alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

SERAT DARMOSONYA


® PUPUH 01 ®
DHANDHANGGULA

01. //Lamun sira iku den takoni / nora weruh ya sira tutura / yen during wruh satuhune / aja nyana sireku / abecike tekatireki / yen tan marga sekawan / dalil kadis rasul/ kiyas kalawan ijemak / yen anyana becik liyan marga saking / sekawan dadi kopar//

02. //Marganing asili tan liya sa king / dalil kadis kiyas lawan ijmak / kang maido kapir gedha / kalamun ana ngelmu / nora meta ing catur margi / yekti ngelinuning setan / singkirna den gupuh / kang wajib ginawe pejah / pan sekawan prakara yen kang winarni / iman tokid makripat//

03. //Ping pat Islam sampurnaning nenggih / ingkang iman punika pan ana / semara-kandhi pecahe / sanbayan tesdik iku / ana dene tegese tokid / tunggal lah aja sira / anyana ing kalbu / yen ana roro Pangeran / batik sira anyana among satunggil / kang agung tanpa sama//

04. //Pan wus kocap ing sajroning tapsir / luwili saking gegedlien ing dosa / wong aroro Pangerane / kapir mosrik ranipun / sampurnane kang ponang toki / aja sira rumangsa / ing dhirinireku / andarbeni polah-tingkah / aja sira rumasa yen duweni / pangucap lan paningal//

05. //Pangambu lan pamirsanireki / rupa saha yen titahing suksma / yen ana ta manungsane / kang rumangsa puniku / anduweni polah pribadi / pangucap lan paningal / pangambu pangrungu / rumasa ta dhewekira / kapir mosrik kadariyah iku dadi / langgeng aneng neraka//

06. //Tegese kang mahripat winami / nenggih waspada ing paningalnya / dating Pangeran jatine / yen sira ayun luhung / awas tingalira Hyang Widi / ngajiya kitab Durat / bayan tesdikipun / tegese Islam pan pasrah / ing Pangeran paraboting pasrah nenggih / angajiya ing kitab//

07. //Shitin-mIsa ilmu karat malih / sujak makali ibnu kajar / kunari anwar malihe / bayan patawi iku / istilapilmad abngajid / mutada lawan akrar / mustaal mahriru / samya kitab pekih ika / pan sadaya prabote pasrah ing Widi / caritane ing kitab//

08. //Kitab iniahol lan tashil / wajib wong mukinin samya ngajiya / sarap kalawan midkale / sagunging ingkang nahwu / mantek ngurul nungkayali sami / nahwu kinarya macah / akene tyisipun / wajib padha sembaliyanga / ing wong makmin tatkalanira ngabekti / tan kowang yen tall mangan//

09. //Wajib mangan sadayeki / ing sagunge rijeki kang kalal / mrih kuwata ibadahe / utawi ta pikukuh / ing wong Islam limang prakawis / dhingin maca sahadat / kaping kalihipun / asalat limang wedalan / kaping tiga asung jakat-pitrali nenggih /  ping pat siyam ramelan//

10. //Kaping limane pan munggah kaji / marang kakbatolah yen kuwasa / iya marang dedalane / lire yen darbe sangu / lawan padhang ingkang nyukupi / yen mangkat mantuk sira / lamun mangkaneku / wong Islam ameh kwajiban / angulati sandhang-pangan sangu kaji / kang betah sa king mekah//

11. //Jroning kitab subah sampun angling / nenggih sampurnane ingkang iman / wong ingkang semen kalbune / ngandel nern prakareku / ingkang dhingin ngadek Hyang Widi / lan ngandel malaekat / kang ping tiganipun / angandel ing kitab Kuran / wong ingkang ngandel ing Kuran iki / lan ngegungna ing Kuran//

12. //Litman asih ing Kuran wong mukinin / dadya asili ing kitab sedaya / duk ing Kuran sadurunge / tunggal lan Kuran iku / ping pat ngandel ing para Nabi / ngandel ding kiyamat / kaping nenemipun / ngandel pepesthening litah / andhap dhuwur gedhe cilik ala becik / pan saka ing Hyang Suksma//

13. //Wong angandel ing Hyang Suksma nenggih / asiha sira marang Hyang Suksma / ngegungena Pangerane / kalamun sira ayun / winales sihira Hyang Widi / anuta Nabi data / dadi to sireku / kinasihan ing Hyang Suksma / wong angandel ing Pangeran kang linuwih / waspada ing Hyang Suksma//

14. //Yen Pangeran iku pasthi urip / ing uripe tan kalawan nyawa / langgeng tan keneng patene / lan den awas sireku / yen Pangeran pasthi udani / ing rat Paramudita / kawengan sadarum / jroning Kuran angandika / sayektine Pangeran luwih udani / saosiking wardaya//

15. //Lan den awas sira dena eling / yen asih iku luwih kuwasa was agawe ngalam kabeh / lan kanane Hyang Agung / beda lawan kawula iki / lamun aria gawean / lawan karsanipun / lan den awas malili sira / lamun Allahtangala iku tan jisim / alus tan jisim wadhag//

16. //Jaline beda lan mantingseki / kawula pan sami jisim wadhag /  malaekat Jim lan Setane / kang sami jisim alus / lan den awas sireku malih / yen roh apas lan papas / tan apas lan opus / iku pan dudu Hyang Suksma / pan sedaya kinarya Bening Hyang Widi/ wong bodho kang satengah//

17. //Amangeran kang gumebyar mijil / saking kekonangireng makripat / den arani Pangerane / amikir rasa tuhu/ den arosa sira angaji / ing Durat raosena / mural maksudipun / lan den awas malih sira / yen Pangeran pasthi amyarsa ningali / mring alam samadya//

18. //Aningali pribadinireki / amiyarsa ing piyambakira / tan /wuta tuli jatine / sugih elmu Hyang Agung/ nora lawan akal Hyang budi / aningali tanpa netra / pamiyarsanipun / sayekti tanpa talingan / angandika Hyang Sukma datanpa lathi / tan lesan tan suwara//

19. //Nora lawan kurup linging Widi / nora kena/bisua Hyang Suksma / langgeng salaam-lamine / tan soda datan wuwuh / beda lawan kawula iku / gesang pejah sadaya / andhap nuli luhur / lara aNuh kepenak / asat agung kawula bubuhaneki / lan malihipun awas//

20. //Sipating Hyang tan ireng tan putih / datan pita tail dadu tan reta / tan wilis datan wangune / tan biru tan kadulu / lawan sira den awas malih / yen mungguhing Hyang Suksma / tan surem tan mancur / tan mencorong gebyar-gebyar / lan tan mambet gandane tan wangi bacin / tan apek tango nora//

21. //Pengus tengik tan kecut tan legi / tan karasa eca nora lara / tan adhem datan panase / tan suka datan wuyung / bedane lan kawula iki / lan den awas yen Allah / luwih saking agung / tan ana wekasanira / pangetane ngalor ngulon ngidulneki / ngandhap myang luhurira//

22. //Pasthi datan wekasanireki / para Nabi para wah samya / was ngupakat sadayane / yen tebir-lalatiku / miwah liyaning salat nenggih / Impal Allahuakbar/ Allah luwih agung / pan mangkana tegesira / lamun uwis nguningani gong Hyang Widi/ yen datanpa wekasan//

23. //Nuli sira anyanaa malih / sajatine Allah ingkang mulya / tan obah datan osike / tan kendel tan lumaku / sebab saking ganging Hyang Widi / lan sira anyanaa / yen Gusti kang agung / pasthi amor lawan sira / yen sira yun aningah ing Hyang Widi / tan nyakitana raga//

24. //Nadyan eleta segara wukir / sayogyane sira lampahana / jro kitab jubah wuwuse / tan wenang manungseku / tan nyakiti ragane amrih / kagungane ing donya / wenang manungseku / anyakitana saris / amrih awas ing agama dating Widi / sampumaning taruna//

® PUPUH 02 ®
S  I  N  O  M

01. //Nenggih kang awasta ngalam / bumi kasapta lan langit / asareng lan isinira / suwarga noraka sami / lohkalam alaskursi / sadaya saisinipun / liya Allahtangala / ya marmane den arani / ngelmu iku duduhananing Hyang Suksma//

02. //Anenggih bumi kasapta / lan kang kasapta wiyati / sadaya yen den selehna / ing kursiknira Hyang Widi / kang was kocap sajroning / kitab nenggih wiyaripun / ingkang bumi kasapta / ……………. kadya dirham pepitu stimeleh tanpah//

03. //Pasthi dene kaotira / dirham lan kapah gong neki / kocap kursining Hyang Sukma / yen den selehena malih / ingaran ing Sang Widi / lir siji-sawiji iku / neng ngara-ara jembar / tana makluk saudani / ing pinggire ngaras pana mung Hyang Suksma//

04. //Wikan pepinggiring ngaras / gegedhening alam nenggih / pan inggih ngaras punika / ingkang amawi pepinggir / kang wasta makluk nenggili / iya tunggala lain iku / warnane ingkang aran / jirim punika panunggil / ing alam myang kang aran inunkin ika//

05. //Apan iya alam uga / kabeh iku ngaral sami / sagung ingkang alam-alam / pan asipat ngaralsami / meneng kalawan inosik / lara lan kepenak iku / prihatin miwah suka / gumuyu deduka sami / ijo kuning biru wungu miwah pethak//

06. //Pan iku ngaral sedaya / amis bacin miwah wangi / sarupane warna rupa / kang gumebyar kang kumelip / abulasna sesame / pan sadaya ngaral iku / mung anane Hyang Suksma / kang dude ngaral sejati / dating mulya tan darbeni sipat kathah//

07. //Langkung katliali sipatira / pan datan kena winilis / langkung kedhik kang pinanggya / sipating Pangeran nenggih / ingkang kocap sajroning / kitap Dural mung rongpuluh / sipatira Hyang Suksma / wajib sakathahing mukmin / angajiya Durat bayan tesdik ika//

08. //Dadya awas ing Pangeran / sakathahing alam nenggih / pasthi amor lan Pangeran/ sajawining ala pasthi / paganane Hyang Widi / myang sajroning alam iku / pasthi Pangeranira / kang agung kang Mahaluwih / kasangganing lelumut aneng samodra//

09. //Sajawining lunut ika / jawing iku jaladri / salebeting lelumutnya / pasthine iya jaladri / malih ingkang winarni / iman ping kalih puniku / asiha ing malaekat / aywa na memisuh sami / ing malaekat apa ingkang karya udan//

10. //Lan karya kekayon samya / cucukulan saking bumi / sarta titahing Pangeran / sing sapa wonge kang asih / ing malaekat sami / wuwuh kandel imanipun / sing sapa sengit marang / malaekat mernaoni / tan anacat memisuh kawetu lesan//

11. //Dadi kapir wong punika / lan weruha wong puniki / warning kang malaekat /  kathah pan awarni-warni / ana darbe sawiji / kekalih sawijinipun / ana ingkang sekawan / ana tiga kang suwiwi / ana dada duta mring Nabi Muhkamad//

12. //Ana ingkang agung ngaras / ana ingkang angideri / ing ngarasira Hyang Suksma / ana ingkang aprihatin / ana nurunken warih / ana kang aniyub bayu / ana ingkang malaekat / kalane amecah wiji / saber wiji sawiji siji malaekat//

13. //Satetes kang paring udan / malaekatira sawiji / parandene nora sesak / done jisim alus nenggih / ana kang geret rawi / akathah malekatipun / ana aggeret rembulan / malaekate kathah malih / ana ingkang malaekat ngadek kewala//

14. //Ana kang rukun kewala / ana kang suju salami / ana kang warna manungsa / ana warna kewan sami / menjangan kebo sapi / menda onta kuda manuk / sagunging,  sato kewan / nenggih ingkang sami suci / kang den eba dening sagung kang malaekat//

15. //Langit kang karck winarna / jumerut ijo kinardi / langit ingkang kaping tri / kinten jene batalipun / kinarya kaping tiga / langit ping sekawan nenggih / pan salaka pethak nenggih kang kinarya//

16. //Langit ingkang kaping lima / masaru ingkang kinardi / langit kang ping nem winarna / inter pethak kang kinardi / pan sakathahing langit / tan kawarna agengipun / mung langit kang ping sa pta / agenge ingkang winarni / ingkang kocap lelampahan kawan warsa//

17. //Lawan kafili leksa warna / lawan gangsad warsa malih / langit kang sapta kinarya / cahya ingkang tan nenglahi / namane punang langit / ngarabiyan jenengipun langit kang luhur pIsan / sakathahe punang langit / nenggih kebek dening sagung kang malekat//

18. //Ana kang ngreksa manungsa / ana ingkang nenulisi / dosane mukmin sadaya / lan pangabektining mukmin / wonten malekat malih / nenggih kang manjing ing kalbu / ing kalbuning manungsa /  tatkala langgeng ing dikir / lamun matun dikir malaekate kesah//

19. //Nuli setan ingkang cegah / manjing kalbune wong mukmin / done kang saini punika / manungsa kalawan dikir / amaca Kuran nenggih / lan asalat saminipun / kang rasa andedonga / salameting para  Nabi / para wali myang para mukmin sadaya//

20. //Lawan kang puji-pujian / amuji subkanalahi / kitab akiya angucap / ingkang den arani drengki / sajatinira drengki / rupane pan kadi asu / neng kalbuning manungsa / punika ingkang ngadhangi / lamun ana malaekat bekta rahmat //

21. //Rahmating Hyang mahamulya / marang kalbuning wong mukmin / pun drengki pakaryanira / memurung rahmating Widi / marma den sami eling / drengki aja kongsi muntun / lamun drengki wus kesah / saking tyasing .manungseki / prapta malih malaekat kang bekta rahmat//

