alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

TULADHA PRANATA ADICARA SIRAMAN CALON PENGANTEN


NGABEKTEN

Katuran dumateng Bapa dalah biyung kinasih lenggah ing damper ingkang sampun katata kanti laksana. Bapa lenggah ing sakiwa tengening penganten.

Sakderengipun jinamas ing warih, risang bagus/Ni mas Calon temanten putra/putri ing ngarsanipun Bapa dalah biyung kinasih nyuwun idi pangestu dalah nyuwun agunging pangaksama mring ingkang rama miwah biyung kinasih. Awit calon temanten putra/putri badhe lumebet ing bebrayan enggal.

Tangkeping asta sarwa sumembah ing pepedaning ingkang rama dalah biyung, Calon temanten putri hangaturaken :

Rama dalah biyung kinasih, kula ngaturaken sungkem pangabekti saha nyuwun agunging pangaksama sedaya kalepatan kula, sarta nyuwun tambahing pandonga pangestu anggen kula badhe dhaup palakrama kaliyan …………………..

Ngger,  putraku/putriku, dak tampa pangabektimu. Wis dadi kewajiban wong tuwa loro manggulo wentah kowe yo ngger putraku/putriku, Yen ono nakale lan wangkaling anak iku wis lumrah. Ora ono kaluputan sing kok sandang, kalamun lego lilo aku lan ibumu paring pangapuro. Dak paringi pangestu anggonmu arep jejodoan, tak dongakno  mring Gusti kang Mahakuwasa mugo-mugo bgyo mulyo uripmu sempulur nganti sak lawase.

Sanadyano mboten namung meniko ingkang putra/putri sumungkem ing pepadanira ingkang rama dalah biyung. Nanging raosing penggalih ingkang rama dalah biyung satuhu beda.  Tatkala sinembah pepadane, kadya sinendhal mayang bathine. Trenyuh jroning wardaya. Trenyuhing nala ingkang datan sinayudan, satemah rama dalah biyung kuwawa ngampah tumetesing waspa. Luh marawayan, tumetes tinampi kanthi lumahing asta mring kang putra. Minangka pratandha tumuruning nugraha, bilih ingkang rama dalah biyung ingkang sampun paring idi palilah, miwah pangestu dhumateng kang putra hanggenira arsa dhaup palakrama.

Paripurna ngabekti ing pepadanira ingkang rama kakung dalah biyung kinasih, Kang Putra calon temanten mring ingkang rama dalah biyung lumampah tumuju sasana jamas pasiraman.

Amrih samekta miwah gangsar samudayanipun, keparenga kula aturi uninga bilih ingkang badhe paring jamas pasiraman samangke inggih menika, para pepundhen, para pini sepuh, pitu cacahipun. Pinilih gunggung pitu amrih risang calon pinanganten putra/putri tansah pikantuh pitulungan, kinasih ing sasama, cinaket mring Gusti.

Para pepundhen dalah pinisepuh ingkang kula aturaken kala wau inggih menika :
1.  Rama …………..
2.  Biyung …………
3.  Eyang …………
Keparenga dumateng para pepundhen, para pinisepuh kasuwun pangestunipun paring jamas pasiraman dhumateng risang calon pinananganten putra/putri.

1. Ingkang sepindhah paring jamas pasiraman nun inggih Rama kakung ……………… kanthi kebak ing pangati-ati, sarwa sarwi binarung donga suci lumebering toya waradung saranduning sarira risang bagus/ahayu. Ancles kadya siniram tirta sawindu, mahanani, ayem,temtrem sajroning nala.

2. Ing kaping kalehipun, kasuwun ibu biyung kinasih paring pangestu sesuci, age-age marepegi ingkang putra/putri. Kebak ing sutresna, jinamas ing warih risang calon pianganten putra/putri. Waradin ing sarira saking pucuking rikma dumugi samparaning rissang bagus/ahayu.

3. Salajengipun keparenga ingkang Eyang, nun inggih Eyang …………………………… paring pangestu dhumateng wayah, kanthi pangestu suci dhiri karana paring jamas pasiraman toya suci perwita adi. Ketang tresnaning eyang marang wayah, sakderengipun angguyur toya paring puji pandonga rahayu. Kanthi pinaringan toya perwita sari mugiya calon pinanganten putra/putri hayem, tentrem, kadya pinaringan pangayoman risang bagus/ahayu mring ingkang eyang dupi pinaringan pamuji donga miwah siniram ing warih suci.

4.  Katuran dumateng…….
Mugi risang bagus/ahayu saged kasawaban mring kawegigan miwah kawicaksanan. Satemah ing tembe saged kasil ing babagan pakaryan.

