alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

SERAT NABI YUSUP


PUPUH I
ASMARANDANA

 1. //Ngyateki milya hangawi / carita Yusup ginita / marmaning ginurit mangko / carita sinungan tembang / tembang asmarandana / kasmaran isun angrungu / tutur Nabi Yusup ika//

2. //Takabeteng tuna sarik / luputan ing sardhya ila / duluren ing Yang ta mangko / singgahen neng ngagama / tuduhe nang marga dursila / tuduhan nang marga ayu / luputa I sarwa cipta//

3. //Singgi Nabining Yang Widi // kaliwat sih ing Yang Sukma / ing Bagendha Yusup mangke / andikanira Yang Sukma / mangke ing dalem Kuran / Mukammad rengenen iku / caritaning Yusup ika//

4. //Luwi abecik sireki / saking carita lyan ika / kocap ing jro sastra mangke / ana wong kapir ing Meka / angucap ya Mukammad / sun anggawa tulis iku / ujaran dhe andhe ika//

5. //Ya ta rawu Jabarail / dhateng ing Nabi Mustapa / bakta surat Yusup mangko / maring sira rasul ika / neher sira angucap / punika ta Surat Yusup / nugrahanira yang sukma//

6. //Pandhita satenga mali / natkalaning rasul ta mangko / angaos Kuran ta mangko / ya ta kapir ing Meka / amet upaya ta sampun / angundang mangke sanema//

7. //Saking desa Ajam / iki den kon amaca saloka / areping brahala mangko / supaya ya na ngrungua / ing rasul ngaos Kuran / ya ta Jabarail rawu / dhateng ing Nabi mukammad//

8. //Ratu raja brahala prapta / surat Yusuf den wacaa / ujari pandhita mangko / natkala Nabi Muhammad / amangku waya ira / ingkang nama Husen iku / kalintang sih asihira//

9. //Ya ta tumedhun Jabrail / dhateng ing rasul punika / neher mojar sira mangko / dhateng ing Nabi Mustapa / salamira Yang Sukma / dhateng ing tuwan punika / tuwan na si putu tuwan//

10. //Sampun ia pangeran singgi / anitaake ta raja / kang ngamatenana mangko / ing waya tuwan punika / den sumbele patinya / kaya mbunu mindah iku / tingkahe ing putu tuwan//

11. //Ya ta sapa myarsa neki / karunaha sru ta sira / patima karuna mangko / kaliwat priyatinira / ya ta Jabrail prapta / marek maring Nabi Rasul / mawa surat Yusup ika//

12. //Tan kocapa laraneki / Nabi Rasul ing potrakan / muwa putrani ra mangka / tan kuningan denira / laranireng ngatmaja / wonten gantiyaning wuwus / Bagendha Yusup kocapa//

13. //Ingkang putra Yakub iki / kang nama Yusup punika / Bagendha Yakub ta mangko / kang putra Bagendha Ishak / kuning Bagendha Ishak / kang putra Ibrahim iku / ingangken mitra dening Yang//

14. //Sampuning mangkana mali / Bagendha Yusup asanak / jalu lan istri ta mangko / tunggil saibu sarama / Abuyamin kang nama / Jani kang istri ranipun / ingkang tunggil sebu rama//

15. //Lan anak tiga alit / katilar ing ibunira / kaprena ari ta mangko / sira Buyamin ing nama / titiga sabakira / ingkang sanakira / ingkang wus tanpa ibu / titiga sanak sarama//

16. //Kabiran lan Sirarail / kaprena sanak denira / Bagendha Sueb ta mangko / kaprena sanak denira / Bibining Yusup ika / sanaking Bagendha Yusup / Bagindha Sueb punika//

17. //Sanak Nabi Yusup iki / sapulu tunggal sarama / kaprena sepu ta mangko / kang pambayuna maneka / samaun sira laweku / ruya yalun sendhineka//

18. //Mali sumendhi sireki / sira asjar sira badan / sira nal ika ta mangko / sira jadun sira arsa / nanging ngora na memba / ing warnane Nabi Yusup / ika nanging pekik dhawak//

19. //Kulintang sira apekik / Bagendha Yusup ing rupa / tan ana atumandhing mangko / sejagat I warnanira / tanduk patitisira niruting siraranya lus /lir widadari ing syarga//

20. //Pamulu lir mas sinangling / muwalekering wadana / sumanu lir wulan mangko / purnama kartika padhang / wadya yaya mutiara / yen mesem lir penda juru / madu sampun pinasthika//

21. //Liring ing netra amanis / wadananira pinangka / tatambaning ngagring mangke / tumingala yakti waras / pan sira tan samanya / kakasihing Yang puniku / sakti tur bakti Pangeran//

22. //Kaliwat sihing Yang Widi / ing Bagendha Yusup ika / muwa ram arena mangko / kalintang asi ing sira / tan kena yen pisaa / sanlika tan iyan ketung / sihira ing putranira//

23. //Ri sampuning lami lami / Bagendha Yusup awaya / rohelas tahun ta mangko / dadya aguling ta sira / sinangulu ing rama / angimpi Bagendha Yusup / aningali mangke sira//

24. //Angimpi sira ningali / srangenge kalawan wulan / lintang sawlas kathahe / samiyan sujud I sira / dina malem Jamangat / datkalaning ngimpi iku / Yusup murub tiningalan//

25. //Awungua pajar iki / bapa amba anyupena / wulan lan srangenge mangke / kalawan lintang sawelas / Nabi Yakub ngandika / menenga kakyanak isun / aja umung impenira//

26. //Sampun ing pinajar / Bagendha Yakub ta sira / karuna alara mangke / awlas dtateng putranira / Nabi Yakub ngandika / paeuwan kakyanak isun / dera pajar sanakira//

27. //Pan wru Nabi Yakub iki  / wikana yen putranira / sami wru ing wahanane / impening Yusup unika / Bagendha Yusup ika / marma ing Bagendha Yusup / wedi dinengke ning sanak//

28. //Ataken Yusup ariri / tegese impen ing rama / rama pajaren ta mangke / Nabi Yakub ngandika / kaliwat kakyanak isun / becike syapenanira//

29. //Pinajar Yusup sireki / tegese syapenanira / dening ramanira mangke / dadi ratung tembe sira / kabe pra sanakira / kawisesa deng sangulun / kabe para sanakira//

30. //Lintang kang sawelas iki / wahanane sanakira / wulan lan srangenge mangko / wahanane yayaira / wulansira bu nira / sanak ta sawelas iku / sami asujud ing sira//

31. //Ngandika kang rama aris / sampun ta wru sira tuwan / panggungung si ing Yang Manon / sukuraken adenira / pramulening pangeran / estu supena nireku / mapan Nabi reke sira//

32. //Tatkalaning Yusup iki / apajar impen ing rama / tan ana ingkang wru mangko / nanging pameswarinira / Bagendha Yakub wikan / kawalon Bagendha Yusup / wikan pan angintip sira//

33. //Apajar ring putraneki / kang nama Samaun nika / Samaun apajar mangko / ing sanakira sadaya / sami mangkya ngandika / ing wisma sanak panggulu / ingkang nama Robil ika//

34. //Ginunem Yusup sireki / dening kang para pra sanak / sami ta karsane mangko / ayun amakeweana / mara ing Bagendha Yusup / samya taken ing syapena//

35. //Atut sira yayi nguni / atutur impening rama / yayi pajaren ta mangko / punapa ta mangko / punapa ta impenira / Nabi Yusup kemengan / ing mana yang ing kaetung / pamekase ramanira//

36. //Yen angucap ing ati / Bagendha Yusup kemengan / apajar impening mangko / dadya nirarken wewekas / yen ta na wewekas / ken anglinyok mangko isun isun / tan arsa linyoka//

37. //Ya ta sami mojar iki / kabe para sanakira / arsa matenana mangko / ing Nabi Yusup ta sira / kabe para sanakira//

38. //Mangkin sangsaya adengking / kabe para sanakira / amet cidra sangkanane / Yusup adowalan rama / sami marek ta sira / arsa angajakeng sira//

39. //Enengena sanak iki / sabda rasul kang kocapa / ing ngangsud angrusak mangko / lampa kang abecik ika / ta penda ban ing punang / anggesengi rebatake//

40. //Ya ta saprasanak iki / sami marek sireng rama / sami ngamitaken mangko / ing Yusup kesa bebedag / sarwi angon amindha / mapan saprasanakipun / kabe wus sinungan mindah//

41. //Sakathake putaneki / sinung mindah sewu sowang / anging Nabi Yusup mangko / sinungan nem ewu dhawak / mangke sayari sira / kabe saprasanakipun / ars bakti abebedag//

42. //Sapa miyarsa nireki / aturing putra sadaya / kang wadana wenes / gumeter ing angganira  agathir wajanira / wikan ta Bagendha Yakub / yen ing ngupaya kang putra//

43. //Sasampuning marek sami / kabe para sanakira / hapti angapus samangko / angajaka abebedag / in Yusup kang pra sanak / amiting putra sira wru / yen kang putra tan yuktiya//

44. karana Yakub sireki / Nabi sinung pengawasan / dening Yan tan katon ngandika / ing putra samadaya / tan pawe yen anakisun / sira gawa abebedag//

45. //Tanpa pawe isun maknawi / dinemak ing asu alas / sinreng Nabi Yusup mangke / dening kang raka sadaya / amba kang angraksaha / mangke ing pun Nabi Yusub / aturing putra sadaya//

46. //Sampun ing mangkana mali / Bagendha Yusub binakta / dening kang pra sanak mangke / me praptang sireng wana / anututi Nabi Yakub / neher anguntab ing marga//

47. //Tur sira sarya mengeri / Bagendha Yakub ing putra / cuwan tan karaksa mangko / poma pacuwan pepeka / kaliwat isun marma / mangke ing Begendha Yusup / semang dinekening sanak//

48. //Nengena putranireki / kocapa sabda Yang Sukma / praptang Nabi Yakub mangko /  kulehe sira ta asra / ora angandel sira / mangko ing pangraksan isun / kaliwat kasi iba sira//

49. //Enget Nabi Yakub iki / yen luput tumulya tobat / angrasaking cipta mangko / ya luput ing sabdanira / ika karanya tobat / pijer amengeti putra//

50. //Kocapa Yusup sireki / ginanti sinunggi sira / dening kang raka sakabe / tatkala katon ing rama / sanak kang istri ika / angimpi Bagendha Yusup / tiba ing cakeming macan//

51. //Dadi amiyarsa warti / Yusup binakta bebedag / dening kang pra sanak mangko / malajeng nututi sira / tinutaken ing rama / nangis wal sing Nabi Yusup / sanak kang istri punika//

52. //Kang rama ngandika aris / I putra istri lingira / kule pun ta sira mangko / nini angangis alara / sumaur putranira / awlas ing pun Nabi Yusup / karanipun nangis amba//

53. //E nini sampun anangis / sumaur sira kang putra / e bapa pira semangke / pan nangis amba punika / lewi semene bapa pan nangis tuwan puniku / lepas tan kadulyang rama//

54. //Tan kocapa putra istri / kocapa make denira / putra kang ambakta make / ing Yusup kesa bebedag / sarawu I reng wana / arsa mejahana iku / ing Yusup kang para sanak//

