Category Archives: SULUK BAYAN MAOT

SULUK BAYAN MAOT


Anggitan-dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhan Pakubuwana kaping III.

Sekar Megatruh : 8 / pada

Dema awas amengku kraton linuhung
ing nguni kitab pethik
Bayan Maot kang winuwus
wewarahe  bener becek
carita samya ning Maot.

Manlasara ngilman mut abadanipun
tegese  wong kang tan dadi
ya ngilmune uwong ngiku
mati donya prapteng ngakir
iku samya den waspados.

Anak putu ati-atinen den-matuh
temen tumana becik
carita manut Jeng Rasul
elinga sajroning batin
tutumanen eling manggon.

Manggonena yaman sara ngilman lamut
kaya na badan tegesing
wong kang dadi ngilmunipun
urip donya prapteng ngakir
ngalih gon boyong karaton.

Lapal wa mandaka lapil mut pajismun
suma sipatu rabuning
wong manjing ing pati iku
sirna ilang ingkang jisin
mulih sipat ing Hyang Manon.

Eh ta anak putu ing ko/no gon ewuh
ewuh tumpang soning ngati
yen tiba soning  ngati
yen tiba sor dadi luput
pantaka ing donya ngakir
iku wong kulineng ngasor.

Barang karya ati-atinen ing kalbu
den-awas lawan kang werit
ing tindak kalawan tanduk
duga prayoga lat liring
kitarsa waspadeng batos.

Yen wus weruh antep lan panarimeku
iku utamaning ngurip
elinga aluran luhur
ing nguni Jeng Duta Nabi
manut Jeng Rasul kinaot.

Kapethik saking  Serat Suluk Jaman Karaton Dalem ing Surakarta.