22. //Manjing kalbuning manungsa / ngandika kitab Juwahir / yen sira angrasa panas / prenahe ana ing ati / yeku setan kang manjing / pan bakaling setan iku / saking geni neraka / sumuking panas ing galih / pan anerus abrit ngatirah ing netra//

23. //Marmane ngatirah jenar / asale pan saking ati / kitab Juwahir carita / terus sa king Kuran nenggili / ing surat rabilnasi / lawan wentha sireku / malaekat sadaya / yen arupa sato enggih/ nora rupa asu kikik asu ajag//

24. //Lawan malih ora rupa / nienda celeng lawan babi / sekawan nika kang datan / pinindha raring malekati / satengah pandhi na angling / sing sapa wong Islam iku / ngundang asu lawan / ngundang ing celeng nenggih / ingkang tumut ngundang pan dadi wong kopar//

25. //Kutbahi jumungah angucap / sIsa tetilar sami/  ing salat limang wektunya / najine pan najising anjing / lan najise celeng iku / manungsa kang asalat / cegah aja bareng bukti / lan manungsa ingkang atilar ing salat//

26. //Iman ingkang kaping tiga / asah ing kitabing Widi / sagung kitabing Hyang Suksma / kang tinedhakaken maring / para rusuling Widi / satus – sekawan kehipun / kang dhateng Nabi Adam/  sedasa kitab pinaring / dhateng Nabi Sis seketnem kathahnya//

27. //Nabi Edris tigangdasa / kitab-saking ing Hyang Widi/ Nabi Ibrahim sedasa / jangkep sate kitab nenggih / kang sekawan winarni / kitab Toret kitab Jabur / kitab lnjil kalawan / kitab Kuran catur neki / kitab kKran catur neki / kitab Toret ingkang marang Nabi Musa//

28. //Jabur mring Nabi Dawudnya / Injil marang Isa Nabi/ Kuran raring Nabi Mukamad / sakathahing kitab nenggih / ingkang sami rumiyin / tan rusek parentahipun / tan salang-surup ika / pan wus mupakating tokit / kanabeyanipun pun rembag sadaya//

29. //Ngandika wali satunggal / aburaerah kang sami / utawi to wisma ingkang / kinarya dres Kuran nenggih / kang darbe dadya sugih / tan apatot kattiahipun arranging dalem donya / Lawan tinekanan maring / pra malekat setane niedaling wisma//

30. //Ana ing kadis tabsirah / Abu Urerali denya ngling / tan malih kang pangandika / wismaning kang para mukmin / kang tan kanggo anenggih / tilapat ing Kuran iku / ingkang darbe malarat / kedhik kapenedaneki / aneng denya matekate padha lunga//

31. //Setae ingkang padha teka / kang manjing wismane sami / tan malih wus acarita / ki Sahid kang putra Kabib / sakingjengira Nabi / sing saps wonge puniku / anglairaken rapal / ing Kuran lan sinung benjing / dhangan saking siksa tebih ing akerat//

32. //Lan andliapanaken benjang / siksane bapa tan bibi / sanadyan silih anaa / bapa babunipun kapir / andhapatiaken nenggih / siksaning bapa lan biyung / lan malih angandika / ki Abdullah ingkang siwi / Umar Ibnu sami mangkana lingua//

33. //Sing sapa amaca Kuran / sinungan dera Hyang Widi / aluhur ingkang darajad/ baya darajading Nabi / ngantos ing kanan-kering / mung knot lan sinung waliyu / bedane kang darajad / lan Nabi pan lair batin / wabyu lair wahyu batin pan sadaya//

34. //Tan biul apilin kitab / anggen lnanira anianggih / semune sampan mupakat / lan sukbah tabsirah kadis / yen Kuran iku yekti / luwili kautanianipun / iman kaping sekawan / wong mukmin pan arsa mukmin / marang para rusul Widi sadaya//

35. //Lawan asilia to sira / mring sakehing para Nabi / wajib amilang-milanga / ing kathahing para Nabi / satusewu gung neki / kang lawan patlikurewu / ginunggung pitung-jawa / kehing Nabi paksakethi / langkung kalihleksa lawan kawan-nambang//

36. //Satengah kaul pandhita / sadaya kang para Nabi / lan para rusul sadaya / gunggunge pan kalih-kethi / lan kalih leksa malih / langkungipun kawanewu / kinon angegungena / nanging iya nora wajib/ milting-milting para Nabi sadaya//

37. //Pan wajib amastanan a/ kehipun sawiji-wiji / kang mung wajib pracayaa / lan wajib asiha sarni / pan pasthi leres sami / ingkang para Nabi wau / lamun amaidoa / won ika pan dadi kapir / aja esak unine kitab satunggal//

38. //Atawa ing sakalimah / yen maidoa sireki / mernisuh angina-ina / geguyuwa sira dadi / kapir kawak sireki / sing sapa wonge puniku / memisuh ngina-ina / geguyu Nabi sawiji / myang malekat sawiji pan dadi kopar//

39. //Kapir kawak pan prasasat / amomisuh ing Hyang Widi / utawa para abiya / kang dadyang rusuling Widi / lire Nabi kang dadi / utusanira Hyang Agung / triwelas kathahira / tigawelas langkungneki / pan kalebet kang rong-kethi kalih-leksa//

40. //Kawanewu langkungira / warnanen kang para Nabi / kang sami darbe sarengat / nenem kathahe kang Nabi / Nabi Adam rurniyin / sinalinan Nabi ENuh/ Nabi Nuh sinalinan / sarengat mring Nabi Brahim/ Nabi Brahim sinalinan Nabi Musa//

41. //Nabi Musa sinalinan / sarengatira mring Nabi / Isa putranim Maryam / Nabi Isa den saline / sarengate mring Nabi / Muhkamad rosulolahu / langgeng sarengatira / jeng gusti rosullulahi / tanpa wekas praptaning dins kiyamat//

42. //Sigunge para utusan / Nabi katriyantun nenggih / lawane kang tigawelas / samya a lata ran nenggih / malekat Jabarail / saking Pangeran kang agung / apitutur sadaya / ing agama ingkang suci / tan manungsa lan jin den ajak mring swarga//

43. //Sarni leres andikanya / Nabi para rulus sami / rineksa dening Hyang Suksma / tebih saking dosa alit / lan dosa ageng tebih / pra Nabi kang dados rusul / samya manungsa lanang / mardika pan dede abdi / samya suci lawan dede beboyongan//

44. //Kang sinungan wahyu samar / lan sinungan wahyu lair / kadi ta jeng Nabi mungsa / sastanya mancar lir sari / lan tekenira dadi / yen binucal teksaka gung / kathah-kathah mujijat / pra Nabi rusuling Widi / saner-saner mukjijate warna-warna//

45. //Women ingkang luwih nistha / kocapiro kitab Juwahir / para rusul sami nistha / sami pekir sami miskin / trus kitab Lulbab muni / Nabi Suleman ing dangu / sugihira kalintang / nika ing dalem lair / ing batine anunggil pekir kang nistha//

46. //Wus kocap kadis tabsirah / Nabi Soleman ing batin / tan mantra-mantra kagungan / sring amor lan pekir-miskin / jroning kitab Juwahir / dhahare wrung apem jugung / kangjeng Nabi Suleman / aloma asill ing dasih / yen peparing dhahar ingkang eca-eca//

47. //Ingkang adi-adi samya / ingkang pinaringken dasih / ingkang dhinahar priyangga / kang tan eca-eca sami / kitab Juwahir angling / yen akarya wisma iku / sagunge wong kang Islam / yen inggil sasakaneki / lamun lang kung iya saking enem saka//

48. //Wus mupakat jroning kitab / Atkiya lawan Juwahir / manungsa kagengen wisma / yen ageng sanget pan dadi / pasek kang duweni / wonten sabda kang amuwuh / heh manungsa ta sira / karya wisma geng nglangkungi / dadi pasek heh satuhu pasekira//

49. //Lire kang ageng kalintang / iya sesakane inggil / langkung saking enem asta / sapa kang ngina srat iki / sayekti dadi kapir / buda ngareni wong iku / aja maido samya / sakathahe wong kang mukmin / batik padha peken rasane asmara//

® PUPUH 03 ®
ASMARADANA

01. //Angandika kangjeng Nabi / rosullolah kang mustapa / heh wong Islam sakabehe / sapa anglarani liya / marang mukmin satunggal / mangka prasasat wong iku / anglarani jeneng ingwang//

02. //Sing sapa nglarani sami / saksat nglarani Hyang Suksma / sapa kang nglarani wonge / marang ing Pangeranira / sinung lanating donya / prapta ing akeratipun / kadis tabsirah ngandika//

03. //Sing sapa wong Islam sami / nora welas ing sesaina / samaning wong inukinin kabeh / iku durung kinasihan / dening Hyang Mahamulya / tandhaning sinihan iku / yen asih sanianing Islam//

04. //Sing sapa yun katur mating / para Nabi ing sihira / lan ing para malekate / lawan ing para utusan / iya sira asiha / maring ing jeng Nabi rosul / mrung Amad ingkang Mustapa//

05. Sing saga asih ing Nabi / lawan ing para malekat / dadya sampurna imane / lan kinasihan ing suksma / kalawan wonge sapa / samya mirangaken iku / ing sapadha-padha Islam//

06. //Sasat mirangken raring Nabi / sing sapa wonge memirang / mring Nabi duta wiyose / sasat memirang Hyang Suksma / sing sapa amemirang / ing Hyang Suksma dadya sinung / lanat ing donya akerat//

07. //Sapa sengi ing pra Nabi/ dumadya kapir wong ika / lan malih sing sapa wonge / asili inarang wong ulama / sasat asih wong ika / dhateng kangjeng gusti rasul / dadya asih ing Pangeran//

08. //Sing sapa asili wong mukinin / dadya asih ing ulama / lan asih Nabi dutane / kangjeng rasul angandika / sing sapa asih marang / wong alim sawiji iku / dadya sengit jeneng ingwang//

09. //sing sapa sengit ing mami / dadya sengit ing Pangeran / tiba naraka badhene / utawi sampurnanira / wong asih ing sasama / pan arsa asili wong iku / marang wong kang kinasihan//

10. //Droning kitab Subkah muni / kangjeng Nabi angandika / neng kitab Mustahal gone / utawi wong kang ulama / rata saking Hyang Suksma / angratoni jagad tuhu / lan sapa wong nganiaya//

11. //Ya marang wong ingkang alim / dadi rusak dhewekira / jroning kitab amiraos / lair ya ngulu modin ika / wong alim pan kinarya / andel-adeling Hyang Agung / ana ing sabumis alam//

12. //Tan amor pIsan wong alim / lan panggawening satriya / punggawa lawan mantrine / amIsab lan para nata / iman kang kaping lima / padha ngandela wong iku/  ing benjang dina kiyamat//

13. //Kawula pall mati / bumi langit pin rinusak / mung swarga lan nerakane / iku kang nora rinusak / lawan sarisinira / pasthi karsaning Hyang Agung / tengere bareng kiyamat//

14. //Yen srengenge medal saking / kilen unculing raditya / surup mangetan parane / prapta ing dina kiyamat / sami kaget sedaya / sakeh makluking Hyang Agung / dene sangeting prakempa//

15. //Lindhu gonjing lir binanting / asanget kang angin-topan / neng, awang-awang sumerot / arga sontarung samyarga / lintang runtuh lir udan / binedhahan langit pitu / jagad kadya inginteran//

16. //Carita kiyamat benjing / pratelane aneng kitab / Makdinil makluk-malile / tapsir iksan kamil ika / wusnya pejah sadaya / manungsa jim setan iku / miwah malekat sedaya//

17. //Bumi langit wus sirnanting / Allah tangala ngandika / iya lawan pribadine / saga malih kang wisesa / tur jutnencng narendra / luwih mulya luwih agung / jumeneng tanpa sesame//

18. //Pan den sauri pribadi / iya among jeneng ingwang / ratu kawasa kinaot / agawe pejah lan gesang / wau kang sami pejah / den uripaken sadarim / dening ingkang Mahamulya//

19. //Para mukmin samya manjing / ing suwarga tur sirwendah / langgeng sadaya enggone / wimih bagus a nom samya / kocap sajroning kitab / Sanusi Muntabakirun / wong inukinin aneng suwarga//

20. //Asuka-sutra angenting / bebeksa sakarsa-karsa / dene wong kang kapir kabeh / samya menjing ing neraka / langgeng saya alara / wong mukmin kang pasek iku / kawratan sarnya siniksa//

21. //Kira-kira dosaneki / yen sampan kinira-nira / pinanjingken sawargane / mukmin sawiji siniksa / ingkang tinilar salat/  kitab Lubab satus taun / …………….//

22. //Tilar wektu lima dadi / siksane pancatus warsa / angling pandhita saweneh / sewu taun siksanira / tilar wektu satunggal / wektu lima limangewu / taun dadi siksanira//

23. //Iman kaping enem nenggih / padha sira angandela / untung alawan becike / kapir Islam sugih nistha / saking karsaning Allah / Pangeran kang mahaluhur / yen nalikanira karsa//

24. //Akaya ing umat kapir / sinambi sirwi deduka / benjang lan kaya Islame / sinasambi sukarila / marma lahur wong Islam / sing sapa nyana wong iku / kapir Islam dadi dhawak//

25. //Wong puniku dadi kapir / aran kapir kadariyah / dene kang aran sirahe / iman pan dikiring Allah / la ilaha illalah/ Muhkamad rosullolahu / kang aran kalbuning iman//