55. //Yen sampun sira mateni / apti atobata sira / anedhaha ing yang Yang Sukma / ing tingka kang mangkana / punika manke Yang teku / saking panggere ing setan//

56. //Henengakena rumihin / dhateng pun ibelis laknat / anjenenging merab mangko / tumuli ta dera sapa / sapa siram ring amba / line pun ibelis isun / apajaring umurira//

57. //Saking tita ing Yang Widi / dhateng pun ibelis laknat / anjenenging merab mangko / tumuli ta dera sapa / sapa siram ring amba / linge pun ibelis isun / apajaring umurira//

58. //Awruan puniki / yen umuri ra ta tuwan / kantun kaliatus mangke / tumuli muksa pun laknat / ya ta sang tapa ika / amicara ing jro kalbu / lagi ake umuring wang//

59. //Anggur arerena kami / anuwukana sakarsa / akasukana ta mangko / yen parek mati atobat / lunga kang tapa ika / ya ta lampa dhustha iku / anuwuki karsanira//

60. //Ya ta mati anglampai / mahasiyat kang atapa / tan kahura tobat mangko / mangkana puara neka / ing wong lampa masiyat / ingkaraken tobatipun / punika puara sasar//

61. //Ya ta sapra sanak sami / sampun lepas lampaira / saking prenaira mangke / Bagendha Yusup  punika / sarawu inreng wana / tinedhunaken puniku / wae Yusup sing ngembanan//

62. //Ri sampuning raha tebi / Yusup sinangsara sira / dening kang pra sanak mangke / ingirid irid ta sira / ingunusaken pedhang / dening Samaun malayu  / angungsi sanak kang liyan//

63. //Ika pan arsa mateni / sadaya angunus pedhanga / kewrat tyasing Yusp mangko / dadi mesem siram ulat / ing sanak samadaya / sinapa Bagindha Yusup / dening sanak kang atuwa//

64. //Kang nama Yahuda iki / anapa kulehe sira / mesem apan pati mangko / kang sira dheaken iya / kulehe mesem sira / sumaur Bagendha Yusup / ing sanakira sadaya//

65. //Karanisun mesem iki / ana semuning Pangeran / ujaring Samaun mangko / paran semuning Pangeran / mangke kang praptang sira / sumaur Bagendha Yusup / unyaba ngandeling tuwan//

66. //Aningkarake sawiji / wiji pangawasa tuwan / sapa niayaya mako/  aniayaha ing amba / mangko ta sami sira / arep amateni ring sun / iku mula mesem amba//

67. //Angrasa kawele mami / amba angandel ing tuwan / tan angandeling yang mangke / ya to tiniban dening Yang / sisanak kang atuwa dadya wlas ing Nabi Yusup / yena sun kukuhi sira//

68. //Sanak sami mojar iki / ing sanakira Yahuda / kulepun to tuwan mangko / angowahi pangubayan ing nguni to mangkana / angandika sira Yahuda ora pinangka duduwa//

69. //Ing wong angowahi jangji / alaora yen duduwa / yen sira amaksa mangko / arep padha matenana / tanpa we isun iya / yen ira mateni Yusup / isun patenana denta//

70. //Meneng sami salin jangji / kabe para sanakira / ayun angleboke mangke / ing talaganira sadad / kocapa sang atapa / ing jro talaga sira wus sewu taun umurira//

71. //Kaum Nabi Yahud teki / kang atapa jro talaga / araning ngatapa mangko / Siraud mangkya ranira / wong alawas ing kung / marmaning atapa ngrungu / tutur Nabi Yusup ika//

72. //Sapolahe Yusup iki / lawan para sanakira / muwa rupa pekik mangko / ya to nenedhang Pangeran / wong atapa punika / ayun wru ing Nabi Yusup / sampun age mati amba//

73. //Ya to katarima iki / paneclhaning sang atapa / dening yang sukma to mangko / dadi amiyarsa syara / wong atapa punika / lungaya sira den gupu / mring talaganira sadad//

74. //Ya to lunga anglampai / punang kang atapa ika / mungging jro talaga mangke / sarwi akarya ibadat / punang atapa ika / kang pinangka buktinipun / wonten dalima sumadya//

75. //Lawan damar kurung singgi / tan ana sumbu lan lenga / gumantung tanpa cacanthel / sinadya dening Pangeran / ing wong atapa ika / samono kagunganipun / asi karana Pangeran//

76. //Kocapa Yusup sirek tinibaken jro telaga / lineboken kedhungnya jro / lumumpat sarwi to sira / sidhakep mekul jaja /  mengga to Bagendha Yusup / sarwi angungud ambekan//

77. Kapanggi sang atapa ing / jro talaganira sadad / mojar sang atapa mangke / e Yusup alawas amba / yoneng ing sira tuwan / alawas amba angantu / tan pinanggyaken lan tuwan//

78. //Asangan amba ni Yang Widi / isun anging sira tuwan / sampun sala cipta / mangko ing polahe sanak tuwan / kang anglampahi ala / sampun tuwan wreta iku / ing polahe sanak tuwan//

79. //Karana darmang lampahi / sapolahe sanak tuwan / Pangeran sangkane mangke / dadi aneng jro telaga / karana dning donga amba / nedheng Yang Ageng sun / apanggiya lawan tuwan//

80. //Sasampuning apapanggi / padhem kang atapa ika / mayid binecikkan mangko / pinendhem dening malekat / gumanti ginantenan denira Bagendha Yusup / enggening atapa ika//

81. //Tan kocapa Yusup iki / kocapa kang para sanak / sami angandika kabe / reanira awewreta ing sira ramanira / yen sampun Bagendha Yusup / pinangan ing asu alas//

82. //Sami ngambil cidra iki / karani tanpa i dawa / rasul kaning Yusup mangko / ing ngurapan ra ing mindah / pinangka cinanira / yen sampun Bagendha Yusup / pinanganing asu alas//

83. //Ya to sami mantuk aglis / tekeng prena waktu isa / nulya sami marek kabe / mangke dhateng ramanira / pra samya akaruna / matur yen Bagendha Yusup / pinangan i ng asu alas//

84. //Sami awewreta iki / analetek polahira / sami lelepasan mangko / kawula atotowokan / kantun pun Yusup dhawak / babak tan kabe den tunggu / ika mila ning dinemak//

85. //Amyarsa ramanireki / i pawartane kang putra / sawengi karuna mangke / kapati pati alara / mindel sira saksana / raina ing waktu subu / anglilir si ramanira//

86. //Sapanglilirira linggi/  tumingaling putra nira / neher angandika alon / kaya tan estu ing wreta / anak isun pinangan / ing macan kesa buring sun / ing sira kakyanak ingwang//

87. //Ya to tiningalaken ku / -lambining Yusup punika / kang apulang marus mangko / neher sapa ningalira / ing rasul kan pulang ra / karuna sira aseru sampun mindel tiningalan//

88.  //Mesem Nabi Yakub iki / ningal ira sukan ika / wutu nora sebit mangko / sami matur putranira / punapa pola tuwan uni karuna aseru / mangke gumujeng fir brangta//

89. //Kang rama ngandika aris / inguni karana ningwang / andeleng kulambi mangko / meles geti kayas tuwa / anak isun pinangan / ing macan dadi gumuyu / tumoning kulambi ika//

90. //Wutu ora na kang sebit / nyana nisun kabe sira / linyok kaponing wong mangko / pinangan ing asu alas /nora na kang sirnaha / muwasa panganggonipun / kabe mangsa na sirnaha//

91. //Mangkana ing wong marek ing / Pangeran mangko katara / kang katha masiyatnya wong / tandhane katha dosanya / kang tan anandhang dosa / abener agamanipun / dukaning cipta tan ana//

92. //Mangkana mukmin lumili / awake apulang dosa / kaya pola ing wong tumon / ing kulambi apulang ra / priyatine kaliwat / yen den dulu kalbunipun / abener tokide ika//

93. //Hang priyatin ing ati / dene angandel si ing Yang / pangapuranira mangko / kawula bener tokidnya / ya to mangko susirna / ilang priyatine sampun / dening angandel si ing yang//

94. //Putra sami matur mali / sadaya ing ramanira / singgi amba sikep mangke / kang asu alas punika / kang rama angandika / ia becik sikepen denmu / den ken aturena ing Wang//

95. //Mapan putranira sami / tan uning yen macan ika / bisa ararasan mangko / lan Bagendha Yakub ika / mapan lamon wikana / mangsa karsaha angatur / aken dhateng ramanira//

96. //Mangkana mali ing benjing / ing ari kiamat ika ingkang anglakoni mako / masiyat elinging tika / tinakonan sira ngas / tan angaku lakunipun / lamon agawe masiyat//

97. //Ya to tangane mangkyang li / angaku yen mahasiyat / sukune ngestoken mangko / lamon iya mahasiyat / mangsa anggaotanya / kabe pra samya angaku / kawele denya wak dhawak//

98. //Samya mangkat putraneki / abuburu asu alas / dadi to amanggi mangke / asu alas ika tuwa / untunipun tan ana / sinikep tinalen sampun / ingaturaken ing rama//

99. //Nabi Yakub ngandika ris / ing asu alas punika / kulehe to sira mangko / amangan rayalit ika / nora na welasira / amangan ing anak isun / kaliwat sialanira//

100. //Ya to tiba ing Yang Widi / punang asu alas ika / bisa ararasan mangko / anauri pangandika aturing asu alas / to ayen mangan atengsun / mangke dhateng putra tuwan//

101. //Sakeing dagi nging Nabi / kabe haram aning amba / mungga mba antuk mangke / dukaning yang abuktiya / ing Nabi Yusup tuwan / to ayen mangan atengsun/ kadya ture putra tuwan//

102. //Putra sami miyarseki / aturi asya las mangko / sika sami tumungkul to / mangke miyarsa aturing / macan Nabi Yakub ngan / dika ing macan yen sira weru/  kulehe nora awara//

103. //Asya las sumaur aris / wedi amba wewretaha / manawi ingaran mangko / angadu adu punika / denira putra tuwan / punika kawedi nisun / ing angadu adu ika//

104. //Ing king to miyarseki / wreta sakinge yang tuwan / sabda Nabi brahim mangke / wong linyok agung pataka / nepun agawok sira / Bagendha Yakub angrungu / caritaning macan ika//

105. //Dinukan dening Yang Widi / tan pinanj ingaken syarga/  ing angadu adu mangko / punika kawedi amba Nabi Yakub ngandika / ing macan asemu guyu / ing ngendi pinangkanira//

106. //Asya las sumaur aris / amba puniki mradesa / saking bumi Mesir mangke / angulari anak amba nengge kasikep ika / dening wong kang abuburu / macan awreta ing amba//

107. //Ujare awreta singgi / nengge reke anak amba / ayun den bunu amangke / ya to sapangrenge amba / wretaning macan ika / priyatin tan keneng turn pituelas diva amba//

108. //Tan anginum tan abukti / pituelas diva amba / liwat damanisun mangko / lara oneng anak amba / Bagendha Yakub sira / karuna sangsaya ketung / kangen dhateng putranira//

109. //Den angucapa ing ati / lagi asu alas ika / samono i larane mangko / apisa lan anakira / Nabi Yakub ngandika / sapira lagi to isun / sapisa lan anak ingwang//

110. //Ya to angandika aris / Bagendha Yakub ing macan / ana to sira wru mangko / maring anak isun ika / aturing macan ana amba tumingal pukulun / uni dhateng putra tuwan//

111 . //Nabi Yakub ngandika ris / kulehe nora awara / aturi macan mangkya lon / awedi amba wewreta / manawi ingaranan / angadu adu puniku / mangke dening putra tuwan//.

112. //Karana pitena iki / keneng dukaning Yang Sukma / Nabi angandika alon / sun panedhakaken / sira karanira panggiya / lawan anakira iku / mungga gelis tinemua//

113 . //Asya las sumaur aris / yen tuwan nenedha ing Yang / amba anenedha mangke / i Yang sangkanya panggiya / tuwan ian putra tuwan / sami anenedha sampun / ing yang Nabi Yakub ika//

114. //Kuneng Nabi Yakub singgi / mantu dhateng dalemira / macan punika mit mangke / Bagendha Yakub to sira / anenedhang Pangeran / raksanen pun Nabi Yusup / asungana rakmat den i Yang//

PUPUH II
D  U  R  M  A

1. //Ana carita sato manjing ing syarga / lilima kathaneki siji asu alas / kang bisa ararasan / lan Bagendha Yakub singgi kapindho ota / nira Bagendha Sali//

2. //Kaping tiga sona kang atapa turya / sihibul kaping mali / kang adrebe sona / kaping pat blagadaba / nira ji ping limaneki / lan ingkang kuda / Bagendha rasul iki//

PUPUH III
ASMARANDANA

 1. //Nabi kawamaa mali / kocapa mangke denira / Bagendha Yusup to mangko / tigang diva lawasira / ya to wonten adagang / sira Malik aranipun / make anakipun dahar//

2. //Abangsa wong arab singgi / nger nagareng Mesir sira / duk lagya lit sira mangko / srangenge kempi denira / manjing ing tanganira / den wetoken mangke sampun / srangenge sing tanganira//

3. //Den jenengake ngarsani / ra lan mali mega pethak / tiba sumamburat mangko / ya to dadya muteara / den pun pilihi muwa / den simpeni pethinipun / sapatangine angucap//

4. //Rasane impen inguni / kaya ing bumi Kanakan / enggoning srangenge mangko / tumuru kayang Kanahan / ya to maring pandhita / ataken wahananipun / impene uni punika//

5. //Apajar sawirasaning / impene dhateng pandhita / mojar sang pandhita mangko / nora sunarsa ing ngarta / tegese impenira / angita ing sitan isun  / abecik syapenanira//

6. //Sinungan dinar kakali / punang sang pandhita ika / ya to winartaken mangko / wahanane impenira / anemu tembe sira / rare pekik warnanepun / akatha ngaku kawula//

7. //Kalawan to suka sugi / dening rare iku sira / tumangki lir ira mangko / tan pegat sira ing ngucap / tekeng ari kiamat / dening barkate rareku / luput ing api naraka//

8. //Lan manjing syarga sireki / dening rare iku lira / kasugiyanira mangko / tekeng anak putunira / tekang ari kiamat / dening barkate rareku / lungaha angula tana//

9. //Sarwi adaganga kaki / den agelis sulatana / sing desa sasaken mangko / ruruhen aja kaliwat / mangka nguni mangkana / ana ing tegal alas gung / den agemet tula tana//

10. //Sigra mangkat tan asari / kang aran Malik punika / aken dhateng titiyange / kinen ngemota dagangan / winot mangke ing onta / sakehing dagangan sampun / adan mintar mangke sira//

11. //Anuju ing bumi miskin / rawu ing bumi Kanahan / mulat lor ian kidul kulon / we tan saksana tumenga / anedha kapanggia ni / pun ryalit puniku / dadya ana syara ngucap//

12. //Ujari syara mengeti / ing wong adagang punika / rareku norana mangko / seket taun tembe medal / sasaking ramanira / sapa miasane mantuk / Malik dhateng wesmanira//

13. //Henengakena sireki / polaira sang adagang / angrasa tan padon mangko / denira ngulati sira / ya to saya sru sira / denira ngulati iku / sampunira renge syara//

14. //Yanten wakyu ning Yang Widi / dhateng Nabi Daud ika / sisapa ngulati mangko / maksa ngulati mating wang / yakti isun kapendhak / lamon maliyan tinemu / sun wehi waspada ring wang//

15. //Aja to malaur iki / kang lyan saking isun ika / yakti sun wehi waspaos / asihi kawula iya / sasamining kawula / samono den temu iku / asihe karana dunya//

16. //Ya to ing taun ping kali / rawu mali kang adagang / anakira dahar mangke / kang aran Malik punika / maring bumi Kanahan / kuneng to sarawuipun/  ing alas bumi Kanahan//

17. //Sowara ing rencang neki / lamun sira anemua / ing rayalit ika mangko / kang sun ulati punika / sun pradikaken lira / saparo kakya artanisun / sun sungaken maring sira .

18. ya to mintar tan asari kawulaning sang adagang ing Bagendha Yusup mangko sira anang jro talaga ya to punang adagang sami aningali manuk samya angideri talaga//

19. //Sami anglayang wontening / ing saluhuring talaga / lir mungga kaji idhepe / kaya angideri kaba / tingkahing paksi ika / pan tansa jatining manuk / malekat ikang angraksa//

20. //Atunggu dhatenging Nabi / Yusup mulening Pangeran / nyananing adagang kabe / den sidep si manuk wakca / tan wru yen malaekat / mojar pun Malik tan asru / ing rencang ani likana//

21. //Sigra mangkat tan asari / kang aran pun Basir ika / aniliki sumur mangko ganda Nabi Yusup kongas / ameleg sing talaga / gandane marebuk arum / amelek ing grananira//

22. //Mangkana wong arep muli / marek ing sirs Yang Sukma / tan kena panggiya mangko / lamon durung ilang sinya / ing dunya ing akerat / ing jrone atine iku / mangsa kawasa panggiya//

23. //Ya to timbanepun Basir / dipun leboken ing toya / Jabarail prapta mangko / mari Nabi Yusup mojar / anjenenga ya kawula / mojar kang adagang iku / amba katelasan draham//

24. //Wonten si draham puniki / bagedak tur tatampikan / ngandika kang raka kabe / la iya yen tatampikan / endi si drahamira / dipun aturaken sampun draham woluelas ika//

25. //Salaminira puniki / kagugu mangke denira / yen reganira ing mangko / wolu elas draham ika / tur bari tatampikan / punika pinanggihipun / amuji ing awak dhawak//

26. //Draham sampun dinum iki / dening para sanakira / nangi ingkang sepu mangko / ika tan arsa dungduman / ingkang nama Yahuda / marma ing Bagendha Yusup / dinol dening kang pra sanak//

27. //Tan aningali sajati / ing wama kang para sanak / anging rama ibu mangko / tumingal jatining / warna warnanira kaliwat / ta sihing Bagendha Yusup / kali rama ibunira//

28. //Yen sungana aningali / denira Yang Maha Mulya / sanakira kabe mangko / yakti mangsa kawasaha / adrebe ya pangucap / yakti agawok andulu / yen wikaning warnanira//

29. //Sang adagang kocap mali / asung surata panebas / muwa para sanak mangko / asung surat ing adagang / Nabi Yusup binakta / dening adagang ing nguwu / huwu dening kang pra sanak//

30. //Aken ing adagang iki / balenana ya pacuwan / rareku ake celane / paminggatan linyokan / pama iku pacuwan / manawa iku malayu / pacuwan kurang prayatna//

31. //Miwa mangkana sireki / Yusup tan wrigati sira / suka anduluha mangko / ukuming yang prapteng sira / Nabi Yusup ngandika / aja age lunga laging sun / aningali gustining wang//

32. //Manawi tan mulat maning / maring gusti nisun ika / linge sang adagang mangko / asia gugusti sira / gusti nira / to ora asihing sira puniku / yaktine denedol sira//

33. //La den aran aran singgi / duk lira den dol ing ring wang / Bagendha Yusup lingnya lon / waya eng lakoni ala / pan nujune pinangka / sihe pamulene ring sun / sedheng yen den ranana//

34. //Atut dudu nisun uni / iya gusti nisun ika / sanak akaruna kabe / dening Yusup angandika / sapra sanak sadaya / awlas ing Yusup kaduhung / ing lampaira kang ala//

35. //Yen to tan ajriha sami / angrasa wiranging rama / ayun wangsul lena mangke / Bagendha Yusup ing rama / cipta ning kang pra sanak / kesa to Bagendha Yusup / binakta dening adagang//

36. //Sampun to dipun lekasi / dening abesi wan pelag bagus / ing sapakene gustine / ya to binalenggu sira / Bagendha Yusup ika / den wor ian titiyangipun / lan sakatha ing dagangan//

37. //Wonten kang winuwus mali / Sek Amkim warta andika / yen sira na mangko / anukmaken sawe mulya / winor ring tanpa mulya / kadi mutyara gengipun / sinukmaken ing gigiwang//

38. //Kasturi satya sutreki / sinukmaken kremi ika / madu tawon gone mangko / masala kawatu ika / aman pinrening dhadha / mangkana to Nabi Yusup / winor ian daganganira//

39. //Mangkana kang wisayeki / angambili tanpa mulya / denya yun angambil mangko / kang mulyaning jro kutang / mulya mangkana mali / kirtya saking wisaya puniku / ogya wistara ing kirtya//

40. //Muwa to sira Yang Widi / angamuleni ing iman / tan angamuleni mangko / ing nala reke Yang Sukma / mangkana mali sira / yang mule Bagendha Yusup / tan mule sirang dagangan//

41. //Sigra mantuk tan asari / kang aran Malik punika / ayu dhateng Mesir mangko / tenga wenging wayaira / bener ri pagulingan / kang ibu Bagendha Yusup / anjog saking tutunggangan//

42. //rawu Nabi Yusup aglis / ing ngastanane bunira / karuna sasambat alon / ibu kaula apasa / kalawan rama eyang / sapungkur tuwan puniku / pan keneng balah i amba//

43. //lbu tingalana singgi / nistha ing naning sarira / ibu kang asiya mangko / ing satingka amba muko / ika dadi angrenge syara / ning ibu saking jro kubur / anauri Yusup ika//

44. //trange netra isun sigi / wohe atinisun sira / Bagendha Yusup to mangko / sampun ing amyarsa syara / nira sire bunira / kasirep Bagendha Yusup / satingale besi nora//

45. //Den aturaken ing gusti / ne kang aran Malik ika / rare punika to mangko / sampun malayu to sira / sun ulati tan ana / mandheg sira Malik sampun / kinen sira ngulatana//

46. //Aja ge sira lumaris / mandhega sakabe sira / ake ning titiyang mangke ing / besi kang aran pelag / anututan neng marga / neher to Bagendha Yusup / katon dening besi ika//

47. //Singgi to dipun lekasi / nulya aglis pinaranan / dening besi pelag mangko / den kekengser tur den tepak / sarwi den uman uman / uni warahe gustimu / sira linyok paminggatan//

48. //Warahe gusti muhuni / tan sun idhep mangko sira / atut paminggatan mangko / palinyokan nyata sira / tagane paminggatan / sumaur Bagendha Yusup / ora isun kaki minggat//

49. //Muga mba nemua kaki / dukan ing Yang yen minggata / isun lunga mara marigko / ing jarate ibu amba / ya to dipun sangkala / mangke ki Bagendha Yusup / den unggahaken ing onta//

