alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

PIWULANG NATA


Piwulang Nata
Kapethik saking Serat Mahabarata

Sing sapa ratu anut sapituduh ingsun iki, nagarane pasthi yen kalis ing bebaya sarta kasangsaran, bisa mangreh jagad, saha ngrasakake kamulyan gedhe.”

Wiwit lengsering Pak Harto saking dhampar presiden, negara kita lajeng ngawontenaken ewah-ewahan ingkang satuhu ageng ingkang dipunwastani reformasi.

Kanthi wontening reformasi ing tata kaprajan mliginipun pemilihan presiden sarta kepala daerah (Gubernur, Walikota, Bupati), ndadosaken para kawula kedah pinter milih sok sintena ingkang pantes kalenggahaken ing kursi pangarsaning praja. Nanging, kanyatan ingkang wonten ing sangajeng kita sadaya, para pangarsaning praja punika mesthi badhe nelasaken jatahipun. Sasampunipun telas masa baktinipun ingkang sepisan, mesthi badhe majeng malih ing pemilukada ingkang kaping kalih utawi majeng minangka wakil. Kados-kados ing negari punika boten wonten priyayi sanes ingkang saged nyepeng paprentahan.

Kanyatan sanesipun malih, kathah para artis ingkang ”melu payu” nyalon dados pangarsaning praja. Kita pancen boten kenging mencep sarta boten kenging gadhah panyakrabawa bilih para artis punika boten badhe saged mimpin kawula. Nanging saboten-botenipun kita kedah waspada, bilih ing saben dintenipun para artis punika tebih saking donyaning pulitik lan kawula cilik.

Mangga sadaya punika kapasrahaken dhumateng para kawula. Ing alam demokratis punika boten wonten peksan-pineksan. Sae punapa mbotening praja gumantung dhumateng para kawula, inggih punika titis punapa botening anggenipun milih pangarsaning praja. Kajawi punika, pangarsaning praja ingkang kepilih, mesthinipun inggih tewah saking ambek sarta wewatekanipun ingkang jumbuh kalihan wewatekaning para kawula piyambak.

Para maos, ing Serat Mahabarata kasebataken pinten-pinten nata ingkang saged jumeneng nata binathara ingkang jalaranipun inggih benten-benten. Kadosta: Prabu Yowanaswin punika saged jumeneng nata binathara, amung sarana anggenipun ngentheng-aken pajeking kawula. Prabu Bagirati sarana ngraket para kawula. Prabu Kartawirya sarana kasekten awit saking tapa bratanipun. Prabu Barata sarana kaprawiran tuwin kakendelanipun, nanging Prabu Maruta jumenengipun nata binathara saking agenging kabegjan. Makaten punika pangandikanipun Prabu Kresna dhumateng Prabu Yudhisthira.

“Yayi prabu kepengin jumeneng nata binathara? Kawuningana, karsanipun yayi prabu punika mesthi badhe kaleksanan, awit saking utamining wewatekanipun yayi prabu, kados ta sengsemipun yayi prabu ngayomi para kawula, begja, tuwin sampurnaning pangastanipun pusaraning praja. Ambekipun yayi prabu sadaya wau, ingkang saged nglenggahaken ing dhamparing nata binathara.” makaten pangandikanipun Prabu Kresna salajengipun.

Para maos, pethikan ukara kasebat ing purwaning seratan punika mujudaken pangandikanipun Bathara Narada dhumateng Prabu Yudhisthira ing salah satunggaling perangan ing Serat Mahabarata wedalan Loseteyosopi Sala ingkang medal ing akir taun 20-nan ngantos ing awal taun 30-nan.

Bathara Naradha ngandika manawi wonten 14 werni pandamel ingkang badhe damel apesing para nata. Pandamel awon kasebat inggih punika: 1. boten pitados dhumateng dewa; 2. boten temen; 3. nepsu; 4. boten weweka; 5. remen semaya; 6. boten remen se-sanjan ing padununganipun para wicaksana; 7. keset; 8. manahipun boten jenjem; 9. tetaren namung dhumateng tiyang satunggal; 10. tetaren dhumateng tiyang ingkang boten ngertos lampahing pangupa boga; 11. murungaken rerantaman ingkang sampun katetep-aken; 12. remen ngendikakaken samukawis ingkang sampun karembag ing parepataning para nayaka; 13. boten anggarap sadhengah ingkang tetela migunani; 14. nindakaken pandamel kanthi tanpa kagalih rumiyin.

Tigang prekawis :

“Wruhanira kaki prabu, nadyan ratu binathara, kang bandha bandhu, bisa kalakon tiba saka dhampare, yen gelem nglakoni panggawe patbelas warna iku.” makaten pangandikanipun Bathara Naradha.

Para maos, salajengipun Bathara Narada memuji kangge Prabu Yudhisthira. Pamuji kalawau wonten tigang prekawis, kados ing ngandhap punika:

1. “Muga aja ana wong becik ambeke, suci atine, lan kaaji-aji ing akeh, kongsi kapidana saha pinilara awit kadakwa nindaki kadurjanan dening nayakanira kang tuna budi sarta kasasar lakune awit dituntun ing pepenginan.

2. Muga nayakanira aja kongsi ngluwari durjana kang kecekel anggone maling, sarta wus kacihna, utawa kaseksen yen nyata gelem nglakoni kadurjanan, kanggone ngluwari mung saka watak ngarah apa.

3. Muga nayakanira aja ana kang gelem nampani reruba. Dadi yen ana kawulanira kang sugih prakara lan kawulanira kang mlarat, bakal lestari jejeg adile.”

Para maos, sumangga katuran nintingi sarta mbuktekaken piwulang luhur saking para leluhur kita ingkang kaserat ing Serat Mahabarata punika. Piwulang punika punapa taksih leres, trep, sarta saged kangge adeg-adeg nglampahaken pusaraning praja. Kersaa ajumbuhaken kalihan kanyatan ing wekdal samangke ing negara kita Indonesia.

Tebah siti sekul binuntel ing ron klapa. Apuranta yen wonten lepat kawula.@@K

SERAT WASITA DYAH UTAMA


Pupuh I
Kinanthi

…1…

//Dhuh ger putri putraningsun/ ( 78 ) nadyan wus kanthi pinusth/marang Hyang kang murbeng titah/ grahitaning para putri/ Saprahasta para putra/Tarantaning pamikir//

Wahai ananda putri, anakku, walau sudah dengan ditakdirkan, oleh Tuhan yang mencipta makhluk, pengertian para putri, seperdelapan para putra, sebagai tali pengikat pikiran.

…2…

//Marma ger haywa sireku/ pasang sumeh jroning ati/ katitik tyas lan sembada/ marang apngaling Hyang Widdhi/  kang widagda tuhu wignya/ anyolahken bawa maring//

Oleh karena itu nak, janganlah kamu itu, memasang muka tersenyum dalam hati, ditandai hati dan kecocokan, kepada pekerjaan Tuhan, yang selalu selamat, sungguh mengetahui, melakukan kepada.

…3…

//Hiya ing manungsa sagung/ luwih ing manungsa kardi/ solah bawaning narendra/ kang datan sepi pambudi/ gyanya ngampil ing agama/ kasuciyaning dumadi//

Yaitu pada manusia semua, terlebih pada manusia bekerja, tingkah laku raja, yang tidak usai dari usaha, olehnya membawa agama, kesucian yang terjadi.

…4…

//Tinindakken lawan patut/  pinantes-pantes tiniti/ tinimbang lan isinira/ Nagara Surakarta di/ tan kena ge kinutuhan/ angkuhing tyas anglakoni//

Diperbuatlah dengan pantas, dipantas-pantas dengan teliti, ditimbang-timbang dengan isinya, Negara Surakarta yang indah, kesombongan hati yang melakukan, tidak boleh untuk sumpah serapah.

…5…

//Nini putri putraningsun/  marma-marma sira sami/  karje ( 79 ) ting duga watara/  rasakna dipun satititata/ titinen kang terang/  pangroncenira pamikir//

Ananda putri, anakku,  untaian pemikiran, gerakkan pikiran,  oleh karena itu kamu sekalian,  susun dan telitilah dengan jelas,   rasakan dengan seksama.

…6…

//Kekeren haywa kasusu/ sukuring ati sinipi/ piridanipun kang kurang/ mring lalakoning dumadi/ dumadine kadi sarah/ anut ombaking jaladri//

Rahasiakan jangan tergesa, syukur di hati disangatkan, hanyut oleh ombak lauta, pada peristiwa yang terjadi, terjadinya seperti dedaunan, teladan yang kurang.

…7…

//Yen dinadak tanpa usul/ asaling nalar linuri/ nalurining kang lalakyan/ yen tinilar datan luwih/ winayu purbaning Suksma/ suksmanen dipun katitik//

Jika disegerakan tanpa permulaan, camkan dengan ditandai, jika ditinggal tidak lebih, lama dipelihara Tuhan, penelusuran peristiwa, permulaan pikiran ditelusuri.

≈…8…

//Yen kasusu tan katemu/ mung nemu tyas datan titi/ tyas keker katiban tata/ tataning sang kang tumitah/ ayatalah awakingwang/ dadi gandrung maweh wangsit//

Jika terburu-buru tidak ditemukan, hanya menemukan hati tidak teliti, hati rahasia dibebani aturan, aturan dari Sang Pencipta, ayatalah diriku, menjadi gemar memberi petunjuk.

≈…9…

//Wasita mring putraningsun/ gandrunga sira ningali/ lalakon kang molah saka/ kakikinira Hyang Widdhi/ mugi putraning narendra/ drawaya nalongseng Widdhi//

Nasihat untuk anakku, gemarlah kamu melihat, memilih merana pada Tuhan, hakikatnya Tuhan, walaupun putra raja,peristiwa yang terjadi dari.

…10…

//Supaya was cipta ayu/ yuwana manungku manis/ ywa ngenes dulu kahanan/ lalakon dunya puniki/ mung kudu sumanggeng karsa/ karsa-karsaning Hyang Widdhi//

Supaya waspada batin yang baik, selamat menemukan kemanisan, kehendak-kehendak Tuhan, kejadian di dunia ini, hanya harus menyerahkan kepada kehendak, jangan merana melihat keadaan.

≈…11…

//Dadi tyas sireku banjur/ jembar nora ngijir-ijir/ jarijwa angetang-etang/ mung den etung budi langip/ ngipatken karseng Hyang Suksma/ suksmanen ywa age dalih//

Maka hatimu itu kemudian, luas tidak dipisah-pisah, jari-jari menghitung-hitung, hanya dihitung oleh akal lemah, melalaikan kehendak Tuhan, camkan jangan segera menerka.

≈…12…

//Laladan karsaning napsu/ sung kawaka sedan sami/ nora ngangge miyak maya/ maya-mayaning tyas hening/ o(ng)ger ywa mangkono sira/ lalakon ingsun puniki//

Daerah kehendak nafsu, memberi ujaran duka sekalian, tidak memakai mengungkap yang samara, samar-samarnya hati yang tenang, o ananda jangan demikian kamu, kejadian yang menimpaku ini.

…13…

//Satuhune sira durung/ terang lir Hyang murbeng pasthi/ marma (ng)ger putra wanudya/ samya sedyaa ing ati/ tata titining ( 80 ) cumadhang/ angadhang takdiring Widdhi//

Sesungguhnya kamu belum, jelas seperti Tuhan pencipta takdir, siap menerima takdir Tuhan, kalian niatkanlah di hati,  selesaikanlah yang diharapkan, oleh karena itu nak, putra perempuan.

≈…14…

//Di adining putri prabu/ utameng tyas kang pinuthi/ tegese utama sabar/ mring poncabayaning ati/ tinampan sokur lan rila/ legaweng tyas nrus ing budi//

Keelokan putri taja, keutamaan hati yang dipegang, artinya utama adalah sabar, pada berbagai bahaya hati, diterima syukur dan ikhlas, rela hati sampai ke perbuatan.

…15…

//Budiman pinangkul-pangkul/ kasmaran kinempit-kempit/ pinupu-pupu tan pisah/ sasat kadi sun mong brangti/ iya marang ibunira/ kang tega ninggal wak mami//

Sifat budiman yang dirangkul-rangkul, sifat kasmaran (ingin bercinta) dipeluk-peluk, dipelihara tidak terpisah, hampir-hampir seperti aku memelihara cinta, yaitu kepada ibumu, yang tega meninggalkan diriku.

≈….16…

//Pirang bara putraningsun/ gonira darbe sudarmi/ kang lagya gandrung asmara/ pujinen bisa tumuli/ ana sihing tagdirrolah/ paring wahyu wanita di//

Sudah lumayan anakku, olehmu memiliki oarangtua, yang sedang gemar bercinta, doakan agar dapat segera, ada kasih dari takdir Allah, memberi wahyu berupa wanita cantik.

…17…

//Katitisan jiwanipun/ ibunta ingkang wus lalis/ lilaa yen wus prayanta/ katiban wahyuning sori/ sira para putraningwang / wanudya putra narpati//

Dijelma oleh jiwanya, ibumu yang telah meninggal, relalah jika sudah jelas, kejatuhan wahyu permaisuri, kamu para putraku, wanita putra raja.

≈…18…

//Mrih pinasthiya rahayu/ yen rahayu sapa manggih/ gumuyu dennya kasrambah/ basuki sajroning puri/ puranya bisa angambar/ nglimputi marang nagari//

Usahakan takdir baik, jika selamat siapa yang mendapatkan, tertawa olehnya mendapat giliran, selamat di dalam istana, istana dapat termasyhur, meliputi pada negara.

…19…

//Gara-gara kadi tedhuh/ bawiyat ima nawengi/ sakabehe pandaming rat/ surem kawaranan riris/ nadyan ta lamun den nalar/ mingseting masa syekti//

Prahara seperti reda, langit kabut menutupi, seluruh terang dunia, suram bertirai hujan, meskipun jika dipikir, bergesernya waktu sesungguhnya.

≈…20…

//Nging sira para putraningsun/ sumurupa sira sami/ kabeh kahananing jagad/ ing dalil kang den arani/ sakathahing asya mongka/ dudu Pengeraning reki//

Tetapi kamu para anakku, ketahuilah kamu sekalian, semua keadaan dunia, dalam dalil yang disebut, banyaknya celotehan yang dianggap, bukan Tuhanmu.

…21…

//Nanging wenang iku lamun/ tinampan wangsiting Widdhi/ utawa dadi cundaka/ cundakanira Hyang Widdhi/ dipun awas ing sasmita/ jroning jagad den katitik//

Tetapi behak itu jika, menerima petunjuk Tuhan, atau menjadi utusan-utusan Tuhan, waspadalah kepada isyarat, dalam dunia diberi tanda.

…22…

//Titi (81) palesthaning wuruk/ mring putraningsun pra putri/ ri Soma tanggal sapisan Ruwah Be dipun tengeri/ Osiking rat esthi nata/ Nata nitik dyah utami//

Sudah selesai ajaran, kepada anakku para putri, Pada hari Senin tanggal satu, Ruwah Be ditandai, Gerak dunia maksud raja (1816).

Pupuh II
Maskumambang

≈…1…

//Tumimbul lariningsun garwa padmi/ tega temen sira/ aninggal rakanira ji/ tujune manira bisa//

Timbul, adikku permaisuri, sungguh tega kamu, meninggalkan kakandamu raja, untung aku bisa.

…2…

//Amanamur nyandhak kalam gandrung nganggit/ kata wangsit utama/ tumrap mring putrngsun putri/ dhuh ger para putaningwang//

Menghibur dengan memegang pena gemar menulis, kata petunjuk utama, untuk anakku putri, wahai ananda, para putraku.

…3…

//Sumurupa ing laku kawan prakawis/ dhingin yen kataman/ ing coba kudu angesthi/ budi temen lan tarima//

Ketahuilah pada perilaku empat perkara, pertama jika tertimpa, cobaan harus meniatkan, usaha sungguh-sungguh dan menerima.

≈…4…

//Kang kapindho dhuh angger lakuning ati/ yen kataman rundah/ legawa lila den esthi/ kaping tri lakuning jiwa//

Yang kedua, wahai ananda, perilaku hati, jika ditimpa duka cita, ikhlas dan rela yang diniatkan, yang ketiga perilaku jiwa.

…5…

//Ing sarehning dumadining jiwa iki/ wus alus kalawan/ suci sira kudu musthi/ kandel kumandel ing Suksma//

Oleh karena terjadinya jiwa ini, sudah halus dan, suci, kamu harus memegang, teguh kepercayaan kepada Tuhan.

…6…

//Kang kapit pat lakuning rahsa sarehning/ rahseku wus mulya/ kudu musthi lawan eling/ marang kodrating Hyang Suksma//

Yang keempat perilaku rasa karena, rasa itu sudah mulia, harus membawanya dengan ingat, kepada kodrat Tuhan.

…7…

//Lawan maning sumurupa sira nini/ lakuning agesang/ iku satuhune mesthi/ kataman suka sungkawa//

Dan lagi ketahuilah kamu putriku, perilaku hidup, itu sesungguhnya pasti, mengalami suka duka.

≈…8…

//Apa dene begja cilaka wus mesthi/ marmanya ing mangkya/ sun gelarken ngisor iki/ yeka ingkang ingaranan//

Atau juga untung malang sudah pasti, oleh karena ini pada sekarang, aku jabarkan di bawah ini, yaitu yang disebut.

…9…

//Gung agunge ing begja cilaka wus mesthi/ mung kawan prakara/ gunawan ingkang sawiji/ kasantikan tegesira//

Atau juga untung malang sudah pasti, hanya empat perkara, gunawan yang pertama, kepandaian artinya.

…10…

//Dwi wiryawan kaluhuran lire nini/ kaping tri hartawan/ sira den samya mangerti/ tegesira kasugiyan//

Kedua wiryawan, keluhuran artinya putriku, ketiga hartawan, kamu semua sudah mengerti, artinya kekayaan.

≈…11…

//Kang kaping pat berawan maksude nini/ mapan sugih anak/ mungguh (82) laku pat prakawis/ sayekti uwus tetela//

Yang keempat berawan, maksudnya putriku, yaitu kaya anak, adapun perilaku empat perkara, sesungguhnya sudah jelas.

…12…

//Dadi panggayuh geyonganing ngaurip/ madyaning manungsa/ kanggonan pat prakawis/ arane iya sajuga//

Jadi cita-cita pemberat hidup, di tengah manusia, menjadi tempat empat perkara, namanya juga satu.

…13…

//Suprandene para janma keh kang sami/ tan bisa katekan/ panggayuh patang prakawis/ kang wus kasebut ing ngarsa//

Adapun orang-orang banyak yang sama-sama, tidak dapat sampai, meraih empat perkara, yang sudah disebut di depan.

…14…

//Awit saka tan kawawa nanggulangi/ ring pakartinira/ kang ponca wisaya nenggih/ mangka punika dumadya//

Sebab dari tidak mampu menanggulangi/ pada perbutannya, yaitu lima indera, padahal itu akan menjadikan.

≈…15…

//Tutuwaning badan myang sanglinging budi/ yeku sasambungnya/ tumamaning sedya nini/ lamun kataman sangsara//

Ketuaan badan dan seluruh perkataan perbuatan, yaitu hubungannya, berhasilnya maksud, putriku, jika tertimpa kesengsaraan.

…16…

//Sapiraa gedhening sangsara dadi/ srananing nugraha/ sangsareku yen tinampi/ yekti mung dumadya coba//

Sebesarapapun besarnya kesengsaraan menjadi, sarana anugrah, sengsara itu jika diterima, sungguh hanya akan menjadi cobaan.

…17…

//Sanadyan wus ana wulang kang kadyeki/ prandene mingsih tan/ wignya ngampah tumahening, praptaning ponca wisaya//

Walaupun sudah ada ajaran yang seperti ini, akan tetapi masih tidak, mengetahui menghalangi (dan) menahan, kedantangan lima indera.

…18…

//Dhuh putrengsun samya sumurupa sami/ tegese kang ponca/ wisaya mengko winarni/ ingkang kapisan rogarda//

Wahai anakku sekalian, ketahuilah, artinya lima, indera, sekarang diuraikan yang pertama rogarda.

…19…

//Maksudira laraning badan sayekti/ kalih sangsararda/ yeku pusakaning dhiri/ katelu ingkang winarna//

Maksudnya sakitnya badan sesungguhnya, kedua sangsararda yaitu pusaka diri, ketiga yang disebut.

≈…20…

//Wirangharda tegese laraning ati/ kaping pat cuwarda/ durgada pringganing nala//

Wirangharda artinya sakit hati, keempat cuwarda, dugarda bahaya hati.