26. //Amaca Kuran sartaning / uninga ing maknanira / lawan apik wewacane / kang aran uteking iman / rosy denya dedonga / anedho sihing Hyang Agung / ing dalu mutwah raina//

27. //Sihing Hyang kang marang mukmin / sadaya manggiha arja / jro kitab Subkah wuwuse / aja sira aweh salani / miring wong tinggal salat / mring wong minum arak iku / aja anauri sira//

28. //Kocap jro kitab Juwahir / anenggili uteke iman / ihdinas siratal kuwe / prapteng wekasan patekah / lawan malih kang aran / neptuning salat winumis / punika niyating salat//

29. //Niyat punika anapti / marang panggawening salat / sarohing salat wiraos / pan takbir Allahu akbar / tegese pan mangkana / Allah ingkang luwih agung / pinjingna lan lapal Allah//

30. //Gebugena ingkang alip / ingateni kang lapal Allah/ tasjiden lan malihe / eliene lan cendhakena / udekna lapal akbar / ya kongsi kaselan iku / sarana tekbiring salat//

31. //Dipun kongsi amiyarsa / ing talinganta priyangga / aja ambalik tekbire / den nuli sing lapal Allah / marang ing lapal akbar / aja kaselanan iku / dene kaliniah kaliyan//

32. //Nanging kekawenangneki / sethitilik yen kaselanan / apa mengkene lapale / Allahul jalimul akbar / iku pan tan ngapaa/  aliping lapal winuwus/ alip taplul ingkang nama//

33. //Nenggih tegese kang taplil / Allah luwih agungpIsan / yell uwis luwih gedhene / nenggihanyanaa sira / yen ing jero lan jaba / iya pasthi gusti iku / kadi lumut neng segara//

34. //Den pasthing ing lapal takbir / ywa anganggo Allahu Akla / lan aja lapal liyane / utawi ta ingkang aran / nenggih sirahing salat / amaca patekah iku / lawan bismilahe pIsan//

35. //Dawa cendhak den patitis / lawan tasjiding patekah / dipun pratela kathahe / patbelas lan malihira / aksara kang apanjang / pitulas pan kathahipun / madlajam lapal alimnya//

36. //Tigang alip panjang sarni / ele-elat panjangira / sami lan alip pine trine / pandhita setengah mojar / wong lunga lip panjangnya / lan tesjid mating lam iku / lan den apik maca tahyat//

37. //Tahyat akir lan den apik / maca slawat atasira / ing kangjeng Nabi dutane / den apik salam kang awal / dene balunge salat / nengguh rukuk lawan sujud / dene jasat ingkang salat//

38. //Tumaninah dening malih / kang aran tengahing salat / pan taliyat akir dununge / sukuning salat winarna / salam kang dhingin ika / jenenging salat winuwus / wiwit tekbir prapteng salam//

39. //Tegese jeneng winarni / iya aran iya asma / kalawan malih tegese / anenggih ingaran salat / nedha rahmating suksma / lan apuntening Hyang Agung / kitab Juwahir ngandika//

40. //Uteke unan winarni / bahladinas siratal ika / tyasing surat patekahe / kang aran oyoding iman / aja sira rumasa / andarbeni barang iku / amung titahing Pangeran//

40a. //parerenan iman nenggih / parerenan iman nenggih ……………., ……………. / aratib taraweh tangan / lan malih ingkang aran / wewurungu iman iku / asalat sweat sedaya//

41. //Sasampurnaning salat wajib / yen salat telas sadaya / nora sah salat senate / lamun misih sugih kala / yen dereng kasauran / kalane sadayanipun / salate sonar ora sah//

42. //Dosa kang gedhe winarni / janma kang atilar salat / lawan anginum sajenge / lawan nora angsung jekat / lan janma kang ajina / lan amngan riba iku / lan manungsa totohan//

43. //Lan bobegal sami mukmin / merna ling lan ngobong wisma / nora siyani ramelane / tan minggahkaji mring mekah / yen kuwasa ing marga / lan manungsa aneh iku / anjimak dubuting garwa//

44. //Atawa liyaning rabi / wanodya atawa priya / ngandika putra ngabase / dosa-ageng kang winarna / pitungdasa kang kocap / ing tabsir lan kutbah-iku / kang aran wong mukmin ika//

45. //Ingkang pasek anglakoni / dosa ingkang ageng pIsan / dadya pasek ing samane / saderengira atobat / sarat walling tobat / nedya atilar ing kalbu / aywa amasuli dosa//

46. //Lan wong ingkang anglakoni / ing dosa alit sadaya / anetepi salamine / dadya pasek wong punika / saderenge sru tobat / anengoili malih kawuwus / sajroning kitab Adkiya//

47. //Sing saga wong akardi / wisma luhur sasakanya / saking rem asta yen luwih / dadi pasek wong punika / sabab gorge kang wisma / ana kang angundang besuk / mangsanedina kiyamat//

48. //Heh pasek-pasek sireki / retuning pasek to sira / dadya yen kaya mengkono / pasek sanget manungsa kang / kagengen ingkang wisma / angandika kangjeng rasul / sajroning kitab Ahya//

49. //Rembag lawan kitab Sitin / wajib sakehing wong Islam / jalu kalawan estrine / perlu padha ngulatana / ing ngelmu agameslam / pangandikning jeng rasul / kang sinungan sill nugraha//

50. //Tatkalane angemasi / ratu Islam kang ualama / gempal bumi ing donyane / saniya alara karuna / langit melu sungkawa / karuna saisinipun / samodra myang iwak-iwak//

51. //Nyuwunken ngapura sanji / ruing gusti sang mahamulya / rnyang manuk-manuk sakehe / ingkang ana ing awiyat / samya maca istipar / pangandikane jeng rasul / wong mukmin padha ngajiya//

52. //Lamun uwis dadi alien / mangka dadi sugih sira / lan dadi bagus ing tembe / kitab Ahya sampan rembag / lawan kadis tapsirah / pangandikane jeng rasul / pesthi aleres sadaya//

53. //Lamun ana wong misuhi / marang sawiji ulama / padha lan wong amemisoh / marang Nabi pitungdasa / dene wong mukmin ika / atilar salat sawetu / siniksa benjang ing wuntat//

® PUPUH 04 ®
P A N G K U R

01. //Sates taun siksanira / manungsa kang tilar wektu sawiji / jroning kitab Lulbab iku / women malih wirayat/  ing pandhita sewu taun laminipun / atilar wektu satunggal / siksane benjang ing akir//

02. //Sakathe kang manungsa / jalu estri kang sami kapir-kapir / langgeng neraka genipun / ……………. / ejim jalu jim estri kang padha kupur / sami langgeng neng neraka / wong kapir satruning Widi//

03. //Miwah jin kapir sadaya / iya sami dIsatru ing Hyang Widi / lan malih Allah anyatru / setan langan wadonya / jroning Kuran surat Bakarah muwus / Pangeran kang Mahamulya / sayektine luwih asih//

04. //Mring kang mukmin sadaya / luwih malih asanget sihing Widi / mring wong kang ulama iku / luwih sengit Pangeran / mring wong mukmin kang pasok sadayanipun / asanget silting Hyang Suksma / mring mukmin kang ngekas sami//

05. //Jan sanget sihe Hyang Suksma / marang ingkang wong mukmin ngampra sami / jan para Nabi winumus / kang sanget kinasihan / kabibullah Nabi Mukamad jiNuhung / Nabi Isa Nabi Isa / Nabi Nuh Nabi Ibrahim//

06. //Miwah pra rasul saday a/ para Nabi pan samya den kasihi / myang duta sekawan iku / ingkang para malaekat / Jabarail Mikail Israil iku/ ljrail sekawanira / samya kekasihing Widi//

07. //Lan malih sabat sekawan / Abubakar Umar Usman Ali/ kinasihan ing Hyang Agung / lawan malih Hyang Suksma / lang kung asih mring wong mati sabil iku / jan mati salad sedaya / miwah ingkang para Nabi//

08. //Sadaya pan sami bengat / rosa dikir jan salat tahjud nenggili / ing siyang kalawan dalu/  tuwin asalat luka / lang kung asih mungguh Pangeran kang agung/ wong mukmin kang samya ekas/ langkung sihira Hyang Widi//

09. //Kang sugib elmu tur rosa / angabekti ing Hyang kang Mahaluwih / angluwihi manungseku / kang mati sabilolah / aneng rasa ingapura dosanipun / kitab Lul bab was angucap / manungsa mukmin kang alim//

10. //Langkung sanget pangrusaknya / marang setan eblis samya prihatin  tinimbang manungsa sew u/ kang bodho-bodho samya / tur kang padha rosa ngabekti Hyang Agung / maksih sanget pangrusaknya / manungsa mukinin kang alim//

11. //Jeng Nabi data ngandika / manungsa kang padha rosa adikir / la ilalia illahu / Mukamad rasulolah / pan iku luwih / ing utamanipun/ tinimbang lan prang sabilan / kitab Lubab muwus malih//

12. //Wong mukmin kang rosa maca / ya bismihi rahmani rakimi / elit setan lebur rakimi / kadya timah sinangan / ing pawaka kitab Kuran was amuwus / lah aja angucap sira / ing manungsa mati sabil//

13. //Aja sira rani pejah / balik sami urip rohe pan manjing / neng sajroning telihl manuk / manuk ijo kang warna / lincak-lincak aneng sajroning suwarga gung / jro kitab Daka angucap / rohe wong kang sami mukmin//

14. //Tunggal neng jro telih genya / pan telite peksi peking kang sami / lincak-lincak neng swarga gung / kitab Sukbah angucap / sampurnane ing wong aprang sabil iku / angucap ing kalimah kak / ing sandhinge ratu jair//

15. //Endi aran kalimah kak / kadis dalil kiyas ijmak puniki / kadis tapsirah amumus / kang mangka gustinira/  ing mati sahid kang ngucapken iku / kang kalimah kak ngarsanya / ingkang ratu-ratu jair//

16. //Tegese jair punika / ratu ingkang melempeng caking adil / akarya sakarsanipun / nyimpang ing kukum barak / amateni durung bener kukumipun / kitab Nukayah angucap / sor-sorane pati sabil//

17. //Manungsa malebu bengat / rosa salat lawan rosa angaji / dikir rosa dedonga iku / andongakaken wong Islam / rahayuwa ing donya akeratipun / kangjeng Nabi angandika / heh sakehe uniat mami//

18. //Sing saps asalat luka / ing nalika dina Jumungah nenggih / sadurunge wayali bedhug / ingsekawan rekangat / rakangat kang dhingin wewacanipun / patekah kaping sedasa / surate palak winarni//

19. //Pan iya kaping sedasa / surat binas kaping sedasa malih / surat kula ping sepuluh / ayat kursi pan iya / ping sedasa rekangat kapindhonipun / tan sanes lan ingkang awal / wewacane ayatnehi//

20. //Rakangat kang kaping tiga / ping sekawan tan prabeda pan tunggil / wewacane ayatipim / janma kang duwe kala / ingkang asalata sunat-sunat iku / sampuning salani amaca / astapirolah war ngalim//

21. //Ping pitung puluh kalwanya / amaca subkanalah anunggil / iya kaping pitungpuluh / tumuli amacaa / subkanAllah walkanidulilahi iku / la kawala-wala kuwala / illabil aliyie alim//

22. //Walemi telase mangka / angandika Nabi rasullolahi / ganjarane salat iku / pinadhaken wong ika/  apirang sabil iya ping pitungpuluh / kang pejah ing / rananggana / lan pinadhakaken malih//

23. //Ganjarane wong punika / pada ganjarane Nabi Ibrahim / mangka nuli wong puniku / pirepatan margannya / malarat tan pekir binukaken iku / mlarga sugih lawan mulya / pitungpuluh kajatneki///

24. //Kajate duk aneng dunya / lawan pitungpuluh kajating akir / tinekan dening Hyang Agung / apa kang dadya kajat / sikir pitungpuluhhewu miwah telu / ing wong asalat iku//

25. //Kangjeng rasul yen ngandika / pasthi sidik bener pan ora sisip / ngandika malih jeng rasul / sing sapa amhawula / mring wong alim angasorken raganipun / awarali ngalap ngelminya / supaya antuk lan kanthi//

® PUPUH 05 ®
K I N A N T H I

01. //Pitung dina laminipun / pinadhaken angabekti / ing liyang pitungewu warsa / ginanjar dera Hyang Widi / ganjarane kang sadina / padha tan wong mati sabil//

02. //Mati sahid kaping sewu / kang pejah aperang sabil / aneng madyaning ranggana. punika ganjaraneki / asuwita ing ulama / kewala among saari//

03. //Mangkana malih winuwus / sampurnane wong kang alim/  iku kang ngaku narendra / kitab Binayah wus angling / lawan kitah mainalingah / sapa nganoraken ragi//

04. //Mring wong sugih-sugih iku / ilang neng pratigan nenggih / mungguh igamane Islam / kitab Adkiya wus angling / ala-alaning ulama / kang saba wismeng priyayi//

05. //Kang tanpa angarah ngelmu / ing tabsirah wus amardi / becik-becikin narendra / punggawa satriya mantra /  kang perak lawan ulama /  kang manut ngelmu agami//

06. //Tapsirah caritanipun / wong a lim iku pan dadi / andel-andeling Pangeran / aneng saluhuring bumi / kang tan amor lan narendra / satriya punggawa mantra//

07. //Angandika kanjeng rasul / sagunge kang para mukmin / ajana amangan sira / ing limang wismeku dadi / oleh kang ran jenengira / ingkang dhingin aja bukti//

08. //Wismaning wong tinggal wektu / lan aja sira abukti / jro wisma ana wayangnga / rerupan kang tan duweni / ……………. / …………….//

09. //Nyawa pindha-pindhanipun / lan malih aja abukti / wismane wong mangan riba / lan aja abukti malih / wismane wong mangan arak / tinemu ana ing pekih//

10. //Kang awas ta riba iku / kadas bidayah wus angling / sapa ngenoraken raga / mring wong sugih donya nenggih / saingga later asaba / neng jumbleng tan wande ugi//

11. //Atularan tinja mambu / kitab Adkiya wus angling / sapa arsa warek dunya / dadya sor darajadneki / kitab Mustahal ngandika / wong alim kang kuwat nenggih//

12. //Nglampahi bidayahipun / dadya rata ing sabumi / ahyan gulumudin ika / memper mustahal kitabin / pangandikaning ulama / kang pisah lan jalma nenggih//

13. //Dadi andeling Hyang Agung / ing dalem sajagad bumi / yen asalat bar Jumungah / ngandika susunan adi / iya kangjeng rasullolah / wong nistha san.oet puniki//

14. //Celah pangabektinipun/  wiranging manungsa nenggih / papaes mungguhing Allah / ing dina kiyamat benjing / kitab Mustahal carita / angandika kangjeng Nabi//

15. //Mukamad ingkang rinasul / utami Allah sejati / asih raring pekir melarat / lan sanget denya ngabekti / lan rumeksa maring ayat / tyasira ywa kongsi nilib//

16. //Kitab Adkiya ammus / sapa ingkang anglakoni / kang gegampang makruh ika / siniksa benjang ing akir / wekasane dadi karam / lan sapa gegampang malih//

17. //Nglakoni karam puniku / siniksa wekasaneki / dadi kapir wong punika / tumiba angarak kapir / gegampang panggawe karam / kinarya kalal upami//

18. //Kadin atbiya amuwus / miwah kadis insan-kamil / mupakat lan kadis subkah / awone para ulami / kang aseba ing pra nata / ing satriya para mantra//

19. //Angandika kangjeng rasul / jroning mustahal kitabin / wong apik pangabektinya/  wong punika apan dadi / minangka gustining amal / apiking sandhang lan bukti//

20. //Lungguli wirang namanipun / tinggal kang asamar nenggih / aja tineta Hyang Suksma / nora angleraken enggih / ngamalikah polahira / tatapi Allah ningali//

21. //Ing apike tyasireku / lan badanira sayekti / Nabi malih angandika / sing sapa gumuyu belik /  gumuyu suka neng dunya /  neng akerat dadi nangis//

22. //Wong warek aneng dunyeku / neng akerat dadi ngelih / kadis mustahal carita / satuhune wong kang ngelih / kinasilian ing Hyang Suksma /  wong gadhah murka dunyeki//

23. //Pan dadi kekasihipun / ing setan kalangkung asih / Nabi malih angandika / wong ngelih aneng dunyek i/ dadi tuwuk ing suwarga / wong ahlul kakekat angling//

24. //Wajib wong mukmin sadarum / nembah ing wong catur siki / sawiji ingkang sinembah / iya ratu ingkang adil / nembah bapa lawan biyang / kaping pat nembah wong alim//

25. //Ingkang temen ngelmunipun / jroning kadis anwar angling / wong alim iku pan dadya / ratuning Allah neng bumi / sapa tumiba niaya / rusak ing dunya myang akir//

26. //Kadis mustahal amuwus / sapa kangsinau ngaji / pinadhakaken wong ika / salate sewu rekangati / ingkang memuruk wong ika / pinadhakaken ngabekti//

27. //Ing Pangerane sewu taun / kadis jubat mangkya angling / nora wenang wong kang Islam / nyakiti ing raga amrih / kapriyayen aneng dunya / nanging wenang wong kang mukmin//

28. //Anglarani raganipun / amrih ing elmu gagami / sawarsa wuwuh alimnya / tan lawan geguru jalm i/ den arosa atelapa / atilar sandhang lan bukti//

29. //Nalika nyandhang buktiku / kinarya sangu ngabekti / nyamping lan rasukan jubali / dhesthar sebe ali-ali / selaka kehe bobotnya / rinakeni among satali//

30. //Tan ngilangken rasa iku / tigang prakawis winumi / amuwuhi ingkang palan / amari groyok laneki / ingkang dhingin maca Kuran/  sesukur makaping kalih//

31. //Siyam sunat kaping tefti / kadis tabsirah wus angling / lan kadis Juwahir ika / utawi wong pekir-pekir / kang ora tapa ing dunya / nanging sabar ingkang kapti//

32. //SuKuran sakaliripun / kumandel rila ing Widi / luwih caking wong atapa / sihira Hyang Mahaluwih / wong kang memuruk punika / ing elimu agama suci//

33. //Kang soroh ing ngelmunipun / mring wong bodho-bodho sami / tan adol ing elmunira / kang nora lobs ing pamrih / yeku kalangkung sinihan / ing Hyang kang amahaluwih//

34. //Ing dina kiyamat besuk/  wong puniku dadi gusti / atut dadi rerapekan / ing sagunging para mukmin / sakwehning ulama samodra / lan seksi peksi wiyati//

35. //Samya nedhaken puniku / pangapura ing Hyang Widi / lan malekat kiraman / nedhaken ngapura sami / yen wong memuruk punika / kang oleh benduning Widi//

36. //Wong kang adol elmunipun / aloba-loba murka mrih / ing benjung kenendhalenan / kendhah neraka api / mukmin kang sami siniksa / kang sami dosa ing nguni//

37. //Sami dhingin mentasipun / saking salebeding api / wong alim kang asal duka / kang memuruk adol elmi / mentas kari temahira / kadukan tan antuk manis//

® PUPUH 06 ®
DANDHANGGULA

01. //Acarita jronjnq tapsir akir / tuntasing mukinin ingkang siniksa / kang sanget doseng donyane / oleh rong alam iku / nulya mentas wekasaniki / samya manjing suwarga / rong alam satuhu / bumi langit praptanira /  ing wekasan dina kiyamat ing benjing / iku aran sangalam//

02. //Wus atutuk kalih rigulam nuli / angandika Hyang kang amahamulya / wong ingkang kapir sakehe / ajana kang anjaluk / mentas saking neraka api / jinni kang kasab kalal / duk ing dunyanipun / kabutuh ing sandhang-pangan / lan sanguning mring mekah amunggah kaji / iku luwih utama//

03. //Angandika jEng Nabi sinelir / kadis tapsirah ingkang amarah / perluning wong mukmin kabeh / angulatana ngelmu / ing agama rasullolah iki / jalu lawan wanudya / kadis ahya muwus / najis sakathahing Islam / jalu estri angajiya sahwu sami / ngajiya bangsa arab//

04. //Mrih weruha ing basa agami / sumerepa ingkang basa arab / jro kitab dahel delinge / wus kocap sajronipun / tepsir surat asra menget i/ lan jro kitab Anwar / wajib wong mukminun / anembah ing wong sekawan / dhihin bapa lan biyang kang kaping kalih / kang Islam karo pisan//

05. //Kaping tiga rata ingkang adil / ya ta angandika kyai Ahman / kang aran ngadal ing lire / manungsa Islam iku / sasurude jengira Nabi / manungsa kang atobat / saking dosa agung / lan saking dosa lit ika / ingkang sanget atobatira Hyang Widi / anetepi ibadah//

06. //Lawan rahab den ira nglakoni / kehing sunat sa king rasullolah /  iku kang adil mulkade / kaping sekawanipun / wong alim kang sanget denyalim / kang sanget mrih ing siksan / nira Hyang kang Agung / dadya manjing ing bidayah/  sukbalitanhit jawahir lan insan-kamil / lawan kitab atkiya//

07. //Pangandikaning Hyang Mahaluwih / jroning kitab Uddi dhawuhira / heh sagung wong Islam kabeh / ……………., ……………. / aja ta asih sira / lan aja pitambuh / mring wong kang agawe dosa/  jroning kitab insan kamil sainpun angling / manjing naranalala//

08. //Wong tan open duk aneng dunyeki / mring wong bodho-bodho ingkang dosa / atawa sira pamane / rila mring pakaryeku / wong kang dosa tembahaneki / benjang dina kiyamat / ……………./ ……………. / nora oleh tulung sira sahib bening/  tan open duk ing,  dunya//

09. //Jroning kitab tapsirah wus angling / wajib wong mukinin padha ngajiya / ing sahwu basa arabe / karana Islam iku /  supaya sruba agami / usul pekih carita / wong salat puniku / wong Islam kang sanget pisan / ing bodhone patehe nora bangkit / nyang amaca surat//

10. //Kang sami lan patekah tan bang it / yen tan bisa malih amcaa / surat ing Kuran sakehe / dikira bae iku / kira-kira dikirden kongsi / padha lawan patekah / esah salatipun / saking murahing Pangeran / lamun ora bisa dikir sireki / angadega kewala//

11. //Lan menenga kewala den sami / suwene lan amaca patekah / -esah wong ika salate / saking murah Hyang Agung / angandika jengira Nabi / sarehning wong ulama / luwih utameku / tinimbang lan salat ingkang / bodho-bodho utama turuning alim / yen sarta dikiring Hyang//

12. //Angandika jeng Nabi sinelir / utawi wong ulama sadaya / pan dadi andel-andele / ing Hyang kang Mahaluhur / salagine kang para alim / tan amor ing wong kathah / lamun sira ayun / pakenak ing atinira / adikira kang akeh yen sira apti / pakekank ragan ira//

13. //Anyepiya sira lamun uwis / salat bar Jumutingah la wong kathah / wonten malih caritarie / ingkitab asalipun / pun Nabihat ingkang pinethik / jeng Nabi awas dika / pan iya sapuluh / prakara manungsa ingkang / nora tina rima sa’ate nenggih / kang dihin wong kang salat//

14. //Kale iya nora anglakoni. /salat bar Jumungah lan wong kathah / dene ingkang kapindhone / wong kang salat puniku / kale iya nora nglakoni / asung jakat wong ika / kaping tiganipun / wong kang purun dadi imam / ingkang maknum sadaya padha kasengit / dene kaping sakawan//

15. //Wong tetekon ingkang minggat saking / gustine ika kale wong Islam / dene kang kaping imane / iya wong kang anginum / sajeg nora katrima malih / kaping nem wong wadon kang/  mati lakinipun / lakine wong Islam ika / maksih runtik dena tinilar ngemasi / salate nora esah//

16. //Ping sapta wong wadon salat iki / makmun miring wong lanang kawula / wong wadon warni kalire / pan iya nora makmun / wong kang lanang mardika sami / kaping wolu narendra / kang jahir puniku / sing sapa mangan riba / ping sapuluh wong salat kang nora bang kit / nyegah panggawe doso//

17. //Lan wong lanang sawiji kang maksih / anglakoni ing panggawe jina / nora katrima salate / tan olih ngapureku / malah-malah wuwuh atebih / wonten malih kang kocap/  kitab kang amuwus / nenggih saking kitab Sukbah / salat limang wektu sasat sira iki / adus kungkum bengawan//

18. //Kaping tiga sadina saweng / pasthi ilang najise wong ika / dadya lebur sadosane / sarta patobatipun / wonten to pandhita kang angling / kang dhingin manjing swarga / wong kang awal iku / sareng manjing waktunira / lajeng salat tan ngakirken wektuneki/  naraka-wel winarna//

19. //Apan dadi siksaning wong mukmin / kang angakiralien neptunira / jroning Kuran caritane / muni kang suratipun / warahe to mangkata malih / naraka-wel punika / dadya siksanipun / wong ngakirken wektu tiga / lan wong ingkang padha riya-riya sami / wong kurnet sinilihan//

20. //Sami-samining wong padha mukmin / siniksa ing naraka-wel ika / kitab Juwahir wuwuse / sayektining Hyang Agung / tan ningali ngamalireki / myang polah tingkahira / ya mung kang dinulu / dera Hyang kang Mahamulya / mung sucine atinira adoh saking / riya kibir sumegah//

21. //Yen niamgkono katarima ugi / yen tyasira tan buru aleman / tan sumengkuh keh rigarnale / kawruhana sadarum / mukmin lanang lan mukmin estri / sahadating sakarat / lelima kehipun / pesthi tinemu punika / wong sakarat lamun sira aningali / ing cahya kang lelima//

22. //Yeku ngalamat pupating wiji / tannin durung wong iku tumingal / ing cahya kang lelimane / maksih dawa kang umur / warnaning kang cahya limeki cemeng abrit lan jenar / ijo putih iku / lamun aningali cahya / ingkang cemeng aglis amacaa nuli / la iaha illalah//

23. Nora nana Pangeran mungwiddhi / lawan Mukamadan rasullolah / utusaning Hyang Agung / cahya ingkang cemeng puniki / nenggih cahyaning setan yahudi / nuli sira macaa//

24. //La ilaha alallalah malih / hu hu hu pan tegese mangkana / nora nana Pangerane / among Allah puniku / ya Pangeraningsun sejati / yen aningali sira / kuning cahyanipun / punika cahyanipun setan / setan nasa rani arane annuli / age sira macaa//

25. //La ilaha alallalah malih / hu hu hu pan tegese mangkana / nora nana Pangerane/  lamun ningali sira ijo cahyanipun / punika kang darbe cahya / Jabarail nuli amacaa sireki / mangkana kang winaca//

26. //Takabalahu lawan malih / hu hu hu pan tegese mangkana / muga narimaa mangke / Allah kang mahaluhur / ya ing iman nama puniki / hu kang kaping tiga / tegese ya iku / ya iku ya hu ingkang / amurbeng rat karya saliring dumadi / priyangga tanpa rowang//

