Category Archives: SULUK DUMUNUNG ING SITI

SULUK DUMUNUNG ING SITI


Anggitan-dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Pakubuwana kaping IV.

ASMARADANA

 1. Wonten wirasaning ngilmi, yugya samya kinawruhan, tata malige kitabe, dene ing janma kakathah, kang samya ginuronan, nguni asale karuhun, saking Carebon nagara.

 2. Ingkang pinurwa ing kawi, kang ngaran bumi mandurat, aneng jajantung lungguhe, bumi mardani punika, ing sungsum lenggahira, bumi asmaniya iku, aneng babalung lenggahnya.

 3. Bumi muhyatani getih, iku jarene kang mulang, bumi mas nita ning ngotot, bumi ing ngeni punika,         ing daging lenggahira, bumi sampurna ing wujud, bumi suci kalanangan.

 4. Wonten kang / winuwus malih, kalipahipun ing Ngallah, wujud ing manusa kaot, sajrone anemu basa, wolulikur punika, riningkes malih puniku, dadi basa tigawelas.

 5. Kang dhimin ingaran bumi, ya iku lintang lenggahnya, nyawane nabi tirone,     amor neng sungsum ing janma, nepsune aluhamah, malahekate puniku, Jabarail ingkang nama.

 6. Wedale ing cangkem mami, marmane amung angucap, ingkang tetep pangwasane, karyane duka kewala,      iku jare kang mulang, kang serakah mangan turu, sebute angudubillah.

 7. Geni lungguhe ing daging, nyawane kewani rannya,      aneng pupusuh pawore,   inggih nepsune amarah, iku kamulyanira, malaekate puniku, Mingkail ingkang nganama.

 8. Wedale saking ing kuping, penggawene amiyarsa, ingkang kuwat pengwasane, i/ku jarene kang mulang, kerep dadi jaruman,    punika kamulyanipun, sebute astapirollah.

 9. Banyu lenggahireng getih, nyawane rahmani rannya, aneng lilimpa pawore, nepsune aran supiyah, jarene kang amejang, nenggih malaekatipun, Ngijrail kekasih Ngallah.

 10. Lenggahireng netra kalih, penggawene mung tumingal, telangkas ing panggawene, nyawanipun samirana, karyanira winarna, angangge kang suci iku, sebutira Subkanalah.

 11. Bumi lenggahe winarni, babalung kang luwih rosa, rohkani ika nyawane, pawore jajantung kita, nepsune mutmainah, malaekate puniku, Israpil ingkang nganama.

 12. Wedale saking ing kuping, penggawene amiyarsa, ingkang kuwat pengwasane, iku jarene kang mulang, karep dadi jaruman, puniku kamu/lyanipun, sebute astapirolah.

 13. Wedale ing grana kalih, ngambu-ambu pengwasanya, ingkang ngekas pengwasane, iku sira angimana, kang becik lan kang ala, anadene sebutipun, mung yahu-yahu kewala.

 14. Kang ngarannya warah-mani, lenggahe sungsum punikia, Aruman malaekate, amimbuhi penggawenya, iku kang ngasung murah, ing pangrasa wedalipun, iku sira kawruhana.

 15. Nyawa rabani winarni, lenggah ing kulit punika, rohani malaekate, penggawene sir punika, dhatengaken pengwasa, wonten kalih kang winuwus, nyawa nurani winarna.

 16. Lenggahe napas puniki, karyane lumaku ika, amadhangi pangwasane, nyawa ilapi punika, aneng jajantung punika, nyatakaken karyanipun, ngideni pengwasannya.

 17. Malaekate winar/ni, Amlatulngarsi kang nama, wonten winiraos mangke, kang nyawa kudus punika, aneng ngutak pernahnya, anucekaken puniku, kang gaib-gaib sadaya.

 18. Dat mulya lenggahireki, ing Suksma jati punika, gawene anganakake, anenggih kang nora nana, pengwasanipun mulya, wonten malih kang winuwus, urip langgeng ing dat mulya.

 19. Kang ngurip tan kena pati, langgeng datan kena owan, gih puniku sejatine, lan tunjung tanpa telaga, lan papan tanpa surat, surat tanpa papan niku, iku jatine kang mulya.

 20. Iku kalimah kang yekti, gigir wuwulu punika, amimbuhi sakabehe, amimbuhi ing sajagad, iku aran kiyamad, lan aran kiyamad iku, milane aran kiyamad.

 21. Milane ingaran sing/gih, kiyamad lawan ngakerat, dene wus manggung keraton, datan ana pinangeran, datan ana amangeran, kang wit maring siji iku, luwih maring siji kita.

 22. Uwit maring mulya dhingin, iya mulih maring mulya, kang nguwit maring nguripe, iya mulih maring gesang, kang nguwit maring Ngallah, iya mulih mring Hyang Ngagung, kang nguwit saking Pangeran.

 23. Mulih mring Pangeran malih, iku jarene kang mulang, kawruhana sejatine, puniku tutur manira, sami den-kawruhana, basa santri ingkang luhung, salamet donya ngakerat.

 24. Kang ngaran basa sawiji, puniku jenenge gesang, basa ya iku tegese, iya rasa Rasullulah, eredi cerek ngambyah, iku eroh jatenipun, iku nyatane Muhkammad.

 25. Basa reka badan iki, iya roh ilapi ika, basa i/lapi badane, roh ilapi jatenira, lamawal roh Muhkammad, lamakir rasa kang luhung, iya iku Rasullullah.

 26. Ehuhakat teges neki, iku sami ngawruhana, iya urip sejatine, sawuse kumpul punika, basa patang prakara, iya Allah jatenipun, iku sira kawruhana.

 27. Jare merade ing kulit, maring nyawa nabad dika, merade daging parane, maring nyawa kewan ika, merade getih kita, maring nyawa jasmaniku, yogya sira kawruhana.

 28. Merade nyawa nurani, dhateng nyawa ilapika, merade suksma jatine, dhateng nya/wa kudus ika, lawan merade ngedat, maring suksma jati iku, puniku nyatane mulya.

 29. Merade nyawa nabati, marang nyawa kewanika, kang nyawa mangke merade, marang jasamani punika, iku den kawruhana, merade jasmani iku, maring rohkani punika.

 30. Wonten caritanya malih, dipun-sami ngawruhana, merade sungsum parane, maring jajantung punika, merade jantung ngika, maring nyawa ilapiku, merade nyawa lapika.

 31. Maring nyawa kudus nenggih, merade roh kudus ika, ing suksma jati parane, merade suksma jatika, maring ngurip kang mulya, merading ngurip puniku, dhateng rupa kang minulya.

 32. Merade ngurip puniki, dhateng rohkani punika, sami ngawruhana mangke, punika kang / ngaran janma, kang wus putus ing rahsa, punika kang ngaran kubur, iku sira kawruhana.

 33. Punika carita malih, kang ngaran jaman ngakerat, ingkang pundi sejatine, lawan ingkang ngalam kuwah, dene selamet ika, sajroning dheg amun-amun, puniku kang ngaran kuwah.

 34. Kang sentosa iku ugi, iya iku alam kuwah, kang sampurna ing ngajale, napsiyah salbiyah ika, mangani maknawiyah, nabadi nurani iku, napas lan kulit lenggahnya.

 35. Kewani lawan jasmani, ing daging ika lenggahnya, rahmani getih dununge, roh ana daging punika, kudus ing ngembun-embunan, makam baka lenggahipun, ing jajantung ingkang mulya.

Kapethik saking Serat suluk jaman karaton-dalem ing surakarta.