PUPUH IV
P A N G K U R

 1. //Tan kocapa sang adagang / kocapa to mangke dera sang kawi / munajat Bagendha Yusup / anenedhang Pangeran / ya tuwan kalamon ana dudu nisun / tuwan kang angapuraha / kang wru ing jrone tyas mami//

2. //Kedhep sapanedha nira / dadi yante utusaning Yang Widi / Jabarail aranipun / angucap mangke sira / paran karep to aneng bumi sang ulun / Bagendha Yusup ngandika / pangeran uga kang lewi//

3. //Kawru ing kawula nira / anging sira kang lewi bener iki / Jabarail mangke muwus / ran pun angucap mangke / muwus sampun, sira sak / tuwan sakarsa tuwan kedhep dening Yang Agung / Jabrail amukul bumi / ya to atemahan api//

4. //Udan angin kukus prapta / peteng awor udan watu karikil / aya to rasan tigan ning / paksi geng ingkang udan / nyana ning adagang kadya manggi kewu / pangulu adagang mojar / ingkang aran sira Malik//

5. //He batur sapa anandhang / dosa atobat to samantaraning / durung pada manggi kewu / x) kirang leres / ya to sami atobat / angucap punang besi ing gustinipun / manira anandhang dosa / angucap to sira Malik//

6. //Apa khaki dosanira / sauring abesi manira uni / amala rare puniku ya to kinen denira  / Malik amalampaha sapangatipun / abesi mangkya malampa / ing Yusup mangkya tur aris//

7. //Tumulya sira nenedha / ing pangeran hang aning balahi / kedhep sapanedhanipun / ya to ing mangke sira / srangenge medal apadhang mangke sampun / pun Malik mangkya angucap / arek ing yang sira kaki//

8. //Mantenan sira nenedha / gyis sinungan denira sang Yang Widi / Bagendha Yusup amuwus / sarwi mesem to sira / atut isun kaya ujarira iku / pun Malik sira angucap / isa days rencang neki//

9. //Aken mangke uculana / balenggunira Nabi Yusup iki / sinung anggen anggen sampun / dodot kalambi sarya / pelag pelag den kon lumampa ing ngayun / sami angiring sadaya Malik lumampa ing wuri//

10. //Tan kawarnaha ing marga / prapteng desa ing tesa araneki / punang wong desa puniku / sami agawok mulat / ing rupa pekik lan ijo ning pamulu / muwa tingka pari pola / ira kagawokan sami//

11. //Jenger sak.eing tumingal / ing warnanira Nabi Yusup sami / ya to wong desa puniku / sami taken pinangka / nira saking ngendi to rare puniku / sakabe padha tatanya / wong jro desa sami kapir//

12. //Wonten sabda rasul ika / tan kocapa sing wrua rupa pekik / dadi pangabaktinipun / ing sira sang Yang Sukma / mangkana mali sing wru ing wali iku / pandhita sarasya baktya / ing yang satus taun mali//

13. //Sarawu ira Bagendha / Yusup sami amawa iman singgi / keneng kasakten sira wus / brahalane den tilar / dipun gitik gitik brahalane sampun / dadi Islam wong jro desa / sami mawa iman singgi//

14. //Sigra miyang saking tesan / prapteng desa Kudus mandheg to sami / wonten mangke ratunipun / angimpi ana syara / ana wong prapta / ing desanira iku / prapta sami enjang enjang / ing desanira saiki//

15. //Upa subanen denira / sapakene idhepen denireki / poma jo pepeka iku / yen prapta suguhana / ya to atangi mangke ratu puniku / akarsa anglampahena / sapakene impen uni//

16. //Biksekaning Ratu Jiyad / dadi ing enjang enjang Yusup prapti / dhateng ing desa puniku / kawreta ing sang nata / ya to kirim nawala patra sang prabu / mara ing punang adagang / ingkang aran sjra Malik//

17. //Kecapi utusan prapta / andikani ra sang nata puniki / tuwan antuk rare iku  / kang pekik warnanira / tuwan bakta amarek ing / sang ngaulun sang nata ayun wikana / ing rare kang liwat pekik//

18.//Yya to sira Malik Adan / marek ing sang nata tan kawameki / sang prabu kocapa iku / akening para garwa / anak dhara wong salaksa kali ewu / sami paes ngangge angge / angrasuk makutha rawit//

19. //Wong parawan wong wuwujang / salaksa kali sami beci beci / agegelang akakalung / buka sri ngangge jamang / ahemeraken dhit asosotya murub / nila widure mutyara / manten kuswaragahasri//

20. //Bagendha Yusup kocapa / asiram labete pinala uni / denipunang besi iku / asiram ing bangawan / awuwuda sakathaing ulam rawu / amarani cayanira / Bagindha Yusup puniki//

21. //Wonten to ulam satunggal / kalintang lintang mangke agengneki / malang angalingi iku ing Nabi Yusup ika / sangkane ya ana ulam wawane wru / ing cayane Yusup ika / kalintang asi sireki//

22. //Ya to sira sang Yang Sukma / asung nugrahaning ulam puniki / antuk anak roro iku / kang satunggal punika / kang anguntal mangke i ng Bagendha Umus / pitung diva anang garba / ring ulam magke puniki//

23. //Sakathaing ulam samya / marek ing sang ulam ageng puniki / anake satunggalipun / kang anguntal kalpika / nira Nabi Soleman nengge puniku / sampun nira mangkya sira / Bagendha Yusup puniki//

24. //Utusan nira sang nata / angaturi wastra kang adi adi / ora susa paes sampun / sira sang Yang Wisesa / asng papaesira ing Nabi Yusup / sampun ing sesrebeng dhastar / mungga ing ngota sira gyis//

25. //Rumap dhateng ing pura / marek ing sang nata Jiyad tumuli / sira Malik marek sampun kawarnaha ingrika / sang nata aken ing kulawarganipun / tekaning santana nira kinen angatur atur//

26. //Amapag ing lawang kitha / sira Malik sampun rawu ing puri / saking tita ing Yang Agung / mega ngawengi surya / sang nata ngandika ing adagang asru / endi to rupane ika / rare kang apekik iki//

27. //Aturing Malik punika / luhur onta ironing kulambu singgi / sang nata sira amuwus / aken angungkabana / kebek cayaning Yusup desa punika / ing susungkuning nagara / kasenenan caya sami//

28. //Sakathaing kang tumingal / ing warnanira Nabi Yusup sami / dadi parawan puniku / sami ajenger mulat / sami wirang tumungkul sira andulu / ujare ingkang tumingal / durung sun mulat kayeki//

29. //Bagendha Yusup to sira / anjang enjang prapta jro desa linggi / kalawan sira sang prabu / muwa satingalira / sang nata gawok dhateng Bagendha Yusup / pekik rupane kaliwat / muwa caya anelehi//

30. //La sakeing wadyanira / sami gawok cengeng kan aningali / sang prabu sira amuwus / ataken ing adagang / endi pangulu kang dera iringiku / matur mangke kang adagang / atudu ing sira Malik//

31. //Kang gek sang nata miyarsa / kagawokan nyananira narpati / Bagendha Yusup angulu / sami ing upasuba / kaliwat pangupasubae sang prabu / pun Malik mangkya angucap / ing sarencangira sami//

32. //Ing salawas isun l iwat / ora kaya mangko ing desa iki / pindho sataun to isun / kampir ing desa nora / nana napa ora na taken ing isun / sajeg isun noli boca / sang nata l iwat marma si//

33. //Henengena sang adagang / kocapa to mangko dera sang kawi / Bagendha Yusup kawuwus / ing mulening Pangeran / anurunaken malekat kali atus / sami ambakta sanjata / kinen rumaksa angering//

34. //Nabi rasul angandika / sakehing wong punika wonten ugi / rumaksa in awakipun / malaekat ing sira / saking pramulenira yang sukma luhur / mangke ing kawulanira / ing wali kalawan mukmin//

35. //Sami marek kang malekat / ing Bagendha Yusup sami ngideri / angraksa tangi lan turn / samya rupa manusa / satingalira Nabi Yusup muwus / ataken ing malaekat / sapa to sira puniki//

36. //Sumaur kang malaekat / amba kinen denira Sang Yang Widi / rumaksa  ing tuwan iku / lan kinen angiringa / sampun ing mangkana sang prabu amuwus / iki kang katong dening syap / ena nisun duk ing nguni//

37. //Kang kinen ngupasubaha sapakene / idhepen iya iki / tudu ing Bagendha Yusup / sarwi kinen linggiya / dene parek apajar impen sang prabu / uni anakening ring wang / idhepen wewekas neki//

38. //Mangko to sakarsanira / idhep isun Bagendha Yusup angling / wewekas isun sang prabu / aja nembah brahala / aja maro pangeran supaya luput / sira ing api naraka l ingira sang prabu aris//

39. //Iya apa karep ira / Bagendha Yusup karep isun iki / konen to brahala ningsun / asujuda ing sira / kesa sang prabu layan Bagendha Yusup / sarawu irang pratimas / brahala sujud tumuli//

40. //Brahala ika sawusnya / sujud ing Bagendha Yusup anuli / aniba dhewek wus rempu / sang nata kapenetan / ya to dadi Islam dadya amintuhu / agendha Yusup to sira kalangkung tinami tami//

41. //Kalangkung sinubasuba / sira Malik sarencangira sami / sasajen rawu aselur muwa kang / pupundhutan / ake warnane tan kantun sekul susu / pan sami abukti sira / muwa Nabi Yusup singgi//

42. //Samya rasa wane sira / datan telas sasajene binukti / saking barkat Nabi Yusup / ya to sang prabu mulet / ing malekat to ngiring Bagendha Yusup / samya ngideri ing sira / a inggi datan atebi//

43. //Sang prabu mangke ngandika / kulehe tan dera ken sami bukti / ngandika Bagendha Yusup / sarwi mesem to sira / manawi tuwa tan wru ing wong puniku / iku balaning pangeran / tan anginum tan abukti//

44. //Kang pinangka buktinira / puji maring sang yang wisesa singgi / dhikir mangka inumipun / ataken srinarendra bala punapa to arane puniku / Bagendha Yusup ngandika / kinen angraksaha singgi//

45. //Sang prabu axis ngandika / bala punapa to arane iki / Bagendha Yusup amuwus / arane malaekat / kinen rumaksaha dening Yang maring / sun sarya angiringa pisan / kinen denira Yang Widi//

46. //Henengakena aksana / kang kocapa panggere ing Yang Widi / pratistha ciptaning ratu / aptyana rereana / sangkane Yusup anger rang desa kudus / dening kasmaraning rupa / apekik kang wau prapti//

47. //Sang prabu akening bala / karsanira kinen sami nyegati / wong salaksa kali ewu / samya nunggang turangga / nyegating adagang kinen deng sang prabu / karsa pinalayokaken / Bagendha Yusup puniki//

48. //Sampun ing mangkana kenas / Nabi Yusup ian kang adagang sami / ya to kapapag ing ngenu / bala srinara nata / anunggang turangga sampun ing kapethuk / lan Bagendha Yusup tiyang  agung cengeng aningali//

49. //Mangkana mali wong syarga / tatkalanira ningali Yang Widi / kali atus taun / iku datan eling ing Kendra / ladat ing syarga datan ana kang ketung / dening liwat oneng ing Yang  / lan ladate aningali//

50. //Anulya kantaka pisan / tigang diva lawase ora nglilir / dening gawoke andulu / kabe ing warnanira / Bagendha Yusup tan kawarna ing ngenu / prapti desa ari sama / mandheg to sadaya sami//

51. //Bagendha Yusup anyipta / ing sarira dhewek sajroning gali / sakehing jalma tumuwu / ora na kaya ingwang / sakehing apekik ora kaya isun / saksana lumampa prapta / ing jro desa aningali//

52. //Kabe wong desa punika / warnanira samya apekik pekik / lir warnane Nabi Yusup / punang wong ing jro desa / tan ana ningal i ing Bagendha Yusup / dadi amiyarsa syara / ning sukma Yusup puniki//

53. //Unining syara angucap / nyananira ora kaya sireki / ponake kawula nisun / kang amadhaning sira / ing dunya iki kabe kawula nisun / dadya rupane wong desa kaya Nabi Yusup iki//

PUPUH V
S I N O M 

 1. //Wonten secarita nira / Bagendha Musa puniki / duk sapocapan ian sukma / ing luhur prawata uni / anenedhang Yang Widi / ayuning ngalana iku / ing sira sang Yang Sukma / muwa cipta nireng ngati / uki luhur wukir tursina mangkana//

2. //Ra na kawula ning Yang / ang kadya isun puniki / kaparek ing Sang Yang Manon / wani matur ing Yang Widi ya to Nabi Musa ka / -turunan syara puniku / e Musa nyananira / ora na kaya sireki / anoliya sira kanan keri nira//

3 //Ya to Nabi Musa sira / anoli mangke sira gyis / ing kiwa tengenira no / ana wong sewu puniki / kiwa tengene sami / anungga warnanipun / tekaning yang gon anggon / muwa tetekenireki / kados tetekenira Bagendha Musa//

4. //Sami nenedhang Pangeran / kaya panenedhaneki / ya to Nabi Musa sira / amyarsa syara Yang Widi / e Musa cipta iki / ora na kawula nisun / kang kaya sira mangko / ponake kawula iki / kang amdhani lira pareking ing Wang//

5. //Ya to Nabi Musa sira / tumurun mangke sira gyis / saking luhuring dipangga / sampun ing amyarsa singgi / Nabi Musa puniki / ya to anulya asujud / ing ngarsaning Yang Manon / anedha maring Yang Widi / pangapuranira Yang Sukma Wisesa//

6. //Bagendha Musa atobat / saking ngujubireng nguni / ya to amiyarsa syara / Bagendha Musa puniki / la angkaten sira gyis / saking lema sira ipun / wus sira tobat mangko / sun apura tobat neki / mangkana maliBagendha Yusup ika//

PUPUH VI
P A N G K U R

 1. //Sampuning mangkana kesa / saking desa aris sira anuli / tan kawamaha ing ngenu / prapta ing Mesir sira / saksana aleren wonten desa sampun / dadi punang wong jro desa / angrungu syara to sami//

2. //Ujaring syara angucap / ing desa iki ana rare prapti / lintang pekik warnanipun / yen wong apapanggiya / ilang dukane yen wru rare puniku / dadya atemahan suka / angrungu wong desa sami//

3. //Ing panyanane wong desa / sami andali syaraning memedi / ngucap mali syara iku / den aglis paranana / ing wesmane Malik to rare puniku / sasampune myarsa syara/  wong jro desa saini brangti//

4. //Padha kasmaran to sira / amiyarsa ana wong anom prapti / sami ngularia selur / ateken tinakenan / pundi wesmane kang aran Malik iku / sumaur kang tinakenan / isun puniki ngulati//

5. //Manda yen sampun mulata / ing warta kewala prandene sami / wong desa sa Mesir ayun / henengena saksana / kang kocapa kang aparek ing Yang iku / wong ing Mesir sami brangta / lali ing pangeran neki//

6. //Mangkana wong arip ika / liwat brangta kasmaraning Yang Widi / amiyarsa warta iku / andika saking Kuran / muwa pangandikane Bagendha rasul / pira maning brangtaneka / ya wru i yang syarganeki//

7. //Punang paksi asang srangan / agirang tumoning / kang wau prapti / kang sarya kusuma nungsung / tanpa nedhenge mekar / kaya ge kagandaha deng Nabi Yusup / mapan gunungaken sira / dening yang nagareng Mesir//

8. //Sampuning mangkana prapta / ing griyanira ingkang aran Malik / enjing prapta sira sampun / sakehing wong nagara / ing Mesir sami manjing ing wesmanipun / supenu tanpa ligaran / kederan wesma pun Malik//

9. //Ingkang tunggu lawang mojar / paran karya rantaban wau prapti / kang tinanya gyis sumaur / ayun isun wikana / ing rupane rare kang pekik puniku / anengge nang wesmanira / rare kang kasuhur pekik//

10. //Kang atunggu pintu mojar / atut tan na rare pekik ing ngriki / yen sira arsa andulu / isun we nana dinar / ya to asung sira dinar tan asantun / anulya manjing ing lawang / ngira ingkang aran Malik//

11. //Henengakena saksana / kang kocapa kang wriyang pira lagi / yen kawasaha andulu / yan kawasaa mojar / yen elinga ing kadang ing warganipun / aningali ing manusa / samono denipun lali//

12. //Sampun ing mangkana sirs / enjing enjing ingesan dening Malik / sinung angen anggen sampur / Bagendha Yusup ika / kang sarya lewi lewi sampun rinasuk / alinggi ing papang langkyan / mangke sang sayembe pekik//

13. //Sakehing wong kang tumingal / sami gawok cengeng sira ningali / kang girya sesek supenu / pun Malik mangkya rasa / kasukeran dening wong sami andulu / tan kena tinundhung muwa / sakehing aniningali//

14. //Pun Malik mangke atawa / ing tumingal tebusen rare iki / apekik tan samaneku / pantes tan sabdanira / tur jatmika ia tebasen rare iku / Bagendha Yusup ngandika / aja isun sira puji//

15. //Batik to ing sabdanira / sapa arsa nebusa rare iki / inagari mka wyas ayun / ya to inganyang sira / kali laksa wolung ewu istri jalu / ake arsa angurupa / nama ring sapa nganyangneki//

16. //Ake arsanya kithaha / yen sapanganyange mangke puniki / nuli kandheha lara gung / kenang sarik kang nganyang / ya to tan ana wani anganyang iku / ing Bagendha yujsup ika / wedi kandhehan lare ki//

17. //Pun Malik mangke atawa / ing tumingal tebusen rare iki / dadya ana syara muwus / ing luhur awang awang / ora na kawasa nebusa rareku / sang prabu Mesir kawasa / anebusa rare iki//

18. //Henengakena saksana / kang kocapa mangke dera sang kawi / wonten kang arsa anebus / nengge lerira sadad / wong istri kal intang mangke sugihipun / winartaning liwat dalan / den ana rare apekik//

19. //Nunten arsa ngurupana / wong salaksa wolung ewu puniki / kang amadrebeken iku / ya to wong wadon ika / garjita atine myarsa wreta iku/  ya ta mari griyanira / ingkang aran sira Malik//

20. //Nunten melebet ing lawang / apti anebusa taken pun Malik / yen tuhu adol rareku / satingaling Bagendha / Yusup kanggek tan kawasa mongjar iku / agawok pekik ing warna / pan den sengge dede jalmi//

21. //Yang to sinung pangawasa / dening yang mojar taken sira aris / manusa tuwan puniku / gawok isun kaliwat / tan ana inguni uni wartanipun / muwa to ing jaman kuna / durung wru rupa kayekti//

22. //Isun kagahaning warta / apti anebusa ing tuwan iki / anawarrekye rep denpundhut / saha kena denira / sang amadreweke wong kaharsa iku / yajan arta satungkeb rat / ora na gatine iki//

23. //Bagendha Yusup ngandika / isun dinadeken dening Yang Widi / manawa sira durung wru isun sasaminira / kalawasa kabe sira to puniku / bula isun ingaesan / karanek.a tingal pekik//

24. //Wong wadon ik.a angucap / Bagendha Yusup patut tuwan iki / aneguhaken to isun / ing pangandika tuwan / yen pangeran andadeken kabe iku / ya to wong wadon punika / wus amawa iman singgi//

25. //Dadi to mangke Iselam / artanepun den danaken ing miskin / kenang bark.a Nabi Yusup / ya to wong wadon ika / wus abakti mala dhateng patinipun / kaliwat ing baktinira / ing wong ningal i wong lewi//

PUPUH VII
D  U  R  M  A

 1. //Tan kocapa mangke wong wadon denira / ana kocapa pamali / sang putri ing temas sing kang aran Jaleka / waya sangang taun mangkin putri Jaleka / ayu k.aloken bumi//

2. //Sugi mas ratna kancana lan sadana / yaya ibu liwat si / tinurut sakarsa / datan wani muranga / yen ana karsa nireki / pan tinurutan /dening kang yaya bibi//

3. //Ri sampuning mangkana putri Jaleka / mangke sira angimpi / tumingal Bagendha / Yusup sira kaliwat / denira kasmaran brangti / ing jro syapena / katingal aning nguni//

4. //Sapanglilire guling putri Jaleka / awenes asmu brangti / ya ta enjang enjang / prapta ing ibu nira / kali samya napa agyis / kulehe sira / awenes asmu brangti//

5. //Sumaur arisira putri Jaleka / ibu isun angimpi / ing wengi tumingal / wong apekik kaliwat/  rupane tan ana tandhing / durung mulat to/  isun kang kaya iki//

6. //Lan kadi rupane aluhung kalintang / lan pamulune kuning / awake gumilap / yaya mas sinepuhan / sotya lep kresna ahening / lir tumetesa / pawakane l ir rukmi//

7. //Wajane yaya mutyara sinundukan / yen mesem kadi gendis / medalaken caca / saking guyune ika / kalawan cayane maning / lir pendha surya / rema memek awilis//

8. //Tan kawasa emuten amamaha / warnanira kang kempi / yaja satungkeb brat / ibu angulatana / mangsa amanggiya singgi / satangi ningwang / dadya tan wente singgi//

9. //Ika mula nisun ibu anggeng brangta / kangen kang kempi uni / rama ibu ngucap / anak isun pangeran / sampu sira bunek ati / yen to anaha / mangke kang kempi uni//

10. //Sun undang sun panggiaken lawan sira / yen wrua prenaneki /  manawa to sira / wru prenahe pangeran / ena to sun ater nini / mari kang kating / al ayuni ing latri//

11. //Salamining nyupena sok anggeng brangta / tane caya argulir / amung kang kaetang / kang katon ing wardaya / kangen wamane kang kempi ri sampunira / genep sataun mali//

12. //Angimpi mali kang kempi uni ika / ya to taken sang putri / sajroning syapena / manusa sira tuwan / enaka nisun ngulati / kahananira / sumaur to kang kempi//

13. //Isun manusa tanpa rabi rabiya / lamon tan sira nini / sira mali tuwan / tanpa laki lakiya / ye noraha isun iki  / aja to sira / malelekaken nini//

14. //Prasatyakena nini isun denira / sampun mangkana tangi / sa putri kaliwat / lara denya karuna / tongtonen kang wau kempi / muwa kang rama / ibu pan sami prapti//

15. //Marma temen mangke dhateng putra nira / samya tilik mangkya gyis sami taken sira / kulehe sira nyawa / anangis sira to gusti / sumaur sira / wong ika kempi maning//

16. //Isun takoni ujare awawara / ingisun bapa aji / kalawan angucap tanpa rabi rabiya / yen dudu wa isun sigi / ujare wara / ingisun bapa aji//

17. //Sawis i sapocapan kaget tumulya / tangi rasaning ati / kaya to masiya / lagi jroni syapena / masiya linggi sumandhing nulya ngandika / wau kang rama aris//

18. //Atakon to sira prenahe wong ika / sumaur raja putri / ora taken bapa / isun ing prena ira/  kepyan tyasing yaya bibi / samya karuna awlas ing putra sami//

19. //Kami luluhen mulat tingkahing putra / ya to sira sang putri / supe ing baksana / tan keneng guling sira / rinaksa deng prameswyari ana ing pura / carangcang to sang putrid//

20. //Sataun lamine anang jro carangcang / dadya angimpi mali / ya to enget sira / anyekeli Bagendha / Yusup sarwi muwus aris / kang tansa nala / nisun kang asung brangti//

21. //Warahen isun ingendi enggonira / sumaur to kang kempi / manawa tan wikan / mangko sun ulatana / prenaisun bumi Mesir / ri sampuning a- / -pajar wungu sang putrid//

22. //Enjang enjang sang putri medhek ing rama / amekul sarya nangis / tur sarwi ngandika / la bapa ulatana / ingkang kempi mau bengi / sarwi apajar / nengge ing bumi Mesir//

23. //Yen tan kapanggi pejaha to majanira / ibunira sru anjrit karep isun bapa / mangko apotusana / mara ing nagara Mesir sang putri sira / enjing kasmaran brangti//

24. //Tan kocapa mangke sang putri ing emas / yanten kocapa mali / sabdaning pangeran / dhateng ing Nabi nira / ucapena denireki / sing sapa temen / ngulati sun pinanggi//

25. //Angandika mali dhateng Dawud ika / panebut isun iki / tiba ing sakatha / ingkang anebut ingwang / syarga nisun iki mali / tiba sake ing / kang ngabakti ing mami//

26. //Padha ia isun ian sake ingkang asra / ing ring sun iku mali sun pola sakenya / kang rena pawe ing wang / si isun tumiba mali sakehing kang a- /  -becik ing ring sun mali//

27. //Isun atatu sakehe brangti ing wang / e Dawud rengeteki / sing sapa doraka / ing isun iku iya / sun alingi alaneki / sing sapa baktya / ing ring sun rena mami//.

28. //Lawan sakehe kang sun kasihi iya / sun wehi to balahi / sawuse ku iya / sun wehi lara ika / sun pateni pisan iki / sawusing peja / sun srahi dhengdha mali//

29. //Aningali ing ring sun kastra ing ring wang / nora nana Iyang Mali  ang Daud sing wikan / ing isun mangko iya / den kasih isun Mali / sing sapa asi / ngisun ngulati singgi//

30. //Sing sapa ngulati sun de temu ing wang / ya Daud linyok teki/  ngucapa ciri wang / teka ing wengi ika / netra den remaken Mali / karing sun ika / mange mange ing latri//

31. //Lam on tan surak saha nyawane ika / ingkang sun pili singgi  ning caya tatar bang / ilang nyawane la / mara mg wang iku singgi / yan tan asiya / isun ning awakneki//

32. //Ri sampuning mangkana sang natang Temas  sakarsane sang putri ing / ngidhep sang nata / mangke sira potusan / prapta ing nagara Mesir / tumulya mangkat punang mantri sira glis//

33. //Tan kawama ing marga tumulya prapta / kang utusan ing Mesir / nunten medhek enggal / dhatenging patihira / nunten binakta anangkil / katuju medel / pan duka Sri Bupati//

34. //Sampun katur mangke kang nawala Patra / dhateng Srinarapati / kinen amaosa / wau ingajeng ira / kuneng bubukaning tulis / wikananira / isun na wreta kaki//

35. //Putra nisun niscaya ayuning sira / kalapa prameswari / iku den karuan / kaki ing karsanira/  yen sira rawu mariki sakarsanira / isun nadyan nuruti//

36. //Yen isun kaki dhateng nagaranira / angater ring sang putri / dhatenga ing sira / ri sampuning amaca / surat suka Sribupati / ingkarsa nira / sang nata temas singgi//

37. //Sang putri temas kal intang ayu nira / dados suhur sang putri / ing liyan nagara / sang nata Mesir sira / amangsuli serat mali / wus sinungaken / dhateng utusan aglis//

38. //Nulya dinadaran mangke kang / utusan akening Mangkubumi / angupa subaha / sampuning sinegehan nulya kang utusan amit / dhateng sang nata / nuli enggal lumaris//

39. //Tan kawarna ing marga tumuli prapta / medhek ing Sribupati  ngaturaken serat / sampunira tinampan / akena maos ing mantri / unining surat/  sang nata temas singgi//

40. //Dening unining nawala patranira / iya isun tampani / kalangkung tarima / isun ing karepira / ananggapi asta kali / ing karsanira / sang putri temas singgi//

41. //Sang nata ing Mesir tanduking ngandika / yen kayun isun iki / sira ngaterina / isun mapag ing marga / sampuning winaos nuli / mantuk sang nata / ngandikang prameswari//

42. //Ri sampuning mangkana nulya dan mangkat / angatering sang putri / copa ing enjang / sang putri adan paes / amepek yaya ing ulis / angangge raja / kaputran ratna adi//

43. //Lintang anyunira tan kena winama / upacaranira asri / aniti jampana / mas pinatik ing ratna / pinayungan mas kinardi / yen tiningalan /  lir penda wukir agni//

44. //Kang amikul jampana samya busana / abrang sinang lir sari / anjra katingalan / binakta mangke sira / sang putri deng sribupati pawongan nira / sewu anaking mantra//

45. //Pangalasan sewu kang anunggang kuda / onta pan sampun samya mijil / anata barana / kang sarya pelag / wong patang pulu akeing kang mikul dinar / ira sang raja putrid//

46. //Wong patang pulu mali kang mikul wastra / kang sarya lewi lewi / sutra lan remas / sawarnaning busana / lum ngayunin joli to pali garan / keing angiring ngiring//.

47. //Saksana mangkat sang nata Temas ika / angatering sang putri / wangsul sireng marga / larane tan kawarna / yaya ibu ingkang kari / gyis ing ngamarna / prapta desa paminggir//

48. //Saksana rayan sang putri masanggrahan / neher sira alinggi / wonte papalangkyan / mas pinatiking ratna / lalamak sutra angrawit / pawongan nira / atap sami ngideri//

49. //Sang nata Mesir sampun sira katuran / yen sang suputri prapti / nang paminggir desa / adana mapag sira / aglis mangke Sribupati tan kawarnaha / sumreg bala angering//

50. //Saupacara sami nunggang turangga / miwa Srinarapati / aniti wahana / apalana mas pelag / pinatiking mira adi / pating paluncar / en kasenenan rawi//

51. //Antya to pangabaranira sang nata / sapacaranira Sri / pinajengan kembar / pinatik nawa ratna / binubungkulan mira di tan kawarnaha · / aglis rawung paminggir tlen//

52. //Tumedhak sang prabu sing wahana nira / amurugi sang putri / sakehing pawongan / mangke sami tumingal / sapaningale sang putri / dede kang katingal / -an ironing angimpi//

53. //Mungkur sang putri sarwi tutup wadana / sarwi lara anangis/  tan ayun mulata / ngandika ing pawongan / nira kinen pedhek aglis / ratu kang teka / dudu kang kempi uni//

54. //Aturing inya nira sampun mangkana / singgi sang nateng Mesir / mangka jodho tuwan / punika ingkang prapta / sang putri lara anangis / tambu polaha / nira sang raja putrid//

55. //Yen pinarekan sira denin sang nata / nulya anjrit anangis / langkung lara nira / sumaput ing wardaya / nulya kantaka sang putri / pawongan nira / gepe samya nulungi//

56. //Sira emban inya anangis salara / anulya aningali / sang prabu ing lira / kanggek asru kapnetan / mulating sang raja putri / tan arseng sira / wangsul kesel anganti//

57. //Mangu al inggi angangen angen sira / apa karane iki / ing isun tan arsa / sang putri mangke sira / samya pinurugan aglis / tekeng sadina / sawengi tan anglilir//

58. //Ya to enjang anglilira linggi sira / asmu leng leng sang putri / amicara ing tyas / lir don to isun teka/  rasa was karana iki / tan wridayaha / nira sang raja putrid//

59. //Ri sampuning mangkana rawu sang nata / asmu runtik narpati / arsa ambaktaha / ing sang suputri sira / mantuk ing nagara Mesir / matur pawongan / nira sang raja putrid//.

60. //Sang prabu rawu mangke dhateng ing tuwan / sang putri aningali / maras mana ira / aris denya ngandika  /  dudu kang kempi inguni / ing jro syapena / nisun kang katon iku uni//

61. //Wong kang kempi ika jodho nisun ikang / saenggone kapanggi iya krama ningwang / ningali Srinarendra / ing wamanira sang putri / aniraming tyas mari denira runtik//

62. //Dadya awlas manaira Srinarendra / dadi sira sang putri / amiyarsa syara / sira saking tan ana / ujari syara mengeti / sang putri aja / susa aja priyatin//

63. //Aja sangsaya daranaken ayuga / tutut ayuga nini ing Srinaranata / marga nira panggiya / kalawan kang kempi nguni / dera sang nata / iku ing tembe nini//

64. //Ri sampuning ra nyarsa syara punika / eca mana sang putri / angandel ing warta/  ning syara kang angucap / kang kapiyarsa ing nguni / wus ing mangkana / tutut sang raja putrid//

65. //Mangkana mal i kawulaning pangeran / mangke sira kang mukmin / tetkalaning maras / hebat ari kiyamat / angrenge syara Yang Widi ngandikang sira / kawula nisun iki//

66. //Aja sira priyatin maras ing mana / kawula nisun iki / ya to mangke ical / priyatining wardaya / ngandel pangutus Yang Widi / mangka sira / putri Jaleka mali//

67. //Ya to tutut sang putri sira binakta / ingiringaken mijil / denira sang nata / rawu ing jawi sira / aniti ing jampana sir / sang prabu sira niti ing wahana di//

68. //Tan kawarnaa mangke sira ing marga / praptang kadhaton aglis / supenu kang padha / aniningali sira / sadaya angalem sami / saksana rawu / mangke ing dalem pun//

69. //Tumurun aris sira saking jampana / ingiringaken muli / denira sang nata / dhateng ing dalemira / pagulinganira asri / pan wus sinadya / prena irang nguni//

70. //Rawu ing kadhaton pan sampun sumadya / pagulingan sang putri / kadhaton kancana / pinatiking sosotya / pinajang pajangan asri / sutra dewangga / parem mas ingkang adi//

71. //Muwa upacaraning kang pagulingan / sarya kancana adi / pinatiking ratna / mutyara murub muncar / saking do lir wukir agni / senen ing ratna / lan gandaning wawangi//

72. //Arum arum tan hang taken akena / jebad lawan kasturi / tan kantun kungkuma / hergula rasamala / mrebug gandane awangi / nerus kadhaton / ngebeki dalem puri//

73. //Kocapa sakehe para marunira / kabe sami kapanggi / sami kagawokan / ningali wamanira / ing lira kang wau prapti / liwat si marma / nira sang nateng Mesir//

74. //Warnanira sang putri anang jro pura / anyeneni sakehing / para marunira / pinarneng dalem anyar / saksana tumulya latri / sang prabu karsa / anyangkrami sang putrid//

75. //Dadya sinal in rupa dening Yang sukma / mangke sang raja putri / minangka gaganti / nira ing pagulingan / kalayan Srinarapati putri Jaleka / rinaksa ing Yang Widi//

76. //Tan kawasa wong jalu aningalana / dhateng sang raja putri / tan pinasthi sira / sinadya ing Bagendha / Yusup denira Yang Widi / sang putri sira / tan pegat anggeng brangti//

77. //Saban diva maksi ngajeng ngajeng sira / ing supena ing nguni / ang putri Jaleka / sinadya amuktiya / ing Bagendha Yusup singgi sang prabu sira / mangke darmang gadhehi//

78. //Mangkana pramesyari Nabi Soleman / anama pPtri Balki / kang amukti iya mangke Nabi Soleman / ratu nama Siti Rinjing / darma sedhahan / desanira di sidik//

79. //Muwa ta pramesyari Bagendha Musa / kocapa mangke singgi / kang nama Masiya / ratu pireng onika / ting marma  darmang gadhehi / Bagendha Musa / ika kang andarbeni//

80. //Mangkana mali prameswari Bagendha / rasul kocapa mali / anama katija / Bagendha rasul iya / ika mangke kang amukti / ya ratu Umar / ika darmang gadhehi//

 

 

 

Advertisements

ANA KIDUNG VERSI LOMBOK


Karena versi Lombok dari Kidung Rumeksa in Wengi belum pernah disunting, maka saya menyajikannya di bawah ini. Ana Kidung ditulis dengan menggunakan tembang Jawa, khususnya tembang Dangdanggula. Ana Kidung ini bermaksud menghilangkan semua kekuatan yang dapat merugikan manusia dan ketentremannya, seperti penyakit, cobaan dan lain sebagainya, khususnya rasa bilahi. Di sini adalah alih aksara naskah lontar Ana Kidung, milik Kristel van der Korst, Loosdrecht, sebagai contoh.

DANDANGGULA

1. /1a/ Ana kidung, angrasa dina wngi, tan gu / rahayu, aduh ing alara, / luput ing balahi kabéh, ji / m sétan datan purun, pana /1b/ luhan datan awani, aduh i / ng panggawé ala, gni wong alu / put, gni atemahan tirta, / maling anah, tan ana wani ri ka /2a/ mi, guna dudu pan sirna.

2. Sakeh / i lara pan samya ambali, / sawoh i kemat, si puru / n olas, kawelas asih padu /2b/ luné, sakéh i braja luput, ka / di kapuk tibaniréki, sakéh / ing bisa tawar, sawok roda / tatap, kaya’ agung lemah sih, /3a/ sok ing landak, gwa ri mong lemah mi / ring, pekik i puwaning marak. /

3. Pagulingané warak sakang / lwir, kadya ngambah, i segara sat, /3b/ kowasa ngambah pucuké, apan sa / rira ayu, ngingidran sako / héh i widadari, rinak / ing para malaékat, sakatah /4a/ ing rasul, dadya ta sarira tunggal, / nétra Adam, uteku bagi / nda Esis, pngucapé nabi / Musa.

4. Sumsumku Patimah /4b/ kang lénuwih, nabi Yakup, pamya / saningwang, nabi Yusup cahya / ngku mangké, nabi Dawut / swarangku, mwang Suléman kasaktén ma /5a/ mi’, nabi (I)brahim i nyawa, Idri / s i rambut, baginda (A)li ku / litingwang, Abu Bakar, getih / daging marsinggih, balungkuk baginda /5b/ Usman.

5. Siji-sawiji mulana da / di, ta marencah, dadi (i)sini / ng jagat, kang sami ring jasat / reké, sakéh rencana (a)gung, nora wani ma /6a/ rek ing kami, sakéh ingkang rencana, / lan isining wanéku, jim kala / wan blis lanat, nora wani, / saking takdir Alah luwih, brerka /6b/ t nabi rasululah.

6. Sing angidung ana / kidung iki, dénya gati, la / nggeng ma’muliya, aywa miril mu’mi / nin reké, slamet lan rahayu, /7a/ noranana wani marek ing kami, sa / nwéh ikang rencana, pada a / njarit-jerit iku, brakat na / bi Adam mwah, nabi rarul /7b/ Mustapa kang lénuwih, brakat la’ila / ha ilalah.

7. Kuluhu’ gni u / balak-ubalik, séta / n mara, sétan matya, blis /8a/ lanat suminggah reké, sakéh / é kang arungu, kang anurat / kang animpeni, dadi raha / yuning jasat, kinarya sasa /8b/ bur, winacahakening to / ya, kinarya (a)dus, wong / lara tuwak iki, kiner / ya adus wong édan. /9a/

8. Lamun ana wong édan dhurpari, puwa / sanen, sadina sawangya, / i derna jingga lengé, lamun si / ra angluruk, musuhira datan /9b/ wani, lamun sira aprang, wate / k ingkang skul, skurlé tigang pu / lukan, musuhira, rare / p norana wani, rahayu /10a/ kang aprang.

9. Lamun ana wong kabanda / iki, mwang kadenda, lan wong / kabratan ing utang, yu / gya asembahyang reké, wayah /10b/ é tngeh dalu, ping sawola / s winaca aris, ucu / l ikang kabanda, malih kang / binanda iku, agelis si /11a/ ra linuwaran, wong utang / sinahuran déra Yang Widi / , wong agring nulih waras, (éh éh éh éh éh /11b/

10. Sumsumku Patimah kang lénuwih, / kang minangka, rahayuni jasa / t, panguluning rasul ta reké, / sakéhé kang tumuwuh, salira /12a/ né tunggal lan nabi, atéku ya Mu / hammat, pangulun i rasu / l, pinayungan Adam / sowara, samaptané, /12b/ sakatah i pra nabi, mapan / salirané tunggal. /

11. Pupuyun tutugeng /13a/ nong(?) tutub langit, angin barat, / gumlang ing tawang, cinancang ta ké / tang reké, angrajak gunung siyu, / jala sutra ilu mama’, mi /13b/ wah sawéh i braja, mangadang i / suh, anulak panggawé ala, / rara rungga, gumingsir pada a / glis, awor sakéh i wi /14a/ ksa.

12. Alungguh ring luhur kursi, kang atunggu, / sinurak ing tawang, pangalebur lara kabéh, / kusuk-kusuk i luhur, iku ing lang / -lang i langit, miwa sakéh ing braja, ma /14b/ ngadang i musuh, atunggul (l)atri lan syang, ki / na wdi, blis lanat suminggah sami, nora wani kang karencana.

13. Pan / punika i budiniréki, wali Arab, /15a/ sasang kadi mula, kirun sukung tangan reké, / wanak karuntang atunggu, suku kiwa nga / gem gada wesi, anulak rara ru / ngga, satru lawan musuh, pan tineggah /15b/ déni yang, ider-ider, kaluhu’ balan / ubalik, sing ala satruning Alah. /

14. Gunung siyu sanggup palutur iki, sagara / asat, panuruh satruh driyané, mama /16a/ nikan teguh timbul, wawalyan kasakti / yan i nabi, lut senjata lanang, / tantu Mekah iku, betdil tulup / pancar upas, pada putung, jempar i /16b/ nora nginganin, pélor ambal iki Da / hlan.

15. Gunung siyu makapager mami’, / katon murub, sing tumingal / ilang, miwah sang utamé reké, sa /17a/ kwéh i lara lebur, tantu mamah ing awa / k mami’, miwah sakwéh i bra / ja, magadang i musuh, ya ing rah / mat ma’mulya, rahmat jati, /17b/ jumneng basa jasmani, ya rahmat ma’mulya.

16. Abner sang rasu bani, kang adulu, awla / s sadaya, lulut asih sarat kabéh / , mapan nabi ptang puluh, amayungang rahi /18a/ hina wngi, damar nabi wokasan, sapda / nabi Dawut, aptak baginda / Amsyah, sing arungu, ajeri / t-jerit samya wdi, linuruk /18b/ samya sirna.

17. Lamun tan bisa amba sai / ki, ginawyé, dadi simat puni / ka, tguh tibul paparabé, ya / n ginawa alurung, musuhira ta /19a/ n awani, luput panggawé ala, gni wong / ngaluput, musuhira tan uni / nga, pan sinipen, rinaksa / i Yang Widi, teguhé tan pata /19b/ ndingan.

18. Satru musuh kundhur pada wdi, / apawangan, wruh Bétalmukedas / bolak-balik panggawéné, amba / lik kinowang kundhur, rara rungga pada /20a/ gumingsir, kang agring nulih waras, wong / gni luput, nora wani umareka, / saking rahmat, rahayu pakra / tinéki, rahmat patulung Alah. /20b/

19. Sing angidung ana kidung dina wngi, sapa / wruha, reké araningwang, dun disu / n maksi raré, dépun raré / ku, samurti lan ki sabrangti, ngalih a /21a/ ran ping tiga, arta driya téngsun, du / k ingsun angalih aran, yang arta / ti, araningsun tuwa i / ki, sapa wruh araningwang.

20. Sapangu /21b/ wruh kembang tampus siréki, awruh / ingaran, yang arta drarya, tuga / l pancar i samané, sing sapa / wruh puniku, sasat teguh Pager /22a/ Wesi, rinaksa wong sajagat, kang a / kidung iku, lan aluput ing durjan / wngi, tanawani wong cidra (rusak) /22b/

21. Du ana kidung iki, sabran wa (rusak) / nn awani wong cidra, yadyan bisa / tawar bahé, sing amaca arungu, / kang anurat kang animpeni, no /23a/ ra wani kang rencana, sawngi luput, / yan binakta alulunga, ri margané, / sing kapapak pada asih, dadya / n ana wong gila.

22. Milané tan /23b/ kna sanding, gagéndhongan, miwah wawa / rakan, Alah angadangena reké, / krana ta aja wruh, yan awruh pu / nika wdi, saki sagara wétan, /24a/ Alah angadang iku, jujuluk syang tu / gal, tunggal jati, dumeteng / sang yang artati, aran pkur jati / nya.

23. Apaparab soma hari, /24b/ ilaheni, arané duk agesang, wu / s mati kaya arané, duk langgi / h anéng gunung, apaparab wasi / séng jati, ngalih aran ping tiga, /25a/ duk anom matéku, adam jati do / dolan, ing urunan, ngalih aran sri jati, niscaya ake / ning rawa.

24. Segara agung mako /25b/ bumi iki, lagi iku, ni wong sa / buwana, pada asih mawoh kabéh, / sing bisa ngakgé kampuh, ko / wasa ngangambah bumi, singandari bulan, /26a/ pada asih maréngsun, yadin manusya / asih sira, Sang Yang Tunggal, para / ndéné kawolas asih, atma / ni rama ring yang.

25. Sakatahé panem /26b/ bahan puji, kaatura, kang angra / ksa jagat, kang asih i mu’min / kabéh, atuduh marga luhung, kang / adumi i dumi dasih, kang murah a /27a/ néng dunya, nora kang luput, sami sinung / an baksana, tkéng éwan, miwa / h ruma beténg jro bumi, sami sinunga / n baksana.

26. Kang akraya utusan /27b/ kang lénuwih, i sakwéhé, jim lan / manusya, ngangangken kasih reké, no / rananana kadi iku, kasih / ané sakéh i pra nabi, pan /28a/ mulané akerya, dadi ratu iku, da / di swarga lan nraka, tan liyan / saking, sihira mri dutadi, ki / nerya kanyata’an.

27. Sadéréng /28b/ é bumi langit iki, dur puniku, pan / wus ana, lan kayu’ ana reké, a / nginur kang rumuhun, saki takdir A / lah luwih, duk Alah anandika, ma /29a/ ring nur lan kayu’ puniku, lah nur a / sujut dasi (rusak) pada sujut, pi / ng lima asujut iki, iku mu / lané ana salat.

28. Mulané ana /29b/ salatiréki, lima waktu, nur mula / né ika, asujut ping lima re / ké, karané kayu’ puniki, / Sajaratulmuntaha iki, empang /30a/ ipun lilima, anging ta kayu’ puni / ku, norana mawipatra, sajati / né, nur mulané rumuhun, iku kang / dadi panutan.

29. Saking kasaka /30b/ ’ Alah luwih, akeryanen, kakasih / i yang, minangka didi kabéh / gumilang-gilang asruh, anéng u / sul kalam mri rincing, awarna /31a/ kadi lintang, kendil aranipun, / cinantél déning aras, tumé / tésan, tétés dadi roh / ing nabi, ika mulané ana jagat. /31b/

30. Ing aranan yayahiréki, rohira reké, baginda Ada / m, tunggal iku pinakané, ba / ginda Adam ika, ingaranan /32a/ yayahing jisim, mulané ana ba / dan, nyawané kang rumuhun, nur / bwat ring rasullah.

31. Sahira saki / ng Adam siréki, ginentis sira, ing /32b/ rarahinira, kang ingaran awa reké, / mijil saking suta jalu, inga / ranan baginda Sis, nurbwat anéng / Adam, lami-lami tumurun, prapta /33a/ siréng apdhulah.

32. Tamat. né luhu’. nhung / sa’ (motif bunga-bungaan dengan aksara ditulis di tengah-tengah)  hat dawa pukuhul laku yamilat, / wala yumilat, wali yumila / lat masahulahata, wa’ / ngahul sukal (motif bunga-bungaan) /34a/ né raja Ubesi, aran jaya. / bismilahirahmanirahim, / raja Ubesi, bapa’nya aji / namanya Besi, mendadi kentar /34b/ tiping batu ponku asal besi, si / di luwar besi, di dalem besi, / Alah besi Muhammat besi, bla / kangku besi, yén sira mangan /35a/ awak sarirangku besi, saheng ko / sing burungan, kapir jenengi / ra, yén ingsun mangan sira, haram jnengisun, aja sira /35b/ mangan kulitku satampaking apalu, / aja sira mangan dagingku, satampaking kaki, aja sira ma / ngan getihku satampaking /36a/ gurinda, galih aran pamor purasa / ni, maléla waja pada lemes / sakéh i wesi kuning, pada / lemes satampaking apalu /36b/ paron, brakat la’hilaha’hilalah, /37a/ Alah uma dowa tulak bilahi, / rubuh-rabah sandi babah, u / ru umbalah pandhu balah, ku / luhu’ sungsang-sungsang jim sétan /37b/ katulah, raja kanon, raja ku / ning, abulah ramatulah, / Majapahit buta bisu gni / pandhu bala, blis dara sétan mati, /38a/ janma marajan mati, sing jahil satru / ning Alah, kutda brakat do / wa tulak bilahi, brakat la’hi / laha’ilalah brakat Muha /38a/ mmatda rasululah. léyot latét / sang awet, Alah sang Alah sira / jayakrasa, jneng aku Jayakarsa, mapan aku gaduh sangurung-urung Jayakarsa, /39a/ nyarek acacek kaka’ amaté, / woda putih kalala musna i / lang, ayu mneng ratu burung, / sidi mandi mantra sangurung-urung burung /39b/ . mhal mati datu mur kawula / déwa ngéndéng dowé / datu mas panji mapan aku / gaduh sangurung-urung. /40a/ Alah uma dowa tulak bilahi, ru / buh-rabah, rendhib kabalah, uru / umbalah, pak dhurbalah, raja ka / kén raja kuning, raja bumi raja /40a/ langit, raja lahat, majapahit / panulak bilahi. (/41a dan /41b/ kosong) né senjerit tawu se / hér. ugik-ugik-ugik. uwak uwak uwak uwak /42b/ ugik ugik ugik ugik , / ugik ugik ugi / k, uwak uwak uwa / k uwak uwak uwak.

@@@

TRI PRAKARA SATRUNING URIP


Tri prakara, satruning ngaurip. Yèn pinêkak: wèh utama. Yèn inguja: wèh sangsara.

MEGATRUH

 1. Pêgat-pegat wuwuse pandhita sêpuh / mring sagunging para cantrik / kang samya andhèr nèng ngayun / nyadhang wulange sang rêsi / munggèng sanggar kacariyos //
 2. Pan mangkana purwaning wasitanipun / sira kabèh para cantrik / rungokna wêwulang ingsun / môngka sangune ngaurip / aywa na kang kaparojol //
 3. Tri prakara satruning manungsa iku / kang dadi godhaning urip / setan lawan donyanipun / miwah daginge pribadi / katrinya tan wèh krahayon //
 4. Marmanipun sira kabèh pra manguyu / kudu awas kudu eling / ywa sira nganti kalulut / mring katri kang môngka wèri / wèrining wong mèt krahayon //
 5. Lamun ana kang klulut mring katri iku / tangèh ingaran utami / malah kosokbali tuhu / aran manungsa sapalih / mokal eling mring Hyang Manon //
 6. Mungguh jèntrèhe katri prakara iku / sun udhare saka swiji / setan iki artinipun / kang tansah ngojok-ojoki / murih nglampahana awon //
 7. Nadyan janma yèn nganggo watêk puniku / yakti tan siwah lan iblis / mung tansah mèlèt mêmulut / dimèn katut kanthil-kanthil / kalulut maring piawon //
 8. Wus mangkono watêke iblis puniku / tansah ngarah-arah arih / mawèh gunêm manis arum / lir tètèsing madu gêndhis / kang ingarah tan karaos //
 9. Yaktinipun gunême kang manis iku / môngka tèdhèng aling-aling / tandukkên paekanipun / ywa nganti cêtha katawis / dènnya nglèlèti piawon //
 10. De trangipun watêke iblis puniku / sêngit mring janma utami / dadya kathah krenahipun / nandukkên guna lan dhêsthi / nanging sranane tan mêlok //
 11. Adhuh-adhuh sira cantrik lan manguyu / dipun awas dipun eling / mring solah kridhaning mungsuh / kang padha alaku sandi / masang jirêt kang tan katon //
 12. Singgahana kabèh gunêm manis iku / solahbawane katawis / kang ngarah ala puniku / lèjêm liringing pangèksi / wum mêlok yèn arsa goroh //
 13. Kang kadwinya sangkalaning urip iku / donya brana rajapèni / rêtna adi myang jumêrut / cinêkak gampanging uni / kabèh kang sorote mompyor //
 14. Dayanipun soroting donya puniku / nyulapi tranging pangèksi / lèngkète ngluwihi pulut / nutup netra kanan kering / nyumpêt karna ngrisak batos //
 15. Kathah janma dadya ewah miwah gêmblung / mung kalulut rajapèni / datan jêjêg imanipun / lali kang wus dadi wajib / nêrak anggêring Hyang Manon //
 16. Wus bênêre manungsa wajib anggayuh / rajabrana rajapèni / nanging aywa nganti limut / mung melik bôndha kang adi / wani nrajang mring wêwaton //
 17. Kang kacêtha minôngka upaminipun / punggawa abdi nagari / priyayi apangkat luhur / nômpa bêsêl rupa picis / sing janma kang sugih yêktos //
 18. Wigatine nyaosi bêsêl puniku / kinacèka ing sasami / yèn lêpat aywa ingukum / wasana priyayi melik / nômpa picis mlêbu kanthong //
 19. Adhuh-adhuh kabèh para cantrik ingsun / aywa sira wani-wani / nglakoni tindak kang dudu / nêrak anggêring nagari / mung ngudi isining kanthong //
 20. Iku têtêp janma tan wruh saru siku / mung kalulut êmas picis / lali marang wajibibun / nrajang sumpahe pribadi / mung melik intên mancorong //
 21. Katrinipun satruning ngaurip iku / yèku daginge pribadi / myang kabèh karêmanipun / kang kaprah ingaranan mim / iku singkirana yêktos //
 22. Luwih kathah cacahing êmim puniku / minum mangan lawan main / madat kaping caturipun / kang luwih gêdhe satunggil / yèku kang ingaran madon //
 23. Kang sun rêmbug mung kang aran madon iku / iki karêmaning daging / kang lwih gêdhe dosanipun / kang nêrak prakara iki / klêbu janma kang lwih asor //
 24. Datan pae lan sato kang asor tuhu / marma sira para cantrik / cêgahên ardaning kayun / kang kapengin ulah rêsmi / mung nuruti budi asor //
 25. Pêrangana kêkarêpan kang tan urus / yèku karêmaning daging / kang tansah murih mêmirut / nutup karna myang pangèksi / anjarag nglampahi awon //
 26. Lamun sira bangkit nyandhêt hawa napsu / iku utamèng dumadi / aran unggul juritipun / mêrangi kurdaning iblis / iku manungsa kinaot //
 27. Marmanipun kabèh cantrik lan manguyu / udharên budinirèki / jèrèngên tawangna gupuh / munggèng pêpadhang sajati / ing kono apa kang katon //
 28. Lamun ana kang sisip gêdhe salugut / enggal jumputên pribadi / cêmplungna ing gêni murub / dimèn sirna êntèk ênting / kari bêcike kang mêlok //
 29. Mung samono gaduging wêwulang ingsun / adhuh sira para cantrik / cathêtên munggèng kêkulung / minôngka jimat paripih / ywa nganti lali ngrêraos //
 30. Wêwêlingku sira kabèh pra manguyu / candhêtên ardaning ati / elinga mring katri iku / setan donya lawan daging / katrinya tan wèh krahayon //
 31. Tan paedah sira cêgah mangan turu / salaminya anyênyirik / nanging nguja hawa napsu / nuruti karêping daging / têtêp ingaran wong asor //
 32. Para cantrik sandika ing aturipun / dhawuh andika kapundhi / nêdya nglampahi pituduh / andikane kyai rêsi / sang rêsi nulya makuwon //
 33. Para cantrik kinèn samya nyuwun rêmbug / yèn wontên pêtênging budi / kênèng sambekalanipun / kang dadya araling urip / puwara gya samya bodhol //
 34. Pramila kadhapur wicantênipun pandhita mulang para cantrik, supados botên katingal nyolok mripat. Gubahanipun: ajar ing wukir Lawu.

Anggitanipun R.S. Karta Wardaya

 

 

 

%d bloggers like this: