alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT SABDA PRANAWA

SERAT SABDA PRANAWA


Angitanipun R.Ng. Ranggawarsita — 01 — Rasaning tyas kayungyun ngayati, lukitaning sekar dhandhanggula, linalar srana wengane, krentek osiking kalbu, katarbuka weninging budi, kang nedya maharjeng tyas, sarwi weh pitutur, sumingkir mring para-cidra, myang mirangrong murang ing reh krama-niti, tinilar ing jro cipta. Sabda = pangandika, pranawa = padhanging manah, dados tegesipun: Pangandika ingkang ndadosaken padhanging …

Continue reading