5. Katuran dumateng ibu……….. paring jamas pasiraman, mugi Calon pinanganten putra/putri sageta nderekaken sun tuladanaipun ibu…..

6. Keparenga ibu……….. mugi calon pinanganten saged nulad mring ibu……………

7.  Ingkang pungkasan kasuwun dumateng ibu ………………….. paring idi pangestu dalah  paring jamas pasiraman, mugya pinanganten putri saged handerekaken hambangun kulawarga ingkang bagya mulya.

Jangkep pitu cacahe para pepundhen paring jamas pasiraman. Mugi-mugi suci lahir lan bathine risang bagus/ahayu satemah madhep mantep anggenipun calon pinanganten ing dinten benjang badhe nglampahi upacara suci sarta sakral agung inggih punika adicara palakrama. Mawantu-wantu Bapak/Ibu ………… ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan, Muhung Gusti Kang Maha mirah ingkang badhe males luhuring budi panjenengan sadaya. Amin.

SESUCI MECAH KEDHI

Saklajengipun Bapak ………….. paring toya sesuci ingkang mijil saking telengih kendhi pratala. Kendhi wus ngarani wadhah, pratala ateges lemah. Ilining toya boten pedhot mratandahani. Sempulur ing karahayon, sempulur anggenipun kagungan kersa, sempulur ing sandang, boga, donya brana. Kanthi sesucen menika, mugi-mugi risang bagus/ahayu anggenipun badhe ngayahi wajib, kalis ing godha rencana, kalis ing sambikala, hamung rahayu kang bakal tinemu.

PANGKAS RIKMA

Titi laksana salajengipun nun inggih Bpk ………. arsa mangkas rikmane ingkang putra/putri.

”Niat ingsun ngethok rikmamu angger putraku/nduk putriku, muga-muga dadiya pratandha sempuluring tuwuhmu, wilujeng, rahayu, wiwit saiki putra/putriku wis dewasa uwal saka pangkoning rama lan ibu”

Pangkasan rikma winadhah ing bokor, tinampi dening ingkang ibu. Mugi risang putra/ahayu nyembadani kekudanganipun ingkang rama miwah ibu kadidene sasmita pangkas rikma nun inggih wiwit samenika risang bagus/ahayu samekta bawa priangga kalamun sampun kulawarga mangun gesang tembayatan kaliyan ingkang garwa,

PONDHONGAN

Rama kakung tumindak bopong pungkasan, ingkang paring sasmita hambok bilih  ing dinten menika rama kakung saged mbopong putra/putrinipun ingkang pungkasan.

”Niat ingsun mbopong putra/putriku, iki dadiya bopong kang pungkasan, sabanjure putra/putriku bisa bawa  priyangga urip tembayatan karo garwamu, kacukupan ing sandhang boga, bisaa nemu mulya lan raharja ”.

NANEM RIKMA

”Niat ingsun nanem rikmane putra/putriku, kabeh lelakon kang kepungkur wis kapendhem, hamung thukula kabecikan tumraping bebrayan, rahayu, widada, nir ing sambi kala ”.

DULANG PUNGKASAN

”Niat ingsun ndulang putra/putriku, pamujiku dulangan iki dadiya dulangan kang pungkasan. Ing sabanjure putra/putriku bisaa madeg ing pribadine dewe, nampa kanugrahaning Gusti, dadiya pangayoming sasama, sempulur ing salawase, widada, nir ing sambikala

SADE DHAWET

Kawuryan Bpk/Ibu ……… sampun miyos saking panti. Ibu ………. ngindhit wakul minangka wadhahing arta asiling sade dhawet. Dene ingkang garwa nenggih Bapak ………. ngasta songsong, kang wus sawega paring pepayung mring kang garwa. Ateges dadi wong tinitah kakung mono kudu bisa paring pengayoman mring ingkang garwa amrih ingkang tinitah wadon ayem, tentrem, kalis saking was sumelang .

Sarwa-sarwi Ibu ……… mundhut dhawet, dhawet kaaturaken Bapak ……………..
” Bapakne, piye rasane ? ”
” Enak tenan , Bune ”

Rame anggenaira antri samya mundhut dhawet,  dadya pratandha kalamun ing dinten benjing, rawuhipun para tamu antri dalidir kadya kang samya mundhut dhawet.

Sarwa-sarwi mirah, hanggenira Ibu ………….sade dhawet, dhawete ayu, manis ing rasa, mila samya suka pari suka ingkang samya antri badhe mundhut dhawet. Mboten wonten ingkang kuciwa ing rasa, samya suka ing nala.

Kajawi punika, sadayan dhawet ugi dados pratandha bilih bpk/ibu ……….. suka dene mring sesami. Satemene sapa wonge murah mring sasama, bakal pinaringan murah mring Gusti kang Maha Kuwasa.

Makaten napa ingkang saget kula aturaken wonten adicara Siraman menika, mboten kesupen kula ing ngriki minangka sesulihipun ingkang hamengku gati, ngambali atur sugeng rawuh sinartan atur agunging panuwun ingkan tanpa pepindang rehning panjenengan para tamu sampun minangkani pamundhutipun Bpk/Ibu …………….

PARA RAWUH PARA LENGGAH

Dening kula nindakaken urut reroncenipun adicara, milai purwa dumugi paripurna tartamtu kathah kekirangananipun ugi kekilafan kula, mila menika kula namung nyenyadhong lumunturing sih samodra pangaksama dumateng ingkang hamengku gati ugi panjenengan sedaya, labed budi daya kula manungsa. Nuwun. @@k

Advertisements

NDULU KUWASA, RUSAKING TATASumber-sumbering memala ana ing urip bebrayan agung,
aja padha lali padha gatekna,
yen ta melik marang kuwasa dadi telenging pambudi.
Sing rusak ora ta mung agama,
kang samesthine dadi ageming dhiri,
nanging uga paseduluran sanyata.

Saiki padha delengen,
wong-wong kang nguyak kuwasa,
mung mligi ndulu urmat lan kursi,
nganti wani padha crah karo sanak kulawarga,
sedulur mungsuh sedulur padha jegal-jegalan,
ponakan mungsuh paman,
kyai mungsuh kyai ora perduli duk wingi-wingi
disengkuyung amargi patuladhane sujud mring Gusti.

Yen wis ngono,
endi ana agama dadi sumbering darma
dadi manungsa titah njembarake tresna.
Poltitik wis mung dadi siasat golek kuwasa
dudu mbebabangun bebrayan agung
conkrah bubrahing tali paseduluran
wis dianggep lumrah.

O, apa iya iki pancene kang wis
sineratake dening Jayabaya
jamane kali ilang kedhunge,
pasar ilang kumandhange
lan urip bebrayan ilang pasedulurane.

Yen mangkono, haiya luwih becik,
bali mlebu senthonging urip
ngugemi jatining agama
ngorong tuwuhing tresna sapadha-padha
jer Pangeran kang mahakuwasa
ora sudi manungsa tumiba ing cintraka
crah bubrah padha ngrusak anggering tresna.

Wis, gageha nyandhak gendera
kibarna donga, kereken tekan mega,
kareben baliya tataning jalma
yen ta manungsa iku tunggal brayat
titahing kang Kuwasa Siji lan tan kena kinaya apa.

 

Dening Tangkisan Letug

 

RESEP HERBAL KLINIK DHANDHANGGULO


SEKAPUR SIRIH

Puji sukur kami sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah berkenan memberikan taufik dan hidayahnya, serta kesempatan sehingga kami mampu menyusun buku sederhana ini.

Artikel ini kami susun untuk dipakai sebagai pedoman pengobatan tradisional bagi siapa saja yang membutuhkannya. Kami berharap meski sederhana dan masih banyak kekurangan, tidak mengurangi arti dan makna diterbitkannya artikel ini.

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam Klinik Herbal “Dandhanggula”. Klinik ini didirikan murni untuk kegiatan sosial kemanusiaan yang bersifat terbuka untuk siapa saja tanpa memandang suku, bangsa, ras, maupun agama. Klinik ini juga sebagai wahana belajar dan pengobatan pasien dengan semboyan “NAMBAH SEDULURAN SARONO JAMU”.

Bagi pembaca yang ingin mengetahui secara lebih jauh tentang klinik dan pengobatan herbal silahkan datang ke Klinik Herbal Dandhanggula dengan alamat : Jln. Mbah Soleh 103, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.

Terima kasih dan salam seduluran sarono Jamu.

Pimpinan Dandhanggula
Ki Camat Krian.

@@k

RESEP HELBAL KLINIK DHANDHANGGULO

DIABET

Bahan Ramuan :
21 lembar Daun Dandanggula.
3 buah Jagung dan kulitnya.
3 buah Wortel.
3 lembar Daun Dewa.

Cara Meracik :
– Direbus dengan 3 liter air dijadikan 1½  liter.
– Dibuat 1 kali dala 1 Minggu.

Aturan Minum  :
Pagi jam 9
Sore menjelang Maghrib.
Malam menjelang tidur.

Apabila :
a.  Mengalami Diare (mencret) diharuskan minum air hangat di tambah dengan gula tapi jangan langsung tidur minimal 1 jam.

b.  Mengalami luka diharuskan makam tape singkong secukupnya 1 hari 2 kali dan ditempel ke bagian yang luka.

Kalau menanak nasi ditambahkan 2 lembar daun pandan dan nasi ditaruh diwakul  banbu serta ditutup dengan daun pisang.

c.  Bila sudah terkena suntika insulin :

10 daun dandanggulo.
3 buah jagung.
3 empu temu lawak.

Cara Meracik :
Direbus dengan 3 liter air dijadikan 1 liter.

Aturan Minum :
Diminum 1 hari 2 kali pada waktu istirahat Siang dan Malam.

Konsumsi tambahan :
1. buah pepaya.
2. buah anggur hitam.
3. pisang kepok.

DIABET KOMPLIKASI

Bahan Ramuan :
1 ikat akar alang-alang.
21 lembar daun dandanggulo.
17 lembar daun cocor bebek.
3 lembar daun dewa.
12 biji kapulogo.
3 buah sawo mentah.
3 siung bawang putih lanang.
1 genggam jenggot jagung.
1 biji temu lawak sebesar telur ayam.

Cara Meracik :
– Direbus dengan 3 liter air dijadikan 1 liter.
– Dibuat 1 kali dalam 1Minggu.

Aturan Minum :
jam 7 pagi setelah sarapan.
jam 5 sore.
malam menjelang tidur.

DARAH TINGGI

Bahan Ramuan : 

 

1 ikat akar alang-alang.
11 pohon meniran.
3 buah sawo mentah.
7 lembar daun jambu klutuk / isi.
1 dompol temu lawak.

Cara Meracik :
– Direbus denga 3 liter air dijadikan 1 liter.
– Dibuat 2 kali dalam  1 Minggu.

Aturan Minum :
Diminum 3 kali sehari sesudah makan.

GATAL-GATAL / HERPES

Bahan Ramuan :
17 buah bunga kenanga.
7 lembar daun cocor bebek.
1 butir belerang sebesar biji jagung.

Cara Meracik :
– Direbus / diulek.
– Tambahkan ½ gelas agua kemudian disaring.
– Tambahkan pula 2 sendok madu, tunggu 5 menit baru diminum.
– Dibuat 3 kali dalam 1 Minggu.

Aturan Minum :
Diminum 2 kali sehari, sebelum tidur.

ASAM URAT / KOLESTEROL

Bahan Ramuan :
1 ikat akar alang-alang.
11 pohon meniran.
1 sendok pulo waras.

Cara Meracik :
– Direbus dengan 3 liter air dijadikan 1 liter.
– Dibuat 1 kali dalam 1 Minggu.Aturan Minum :
Sewaktu meminum tambahkan 2 sendok madu.
Diminum 3 kali sehari.

KEGEMUKAN / OBESITAS

Bahan Ramuan :
2 ikat akar alang-alang.
1 genggam teh.

Cara Meracik :
Direbus dengan 4 liter air dijadikan 2 liter.

Aturan Minum :
Diminum menjelang tidur.

Pantangan :
Kurangi minum es.

V E R T I G O

Bahan Ramuan :
2 ikat akar alang-alang.
7 pohon meniran.
3 butir bawang putih lanang.
5 biji cengkeh.
1 dompol kunir muda.
1 dompol kencur.
3 buah sawo mentah.

Cara Meracik :
– Direbus dengan 3 liter air dijadikan 1 liter.
– Dibuat 2 kali dalam 1 Minggu.

Aturan Minum :
Diminum 2 kali sehari.

POLIP / ALERGI DEBU

Bahan Ramuan :
7 lembar dau selada
3 pupus daun kates / pepaya gantung.

Cara Meracik :
Daun selada dibiarkan mentah.
Pupus daun katen gantung direbus sampai lunak.
Dikonsumsi pagi, sore dan malam selama 1 minggu.

S T R U K

Bahan Ramuan :
3 ikat akar alang-alang.
7 lembar daun apukat.
7 lembar daun sirih temu rose.
7 lembar daun jambu klutuk / isi.
3 buah sawo mentah.
3 dompol kencur.
3 pohon meniran.

Cara Meracik :
– Direbus dengan 3 liter air dijadikan 1 liter.
– Dibuat 2 kali dalam 1 Minggu.

Aturan Minum :
Diminum pagi, siang dang malam.

Tambahan :
7 daun selada mentah dikonsumsi setiap makan.

MAAG / ASAM LAMBUNG

Bahan Ramuan :
1 ikat akar alang-lang.
1 sendok adas.
1 dompol temu lawak.
1 dompol kunir.
1 gula aren.

Cara Meracik :
Direbus dengan 3 liter air dijadikan 1½ liter.

Aturan Minum :
Diminum setiap jam 4 sore dan jam 4 pagi (waktu subuh).
1 minggu 3 kali.

Untuk pengonsumsi alkohol tinggi :
3 buah pisang kapok merah.
1 botol 7-UP 3 kali sehari selama 1 minggu.

Pantangan :
Selama proses pengobatan dilarang makan bakso.
Kurangi minum paitan.

Tambahan :
Biasakan mengkonsumsi rambak kulit kambing

MAAG AKUT

Bahan Ramuan :
– Singkong.
– Garam secukupnya.
– Madu secukupnya.

Cara Meracik :
Singkong dibakar, lalu setelah masak dibelah, lalu taburi garam dan madu secukupnya, lalu tutup kembali dan setelah itu di panggang. Dan setelah dirasa sudah meresap lalu diangkat dan siap untuk dimakan.

A M B I E N

Bahan Ramuan :
12 lembar daun cocor bebek.
7 lembar daun sirih.
1 batang lidah buaya diambil dalamnya saja.
2 sendok madu.

Cara Meracik :
– Digerus dan setelah itu disaring lalu ditambahkan air hangat.
– Dibuat 4 kali dalam 1 Minggu.

Aturam Minum :
Diminum pada malam hari 1 kali sehari.

D I P T E R I

Bahan Ramuan :
12 lembar daun cocor bebek.
3 lembar daun sirih temu rose.

Cara Meracik :
– Digerus lalu Tambahkan ½ gelas air aqua.
– Dibuat 4 kali dalam 1 Minggu.

Aturan Minum :
– Sebelum diminum tambahkan 2 sendok madu.
– Diminum 2 kali sehari.

MATA MIN

Bahan Ramuan :
5 buah wortel.
1 buah apel manalagi.
1 dompol kunir muda.
1 buah jeruk nipis diperas.

Cara Meracik :
Dibuat jus.

Aturan Minum :
Diminum 1 hari 2 kali
1 minggu 3 kali

GONDOK DAN AMANDEL

Bahan Ramuan :
1 biji jahe.
2 sendok madu.
1 butir garam sebesar jagung.

Cara Meracik :
– Digerus / diulek.
– Dibuat 4 kali dalam 1 Minggu.

Aturan Minum :
Diminum 2 kali sehari.

Tambahan  :
Untuk penyakit amandel tambahkan 1 biji kunir.

E N C O K

Bahan Ramuan :
1 ikat akar alang-alang.
1 genggam kumis kucing.
1 buah temu lawak sebesar telur.

Cara Meracik :
– Direbus dengan 3 liter air dijadika 1 liter,
– Dibuat 3 kali dalam 1 Minggu.

Aturan Minum  :
Diminum sebelum tidur, 2 kali sehari.

R H E M A T I K

Bahan Ramuan :
1 ikat akar alang-alang.
1 dompol jahe.
1 dompol kencur.
1 genggam kumis kucing.
1 genggam keci beling.
1 empu temu lawak.

Cara Meracik :
– Direbus dengan 3 liter air dijadikan 1½ liter.
– Dibuat 1 kali dalam 1 Minggu.

Aturan Minum  :
Diminum 2 kali sehari
– jam 9 pagi, dan jam 9 malam.

INFEKSI PARU-PARU / SESAK NAPAS

Bahan Ramuan :
1 ikat akar alang-alang.
12 biji kapulogo.
1 empu kunir putih.
1 bungkil suket teki (empole).
2 sendok adas – untuk badan yang kekar / 1 sedok adas untuk badan yang kurus.
12 daun cocor bebek.

Cara Meracik :
Direbus dengan 3 liter air dijadikan 1 liter.

Aturan Minum  :
– pagi setelah bangun tidur.
– sore menjelang maghrib.
– malam sebelum tidur .

Untuk Penanganan Darurat  :
12 lembar daun cocor bebek.
1 batang lidah buaya.

Cara Meracik :
Di jus dengan air mentah (aqua).

Bila kambuh (kumat), segera ambil air hangat dan garam lalu celupkan handuk kedalam air tersebut lalu tempelkan pada punggung penderita.

T H Y P U S

A.  Versi Mentahan :
Bahan Ramuan :
12 lembar daun cocor bebek.
7 lembar daun selada.
1 batang lidah buaya diambil tengahnya.
2 sendok madu.

Cara Meracik :
– Digerus lalu tambahkan 1 gelas aqua lalu disaring.
– Dibuat 4 kali dalam 1 Minggu.

Aturan Minum  :
Diminum sehari 2 kali.

B.  Versi Godokan (direbus) :
Bahan Ramuan :

17 lembar daun cocor bebek.
1 batang lidah buaya dengan kulitnya.
1 dompol kunir muda.
5 lembar daun sirih temu rose.
2 gula aren (dimasukkan 15 menit sebelum jamu diangkat).

Cara Meracik :
– Direbus dengan 3 liter air dijadikan 1 liter.
– Dibuat 3 kali dalam 1 Minggu.

Aturan Minum  :
Pagi jam 9, sore jam 3 dan malam jam 9 sesudah makan.

C.  Versi Hewan :

Bahan Ramuan :
5 ekor cacing tanah keluarkan tanahnya.
7 lembar daun cocok bebek.
3 lembar daun sirih.
½ buah jeruk nipis.
1 dompol kunir muda.

Cara Meracik :
Digerus lalu tambahkan air hangat agak panas 1 gelas lalu disaring, dan sebelum diminum tambahkan 1 sendok madu.

Aturan Minum :
Diminum 1 kali 1Minggu.

Tambahan  :
Bila susah buang air besar makan pisang.

S T E P

A.  Versi Godokan (direbus) :

Bahan Ramuan :
2 ikat akar alang-alang.
1 dompol kunir muda.
1 buah temu ireng sebesar 2 jari yang masih muda.
2 gula aren (dimasukkan 15 menit sebelum jamu diangkat).

Cara Meracik :
– Direbus dengan 1 liter air dijadikan ½ liter.
– Dibuat 4 kali dalam 1 Minggu.

Aturan Minum :
Diminum 2 kali sehari, pagi seduah makan dan malam sebelum tidur.

B.  Versi Buah :

Bahan Ramuan dan Cara Meracik :
1 buah kelapa hijau yang masih muda di kupas (dibuka) atasnya lalu masukan 2 sendok madu dan perasan kunir yang masih muda. Tunggu 15 menit baru diminum.

Aturan Minum :
Diminum selagi masih hangat.

Larangan  :
Selama dalam penanganan pengobatan si anak dilarang makan HONGKUE.

C.  Penanganan STEP waktu darurat
Lepaskan semua pakaian dan tidurkan dilantai lalu siram dengan air dingin.

D.  Penanganan Dengan Pijat
Pijat telapak kaki bagian tengah dengan minyak tawon atau minyak angina selama 10 menit.

E P I L E P S I

Terapi dengan air dingin dan air hangat :
– siapkan 1 ember air hangat maksimal 15 liter.
– siapkan 1 ember air dingin (es).

Cara  :
– Dibuat mandi yang hangat dulu baru kemudian yang dingin – jangan sampai ada tengangnya.
– Di lakukan diwaktu pagi, sedangkan pada waktu sore pada jam 3.

HERNIA + GINJAL + PROSTAT

Bahan Ramuan :
1 ikat akar alang-alang.
3 buah lobak.
5 lembar daun puring.
15 biji kapulogo.
1 buah temu lawak sebesar telur.
1 genggam daun kumis kucing.
1 genggam daun keci beling / pecut kuda.
1 sendok pulo waras.

Cara Meracik :
– Direbus dengan 3 liter air dijadikan 1 liter.
– Dibuat 2 kalai dalam 1 Minggu.

Aturan Minum  :
Diminum 1 hari 2 kali.

HERNIA PLUS TAMBAH STAMINA PRIA

Bahan Ramuan :
1 ikat akar alang-alang.
1 genggam daun kumis kucing.
1 genggam daun keci beling.
1 buah lobak.
1 sendok adas.
2 sendok pulo waras.
3 buah empu temu lawak.
3 buah empu kunir.
3 butir telur ½ matang (diminum sebelum minum jamu).

Cara Meracik :
– Direbus dengan 3 liter air dijadikan ½ liter.
– Dibuat 3 kali dalam 1 Minggu.

Auran Minum  :
Diminum 2 kali sehari.

KEPUTIHAN

Bahan Ramuan :
3 biji bunga mawar merah.
21 biji bunga kenanga hijau.
12 biji bunga melati.

Cara Mecarik :
– Direbus dengan 1½  liter air dijadikan ½ liter.
– Dibuat 1 kali dalam 1 Minggu.

Aturan Minum :
– Yang paling bagus diminum setelah “MENSTRUASI”.
– Diminum 2 kali sehari, pada waktu istirahat siang dan malam menjelang tidur.

Penanganan Darurat  :
Diminum 1 minggu 3 kali pada saat menjelang tidur.

KANKER PAYUDARA

Bahan Ramuan :
1 genggam benalu teh.
13 biji bunga kenanga hijau.
11 biji bunga melati yang belum mekar.

Cara Meracik :
Direbus dengan 3 liter air dijadikan 1½ liter, direbus mengunakan kemaron.

Aturan Minum :
– Pagi jam 9, sore menjelang maghrib dan malam menjelang tidur.
– Sebelum diminum tambahkan 2 sendok madu pada saat pagi dan malam.

TBC / PARU-PARU

Bahan Ramuan :
2 ikat akar alang-alang.
1 buah empu kunir putih.
12 lembar daun cocor bebek.
1 sendok jinten ireng.
1 genggam krorot jangkrik.

Cara Meracik :
Direbus dengan 3 liter air dijadikan 1 liter.

Aturan Minum  :
Pagi jam 9, sore jam 3 dan malam menjelang tidur.

Untuk Bobok/di oleskan :
1 sendok minyak wijen.
1 sendok minyak tawon.
1 sendok perasan jahe.

Larangan  :
Jangan makan ikan laut dan makanan yang mengandung santan.

PARU-PARU BOCOR

A.  Versi Godokan (direbus) :
Bahan Ramuan :
1 ikat akar alang-alang.
3 buah empu kunir putih.
2 buah empu kunir.
12 biji mrica bolong.
21 lembar daun cocor bebek.
5 biji bunga suko warna kuning / merah 7 biji.
9 buah bawang putih lanang.
– Kayu manis secukupnya.
– Gula batu sebesar telur dimasukan 10 menit sebelum jamu di angkat.

Cara Meracik :
Direbus dengan 3 liter air dijadikan ½ liter.

Aturan Minum :
Diminum sebelum tidur.

B.  Versi Mentahan :
Bahan Ramuan :
14 lembar daun cocor bebek.
½ batang lidah buaya.
½ bonggel pisang kepok sebesar telur angsa.
4 sendok madu.

Cara Meracik :
Digerus dan tambahkan 1 gelas air aqua lalu disaring.

Aturan Minum :
1 hari 2 kali.

KELENJAR GETAH BENING

Versi I

Bahan Ramuan :
7 batang tapak dara beserta bunganya.
44 lembar daun sirih temu rose.
1 sendok pulo waras.

Cara Meracik :
– Direbus dengan 3 liter air dijadikan 2 liter (harus memakai kendil).
– Dibuat 2 kali dalam 1 Minggu.

Aturan Minum  :
1 hari 2 kali.

Versi II

Bahan Ramuan :
3 genggam benalu teh.
3 buah empu kunir putih.
1 sendok adas.
1 sendok pulo waras.

Cara Meracik :
– Direbus dengan 3 liter air dijadikan 1 liter.
– Dibuat 1 kali dala 1 bulan.

Aturan Minum  :
Diminum 1 kali sehari.

K I S T A

Bahan Ramuan :
1 genggam benalu teh.
5 biji Bunga Kenangan Hijau.
1 dompol kunir muda.
1 dompol kencur.
3 buah Jambe muda.
5 lembar daun sirih temu rose.

Cara meracik :
– Direbus dengan 3 liter air dijadikan 1½ liter.
– Dibuat 3 kali dalam 1 Minggu.

Aturan Minum :
Diminum 2 kali sehari, pagi jam 9 dan malam menjelang tidur.

STRUK + JANTUNG + DIABET + SEMBELIT TAPI DIARE +
BENGKAK + SUSAH TIDUR.

Bahan Ramuan :
2 ikat akar alang-alang.
17 lembar daun sirih temurose.
12 buah jambu klutuk.
7 lembar daur apukat.
5 buah sawo mentah.
½ sendok mrica.
1 dompol kencur.
1 dompol jahe.
7 biji cengkeh.
7 buah bawang putih lanang.
7 buah bawang merah.
1 dompol kunir.
1 dompol temu lawak.
1 akar lamtoro dan daunnya.

Cara meracik :
– Direbus dengan 4 liter air dijadikan 2 liter.
– Dibuat 2 kali dalam 1 Minggu.

Aturan Minum :
Diminum 3 kali sehari, pagi, siang dan malam menjelang tidur.

MENGATASI THYPUS DI SERTAI
KEBOCORAN GAS TRITIS

Bahan Ramuan :
1 mangkok kerang kukur.
1 dompol kunir di iris tipis-tipis.

Cara meracik :
– Masukkan kedalam rantang yang tertutup lalu dikasih air sebanyak ½ liter, kemudian dikukus dan setelah masak diambil lendirnya yang menempel didinding rantang lalu campurkan dengan air aqua dan selanjutnya tambahkan 2 sendok madu, lalu diamkan selama 10 menit baru dapat diminum.
– Dibuat 3 kali dalam 1 Minggu.

Aturan Minum :
Diminum 1 kali sehari.

JANTUNG LEMAH

Bahan Ramuan :
1 iklat akar alang-alang.
5 buah bawang putih lanang.
3 buah bawang merah.
1 dompol kunir.

Cara meracik :
– Direbus dengan 3 liter air dijadikan 1½ liter.
– Dibuat 1 kali dalam 1 Minggu.

Aturan Minum :
Diminum 3 kali sehari.

PENGASAMAN

Bahan Ramuan :
2 iklat akar alang-alang.
1 kunir putih.
3 pohon meniran.
2 genggam jambul jagung.
1 dompol kencur.

Cara meracik :
– Direbus dengan 3 liter air dijadikan 1 liter.
– Dibuat 2 kali dalam 1 Minggu.

Aturan Minum :
Diminum 3 kali sehari.

PENGASAMAN KELENJAR

Bahan Ramuan :
4 iklat akar alang-alang.
2 buah daun sirih.
7 batang tapak dara.

Cara meracik :
– Direbus dengan 3 liter air dijadikan 1 liter.
– Dibuat 1 kali dalam 1 Minggu.

Aturan Minum :
Diminum 2 kali sehari.

HEPATITIS

Bahan Ramuan :
2 ikat akar alang-alang.
1 genggam kumis kucing.
15 biji kapulogo.
2 empu temu lawak.
1 sendok pulo waras.
5 lembar daun dewa.
12 lembar daun cocor bebek.
2 genggam jambul jagung.
1 sendok adas.

Cara meracik :
– Direbus dengan 3 liter air dijadikan ½ liter.
– Dibuat 2 kali dalam 1 Minggu.

Aturan Minum :
Diminum 1 kali sehari.

Pantangan :
– Dilarang minum telur mentah.
– Hindari makan kacang goreng.
– Hindari makan marning (jagung goreng).

PENGASAMAN URAT SYARAF
KARENA REPRODUKSI ASAM LAMBUNG TINGGI

Bahan Ramuan :
3 iklat akar alang-alang.
12 lembar daun sirih temu rose.
2 dompol kencur.
1 batang kayu manis.
2 buah lobak.
3 buah sawo mentah.
3 lembar daun sawo muda.
2 dompol kunir.
1 dompol temu lawak.

Cara meracik :
– Direbus dengan 3 liter air dijadikan 1 liter.
– Dibuat 1 kali dalam 1 Minggu.

Aturan Minum :
Diminum 3 kali sehari.

SUSAH KENCING
(Kencing dengan alat bantu Cut Teter)

Bahan Ramuan :
3 genggam kumis kucing.
1 genggam keci beling.
1 genggam jambul jagung.
2 dompol temu lawak.
3 lembar daun dewa.

Cara meracik :
– Direbus dengan 3 liter air dijadikan 1 liter.
– Dibuat 2 kali dalam 1 Minggu.

Aturan Minum :
Sebaiknya diminum pada saat hendak istirahat 1 kali sehari.

MATI SEPAROH

Bahan Ramuan :
2 iklat akar alang-alang.
11 pohon meniran.
21 lembar daun sirih temu rose.
1 sendok pulo waras.
12 biji mrica.
1 dompol kencur.

Cara meracik :
– Direbus dengan 3 liter air dijadikan 1 liter.
– Dibuat 1 kali dalam 1 Minggu.

Aturan Minum :
Diminum 2 kali sehari.

PARU-PARU LUKA KARENA BAKTERI

Bahan Ramuan :
1 ikat akar alang-alang.
1 genggam kerokot jangkrik.
1 empu kunir putih.
1 sendok adas.
2 biji kembang suko.
17 lembar daun cocor bebek.

Cara meracik :
– Direbus dengan 4 liter air dijadikan 2 liter.
– Dibuat 2 kali dalam 1 Minggu.

Aturan Minum :
Diminum 3 kali sehari.

CATATAN :

DALAM MEMBUAT RAMUAN INI AGAR HASILNYA MAKSIMAL DISARAN DALAM MEREBUS RAMUAN HERBAL INI SEMUANNYA MENGGUNAKAN KENDIL/DANDANG YANG TERBUAT DARI BAHAN TANAH LIAT DAN DILARANG MENGGUNAKAN TEMPAT YANG TERBUAT DARI BAHAN LOGAM MISALNYA : ALUMINIUM, SENG, DLL.

UNTUK RAMUAN HERBAL YANG ADA BENALU TEH, TEMPAT UNTUK MEREBUS DIMOHON JANGAN DIGUNAKAN UNTUK MEREBUS RAMUAN HERBAL LAINNYA (KHUSUS).

@@k

%d bloggers like this: