alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT NIRARTHA PRAKRETA

SERAT NIRARTHA PRAKRETA


R.M. Ng. Prof. Dr. POERBATJARAKA Zang I. 1. Santawya ngwah i jon bhatara paramarthatyanta rih niskala. sah tan sah sinamadhi mungwi tenahin hret-tikta cunyalaya. suryopama siran prakaca menuhi sarwatma diptojjwala. byaktawas kahidep swa-dipa sumeno lumren manah niccala. 2. Ndah yan mankana lot sayojya hana rin cittaticuddhottama. mangeh sadhananinwan amrih ateken lamban gumegwan karas. nahan donkun …

Continue reading