27. //Lamun eling sahadat puniki / ing nalika cahya ireng ika / mati mukmin pasek rane / lamun mati wone iku / ing sahadat kang kocap iki / ing cahya ireng uga / kapir patinipun / aran kapir jahiliyah / poma-poma den rosa padha adikir / mengeta aywa lunga//

28. //Lamun eling ing sadat marengi / cahya abang wong mati / mukmin-ngam yen lali ing sahadate / iya kang kocap iku / dadya mati kapir yahudi / samya dipun prayitna / wong Islam sadarum / den rosa maca salawat / lamun eling ing sahadat nalikaning / cahya kuning katingal//

29. //Iya iku mati mukmin kasi / lamun lali iya ing sahadat / sahadat kang kocap kiye / mati kapir wong iku / ing kapire pan nasarani/  den aprayitna sira / dikir ing Hyang Agung / lawan ing Nabi Muhamad / lamun eling ing sahadat cahya wilis / yaiku ingaranan//

30. //Mukmin kasul kasi patineki / lamun lali wong iku sahadat / iya kang kocap kiye / mati kapir wong iku / kapir karamiyah namaneki / marmane den enget sira / Hyang Agung katungkul / kamukten dukan eng donya / gawe lali coring sakehe pangabekti / parlu sunat tinilar//

31. //Lamun ana wong iku ningali / maring cahya kang alangkung pethak / Nabi Muhkamad wastane / nuli macaa iku / hu hu pan tegese menggin / ya iku ya iku ya / iku ya Allahu / lawan ya iku Muhamad / pama tesmak den nggo ngaji Kuran nenggih / tesmake tan katingal//

32. //Lamun ana wong iku ngemasi / aningali cahya lang kung pethak / lewih sampurna patine / pasthi eling wong iku / ing sahadat kang kocap iki / karana kang mangkana / pasthi wali iku / lawan maliyek katingal / wus den pasthi para Nabi rong kethi / lan kawanlikur nambang//

33. //Kuneng kang awasta najis batin / kathahipun pan pitung prakara / angrusak kasadehane / ing aural sadayeku / lawan sirna kang pangabekti / siniksa ing naraka / jahanam wong iku / kang sawiji hung akarya / kabecikan ngamale ngujub wong iki / lire ngujub mangkana//

34. //Wong agawe kabecikan kadi / salat liming wektu lan sidekah / siyam kalawan kajine / mrih ginawokan iku / ing manungsa sesami-sami / kadis Juwahir ngucap / lamun ana iku / wong ulama anenedha / ing Pangeran anedha kathahing santri/  mrih gawoking manungsa//

35. //Yeku cacad wckasane dadi / tumiba ing naraka jahanam / tan katarima aniale / saya geng siksanipun / kaping kalih riya nameki / tegese ingkang riya / wong amrih kadulu/  pangabektine kalawan / mrih den alema male sesami-sami / yeku tan katarima//

36. //Sangsaya dadi siksanira / kaping tiga punika sumengah / ingkang sumengah tegese / wong gawe ngamal iku / mrih karungu sami-sami / iku tan katarima / siniksa wong iku / tekabur kaping sekawan / mrih gumuriggong peksa lewili andheweki / piyangkuhue wong ika//

37. //Dentine iku ngrasa linewih / yeku ngamal nora katarima / sangsaya dadi saksine / kadis sukbah wus immus / sapa karya ing ngamal amrih / alem hyaning Allah / ngandika hyang agung / anjaluka lira swarga / ingkang padha angalem mirinq sireki / iku lah jalukana//

38. //Dhawuh pangandikane Hyang Widi / raring malekat sakehing manungsa / kang baru aleman kabeh / denya jigabekti iku / lah sereten jungkelna sami / ing naraka jahanam / jro kitab amuwus / Juwahir kang kacarita / sapa karya pangabekti ngamal amrih / katon rinungu ing lyan//

39. //Nanging sejatine punika amrih / tiniruwa ing manungsa ingkang / tan punin pangabektine / ingkang mangkono antuk / ganjaranta sawarga lewih / nenggih kang kaping lima / ingkang aran kasud / tegese kasud punika / ngarep-arep ingilang nikmating jamni / ingkang Islam sadaya//

40. //Lawan amrih ilaming kang janmi / ingkang aran dengki wong punika / kocap ing dalem tapsire / nguni pandita balngum mete-mete ilate sarwi / marine coati kopar / nenggih dosanipun / dongaken mrih maliratnya / Nabi Musa Juwahir carita malih / lire dengki winarna//

41. //Janma amrih kaprayayen amrih / kagungan ing dunya yen kongsiya / drengki ing sami Islame / ngilangken amal iku / kang kaping enem manungsa asring / nyatur ceaning liyan wong anacad iku / ngamale sinungken marang / kang cinacat kaping pitu wong akardi / ngadu-raja wisuna//

42. //Tumbak cucukan iesane nunggil / angrusak ing ngamal kapenedan / pan sinungaken ngamale / marang wong kang den anu / jroning kitab Adkiya angling / ana kinarya taniba / ya ing dosanipun / wong kang nenacad ing / iya nuli den a lema anututi / ing sami sanalika//

43. //Sasampune den alert wong iki / nuli den tedhakna pangapura / iya marang Pangerane / donya akeratipun / ya antuka ralunating Widi / iku nutup ing dosa ing pribadinipun / manjing kari ing sawarga / wong kang tobat sawusing nacad liyaning / kalamun nova tobat//

44. //Manjing sira ing naraka dhingin / nadyan tobat sira maksih ala / kadis tapsirah wuwuse / ngandika kangjeng rasul / amertaken saking ing dalil / sajroning kitab asra / nenggih siksanipun / ……………., ……………. / sinung kuku kang adawa//

45. //Jroning kitab Asra angling nialih / siksaning wong amangan riba / lan amangan rarebane / wong ika pan dinunung / ing bengawan getih pan sarwi / tinalangan murdanya / binenturan watu / dening kang para malekat / arsa mental sesambate ngerak-ngerik / neng imigawan ludira//

46. //Lara-lara denim sanangis / nanging lamun Islam lama-lama / den entas saking siksane / ngandika kangjeng rasul / wong Islam keng padha ningali / ing Musa kapan dadya / boklining Hyang Agung / lan malih ningali muka / ning wong alim sasat ngabekti Hyang Widi / sing sapa wonge ika//

47. //Dhahar lan wong ulama lan asih / trusing driya sasat wong punika / asih ing Nabi butane / ngandika kangjeng rasul / muga ngasihana Hyang Widi / msring wong ulama ingkang / rosa arne muruk / puniku luwih utamsa / mungguh ing Hyang pan ageng ganjaraneki / lewihna ing wong salat//

48. //Sates warsa ngandika jeng Nabi / sing sapa wonge iya ngawula / ……………. / ing pitung dina iku / pinadhaken ngawuleng Widi / mangka yekline sasat/ ngawuleng Hyang Agung / ya ing pitungewu warsa / laminipun mangka Allah appearing / ing dalem sadinanya//

49. //Padha ganjarane wong kang sabil / sabilolah wong sewu padhanya / ingkang sad ina timbange / jeng rasul malih muwus / jroning kitab Rustatal nengph / wong Islam kang sabaran / denira memunik / kabungahaning ulama / ingkang pekir ing donyeku pan telah dadi / wewiranging manungsa//

50. //Tan tela ing swami-sami / pepaes mungguhing sang Hyang Suksma / kala benjang kiyaniate / lawan malih cinatur / sangking kangjeng rasullolahi / wong ingkang asih marang / ing pekir puniku / lakuning Nabi sadaya / wong kang sengit ing pekir lakuning kapir / kapir pinigon wastanya//

51. //Lawan cinaritakaken malih / saben sawiji duwe pambuka / pambuka ing suwargane / sihing pekir iku / pangandikarie Nabi malih / yekti Allah kang mulya / asih ing wong iku / pekir kang rumekseng rayat / sandhang-bukti myang pangabektining Widi / akanthi titahing Hyang//

® PUPUH 07 ®
K I N A N T H I

01. //Jroning kitab Sukbah terus / lan kitab Dadra denya ngling / jeng Nabi duta duk memba / nglangkungi kubur kekalih / siniksa kalihe pisan / prasamya lara anangis//

02. //Angandika kangjeng rasul / mring para sakabat ngiring / pakuburan roro ika / kang padlia lara anangis / iya sababe siniksa / dosane pan dosa cili//

03. //Apan dudu dosa agung / dosane ingkang sawiji / kalane bobotan tinja/  lan denya nguyuh ing nguni / nora istibrak wong ika / tan tuntas panguyuhneki//

04. //Kang sawiji dosanipun / awing angadon-adoni / angadu raja wisuna / wong tumbak cucukan ugi / tetanggane sami Islam / den prih tukarana sami//

05. //Lamun tangi caking kubur / manungsa ngadon-adoni / lan wong goroh ing pangucap / caremedan remeneki / binalik cangkeme samya / dinokok gegithokneki//

06. //Kitab pekih samya muwus / parlune wong asesuci / ilange tenung prakara / ilane rasane lan malih / ilang ambune kalawan / ilang rupane kaping tri//

07. //Kitab Mustahal amuwus sayektine Allah ugi / tan ningali tingkah-polah / apan to kang den tingali / iya amung apikira / ing lair kalawan batin//

08. //Tegese basa puniku / sayektine ya Hyang Widi / tan narima bektinira / ing wong ingkang ora apik / sanadyan silih bagusa / rupane alirireki//

09. //Kang aran apik winuwus / adoh sakathahing najis / najis lair-batinira / kang sami dipun tebihi / ambuwang najis punika / bidayah ilah Juwahir//

10. //Ratuning najis winuwus / wong kapir ing Allah ugi / lan kapir ing rasullolah / ya iku ratuning najis / samarakandi lan miptah / sitinDurat bayan tesdik//

11. //Kang samya numpes puniku / ing sakehe najis-najis / manungsa kang tinggal salat / puniku patihing najis / anyegah jakat lan siyam / lawan ora munggah kaji//

12. //Wong jina ian jimak-dubur / ajina sami pawestri / lawan jina sami priya / amateni padha mukmin/  angrusak agama Islam / totohan anginum sopi//

13. //Ngobong wismarga memandung / anjarah rna rang wong mukmin / ngapus-apusi bebegal / upas teluh tenting sihir / yeku sedaya minangka / dadya pepatihing najis//

14. //Surat Bekarah amuwus / sihir tenting dadi kapir / kang attunes najis ika / kitab Kuran lawan pekih / Ibnu Abas angandika / tumenggunge najis-najis//

15. //Lan pepatili najis iku / kalebu dosa geng nenggili / marang pitungdasa warna / dene kang anumpes najis / ya kitab pekih sadaya / ilia mukarar masahil//

16. //Sujak tafirir makalahu / anwar kalawan kunawi / ramli lawan ibnu kajar / najis kang batin winarni / tekabur lan ujubriya / sumungah kalawan dangki//

17. //Kang anumpes najis iku / ya kang aran najis batin / sukhah Juwahir bidayah / Adkiya tabsirah kadis / mawalingah muNabihan / tamhid minhan julngabidin//

18. //Utawi parluning wulu / pan among nenem prakawis / ingkang rumiyin aniyat / ping kalih masuh rerai / wajib amasuh punika / marang pinggiring rerai//

19. //Jenggot ari wastanipun / ingkang kulite kaeksi / ing mangsanipun raina / kang sanget padhangireki / lelungguhan aneng latar / katingal kang punang kulit//

 20. //Lan rowangira alungguh / lan rowangira alinggih / lamun ana wong punika / kutel jejenggole wajib / den weruhana jenggotnya / aran ketel lan kaeksi//

21. //Kulite lan rowangipun / cap-pocapan denya linggih / wajib dipun parenggena / miyat ing wulu puniki / wiwitan masuh wedana/  sunat dhinginken kang nginggil//

22. //Kang nginggil wedananipun / parlu ingkang kaping katri / amasuh tangan kalihnya / sarta sikute kekalih / den kapara nyerok marang / ing langenira kekalih//

23. //Yen ana wong kang anuju / duweni nenem dariji / atawa lamun luwiha / sa king nenem kang dariji / ……………. / sartane kang ponang sikil//

24. //Kang kaping pat parlunipun / amasuhi sirahneki / ingkang katanjeban rema / ping lima masuh ing sikil / den kapara nyorok marang / ing dhadhengkulira kalih//

25. //Kang kaping nem wastanipun / tartib tegese kang tartib / oral-orate punika / tan kena lamun binalik / nora esah wulunira / sarat esah wulu enggih//

26. //Kang sami Islam puniku / tan nyegah tamuning warih / kalawan kulit puniku / nora nana angilingi / bataling wulu winarna / anenggih limang prakawis//

27. //Rumiyin ingkang was metu / saking ing marga kekali / liyane mini punika / kang batalken wuluneki / kang kaping kalih anendra / kang tetap saking inggili//

28. //Kang jongkeng bebokongipun / lan wong turu ngadek iki / dadi halal wulunira / wulu ingkang kaping katri / kang angilangaken akal / sabab wulu lan kagingsir//

29. //Dene ping sekawanipun / gegepokan kang dudu mukrim / wong lanang lawan wanudya / kang sama agengireki / dudu biyang dudu anak / dudu kakang dudu adhi//

30. //Dudu bibi uwa dudu / dudu ipene wong iki / kang kaping lima anggarap / ing dakar kalawan parji / dakar parjining manungsa / yen satotan batal weni//

® PUPUH 08 ®
S  I  N  O  M

01. //Wajibing mukmin sadaya / angegungena Hyang Widi / ya salat limang wektunya / sadina lawan sawengi / salat punika wajib / mung lelima tekbiripun / Allahuakbar lirnya / Allah kang agung linuwili / lawan wajibing wong mukmin sadaya//