…21…

//Dhuh ngger srananira ing sawiji-wiji/ bab ponca prakara/ juga yen kataman sakit/ ing badan enggal ngesthiya//

Wahai ananda, sarananya satu-satu, masalah lima perkara hanya jika tertimpa sakit di badan, segera usahakan.

…22…

//Setyaning tyas lawan legawa kaping dwi/ manawa kataman/ rekasa angganta nini/ angesthya betah ngangkah//

Kesetiaan hati dan rela, kedua jika tertimpa kesulitan badanmu, putriku, usahakan kuat dalam keyakinan.

…23…

//Lawan lembah ing manah (83) de kang kaping tri/ manawa kataman/ laraning atinta nini/ ngesthiya titi lan tata//

Dan berbesar hati yang ketiga, jika tertimpa sakit hatimu, putriku usahakan teliti dan atur (hatimu).

…24…

//Teteg tuwin ngati-ati ingkang ati/ kaping pat manawa/ kataman rekaseng ati/ uga inggal angesthiya//

Tabah dan berhati-hati di hati, keempat jika tertimpa susah di hati, juga segera mengusahakan.

…25…

//Heneng hening awas eling de kang kaping/ liya yen kataman/ pringganing ati angesthi/ angandel kandel kalawan//

Diam dalam sunyi, waspada, ingat, adapun yang ke lima jika tertimpa bahaya hati usahakan menebalkan keyanikan dengan.

…26…

//Kang kumandel netel santosa ing budi/ nuluring carita/ yen sira harsa dumadi/ sinebut puteri utama//

Ysng diyakini mengerak kuat dalam perbuatan, molornya cerita jika kamu ingin menjadi disebut putri utama.

Pupuh III
S i n o m

1

//Dhuh ngger wasita taruna/ dipun tansah angabekti/ marang Hyang kang murbeng titah/ tegese kang pangabekti/ nyirnakken pakartining/ kang poncadriya puniku/ de hingkang winastanan/ poncadriya iku nini/ bongsa nepsu kaya ta cengil sengitan//

Wahai anak muda yang diberi nasihat, selalulah berbakti kepada Tuhan yang menciptakan makhluk artinya berbakti menghilangkan kelakuan kelima indera itu, adapun lima indera itu, putriku, sebangsa nafsu seperti jahil, suka membenci.

≈…2

//Panasten kemeren lawan/ dahwen kumingsun lan malih/ ewan cekak sarta rupak/ sapanunggalane sami/ kang kinira tan becik/ yeku ywa kongsi tumanduk/ mring sawijining janma/ lan maneh sira den sami/ jrih narendra dene kanga ran narendra//

Iri dengki dan suka ikut campur, sombong dan lagi suka kecewa, pendek hati, serta pikiran sempit sejenisnya yang sama yang dikira tidak baik, yaitu jangan sampai dikenakan, kepada seorang manusia dan lagi kamu semua takutlah kepada raja, adapun yang disebut raja.

3

//Ati-atine ing badan/ dene denira nglakoni/ kudu titi tetg tata/ ngatiyati gyanmu sami/ katitipan tyas budi/ ing panimbang dipun putus/ mamrih den deling kathah/ wekasan sameng dumadi//

Pusat hati di badan, adapun olehmu menjalankan harus teliti, tabah, dan teratur, berhati-hati olehmu semua dititipi hati dan usaha dalam pertimbangan diputuskan masak, supaya diingat orang banyak, akhirnya oleh semua makhluk pada hormat, taku kepada wibawamu.

4

//Maning sira ngaddepa/ ring rama ibunta nini/ tegese sira nucekna/ iya sariranireki/ dene dyanya nglakoni/ heneng heninga ing kalbu (84)/ awas eling supaya/ sirnaa napsunta nini/ anganakna asih kalawan amurah//

Lagi kamu hormatilah pada ayah dan ibu, putriku, artinya kamu menyucikan yaitu dirimu ini adapun olehnya menjalankan dengan tenang dan sunyi di hati, waspada dan ingat supaya hilanglah nafsumu, putriku, adakanlah sifat pengasih dengan pemurah.

5

//Yeng mangkono dyah utama/ tuhu pinathi sireki/ kinadhepan ing sasama/ sasamanireng dumadi/ lan sira kudu nini/ mituhu anggering guru/ tegese iku rahsa/ dene denira nglakoni/ lumuh wani wuninga lan ngilangena//

Jika (melakukan) demikian (adalah) putri utama, sungguh dipastikan kamu ini dihormati oleh sesama-sesama makhluk dan kamu harus, putriku, patuh kepada perintah guru artinya itu rasa, adapun olehmu menjalani lebih baik berani mengetahui dan menghilangkan.

6

//Pakartining pangrasanta/ kang mangkono iku nini/ ya bakal pinathi sira/ pinituhu ing sasami/ lan maneh nini putri/ muga bisaa sireku/ momong samining janma/ supayane sira nini/ kinasihan ing Gusti Kang Maha Mulya//

Perbuatan dan perasaanmu yang demikian itu, putriku, yang akan dipastikan kamu dipatuhi oleh sesama dan lagi, ananda putri semoga kamu ini bisa menjaga sesama manusia supaya kamu, putriku, dikasihi oleh Tuhan Yang Maha Mulia.

7

//Kalamun putrining nata/ pranyata wus angsal ing sih/ yen buda jawatanira/ ing mengko sihing Hyang Widdhi/ sayekti sira nini/ pinangkat putraning ratu/ kang widagda utama/ dene sadeyeku nini/ kasbut ngarsa linakon mawa sarana//

Jika putri raja ternyata sudah mendapatkan kasih, jika beragama Budha dari dewanya, sekarang dapat kasih Tuhan sungguh kamu, putriku, diberi derajat sebagai anak raja, yang pandai dan utama adapaun semuanya itu, putriku, disebut di depan, dilaksanakan dengan sesama.

8

//Tapa brata puja mantra/ dene kang dipun wastani/ iya nini tapa brata/ limang prakara sayekti/ juga angingirangi/ ing bukti sarananipun/ narima nadyan nyegah/ dhahar manawa sireki/ tan narima apa ing saananira//

Tapa brata dan berdoa dengan mantra, adapun yang disebut yanitu tapa brata, putriku, lima perkara sesungguhnya pertama mengurangi makan sarananya, menerima sekalipun mencegah makan, jika kamu ini tidak menerima seadanya.

9

//Iku sayekti gagar/ ping kalih nyunyuda guling/ sandyan nyuda nendra/ nanging yen linali-lali/ babasan tanpa kardi/ katrangane nyuda turu/ samya dipun waspada/ umapane sira nini/ wus baliyut ingkang panggah ciptanira//

Sesungguhnya gagal, kedua mengurangi tidur sekalipun mengurangi tidur tetapi jika dilupa-lupakan bagaikan tanpa hasil, jelasnya mengurangi tidur hendaknya kalian waspadai, seandainya kamu, putriku, sudah mengantuk, yang teguh pikiranmu.

10

//Den jaka ngluyut supaya (85)/ tan koyup dening pakarti/ ning baliyut kang kaping tiga/ angawisana sanggami/ srana lila ing ati/ manhkene pakartinipun/ anyuda ing sanggama/ yen karem dipun sabari/ mrih tan kongsi kabanjur kajating nala//

Ajaklah ektase agar tidak tertelan oleh perbuatan mengatuk, yang ketiga kurangilah bersenggama, sarananya dengan ikhlas di hati, demikian perilakunya mengurangi bersenggama jika gemar, disabarkan usahakan tidak sampai terlanjur jadi kehendak hati.

≈…11

//Lasuburu karaharjan/ kang kaping pat sira nini/ angampeta pangandika/ tegese panggagas nini/ catur kang tanpa kardi/ nini kalakone iku/ kudu panggah santosa/ sanadyanan sira nini/ tan ngandika yen mengku karsa sandeya//

Dan memburu kebahagian, yang keempat, kamu putriku, tahanlah omongan artinya omongan putriku pembicaraan yang tidak berguna putriku, terlaksananya itu harus teguh dan kuat sekalipun kamu, putriku, tidak berbicarajika memiliki kehendak ragu-ragu.

12

//Ping lima sira ngilangna/ duka cipta srana saking wahyaning locananira/ angresepi ingkang sami/ sumewa nadyan nini/ tanpa duka cipta tuhu/ tan widada iku nini/ sadayeku kudu mawa empan papan//

Kelima kamu hilangkanlah duka cita dengan sarana dari keluarnya pandanganmu, menikmati yang sedang terhampar, walaupun putriku tanpa duka cita sungguh, tetapi jika kurang pertimbangan tidak baik itu, putriku, semua itu harus dengan melihat waktu dan tempat.

≈…13

//Sira samya sumurupa/ lire empan iku nini/ manawa dalu mangsanya/ tarbukanira ing kapti/ babuka sarat saking/ sareh sarekaning kayun/ lire papan muriha/ papan ingkang samun sepi/ tegesira nyirnakken sanggarunggi//

Kamu semua ketahuilah artinya waktu itu, putriku, jika malam saatnya terbukanya keinginan, terbuka syarat dari seluruh perintah, berbagai macam kehendak artinya tempat, usahakan tempat yang sunyi sepi artinya menghilangkan kecurigaan.

≈…14

//Sagarunggi kahananya/ kira-kiraning ing ati/ ingkang datanpa wekasan/ wekasan iku bawuri/ pamoring kula gusti/ sira nini dipun emut/ gon sun gandrung wasita/ wasita marang sireki/ titi tamat panurat ingkang wasita//

Kecurigaan artinya kira-kira dalam hati yang tanpa akhir, akhir itu belakangan, kewibawaab hamba tuan, kamu putriku, ingatlah  plehku gemar memberi petunjuk, petunujuk kepada kamu ini, selesai tamat penulisan petunjuk ini.

≈…15

//Isnen paing ping ponca welas/ Ruwah Be dipun tengeri/ obahing para wanudya/ esthining driya utami/ sawe (86) las sampun akir/ ing riris taksih gumrujug/ Langkir windu Kunthara/ di dalem ingkang anulis/ pujanggestri kawula pun Adisara//

Pada hari Senin Pahing tanggal lima belas Ruwah Tahun Be diberi tanda gerakan para perempuan mencari indera utama (1816), sebelas sudah berakhir pada saat hujan masih mengguyur.

Naskah Serat Wasita Dyah Utama terdapat dalam Serat wulang – dalem Sampeyan – dalem Hingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Hingkang Kaping IX yang dikarang oleh Pakubuwana IX, Adisara, Nyai Tumenggung, dan Kangjeng Ratu Kencana. Naskah tersebut terdiri atas 99 halaman. Adapun halaman 1 – 86 disalin dari bukunya Radenmas Ngabehi Praja Kintaka, dan halaman 87 – 99 disalin dari bukunya Radenmas Ngabehi Tirtapraja. Naskah Serat Wasita Dyah Utama terdiri atas 22 bait pupuh Kinanthi, 26 bait pupuh Maskumambang, dan 15 bait pupuh Sinom.

Alang-alang kumitir,2010

SINOM KONDHA PURNA


Dari pada sepi sendiri mau keluar ya malas banget, lebih baik mulai uro-uro… menghibur diri siapa tau ada teman yang datang atau malah disangka sama orang yang lewat, lha…. lha….. lha…… wah… Kumitir lagi kumat… kok bengak-bengok sendirian, wis ora ngurus kata orang yang penting senang!!!

Mangga disenggaki…

Mbok ojo nyengkir wuruuuung…
Jo ngesuk ngesuuk, ja ngempet empet….
Menek talok duwur banget,
Nek didelok ketok banget…
Hahahaa…”

“S I N O M”

Mumpung anom marsudiya,
Alandhesan budi suci,
Denya manembah Hyang Suksma,
Yekti yuwana sakalir,
Asih tresna sasami,
Pan iku dadi wotipun,
Adoh marang kanisthan,
Ing janji tan mbalenjani,
Tatag tangguh, saguh ing sabarang karya.

Selagi muda mbok berusaha,
Bermodal budi pekerti yang suci,
Dalam menyembah Tuhan,
Pasti akan sejahtera semuanya,
Penuh kasih sayang kepada sesama,
Dan itu yang jadi jalan titian (hidup),
Jauh dari kenistaan,
Bila berjanji tidak ingkar,
Ttabah, tangguh, sanggup berkarya.

Ana jejering narendra,
satuhu luhuring budi,
Puspa rengga prajanira,
Maha Prabu Darmajati,
Berbudi tresna asih,
Kang sarta dhemen tetulung,
Maring sasameng titah,
Kang gumelar aneng bumi,
Tresnanira, dikaya badan priyangga.

Ada seorang raja,
Yang sangat luhur budi,
Di kerajaan Puspa Rengga,
Maha prabu darmajati,
Penuh budi dan kasih sayang,
Yang sangat gemar menolong,
Kepada sesama makhluk,
Yang dicipta di bumi,
Kasih sayangnya seperti kepada diri sendiri.

Suwawi samya nyurasa,
Dununging ala lan becik,
Nenggih wau Sri Narendra,
Ri soma nedheng tinangkil,
Kebegan kang sumiwi,
Marak ngarsane sang prabu,
Sidhem tanpa sabawa,
Tan pantara Sri Bupati,
Kagyat umiat tumenga ing antariksa.

Sedang pada diskusi,
Membicarakan letak buruk dan baik,
Begitulah sang Raja,
Pada hari Senin saat Sidang,
Banyak yang ikutan hadir ikutan,
Sowan ke hadapan Raja,
Tidak ada yang crewet bin crigis hahaa,
Tak berapa lama Sang Raja…..
Kaget, mendongak melihat angkasa.

Mangkana ingkang kacrita,
Peksi dara ules putih,
Lumayang amruk ing ngarsa,
Sarwi sambat minta urip,
“Mugi gusti paring sih,
Kawula binujung-bujung,
Dening si Alap-alap,
Tan wurung jinuwing-juwing,
Jasat kula, sumangga karsa paduka.

Demikianlah yang diceritakan,
Ada burung merpati putih,
Melayang jatuh ke hadapan Raja,
Sambil berkeluh kesah minta hidup,
Semoga tuan berbelas kasihan,
Saya sedang dikejar-kejar,
Oleh Alap-alap,
Tidak urung pasti dijuing-juing.. nggak ada padanannya,
Badan Hamba, terserah paduka tuan.

Samana dupi miyarsa,
Sang nata ngandika aris,
Haywa sira kasamaran,
Ingsun kang mesa ngayomi,
Mara ge sira nuli,
Umpetan mring mburi ningsun,
Sigra si alap-alap,
Tan pantara gya nututi,
Prapteng ngarsa, dinangu dening sang nata.

Ketika mendengar (keluhan merpati putih),
Sang Raja berkata sareh,
Jangan kamu khawatir,
Ku yang akan melindungimu,
Segeralah kamu,
Sembunyi di belakangku,
Segera Si Alap-alap,
Tak lama membuntuti (merpati),
Sesampai di hadapan raja, ditanya.

Sumengka pangawak bajra,
Boya apa kang wigati,
Sun sawang mangiwat gita,
Lap-alap matura nuli,
Sowan kula ing garsi,
Sayekti wigatosipun,
Ngupadi buron kula,
Peksi dara ules putih,
Kaparenga samangke arsa sun mangsa.

Tergesa-gesa seperti angin ribut,
Ada apa gerangan (heh Alap-alap?),
Kulihat kamu terburu-buru begitu,
Katakan segera, Alap-alap,
Sowan hamba di hadapan (Tuan),
Tujuan sebenarnya adalah,
Mencari buruan hamba,
Burung merpati berwarna putih,
Ijinkan untuk hamba mangsa.

Wit sampun watawis lama,
Kula sakit ngintir-intir,
Datan pikantuk memangsan,
Kang sarta anyesep getih,
Dados sampun sang aji,
Ngregoni papancinipun,
Nika kang antuk pangan,
Daging peksi mung sacuwil,
Parandene paduka karya rubeda.

Karena sudah cukup lama,
Hamba sakit ngintir-intir (kelaparan),
Tidak mendapat hewan buruan,
Juga tidak menghisap darah,
Jadi janganlah Sang Prabu,
Menghalangi hak Hamba (untuk memangsa merpati),
Karena Hambalah yang telah memperolehnya,
Daging burung hanya secuil,
Sayang, Paduka menghalangi Hamba.

Ingsun tan nedya pepalang,
Marang sapa wae nanging,
Kawruhana alap-alap,
Sira iku sak bangsaning,
Ber-iberan sayekti,
Tunggal jinis aranipun,
Opa sira mentala,
ngolu daginging merpati,
Karo dene, sira tinitah sentosa.

Aku tak hendak menghalangi,
Kepada siapapun, tapi,
Fahamilah, hai Alap-alap,
Kamu itu sebangsa,
Unggas yang terbang,
Satu jenis sebutannya (dengan merpati),
Apa kamu masih tetap tega?,
Menelan daging merpati (ini),
Kalau demikian, percuma kamu tercipta kuat sentausa.

Katimbang si manuk dara,
Kang sayekti sarwa ringkih,
Sarta maneh tumrap sira,
Apa rasa den rigoni,
Ing salakunireki,
Iku titah ing Hyang Agung,
Anom utawa tuwa,
Wiramba kalawan ringkih,
Yogya pada migunakna tepa slira.

Dibanding dengan Si Burung Merpati,
Yang memang serba lemah,
Juga, (dia) bagimu,
Apakah mengganggu,
Kehidupanmu?,
Dia itu juga makhluk Hyang Agung,
Muda atau tua,
Yang kuat maupun yang lemah,
Seyogyanya saling tepa-slira.

Kadi paran karsa nira,
Lap-alap matura nuli,
Apa sira maksih cuwa,
Dene tan sidyantuk daging,
Mara ge sun lironi,
Iya daging pupuningsun,
Sun pagasing samangkya,
Pada bobote Merpati,
Ingsun lila legawa trusing wardaya.

Bagaimana maumu sekarang,
Alap-alap, katakanlah!
Apa kamu masih kecewa,
Karena tidak jadi mendapat daging?
Kalau begitu, Baiklah saya tukar,
Dengan daging paha-ku,
Aku kerat sekarang,
Sebobot dengan Merpati,
Aku rela, ikhlas lahir batin.

Aduh-aduh gusti kula,
Tuhu jimat ing sabumi,
Kang sanyata wus winenang,
Ngrata jagat nglebur bumi,
Mung paduka sayekti,
Mangka dutaning Hyang Agung,
Kang ngisas sakehing dosa,
Nenuntun mring tindak becik,
Duh pukulun, kawula sampun mertobat.

Aduh-aduh, Tuan Hamba…
Paduka benar-benar pusaka buana,
Yang jelas telah diwenangkan,
Meratakan jagad melebur bumi,
Hanya Paduka yang benar-benar,
Sebagai duta Hyang Agung,
Yang mengadili sehala dosa,
Menuntun kepada perbuatan baik,
Duh Pukulun, Hamba telah bertobat.

Sampun mboten kirang cetha,
Kawula gya minta pamit,
Mugi tansah pinayungan,
Salampah kula ing margi,
Iya ingsun sangoni,
Mrih raharja salakumu,
Mangkono sri narendra,
Sigra manjing ngendra puri,
Pari purna kanthi tamating carita.

Sudah tidak syak lagi,
Hamba segera mohon pamit,
Semoga selalu mendapat lindungan,
Perjalanan hamba pulang nanti,
Baiklah Aku bekali engkau,
Agar selamat perjalananmu,
Begitulah Sang Raja,
Segera memasuki puri kerajaan,
Selesailah sudah dengan tamatnya ceritera.

———————–

Demikian para sedulurku semua sajian Sinom Kandhapurna ini, hanya merupakan catatan angan-angan saya dalam mendengarkan lagu klenengan Jawa. Ringkasan cerita diatas kurang lenih begini :

Ceritanya yang jadi burung merpati itu Bathara Indra, dan yang jadi burung Alap-alap Bethara Bayu. Dua orang Dewa tersebut diperintah untuk menguji Prabu Damarjati yang sebetulnya merupakan titisan dari Barthara Darma yaitu Dewa kebijaksaan dan kesabaran.

Tidak tahunya bahwa yang namanya Bethara Guru yaitu Ratunya para dewa yang mengusai Suralaya termasuk Dewa yang tidak mudah percaya pada manusia wayang. Lha yang namanya dewa saja susah percaya, apalagi manusia??? Wah terus piye iki… hehehehehe……

Nuwun.
Mas Kumitir

%d bloggers like this: