjid / dènnya wulu asèmprotan / laju makmum anvng wingking//

 9. //Myang santri katha kang makmum / Jatiswara angimami / apasèkat kir’atira / angapti wawacanèki / ayat sawusè patèkah / surat sujada inapti//

 10. //Sinujudan adègipun / wawacan rèkangat akir / surat kasar kang winaca / dèging rukuk dèn kunuti / praptèng tahyat salam bakda / laju pupujiyan dikir//

 11. //Nulya donga limang wèktu / anumpa pandonganèki / nènèda apurèng ning Hyang / kasisipaning ngaurip / nalangsa nasokanira / rumasa salahirèki//

 12. //Wusnya srah ing sukuripun / salawat salaman sami / paragat wèktuning salat / bubaran santri lit-alit / Ki Jatiswara alènggah / lawan mratuwanè kalih//

 13. //Ki Jatiswara ris muwus / kula punika kiyahi / umatur datèng andika / wiyosipun kawula mit / andugèkkèn kajat kula / ngulati kadang sumèndi//

 14. //Angalangut tanpa dunung / wikan mangguh pati urip / ngalaya kawèlas-arsa / tanpa rowang dènira nis / inggih punika yèktinya / ingkang kawula ulati//

 15. //Kadi pundi tan lami nèng purug / sun dugi nuli pinanggih / samasanipun kapèdak / tumuntèn kawula mriki / lah sampun paman kantuna / bilih wontèn salah mami//

 16. //Dèn gèng pangapuranipun / sihipun paman ring kami / datan sagèd mangsulana / asangèt panuhun mami / wau sira Ki Saèmbang / miyarsa wacana pamit//

 17. //Tyasnya mèndokol saèjun / pan sarwi barèbès mili / agarap gèrok wuwusnya / duh bèndara anak mami / dè ana pikir dadakan / makotèn kadi punèndi//

 18. //Yèn kènginga gèr bok sampun / sumènèk-èna kariyin / rèrèmma sariranira / lan maning ywa tanggung ugi / gyanta asung pada hawa / datèng pun bapa ing ngriki//

 19. //Sun lagi wruh paminipun / kèwala pucukanèki / durung tumèkèng tèngahan / miwah bobongkatanèki / muga gèr anarèhèna / ènggèh ing satèngah sasi//

 20. //Ki Jatiswara ris muwus / cipta angècani kapti / lah inggih sampun katèda / sih andika datèng kami / ngong ènggal nuli wangsula / kados botèn lami-lami//

 21. //Lah sampun andika kantun / lasang tabè kula bibi / sampun kirang pangapura / bibi dumatèng ing kami / nimbok Saèmbang karuna / misèsèg dènira nangis//

 22. //Magèp-magèp dènnya muwus / puniku kadi punèndi / dè dèrèng wontèn sapasar / puwara mangkè karsa nis / duh anggèr ywa lunga-lunga / kadi punapa pun bibi//

 23. //Lawan kaping kalihipun / rayinta kadi punèndi / tèmahè andika tilar / tan wèruh lagya aguling / mandah ta dènnya kalara / wong tininggal dèning laki//

 24. //Kang mratuwa kalihipun / kalangkung kawlas-asih / sungkawa marang ing putra / pating salènggruk anangis / Ni Saèmbang sarwi sangga-wang / sasambatira mlas-asih//

 25. //Aduh nyawa anakingsun / wlasa ring arinirèki / paran baya sira tilar / pasti pada agring kingkin / saking dahatira trèsna / karèm wruh tutur sajati//

 26. //Durung padang tèmah bawur / apadènè kyai mami / surupanè durung tèrang / tèka yun tinilar ngikis / baya wèt kalurungira / yèn kalantur dènira nis//

 27. //Ki Saèmbang nambung sarya luh / o inggih anggèr sayèkti / tan wurung kawruh wèt mèntah / tan kongsi matèng ing budi / nadyan andika tan kèna / ingampah karsanirèki//

 28. //Anggèr antènèn karuwun / ngong tanginè rinirèki / Ki Jatiswara wlas mulat / marang mratuwanirèki / angaris-aris sabdanya / duh bibi tuwin kiyai//

 29. //Sampun ta gugah kang turu / tèmah angrubèdi kapti / yan mangkè putra andika / tanya mring kula kiyai / andika pituturana / kalamun wawèkas mami//

 30. //Yèn sayèkti asih mring sun / kang mugi ywa walang-ati / manira tan nèdya lama / sakintèn tumuli mulih / wangsul mariki manira / marma ywa susah ing ati//

 31. //Lah sampun andika kantun / basuki suka ing wingking / kawula ayun umangkat / maruput mupung sih ratri / karinana anèng marga / nulya sung salamirèki//

 32. //Kaè Saèmbang agupuh / nanggapi pasalamnèki / arahab ing patekemar / kalihè samya pupuji / Jatiswara papamitan / kadi tan bisa nauri//

 33. //Sangsaya barebel ing luh / cuwa kapedotan ing sih / dèn umangkat Jatiswara / wanci remen saput siti / saking palanggaranira / laju dènira lumaris//

 34. //Ki Saèmbang èstri jalu / nèng masjid maksih alinggih / sami anjetung sangga-wang / gagetunira tan sipi / kumrahing sata kukrukan / wau kang kari aguling//

 35. //Atangi dènira turu / sira Nikèn Nawangkapti / dinuga Ki Jatiswara / salat subuh anèng masjid / sawusnya dandan wawastran / nulya arsa maring masjid//

 36. //Wasitra Suwastra gupuh / mila kakangè mring masjid / kemkenan sambi lumampah / kutètèran nikèn kalih / Nawangkapti praptèng langgar / myat rama bibi anangis//

 37. //nawangkapti tyas kumepyur / angucap sajroning ati / si rama iku kenapa / lan si embok pada nangis / nora anduga wakingwang / pating salenggruk wong kalih//

 38. //Gupuh tatanya sang ayu / paran marmanè puniki / ramèbu pada udrasa / kula andika wartèni / pan iku wonten punapa / kaya wong mentas kapatin//

 39. //Embokè magèp sumaur / wruhanira Nawangkapti / marmanè pada karuna / dadakan lakinirèki / Ki Jatiswara umintar / atilar sasanèng ngriki//

 40. //Sirèku tinilar nglangut / tan kèna ingsun gèndoli / miwah bapanira mvnggah / maksa kèwala lumaris / baya ta wus bègjanira / dènok gonira alaki//

 41. //Bapanè sumambung wuwus / duh anakku Nawangkapti / wau lingè kakangira / awèwèkas maring mami / kinèn nuturkèn ing sira / mèngkènè jarè ring kami//

 42. //Yèn sira asih satuhu / marang ing lakinirèki / dèn asukur suka-rèna / aywa sira walang-kapti / sanggupè pan nora lawas / pan iya anuli bali//

 43. //Mèngkono wawèkasipun / sira Nikèn Nawangkapti / duk myarsa pituturira / wèkasè lakinirèki / mangkèl nyangkèlèk tyasira / lir mas tumimbul ing warih//

Pupuh VIII
Maskumambang

 1. //Yata wau sira Nikèn Nawangkapti / sumpèg panonira / kapèdotan sihing laki / dè tan wruh dènira mèndra//

 2. //Judèg bèbèg sumumpèl atinirèki / aniba kantaka / anggulinting lir wong mati / tan èling purwa duksina//

 3. Ki Saèmbang lang nyainè parèng / Wasita Suwastra / parèng dènira anjèmpling / karuna kalara-lara//

 4. //Wong tatèlu barungan dènnya anangis / kapat Ki Saèmbang / mèmètik pating jarèlih / kagyat kang samya miyarsa//

 5. //Tatangganè kang parèk pamagèrsari / gupuh samya prapta / ting balèbèr jalu èstri / anèrka ana babaya//

 6. //Kaè Tigawrena duk miyarsi tangis / lumayu agèpah / dasar ayun anèmoni / mring mantu pulunanira//

 7. //Nuli prapta ing langgar yèn Nawangkapti / dèn uli ing katah / dènnya kantaka tan èling / dinuga angot laranya//

 8. //Ki Coraki lan Ki Burum Ki Pakabir / sarèng dènnya prapta / dasar samya yun manggihi / kalawan Ki Jatiswara//

 9. //Samya gugup ningali kang datan èling / ana anjajapa / sung tamba anyènyèmburi / katah tingkahing ngakatah//

 10. //Ni Saèmbang nangis sasambatirèki / kadi calapita / duh anakku Nawangkapti / duk èlinga gèr èlinga//

 11. //Angur aku bèndara matiya dingin / kang uwis atuwa / wruh warèg pèdès lan asin / Nawangkapti anglilira//

 12. //Ni wasita Suwastra dènira nangis / tbah-tèbah jaja / sambatè amèlas-asih / duh laè-laè si kakang//

 13. //Nora bisa tèmèn awakingsung kari / sapa rowangingwang / paguywan ing siyang ratri / bisanè tèmèn titingal//

 14. //Sambatè wong loro kèwala sami / batin kang sinambat / sambat panangisirèki / tan lyan mung Ki Jatiswara//

 15. //Nora anangisi marang kang tan èling / tangis kalinglungan / nangisi mring kang lumaris / mintar atilar sasana//

 16. //Kabèh noranana ingkang anyanani / lamun mangkono-a / wau kang lagya tan èling / wus èngèt sajroning nala//

 17. //Myarsa tangising èmbok myang uwa bibi / miwah kulawangsa / tuwa anom samya nangisi / nguwuhwuh amrih èlinga//

 18. //Nawangkapti myarsa sasambating tangis / adinè kulawangsa / ginrahita jroning tangis / sasambatè si dipokrang//

 19. //Olèh nangis nora anangisi mami / nangisi kang lunga / kaè rèwangè agandik / karonè pada sundelan//

 20. //Baya-baya kang dadi lunganirèki / ngrasa kasisinan / lè ambrawuk wong kakalih / lèwèranè kang amawa//

 21. //Kamangkana pangunadikaning galib / anguntar ing driya / kèngetan sajroning sakit / wus adèng dènnya kantaka//

 22. //Ingujaran marang ing biyangirèki / dènok wus tangiya / linggiha nakingsun gusti / kadang-sanakmu kèh prapta//

 23. //Pan wus aring napasè Ni Nawangkapti / tangi gumarègah / sarwi sru ngiyeng anangis / sasambat kalara-lara//

 24. //Sakèh para kulawangsanira sami / bungah manahira / wus datan ana kang anangis / mung Wasita lan Suwastra//

 25. //Misèg-misèg ting salenggruk nangis ririh / lulur-lulur pada / wau ta Ni Nawangkapti / sasambatè amlas-arsa//

 26. //Kaniyaya wong nèndra tinilar ngikis / lunga tan wawarah / lamis baè trenèng kami / teka malèca ing ujar//

 27. //Bok iya-a ana caturè satitik / nunungkul maringwang / ujarè asih kapati / tamah lunga tanpa sabda//

 28. //Ki Saèmbang angrangkul mring putranèki / sarya ris wawarah / aduh anakingsun iki / aja kapati udrasa//

 29. //Bok manawa lagi cinoba sirèki / pituhunen rara / mau kaè tutur mami / wewekasè lakinira//

 30. //Dèn abekti nastiti jenenging laki / aywa sira kurang / panarimèng lahir batin / atampa coba ganjaran//

 31. //malah mandar dèn wening atinirèki / dèn tawekal sira / supaya mangguh utami / dèn pracaya ing Hyang Suksma//

 32. //Ingkang putra sira Nikèn Nawangkapti / rerem manahira / meneng dènira anangis / mung Wasita lan Suwastra//

 33. //Ingkang sami misih mingsek-mingsek nangis / Nawangkapti mulat / èsmu tengik dènirangling / ambakna wong tatangisan//

 34. //Gumaremeng teka amblebegi kuping / Wasita Suwastra / mak cep meneng dènnya nangis / lir orong-orong pinidak//

 35. //Enengira mambu katengikan angling / kawanguran nala / rèh kacidran ing aresmi / rumasa kucem ing driya//

 36. //Nawangkapti wus rèrèh manahirèki / luwar ing kantaka / mituhu pituturnèki / wawekasè lakinira//

 37. //Yèn sayekti ujarè tumuli bali / kang samya ngalayad / kang tininjo wus basuki / samya mit mulih buburan//

 38. //Amung kantun pra tuwa kang maksih linggih / samya sung wawarah / sadaya ambobolèhi / supaya  rerem tyasira//

 39. //Rama paman uwa sami wlas ningali / mring pulunanira / alaki lagi papanggih / pan durung sinapasaran//

 40. //Atemahan mangkya tinilar ing laki / kabègal ing coba / rencana kacuwan ing sih / marma samya wlas tumingal//

 41. //Nawangkapti mundur saking gyan alinggih / saking palanggaran / mulih mring wismanirèki / rimong rampunging semekan//

 42. //Tinutaken embok lan rinya kalih / tumamam ing wisma / laju maring jinem-wangi / amunjung kampuhè jingga//

 43. //Anèng kasur kumureb ngekeb guguling / embokè tan tebah / apan sarwi mituturi / anging datan piniyarsa//

 44. //Nawangkapti kagagas tyasira wingit / angampet karuna / misesek kèwala ririh / waspandres kadi turasan//

 45. //Tansah ngnandika sajroning kang ati / duh nora kaya-a / Ki Jatiswara karya gring / nungkul wong lagi nèndra//

 46. //Paran baya marmanè tan awèh uning / kaè Jatiswara / kaniyayanè kapati / wong tresna ingoncatan//

 47. //Teka bisa agawè rasaning kapti / ngur ya kalakona / temah anyenyongah ati / bagi wus cilakaningwang//

 48. //Durung nemu wong laki kaya mami / laki gogorohan / teka namung rong dina til / laki caranè wong apa//

 49. //Sataun lamun anaa kapalang mati / salagi wakingwang / lagi tuk pangantin / tininggal minggat lalesat//

 50. //Apa ingkang tinemu nèng paranèki / agawè sangsaya / wong nora rep kudu apti / iya marang raganingwang//

 51. //Mau mula katon apa wak mami / si jenat aoncat / kaya wong dèn gigilani / yatallah nora kayaa//

 52. //Ni Saèmbang pitutur sarwi anangis / aduh sutaningwang / ywa kadarus-darus nini / pupusen wus begjanira//

 53. //Pituhunen wekasè lakinirèki / jarè nuli prapta / nora kaongsi lami-lami / mangsa ta iku cidraa//

 54. Ni Wasita Suwastra milu nuturi / kakang aywa dahat / anggagas rasaning ati / angur baya cangkramaa//

 55. //Maring bèji ngalap argulo taluki / miwah anggrèk wulan / amimilih ruming sari / sarinè kèh pada mekar//

 56. //Nawangkapti nauri wacana wengis / gegeberè ngomyang / cariwis ambalebegi / arep glitak ngajak-ajak//

 57. //Ni rara mak klakep mènjep ngèsemi / bareng samya lunga / pada anggarundel ririh / banjura pegatan pisan//

 58. //Calatunè dadak cumlekit sumengit / panedaku mana / sing lunga-lunga ywa bali / nèng paran wayuha sanga//

 59. //Panas temen atiku mring Nawangkapti / lah ya payo pada / dèn panedaken wong kalih / dimèn bara ngara-ara//

 60. // Ni Suwastra gumuyu angling ngrembugi /  ya kakang Wasita / panedaku kang lunga nis / yèn bali Ki Jatiswara//

 61. //Aja arep ketemu lan Nawangkapti / amung katemuwa / lan aku ana ing bèji / lan kowè katelu lanang//

 62. //Iya pada dèn umpètakèn pribadi / anèng palangonan / si kakang aja ko wèhi / pinèt wong roro kèwala//

 63. //Apaguywan wong roro pating gulitik / ngayèm-ayèm ujar / saking sawo /arèsi / mring sang anom anglèlana//

——aak——

Sumber :
Cuplikan dari Buku Serat Jatiswara : Struktur Dan Perubahan di dalam Puisi Jawa 1600-1930 by T.E. Behrend.