02. //Angegungena Hyang Suksma / sadina lawan sawengi / sami macaa kehena / panebut marang Hyang Widi / kaping pitulas malih / pan punika lapalipun / alkamdulilahi pan / tegese sakelihing puji / kagungane Allah kang amurbeng jagad//

03. //Lawan rabilalamina / tegese Pangeraneki / iya ing alam sadaya / nulya rahmani rakimi / kang mush ing donyaki / kang asih ngakeratipun / nulya malih ing ngarsa / pan maliki yaumidin / pan tegesing stoning dina kiyamat//

04. //Sakehe lapal kang awal / karya panggunggung Hyang Widi / iku pitulas patekah / iku pitulas patekah / kang wajib wong mukmin malih / ngunjuken sembah puji / dhateng Pangeran kang agung / angunjukaken sembah / ing sadina tan sawengi / iya anakbudu tegese kang lapal//

05. //Angadeg nembah ing tuwan / raga kawula puniki / ing tuwan saged anembah / badan kawula kang langip / lawan wajib wong mukmin / nedha pitulung Hyang Agung / mrih kuwating agama / lapal iyakanastangin / tegesing living tuwan awak kawula//

06. //Anedha pitulung rumen / sagung sariraning mukmin / magi tuwan kuwatena / ing agama Islam semi / tuwan rusaken sami / agama kapir sadarum / ing pitulas prakara / wajib sagunging wong mukmin / ananedha ing Hyang kang mahawisesa//

07. //Linepasena ing iman / tan anedha wuwuh ngalim /  pituwelas wajibira / sadina lawan sawengi / imane man usia jin / kang sami Islam punika / den tedha abenera / sarta wuwuha ing elmi / ya ing rapal bahdinas siratal lingnya//

08. //Mega lumen nuduhena / ing iman kalawan ngelmi / lajeng mustakim kang lapal / tegese kang leres ugi / sarta sakwehing mukmin / tuwan duduhna sadarum / lawan wajibing tuwan / andedonga ing Hyang Widi / ing rapal siratalladina an ngamta//

09. //Ngalaihim lire punika / imane kang para Nabi / lan para wali sadaya / kang asih ing tuwan gusti/  mring sadayane sami / asiha tuwan ing ulun / sarta mukmin sadaya / tuduhna margane Nabi / sadayane nenggih kang para ambiya//

10. //Kerilmahlubi punika / liyane kapir yahudi / kang sami tampi deduka / kang amungsuh kangjeng Nabi / Musa kapir yahudi / maido ing kitabipun / kitab toret punika / wong maido Toret nenggih / dadya kapir ing kitab satu-sakawan//

11. //Lawan lapel walalladina / lawan liyane kang kapir / kapir nasarani sadaya / kang sami sasar sakalir / amungsuh kangjeng Nabi / Isa kapir nasaraniku / maido Injil kitab / wong maido kitab Injil / dadya kapir dhateng ing kitab sadya//

12. //Sapa ingkang maido / dhateng ing Nabi satunggil / dadya kapir wong punika / mring Nabi sadaya nenggih / sapa maido maring / kitab satunggil puniku / atawa sakalimah / wekadane dadi kapir / marang kitab satuse punjul sakawan//

13. //Wajibe mukmin sadaya / arukuk maring Hyang Widi / ing sadalu lan mina / pituwelas rukun nenggih / lan tumaninah malih / pitulas siyang sadalu / wajib mukmin sadaya / tegese rukuk sireki / den rumasa ina cili raganira//

14. //Wajibing mukmin sadaya / istidal dhateng Hyang Widi / sadalu lawan mina / mall ping pitulas malih / tumaninah pan sami / pitulis jro istidalu / muga anarimaha / Allah Pangerane puji / ing pujine ing priyayi mukmin sadaya//

15. //He Allah Pangeran amba / kadarbe ing tuwan gusti / pujine makluk sadaya / sakebeking bumi langit / pepitu punang bumi / kalawan langit pepitu / kebeke barang-barang / liyane kang kocap iki / sakathahe pujine katur ing tuwan//

16. //Lan wajib mukmin sadaya / asujud dhateng Hyang Widi / sadalu lawan raina / tridasa sakawan nenggih / lan tumaninan wajib / tridasa sakawanipun / kocap adeging salat / pitulas adege nenggih / ayatipun sarta lungguhe sadaya//

17. //Selaning sujud punika / wajib alurigguha malih / sadalu lawan raina / malih pituwelas malih / lan tumaninah malih / salebeting lunggihipun / tumaninah pitulas / he Pangeran amba gusti / angapuraa ing dosa kawula amba//

18. //Lan malih tuwan asiha / ing raga amba puniki / lan malih paringa tuwan / ing rijeki raga mami / lan misih saha gusti / tuwening amba pukulun / saking dosa sadaya / tuwan sekehena gusti / raga amba mring pangabekti sadaya//

19. //Lan malih anuduhena / tuwan dhateng raga mami / agama Islam sadaya / tuwan nuduhena gustri / amarasena ugi / sakit kawula sadarum / daraponta kuwata / angabekti rowan ugi / andedonga kawula dhateng ing rowan//

20. //Salawat lawan muwalat / tartib lawan salat dhingin / kalihdasa kathahira / sad ina lawan sawengi / weruha para mukmin / parluning salat puniku / rongatus kawandasa / punjule sakawan malih / ing nalika sadalu lawan raina//

21. //Salat subuh tigangdasa / parlune lang kung kekalih / luhur pan seket winarna / asar seketnem lan malih / kawandasa ing mahrib / lan sakawan langkungipun / seketnenem ing Isa / uninga para mukmin / lawan wajib kang para mukmin sadaya//

22. //Angaturana reruba /  sadina lan sawengi / mring Pangeran ingkang mulya / tegese pan tahyat akir / sadina lan sawengi  kaping lima wajibipun / lan lungguh lan sahadat / ping lima kalimah kalihi / lawan wajibing para mukmin sadaya//

23. //Andedonga ing Hyang Suksma / nedhaa dhawuhe malih / rahmat mring Nabi Mukamad / lapal Allahuma Sali / ngalam muhkamadinas / ing tegese he Allahu / amuwuhana tuwan / rahmat ing atasing Nabi / Muhkamad kang rinasul kang pramudita//

24. //Wajib malih kang wong Islam / andedonga mring Hyang Widi / nedhaa salamet donya / marang raganira sami / lawan sakehing mukmin / saleh den betah sadarum / saleh lawan raina / ping gangsal wajibe malih / iya iku kang anesal rasaning salat//

25. //Assalamu alaena / muga-muga to Hyang Widi / salametena Pangeran /  ing atase raga mami / lan wangalangi badil / laisalikin puniku / lan muga salametna / atas kawulane sami / ingkang penet pangabektine sadaya//

26. //Sing sapa bendu / marang wong alim sawiji / aprasasat bendu marang / jeng Nabi ingkang sinelir / sing sapa bendu miring / jeng Nabi rasul wong iku / sasat bendu ing Allah / sing sapa bendu Hyang Widi / panggenane ing benjang aneng naraka//

27. //Sing sapa ngujung wong ika / marang wong alim sawiji / prasasat ngujung anembah / mring kangjeng Nabi sinelir / sing sapa ngujung ing Nabi / sasat ngujung ing Hyang Agung / sing sapa wonge nembah / angujung dhateng Hyang Widi / panggenane ing benjang aneng sawarga//

28. //Sapa asih ing wong Islam / asih ragane pribadi /  wong sengit marang wong Islam / sengit ragane pribadi / kocap aneng Juwahir / lan kitab Adkiya iku / kinon atut sesanak / sakathahe para mukmin / iya iku salat dalam ingkang nama//

29. //Salat daim jenengira / sampan kendel-kendel dikir / den rasa maca salawat / lan amacaa Kuran nenggili / para Nabi pra wali / guh makaten lampahipun / yogya saini tulada / ing laku kang luwih becik / iya iku tandhane yen kinasihan//

30. //Kadin Juwahir ngandika / sing sapa ayun wong mukmin / sapocapan ling Hyang Suksma / amacaa Kuran nuli / sapocapan sayekti / lamun bIsa lugatipun / bIsa ing maknanira / tan bIsa murade malih / tiyang iku sapocapan lan Pangeran//

31. //Insan-kamil acarita / Kuran akadiyad ugi / kurun swastahulubiyan / basa huluhiya enggih / saben kitab sadaya / satus-sekawan kehneki / yeku aran purkan kabeh samucungnya//

 ® PUPUH 09 ®
P  U  C  U  N  G

01. //Wiwitane ingkang dumadi sadarum / saking nur Muhamad / pan kathah jejuluk neki / nenggih ingkang awasta enur Muhamad//

02. //Kang rumiyin ahyat-sasitah jejuluk / kaping kalihira / ajejuluk adam-mukin / roh-ilapi jejuluke kaping tiga//

03. //Roh-rabani jejuluke kaping catur / ing kaping lima / ajejuluk imam mubin / kaping enem king a ran kainmul asya//

04. //Kaping pitu kanjulkapi ajejuluk / kaping wolunira / jejuluk badrulalami / kaping sanga ajejuluk adam awal//

05. //Ping sadasa kalam ing jejulukipun / kang kaping sawelas / jejuluk rasullolahi / roh-rahmani jejuluke kaping rolas//

06. //Alam-pakir ping telulas ajejuluk / kaping kawanwelas / ajejuluk alum-kabir / liyanipun punika malih tan kocap//

07. //Kang satengah ngucap ing sapa nohra wruh / ing jejulukira / Nabi kita kang sinelir / nora esah Islame wong kang satengah//

08. //Kawania anenggih malih asalipun / limang wektu salat / ya saking nur Muhamadi / johar-awal ya roh-ilapi punika//

09. //Roli-ilapi nyawane jeng Nabi rasul / angsale kang nyawa / saking sipat jalal nenggih / lawan sipat jamal kalihe punika//

10. //Ya iradat kuna karsaning Hyang Agung / wong ingkang ulama / angalap muradeneki / kitab Durat lawan sarah ingkang Durat//

11. //Lawan Mupitalmilani kitabipun / patakul mubina / lawan kitab asanusi / alim-Durat ing kitab sakawanika//

12. //Saking sipat kahar lan iptikar iku / sababe anunggal / ing maklukira Hyang Widi / kawarnaa sipat majing iptikarnya//

13. //Lan kang manjing ing sipat kahar puniku / kodrat lan iradat / ngelmi kayat lawan malih / kadiran-muridan lan ngaliman-kayan//

14. //Wahdaniyah sipat sesanga punika / wajib mungguhing Hyang / kalawan sipat kekalih / ingkang wenang ayaring alam sadaya//

15. //Nora asung anyaring alam punika / was kocap ing Kuran / surat Anbiya kang muni / Nabi Brahim den obong dening wong kopar//

16. //Datan pasah salembara ingkang wulu / tandhane kang alam / pan asung anyar liyaning / kawarnaa sipat kang manjing istigna//

17. //Ingkang dadi nama sugih ing Hyang Agung / Pangeran kang mulya / sahab dening andarbeni / sipat kathahipun kang sawelas//

18. //Ingkang wenang kekalih lan ingkang mangsuk / inama istigna / mungguh jenenging Hyang Widi / karya alam nora wajib nora mokal//

19. //Amung wenang kewala mungguh Hyang Agung / denya karya alam  marmane Hyang manpangatneki / iya alam pan nora alam makpangat//

20. //Bedane lan makluk-makluk sadayeku / kalamuna kasab / angalam manpangatneki / kawuwusa sipat manjing istigna//

21. //Ingkang wajib ing / Allah sawelas iku / wujud kidam-baka / mukal-lapah lawan malih / pan lilkawadi siwalkiyamu lawan//

22. //Binabsi hIsamak badarkalam iku / samingan basiran / mutakaliman pan uwis / sawelas kang manjing ing sipat istigna//

23. //Winastanan johar awal nyawa rasul / pan kinarya tandha / kanyatahaning Hyang Widi / lamun Allah punika luwih kuwasa//

24. //Nora nana ingkang kinarya rumuhun / arming nur Muhamad / nyawa rasul den arani / gedhong samar pan anggoning pasimpenan//

25. //Allah ingkang murba wisesa puniku / animpeni asma / nulya kinon sujud aglis / johar awal tan arsa sujud tumulya//

26. //Dene johar awal punika angaku / dadine priyangga / johar awalkinen kardi / johar awal tan bIsa agawe alam//

27. //Johar awal angrasa yen apesipun / asujud seksana / johar awaling Hyang Widi / kaping lima pasulude johar awal//

28. //Sampunira kinarya dera Hyang Agung / robe lan saris / wusnya balek dadi aji / pan jumeneng Nabi Muhamad minulya//

29. //Wajib nata asalata limang wektu / johar awal ika / tan purun sujuding Widi / iya sabab saking karsaning Hyang Suksma //

30. //Purunipun sujud kaping lima iku / karsaning suksma / pola tingkah kang kinardi / pasthi saking Pangeran kang Mahamulya//

31. //Subuh luhur asar maghrib Isa iku / kinon Nabi-duta / amuji subkanallahi / lan alkamdullulah lan Allahuakbar//

32. //Amacaa alkamdullilah sireki / alkamdu pan iya / lelima aksaraneki / kang rumiyin alip anuduh punika//

33. //Marang wektu luhur patang rekangatu / ngadhepi punika / pangucap paninggal nenggih / pamiyarsa pangambil sakawanira//

34. //Angandika Hyang Suksma ing Nabi rasul / lan lame punika / tuduh wektu asar iki / iya patang rekangat ngadhepi lesinira//

35. //Lan lenglengan grananira loro iku / wektu Isa ika / wektu saking aksara mim / pat rekangat ngadhepi jaianira//

36. //Lawan gigirira landhungireku / tengeh lawan kiwa / wektu subuh metu saking / aksara dal wertakena ya Mukamad//

37. //Marang umatira sadaya ing besuk / rong rekangat ingkang / sarekangat angadhepi / badanira ping kalih ing nyawanira//

38. //Jengkep lima aksara tuduhing wektu / milane patekah / ing saben rekangat wajib / amacaa sakwehing mukmin weruha//

39. //Pan kang darbe Nabi Adam salat subuh / kala Nabi Adam / tinundang saking swagadi / tumedhak mring dunya tiba ardi selan//

40. //Nalikane dina jumungah ing dalu / sanget petengira / ing wektu subuh annuli / bang-bang wetan wiwit ana padhang rina//

41. Nulya Nabi Adam kebat salat subuh / rong rekangat salam/ milane Nabi ligabekti / milane Nabi ngabekti / ing Hyang Suksma dene ta salametira//

42 //Sangking ing papeteng sadalu puniku / rekangat ing awal / sukur ilang ingkang wengi / pepetenge rekangat ping kalihira//

43. //Sukur malih padhang ing rainanipun / punika purwanya / salat luhur kang darbeni / Nabi Brahim kathahe kawan rekangat//

 44. //Nalikane kinon denira Hyang Agung / nambeleh kang putra / Nabi smangil wulan kaji / kang anima wulan kaji mangsanira//

45. //Dyan ingundang Nabi Ibrahim pan gupuh / nalika maragad / mulut ing keblat pat iki / ing masane luhur putra sinalinan//

46. //Lawan menda tan paragat jangganipun / putra masih gesang / sira jeng Nabi Ismangil / ingkang rama suka sokur ing Hyang Suksma//

47. //Nulya Nabi Ibrahim asalat luhur / sakawan rekangat / rekangat ingkang rumiyin / sukur ing Hyang dene tan bIsa maragat//

48. //Mring kang putra rekangat ping kalihipun / sokur ing Hyang Suksma / dene tinebus kang siwi / lawan menda dene rekangat ping tiga//

49. //Sokur ing Hyang icaling prihatinipun / gantya salat asar / Nabi Yunus kang darbeni / tatkalane Nabi den until ing mina//

50. //Nalikane kesah purik Nabi Yunus / kesah saking praja / pinaido raring wong kapir / datan purun Islam andhandhangula//

® PUPUH 10 ®
DHANDHANGGULA

01. //Kawursita nalikane manjing / Nabi Yunus prapta ing nagara / kinon bening Pangerane / selamena puniku / sakathahe manungsa kapir / macaa ya iflalia / ilallah puniku / lawan kinon amacaa / Nabi Yunus caritanira Hyang Widi / pangandikane Allah//

02. //Heh ta Yunus selamana sami / wong kapir iku konen maca / ya ing kalimah rorone / yen ora ana purun / tuturna ing jeneng mami / sun siksane ta padha / sadhela wong iku / yen tan ana gelem Islam / lamun Islam salamet ing dunya akir / Nabi Yunus seksana//

03. //Praptaning praja amarentahi / heh sakehe manungsa ta padha / Islam sira ing mangke / lamun sira tan purun / yekti teka siksaning Widi / yen purun Islam sira / amunggah swarga gung / salamet donya-akerat / kang wong kapir tan purun ature sami / tan ana kang pracaya//

04. //Samya matur sakehing wong kapir / inggih purun kawula Islam / upami dhateng siksane / yen tan prapteng sikseku / datan purun Islam mami / tan parcaya kawula / ing dika puniku / Nabi Yunus nulya kesah / sarwi ngucap iya rasakena ugi / teka tan lebur sira//

05. //Sasampune tebih kangjeng Nabi / saking praja kitin tan katingal / nulya rawuh ing siksane / ngungkuli sagareku / kang wong kapir samya ningali / ajrih anon ing siksa / cipta nora waning / yen siksa ani banana / yekti tumpes wong saironing nagareki / pinangan ing naraka//

06. //Nulya Islam sadaya wong kapir / samya maca kalimah kalihnya / anulya waning siksane / ilang kang aneng luhur / Nabi Yunus datan udani / nyana sampun den siksa / wong sanagareku / kang, kapir maido samya / sampun lebur kena siksa pan dinalih / dereng women kang Islam//

07. //Nabi Yunus wangsul arsa using / bebathangewong  ingkang siniksa/  sanagara panyanane / geseng wus dadya awu / tiningalan saking tebih / wutuh wong sanegara / dadya Nabi Yunus / anyana yen cinidranan / ing Hyang Suksma jatine wong saprejeki / siniksa pinejahan//

08. //Dayda Nabi Yunus langkung isin / datang malebeng ing nagara / ngrasa cinidranan bae / den ira Hyang kang Agung / datan kongsi den pariksani / tan nyana masih kopar / lira Nabi Yunus / tan lacan isining suksma / denya Nabi Yunus wus pegel ing galih / Allah ingaran cidra//

09. //Marma Nabi Yunus kesah purik / nunut juragan kesah alayar / duk adandan ing layare / ngandika Nabi Yunus / marang para juragan sami / anedha lila dik a/ manilarsa nunut / saben juragan satunggal / anaur sumanggup inggih suwawi / inggih sakarsa panduka//

10. //Sasampune malebet sakapir / nulya sangkat dhedhayung wewelah / sarwi ambabar layare / masang kemudhi sampun / kumaracak ungele warih / umpak ambal-ambalan / sampuning adangu / denira ngambah samodra / adan prapta aneng tengahing jaladri / kendhek ponang baita//

11. //Datan kena ambajura malih / mundur-mundur pisan ora kena / juragan sungkawa tyase / sampunira adangu / sami pikir juragan sami / gunem lan kancanira / ana ingkang muwus / satu juragan kang bisa / ing petangan kang dadi sababing mangkin / kandhege ponang palwa//

12. //Mila kendel para upusiki / done woten manungsa kang minggat / apurik sangking gustine / kang aneng jro parau / pra nangkoda sabaturneki / sadaya samya ngucap / kawula pan dudu / inggili tetiyang inggatan / ki juragan ingkang anyandhak kaundhi / sagung wong aneng baita//

13. //……………. / ……………. / ……………. / ……………. / ……………. / ……………. /  sactikupe sadaya mangkana gya numus / ki juragan ingkang awas / ing petangan anjajeni sadayeki / ing mengko iya sapa//

14. //Nyandhak undhi kang amawa cirri / bebandhang iya kang aminggat / kang purik saking gustine / wusnya jangji sadartim / undhi iku binucal aglis / lajeng samya anyandhak / anyatunggal wau / sami salarnot sadaya / datan ana anyandhak bundhelan siji / Nabi Yunus seksana//

15. //Tumut nyandhak kang ngundhi sawiji / ambeneri ingkang bebundhelan / ingkang amawa cirine / wus karsane Hyang Agung / Nabi Yunus mangkana nuli / karsane prajuragan / linabuh ing laut / Nabi Yunus tan sawala / wus linabuh aneng telenging jaladri / den untal dening ulam//

16. //Tigang dina lawan tigang wengi / Nabi Yunus neng wetenging mina / ing tapsir akir wuwuse / jro cacat papal iku / mung sadina laminireki / neng telenging samodra / jro weteng ulam Nun / ingkang satengah angucap / laminipun tigang latri / neng jroning weteng ulam//

17. //Amiraos satengahe malih / Nabi Yunus den untal ing mina / pitung dina lan wengine / kang saweneh amuwus / kawandasa dina lan latri / aneng jro weteng ulam / kangieng Nabi Yunus / nulya amaca mengkana / an laila hailahanta lan malih / amaca sukanaka//

18. //Inakuntu lan minalalimin / ing tegese kang lapal punika / yen tan ana Pangerane / among tuwan puniku / mahasuci tuwan sayekti / wonten kawula karya / niaya pukulan / dhateng ing raga kawula / milanipun niaya dene tanpa pamit / kesah amba mring tuwan//

19. //Penedipun amawia idi / kesah amba ing tuwan punika / kadya aniaya mangke / mring pribadining ulun / sanget tobatira jeng Nabi / ya Allah amba nedha / tulungana ulun / wedalena saking garba / ning kang mina lan tuwan ngentasna mami / saking teleng samodra//

20. //Among tuwan ingkang luwih adi / luwih kuwasa pan among tuwan / gusti kawula yektose / mangkana kang iwak Nun / nulya minggir saking jeladri / lawan titalling suksma / anembusken asru / Nabi Yunus sigra medal / saking wetenging tibeng gegisik / maksib nyepeng undhinya//

21. //Munggeng asta pan tumencep nuli / neng pasisir tuwuh angrembaka / kang imamba gegodhonge / mring kangieng Nabi Yunus / pan asulak panasing rawi / kang dhateng ing sarira/ ……………./ ……………./ kawarnaa women tit kidang satunggil / mring Nabi langkung welas//

22. //Anusoni ing nalika enjing / lawan sonten kidang atur tuwan / Nabi Yunus pangunjuke / malah mantun kang lesu / dadya kuwat sarira Nabi/ mantun kadya duk kina / ing saderengipun / minggat anilar nagar / kang saweneh ngulama ana kang angling / wau kang atur tuwan//

23. //Dudu kidang pan warak sayekti / tunggal lapal pan saje maknane / pa rebutan ing maknane  / ingkang lapal wakdantun / makna kidang ana maknani / waknikdatun iku warak / pan mukjijatipun / Nabi Yunus ana kidang / atur tuwan lan undhiki kang ngatibi / sarira nulak pangs//

24. //Lawan titihing kang Mahaluwih / marmanipun kang aran mukjijat / kang ngowahi ing adate / angapesaken iko / Ing akathah wall kang ngundhi / kang dadya angrembaka / wastane kang kayu / kajeng yatin angrembaka/  wau kajeng Nabi Yunus ingkang dadi / nguni runtuking driya//

25. //Tinena wewastaning nagari / kang tinilar minggat pitulungan / sami Islam sadayane / anulya kinen wangsul / Nabi Yunus marang ing nagri / anulya kinen wangsul / binesawa praptanya / nenggih laminipun / Nabi aneng Binesawa / pan sakethi warsa punjulira malih / pan kalihewu warsa//

26. //Ingkang saweneh pandhita angoling / langkungipun ing sakethi warsa / pan kalihdasa ewune / saweneh kang amuwu s/ langkung tigangewu warsi / saweneh ana ngucap / langkung pitungewu / saking ing sakethi warsa / ana ngucap pitungpuluhewu warsi / sakethi langkungira//

27. //Sinung kuwat Nabi Yunus nenggih / ing nalikanira wektu asar / ayun salat karsane / nulya asalat sampun / angsal kawan rekangat nenggih / rekangat ingkang awal / sokur Nabi Yunus / ical pepeteng samodra / lawan ical obah-obahing jeladri / Nabi sokur ing suksma//

28. //Lan rekangat ingkang kaping kalih / Nabi sokur denya sampun ical / pepeteng saking toyane / ping tri relcangatipun / Nabi sokur hanging nguni / petenging wengi ika / ping sakawaipun / sokur ilanging punika / saking peteng jroning weteng ulam nenggih / sokurena ing suksma//

29. //Salaimete Nabi Yunus nenggih / ing nalika mangksa wektu asar / tinetepaken wetune / asaring Nabi Yunus / karsaning Hyang kang Mahalewih / kuneng malih winarna / mahrib ingkang wektu / tetiga rekangatira / pan kadarbe ing Nabi Isa ing nguni / putrane Dewi Maryam//

30. //Dewi Maryam ingkang asesiwi / kang ana masang Bagendha Imram/ Nabi Isa nalikane / winastanan puniku / mring wong kapir ujatireki / Nabi Isa Pangeran / kang awal puniku / sarta ibune Pangeran / kang kapindho lan Allah kang Mahaluwili / punika ingaranan//

31. //Ya Pangeran ingkang kaping katri / sagung kapir nasarani samya / kang mastani Pangeran / pan Nabi Isa ngriku / nulya tobat dhateng Hyang Widi / salat tigang rekangat / mahrib ingkang wektu / asru sujud ing Pangeran / rekangat kang awal Nabi Isa nenggih / datan rigaku Pangeran//

32. //Prasabene rekangat ping kalih / ibunira tan aPangeran / rekangat kaping tigane / Mahasuci Hyang Agung / asucoken ing Hyang kang kiwili / suci tan apeputra / tan garwa puniku / tan kadi ujaring kopar / nasarani Nabi Isa den arani/  putranira Hyang Suksma//

33. //Lan ibune Nabi Isa nenggih / winastanan garwaning Hyang Suksma / Nabi Isa langkung jrihe / winastan putranipun / sang Hyang Suksma bening wong kapir / marmane Nabi Isa / tobatira asru / salat mahrib tri rekangat / tinetepken dhateng Nabi Isa nenggih / karsane Hyang kang Mulya//

34. //Salat Isa nenggih kang winarni / kang kadarbe ing jeng Nabi Mungsa / nguni tatkata antuke / saking madyan prajeku / Nabi Mungsa nedya raring mesir / lampahe tan kang garwa / nenggih putranipun / jeng Nabi Sungeb punika / pan kasasar aneng tengahing jaladri / tan uninga ing margin//

35. //Nulya paring tuduh Hyang kang tuwih / marang Nabi Mungsa karsanira / ingkang anjog ing mesire / punika to Hyang Agung / selametkun tampahing Nabi / musa saking ing panca / bawaning pakewuh / pinanggihken tan kang garwa / tan pinanggihaken sadherekireki / Nabi Harun kang nama//

36. //Kang pinarakaneng nagri Mesir / ing bani Israil wismanira / Nabi Mungsa pakaryane / ingutus de Hyang Agung / anelasken sang rajeng Mesir / Pirngon sawadyanira / ing reh tan cinatur / bedhah ing Mesir nagara / raja Pirngon kasilem anengjeladri / lebur tanpa kukupan//

37. Tatkalane Nabi musa nguni / amiyarsa sabdaning Pangeran / yen badhe menang jurite / ing wektu Isa iku / mangsanipun mirsa ing wisik / aneng gunung tursina / jeng Nabi mungseku / antuke saking madiyan / marasepuh Nabi Sungeb angebdini / ing mantu Nabi Mungsa//

38. //Amiyarsa sabdaning Hyang Widi / Nabi Mungsa tan mawi larapan / anglimputi andikane / datan kalawan kurup / tan kalawan suwara nenggili / Nabi anulya salat / angabekti sampun / winastanan salat Isa / andarbeni ing waktu Isa jeng Nabi / Musa karsaning suksma//

39. //Kawuwusa rekangat kang dhingin / kangieng Nabi sokuring Pangeran / kaparinggih lawan garwane / rakangat kalihipun / sokur Nabi sihing Hyang Widi / sabab den panggihena / lawan Nabi Harun/ rekangat kang kaping tiga / Nabi sokur genya den menangken jurit / lawan Pirngon narendra//

40. //Rekangat ping sekawan jeng Nabi / Musa sokur renati satilah / saking pandonga Hyang dene / punika angsalipun / salat Isa ingkang darbeni / jengira Nabi Musa / ing writaniptin / nahen malih kang winarna / angsalipun kutbali jumungah puniki / kanthaning pamiyarsa//

® PUPUH 11 ®
K I N A N T H I

01. //Angandika kangjeng rasul / kabibolah kang sinelir / heh sakehe kang manungsa / padha ta amriha sami / ngelmuning Allah kang mulya / ing lawan patang prakawis//

02. //Aja enak tyasireku / balik den rosa angaji / den lorna padhaning Islam / Islam lanang Islam estri / lan aja tekabur sira / mring pepadhaning wong mukmin//

03. //Kang anor sadayanipun / mring kangjeng Nabi sinelir / prakara kaping sakawan / lawanging elmu winami / den wani sira ing lapal/  aja tuwuk-tuwuk bukti//

04. //Dadya peteng ingkang kalbu / yen aluwe ponang jalmi / dadya asila ing Pangeran / yen bakda subuh sireki / aja sira nendra-nendra / dadya atos tyasireki//

05. //Lawan aja turu-turu / ing bakda asar sireki / anyendhekaken ing akal / balik turuwa sireki / ing wancine bakda ha / wuwuh akalira dadi//

06. //Ngandika malih jeng rasul / aja ngekehaken bukti / wuwuh atos atinira / dadya peteng tyasireki / lamun kedhik panganira / iku madhang ken ati//

07. //Ngandika malih jeng rasul / aja nenulis ing wengi / wuwuh lalen atinira / lan aja ngaji ing wengi / ngdmu kang durung anti / ing atinira pan dhingin//

08. //Dadya ilang elmunipun / yen ngaji kang durung using / balik anderesa sira / ing elmu kang wus udani / anirili aja tali lira / ing elmunira kang lami//

09. //Kadin tatsirah amuwus / aja sira anenulis / ing wancine bakda asar / mara anetranireki / balik sira adikira / alara dedongaa ing Widi//

10. //Ngandika malih jeng rasul / sapa ngekehan ing / akeh lupute wong ika / sing sapa keh luputeki / dadi sira anelangsa / ing dunya lawan ing akir//

11. //Sing sapa meneng wong iku / tan ing ling mating Hyang Widi / ingaranan iku setan/  caritane Kuran nenggih / jro surat Rabinas ika / setan manjing tyasing janmi//

12. //Tatkala dikir wong iku / kebat lunga punang eblis / kitab Juwahir cirita / pan lumayu punang eblis / saking anak putus adam / amor ing sariraneki//

13. //Pan kadi lakuning mares / wonten seweneh pawarti / manungsa kang doyan nendra / ling karencang awakeki / aline katon gumawang / gampang panjing ingkang eblis//

14. //Marang ingjro kalbunipun / marina aja doyan gating / kitab Juwahir angucap / yen sanget warege bukti / seten gampang panjingira / mringtyase wong wareg bukti//

15. //Yet, aluwe wong puniku / seseg rapet awakneki / tan bisa manjing kang setan / angandika kangjeng Nabi  wong kang luwe aneng dunya / gustining amal sayekti//

16. //Juwahir ingkang amuwus / dadya entheng sarireki / wong luwe bekti ing suksma / pangandikane jeng Nabi / ing dalam kitab Mustahal / wong mukmin kang sarwa apik//

17. //Gustining anal satuhhu / apik kang sandhang myang bukti / pan wirang ing lapalira / wong ika tinggal saliring / sakehing kang samar-samar / waringinira Hyang Widi//

18. //Kang wajib salat winuwus / kathahe kawan prakawis / ingkang dhingin wong kang Islam / balek Islam kaping kalih / kaping tiga duwe akal / kang wus Islam ingkang janmi//

19. //Kang kaping sakawanipun / wanudya kang uwis sukci / saking ngekel lan wiladah / lan saking nipas wus suci / sartane balek wus Islam / yen tinggala salat nenggih//

20. //Kang wits pepak papat iku / wajib kala nauri / esahin salat winama / anenggih wolung prakawis / kang dhingin pinter sabarang / pratingkahe salatneki//

21. //Kaping kalihipun weruh / parlu kang wolulas iki / kitab Sitin angandika / rebug ilahnya sujangi / parluning salat sadaya / sadina lawan sawengi//

22. //Kalihatus langkungipun / kawandasa papat nenggih / puniku sajroning salat / wektu lelima puniki / mangsaning balek winarna / yen mungguhing rare estri//

23. //Miwah lawan rare jalu / kang umur sesanga warsi / kang aran balek rareka / yen ajimak lan pawestri / metu rna nine wong ika / alawa kewala mijil//

@@@

Advertisements

SEBUAH KETETAPAN


Hidup itu berisikan ketetapan-ketetapan yang telah di gariskan oleh Allah, seperti halnya setiap kejadian yang kita alami, mendapatkan rezeki, jodoh, dan kematian semua sudah ditentukan Allah. Tugas kita sebagai manusia adalah berusaha menjalaninya semua yang telah dikehendaki-Nya dengan tulus karena kita sebagai mahkluk-Nya tidak kuasa untuk menolaknya. Jadi, tidak ada yang perlu ditakutkan dan tidak ada yang perlu dicemaskan, dibawah ini sebuah nasehat dari para pinesepuh yang terangkai dalam sekar macapat Durma, semoga dapat kita jadikan sebagai bahan perenungan.Rahayu.

D  U  R  M  A

1. //Dha estokna dhawuhing para sujana / sarjana hamumpuni / dadiya rambatan / miwah tekening janma / napak wewatoning Gusti / ngudi sampurna / kauripanireki//

Menurutlah pada perintahnya para orang pandai, sarjana yang mumpuni atau ahli, dan jadilah tumpuan, serta pembimbing para manusia, mengikuti aturannya Gusti, mencari kesempurnaan, kehidupan kita.

2. //Sinartanan memuji nyuwun mring Allah / weruh kang lungguhi / manut paugeran / lan tuntunan agama / sanadyan angel ananging / kudu klampahan / mrih ntuk nugraheng Widdhi//

Disertai sembah puji meminta kepada Allah, mengetahui yang menempati, menurut pada aturan, dan tuntunan agama, walaupun susah akan tetapi, harus dilaksanakan, agar mendapat anugrah dari Tuhan.

3. //Pepesthening Hyang Suksma limang prakara / samya den uningani / sarana legawa / tan na panyangka ala / awit sedaya sayekti / karseng Hyang Murba / janma hamung anampi//

Ketetapan dari Hyang Suksma ada lima perkara, ketahuilah itu, sebagai sarana kepuasan, dan tidak ada prasangka buruk, sebab sesungguhnya semua, merupakan kehendak Tuhan, manusia hannya menerima.

4. //Kang sapisan lamun wus tekeng wancinya / myang sakabehing janmi / datan bisa uwal / pesthi dadya kunarpa / winastan iku wong mati / bali maring Allah / ing alam barzah nenggih//

Yang pertama jika telah sampai pada waktunya, kepada semua orang, tidak bisa lepas, pasti akan menjadi jenazah, disebut orang meninggal, kembali kepada Allah, di alam barzah.

5. //Kadwi sampun tinulis dening Pangeran / jalu westri pinilih / dadi jodhonira / linambaran sih tresna / anindakna palakrami / manut parentah / Gusti kang Maha Suci//

Karena sudah ditulis oleh Tuhan, laki-laki dan perempuan terpilih, menjadi jodohnya, disertai rasa cinta, melaksanakan pernikahan, berdasarkan perintah, Tuhan Yang Maha Suci.

6. //Kaping tiga tumurun wahyu jatmika / yekti karseng Illahi / nadyan ngupayaa / lamun dudu karsa-Nya / sayektos datan pinanggih / marma kang nampa / kudu syukur mring Gusti//

Yang ketiga turunnya wahyu jatmika, sesungguhnya kehendak Illahi, walaupun dicari, bila bukan dari kehendak-Nya, sesungguhnya tidak akan bertemu, maka kasih sayang yang menerima, hendaknya harus bersyukur kepada Tuhan.

7. //Pepesthen kang kapapat sinebut pangkat / bisa nambahi inggil / drajating priyangga / lamun mboten waspada / mleset dadi ujub kibir / raos adigang / iku nora prayogi//

Ketetapan yang keempat disebut pangkat, bisa menambah tinggi derajatnya sendiri/pribadi, dan jika tidak waspada, lepas menjadi ucapan takabur, dan rasa sombong, itu tidak baik.

8. //De pepesthen Pangeran kang kaping lima / nugraha wastaneki / utawi bebungah / tartamtu wus kinarsa / sujanma ingkang pinilih / gya sujud nembah / bekti syukur mring Widdhi//

Dan Ketetapan dari Tuhan yang kelima, disebut anugrah, atau hadiah, dan tentunya sudah dikehendaki, sebbagai manusia yang terpilih, maka segeralah bersujud dan menyembah, syukur serta berbakti kepada Tuhan.

9. //Yektinira ngendikaning pra sarjana / kang waskitha ing budi / jatine wruhana / hamardi kinasihan / nyaket mring Hyang Maha Uning / hayu sabarang / rineksa siyang ratri//

Sesungguhnya ucapannya para sarja, yang telah bijaksana pada akal budiny, sesungguhnya ketahuilah, semoga dikasihi, mendekat kepada Yang Maha Tahu, terhindar dari segala hal, di jaga siang dan malam.

10. //Ing wasana semanten atur kawula / mugi kang Maha Paring / nyaketna nugraha / margining kaslametan / karahayon lair batin / ing alam donya / prapteng delahan kongsi//

Pada akhirnya sekian perkataan saya, semoga Yang Maha Memberi, mendekatkan anugrah, jalannya keselamatan, kesejahteraan lahir batin, di dunia, sampai dengan akhirat.

@@@

KEINGINAN DI DALAM HATI


Dhandhanggula

Kepinginan kang ana ati
Kapan aku bisa sujud roso
Kunjuk marang pangerane
Ya Allah Hyang Maha Gung
Kang nitahake langit lan bumi
Kang adoh kang wangenan
Cedak tan kadulu
Caket datan senggolan
Lamun nomor datan rinase sayekti

Keinginan yang berada dihati
Kapankah saya bisa bersujud rasa
Kepada Pnangeran
Ya Allah Yang Maha Agung
Yang menciptakan langit dan bumi
Yang jauhnya tiada terkira
Dekat tak dapat dilihat
Dekat tiada bersentuhan
Jika bersatu sungguh tak dapat dirasakan.

Den gladi saben dina
Jroning gladi pribadi kang asli
Namung panggih rasa jro-ning badan
Rasa panas kemeng jimpe
Gembrebeg keju linu
Boyo pegel ulu mrinding
Tan panggih rasa eca
Sebadan sakojur kepriye gone ngupaya
Bisa weruh kang momong rina lan wengi
Lir manuk jro kurungan

Di latih setiap hari
Dalam berlatih sendiri dengan kesungguhan
Hannya bertemu rasa di dalam badan
Rasa panas capek dan kesemutan
Letih lesu dan nyeri
Pnggang capek dan bulu berdiri
Tidak bertemu rasa yang damai
Seluruh badan, bagaimanakah cara mencarinya
Bisa mengetahui yang mengasuh siang dan malam
Ibarat burung dalam sangkar.

Lamun manuk manggung-e gung mesthi
Pinaringan kurungan kang pradan
Jumbuh isi lan wadhah-e
Lamun rokhani luhur
Jasmani mesti tut wuri
Paribasan swarga
Manut neraka katut
Yo iki den upaya
Srana kunjuk mring Hyang Maha Tunggil
Tunggil Gusti kawula

Jika burung berkicau yang sesungguhnya
Diberikan sangkar yang baik/bagus
Sesuai dengan isi dan tempatnya
Jika rohani yang luhur
Jasmani pasti mengikuti
Ibarat pribahasa surge
Menuruti dan neraka ikut
Inilah yang harus dicari
Sarana persembahan kepada Yang Maha Esa
Bersatu Gusti dan Hamba.

%d bloggers like this: