alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

SERAT PANJI NARAWANGSA


Cariyos Panji Narawangsa ing serat punika namung kajujug. Boten kawiwitan saking cariyos murcanipun Dewi Candrakirana utaawi wontenipun tiyang estri lumebet dhateng kasatriyan ngaken-aken Dewi Sekartaji nanging anjujug lajeng anyariyosaken bingahing penggalijipun Sang Nata ing Jenggala, dene sanajan santun rupi, Dewi Sekartaji sampun wangsul, sarta ingkang raka, Sang Panji, ugi boten anelaki, taksih lestantun tresna malah welas dhateng ingkang garwa, mratandhani, bilih ingkang putra pancen setya dhateng garwa.

PUPUH I
Asmarandana

 1. Bungahe marwata siwi, wong agung Cintakapura, miarsa hature Raden, dhuh Raden anak manira, nyawang kang Dhawuhmarma, sukur ing Bathara luhung, setya tuhu manahira.

 2. Angandika Sri Bupati, heh Kaki Nilaprabangsa, arinira Raden Sinom, arsa ingsun panggihana, lawan Candrakirana, mumpung becik taunipun, ing besuk Buda Cemengan.

 3. Paran kasanira patih, wot sekar Kudanawarsa, saman atur sembahe, sewu jumurung patikbra, lan karsane narendra, leres karsane Sang Prabu, amrih arjane nagara.

 4. Yen mangkono kakang patih, punggawa kabeh sawisa, wangunan caosa kabeh, gawea bangsal kang pelag, genya amasang papan, yen medal ing alun-alun, benjing ingayap ing putra.

 5. Miwah kaki Jodhi pati, ingong pundhut sukanira, kerana prihen ramene, awot sekar ingkang putra, paduka ji sandika, angayahi dhawuhipun, Sri Narendra ing Jenggala.

 6. Lan sira wetokna kaki, donya ing Cintakapura, amriha sukane kabeh, mesakake Kaki Putra, upama sun ringkesa, kyan apatih nembah matur, patikbra dhateng sandika.

 7. Angandika Sri Bupati, heh Tumenggung Adiraja, apan ta sira sung konkon, matura yayi Narendra, Kaki Prabu ing Daha, yen putrane uwis rawuh, nanging mangke salin werna.

 8. Lan matura yayi Aji, akarsa sun rengga-rengga, iya ingong arak maneh, kalawan Kaki Satriyan, kaya duk masih kenya, yan Ki Putra besuk temu, den gawaa marang Daha.

 9. Tumenggung Kalamisani, maranga Tegal Pucangan, matura ing kakang embok, Nyai Ageng ing Pucangan, pondhongana den enggal, pulunane yen salin rupa.

 10. apan sampun awotsari, punggawa kalih dinuta, Sang Nata hengkar ngadhaton, Raden Putra Kasatriyan, mantuk ing dalemira, Ki Putra ing Narabangun, sampun eca manahira.

 11. Akathah kang badhe selir, anging dereng cinangkraman, pan samya wanodya kaot, awatara kalih dasa, ana anak wong desa, ana anake wong gunung, ana trahing beboyongan.

 12. Samya amepek birai, weneh ana gubah sekar, mapag ing paregolame, ana kang anampa toya, weneh ambekta wida, warnane samya yu-ayu, sedheng ngolah guladrawa.

PUPUH II
Dhandhanggula

 1. Sakathahe ingkang para selir, apan samya angraupi putra, arerasan sarowange, sadaya sami muwus, ingkang wasta Ni Citraresmi, katuwone waking wang, gung gawe cecenthung, nora nana priyembada, saben dina melarangi kembang ramping, teka nganggur kewla.

 2. anauri Nini Nawangresmi, bener bok ayu wecananira, Ki Putra kaningayane, kang kaya awaking sun, nora ketang utang anyilih, lapake olah slira, asaos wong agung, sapa bisa nglakonana, salawase apepilis tiwas aking, baya dipun rampida.

 3. Alon mojar Ni Sundayaresmi, kaningaya Raden Kasatriyan, awaking sun katuwone, amangan sarta tuwuk, sinjang lungset asalin, esuk sore wewida, nora dipun ambus, mila kang ati alara, pae bocah meneng yen awareg bukti, aran wus padha tuwa.

 4. Kawarnaa Raden Panji prapti, apan lajeng dhateng palataran, kang kuda sinirigake, nyemethi nagasantun, sekar mawur tiba ing siti, para wanita sadaya, pan sami angrebut, weneh amicara ing nala, kadingaren Raden nitih turanggi, baya wus mari brangta.

 5. Sigra tumurun saking turanggi, wau sira Raden Kasatriyan, para manis enggar kabeh, weneh masuh sampeyan kalih, ana anungsung warta, rahaden amuwus, iya gusti nira prapta, kusuma ayu ing Daha asalin warni, saking ing pangumbaran.

 6. Sailange saking Tilam Wangi, dipun gawa ing Bathari Durga, mapan akeh cintakane, pan salin warnanipun, cilakane kapati-pati, alane pan kaliwat, awake lir lumbung, kulite kadi pandhoga, atiningsun sangsaya awelas asih, dene apindha buta.

 7. Sigra lengser sira Raden Panji, wus pinarak neng ing bale kambang, para manis atap kabeh, Ki Putra Marabangun, sigra mundhut pustaka adi, Rama lan Bratayuda, anulya tinembangi, swara lir ngalapna jiwa, nora dangu nulya maos mayat miring, watawis sigang pada.

 8. Ni Ragil Kuning anulya prapti, alon matur dhumateng Kang Raka, sarwi gumujeng ature, kakang kawula wau, angedusi Putri Kedhiri, rema jatha agimbal, tingginya gamrudug, awake kaya pandhonga, wulu awak aketel lan isi tinggi, kakang kawula kula tan sotah.

 9. Sakalangkung enek kang ati, malah kawula mutah ping sanga, tan kelar mambu entute, dhuh kakang aturing sun, nadyan nyata Putri Kedhiri, aran asalin warna, awake lir lumbung, kakang den gawe punapa, anauri Raden Inu Kartapati, ngethengeken wong tuwa.

 10. Nadya warnaa lir werjit cacing, ujer nyata Kusuma ing Daha, iku jer kakangmu dhewe, yen wis panggih lan ingsun, kakangira pan ayu maning, lagi cobaning dewa, marang awaking sun, Ragilkuning alon ngucap, sinten weruh benjing kadi widadari, jer mengko lir denawa.

 11. Para manis abela prihatin, pan kasaru Ki Prabangsa prapta, lawan kadang kadeyane, ingkang rayi rinangkul, payo yayi ambeksa rangin, kangen temen pun kakang, lami nora nginum, punapa winalang driya, parandene Sekartaji sampun prapti, kuciwa malih rupa.

 12. Ingkang rayi alon aturneki, angladosi kawula pangeran, tan kawarna ing polahe, asrang gamelan umyung, sampun mider kang ponang larih, arak tape waragang, jenewer lan anggur, senggaknya lir gunung kadya kedhasih, keploke atimbalan.

 13. Apan sadaya wuru kepati, sakathahe kang kadang kadeyan, apan sami wuru kabeh, wus bubar kang anginum, Ki Prabangsa tinandhu mulih, miwah Ki Panji Putra, Pamberek Pamecut, Jejetan lawan Antunan, samya wuru pra samya tinandhu mulih, sadaya binabayang.

 14. Kacarita enjingipun malih, Panji Putra nimbali Prasanta, lawan Dhoyok sakarone, sira padha ngongutus, ngulatana ingkang prayogi, kang gawa kembar mayang, kang anom kang bagus, kakang kang maksih jejaka, ulatna ing desa ingkang paminggir, kang pantes dadya patah.

 15. Sampun kesah wulucumbu kalih, karsanira angulati patah, kang bagus anom dhapure, Ki Putra masih lungguh, Ni Onengan den tetakeni, apa sinjange rara, kala mentas adus, kalawan sengkang apa, kakangira Kusuma Adi Kedhiri, matur Dewi Onengan.

 16. Sakeh sinjang wastra ingkang Adi, apan cupet tan wonten sedhenga, dadak nyambungi sinjange, sakehe kalpika gung, sami sesak munggeng dariji, kakang gegelanging wang, kala maksih timur, punika dados kalpika, sakathahe kang sengkang datan mantesi, sami lobok sadaya.

 17. Ingkang raka angandika aris, besuk uga rara kadangira, ayu lir Ratih warnane, kang rayi pan sumaur, mendahane kayaa dhingin, tumrap kula lananga, tan sudi angingus, hangur akramaa liya, raden rengu den thothoki Ragilkuning, muthah lengser jro pura.

 18. Ana ingkang canarita malih, Nyai Ageng Tegal Kapucangan, Pandhita rara jenenge, langkung prihatinipun, saicale Putri Kedhiri, dereng miarsa warta, yen kang putra rawuh, Pandhita rara alenggah, Ki Tumenggung Kalamisani gya prapti, matur sarya awot sekar.

 19. amba ingutus dhateng Dewa Ji, rayi paduka atur uninga, paduka katuran age, yen putranta wus rawuh, ingkang musna kala ing wengi, anging asalin warna, salira lir lumbung, kalangkung welas Narendra, pan akarsa dipun panggihaken malih, lawan Putra Paduka.

 20. Kalangkung bungah ingkang panggalih, Pandhita Rara kalungkung trustranya, nahan kawarna lampahe, apan anitih tandhu, lampahira Ni Kili Suci, antawis kalih dasa, ingkang mikul tandhu, datan kawarna ing marga, Kili Suci ing Jenggala sampun prapti, nulya manjing kadhatyan.

 21. Pandhita Rara manjing ing puri, aningali mring Candrakirana, angadeg gegetan tyase, sigra Rahaden Galuh, malajengi nungkemi sikil, Nyai Tegal Pucangan, amicareng kalbu, baya karsane jawata, anakingsun Putri Adi ing Kedhiri, awarna kaya buta.

 22. Pandhita Rara amuwus aris, mendah wruha ing sudarmanira, sira rupamu mangkono, paran darunanipun, sira nyawa amiliha warni, ya ta Candrakirana, alon denya matur, kalane kawula murca, dipun bekta dhateng ing Bathara Durgi, sinelehken pasetran.

 23. Sakeh dewa sami nupatani, milah ulah ulanta nanadhang papa, dewa nupatani kabeh, anging kawula besuk, saya ayu lir widadari, sira Pandhita Rara, awelas tyasipun, rinangkul Candrakirana, adhuh Rara pepulunaningsun iki, dene nora kayaa.

 24. Abusekan wong ing sanagari, apan sami acaos dandanan , prantine wong duwe gawe, weneh gawe carumpung, kang saweneh tandhu lan joli, ana karya taratag, ana oleh sekul, busekan wong sanagara, kang saweneh acaos kebo lan sapi, samya wong kasinoman.

PUPUH III
S i n o m

 1. Yata sinegeg samana, kocapa Putri Kedhiri, sinendhal mayang mring dewa, tinibakken ing wanadri, langkung kawelas asih, binuncang Bathara luhung, kinarya lelampahan, kusumadi ing Kedhiri, lara nangis sambat putra ing Jenggala.

 2. Kang karasa manahira, kala sare lawan laki, aneng jroning pepajangan, kusuma dipun keloni, wau marang kang laki, lir angimpi manahipun, kala tiba ing wana, sesambate lir Sundari, kang sinambat pangeran ing dhawuh marma.

 3. Ingkang kasongan ngakasa, kang kasangga ing pratiwi, apan ta nora tandhinga, kaya Dewi Sekartaji, Putri Adi Kedhiri, kang anama Raden Galuh, kusuma ing Mamenang, minangka sarine bumi, iya iku musthikane jagat raya.

 4. Ayune tanpa tandhinga, kusuma yu ing Kedhiri, amung wadane satunggal, dene tan bisa anangis, lamun kusuma runtik, pegel kaku manahipun, lamun kapegat tresna, tan pegat puteking ati, timur mula pan nora bisa karuna.

 5. Ujare wong padhalangan, yen ana kirana nangis, iku dhedhalang korekan, yogya atakona malih, kusuma di Kedhiri, wong anteng ayu aruruh, jatmika solahira, aris aririh yen angling, lamun mesem lir angalapena jiwa.

 6. Tegese anteng jatmika, nora darbe tingal malih, nora darbe tingal malih, nora lali dewanira, datan amemar kapti, marang Ki Wanengpati, tegese kusuma ruruh, yen kala angandika, abener amemarahi, basa ruruh tan lali duga prayoga.

 7. Laminira aneng wana, kacatur samadya warsi, kalangkung kawelas arsa, tan adhahar tan aguling, ingkang kacipteng ati, tan liyan Ki Marabangun, ingkang sinambat tresna, Raden Inu Jayengpati, kaningaya priyayi Cintakapura.

 8. Baya ta nora supena, priyayine Wanengpati, kakang emas Kastriyan, ujare tresna ing mami, sanggupe bareng lalis, anunggal candhi lan arung, priyayine Jenggala, teka cidra ing ubanggi, kaningaya dipateni Kasatriyan.

 9. Raden Kuda Rawisrengga, teka tega pisah mami, priyayine Kasatriyan, paran polahira kori, sapa ingkang ngadosi, Ki Undakan Wireng Luhung, nadyan silih kathaha, para manis badhe selir, nora padha lan cethine ingkang murca.

 10. Karasa tyase kusuma, kang rama myang ibu sori, amicara jroning nala, adhuh rama Paduka Ji, tanapi ibu sori, adhuh yayi Wukirsantun, adhi ajeng Mindaka, sira akulaka warti, lah karia yayi emas Wukirsekar.

 11. Alami aneng ing wana, tansah amangun prihatin, langkung risak manahira, sarira tansah winanting, madhep Bathara ening, datan aetang pakewuh, yayah rena tan ketang, ing rama ibu wus lali, kang karasa amung papane sarira.

 12. Akathah cintakanira, maring ing Bathara ening, iku pangraosing manah, kusuma tansah wiyadi, pan arsa ngesthi pati, sarira lupa anglayung, acecoba bancana, sura legawa ing pati, nutuh raga lah Sekartaji matia.

 13. Munggah ing sanggar langgatan, kusuma muja semedi, pinatekken raganira, pejah ing sajroning urip, tan ana kang akesthi, amung Bathara kang Luhung, sidhakep suku tunggal, amung dewa kang kaesthi, akeh swara anging nora kapiarsa.

 14. Wau ta Resi Narada, medhun saking ngawiyati, arum wijiling wacana, adhuh yoganingsun Nini, lah luwarana Nini, genira muja aminggu, durung mangsane nyawa, Kusuma tilara ragi, amung sira Putri Adi marcapada.

 15. Apa sira tedha nyawa, awecaa dipun yekti, anging ta panjaluking wang, aja sira malih-malih, sira muja semedi, akeh dewa padha ambruk,  yen enak manahira, dewa kabeh padha muji, Kaki Putra kantaka sapungkurira.

PUPUH IV
P n g k u r

 1. Mantuka Nini Kusuma, yayah rena sadayana prihatin, Ki Putra ing Marabangun, siyang dalu kantaka, kaya edan Ki Undhakan Wireng luhung, tan ana ingkang kacipta, amung sira siyang ratri.

 2. Kagyat Kusuma ing Daha, amiarsa swara ingkang dumeling, sidhakep winudha sampun, mendhek sang lir kusuma, sigra matur kusuma wacana arum,sinten ingkang asung swara, jawata kaeksi.

 3. Duh kawula kaki dewa, arsa wikan dhateng paduka kaki, leheng ngatingala ulun, kawula arsa wikan, wau Resi  Narada manabda arum, iya Nini tingalana, ingong eyangmu Nini.

 4. Iya Nini tingalana, alinggiha Nini dipun abecik, pun kaki mangkya pitutur, polahe lakinira, apan ana angaku aran sireku, karsane Prabu Jenggala, arsa pianggihken malih.

 5. Matur Sang Kusuma Rara, sapa sinten ngaku Putri Kedhiri, mojar Sang Bathara luhung, Nini wong pejagalan, ingkang ngaku warnanira Raden Galuh, sakehe wong ing jro pura, padha kasamaran Nini.

 6. Kagyat kusuma ing Daha, amiarsa warta Bathara luwih, amicara jroning kalbu, wong agung Kasatriyan, samar temen Ki Putra ing Marabangun, iku baya pan kinarya, lelakone awak mami.

 7. Yen makaten kaki dewa, pan kawula kaki tan arsa mulih, awirang mantuk pukulun, kawula kaki dewa, luhung lamun dhatenga pejah pikulun, mendah ucaping Jenggala, kasusatan idhep isin.

 8. Anggur ingsun den punggela, delap urip sira bok Sekartaji, tan dremanira kalangkung, wirang ing ibu rama, sampun takdir apa nutuh sliraningsun, saya angles manahira, Hyang Narada wus udani.

 9. Surasane manahira, nulya angling dhuh yoganingsun Nini, aja sira leng-leng mangu, wus prentah jawata, lampahanalah Nini yoganing ulun, pacuwan kirang percaya, pan sira singong kasihi.

 10. Mesakaken Jakinira, nadyan krama pan durung jatukrami, lah muliha Nini Galuh, pun kaki rena suka, nulya nembah Retna Kirana amatur, kawula tur pejah gesang, langkung lenggana Hyang kaki.

 11. Kang liya saking punika, saparentah kawula anglampahi, nadyan tumeka ing lampus, mojar Sang Hyang Narada, lah hidepen ujaringsun Nini Galuh, datan kena ngowahana, wus pasthine sira Nini.

 12. Sang Dyah angling jroning nala, wus pinasthiya baya awak mami, kawratan tan bisa muwus, apegelatining wang, dene nora lenggana ing sang ahulun, kaya ngapa polahing wang, lamun kapaido benjing.

 13. Wuwuh wirang ingsun dahat, dene uwis ana angaku mami, luwung baya awakingsun, kapiandela ingwang, apan mesem Resi Narada lon muwus, aja maras atinira, ingsun amomong Nini.

 14. Dene kurang kang percaya, ing jawata mangkene karsa mami sira ngong dadeken kakung, ingsun salini rupa, malebua ngawulaa karsaningsun, maring Ki Putra Jenggala, ing kono nggonmu pepanggih.

 15. Matur Kusuma ing Daha, benjing lamun wus prapta ing nagari, kawula nedha pukulun, panggiha Raden Putra, anauri Sang Narada manis arum, lah Nini kurang percaya, wus mijila dipun aglis.

PUPUH V
M i j i l

 1. Yen makaten karsane Hyang kaki, tan lenggana ingong, Hyang Narada aris ing delinge, iya iku Nini karep mami, mangsa ingsun Nini, amriha ing dudu.

 2. Warnanira arsa sun salini, ingkang ayu kaot, awarnaa kakung kang ambancer, lawan karsane dewa kang lueih, estokena Nini, iya putuningsun.

 3. Tan antara sirna warna estri, dadi kakung paot, anging rada langguk pasemone, ngularana sajagat tan olik, geter anauri, ngawiyat gumuruh.

 4. Resi Narada gumuyu angling, adhuh putuning ngong, dadi kakung abagus warnane, apan kaya Kamajaya ngalih, ngulatana ugi, sajagat tan nemu.

 5. Alon matur kang amilih warni, myang kaki turing ngong, swara ulun masih wantah bae, dereng saling masih duk ing estri, kuciwa sayekti, lamun datan patut.

 6. Resi Narada gumuyu angling, iya putuning ngong, sinalina swaranira Raden, tan hantara swarane wus dadi, arenyah tur manis, rada grathul-grathul.

 7. Resi Narada ngandika aris, lah ta putuning ngong, datan ana kang winaon maneh, swaranira apan uwis salin, dadi sira kaki, wong bagus anulus.

 8. Apan sira apaesa kaki, dimen saya kaot, sun pantese lawan busanane, Hyang Narada nyipta busana glis, pranteng ngarsa nuli, kang wastra sinambut.

 9. Arja kekampuh jingga linud ing, parada bar ambyor, pan sinuji ing sastra tirahe, ngagem paningset mandhala giri, sinawang ngrimangi, bebadhong kekalung.

 10. Linancingan cindhe kara abrit, linud ing peraos, dhuwung tinaturangga pendhoke, alabuwan ukiran sinemi, awewen mas abrit, dhuwung parung santun.

 11. Ajamang mas asumping mantesi, pinatik retna byor, sumping capaka klawan rondhone, ginubah sinukmaguna ngrawit, kang amalih warni, tuhu yen binagus.

 12. Lir Hyang Asmara angemu brangti, baguse katonton, Sang Hyang Narada leng-leng driyane, aningali kang amalih warni, anjoto tan pangling, pan arsa rinangkul.

 13. Putuning ngong wong bagus respati, tan ana winaon, wus apatut lawan busanane, lah ta sira sun wehi kekasih, kang sembada kaki, lan sawarnanipun.

 14. Iya sira anama mas kaki, lan proyoganing wong, Ki Undhakan Narawangsa raden, peparaba Wasi Jayengresmi, angakua benjing rare teka gunung.

 15. Wis mulia mring Jenggala anging, kaki wekasing ngong, aja liyan sira jujud raden, ngawulaa maring Raden Panji, yen tinakon Nini, tatanen yen matur.

 16. Nenontona wong binayangkari, ing besuk Buda Pon, Raden Kasatriyan pangarake, pinanggihken lan Ni Sekartaji, wus karia kaki, manira mit mantuk.

 17. Kang malih warna ngaturi bekti, sumungkem ing pangkon, Hyang Narada mumbul kayangan, kari anggana kang malih warna, Wasi Jayengresmi, tedhak saking gunung.

 18. Kang sinedya ing Jenggala manik, karsane senonton, lamun Raden Putra ing mangsane, Buda Cemengan binayangkari, Wasi jayengresmi, lampahe lestantun.

 19. Wong Jenggala lanang wadon kerig, padha anenonton, padedesan karang dhukuh pereng, lungsinira sami meningali, dennya ngarak benjing, Raden Marabangun.

 20. Kawarnaa Wasi Jayengremi, kang abagus anom, kang kapapag mirut bali maneh, sami gawok denira ningali, padha ngiring-iring, maring Raden Gunung.

 21. Pan atembak ingkang neningali, ana angling kang wong, dene kaliwat-liwat baguse, lir Hyang Asmara, pantese Ki wasi, Sr Nata karuwun.

PUPUH VI
S i n o m

 1. Pan sami leleng kasmaran, sagunge para pawestri, katemben desa tumingal, mring wong bagus linuwih, wenenh becu tan angling, saweneh nora amuwus, ngendi wismane baya, Ki Wasi kang lagi prapti, bagus temen kaya dewa kamanungsan.

 2. Sakehe rerencek desa, samya tanya melas asih, pundi ingkang kawingkingan, miwah kang kasedyeng galih, gumujeng sarwi angling, Kuda Narawangsa tengsun, atetakon na apa, dene teka nyalawadi, atetakon ragane pepathak desa.

 3. ana dene wismaning wang, aldaka ing Andongwilis, kaloka ing pramudita, Ki Wasi Anjayengresmi, dadi kondhang pawestri, lelanjar lawan bebakul, lan aku prasudukan, dadi lelancuring wukir, aku uga bocah ladak kuwarisan.

 4. Dadi bebanthenging arga, ana dene karep mami, sumedya marang Jenggal, ingsun arsa neningali, pangarake Apanji, ia lawan Raden galuh, apa warnane baya, sujalma kang aran Panji, pangarake apan ingsun arsa wuninga.

 5. Kathah solaing wanodya, samya kasmaran ningali, mring Undhakan Narawangsa, dene swarane amanis, piyarsa daut ati, sembada lan kang anembung, wau ingkang kocapa, wulucumbu  kang tinuding, Sadulumur kalawan Menak Prasanta.

 6. Wong loro lagya raraywan, Ki Sadulumur ngacuwis, angamyang sadalan-dalan, juwehipun angliwati, dangu-dangu ningali, yen ana wong rubung-rubung, Sadulumur angucap, rubung-rubung apa ta wong adu ayam.

 7. Payo dhoyok pinaranan, Menak Prasanta nauri, kiraka wonten punapa, wau ingkang den tingali, piye kiraka aglis, saksana padha lumaku, Sadulumur Prasanta, prapta ngarsane Ki Wasi, pan melompong kasmaran denya tumingal.

PUPU VII
Asmarandana

 1. Angalem sajroning ati, iki wong bagus utama, dene tan ana winaon, Ki wasi kang lagi prapta, dene ta kaya kembar, iya lawan gustiningsun, Raden Putra Kasatriyan.

 2. Ki Menak Prasanta angling, saking ing tambet kawula, inggih dhateng making angger, teja-teja sulaksana, dene anyar katingal, leksanane wong abagus, ing wingking pundi pinangka.

 3. Kaping kalihe wong benthing, ing ngajeng pundi sinedya, tigas kawuryan rahaden, sinten sinambating nama, angling Ki Narawangsa, sira atakon maring sun, manlemu pinangkaning wang.

 4. Ing wukir Cemarawilis, manlemu wismanira, ana dene kasihing ngong, Ki Undhakan Narawangsa, iya jejuluking wang, Ki Wasi Anjayengsantun, bocah ladak kaduluran.

 5. Mila tedhak saking wukir, arsa malebu ngawula, mring ingkang dadi panganten, mokal yen nora arsaa, ingsun cinacad apa, amupukhi ing aguna.

 6. Menak Prasanta nauri, estu yen Rahaden Putra, pan arsa binayangkare, lan Dewi Candrakirana, benjang Buda Cemengan, anenggih pangarakipun, gih daweg kapasang yoga.

 7. Lamun singgih sang apekik, arsa malebu ngawula, inggih dhateng Raden Sinom, kawula dadosa marga, ingkang anglarapane, inggih dhateng sang abagus, sampun dikawalang driya.

 8. Kaping kalihipun malih, inggih kawula punika, dhapuripun awon-awon, kang wulucumbu Rahadyan, Putraning Dhawuh marma, lampah kawula ingutus, ngulati badhe pepatah.

 9. Inggih kang prayoga enjing, kang anggawa kembar mayang, mendah Rahaden sukane, Kuda Jayengsekar riyak, iku aku dudu wong punuk, datan gelem ngembar mayang.

 10. Pantese Rahaden Panji, manthuk-manthuk nunggang jaran, aku angapit ngisore, iya jejalukaning wang, angling Menak Prasanta, gih-inggih sang – a – bagus, sampun dika walang driya.

 11. Kawula kang anyaguhi, saking pamundhutanira, Rahaden Arya wiyose, langkung ambek palamarta, aris kang pangandika, amuruki kang balilu, angapura ingkang dosa.

 12. Samana pan sampun kering, marang panakawan karo, kalangkung suka kang manah, sira Menak Prasanta, pituwin Ki Sadulumur, angrasa yen angsal karya.

 13. Kang kari samya geng brangti, sakehing para wanodya, dadya amirangu kabeh, lali gaweanira, dadi kembang wacana, sandhung jegluk tiba gabrus, sambat Kuda Narawangsa.

 14. Nengna wau kang lumaris, warnanen nagri Jenggala, dandanan sampun cumaos, parabote wong angarak, lan kang dadya tontonan, pan donyanira tinawu, Sri Narendra ing Jenggala.

 15. Datan pegat siyang latri, kasukan Rahaden Putra, lan kang pra kadeyan kabeh, miwah Putra ing Mamenang, Raden Prawatasekar, samana pan sampun rawuh, dhateng nagri ing Jenggala.

 16. Warnanen Dyan Sekartaji, pinarak aneng witana, ingayap ing pawongane, siyang dalu awiraga, nora saya ayuwa, wuwuh saya anggarebyuh, sarira winada jenar.

 17. Sira Raden Wukirsari, munggeng ngarsane kang raka, amarikelu mijil ingusapan, aningali kang raka, dene salin warnanipun, sadhatenge pangambaran.

 18. Langkung beda lan kariyin, Dyan Dewi Candrakirana, sarira lir tambur amoh, sambada lan dedegira, kadi Bathari Durga, kang ingame siyang dalu, pan amung Rahaden Putra.

 19. Kaya agea kapanggih, siyang dalu lir gerantang, nuli kinen manggihake, iya lawan Rajaputra, Dewi Candrakirana, apan tansah gedrag-gedrug, emban inya samya latah.

 20. Ya tan Raden Wukirsari, tumungkul angemu waspa, miarsa pangandikane, Dyan Dewi Candrakirana, nora mambu wanodya, solahe lir pendah kakung, baya wus karsaning dewa.

 21. Warnanen wau Ki Wasi, ingiring mring panakawan, Sadulumur Prasantane, wus prapta ing Kasatriyan, abdi karo tur mendhak, Paduka karsaan kantun, kawularsa tur uning.

 22. Dhateng gusti Raden Panji, angling Kida Narawangsa, iya ingsun kari kene, man lemu lah malebua, matura Rajaputra, karone sampun malebu, marek ing Raden Putra.

 23. Ngandika Rahaden Panji, kaya paran ingsun duta, apa sira oleh gawe, umatur Menak Prasanta, inggih gusti pan angsal, kathahe tiyang sapuluh, ingkang badhe dados patah.

 24. Angsal ulunta prayogi, kinen bekta kembar mayang, bagus maksih anem-anem, lan malihipun kawula, angsal wasi satunggal, lagya tedhak saking gunung, wasta Kuda Narawangsa.

 25. Bagusipun anglangkungi, sajagat tan wonten memba, datan wonten kang winaon, kadya kembar lan Paduka, nanging ta kaotira, saking tawa tawisipun, singa ingkang asepuha.

 26. Neng margi kawula tari, pan purun kawula bekata, nanging satunggil cacade, Ki Undhakan Narawangsa, datan waged abasa, pangucape rada langguk, langguke pan amor karsa.

 27. Angandika Raden Panji, kakang sira tinambalana,  ingsun arsa wruh rupane, ingkang aran Narawangsa, ingkang bagus utama, Prasanta nembah tumurun, pan sampun prapta ing lawang.

 28. Wus panggih lawan Ki Wasi, angling Ki Menak Prasanta, lah daweg Sang Prawira Nom, jengandika ingandikan, dhateng kanjeng bendara, Kuda Narawangsa manthuk, apan sarwi angandika.

 29. Manlemu sun janji dhingin, ingsun nora bisa basa, yen kanggo mangkene bae, sanadyan ta gustinira, yen kurang palamarta, pasthi aku amit mantuk, tan ajrih Putra Srinata.

PUPUH VIII
S i n o m

 1. Mojar Ki Menak Prasanta, sampun walang driya malih, Raden Putra ing Jenggala, balaba alus ing budi, ngapura wong kang sisip, anuduhena kang luput, ngapura kang adosa, samana pan sampun kering, sira wau Ki Undhakan Narawangsa.

 2. Nuli malebet gapura, lelakon macan angelih, lembehan korakan kontal, dhuwunge sogleng respati, lewane jungkar angin, sarwi kampuhe sinadhung, riyak gajah ameta, mandheg layangan tinolih, sareng mulat Ki Wasi lan Raden Putra.

 3. Dupi tempuh ing paningal, lit kilat barung lan thathit, lir sinendhal kang wardaya, Rajaputra aningali, Ki wasi Jayengresmi, manahe teka kumenyut, lir pendah panjangputra, tiba ing sela binanting, pyar ring tingal dene datan paja muga.

 4. Kaya amor ing paningal, lan Ki Wasi Jayengresmi, angandika Rajaputra, panabdane mambu ati, lah katuran mas yayi, kusuma mas yayi, kusuma kang lagi rawuh, kawula tan nyanaa, tan supen jroning guling, yen andika tumedhak ing Kasatriyan.

 5. Pan sampun tata alenggah, Ki Wasi lan Raden Panji, angandika Rajaputra, lah ta ingsun basa yayi, saking reseping ati, ngaku sadulur wong bagus, dadya kadang taruna, Kuda Narawangsa angling, sun tarima saking ing pangakunira.

 6. Ngandika sang Narpaputra, katambetan ingsun sulaksana, tejane ing wong abecik, sulaksanane yayi, dene ta anyar kadulu, wingking pundi pinangka, miwah kang kasedyeng ati, sajatosipun kakang tigas kawuryan.

 7. Sinten sinambating sekar, saking tambetingsun yayi, mesem Kuda Narawangsa, kang sabda apahit gendhis, lamun tambet ing mami, ingsun jalma teka gunung, dene praptaning wang, ing wukir Cemarawilis, tau tata tau jana seseliran.

 8. Ki Undhakan Narawangsa, Kasatriyan aran mami, dene ta jejuluking wang, Ki Wasi Anjayengresmi, sambada jeneng mami, pan aku anom abagus, amumpuni ngaguna, pan aku praptameng kawi, aku uga wong baranyak kaduluran.

 9. Awanter amara tangan, pan aku rada bambang pring, dadya kondhanging wanodya, pan dadi kidung kakawin, dene para pawestri, aku uga lare jendhul, sira tukua warta, ing wukir Cemarawilis, mila karan Wasi Kuda Jayengsekar.

 10. Ana dene karyaning wang, mila tedhak saking wukir, wartane nagri Jenggala, ana wong binayangkari, ingsun arsa ningali, pan tembe durung wikan, aku katemu ing margi, lan manlemu pan aku banjur diajak.

 11. Ragane ta baya sira, kang arsa binayangkari, angandika Rajaputra, apan yayi, arsa binayangkari, iya lawan Raden Galuh, mesem jroning wardaya, Kuda Narawangsa angling, Kasatriyan ingsun amidhanget warta.

 12. Kang aran Candrakirana, Kasusra yen ayu luwih, sajagat tanpa sasama, Putri Adi ing Kedhiri, Sang Rajaputra angling, iya kaladuk rumuhun, kalane durung ilang, nyata yen ayu linuwih, nanging mengko satekane pangumbaran.

 13. Sekartaji malih warna, alane anggleliwati, salirane kaya gajah, mila langkung welas mami, marang Dyan Sekartaji, dene tan dreman kalangkung, dene nora kayaa, kang ati kaya jinait, aningali mring Retna Candrakirana.

 14. Miwah rama Sri Narendra, kalangkung welas ningali, marmane yayi manira, pan arsa binayangkari, Ki Wasi Jayengresmi, suka gumuyu sang abagus, mojar sarwi ariyak, loro arane geringsing, den prayitna sira uga Kasatriyan.

 15. Pan akeh wong mendha-mendha, kawruhana jaman mangkin, palihan lan larang pangan, pepati angrerebuti, tan wruh nglimang sukoni, kasusu ing butuhipun, Raden Putra Jenggala, ing galih datan kadugi, ing wuwuse Ki Undhakan Narawangsa.

 16. Angandika Rajaputra, yayi Wasi Jayengresmi, sira ngawulaa mring wang, haywa sira mulih-mulih, apan ta sira yayi, manira aku sadulur, sira yayi manjinga, kadangsun sudara wedi, ingsun nora duwe kadang amung sira.

 17. Angling Kuda Narwangsa, alah iya Raden Panji, apan ta wus katarima, pasihanira ing mami, tan bisa amangsuli, reh ingsun iki wong bagus, nora bisa akrama, lan maninge Raden Panji, aku uga wong bagus widigdeng sastra.

 18. Manawa ta kurang sabar, manahira mring mami, ngawulakaken maring wang, kawruhana meda mami, apan ta ingsun ugi, tan keana kapenceng ngayun, apan rada cugetan, panas baran putung ati, bok manawa sira Panji tan derana.

 19. Lan malihe medaning wang, sandyan ta sira Panji, aweh prentah marang ingwang, yen nora patut ing tulis, iku aku tan keni, sayekti sira sun suduk, wutah jaringanira, aku uga wong bambang pring, panas baran awanter amara tangan.

 20. Yata mesem Rajaputra, pangandikanira aris, ingsun sumangga ing karsa, apan iya sun turuti, nanging ta emas yayi, aja sira mantuk gunung, welasa mring pun gunung, welasa mring pun kakang, idhep-idhep sira yayi, pan prayoga atulung karamat bejat.

 21. Mesem Kuda Narawangsa, kang manah kadya jinait, yata Putra ing Jenggala, ingeseman mring Ki wasi, angles karaseng ati, Kuda Narawangsa muwus, lan maning Kasatriyan, medaku sun janji dhingin, bok manawa seli lawan kadangira.

 22. Yen padha dhemen maring wang, pan aku wong anyelanthir, aku uga nora kena, yekti padha sun ladeni, nadyan kadangmu estri, yen kasmaran maring ingsun, iya sakehanea, amesthi ingsun ladeni, aku uga bocak ladak kaduluran.

 23. Nadyan silih garwanira, Putrane Raja Kedhiri, dyan Dewi Candrakirana, yen kasmaran mring mami, pasthi ingsun ladeni, aku wong bagus anulus, sanadyan sira uga, yen budi ingsun kembari, apan aku wani tandhing kadigdayan.

 24. Ngandika Rajaputra, yayo Wasi Jayengresmi, lah apa sakarsanira, apan ingsun anuruti, nadyan Si Sekartaji, lamun sira yayi ayun, ingsun dhateng sumangga, nora duwe ati serik, anging yayi sira aja lunga-lunga.

 25. Mesem Ki Wasi ngandika, lan maninge Raden Panji, sakehe kadeyanira, santana myang para mantri, Undhangana prasami, angidhepa marang ingsun, saosa karsaning wang, lan padha konen rersik, aku gething wong jalebut tan resikan.

 26. Ngandika Rajaputra, mring santananira Panji, poma sakeh kadanging wang, wadya sakeh para mantri, padha ngidhepa maring parenthahe ariningsun, Ki Kuda Narawangsa, padha sun prentahi yayi, Wasi sasat dewa Suralaya neka.

 27. Tumedhak ing Kastriyan, yen pangraose kang ati, yata kang para kadeyan, sadaya asaur peksi, tan lenggana ing kapti, nyaosi ing karsanipun, Ki Kuda Narawangsa, para kadeyan samya sih, ya ta mesem Wasi Kuda Jayengtilam.

 28. Ngandika Raja Pinutra, nadyan silih awak mami, apan ta kena suminggah, ing karsane yayi Wasi, yen tilaren upami, asuk sore ingsun lampus, lan haywa lunga-lunga, mung sira telenging ati, apan sira kang dadi panglipur brangta.

 29. Riyak Kuda Narawangsa, Ki Satria nyalawadi, pan iku dudu rerasan, kang bangsa anglipur brangti, aku dudu pawestri, pan nora layak pawestri, pan nora layak rinungu, mesem Rahaden Putra, panganikane mrang gendhis, lah ta yayi kaywa kaduk bela tampa.

 30. Tegese panglipur brangta, mung sira sadulur mami, pasthi nora betah pisah, lawan sira wong ambenthing, yen sira mulih yayi, pesthi ingsun nuli lampus, mangsa aweta gesang, karane yayi mas Wasi, haywa lunga welasa dhateng pun kakang.

 31. Nadyan mbenjing ingsun krama, apanggih lan Sekartaji, sira ingkang anggendhonga, iya marang awak mami, besuk yen ingsun panggih, Kuda Narawangsa muwus, lah iya Kasatriyan, pan ingsun nora kadugi, kaya priye atine wong gegendhongan.

 32. Raja Putra angandika, lah ta yayi Jayengresmi, tegese agegendhongan, ing benjing yen ingsun krami, apan ta sira yayi, kang ngrabekken marang ingsun, sira kang maesana, ariningsun wong asigit, yen siyaga sira ingkang basahna.

 33. Kalamun ingsun den arak, sira ngapita ing kami, kalamun ingsun amucang, sira ingkang anyaosi, amung sira mas yayi, aja adoh lawan ingsun, yen wus panggih upama, sira dadia pangarik, aja tebah mung sira kusumaning wang.

 34. Yata anulya ariyak, mungkur Wasi Jayengresmi, lah iku dudu rerasan, pan nora layak ing kuping, iku anyalawadi, Kasatriyan pangucapmu, yen kober marenana, aja mindho ngucap malih, aku wong aladak tur kaduluran.

 35. Yen Sekartaji upama, aku kogawe pangarih, aku wong bagus prawira, pesthi Dewi Sekartaji, kedanan maring mami, pasthine manira rasuk, mangsa wedia sira, baguse pan nora  kari, sira putra ingsun trahing gulakentar.

PUPUH IX
Dhandhanggula

 1. Yata angling Wasi Jayengresmi, kasatriyan jejalukaning wang, yen sira ngawulakake, sakeh remananingsun, saosana sore lan enjing, aja na ingkang kirang, jejalukaningsun, aku dhemen kampuh sawat, dhasar mori tulisane simbak mangsi, lah iku saosana.

 2. Lawan paningset pathola wilis, lancinganingsun cindhe jalamprang, tinaturangga kerise, ingkang tinatah murub, kandelane emas cinawi, landheyane pancula, ngungalan sinemu, akuluk kinanigara, datan arsa angangge jangkeping kalih, sapisan ingsun buwang.

 3. Lawan ingsun dhemen asesumping, cepaka wilis ingkang ginubah, sinukmeng tibeng bau, ingsun dhemen ganda kasturi, lah padha saosana, ganda ingkang arum, ingaran jebad kalembak, lah toyane chergulo tier mawar asri, saosa saben dina.

 4. Angandika sira Radyan Panji, yayi bok aja jebadan ganda, becik boreh sari bae, Ki Narawangsa muwus, sarwi riyak denira angling, pan aku Kasatriyan, pan dudu wong punuk, lan dudu bocah gorekan, nadyan gunung pan aku tau amukti, lan maninge kareksa.

 5. Yen tan sanggup ingsun pamit mulih, marang arga ing Ngrancangkencana, angur atapaa bae, Rajaputra gumuyu, gujengan bae manira yayi, lah aja cecugetan, sumakeyan bagus, lan sumakeyan wong dinama, mengkak-mengkok sithik-sithik nuli mulih, lir rabi tetariman.

 6. Alah iya ingsun kang nanggupi, nadyan wuwuha satus mangkana, anging ywa ta mulih bae, welasan marang ingsun, wong abagus sadulur mami, ingsun tan betah pisah, lan sira wong rangkung, mesem Kuda Narawangsa, lan maninge aku anjejaluk Panji, yen ingsun arsa dhahar.

 7. Lamun ingsun amundhuta bukti, selirira lan manggung sadaya, kang gawaa rampadane, anglangdenana mring sun, garwanira Si Sekartaji, angapita maring wang, iku kang sun jaluk, lan maninge selirira, roro sisih anggawa badhak ngepeti, iya yen ingsun dhahar.

 8. Aku uga Kasatriyan apik, dhedhaharan ingsun kawruhanaa, saosan sega wangen, konen nosoh ping pitu, lamun wuluh ingsun tan sudi, sadaya piring putra, ing rampadaningsun, aku doyan iwak tambra, dhog carubuk terung kerupuk ywa kari, lawan iwak belanak.

 9. Angandika mangke Raden Panji, aranana ingkang nora ana, pan ingsun sanggupi kabeh, luwiha saking iku, pan manira sanggup ta yayi, anging ta arining wang, aja mantuk gunung, welasa maring pun kakang, lamun sira muliha ingsun ngemasi, mesem dyan Jayengtilam.

 10. Kadeyanira Rahaden Panji, tumingal mring Kuda Narawangsa, agegolong katrisnane, dene wong abagus tulus, datan wonten dipun wahoni, keras kang pangandika, grathul-grathul arum, linge amulet ing driya, kadya kembar lan sira Rahaden Panji, lir satu lan rimbagan.

 11. Sira wau Raden Wukirsari, tumingal mring Kuda Narawangsa, tan kena tinambak luhe, ana kraos ing kalbu, miwah sira Rahaden Panji, anom denya tumingal, busangkaning kang luh, ing manah saya kagagas, aningali Ki Wasi Anjayengresmi, tan sah kumejot ing tyas.

 12. Angandika Wasi Jayengresmi, Kasatriyan ingsun atetanya, iku ana rare bancer, kaprenah ta apamu, alah iya punika yayi, kadangingsun taruna, dene kasihanipun, iya Radyan Carangwaspa, Panji Anom iku arane ta yayi, lah ta akunen kadang.

 13. Ki Undhakan Narawangsa angling, sun petheke Panji dulurira, petheke Panji nyaleweng, pan iku tangguhingsun, rada iku tangguhingsun, rada mlincur sungkan ing kardi, yata Dyan Carangwaspa, alinggih tumungkul, lan maninge ingsun tanya, iku sapa kang kampuh gadhung malathi, pamingset cindhe kembang.

 14. Iku yayi rine Sekartaji, Wukirsari Putra Prabu daha, lan ingsun kaprenah ipe, lah akunen sadulur, yata manthuk Dyan jayengsari, sajroning wisma ana, ingkang wanodya yu, sarenteg pangawak dara, pamulune akuning amerak ati, kaprenah apanira.

 15. Angandika sira Raden Panji, iya iku yayi kadanging wang, wuragil wanodya dhewe, lah akunen sadulur, sira yogya kang memarahi, mojar Ki Narawangsa, iya sadulurmu, prayogane pinanggihan, Putra Daha mring Rahadyan Wukirsari, tan ana kang kuciwa.

 16. Tansah kagagas sajroning ati, genya umulat Ki Narawangsa, miwah Rahaden Panji Anom, karawa Raden Galuh, pasemone Ki Jayengresmi, lawan Candrakirana, amung kaot kakung, pasang rakite sarira, apan tunggal saya karasa ing galih, teka mijil kang waspa.

PUPUH X
M i j i l

 1. Sru gumuyu Raden Wukirsari, ragane memoyok, kados pundi gen bucal wiyose, dhateng kakang nimbok Sekartaji, dadya warni esthi, kadang kula sepuh.

 2. Latah-latah Wasi Jayengresmi, Kapingkel Sang Anom, langkung suka angguguk guyune, ingsun sidhep sira nora asih, mring kadangmu estri, ya Si Gajah abuh.

 3. Den waspada ing tingal kang ening, ywa mengeng pangilon, awasena jroning paesane, tanpa katon amung kang ningali, yen dereng udani, akonen reraup.

 4. Mesakake kadangira estri, iya Wukirsinom, paran olihira ngundang Raden, kang kelangan pan sira pribadi, nadyan warna babi, jer kadangmu sepuh.

 5. Sira lanang yogya den tangisi, pan ika wong wadon, kang den kasihi mung sira Raden, sira kang yogya den gegandholi, sira Sekartaji, mengko mundhak kukuh.

 6. Lamun sira langkungana tebih, gegawanmu abot, lah cekelen dhadhungen gulune, momotana ambene den becik, bok medhaot ing margi, dhadhungen ing eduk.

 7. Lan gulune wehana kalinthing, lawan gentha loro, dimene rosa momotane, panirike riakate ngluwihi, yen ana wanadri, watek klinthing krungu.

 8. Pelananana dipun ainggil, wehana pepayon, silih den becik iya ambene, apus buntute sangkelat abrit, yen yun anunggangi, anyekela apus.

 9. Dyan winarna sira Sang Apanji, datan geguyon, apan sakalangkung pasihane, maring sira Wasi Jayengresmi, tan pisah sanyari, lan Sang Narpasunu.

 10. Kawarnaa Dewi Sekartaji, kang ana kadhaton, tansah amboyoing sarirane, wau kang arsa binayangkari, linadenan cethi, atap munggeng pungkur.

PUPUH XI
P a n g k u r

 1. Tansah ngadi-adi warna, Sekartaji besuse angliwati, binonyo sariranipun, paras kadi sesabrah, esuk-esuk angambil karya cecenthung, wong ireng aboreh jenar, kadya lele den bumboni.

 2. Sarwi angadhep rampadan, Sekartaji datan pegat abukti, gawok sakeh kang andulu, Dewi Candrakirana, iya salamine salin warninipun, nora jamak yen adhahar, sekul tigang bodhag enting.

 3. Ingayap kang para inya, angandika Ni Dewi Sekartaji, biyang aku apa patut, olehku awiraga, besok aku yen ketemu kakang brangus, lamun aku linggih jajar, ni inya turira aris.

 4. Kalangkung dening sembada, kadi Kamajaya lawan Ratih, asuka Sang Dyah gumuyu, sanget ajukakaan, pantes pisan apan aku Raden Galuh, ingwang Ni Candrakirana, Putri Adi ing Kedhiri.

 5. Enya biyung ingsun ganjar, iwak empal iya gegadhon mami, pawongan suka gumuyu, angling Candrakirana, lah sawangen aku biyung dhenok tanggung, sarenteg pangawak dara, jager-jager merak ati.

 6. Baya ta nganti punapa, aku iki pinanggihaken maning, kudu nganggo ebol ngasu, iya mangsa bedaa, nora betah ingwang, pisah lawan kangmas Panji.

 7. Jamak jenenge wong tuwa, lamun arsa angrengga wong tuwa, lamun arsa angrengga kaya dhingin, ginansarena ing laku, lawan anganti apa, nora arep nuli momong putu bagus, kuning balengah-balengah, tur lanang den kekuciri.

 8. Apa nora bungah lawan sun liling-liling, pawongan suka gumuyu, apan sarwi angiwa, pan kapingkel saweneh angucap, nora kayaa Sang Putri.

 9. Panggihe durung karuwan, Putranipun kinudang-kudang dhingin, umur kawan dasa dalu, ujare kasundhulan, lagi mengko gawok tumon nora tau, apa nora bosen mana, rong sasi babar ping kalih.

 10. Angling Ni Candrakirana, iya benjang biyang yen aku uwis, temu lawan kakang brangus, aku agandhang-gandhang, bari aku alembehan lengkung-lengkung, nuli ingemban tan kelar, sinelehaken ing wentis.

 11. Kakang brangus semu payah, teka seba aku welas ningali, aku mundhut cindhe gupuh, kakang brangus sun emban, aneng latar mider ing pethetan darung, sun kebuti kepet Cina, tur bari sun sesindheni.

 12. Lagi eca paguneman, Raden Wukirsari malebeng puri, angandika Raden Galuh, kene yayi linggiha, Raden Wukirsari majeng awot santun, suka Ni Candrakirana, mojar sarwi kirig-kirig.

 13. Aku kiye nganti apa, Wukirsari temokena tumuli, iya lawan Kang Brangus, aku pan nora sabar, lawas-lawas apa nganti ingsun metu, selak nora betah ingwang, pisah lawan kangmas Panji.

 14. Bok aja nganggo den arak, aku biyen pan wis binayangkari, matur Raden Wukirsantun, kakang bok tur kawula, sampun dika sok andhandhang age temu, sampun angucap mangkana, awon pinyarsa pawestri.

 15. Andika Putraning Nata, pan memirang jenenge wong pawestri, anganggea tetesing bun, yen kadya duk ing kuna, kakang embok warna paduka yu punjul, mangke salin warna ala, darbea wirang sathithik.

 16. Rahaden Wukirsuma, pegel ing tyas dadya kang waspa mijil, mendah salin Rama Prabu, ningali solah dika, baya benjing nora sudi ngaku sunu, dene wiraos andika, sanget denya nglelingsemi.

 17. Kados lamun datan arsa, ngaken Putra dhateng paduka benjing, owah salir barangipun, nadyan awak kawula, pan rumaos kalamun wirang kalangkung, dika kang darbe sarira, punapa tan nedya kingkin.

PUPUH XII
Asmaradana

 1. Angling Dewi Sekartaji, lah uwis sira merada, aja sira aneng kene, lamun tan bisa tumingal, maring sariraning wang, menenga aja amuwus, tur sira kaperadangan.

 2. Yata Raden Wukirsari, lengser saking ing ngajengan, tur sarwi nebah jajane, saha waspa adres medal, gawoke manah ingwang, ingkang becik tan tiniru, aku uga tan pedahan.

 3. Ngilangaken dhog sawiji, nora idhep kadang tuwa, lamun ala pambekane, lah ta ginawe punapa, dumeh kadangku tuwa, pan aku nora gegetun, modara dipangan buta.

 4. Wau Raden Wukirsari, lajeng dhateng Kasatriyan, marek dhateng Sang Wiranom, mapan ta Raja Putra, akasukan bebeksan, ing siyang dalu anginum, lawan kang para pinutra.

 5. Raden wasi Jayengresmi, lagya malebet ing pura, lajeng anjujug kaputren, enggone selir bedhaya, Laju ing dalem pisan, tumingal ing para arum, Ki Wasi tansah jejawat.

 6. Kagyat sagung para manis, den nyana Raja Pinutra, pan sami tumurun kabeh, dene Kuda Narawangsa, warnane kaya kembar, lawan Raden Marabangun, pasemone apan nunggal.

 7. Tumingal kang para manis, lamun Ki Wasi kang prapta, pan sareng gumuyu rame, apan sampun ingaturan, Undhakan Narawangsa, angandika manis arum, sun tingali para sekar.

 8. Dene padha rubung iki, apa ta ingkang ginarap, para selir matur alon, apan daweg amerada, kampuh penganyar-anyar, anging silih dereng sampun, angling Kuda Narawangsa.

 9. Olehira anenungging, kaya cinakar ing ayam, nora patut dadi wadon, angur padha cawetana, kambi amikul kranjang, lan aja anganggo pinjung, yen ora bisa merada.

 10. Mojar sagung para selir, wong agung waged punapa, amung nandur kenthang cegkeh, nandur kimpul matun gaga, pantune wong aladaka, karyane amadung kayu, mengko sanggup bisa mrada.

 11. Saweneh mangkya silir anglir, Ki Undhakan Narawangsa, dene teka langguk bae, sanggup bisa amarada, nadyan silih bangkita, iya wantune wong gunung, mangsa Si angungkulana.

 12. Goningsun mangke nenungging, sigra Kuda narawangsa, mundhut kampuh pinaraos, para selir duk tumingal, sami eram sedaya, aningali sang abagus, pan samya kagyat sadaya.

 13. Panung ginge mapan sami, lan Dewi Candrakirana, mapan kembar nora roro, traping warna iya tunggal, Ki Kuda Narawangsa, tuhu wignya Sang Abagus, den sambi angura-ura.

 14. Wau genira anungging, Ki Undhakan Narawangsa, watara samucang jambe, prandene oleh sakebar, gawok ingkang tumingal, lingsem sakeh para arum, sami tumungkul sadaya.

 15. Apan kadya den rewangi, ing widadari Kaendran, Ki Wasi genya meraos, angling Kuda narawangsa, lah padha awasena, sanadya aku wong gunung, aku wignya amerada.

 16. Ki Wasi Anjayengresmi, samana binondhet kampuhe, mring sira Dewi Onengan, lah kakang sampun kesah, kawula andika wuruk, tingkahing wong amerada.

 17. Kawula dereng abangkit, gumuyu dyan Jayengtilam, apa gawemu wong wadon, nora bisa amerada, angur sira bengkata, katungkul undi lan ujung, lan angur cecawetan.

 18. Gumuyu Ni Ragilkuning, ingkang raka cinethotan, Ki Narawangsa wuwuse, dhingin yayi ipenira, Dewi Candrakirana, apa ora amemuruk, yayimas marang ing sira.

 19. Ujare Putri Kedhiri, waged salir kabudayan, jare wasis nenun songket, yayi nora guru kuna, matur Dewi Onengan, inggih kalane karuhun, wasis salir pagaweyan.

 20. Lan ing mangke malih warni, pan sampun lali sadaya, jugul sakatahe gawe, merada malih bisaa, angantih nora bisa, Ki wasi suka gumuyu, mirsa ature Onengan.

 21. Mara sira sun warahi, lah Onengan awasena, enggoningsun ameraos, yata wau winarahan, mring Kuda narawangsa, sinambi amaca Kidung, rengeng-rengeng ura-ura.

 22. Suka tyase ragilkuning, sampun genya amerada, Ki Wasi ngandika alon, ingsun arsa tumingala, maring wong abebeksan, nginum ing jaba gumuruh, yayi ingsun sangonana.

 23. Ingsun anjaluk sesumping, rokok jambe lawan sedhah, sang Retna gupuh manahe, kang raka wus ingaturan, sesumping gegubahan, suruh carang apu campur, jambe wangi rokok dawa.

 24. Apan sarwi den dhedhesi, pan kadi sam-usap tangan, yata anulya tinampen, mring Undhakan Narawangsa, aris kang pangandika, iki yayi pawenehmu, jambe suruh lawan sekar.

 25. Sun wehaken Wukirsari, apan iya ingsun warah, lamun sira ingkang aweh, angling Ni Dewi Onengan, kawula boten lila, den wehna ing Wukirsantun, tan duwe sanak wong Daha.

 26. Angling Wasi Jayengresmi, lah aweh nora awehna, apan ingsun wenehake, mring Raden Wukirkusuma, sun wewehira, mendah silih bungahipun, yata Ni Dewi Onengan.

 27. Matur sarwi awor tangis, pundi kakang Narawangsa, pan gadhahan kula dhewe, nora lila nora suka, jambe sedhah lan sekar, nora lila trus bebalung, den wenehana wong Daha.

 28. Mesem Kuda Jayengsari, apan masih kinukuhan, anulya rinebut bae, marang Ni Dewi Onengan, sarta asemu waspa, pundi kakang darbeking sun, sampun dika gegujengan.

 29. Boten neja tan angimpi, aweweh Putra ing Daha, dene eman-eman jambe, tan darbe kadang wong Daha, dhateng Wukirkusuma, dadya udreg Sang Raetna yu, rame denya arebutan.

 30. Kukuh Kuda Jayengresmi, mojar Ni Dewi Onengan, sampun dika ageguyon, lah pundi darbek kawula, kakangmas Narawangsa, niayanipun kalangkung, ujare mundhut piyambak.

 31. Mangkya arsa winehken mring, Wukirsari kula dahat, tan lila kuda turake, dika marang kakang putra, temah dika dinukan, Kuda Narawangsa muwus, lah mara yayi matura.

 32. Mapan aku nora wedi, mring kadangmu Kasatriyan, yen tinundhung aku mulih, nora kudu angawula, marang ing kakangira, Dewi Ragilkuning rengu, sarwi angucap Srinata.

PUPUH XIII
S i n o m

 1. Lumayu Dewi Onengan, amatur Rahaden Panji, Sang Retna sarwi karuna, parpteng raka anungkemi, Ki Wasi Jayengresmi, kala wau amemundhut, jambe sedhah lan sekar, basane arsa ningali, wang kasukan kawula aturi sekar.

 2. Rokok lawan jambe sedhah, sareng sampun den tampeni, inggih dhateng rayi tuwan, Ki Undhakan Jayengsari, karsane ta puniki, pinaringaken Wukirsantun, kawula boten suka, nunten kula rebut wani, rayi tuwan akukuh pan boten suka.

 3. Angandika Rajaputra, yayi Wasi Jayengresmi, sira haywa sok bebeda, mring arinira Ni ragil, mesakaken sok nangis, lah wenehna darbekipun, bocah rada ugungan, Kuda Narawangsa angling, nora aweh ya darbeke arinira.

 4. Apan si Ragil Onengan, ingsun adu ngambangsari, kalawan Putra ing Daha, ingkang aran Wukirsari, lah iku karsa mami, paran karepira iku, lamun sira runtika, apan ingsun nora wedi, yen kotundhung aku mulih marang arga.

 5. Nora kudu ngawula, angur baya aneng wukir, gelem nora agelema, ingsun adu lambangsari, pan iku karsa mami, Kuda Narawangsa muwus, Wukirsari nyaika, pawewehe ragilkuning, rokok dawa lawan sekar gegubahan.

 6. Tinampan adherangkalan, inggih kakang trima kasih, mesem Kuda jayengsari, anulya wangsul malih, sarwi ngoglengaken dhuwung, sinered koncanira, mesem tumingal Sang Panji, esemira ing manah asemu brangta.

 7. Pan sampun tata alenggah, angandika Raden Panji, lah ya yayi bebasahana, pan ingsun arsa udani, lah pilihana yayi, iya sakeh kampuhingsun, mara yayi Onengan, sira anjukuka pethi, sakeh kampuh saosna ing kakangira.

 8. Kang kampuh wus pinilihan, sadaya sami tinampik, mring Undhakan Narawangsa, tan ana den karemeni, singgahna Ragilkuning, tan ana senenga iku, nora mambu yen Putra, kekampuhe nir tan apik, masih nistha carobo kaya wong desa.

 9. Cacak Kuda Narawangsa, sanadyan aku wong wukir, konen anganggo tan arsa, yen sun watara ing ati, pasthi yen anggudhigi, dadi pathek lan wewudun, rahadyan kasatriyan, gumujeng atutup lathi, apik temen yayi Kuda Narawangsa.

 10. Onengan sira jupuka, kampuh ingsun kang sumampir, pasarean ingkang wetan, bathikane Sekartaji, olehe bathik dhingin, dhapure sawat jalengut, tatkala pepasihan, apan sinambi ambathik, lan paningset iku sira jupukana.

 11. pan sampun katur ing ngarsa, saksana dipun tampene, mring Undhakan Narawangsa, ingkang Wasi Jayengresmi, lah iki dhemen mami, sanajan amoha ajur, sanadyan tetambalan, apan ingsun golong pikir, cilik mula kang sun dhandhang kampuh sawat.

PUPUH XIV
Dhandhanggula

 1. Angandika Wasi Jayengresmi, mundhut sekar sigra nulya prapta, cepaka tekan rondhone, kang sekar sigra katur, mring Ki wasi ginubah aglis, kang kinarya kenaka, genya ngrujit santun, tuhu wignya angegubah, langkung pelag rerujitane Ki Wasi, tan ana kang kuciwa.

 2. Tan adangu ponang sumping dadi, araning gubah sinukmeng guna, tibeng jaja jaja angeronce, Ki wasi alon muwus, lah mangkene wong ngrujit sari, nadyan ingsun wong gunung, lah mara tandhingen uga, lan olehe angrujit Ni Sekartaji, mesem Prabu Atmajaya.

 3. Yata wau Wasi Jayengresmi, sigra wau genira kampuhan, malebeng jrone krobonge, apeteng tan kadulu, wau sira Rahaden Panji, tansah grahiteng nala, paran semunipun, yayi Kuda Narawangsa, dene silih apike kepati-pati, butarepan isinan.

 4. Teko nora keduga ing ati, yayi Kuda Wasi jayengsekar, bagus tan ana tandhinge, amung isinanipun, ingkang dadi rasaning ati, sampun denya kapuhan, respati dinulu, dhuwung klabang kapipitan, kekepuhe dinulu teka mantesi, wewiron layu anyang.

 5. Sasolahe teka gawe brangti, kunca panjang anerampat lemah, sinadhung-sandhung kampuhe, panisetipun ukup, alancingan cindhe kinawi, linudhing prada jenar, handanya mrik arum, ajejamang kinatipa, asesumping sekar sumarsana wilis, roronce tibeng jaja.

 6. Lelampahane macan angelih, lelembehane koraken kontal, dene oglengake dhuwunge, sampun alenggah muwus, lah sawangen Rahaden Panji, gen ingsun kekampuhan, pasang rakitipun, aku wong bagus utama, ladak terus lah mara tandhingen ugi, lawan kadeyanira.

 7. Nadyan aku silih wong ing wukir, apan aku wignya bebasahan, mampuni ngaguna kabeh, Raden Putra gumuyu, teka semu wiyadi galih, yayi-yayi manira, pan wus bagus terus, yen ta dadia wanodya, nora larang yen dentohi lara pati, manise esemira.

 8. Pasthi sira yayi sun ngengeri, mangsa kaliha panyiptaning wang, mung sira gustiku dhewe, sedhot Ki Wasi mungkur, sarwi riyak denira angling, Panji pangucapira, liwat nora patut, yen kober memarenana, gething temen angucap anyalawadi, karya wijiling waspa.

PUPUH XV
M i j i l

 1. Wong Kasatriyan jalu lan estri, sami masang praos, sawarnane wus adadi kabeh, Buda Cemengan dinane mangkin, yun binayangkari sira Raden Bagus.

 2. Para pawongan kalawan selir, manahe anggolong, lir sekar sataman busanane, kalamun tinon awarni-warni, busanane adi, pan jejel supenuh.

 3. Pan gegaman sumaos ing Jawi, abra lamun tinon, kang wahana wus sumaos kabeh, pun Dhalang Antepan kang turanggi, wus den busanani, lir pendah andaru.

 4. Kawarna wau Raden Panji, angandika alon, marang Ki Kuda Narawangsane, lah ta yayi payo padha mijil, barengan lan mami, aja doh sireku.

 5. Kadeyanira pepak neng Jawi, miwah para sinom, Ki Narawangsa alon wuwuse, alah iya payo ingsun iring, wasi Jayengresmi, pan kinanthi sampun.

 6. Yata Raden wus prapta ing Jawi, gumeder ponang wong, anyaosaken ing wahanane, gegamane sri budhal kariyin, dene warni-warni, swaranya gemuruh.

 7. Pan anitih panggritan Sang Panji, busanane kaot, pan pinatik ing sesotya kabeh, apan kampuhe jingga tinepi, dene ingkang ngapit, sagung para arum.

 8. Ki Narawangsa nitih turanggi, busanane abyor, pun Dhalang Antepan kekasihe, pinayungan Raden kretas kuning, kalamun liniling, tuhu yen binagus.

 9. Munggeng ngiringane Sang Apanji, ginarebeg ing wang, kadya kembar lan Raden Putrane, payung agung samya amerapit, badhak kanan kering, jajar aneng ngayun.

 10. Kembar mayang samya amerapit, kang bekta wong anom, umyang sarta lawan gegamane, ingkang munggeng kanan lawan kiri, dene angerangin, gamelan neng pungkur.

 11. Sesak jejel ingkang pinggir margi, tingkahe wong nonton, datan kawarna wau lampahe, sakathae wong kang neningali, samya abebisik, lawan baturipun.

 12. Ingkang saweneh jawil-jawil, endi Raden Sinom, baya ingkang nitih kuda kae, ingkang pinayungan kertas kuning, bature nauri, apan iku dudu.

 13. Ika Ki Wasi Anjayengresmi, teka gunung ika ta asale, kawarnaa Wasi Jayengresmi, samargi sasirig, solahe abagus.

 14. Ing paglaran apan sampun prapti, lir gerah ponang wong, warna-warna tontonane akeh, sampun tedhak wau Raden Panji, Wasi Jayengresmi, pan sampun tumurun.

 15. Astanipun pan sampun kinanthi, lumebet ing para selire, Sadumulur, Prasanta tan keri, kang aneng jro puri, sakeh para arum.

 16. Kawarnaa Dewi Sekartaji, ingiring ponang wong, kaya nuli kapanggiha age, apa watu Rahaden Apanji, neng ngarsa Sang Aji, Srnata umulung.

PUPUH XVI
S i n o m

 1. Wus kinanthi Raden Putra, ing Rama Sri Narapati, sira Ni Candrakirana, ingkang abusana adi, kendhit rineka rukmi, ajamang lawan kekalung, abadhong kebo menggah, kelat bau lan salumpring, lir danawa rinengga lawan busana.

 2. Sekar adi kinitiran, panunggul jumanten wilis, sumping asekar kancana, wajanira den kinangi, tinon lir banaspati, nyerodog sesinomipun, sakeh busana sesak, sengkang lobok den ganjeli, akeh putung busana sesak sadaya.

 3. Dariji kadi baludag, labet kenging ali-ali, ting pathentheng tiningalan, kasaru sang Nata prapti, malebet kenyapuri, akaliyan sang abagus, Ni Sekartaji mulat, amasang guna pangasih, pan mangkana ubangginira kasihan.

 4. Manukku teka ing Sabrang, arane Si Dhandhang Putih, cucuk mas mata kumala, sun kongkon Si Dhandhang Putih, maringa Sang Apanji, cucuken gantilanipun, wong mati kapiasanan, wurung madi sida asih, kena guna sun rempuki Dhawuhmarma.

 5. Sigra nambut Raden Putra, dhateng Dewi Sekartaji, sira kusuma ing Daha, angrangkul dhateng ing laki, nyata benthing kakang brangus, sang kakung sigra ngaras, kadya puyuh ganti-ganti, Raden ngaras Sang Putri males angaras.

 6. Ki Undhakan Narawangsa, mengo gumuyu tan sipi, iduriyak sarwi mojar, nora bakal Gunungsari, cobane dewa luwih, prit gantil laki bebeluk, gegere Suralaya, Jawata padha angili, ing Jenggala ana udan salah mangsa.

 7. Sami mesem tan anduga, ing semunira Ki wasi, sakehe para padhekan, amicara jroning ati, baya ta wus pinasthi, lamun jatukranipun, Ki Putra Kasatriyan, kalawan Putri Kedhiri, aprasasat karembeng laki kusuma.

 8. Ki Sadulumur agita, Dhoyok, Dhoyok padha titir, gustimu ginawa buta, wewetur baya nusoni, yata Ki Jayengresmi, samana suka gumuyu, paman lan gustinira, sira tulungana aglis, menek putung igane Si Kasatriyan.

 9. Langkung suka Sri Narendra, kang putra kinanthi kalih, munggeng kanan Raden Putra, munggeng keri Sang Suputri, Sang Nata sampin mijil, ginarebeg para arum, Sang Nata pinayungan, upacaranira asri, ting palancur tinon lir sekar sataman.

 10. Gumuruh ponang gamelan, angrok aswarane gong beri, kapirsa lir gunung rebah, awor pangriking turanggi, sigra Sang Putra kalih, ngubengaken ngalun-alun, bungah tyase Sang Nata, ningali wong sanagari, raden Putra ingayap mubeng ing kitha.

 11. Kadi sarah tiningalan, angraket ing toya mili, gunung menyan rerimbangan, plenthungan kang metu roti, menyan madu kang adi, lapake sami rinebut, gempur kang pepanthanan, rinebut ing wadya alit, Sri Narendra abungah marwata suta.

 12. Datan Kawarna samana, pinarak ing pancaniti, Sang Prabu Cintakapura, Putra kalih pan sinandhing, sagunging Prameswari, sumawana para mantu, sami andher ing ngarsa, punggawa myang para mantri, sumawana pramanca para santana.

 13. Lumintu ponang dhaharan, ingkang saking dalem puri, sang Nata sampun adhahar, tanapi pra dipati, miwah punggawa mantri, sadaya dharan sampun, tanapi para Putra, sadaya samya abukti, lintang suka wong agung Cintakapura.

 14. Apan sampun ingidenan, wau ingkang Putra kalih, Sang Nata alon ngandika, kaki Putra Nini Putri, sira ingong lilani, tulusa atut arukun, oyoda arondhona, heh sagunge Prameswari, aturana Ki Putra malabeng pura.

 15. Wus prapta ing dalem pura, ginarebeg para cethi, Prabu Jenggala ngandika, ing Raden Prabangsa aris, lah kaki Jodhipati, poma kaki wekasing sun, kasukana ing pura, aja pegat siyang latri, gegebtenan lawan kadangmu sadaya.

 16. Tan kawarna solahira, Ki Putra kalangkung asih, marang Sang Putri ing Daha, lapake kena piranti, Ki Putra sampun kering, budhal ing Kaputran sampun, Sang Nata atut wuntat, malah kongsi pitung latri, siyang dalu anggung gawe akasukan.

 17. Raden Putra pepasihan, langkung denya welas asih, ningali Candrakirana, kalangkung reseping galih, kadya awor jro ati, siyang dalu galang-gulung, sakeh kadang kadeyan, amicareng jroning ati, memanise Jenggala binawur dewa.

PUPUH XVII
Dhandhanggula

 1. Kawarnaa wau Sang Apanji, Inupati Putra ing Jenggala, lagi binawur tingale, sampun samadya tengsu, genya panggih lan Sekartaji, siyang dalu kasukan, neng Kaputran Kidul, sagunge kadang kadeyan, pepak kabeh akasukan siyang ratri, aneng ing Kasatriyan.

 2. Ki Undhakan Narawangsa angling, gawok temen aku man Prasanta, jaman ing Jenggala kene, wong rupane lir lumbung, ambedhawang yayah memedi, angaku Putri Daha, iku sakaningsun, Kasatriyan reraupa, gajah abuh sira rungsum saben wengi, dinalih bok Kirana.

 3. Ki Lempungkaras riningsun yayi, atanapi Ki Wukirkusuma, ngobonga merang sagedhang, wasuhen sadulurmu, kosokna dipun baresih, dene Si Kasatriyan, manahe kalurung, sakehe para santana, atanapi sira Rara Ragilkuning, wasuhen kadangira.

 4. Anggoleka dhedhukun kang mandi, tulakana kadangmu Ki Putra, satriya bileng manahe, gawoke atiningsun, sadulurmu Wuragilkuning, kaya kena ing guna, bawur manahipun, gajah abuh alelewa, paran dene dinalih Putri Kedhiri, baya kalingan apa.

 5. Baya sira nora wirang isin, bagus anom dalem Kasatriyan, pepakune jagad kabeh, arabi gajah abuh, paran dene tresna kepati, Ki dalem Kasatriyan, wong busung malembung, dinalih Candrakirana, lagi mengko Putri Adi ing Kedhiri, apindho bula lola.

 6. Nora bisa aku amiringi, rabinira biyada ing Daha, ingsun salokani bae, agina pada iku, tegesipun kang pada sikil, tegese gina iya, asaru dinulu, sikile dubug kaliwat, watarane sungkanan doyan yen bukti, anggilot yen asonja.

 7. Kaping kalih ana sun panceni, rabinira agina wadana, aja kaliru artine, gina saru dinulu, pan wadana uwis mantesi, biyadane wong Daha, katambeng dinulu, talapukane sadhepa, watarane wani ujar wani isin, iya doyan anendra.

 8. Benjing malih yen sira arabi, amiluha wanodya kang kenya, kawan prakara artine, nenggih sapisanipun, kang areka wadana ening, kaping kalih kekuba, paking tiganipun, ingaran pada carana, kaping pate ayu kang wadana singgih, iku estri utama.

 9. Tegesipun wong areka singgih, wadana lindri jahit anawang, lir sasi panglong semune, apan wewatakipun, wedi ujar lan wedi isin, setya tuhu mawongan, lan rumekseng kakung, tegese wanodya kuba, anglar wijang dinulu lir golek gadhing, sugih bawa leksana.

 10. Kaping tiga Kasatriyan malih, tegese wong pada macarana, alus alurus padane, alembut dagingipun, watekipun kebat ing kardi, sagunaning wanodya, pasthi lamun putus, manah katareng ing pada, jaba alus yekti jerone manceri, rasakna Kasatriyan.

 11. Kaping pate Kasatriyan malih, tegese wong inyuk ing wadana, gandes luwes sapolahe, genge lan dedegipun, pan sembada akarya brangti, ana wadon pideksa, leksanane agung, rabine Si Kasatriyan, buta lola lamun menggaha turanggi, napas wijil kaduwang.

 12. Nanging ana wekasingsun maning, Kasatriyan iya maring sira, paduwa welehan bae, lamun lunga anglurug, rabinira Ni Sekartaji, aja ta sira gawa, poma wekasing sun, bokpahilan neng lurugan, watarane rabinira neniwasi, ebekira binakar.

 13. Yen menggaha kaya awak mami, eman aran Kuda Narawangsa, wewasi Jayengresmine, pan ingsun lare gunung, tau mangan uwi gembili, prandene datan sotah, andulu garwamu, sira tan mambu Satriya, gajah abuh prandene sira karsani, gumejeng Raden Putra.

 14. Saya langar sira sun arani, ya yayi Undhakan Narawangsa, saya dahat pamoyoke, nadyan warnaa lumbung, yayi Dewi Putri Kedhiri, yekti karsane dewa, jatukramaningsun, Ki Undhakan Narawangsa, nulya riyak wacana arum amanis, mendem Si Kasatriyan.

 15. Age sira mulia den aglis, manawa runtik Putri ing Daha, iki teman bubrah kabeh, wateke Sang Dyah ayu, yen ameta lir gelap muni, bubarken wong sapasar, Ki Putra gumuyu, angelu sirah manira, pijetana yayi Wasi Jayengresmi, kaya mendem waragan.

 16. Pijetana yayi sirah mami, kaya waras yen sira pijeta, Ki Wasi kadangku dhewe, mung sira wong binagus, yen menggaha sira pawestri, mongsa kramaa liya, iya ariningsun, dipun entheng raganira, awratena pun kakang iya nekani, ngong lamar ing kunarpa.

 17. Age yayi pijetana mami, alon mojar Kuda Narawangsa, Kasatriyan bodho bae, muliha tilam arum, garwanira Ni Sekartaji, linggihena ing pangkyan, konen mijet gulu, yen wis mari gulu, yen wis mari puyengira, gontorana ing ujar asmara wadi, dimene Sang Dyah rena.

 18. Yen menggaha kaya awak mami, den pijeta marang rabinira, pasthi cecengelku pathol, kaya gedhang galuthuk, darijine Putri Kedhiri, anging ta wekasing wang, Kasatriyan iku, aja kokon ngidak-idak, bok kapareng putung iganira mati, mendahe Putra Daha.

 19. Radyan Putra wau anauri, nora tau mijeti maring wang, lawase salin warnane, ingong wegah andulu, darijine ageng kepati, Undhakan Narawangsa, asuka gumuyu, kaya uwang Kasatriyan, idhep bener pantese Putri Kedhiri, wong edan aneng pasar.

 20. Nora bisa aku amijeti, lamun sira karsa Kasatriyan, ingong wei ganten bae, mojar Ki Narabangun, langkung karsa yayi mas Wasi, sampun sinungan gantyan, sira Sang Abagus, anulya wau kininang, amicara asekti yayi mas Wasi, sumrah ingkang sarira.

 21. Gumregeten Ki Putra ningali, maring sira Kuda Narawangsa, sigra cinandhak astane, Raden Putra amuwus, dhuh Ki Wasi sadulur mami, yayi sira ngong aras, bari ingsun rangkul, mung sira woding wardaya, Raden Putra kinipataken tansipi, dhateng Ki Mas ngaldaka.

 22. Ki Undhakan Narawangsa angling, baya wuru sira Kasatriyan, sira iki wuru genje, kudu wutah ususmu, ingsun suduk kalawan keris, pan aku padha priya, apan sira ambung, aja juwet Kasatriyan, nora wurung mengko sira sun suduki, jen juwet pagujengan.

 23. Ki Undhakan Narawangsa angling, sun turuti Kasatriyan, wateking ngong salawase, panasbaran kalangkung, nora kena ungkulan budi, ingong palaur pejah, lumuh wirang ingsun, nadyan aku wong gununga, nora tau aku nandur wi gembili, wong ladak kuwarisan.

 24. Kasatriyan lah muliha aglis, anoleha kang aneng wantilan, selak metu kasturine, Raden Putra gumuyu, Ki Undhakan denira angling, asuka gegujengan, padu welehipun, sira Raden Kasatriyan, garwanira Putri adi ing Kedhiri, age cancangen ngetal.

 25. Ki Undhakan Narawangsa angling, ingsun arsa maring pakebonan, Ki Putra munggaha sare, sira Rahaden Galuh, mudun saking ing tilam sari, angrangkul dhateng priya, adhuh Kakang Brangus, amung sira lakining wang, wong abagus jana kang ngepek-empeki, Kang Brangus pan taruna.

PUPUH XVIII
S i n o m

 1. Kusuma di ing Mamenang, pin priyembada ing laki, kawula anukmeng pada, dhateng kang amindha Ratih, apan tan ana malih, mung sira geningsun nyatu, ingkang mindha Supraba, kang aneng langening sari, abdekena pun Undhakan wireng krama.

 2. Ayunira kadi Retna, mirah ingsun pun Apanji, mung Ratu Ayu Mamenang, ingkang asih duwe abdi, mojar Ni Sekartaji, iya inggih kakang Putra, tresnanira alit wukir, andasiha dhateng pun Gagakpranala.

 3. Ki Wasi asru sumela, asih temen maring rabi, priyayine wong Jenggala, kang lagi akaron resmi, asawang Dewi Ratih, lawan Kamajaya nurun, baya karsaning dewa, wagede alaki rabi, nembe tumon inten embane timah.

 4. Baya geger Suralaya, widadara – widadari, padha marang ing Jenggala, ningali wong laki bebeluk, karane ing Jenggala, pailan alarang bukti, eling-eling polahira Kasatriyan.

 5. Lah mangkane Kasatriyan, wong angunngrum maring rabi, sembada lan garwanira, becik pinyarsa ing kuping, pantes ingkang ngawaki, lan ora kuciwa semu, mangkene Kasatriyan, wong angimur maring rabi, lah tirunen ujaring Kasatriyan.

 6. Biyadane wong Mamenang, asawang retna kuwali, wong kuning asawang nila, arum apindha terasi, mancorong kuning mangsi, iki si wong manyul-manyul, wong dhenok kendherekan, wong jahit amemedeni, mangkunoa pangungrummu Kasatriyan.

 7. Menek kurang Kasatriyan, iya sun wuruki maning, biyadane wong Mamenang, wong ademes manis babi, ratu mas merak ati, kang asawang lutung buntung, wong cilik pedhawangan, wong awingwing kaya anjing, yen ngujiwat singa kang mulat.

 8. Saya suka latah-latah, Ki Wasi Anjayengresmi, mutung Ni Candrakirana, miyarsa wuwus ing jawi, asru denira angling, lah tundhungen kakang Brangus, si asu Narawangsa, wani-wani nyenyemoni, belis setan si dikethok Narawangsa.

 9. Nora suka nora lila, ayuningsun den poyoki, lah iya asu ngaldaka, teka apraja Kedhiri, sun matur Rama Aji, sun kon ngethok endhasipun, sun kon gawe kusingan, jer kena ing walat mami, saya asru tangise Candrakirana.

 10. Wong agung ing Dhawuhmarma, mesem sarya ngarih-ngarih, kusuma piyarsa, wuwuse yayi ing wukir, dereng wruh ing dedugi, sembranane ta kalangkung, sampun ningali liyan, mung ingsun dulunen yayi, iya uga rare durung wruh ing krama.

 11. Ki Undhakan Narawangsa, ariyak wacana manis, lah pondhongen rabinira, dimene mari anangis, kang ayu rungih-rungih, balebegen kuping ingsun, Kusuma yu ing Daha, kang dadi rasane lenjing, mangkenea pangungrumu Kasatriyan.

 12. Yang-yang dewane papraman, Kusuma yu ing Kedhiri, yen mesem apahit kilang, angling apait gendhis, gawe rasaning ati, Bathari wewe tumurun, anukma randhualas, kalane jaman rumiyan, nanging mangke kudu dadi tatelola.

 13. Sira Ni Candrakirana, amicara jroning ati, saenggone nyata ala, junjung ngatebaken mami, wiwitan abecik, wekasane nora patut, angling Ki Narawangsa, garingsing tan mawi nitik, sun badhea kacomplongan ngemu brangta.

PUPUH XIX
Asmaradana

 1. Raden Putra ngarih-ngarih, wacana pait kilang, adhuh sang murtine sinom, Kusuma sampun pinyarsa, wuwuse adhinira, apuranen dipun agung, dhateng Ki mas ing ngaldaka.

 2. Anging tingalana mami, kang tansah angestu pada, dhateng sang murtining sinom, ingkang mindha Wilutama, amung sira Kusuma, gusti huswa kula katur, dahteng Kusuma Memenang.

 3. Kuda Narawangsa angling, iku luput Kasatriyan, rungrumen mangkene bae, adhuh minggata keparat, kang sawang bedhawangan, ingkang memper ilu-ilu, musthikaning pamenggahan.

 4. Sira Dewi Sekartaji, mothah aneng pasarean, Ki Putra ngandika alon, ariningsun Lempungkaras, payo wewayangana, Pamrihipun Raden Galuh, lipura aja karuna.

 5. Kadeyan sadaya cawis, kothak lawan gadebogan, wus tinata gamelane, cecepretlan sulingira, gambang lan calapita, rebabe lawan calempung, gender lawan gambang gangsa.

 6. Pepak sasamitana sami, calempung saron lan kendhang, kethuk kenong lan kongsine, rongseng kalawan sanepa, sapyan lawan kemanak, pepak ponang ricik agung, kadeyan sami gamelan.

 7. Sira Raden Wukirsari, anabuh salukat membet, Ki Punta anabuh egong, Ki Kertala nabuh kendhang, Ki Pamade anggambang, Ki Prasanta anyalempung, Ki Sadulumur angrebab.

 8. Apan sampun masang kelir, sira Raden Lempungkaras, wus sinuled balenconge, apan sampun nyepeng wayang, kekayon wus pinasang, Ki Carangwaspa wus manggung, wus munya ponang gamelan.

 9. Kathah ponang kang ningali, padhekahan Kasatriyan, tuwa anom lanang wadon, sami ningali sadaya, sami rebat panggenan, Raden Carangwaspa lungguh, nulya medalaken wayang.

 10. Apan sampun lekas ngiringiti, amiyosaken kekeran, Panji Sinom lelakone, Ki Panji Sinommerdapa, kala kinarya duta, anglurug nagareng mungsuh, Panji Sinom amerdapa.

 11. Anulya dipun terusi, maring Ki Putra Jenggala, amelas asih sambate, Panji Sinom amerdapa, akeh ingkang tumingal, sami ngeres manahipun, sembada lan ingkang wayang.

 12. Ki Wasi Anjayengresmi, Ki Undhakan Narawangsa, Ningali sarwi sesindhen, gumuyu sarwi ariyak, majeng dhateng ing ngarsa, sarwi ngarepaken panggung, mojar Kuda Narawangsa.

 13. Lempungkarsa sun waoni, plehira wawayangan, apan ala sesemune, lah mundura Lempungkaras, ingsun arsa awayang, wewayangmu kurang semu, kaya dhedhalang gorekan.

 14. Anulya lekas angringgit, Ki Undhakan Narawangsa, sampun akarya lelakon, anenggih lelakonira, kala Putra Jenggala, amendhem sariranipun, asuwita ing Ngurawan.

 15. Malah dipun tarimani, mring Sang Prabu ing Ngurawan, ingkang kinarya garwane, awasta Retna Cindhaga, Wadalwardi wau pinagku, kalangkung dening kuciwa.

 16. Dening Putri ing Kedhiri, aneng nagari Ngurawan, amendhem kula lakune, aneng nagari Ngurawan, awisma padhusanan, mangkana lelakonipun, Ki Wasi denya awayang.

 17. Tan pegat genya miringi, Ki Undhakan Narawangsa, sinawur sarwi sesendhon, mangkana parikanira, jaewana Ki Putra, dene goyang manahipun, ana wong ngaku Kirana.

 18. Janur kuning sun wastani, priyayine wong Jenggala, ingsun pupus mesakake, warnane lir Komajaya, garwane bedhawanawang, selaka bang manjing dhuwung, papatahe kena guna.

 19. Sakathahe kang ningali, sadaya sami kasmaran, aningali pamayange, maring Satriya ngaldaka, sembada polahira, kathah kacaryan kang dulu, lir gerah wong kasinom.

PUPUH XX
S i n o m

 1. Yata Kusuma ing Daha, alara denira nangis, wus duga yen sinemonan, mring Ki Wasi Jayengresmi, amicara jroati, kethek gunung asu gunung, wewayange wong edan, amiringi maring mami, lah tundhungen si gunung aja weh wayang.

 2. Mangkana Raden Putra, angimur dhateng kang rabi, Kusuma sampun pin-yarsa, atur kawula dewasih, dhateng ing yayi Wasi, prasasat tan wruh ing semu, yayi mas ing ngaldaka, pinadhakna rare cilik, saujare Kusuma sampun pin-yarsa.

 3. Ki Undhakan Narawangsa, tan kandheg denira ngringgit, kaget miarsa karuna, yen Putri Kedhiri nangis, Ki Wasi aningali, balencong sarwi binandul, Putri wong Mamenang, wadung pari sun wastani, kaniaya andukani wong awayang.

 4. Mangkana Rahaden Putra, maksih angimur ing rabi, Kusuma Candrakirana, asare dipun keloni, kinidungan rerepi, Palugon lan Jurudemung, pin-yarsa pait kilang, liringe Rahaden Panji, asarea Ratu ayu ing Mamenang.

 5. Mangkana Sang Putri Daha, sakeca denira guling, Raden Putra ing Koripan, alon lampahe aririh, arsa ningali ringgit, sarwi ngoyog keliripun, mojar ki mas ngaldaka, sapa wonge ngoyog kelir, lah lungaa angegeti wong awayang.

 6. Angandika Raden Putra, iya yayi Jayengresmi, yayi emas ing ngaldaka, suwe temen sun tingali, lah ta lerena yayi, apan sajenira agung, dhahara pepanganan, Kuda Narawangsa angling, aku uga dudu wong kang karangsangan.

 7. Mojar Kuda Narawangsa, aja ngoyog-oyog kelir, aku pan lagi awayang, pagene sira regoni, mengko sun perang keris, atemah tugel tanganmu, sataun nora waras, tatune kerisku mandi, yen grumpunga eman bae Kasatriyan.

 8. Mangkana Rahaden Putra, anulya nyekel cempurit, mojar Kuda Narawangsa, tembung laku sun wastani, sun perang keris mami, jarijinira arempu, setaun nora waras, wurung mati sida kithing, yen kithinga eman bae Kasatriyan.

 9. Angandika Raden Putra, mung sira sadulur mami, agesang tekeng delahan, nora duwe kadang malih, mung sira woding ati, wong bagus putus ing tembung, upama wanodyaa, kembang biru mungging tegil, esemira kang dadi telenging nala.

 10. Mojar Kuda narawangsa, wuwuse asemu runtik, juwet Kasatriyan, tembung laku sun wastani, ana wong lagi ngringgit, pagene sira angganggu, wedhus bang saba wana, tangkil karang sun wastani, saya edan wong wewayang den kekudang.

 11. Bener ujare saloka, wong ika aja angabdi, marang Satriya nonoman, temah lara ingkang ati, pagene sun lakoni, prandene ingaru-biru, lungaa Kasatriyan, sun suduka keris mami, mendahane tangise Putri Mamenang.

 12. Mangkana Rahaden Putra, anulya amarepeki, alenggah sandhinge kothak, wuwuse amelas asih, mung sira woding ati, adhuh yayi wong abagus, dene wignya awayang, tinulusna, rewang mukti, semunira akarya lara wigena.

 13. Ki Undhaka Narawangsa, tan kober nyekel cempurit, mojar Kuda Narawangsa, Kasatriyan bebingungi, sira sun perang keris, danganane darijimu, katiban singa renyak, darijimu karo enting, yen grumpunga eman bae Kasatriyan.

 14. Pantese Putri ing Daha, aneng jroning tilam sari, anjaluk ganten ing sira, paran polahira benjing, angganten nora bangkit, labete tanganmu putung, temah sira sumbagane benjing, mendahane tangise putri Mamenang.

 15. Alah iya ngong bubaran, enggoningsun mangun ringgit, prandene ingong awayang, tan kober sira regoni, Raden Putra nauri, ariningsun wong abagus, mara sira tutugna, enggonira mangun ringgit, lelakone kaya ngalampena jiwa.

 16. Ki Undhakan Narawangsa, nulya jogedaken ringgit, respati membeng parikan, gamelan munya ngrerangin, Ki Wasi Jayengresmi, mangkana parikanipun, bedhil alit warangka, sundawa miyos merapi, linggar asihe wiranga ing wewayangan.

 17. Tan kandheg denya parikan, Ki Wasi Anjayengresmi, mangkana parikanira, ing semu amemirangi, pin-yarsa pait gendhis, mangkana wangsalanipun, tawon kang tala lemah, wilatung miyos merapi, yen sun tutur wong Daha, lir bedhawangan.

 18. Angandika Raden Putra, wacana apait gendhis, yayi emas ing aldaka, kalintang denya aringgit, sapa kang muruk yayi, Kuda Narawangsa muwus, sakarsaku piyambak, parandene akeh brangti, aku uga dhedhalang wignya utama.

 19. Utama lamun wayang, patemon Putra lan Putri, nora nerajang kekeran, wignyaningsun yen aringgit, ing tata lawan titi, pan nora weleh ing semu, weruh ing suba sita, ing gunaningsun aringgit, waonana wewayangku Kasatriyan.

 20. Raden Putra angandika, inggih leres yayi Wasi, sakarsanira raharja, datan bisa amaoni, wong bagus prameng kawi, Kuda Narawangsa manggut, kasuwun Kasatriyan, Ki Wasi Anjayengresmi, genya wayang pan saya brangta legawa.

PUPUH XXI
Asmaradana

 1. Atame denya ajurit, awayah bangun raina, kasesa sampun lelayon, angandika Raden Putra, yayi mas ing aldaka, mung sira ariningsun, wong abagus awiletan.

 2. andangu dennya aringgit, Kirana ora medal, ngandika Raden Putrane, wetokana Galuhira, ingsun arsa uninga, mendahane polah ingsun, katona Kiranananira.

 3. Wuwuse apait gendhis, Ki Undhakan Narawangsa, Kiranaku wirang katon, nadyan wayanga asawarsa, tekeng sawindu pisan, apan eman Raden Galuh, lamun dinulu wong liyan.

 4. Raden Putra saya amrih, wacana apait kilang, wiyosna Galuhe age, asasat nguripi pejah, yayi sakedhap netra, saya papa ucapipun, katokena Galuhira.

 5. Yayi emas sun opahi, wedalna Kirananira, dama anggadhuh waking ngong, saisine Kasatriyan, kasrah maring andika, lawan kancingane kang gelung, jaran pamutung katura.

 6. Kuda Narawangsa angling, iya nuwun Kasatriyan, Ki Putra ing pasihane, tan kuwasa mangsulana, gawok ati manira, suk dangu Rahaden Galuh, kang duwe mangsa aweha.

 7. raden Putra saya ngungkih, wedalna Kirananira, kadi temahana layon, mojar Kuda Narawangsa, juwet Si Kasatriyan, apan Raden Galuh ingsun, aneng parabeyanira.

 8. Raden Putra anauri, yayi parabeyaning wang, nora ana kedhah-kedheh, mesem Kuda Narawangsa, wus ngalih Kasatriyan, enggoning Gegaluhingsun, aneng ing pangrasanira.

 9. Raden Putra anauri, yayi ing pangrasaning wang, maksih sawantahe bae, mesem Kuda Narawangsa, abener Kasatriyan, anging Gegaluhku mutung, ana ing bebokongira.

 10. Kasatriyan sun pojari, Kiranane wong ngaldaka, apan kaliwat wingite, samangsa ingsun wiyosana, perang rame Jenggala, ana parangmuka rawuh, amemurung wong akrama.

 11. Ki Putra saya angungkit, atekan Gegaluhira, yayi mas wiyosna age, Sekartaji mung sakedhap, yayi mas ing ngaldaka, Kuda Narwangsa rengu, amicara jroning nala.

 12. Kaya paran polah mami, nora wande kawirangan, lamun aweta mangkene, priyayine wong Jenggala, nayaa mrana wayang, angudi Gegaluh ingsun, paran polahira baya.

 13. Upama ngugasa warni, katon apa awaking wang, apa angandel maring ngong, aran ki putra wus krama, lawan kang malih warna, nora sande awak ingsun, kinanthi ing Raden Putra.

PUPUH XXII
K i n a n t i

 1. Wus cinandhak astanipun, Ki Wasi Anyengresmi, Raden Putra angandika, alah mara yayi Wasi, sira wedalna sakedhap, Gegaluhira kang jati.

 2. Ki Wasi nulya rinangkul, tenggeknya sarwi liniling, samana sareng tumingal, sareng kamanungsan kalih, akumyus karingetira, Ki wasi Anjayengresmi.

 3. Ki Wasi alon amuwus, priyayine wonging Keling, lah uculna astaning wang, kaniaya kepati, dhalange tan kober wayang, tangan pijer den cekeli.

 4. Raden Putra alon muwus, iya yayi emas Wasi, karantene wiyose, Gegaluhira sajati, mengo Kuda Narwangsa, apan ana atur mami.

 5. Lamun katon ingsun, aku karubuhan wawayangan, katiban balencong mami, baya dalem Kasatriyan, wus bosen sun kawulani.

 6. Raden Putra lon smuwus, kamangkara yayi Wasi, lamun pisaha sadina, lawan sira ingsun mati, amung yayi mas ngaldaka, kang dadi gantilan ati.

 7. Kuda Narawangsa mawus, besuk sore sun aringgit, sun ruwate sun aringgit, Putra Daha Sekartaji, dimekna asalin warna, ayu kaya duk rumiyin.

 8. Narawangsa malih wuwus, ingsun iki arsa guling, Raden Panji angandika, inggih asarea gusti, aneng yasa bale kambang, kalawan Si Ragilkuning.

 9. Wus wangu Rahaden Galuh, kang sare ing tilam sari, asambat Rahaden Putra, kang Brangus aneng ngendi, asru ing penguwuhira, watuk dhehem sarwi wahing.

 10. Suka denira gumuyu, Kuda Narawangsa angling, lan maliha Kasatriyan, gajahira uwis tangi, manawi selak ameta, angkusmu dipun abecik.

 11. Raden putrasira muwus, yayi mas amemoyoki, benjing sore dika ruwat, dimen kadi wingi uni, mojar Kuda Narawangsa, latah-latah waspa mijil.

PUPUH XXIII
M i j i l

 1. Mojar Ki wasi Anjayengresmi, pamuwuse alon, payo Onengan pada asare, ing madya kambang kalawan mami, aja rongeh Nini, asare lan ingsun.

 2. Lengser Ki Wasi Anjayengresmi, wong kang anenonton, samya lengleng wong Kaputran kabeh, lapakipun Cuma ingkang ati, wisan tengah wengi, bubar ingkang manggung.

 3. Raden Panji apan sampun prapti, miyak langse alon, pinapagken maring ing garwane, kakung binekta ing tilam wangi, ela Raden Panji, manah saya kondur.

 4. Tambuh manahira Raden Panji, mungging ing paturon, apan canggeh ing garwa karsane, anging kakung datan angladeni, datan darbe kapti, kadhinginan kayun.

 5. Rahaden Panji anuwun wingit, awacana alon, yayi aldaka wau ature, besuk arsa mangun ringgit, malah rama aji, sun aturi dulu.

 6. Sira arsa rinuwata benjing, kinarya lelakon, apan sira nulya kadya dhingin, Dewi Sekartaji, alatah gumuyu.

 7. Iya kakang ruwatena ugi, dimak ayu kaot, mendhane kang ati bungahe, ingsun maliha kadi rumiyin, pasthi ngong kasihi, kakang Raden Gunung.

 8. Besuk kakang sun ajak abukti, iku kaula ingong, ingsun paringi raja panganggo, sun paringi sawah jung sakikil, ingong tarimani, kakang Raden Gunung.

 9. Kang cinatur Wasi Jayengresmi, Kng tansah karaos, apan lenggah ing yasa kambange, Dewi Onengan sare kapati, Wasi Jayengresmi, karaos tyasipun.

 10. Saya kagagas rasaning ati, nanging tan kawios, pan garjita mangkane ing tyase, kaya paran polah ingsun iki, nora wande mati, aneng wana agung.

 11. Ingsun arsa anglugasa warni, arupaa wadon, iya lamun Ki Putra ngresakke, menek Ki Putra gela ing galih, sun palaus mati, lumuh wirang ingsun.

 12. Saya kagagas raosing galih, mrak munya angulon, ing lor wetan amunya arame, semunira kadya memiringi, kesaha tumuli, ing wana kang sampun.

 13. Sawung pun moar kaluruk anjrit, ules abang anom, aneng bangsal wetan panggenane, klurukira kadi amang siti, dika kesah gusti, raka dika nusul.

 14. Kucing pun dhudha munya tan sipi, asru meyang-meyong, angideri ing yasa kambange, ana uga semune sathithik, aja kesah gusti, raka dika wuyung.

 15. Tekek pun wis amunya anjrit, othok othok tekek, arsa babol mangkana unine, andika kesah sawengi mangkin, raka dika nuli nusul, raharja lumaku.

 16. saya kagagas raosing galih, ingkang arsa lolos, Ni Onengan ingusap sirahe, poma yayi karia sirahe, poma yayi karia amukti, tulusa alaki, lawan Wukirsantun.

 17. Sampun tumurun Ki Jayengresmi, ingkang arsa lolos, wong Kaputran saya sirep kabeh, cocak kadasih kang samya muni, kadya amangsiti, kesahe Sang Ayu.

 18. Puyuh pun umbang amunya anjrit, cumenthel ing regol, asauran kalawan bencene, sabelong ngakak anyenyamberi, apan nyalawadi, semune amelung.

 19. Lah mangkana semune kang peksi, kang munya ing regol, yen andika estu kesah Raden, leheng gusti atilara weling, ingkang kari wuri, malar sampun tambuh.

 20. Kadya sinendhal raosing galih, nanging tan kawiyos, lamun ingsun lungaa samngke, pasthi panggih ingsun den ulati, aneng wanadri, akeh kang sesiku.

 21. Lan malih Ki Putra ing Keling, ing sapungkuring ngong, yekti kelangan iya dheweke, iya Raden sun atilar tulis, pan sampun pinesthi, sampun dika ngadhuh.

 22. Yata wangsul ing botrawi malih, Sang Abagus Anom, sampun prapta sor nagasarine, sigra salin busana tumuli, Wasi Jayengresmi, sampun ucul gelung.

 23. Sakeh busana dipun racuti, dhuwung sabuk kampoh, ucul calana lan sesumpinge, sinelehken ing pang nagasari, kang amalih warni, karya conthong sampun.

 24. Lenggah timpuh kang amindha Ratih, munggeng ngisor kayon, pajar lebet kang wengi wayahe, sasi andhap arsa nunggang wukir, ingkang nglugas warni, wus akarya gelung.

 25. Sasi kalingan ing ima riris, riyem-riyem awor, kadya kinuncang ing juwatane, angin munya kang amindha Ratih, lah kesaha gusti, boten kadya kakung.

 26. Alon angadeg kang mindha Ratih, lampahira alon, pandhan surat pinunggel alunge, paos sadhep wiyar rong nyari, karsa tilar tulis, maring kakungipun.

 27. Asuluh lintang adamar sasi, akarya pasemon, cinekelan ing kiwa rondhone, tinumpangaken munggeng ing wentism tan anawi lading, tinulis ing kuku.

 28. Kadya mangkana ungeling tulis, kang tumrap ing randhon, tan anganggo penget ingkang tulis, dudu Putri luwih, atemah kasiku.

 29. Kadya mangkana purwaning tulis, dhuh kakang awiyos, sembah kula dhateng Sang Araden, kanjeng pangeran Satriya Keling, kantuna amukti, kula amit lampus.

 30. Kantuna gusti wibawa mukti, aneng jro kadhaton, muga-muga tinulusna Raden, siniwaka ing ramanira ji, miwah para manis, jumeneng ratu.

 31. Sampun ataken dhateng ing cethi, wong punapa ingong, yen aweta kawulane Raden, amemurung wong alaki rabi, prasamekna gusti, wong papa wulangun.

 32. Kadi kati anggayuh ing langit, Raden lir ingong, nora sikara ing puwarane, apan anelung-nelung pratiwi, aran sampun krami, Raden Marabangun.

 33. Tinutugken ingkang ponang tulis, kang munggeng ing randhon, kawula amit dhateng Rahaden, arsa mantuk dhateng ing Kedhiri, apan awak mami, masih bapa Ratu.

 34. Kula msih darbe ibu sori, angreh ing kadhaton, mapan kaki binegawan dene, kumadama Satriya ing Keling, tan kapadhan kapti, kantuna wong agung.

 35. Sampun dika ataken ing mami, wong punapa ingong, andika bekta merang sagedhang, kujamasa Satriya ing Keling, malar dadi eling, dhateng awak ulun.

 36. Sampun telas welinge Sang Ratih, kang munggeng ing rondhan, tanpa titi lawas wekasane, lamun nuwala nganggoa titi, dede Putri Adi, atemah kasiku.

 37. Sinelehken nuwalane singgih, wonten ing kekayon, rondhon kalawan kampuh kang mindha Ratih, tumindak aririh, Sang Retnaning Ayu.

 38. Lepas lampahe kang mindha Ratih, kang lagi mirangrong, maring Dewa lawan Batharane, lampahira kasilir ing angin, prapta ing wanadri pan saya kekudhung.

 39. Kathah swarane kang wana rungsit, baskara mancorong, sata wana anjrit kaluruke, anauri peksi johan muni, kadya anangisi, kang ana ing parung.

 40. Asauran drekuku kang muni, aneng ing kekayon, kadi punapa dika waune, andika kesah kang mindha Ratih, darma mukti benjing, wong anom karuhun.

PUPUH XXIV
S i n o m

 1. Yata Sang Dewi Onengan, awungu denira guling, apan wau gurah waja, gelung lukar den wauni, saya amerak ati, sotyane rengat abalut, anging ta semu mearng, milane merang kepati, salamine sare dereng karainan.

 2. Amicara jroning nala, apa sira aneng beji, kakang emas ing aldaka, Ki Wasi dipun ulati, nanging nora kapanggih, Sang Dyah karasa tyasipun, apa nora supena, kang sare ing tilam wangi, karsanira umatur dhateng kang raka.

 3. Raden Putra Kasatriyan, pan masih sare kepati, lawan Ni Candrakirana, nanging ta elet geguling, sira Ni Ragilkuning, aneng dagan sarwi lungguh, angoyog-oyog dhadha, wuwuse arum amanis, awungua kakang mas Adhawuhmarma.

 4. Kaget wungu Raden Putra, wuwuse asemu runtik, heh Onengan ana apa, sira amungu wong guling, matur Ni Ragilkuning, atur kawula pukulun, kakang mas ing Aldaka, Ki Wasi Anjayengresmi, kados kesah anging parane tan wikan.

 5. Gumujeng Rahaden Putra, lunga-lunga maring ngendi, manawa mring patamanan, iya Raden ngong ulati, apan tumurun ririh, Ki Putra ing Marabangun, dhateng ing patamanan, wulucumbu karo ngiring, sumawana Raden Arya Carangwaspa.

 6. Nenggih sira Raden Putra, mider-mider tamansari, kalawan Dewi Onengan, polahe Satriya Keling, kadi kitiran putih, tinilar ing metranipun, sakehe nagapuspa, sadaya dipun jajahi, ngendi gone yayi emas ing Aldaka.

 7. Putra ing Cintakapura, amicara jroning ati, yayi emas ing Aldaka, Ki Wasi Anjayengresmi, yen mantuka ing wukir, paran yayi dosaningsun, dene nora pepoyan, manawa lagi apurik, pan inguwuh kang rayi meksa tan panggya.

 8. Pojokira kidul wetan, nagasari ingkang adi, angrempayak tiningalan, sandanguna den liwati, nanging nora kaeksi, busana neng nagasantun, kagyat Dewi Onengan, ningali kampuh sumampir, alon matur busanane arinira.

 9. Esmu kaget Raden Putra, nuwala dipun tingali, winaos sinukmeng driya, matur Raden Wukirsari, lamun nora kepanggih, Ki Putra nora sumaur, Rahaden Carangwaspa, umatur datan tinolih, wulucumbu ature tan piniyarsa.

 10. Mangkana Rahaden Putra, tan kelar anahen brangti, atemuh lali ing purwa, kadeyan sami nungkemi, nanging nora baribin, manawa katur Sang Prabu, temah dadi kang duka, emeng Ki Putra amungkur dereng pasihan.

PUPUH XXV
P a n g k u r

 1. Angandika Raden Putra, pan sira Pamade kang ingong tuding, ngambila godhong tan naluh, maring ing pepungkuran, ulapana wisa ingkang ngrusak santun, poma dipun kalampahan, wurunga sun upatani.

 2. Ki Pamade wus anduga, ingkang semu gusti ana ing ati, kadang kadeyan tut pungkur, ing marga binisikan, sareng bekuh dhasar panas atining sun, aja kakehan wicara, gecas-gecos nuli mati.

 3. Kocapa Kusuma Daha, ingkang lagi wungu denira guling, amicara jroning kalbu, kakang Brangus tan ana, baya lunga menyang ngendi paranipun, yata nulya gurah waja, Kusumane wong Kedhiri.

 4. Wus amarek wewangunan, Bayan Sanggit wus amarek ing ngarsi, alon denira amuwus, ander ingkang pawongan, esmu luwe dhasar napsu Raden Galuh, kasongan denira dahat, semune lir Banaspati.

 5. Aneng ngendi kakang Putra, alon matur sira Ni Bayan Sangigit, pan kawula maksih turu, wungune Raden Putra, kula dugi kanjeng Pangeran beburu, kadang kadeyan tan ana, kadi tumuru angiring.

 6. Ki Pamade sampun prapta, ing ngarsane wau Ni Sekartaji, sigra wau sami lungguh, Punta lawan Kartala, aris mojar sira wau Raden Galuh, ana ngendi kanang Putra, nora betah pisah mami.

 7. Ki Pamade aturira, Raden Ayu andika den timbali, dhateng Pangeran pukulun, aneng ing pepungkuran, welingipun raka dika Raden Brangus, sampun bekta upacara, andika lampah pribadi.

 8. Lumampah Candrakirana, lembehane amredapa kasilir, tumindak amager timun, sarira den reraga, suku dubug weteng bekel anglempuruk, dhasar lesu arsa dhahar, anglir gajah gelonggongi.

 9. Sapraptane pakebonan, ingkang mindha putrine wong Kedhiri, dipun candhak astanipun, mring Ki Punta Kartala, wong kekalih wau sareng narik dhuwung, Ki Pamade nginep lawang, Sekartaji jerit-jerit.

 10. Lagi arsa pinarjaya, anjrit asru sira Ni Sekartaji, dipun sendhal mayang sampun, marang Bathari Durga, tinibakken ajale karuhun, tiba nagari Gagelang, sira Ni Mbok Wadalwardi.

 11. Ki Punta kari anggana, Ki Pratala prasamya ngungun kalih, Ki Pamade alon muwus, iya karsaning dewa, padha matur ing gusti Sang Wirengluhung, matur yen uwus pralaya, aja na awalang ati.

 12. Datan kawarna samana, lampahira wau sampun prapti, anging sinauran manggut, Ki Putra tan ngandika, datan pegat kawurciteng ingkang nglangut, kagagas ing manahira, polahira duk kariyin.

 13. Raden Putra angandika, Carangwaspa sira kantuna yayi, ingsun kesah mangke dalu, karsa amati raga, arsa gulung ing jurang kalawan parung, ingong arsa maring Daha, manawa tan kinarsani.

 14. Ki Prasanta atur sembah, leheng gusti mantuka ing Kedhiri, paran dene Raden Galuh, sampun mantuk ing Daha, bagi sukur yen kacandhak neng delanggung, aran sampun jatukrama, punapa winalang galih.

 15. Raden Putra angandika, tan mangkana kakang ing karsa mami, lamun ingsun arsa nusul, marang ing prajeng Daha, yekti ewa yayi mas marang waking sun, mendah paman Aji Daha, dukane mring awak mami.

 16. Angur baya matyeng wana, lah karia kabeh kadeyan mami, rumeksaa rama Prabu, bok ana parangmuka, kadeyane sedaya pan sami matur, kawula tumut Pangeran, dhateng wana ingkang sepi.

 17. Ngandika Rahaden Putra, lah mantuka yayi mas Wukirsari, marang Daha ariningsun, kakangira wus prapta, uwus mulih kakangira Raden Galuh, Rahaden Wukirkusuma, matur sarya awotsari.

 18. Welinge dhateng kawula, kakang embok ingkang pacuwanipun, kula sampun ngupatan, yen tilara dhateng Pangeran Pukulun, kapundhi wonten mastaka, weinge kang mindha Wasi.

 19. Angandika Raden Putra, sun tarima tresnanira ing mami, winalesa dewa luhung, sira Dewi Onengan, amicara sajroning ati Sang Ayu, padu wong lamis kewala, ujar arsa maring mami.

 20. Lir gerah ing Kasatriyan, para selir ingkang miyarsi warti, datan kawarna ing enu, surup Sang Hyang Raditya, ing nalika wayahira tengah dalu, kesahe Raden pUtra, kairing Retna hartati.

PUPUH XXVI
Dhandhanggula

 1. Enengena wau Raden Panji, kang karaos amung ingkang garwa, Ki Wasi Jayengresmine, menggah tyase Sang Bagus, bisa temen agawe brangti, Ratu Ayu ing Daha, ingkang amindhaa priya, dipun tulus asiha kawelas asih, teka manira tilar.

 2. Kawarnaa orenging nagari, Sri Jenggala miyos siniwaka, anging kalangkung dukane, Putra sepuh neng ngayun, adipati ing Wanagiri, Raden Nilaprabangsa, ingkang kinen nusul, marang ing Rahaden Putra, kadeyane sadaya sami angiring, wana agung sinasak.

 3. Raden Putra kawarnaa malih, Onengan sanget tangise, wonten ingkang winuwus, kang andaka angadhang margi, satarane sagajah, anging bantheng tutul, kang sigra ingamukan bantheng gusis, tan pasah dening braja.

 4. Ponang andaka awas ningali, lamun ana manungsa kang liwat, kawolu estri kathahe, ponang andaka tutul, amicara sajroning ati, iki ana manungsa, liwat ing delanggung, apa nora kulak warta, yen ing kene jalma mara jalma mati, apa kang sira sandhang.

 5. Ponang andaka amunya ngerik, kadya gludhug wau kapiyarsa, lir gelap nander swarane, angundhang gurda ruhun, siti mawur nempuh pratiwi, sungu lungit apanjang, sawentis gengipun, lir pedhang yen tiningalan, anggegila kayu ageng den sundhangi, lir Durga ngangsa-angsa.

 6. Kadeyan kabeh matur wonten drubiksa, pangeran daweg wangsul, angulari marga kang radin, mesem Rahaden Putra, pan awas andulu, amicara jroning nala, lamun estu kapanggih lan Sekartaji, mareka ingkang galak.

 7. Raden Putra angandika malih, marang kadeyanira sadaya, andaka ngong kembarane, sakeh kadeyaningsun, aja ana tulung mring mami, sadaya ingupatan, poma aja tulung, kenaa dhendaning dewa, kadeyane sadaya sami anangis, giris mirsa upata.

PUPUH XXVII
G i r i s a

 1. Anander ponang andaka, kadya thathit lampahira, kayu rebah ting sulayah, netrane anglir dahana, angajrihi kang andaka, buntutnya pan kadi teja, ilatnya anglir tembaga, anander kadya raseksa.

 2. Ingundha Rahaden Putra, pepelingane kewala, sakedhap lali ing purwa, bramatya Rahaden Putra, sedayane arsa malesa, ngandika Rahaden Putra, ngandika Rahaden Putra, tibane antakanira.

 3. Lir sanjata kang lumepas, pangajape Raden Putra, andaka ngerik malumpat, sanget ing pangajapira, tinadhahan asta kiwa, kena poke sungunira, yun polah datan kawawa, andaka emeh pralaya.

 4. Ilatnya melet sadhepa, saking andaka, karinget miyos ludira, angundha datan kuwawa, suku ambles ing pratala, waketing andhemanira, andaka wus malih warna, mundur kaget Raden Putra.

PUPUH XXVIII
D u r m a

 1. Angandika Raden Putra Dhawuhmarma, wong apa sira iki, kena ing cintraka, mau rupa andaka, warnanira gegilani, mengko wus ruwat, warnanira apekik.

 2. Esmu tangis sira sang amalih warna, anuwun sihing gusti, kawula manungsa, anake tiyang tapa, aran Bagawan Sukarti, gusti pun bapa, pratapan langkung luwih.

 3. Angandika Rahaden saparanira, matur saha wotsari, pun Kuda Bebangah, wasta kawula radyan, jeng tuwan Satriya pundi, tambet kawula, sinten sinambat wangi.

 4. Kaping kalih pundhi sinedya pangeran, Rahaden ngandika, iya ingkang sinedya, ngulati dalaning pati, manira paman, dene ta delap urip.

 5. Marmaningsun paman atinggal nagara, tan etang rama kalih, tinilar ing tresna, tambuh mati uripa,  murca kala tengah bengi, cipta manira, kadi ta sampun lalis.

 6. Alon matur sira Ki Kuda Babangah, gusti kula aturi, pinarak pratapan, ing Aldaka Pancuran, inggih pinaraka gusti, mring padhepokan, daweg kula pondhongi.

 7. Kadya peksi ature ingkang kadeyan, sahe minggah ing wukuir, atakena tedah, dhateng ingkang palenggah, ecane angsal ngulati, kang karya brangta, ecane ingkang ati.

 8. Sampun kesah lampahira Raden Putra, tigang dina ing margi, sumengka Aldaka, sela mangudha-undha, asawang wastra tinulis, lumut angrawat, tinon akarya brangti.

 9. Sampun prapta aneng luhuring Aldaka, tumameng Parang Curi, ingkang sumamburat, lir manik awor mirah, toyanya atibeng trebis, pan kumarangsang, lam-lam Sang Narpasiwi.

PUPUH XXIX
S i n o m

 1. Nangena Rahaden Putra, kocap Bagawan Sukarti, kinasihan ing Bathara, terus tingalnya awening, eca raosing galih, sang Wiku suka gumuyu, matur kang paliwara, Pukulun kang apalinggih, mila suka punapa margane baya.

 2. Angandika Sang Pandhita, iya paliwara mami, putraningsun Si Bebabgah, mulya kadi wingi uni, baya wus pinasthi, karsaning Bathara luhung, apan ingkang angruwat, nenggih Ki Putra ing Keling, mila papa tinilar ing garwanira.

 3. Mubeng ingkang paliwara, endhang-endhang den wangsiti, lir gerah ngarga Pancuran, ingkang sami caos bekti, samya ngrateng-ngratengi, Kuda Bebangah wus rawuh, sumungkem aneng pada, ing rama sarya anangis, gih kawula nuwun duka sih ngapura.

 4. Alon delinge kang rama, sira Bagawan Sukarti, iya kaki sun ngapura, salahira maring mami, begja rinuwat kaki, mring Putra Marabangun, lawan sihing Bathara, sira manjinga ing ngabdi, walesira pecahe ing jajanira.

 5. Saking gegering ancala, Sang Wiku kaget ningali, ing citrane Raden Putra, kadi dalancang winanting, lir sinendhal kang galih, Sang Wiku gupuh lumayu, sedyanira Ki Putra, arsa ngaturi bekti, kadhinginan Sang Wiku angrangkul madya.

 6. Apan sampun ingancaran, Ki pUtra pan sampun kerid, samarga pinituturan, lir peksi arebut bukti, apan sang apalinggih, waged ngolah sang abagus, daweg minggah pratapan, pasaja denya alinggih, Sang Pandhita akaliyan Raden Putra.

 7. Sang Pndhita angandika, milane prapta ing wukir, umatur Rahaden Putra, borong punapa Hyang kaki, kadi sampun udani, eyang sadyane pun putu, mesem kang amartapa, angsale wonten ing wukir, yen kilapa sedyane Rahaden Putra.

 8. Milane tikar nagara, Rahaden Paduka inggih, datan etang kawibawan, sedya mati ing asepi, puniku luput ugi, ciptanira wong abagus, mundur kaya andika, anganiaya ing dhiri, mung sirike Rahaden wus wicaksana.

 9. Putri Adi ing Mamenang, kang dadi telenging ati, kalingan godhong salembar, bata sarimbag nasabi, mila boten kapanggih, Rahaden ciptane luput, ingulatana Daha, Sang Putri datan kapanggih, awrat entheng biyadane wong Mameneng.

 10. Leheng andika ngawula, ing ramanta ing Sang Aji, ri Sang Prabu Bauwarna, prayoganta kawulani, prayogane pun kaki, mendhema kula wong bagus, malar Prabu Ngurawan, tambuh lan andika benjing, malar mandar Ki Putra mundhaka luga.

 11. Matur Raden Kasatriyan, inggih sandika Hyang kaki, Ki Putra ing Kasatriyan, angraos marem kang galih, eca genya alinggih, angandika Sang Awiku, ing paliwaranira, arsa suguh ing tetami, Sang Pandhita pungkuran den tingalana.

PUPUH XXX
P a n g k u r

 1. Mudhun ingkang paliwara, kekemonge ingkang tinabuh nitir, agor swarane angungkung, enggar sakabehe endhang, sami caos samektane asesuguh, arsa malebet pratapan, sakancanira angiring.

 2. Pepak sakathahe endhang, kang saweneh sangu tape lan jali, weneh sesalak jumawut, wenenh kang kumbu kacang, sakathahe para puthut lan manguyu, pepak sakathahe endhang, ing wukir lir banyu mili.

 3. Pitung dalu pitung dina, Raden Putra pinarak aneng wukir, enting sukane Sang Wiku, Ki Putra wus winejang, kasudarmani ing kasusilan winuruk, miwah purwane kasedan, tan mundur tansah winisik.

PUPUH XXXI
D u r m a

 1. Putuningsun aja banget kapi brangta, sira tinilar rabi, Ni Candrakirana, wus pasthi jodonira, tan kena owah lan gingsir, karsane dewa, sira pakuning bumi.

 2. Alah iya ngawulaa ing Ngurawan, lan kadangira kaki, apa ramanira, tamuana parangmuka, teka ing sabrang sinekti, anak Bremana, negarane ing Keling.

 3. Akekasih Ki Kalana Sewandana, ing sabrang tanpa tandhing, apan arsa nglamar, marang Kusumaningrat, marmitane angajawi, nateng Ngurawan, kewuhan jroning galih.

 4. Arsa tampa Sang Putri pan datan tampa, akarsa dipun tampik, apan tan kuwawa, mungguh punggawa sabrang, mila sinangga ing krami, sira turuta, pituturingsun kaki.

 5. Rabinira Ni Dewi Candrakirana, deni benjing kapanggih, tengaing payudan, wus karsaning jawata, lawan ta malihe kaki, ngaliha aran, malar rama Sang Aji.

 6. Wong Ngurawan malah pangling marang sira, ngakua bocah wukir, sira jejuluka, Undhakan Maduretna, kalintang dening prayogi, Raden turira, sandika Eyang kaki.

 7. Arinira ingkang aran Carangwaspa, angaliha wewangi, sira jejuluka, Undhakan Astracapa, Ki Lempungkaras prayogi, sira jejenga, karsaning sang palinggih.

 8. Arinira kang aran Wukirkusuma, angaliha awewangi, sira jejuluka, kaki Carangwudita, sambada langkung prayogi, matur anembah, sandika anglampahi.

 9. Ki Prasanta sira angalih aran, Ki Kebo Wanengbumi, alon aturira, saking sabda Jeng Eyang, inggih dhateng anglampahi ayahanira, pan sarwi atur bekti.

 10. Ki Pamde sira angaliha aran, lawan prayoga mami, Ki Kebo Kenanga, yata sira Ki Punta, sira ingsun peparabi, Kebo Prakosa, kalihira wotsari.

 11. Ki Kartala sira angaliha aran, lawan proyoga mami, sira jejuluka, Ki Kebo Kanigara, kalawan Ni Ragilkuning, ngaliha aran Ni Dewi Turuntangis.

 12. Angandika Sang Wiku Ardi Pancuran, Bebabgah putra mami, poma aywa peka, gonira angawula, ing dyan Inu Kertapati, wewalwsira, pati kalawan urip.

 13. Sampun telas welingira Sang Pandhita, Ki Putra sampun pamit, tumurun ing jurang, ingiring pra kadeyan, sakehe uwong ing wukir, sami kasmaran, marang Putra ing Keling.

 14. Enengena wau ta mantri ing sabrang, ingkang lagi abaris, Gajah Penayaban, Tumemnggung Pangutilan, Demang Pambegalan nenggih, Arya Pangiwat, Ki Ngabei Ingapusi.

 15. Gangsal ewu kathahe barise Sabrang, sakehe wong ing Keling, kang dhateng Ngurawan, iya kang dagang layar, binegal dipun jarahi, amring wong Sabrang, kang bangga den pateni.

 16. Anarajang sira wau Raden Putra, apuyengan kang jurit, kadi saradula, sira Kebo Kenanga, Kebo Jalmaprang tan kari, anglir raseksa, wong sabrang akeh mati.

 17. Abubaran sakarine ingkang pejah, punggawa kathah mati, kadya sulung babal, ingkang anandhang brana, arsa matur meing gusti, Raden lumampah, kadeyane kinanthi.

PUPUH XXXII
K i n a n t h i

 1. Nengena ingkang lumaku, kocapa Putri Kedhiri, kadi lelayangan pegat, aneng tengaing wanadri, apan sampun kaideran, wukir ageng ing Kedhiri.

 2. Lampahnya murang delanggung, Kusuma amindha Ratih, peksi kathah andum wohan, gumerah kadya ngaruhi, bedhagan pating karosak, kadi wong atuduh margi.

 3. lampahira Raden Galuh, angubengi ing wanadri, lampahira murang marga, tan wonten sinedyeng ati, Putri Adi ing Mamenang, sesinome den waoni.

PUPUH XXXIII
S i n o m

 1. Kocapa punggawa sabrang, ingkang nglacak ing wanadri, Ki Tumenggung Sumbanggita, lawan Ki Arya Giyanti, ingutus ing Narpati, samya kinen amburu, landhak kidang menjangan, sakathahe kang jejawi, anglir gerah swarane kang bala sabrang.

 2. Wau ta ingkang lumampah, Kusuma Putri Kedhiri, kadi sasi karahinan, lir gurnita kilat thathit, lir sasi ngemu tulis, lampahe sarya kekudhung, miyos ing pagrogolan, sangune kang wadya alit, kang saweneh ningali lajeng kanthaka.

 3. Miwah kang arsa nyekela, nulya niba datan eling, ana kang arsa angemban, nulya niba lir ngemasi, tan ana darbe urip, mulat wong ayu weh wuyung, saweneh pancakara, sami rowangnya pribadi, ana nyipta saweneh dudu manungsa.

 4. Ki Tumenggung Sumbanggita, kaget amiarsa warti, dening ature kang bala, kawula matur kiyai, wonten wanodya luwih, langkung satengah wana gung, pangraose kang manah, Supraba ngambah wanadri, langkung kaget Ki Tumenggung Sumbanggita.

 5. Tumurun saking turangga, sigra Ki Tumenggung prapti, sapadang tan kena ngucap, dene ayune linuwih, Sang Dyah angrespateni, salamine ngong tumuwuh, ingsun durung tumingal, wanodya ayu linuwih, amung iki musthikane pramudita.

 6. Ki Tumenggung aris angucap, bibi sira wong ing ngendi, apa ingkang sira sedya, dene neng tengah wanadri, awecaa mring mami, ngendi pinangkaning pungkur, lawan saparanira, apa sira wus alaki, anauri Kusuma yu ing Mamenang.

 7. Manira iki wong pajal, wismaningsun Candhi Maling, sampun alaki ping sanga, awak manira kiyai, sami pegat ngemasi, manira tanpa sedya, anut saparaning ati, araningsun kiyai Citralangenan.

 8. Ki Tumenggung angandika, yen mengkono nira Nini, sun aturken gustining wang, warnanira ayu luwih, pasthi kagem sang Aji, kang mangkuwon kali Dhadhung, ing tingkah polahira, sun dulu anjatmikani, mung cirine dene pajal polahira.

 9. Mojar Ni Citralangenan, wong punapa awak mami, lah paman sakarsanira, Ki Tumenggung ngandika ris, mring kang punggawa mantri, apan kinen karya tandhu, wantu tetiyang kathah, sakedhap apan wus dadi, kawarnaa Kusuma sampun kabekta.

 10. Ki Tumenggung Sumbanggita, manahira cilik wukir, warege datampa mangan, rumangsa yen angsal kardi, sira kang mindha ratih, amicara jroning kalbu, priyayine Jenggala, Pangeran takona warti, yen cethine ginawa wong tanah Sabrang.

 11. Nengna wau kang binekta, kocapa Sri Narapati, sang aprabu ing Ngurawan, enjing amiyos tinangkil, pepak para bupati, santana para Tumenggung, Ngabei sinang Arya, andher ngarsane Sang Aji, aneng ngarsa kyan apatih Jayasinga.

 12. Nanging Sang Prabu Ngurawan, pan lagya kemengan galih, adhahar datan sakeca, Putra tan kena tinari, pilalah angemasi, Sang Dyah lenggana kalangkung, krama narpati Sabrang, mila kemengan Sang Sji, Putri Adi Ngurawan tan arsa krama.

 13. Arsa pinaguting yuda, angraos datan kuwawi, mring kalana Sewandana, asugih bala prajurit, karanten sring bupati, langkung emeng manahipun, tansah sinangga krama, wus lami genya ngecani, Sri Narendra karaan aminta sraya.

 14. Apatih sira ngong duta, sira kang ingsun prayogi, angupaya minta sraya, kang pantes metu nagari, ingkang yogya kuwawi, amagut dhateng Melayu, kyan apatih wotsekar, inggih sandika Dewaji, linge nata sadina mengko miyosa.

 15. Kaki Arya Sinjanglaga, pryoga sira ngong tuding, sira anggawaa surat, kinarya upaya sandi, sira aturna ugi, kang makuwon Kali Dhadhung, mangsa bodhoa sira, amrih wutuh kang nagari, aturena layangingsun ing Sang Nata.

 16. Kocapa dipati sabrang, ingkang siniwakeng mantri, bala gung kadi hernawa, andher kang para dipati, prajurit tanda mantri, tanapi para tumenggung, andher munggeng ngajengan, ingkang tansah dipun tari, mantri tuwa Tumenggung Ujungsebata.

 17. Kalangan denya ngandika, kasaru wau kang prapti, Ki Tumenggung Sumbanggita, prapta ngarsane narpati, matur sarwi wotsari, nuwun duka Sang Aprabu, pun bapa tur padekan, wanodya ayu linuwih, marginipun pinanggih tengahing wana.

 18. Sri Bupati angandika, bapa sun tarima kasih, sun karyane jejambalan, yen si warnane abecik, ingsun arsa udani, aturna ing ngarsaningsun, wus katur ing Sang Nata, Kusuma kang mindha ratih, samya leng-leng sakathahe kang sewaka.

 19. Ki Kalana Sewandana, wuwuse arum manis, babo sapa aranira, kang tinanya matur aris, kawula Sri Bupati, inggih wong papa wulangan, kawula gih Sang Nata, badan kawula puniki, wasta kula inggih pun Citralangenan.

 20. Nengna Kusuma ing Daha, ingkang binekta wong Keling, kasaru wau kang prapta, Raden Arya Banyak Tulis, ingutus Sri Bupati, ambekta nuwalanipun, wus prapta pamondhokan, cingak sagung wadya Keling, ing Ngurawan utusan ngaturi serat.

 21. Raden Arya Panyangringan, pan sarwi amundhi tulis, Tumenggung Ujungsebata, umatur dhateng Sang Aji, wonten duta narpati, utusanira Sang Prabu, inggih rayi Paduka, ingkang ingutus mariki, ingkang wasta Raden Arya Panyangkringan.

 22. Ki Kalana Sewandana, denya angandika aris, iya sira timbalana, yayi mas ingkang Banyak Tulis, kang kinon atur bekti, risaksana tan adangu, prapta kang ingandikan, ingawe dening Sang Aji, lah ing kene yayi mas sira linggiha.

 23. Sampuning tata linggihnya, matur Raden Banyak Tulis, kawula inggih dinuta, dening rama Paduka JI, kenen ngaturi tulis, inggih tinampanana, dening Sang Nata ing Keling, dyan binahar kang serat nuli winaca.

 24. Penget bebukaning serat, Ngurawan Sri Narapati, dhumateng ingkang putra, Sri Narapati ing Keling, ingkang digdaya mukti, amarentah para ratu, wiyosipun kang serat, dene ta Sri Narapati, angarsakken rayinta Sang liring Retna.

 25. Manira dhateng sumangga, sukur bage asta kalih, muga silih tinulusa, akaronsih lan kang rayi, nanging panedha mami, dipun asabar karuhun, benjang mangsa wandea, ingsun rih-rihe kariyin, ingkang rayi dhasare rare ugungan.

 26. Dena ta atur kawula, yen angsal pataren benjing, enggal kawula utusan, dhumateng Sri Narapati, sampune maos tulis, Sang Nata suka kalangkung, yayi sira matura, ing rama Sri Narapati, ingsun yayi aja silih pindho karya.

 27. Sang Nata mundhut busana, kang rayi wus pinisalin, busana kang abra muncar, Sri Narendra ngandika ris, manira uga yayi, apan balaba kalangkung, lawan iku gotongan, kang isi busana adi, guru bakal guru dadi apan ana.

 28. Alah iku aturena, marang rama Sri Bupati, Raja Putra atur sembah, pan sampun anuwun pamit, lumengser sing ngarsaji, ingiring ing wadya agung, Kalana Sewandana, langkung bungah tan sinipi, ngembat pupu pan sarwi alatah-latah.

 29. Nengna wau Sri Narendra, kocapa Ngurawan patih, ingutus ngulati sraya, dhumateng Sri Narapati, wus prapta ing wanadri, Ki Patih ing lampahanipun, kesah datanpa rowang, aneng tengah ing wanadri, pitung dina sapta dalu aneng wana.

 30. Sigegen rakyan apatya, kocapa ingkang lumaris, ingkang arsa mring nagara, den iring kadeyaneki, lampahe nurut margi, wirandhungan radyan bagus, ingkang sinedyeng nala, nagari Ngurawan singgih, Raden Putra lampahe sampun alama.

 31. Mangkana rakyan apatya, tumingal Satriya Keling, den iring para kadeyan, garjita tyasira patih, iki Satriya ngendi, dene bagus warnanipun, kanem lawan wanodya, wus panggih rakyan apatih, lawan sira Ki Undhakan Maduretna.

 32. Wus sami tata alenggah, sira Satrya ing Keling, lawan patih Jayasinga, umatur rakyan apatih, radyan Satriya pundi, lawan sinten namanipun, pundi ingkang sinedya, ngandika Satriya Keling, inggih kula Sanatriya ing Aldaka.

 33. Angandika Raden Putra, pun paman tetiyang pundi, kawula tiyang Ngurawan, ngulati ing sraya sandi, ing Ngurawan narpati, katamuan mungsuh agung, Narapati tanah Sabrang, punika ingkang dhatengi, akekasih Ki Kalana Sewandana.

 34. Pangandikane Sang Nata, dhumateng kawula gusti, sinten ingkang ngundurena, dhumateng Narendra Keling, ageng ganjaraneki, rabi Putri mengku kraton, boten mastani tiyang, sanadyan ta tiyang alit, pinaringkena Putri Adi ing Ngurawan.

 35. Lan jinenengken dipatya, punika ganjaranneki, umatur Rahaden Putra, yen makaten paman patih, kawula anglampahi, sanadyan tumekang lampus, lebure kadi kisma, nglampahi karsa Narpati, mung punika atur kawula prasetya.

 36. Raden Putra wus umangkat, den iring kadeyanneki, Ki Patih kang munggeng ngarsa, wus prapta ing tepis wiring, padedesan paminggir, kathah wong desa andulu, nengna wau kang mlampah, kocapa Sri Narapati, enjing miyos pepak sagung pra dipatya.

 37. Eca imbalan wacana, kasaru sowaning patih, Sri Narendra angandika, kaya paran sira patih, ingong utus ngulati, sandi sraya aneng gunung, matur sarya wotsekar, lan punika sang dewaji, sareng mulat Sang Nata datan ngandika.

 38. Sang Aprabu ing Ngurawan, wuwuse arum manis, babo endi wismanira, lan sapa sinambat ing sih, Raden matur ngabekti, inggih kawula ing gunung, wasta ardi Pancuran, dereng pirsa ing nagari, ajejuluk Ki Undhakan Maduretna.

 39. Angandika Sri Narendra, babo sira ingsun tari, apa sira sumanggupa, ngundurken Satriya Keling, matur Rahaden Panji, kawula boten sumanggup, nanging pangraos, manah, yen wonten karsa Narpati, pejah gesang sumangga karsa Sang Nata.

 40. Ki Undhakan Maduretna, ature lir madu gendhis, dhumateng Sri Naranata, pinten banggi tiyang wukir, yen ta wageda gusti, ngunduraken mungsuh agung, ngandika Sri Narendra, yen mangkono sira kaki, Maduretna kaya trahe guladrawa.

PUPUH XXXIV
Dhandhanggula

 1. Manawa sira ingkang nanggupi, ngundurna mring parangmuka sabrang, ya mangko sira Rahaden, ingsun paring jejuluk, Ki Tumenggung Cakranagari, daleme lore pasar, linggiha wong sewu, Rahaden nuwun aturnya, gih sandika punapa karsa Narpati, saking sihing Narendra.

 2. Aluwaran Sang Nata tinangkil, miwah Tumenggung Cakranagara, sampun mantuk ing daleme, Ki Patih atut pungkur, dalemira, sampun miranti, kaprenah loring pasar, prabayakan kidul, patedhanira Sang Nata, saking pura anglir pendah banyu mili, busana adi mulya.

 3. Enengena wau ta kawarni, Arya Tumenggung Cakranagara, cinandhak kang caritane, kawarnaa Sang Prabu, ing Ngurawan miyos tinangkil, pepak para dipati, punggawa supenuh, samya sadhiya ing yuda, Sri narendra akarsa miyosi Sabrang.

 4. Sri Narendra angandika aris, sakathahe kang para kadeyan, tandha mantri sakancane, kang sumedya ing kewuh, prarsakena timbalan mami, kabeh padha ngidhepa, saparentahipun, Tumenggung Cakranagara, anakingsun gawe Senapati, niyakaning ngayuda.

 5. Bendheningsun si penantang jurit, Patih gawakna ing putraning wang, lan tunggul Sri Rarangawe, Kyai Patih nembah matur, ingundhangan sadhaya sami, tan antara wus budhal, kang baris pangayun, gumuruh lampahing bala, samya enggar wadya kang pra sami jurit, ingkang samya kasmaran.

PUPUH XXXV
Asmaradana

 1. Sampun angaturi pamit, Tumenggung Cakranagara, amengkul pada sang katong, ingiden nulya amungkat, ingiring dening wadya, medal saking ngalun-alun, gumuruh swaraning bala.

 2. Datan kawarna ing margi, lampahe pan sampun prapta, lajeng campuh pangajenge, lawan wadya Kasabrangan, rame langgar-linanggar, wong Jawa kalangkung purun, wong sabrang datan kuciwa.

 3. Tan ana angucap ajrih, wong Jawa lan tanah Sabrang, ganjur-ganjur arame, angenti surak-sinurak, keh mati long-linongan, wong sabrang sami binuru, ingamuk wadya Ngurawan.

 4. Lumayu angungsi titing, kandheg wadya ing Ngurawan, kinarutug bedhil akeh, mimis tiba kadi udan, wong Ngurawan keh pejah, mundur kang urip sinurung, dening wadya kasabrangan.

 5. Sarta kinarutug bedhil, mawur wadya ing Ngurawan, kang tatu pating dharengkleh, nulya wadya pepilihan, anglambung saking kanan, kekapalan kalih atus, sareng anyemethi kuda.

 6. Wong Sabrang tinunjang wani, mawur bali pambitingan, tinumbak pating baloncor, kang urip sami lumanjar, angungsi pambitingan, lunut ingoyok-ingamuk, dening wadya ing Ngurawan.

 7. Kang ana sajroning biting, wang Sabrang sami prayitna, sareng sinubed bedhile, mariyem lan kalantaka, swara lir gunung rebah, wadya Ngurawan maledug, lumayu asalang tunjang.

 8. Yata kasaput ing wengi, samya kondur masanggrahan, amakuwon dhewe-dhewe, wadya bala kasabrangan, tuwin wadya Ngurawan, amasanggrahan sadarum, tinon barise balabar.

 9. Amondhok tan mawi biting, wadya bala ing Ngurawan, padha temeng dhadha bae, yata genti kawarnaa, bala ing kasabrangan, prasami prayitneng kewuh, sadalu tan ana nendra.

 10. Yata kang winuwus malih, Ki Kalana Sewandana, duk sineba Sang akatong, Ki Patih kang munggeng ngarsa, miwah para punggawa, Ujungsebata Tumenggung, lan Rangga Gajahpermada.

 11. Lan Demang Panantang jurit, Ki Ngabehi Macangalak, lan Arya Jagasatrune, alon ngandika Sang Nata, proye wartane jaba, Kyai Patih nembah matur, kawula atur wuninga.

 12. Gusti jeng Sri Narapati, Sri Narendra ing Ngurawan, sampun den pacak barise, watawis wong tigang nambang, kala wau duk siyang, datenge prajuritipun, sami kendel masanggahan.

 13. Pan sampun dipun ayomi, abdi dalem kang pecalang, dipun tunjang pangajenge, watawis wong pitung dasa, kang sami kekempelan, rame ganjur-ginanjur, genti asor long-linongan.

 14. Angandika Sri Bupati, Rama Prabu ing Ngurawan, angayomi maring ingong, sapa kang den andelena, matur rakyan apatyarama tuwan Sang Aprabu, kawula midhanget warta.

 15. Kang kinarya Senapati, antukipun minta sraya, Raja Sinatriya kaot, kalangkung pinutra-putra, tiyang saking Aldaka, sinengkakaken ing luhur, Tumenggung Cakranagara.

 16. Iku karepe Sang Aji, kang aran Cakranagara, bapa den adu lan ingong, kinembar ing Aldaka, ya besuk awasena, Tumenggung ingsun sarimpung, bapa sun gawe tontonan.

 17. Nurda angenaki ati, gelare Ratu Ngurawan, kaya dudu ratu kaot, aweh ujar kamandaka, gawe dora sembada, dudu pratingkahing ratu, alah iya sumbalinga.

 18. Heh Patih parentah mami, sakehe punggawaning wang, padha sun pundhut getihe, aja na wong mulih waras, atakera ludira, sun ajak barenga angamuk, bocah ingsun kasinoman.

PUPUH XXXVI
S i n o m

 1. Sampun denira mematah, Sang Nata kondur tumuli, malebet ing pasanggrahan, Sang Patih kantun neng jawi, genti ingkang winarni, barise Raden Tumenggung, pan lagya panguneman, ing dalu lan para mantri, pra kadeyan sadaya atap ing ngarsa.

 2. Sampun rembag ingkang karsa, Rahaden kondur tumuli, malebet ing pasanggrahan, kang wulucumbu tan kari, ing gusti tan atebah, ngandika Raden Tumenggung, kang Prasanta dandana, karone sun ajak mati, ingsun arsa ing mangke alaku dhustha.

 3. Pasanggrahaning Kalana, ingsun arsa aningali, pasang rakite kang mengsah, kang wulucumbu tur bekti, inggih gusti suwawi, anelik prajane mungsuh, nulya Rahadyan mlampah, lawan panakawan kalih, tan kawarna ing marga Raden wus prapta.

 4. Wong Sabrang tan ana wikan, agenti ingkang winarni, Kusuma Candrakirana, kang tansah nahen prihatin, pira lawase mangkin, neng pakuwon Kalidhadhung, meh andungkap sawulan, namung kantun tigang latri, ubanggine cinangkraman ing Sang Nata.

 5. Saben-saben Sang Kusuma, yen arsa den cangkramani, dhumateng Sri Naranata, kathah ubangginireki, pinarnahken Sang Dewi, aneng bangsal Purwalulut, aneng sanggar pamlengan, kang kori tansah kinancing, siyang dalu Sang Dyah anipta pralaya.

 6. Kalamun rinuda paksa, anglegani Sri Bupati, akarsa atuwek raga, leheng tumekaa pati, yen dalu tanpa guling, kang tansah kacipteng kalbu, Ki Putra ing Jenggala, baya dika nora ngimpi, lamun rinta kakangmas arsa palastra.

 7. Sapa baya kang welasa, angrebuta awak mami, atulung ing kawlas arsa, amung dika Raden Panji, pira lawase mangkin, yen kangmas datan anusul, dhateng awak kawula, pasthi yen kawula mati, basa misih leng-lenge saya andadra.

 8. Kalangkung ing amengira, ing manah Putri Kedhiri, tambuh kang sinambat-sambat, lir tatu sinuduk gunting, kadya sata memeti, sang Retna munggah tumurun, amicara ing nala, kaya priye polah mami, kaki dewa banjuten jiwa kawula.

 9. Yan tan tinekan ing Dewa, panedha kawula singgih, leheng kawula pejaha, urip tan samining janmi, kawarnaa kang prapti, sira Rahaden Tumenggung, ingkang amindha dewa, malebet prenah Sang Putri, duk jumeneng Raden ing wingking Sang Retna.

 10. Adangu tan angandika, Sang Retna den lingi-lingi, sinawang saking ing ngarsa, Raden amicareng ati, munthikane sabumi, iya uga mirah ingsun, anenedheng jawata, geneya sakit kang galih, kang amindha dewa alon angandika.

 11. Pukulun putu manira, kang ladya muja semedi, apa Nini sira tedha, marang Bathara kang luwih, wis luwarana Nini, ingong jawata anurun, Kagyat duk kawistara, Sang Dyah wedhar asta kalih, wus alenggah kalangkung ngenorken raga.

 12. Matur Sang Dyah awotsekar, pukulun sida Bathari, sapa sinten kang tumedhak, jawata kang anuruni, mring wong kawlas asih, kang mendha dewa sumaur, kalamun sira tannya, iya maring jeneng mami, kang anama ingsun Bathara Marwata.

 13. Ingsun atanya ing sira, apa sedyanira Nini, anenedha ing jawata, lamun jaluk warna adi, sira ayu linuwih, sapa kang kaya sireku, yen jaluka mas retna, apan sira wus asugih, apan sira dadi garwane Narendra.

 14. Tur sira Putra Narendra, yen jaluka jatukrami, apan sira wus akrama, pan oleh Ratu sinekti, ing Sabrang Narapati, pan angreh samining Ratu, matur Kusuma Daha, pukulun Sang Dewa luwih, luhung pejah tan asra krama wong Sabrang.

 15. Pukulun Dewa Bathara, kawula taken yang kaki, laki kawula Dyan Putra, punapa maksih asih, dhateng kawula yekti, kalih dene malihipun, punapa anusula, dhateng kawula yang kaki, lamun inggih pundi gen kawula panggya.

 16. Kang mindha dewa angucap, apa sira masih asih, maring Raden Kasatriyan, Raden Inu Kertapati, matur Kusuma Dewi, langkung asih awakingsun, lamun boten panggiha, pasthi kawula ngemasi, angandika sira kang amindha dewa.

 17. Mengko sira apanggiha, kalawan Rahaden Panji, lah Nini gumatenana, yen mengko sira kapanggih, ywa taha-taha Nini, pasthi kalamun ketemu lah ya punagenana, kadangira Raden Panji, gih sandika punapa karsa paduka.

 18. Kalamun datan panggiha. Kula tempahken ing kaki, lawan kakang Raden Putra, leheng dhumatenga pati, kang mindha dewa angling, iya putu putuningsun, sira gumatenana, mengko Nini sun tuturi, sajatine sesupe sasra ludira.

 19. Sang Dyah micara ing nala, kaki dewa sun watawis, baya lagi kemlaratan, teka mundhut ali-ali, anulya Sang Suputri, kalpika pinecat sampun, dhapur sasra ludira, ingaturaken tumuli, tinampanan kalpika sasra ludira.

 20. Sang Retna micareng nala, duk nampakna ali-ali, kaki Dewa asembrana, teka amijet dariji, Sang Dyah ewa kang ati, kang mindha Dewa amuwus, heh babo wruhanira, putu putuningsun Nini, Raden Putra duk lagi sapungkurira.

 21. Kalangkung brangta angarang, tan kena dhadar lan guling, mung sira Nini kaetang, kang dadi paraning brangti, iya petangan mami, besuk sira atetemu, kalawan lakinira, poma wekasingsun Nini, yen ketemu anuli gumatenana.

 22. Sakarsane turutana, aja nganggo isin-isin, Kusuma matur anembah, inggih-inggih eyang kaki, kalamun masih sudi, angabdekaken maringsun, matur Kusuma Daha, yen makaten eyang kaki, ingkang mugi yang kaki angatingala.

 23. Sang Putri awas tumingal, dhumateng wau dyan Panji, nyata Putra ing Jenggala, Raden Inu Kertapati, tan samar tingalneki, Sang Putri awas andulu, toh sepah munggeng lathya, pilih ingkang ngudaneni, lamun nora Putri Adi ing Mamenang.

 24. Sareng campuhing paningal, lir barung kilat lan thathit, syuh rempu tingal kalihnya, Rahaden amuwus aris, Karsaning Bathara ning, yen sira panggih lan ingsun, dhuh yayi jiwaning wang, kang dadi telenging ati, amung sira musthikaning pramudita.

 25. Pinondhong Kusuma Daha, wau dhateng Raden Panji, kinidung Palugangsa, palugon Kadhiri miring, eca denira guling, wau sira Raden Galuh, meh kongsi karainan, aneng jroning tilamsari, pukul tiga wayah duk samana.

 26. Rahaden alon ngandika, wau dhateng ingkang rayi, lah yayi sira karia, ingsun arsa amijil, matur Kusuma Dewi, kawula tan purun kantun, nadyan tumekeng pejah, kawula dhateng nglampahi, pan kawula andherekaken paduka.

 27. Tumenggung Cakranagara, wus mijil saking jro puri, wong dalem tan ana wikan, sadaya eca aguling, miwah wadya lit sami, kang sami jaga pakewuh, tan ana ingkang wikan, sakesahe kusumadi, Sri Bupati eca denira anendra.

 28. Sakathahe wadya Sabrang, sadaya dipun cukuri, maring Ki Menak Prasanta, miwah brengose kang sisih, lawan godhege sami, den cukur tundha tetelu, sadaya cinorengan, kunir apu areng jati, cinorekan pinindha asu kerahan.

 29. Ki Patih Ujengsebata, den cukur bebrengosneki, den perapat rambutira, tur sarwi den ekuciri, sadaya tan udani, eca denira turu, wadyabala ing Sabrang., sadaya datan udani, Sri Narendra cinukur bebrengosira.

 30. Kang pindha dewa umedal, Sang Putri sampun kinanthi, panakawan kalihira, tan kari mring Raden Panji, tan kawarna ing margi, ing pasanggrahan wus rawuh, sampun natas rahina, datan cinarita malih, ingkang mundur saking pasanggrahan Sabrang.

PUPUH XXXVII
D u r m a

 1. Kawarna wadyabala tanah Sabrang, kang sami den cukuri, pan tangi sadaya, wungu denira nendra, sadaya gujengan sami, sakancanira, samya pating cakiki.

 2. Kyai Demang asru denira ngandika, lah ta paran sireki, agumuyu suka, matur Ki Lurah Bangsa, kawula dipun cukuri, brengos kawula, lawan godheg sasisih.

 3. Lurah Kerti umatur sarwi alatah, kawula matur Kyai, dene jengandika, teka mawi kuciran, brengose ilang sasisih, mawi alathah, kunir apu lan mangsi.

 4. Kyai Demang umatur rakyan apatya, kawula tur upeksi, kala dalu ika, kalebetan duratmaka, sakathahe wadya alit, kang jageng pura, sadaya den cukuri.

 5. Kyan apatih asru denira ngandika, manira datan uning, katemua mring wang, sun gawe kekeboan, maling kang saba ing puri, nora kayaa, manira bapa maling.

 6. Ngembat asta Ki Patih Ujungsebata, angusap brengose kalih, apan datan ana, kalangkung merangira, aningali wadya alit, kang aneng ngarsa, duka yayah sinipi.

 7. Sri Bupati daweg wungu saking Nendra, Ki Patih munggeng ngarsi, pan sarwi tur sembah, Dewaji atur tiwas, salebeting dalem puri, klebetan dhustha, kalangkung dening sekti.

 8. Prabu Klana saklangkung bramatyanira, lah pariksanen Patih, sakehe jro pura, apa ingkang den gawa, sandika aturing Patih, sampun den priksa, sajroning dalem puri.

 9. Dalem puru wus pinariksa sadaya, maring rakyan apatih, wetah sadayanya, tan ana ingkang ilang, ananging Kusuma Dewi Cintralangenan, ingkang ginawa maling.

 10. Sri Bupati kalangkung ing dukanira, sailange Sang Putri, de tan ana wikan, sagunging wong jero pura, kang sarta amanggih tulis, neng pasarean, katur ing Sri Bupati.

 11. Ungeling srat katur mring prabu Kalana, aja kelangan rabi, ingsun kang anggawa, Raden Cakranagara, serayane Sri Bupati, Prabu Ngurawan, lah papengen ing jurit.

 12. Sri Bupati kalangkung kramatyanira, lah undhangana patih, sagung wadyaning wang, sakeh wong tanah Sabrang, konen sadhiya ing jurit, patih tur sembah, inggih sandika Gusti.

 13. Kyan apatih wus lengser saking jro pura, angundhangi jurit, sagunging prajurit, sagunging wong Sabrang, kang sami seseliran, kang saos ngarsaning Gusti, samya sadhiya, sakaprabaning jurit.

 14. Kawarnaa barise wadya Ngurawan, nedya miyosi jurit, kang para dipatya, miwah para prawira, kadeyan prajurit sami, nata gegaman, sarta kang amindhihi.

 15. Wus tinata pasang rakite gegaman, sarta kang anindhihi, rakiting ayuda, Ki Tumenggung priyangga, Kang Nata sikeping jurit, anitih kuda, kudane wira-wiri.

 16. Wong Ngurawan para mantri seseliran, kang baris aneng ngarsi, sagegamanira, tengeraning ayuda, kendhang gong bendhene tinitir, tunggul tengeran, sira Raden ing ngarsi.

 17. Wus busana sasikepe ing ngayuda, kadi prawata asri, wadya sikep tumbak, benang lan kapurancang, bungal pel wregu jininggring, ponthang lan mamas, daludag tinon asri.

 18. Tinindhihe Ki Undhakan Astracapa, padha wong Jayengpati, mungsuh wong ing Sabrang, ika sareng tumingal, wadya Ngurawan metoni, dupi angungak, nulya tinunjang wani.

 19. Sareng nempuh wadya bala Kasabrangan, sagegaman ngebyuki, kang baris pangarsa, wadyabala Ngurawan, kapanggih datan gumingsir, wong Kasabrangan, lir buta mangsa daging.

 20. Kadi singa tandhange wadya ing Sabrang, dasar bajo ngajawi, ambendrong sanjata, lembing parah lir udan, sareng lumayu angisis, baris Ngurawan, dhadhal angungsi wuri.

 21. Sasikepe sadaya tilar dandanan, sagegamaning jurit, wong Sabrang tumingal, kang sami ninggal gaman, anulya rinebut wani, pating kurangsang, ingkang sami jarahi.

 22. Tanpa mulat kang sami rebut dandanan, dyan kawarnaa nenggih, wadya sesimpenan, Rahaden Astracapa, sabalane anadhahi, sareng umangsah, kinarubut ing bedhil.

 23. Sareng muni kadya guntur kang prawata, wadya Sabrang angisis, wong ing Tumenggungan, iku nulya anunjang, mantri jero wong kapilih, campuh ing yuda, kadi wreksa kabesmi.

 24. Ting sulayah polahe wong tanah Sabrang, tinunjang-tunjang sami, bature priyangga, ana tumbak-tinumbak, ana kang keris-kineris, pedhang-pinedhang, sami batur pribadi.

 25. Pan gumaregah swarane wong nandhang brana, dhuh bojoku sun mati, ana kang lumajar, anulya dipun tumbak, sami bature pribadi, bature wuntat, anulya males ngeris.

 26. Ting bilulung ing tengah uleng-ulengan, wong Ngurawan nadhahi, lir ambabad gedhang, wangke pating sulayah, pan kadi babadan pacing, punggawa Sabrang, kang sami anindhihi.

 27. Anarejang Ki Tumenggung Macangalak, kudane den cemethi, sarya ngagem watang, dhapur biting lanangan, Macanwulung anadhahi, silih prajaya, rame ukih-ingukih.

 28. Kasaling Ki Tumenggung Macangalak, anulya den larahi, jajanira bengkah, nerus maring walikat, tiba saking kudaneki, Gajahpermada, narajang saking keri.

 29. Sikep watang waose den embat-embat, macanwulung den incih, akebat Ki Demang, tinrajang saking kanan,  Ki Permada anglarihi, lambunge bengkah, jejaringane mijil.

 30. Tan amindho niba mati kapisanan, Demang Penantang jurit, nulya anarajang, waosipun den embat, dapuripun parung sari, tangguhe jigja, Ki Rangga anadhahi.

 31. Saking keri Ki Demang Panantangyuda, winatang guluneki,  niba kapisanan, Dipati Nganjar nrajang, Ki Rangga ingkang nadhahi, sampun winatang, jajane angemasi.

 32. Ki Undhakan Astracapa wus tumingal, narajang saking keri, waose ingembat, dhapur biring lanangan, anulya dipun larihi, Raja Makasar, kena lambunge keri.

 33. Yata niba sira mati kapisanan, tan ana mangga pulih, wong Sabrang tumingal, dipatinira pejah, anulya narajang baris, ingkang agesang, lumayu ngungsi biting.

 34. Kyan apatih katunjang ing wadyabala, ingkang angungsi urip, kyan patih tumulya, wadya bala Ngurawan, kang samya prawireng jurit, langkung bebaya, kapungkur anututi.

PUPUH XXXVIII
P a n g k u r

 1. Wong Sabrang tunjang-tinunjang, palayune padha angungsi urip, wadya Ngurawan amburu, kabur wong tanah Sabrang, Kyan Apatih wus matur dhateng Sang Prabu, yen wadyane kathah pejah, Sang Nata duka tan sipi.

 2. Yen mangkono sira patya, undhangana sakehe pra dipati, padha dandana ing kawuh, ingsun ingkang mapaga, ing yudane iya marang Si Tumenggung, kang aran Cakranagara, sun cekele padha siji.

 3. Sampun surup Sang Hyang Arka, Sri Narendra wus masanggrahan sami, den iring ing wadyanipun, sakantune kang pejah, kawarnaa wadyanira Ki Tumenggung, ingkang sami menang aperang, wus andum jarahanneki.

 4. Sadalu samya drawina, wadyanira wau Ki Adipati, swaraning umyang gumuruh, ngrangin ponang gamelan, tan kawarnaa sampun enjing wayahipun, wus nitir punag tengara, gong berine munya asri.

 5. Sira Sang Prabu Kalana, miyos ing perang den iringi wadyaneki, sarya nitih limanipun, binusanan sarwendah, alelarap sang kelat asih amurub, pinalisir sutra jenar, sanggawedhi mas rinukmi.

 6. Wus tinabuh kang tengara, tambur muni dinulu angajrihi, bendhe tinabuh angungkung, gong beri asahuran, sampun tata sawadyane Ki Tumenggung, kang arsa umagut yuda, wong Ngurawan padha wani.

 7. Sampun campuh kang ayuda, baris ngarsa wong Sabrang angebyuki, wong Sabrang kathah kang lampus, datan mangga puliha, Prabu Kalana kalangkung bramatyanipun, anulya nyamethi kuda, sikep lawung ngasmarani.

PUPUH XXXIX
Asmaradana

 1. Asumbar-sumbar Sang Aji, wong Ngurawan lah metua, papagena tandanging ngong, prajurite wong Ngurawan, prajurite wong Ngrawan, ingsun arsa uninga, payo padha ganti lawung, kang aran Cakranagara.

 2. Ki Tumenggung muwus aris, mring kang rayi Astracapa, wruhanira kaki Raden, ingsun arsa magut aprang, yudane Si Kalana, Ratu ing Keling puniku, dene peksa kumawawa.

 3. Yayi mengko ingong jurit, tingalana saking wuntat, polaingsun ing paligon, Raden Astracapa nembah, nuwun duka Pangeran, kawula aturi kondur, pun Astracapa manguta.

 4. Alah Astracapa yayi, lamun sira magut yuda, den yitna sireng palugon, aja sira apepeka, den bisa arining wang, aprang lawan Sang Aprabu, Ki Kalana Sewandana.

 5. Wus linilan mring Sang Panji, wau Raden Astrcapa, arsa mapagaken yudane, Sri Kalana Sewandana, uwus ayun-ayunan, Ratu Sabrang duk andulu, Satriya kang lagya prapta.

 6. Sang Nata gumuyu angling, iki wong bagus utama, sapa aranira panten, apa Si Cakranagara, eman lamun matia, sira badhe ariningsun, kaya ngapa kadangira.

 7. Kang liningan sru ambekis, sira ngagem maring ingwang, banget panarimaning ngong, mung bae aku tan arsa, den eman mring wong Sabrang, lumuh den aku sadulur, aluwung sira mundura.

PUPUH XL
D u r m a

 1. Asru mojar Ki Kalana Sewandana, warnanira apekik, tan kena den eman, endi Cakranagara, kang jumeneng Ki Dipati, sira mundura, eman manawa mati.

 2. Aja sira ngundhamana ing Pangeran, kang aran Ki Dipati, ingsun bae iya, angembari ing sira, iya ingong ingkang rayi, Ki Astracapa, payo tandhing ajurit.

 3. Asru mojar Ki Kalana Sewandana, manawa tan kuwawi, amungsuh lan ingwang, lah age amundura, Ki Astracapa nauri, heh kumalancang, kang kaya sira iki.

 4. Nadyan silih warnaa buta raseksa, iya dhasa sakethi, baua saleksa, mangsa ingsun ulapa, Klana Sewandana runtik, asru anyentak, Rahaden dipun titir.

 5. Apan panggah sira Raden Astracapa, tinitir datan gingsir, asru wuwusira, Kalana Sewandana, amalesa padha becik, Ki Astracapa, asru numbak anitir.

 6. Apan panggah Ki Kalana Sewandana, tinitir langkung prawiranya, samya prakosanira, aganti sinilih ungkih, sareng anggebang, putung watangnya kalih.

 7. Pan trangginas Ki Kalana Sewandana, anulya narik keris, murub kang curiga, asru pangucapira, Ki Astrcapa tinitir, asru pangucapira, Ki Astracapa tinitir, lin panjang putra, panggah datan gumingsir.

 8. Asru nabda Ki Kalana Sewandana, payo padha wong becik, sira amalesa, ingsun tamengi jaja, anulya anarik keris, Ki Astracapa, asru panudukneki.

 9. Anarajang sira Raden Astracapa, anggoco saking ngarsi, jaja trus walikat, Kalana Sewandana, erah sumamburat tebih, wadya Ngurawan, majeng arsa ngebyuki.

 10. Dupi mulat Ki Bramana Kanda, yen kang Putra wus kantun, anulya rinebat, binekta mring nagara, tan ana ingkang udani, sirna Narendra, dene datan kaeksi.

 11. Ki Tumenggung langkung ing dukanira, sasirnane Sang Aji, datan ana wikan, sagunging kang punggawa, wong tanah Sabrang  agusis, samya lumajar, sakarine kang mati.

 12. Bubar larut wong tanah Sabrang sadaya, kang kacandhak mati, sakarine pejah, sami minggah baita, wus layar baitaneki, munggeng muara, tebih datan kaeksi.

 13. Sampun sirna sakathahe mungsuh Sabrang, pakuwon den jarahi, dening wong Ngurawan, sakathane dandanan, den edum sakancaneki, didum warata, marang sabaturneki.

 14. Raden Putra wus kondur saking payudan, kang sami menang jurit, samyantuk jarahan, gumuruh swaranira, munggeng ngarsanira singgih, Raden dipatya, ingkang samya lumaris.

 15. Kawarnaa sira Sang Prabu Ngurawan, pan sampun mireng warti, wau ingkang putra, menang denira yuda, Cakranagara Dipati, mungsuhe sirna, tan bisa ngrarasati

PUPUH XLI
M i j i l

 1. Raden Putra apan sampun prapti, ngarsane Sang Katong, Prabu Ngurawan langkung sukane, baya iki kang bakal narpati, kang darbe nagari, Ngurawan ing besuk.

 2. Sri Narendra pinarak sitinggil, sira Sang Akatong, pandhita rara munggeng ngarsane, sadangune wau aningali, maring Raden Panji, mangisor mandhuwur.

 3. Yata enget wau Kalisuci, maring Raden Sinom, dyan rinangkul wau lungayane, adhuh putraningsun kaki Panji, sira teka ngendi, atilar kedhaton.

 4. Raden Panji matur angabekti, dhateng uwa alon, inggih kawula uwa wiyose, milanipun atilar nagari, inggih angulati, maring Raden Galuh.

 5. Pandhita rara wuwuse manis, maring Raden Sinom, adhuh kaki putraningsun Raden, apa uwis kapanggih ta kaki, Nini Sekartaji, iya Raden Galuh.

 6. Ki Tumenggung matur angabekti, inggih uwaning ngong, pan kapanggih punika wiyose, gih putranta yayi Sekartaji, duk kala rumiyin, atilar kadhaton.

 7. Sri Bupati angandika aris, dhateng Raden Sinom, aneng ngendi putraningsun angger, garwanira iya Nini Putri, matur Raden Panji, wonten Jinem arum.

 8. Wau Raden Astracapa aglis, ingutus Sang Katong, animbali mring Raden Galuh, kang liningan lengser saking ngarsi, panggih lan Sang Putri, aneng dalemipun.

 9. Raden Astracapa atur bekti, dhateng raka alon, kakang embok kawula wiyose, pan ingutus dhateng Sri Bupati, dika den timbali, marang Sang Aprabu.

 10. Kusuma Yu apan sampun kering, lampahira lon, Astracapa tansah neng wurine, lampahira tan kawarneng margi, prapta pancaniti, ngusap sinomipun.

PUPUH XLII
S i n o m

 1. Kocapa Putri ing Daha, wus prapta ngarsa Sang Aji, den iring para pawongan, tur sembah ngarsa Narpati, Sang Prabu malajengi, rinangkul lungayanipun, dhuh Nini putraning wang, nora nana yen kapanggih, lawan sira dene ta sampun adama.

 2. Nyai Gede ing Pucangan, gepah nulya malajengi, marang Sang Kusuma Daha, adhuh Nini Putra mami, tan nyana tan angimpi, yen sira panggih lan ingsun, dhuh Nini atmaning wang, sira Nini teka ngendi, atur sembah wau Kusuma ing Daha.

 3. Kawula pepareng wana, ngulari marganing pati, dupi dungkap wana sonya, kawula inggih kepanggih, utusan Sri Bupati, ing Sabrang ingkang linuhung, ingkang bedhah Ngurawan, punika ingkang amanggih, kula lajeng jejuluk Citralangenan.

 4. Ngandika Prabu Ngurawan, yen mangkono Raden Panji, arinira Astracapa, ingkang ingsun pundhut kaki, sun panggihken ugi, iya marang putraningsun, lawan Retnakumuda, tur sembah Rahaden Panji, gih sumangga punapa karsa Narendra.

 5. Ngandika Pandhita Rara, dhumateng Sri Narapati, yen makaten yayi Nata, luhung utusan rumiyin, ing raka Paduka Ji, ing Jenggala Sang Aprabu, inggih ngaturi wikan, yen putrane sampun prapti, Raden Panji kalawan kadeyanira.

 6. Ngandika Prabu Ngurawan, dhumateng ing putraneki, Raden Arya Panyangkringan, sira kaki ingsun tuding, aturna layang mami, marang wakira Sang Prabu, Sri Narendra Jenggala, sira gawaa prajurit, atur sembah sumangga karsa Sang Nata.

 7. Wau ta ingkang dinuta, dhumateng Sri Narapati, Raden Arya Panyangkringan, pan wus prapta ing wanadri, nengna ta kang lumaris, kocapa wau sang Prabu, enjing miyos sineba, pepak ingkang pra Dipati, munggeng ngarsa Ki Patih Kudanawarsa.

 8. Kocapa Prabu Jenggala, kang lagya nahen wiyadi, musnane Putra Narendra, Raden Inu Kertapati, dene ta sampun lami, Sang Prabu langkung angungum, nengna wau Narendra, kocapa dutane Aji, ing Ngurawan Raden Arya Panyangkringan.

 9. Dumrojog suwan ing ngarsa, tur sembah marang Sang Aji, kawula inggih dinuta, dhateng rama Sri Bupati, ing Ngurawan Narpati, ngaturaken nuwalanipun, katura ing Pudaka, nuwala sampun tinampi, gya binuka sinukmeng dalem wardaya.

 10. Sri Narendra ing Jenggala, ngandika lir madu gendhis, dhateng Raden Panyangkringan, heh Raden apa wus lami, praptane Raden Panji, Raden Arya wotsantun, nenggih Putra Paduka, Raden Inu Kartapati, sampun lami jejuluk Cakranagara.

 11. Sang Aprabu angandika, dhateng wau putraneki, Raden Dipati Prabangsa, lah putraningsun dipati, gawanen surat mami, aturna pamanireku, Sri Narendra Ngurawan, lumakua dipun aglis, anggawaa tandhu joli lan jempana.

 12. Raden Arya Brajanata, tur sembah anulya mijil, saking jroning dalem pura, ambekta nawala aji, sira rakyan apatih, wun undhang sawadiyanipun, tandhu joli jempana, sampun sumaos ing ngarsi, miwah rata gerebong lawan geritan.

 13. Raden Dipati Prabangsa, wus bubar sawadyaneki, Raden Arya Panyangkringan, tan kari ing lampahneki, marang Ki Adipati, ingiring de wadya agung, sinerang lampahira, mung Ngurawan kang kaesthi, awit adreng dening memanising warta.

PUPUH XLIII
Dhandhanggula

 1. Enengena wau kang lumaris, kawarnaa Sang Prabu Ngurawan, siniwaka ing balane, andher munggeng ing ngayun, sumawana para dipati, Tumenggung Sinang Arya, Ki Patih neng ngayun, ngabei kalawan arya, matri anom sadaya sami anangkil, pepak munggeng ngayunan.

 2. Tumenggung Cakranagara nangkil, miwah sira Raden Astracapa, wau dipati jajare, Arya Bebangah ngayun, samya seba ngarsa Narpati, kocapa kang lumampah, tan adangu rawuh, wus prapta ing panangkilan, samya cingak sakehe ingkang ningali, praptanira rahadyan.

 3. Ki Dipati Brajanata singgih, lawan Raden Arya Panyangkringan, Ki Patih munggeng wurine, wus panggih lan Sang Prabu, awotsekar Ki Adipati, kawula pan dinuta, dhateng Rama Prabu, ngaturaken kang nawala, sigra katur marang ri Sang Narapati, sampun sinukmeng driya.

 4. Raden Arya Brajanata angling, wau dhateng Ki Cakranagara, adhuh ariningsun Raden, aneng ngendi garwamu, alon matur Ki Adipati, inggih rayi paduka, nenggih Raden Galuh, kang murca ing pagulingan, wiyosipun samangke pinanggih ngriki, kawula boten nyana.

 5. Sang Aprabu ing Ngurawan singgih, angandika  marang ingkang putra, adhuh putraningsun Raden, sira ngandika mantuk, marang rama Sri Narpati, Rahaden atur sembah, marang Sang Aprabu, sumangga karsa Narendra, anglampahi ing karsa Raduka Aji, kawula pan sumangga.

 6. Aluwaran kang sami anangkil, sampun prapta marang dalemira, Ki Brajanata rowange, ngiring kadeyanipun, sumawana para dipati, wus mantuk sowang-sowang, Rahaden Tumengung, wus panggih lan garwanira, Kusuma Yu Putri Adi ing Kedhiri, Dewi Candrakirana.

 7. Kusuma Sang Lesminingpuri, sareng mirsa lawan ingkang raka, anulya tur sembah age, Brajanata amuwus, adhuh yayi sadulur mami, dene nora anyana, yen panggih sireku, umatur Kusuma Daha, pan kawula kakang tan nyana apanggih, kalawan Jeng Paduka.

 8. Brajanata angandika aris, wau dhateng Raden Kasatriyan, adhuh ariningsun dhewe, iya rama Sang Prabu, langkung lengleng ing sira yayi, lah payo amuliha, ing Jenggala kruwun, Rahaden matur sandika, lah sumangga punapa karsa Dewaji, kawula tan lenggana.

 9. Raden Putra apan sampun pamit, dhateng kang rama Sri Naranata, Sang Prabu alon delinge, dhuh kaki putraningsun, rineksaa ing dewa luwih, jawata nawa sanga, ngreksaa sireku, Kusumayi ing Mamenang, sampun pamit sadaya maring Narpati, miwah Ki Astracapa.

 10. Sampun pepak sagung wadya alit, ingkang arsa mantuk ing Jenggala, jolang joli lan tandhune, grebong jempana agung, miwah rata saos ing ngarsi, miwah kang wadyabala, sumaos ing ngayun, sumawana kang titihan, sampun pepak sadaya munggeng ing ngarsi, kasmaran kang tumingal.

PUPUH XLIV
Asmaradana

 1. Anulya mangkat tumuli, Kusuma Candrakirana, wus anitih joli kaot, kalawan Dewi Onengan, sampun nitih jempana, waos jinggring munggeng ngayun, waos ponthang keri kanan.

 2. Lir pendah sela blethiki, wadyabala Tumenggungan, kang sami dherek lampahe, Tumenggung Cakranaga, ingkang lumampah ngarsa, kang dados pangajengipun, Sang Dipati Brajanata.

 3. Nitih liman Ki Dipati, lelarab sangkelat abang, endah palisire ijo, akekapa kayu teja, sanggawedhi mas retna, pinatik ing inten muruh, pinayungan kertas jenar.

 4. Raden Arya Wukirsari, anulya nitih turangga, adhawuk abang ulese, larabe sangkelat jenar, palisir cindhe kembang, cecithak pan inten murub, kekapa kayu kenanga.

 5. Raden Bebangah neng wuri, apan sarwi nitih kuda, asekar duren gulune, kekapa kayu timaha, kendhali sura rengga, alelarah sangklat biru, kocapa Ki Astracapa.

 6. Nitih kuda jangjang kuning, larabe sangkelat abang, endah palisire cindhe, ebege tinon amubyar, gegiwange kancana, cecithak maniking banyu, kekapane kayu teja.

 7. Kendhaline wesi kuning, Kuda samarga adhehan, nulya wurine Rahaden, Tumenggung Cakranaga, respati nitih kuda, kore ules dhawuk ruyung, awasta pun Layar Durga.

 8. Larabe sangkelat acih, palisire cindhe kembang, ebegipun pudhak wangkong, gegiwange kancana, apuse cindhe pinluntu, kendhali sura rinengga.

 9. Arja songsong kretas kuning, lir Bathara Kamajaya, sambada lan prajurite, angapit ing keri kanan, kang lumampah ing ngarsa, Ki Ngabei Macanwulung, pra samya nitih turangga.

 10. Raden Arya Banyaktulis, ingkang dherek Ki Dipatya, sarya nitih kuda kaot, ulesipun abang tuwa, larab sangkelat jenar, palisire cinche wungu, kekapane kayu nangka.

 11. Kendhaline wesi putih, ebege pinraba mubyar, apuse pan sutra ijo, sangga wedhi kuning banjar, songsonge kretas jenar, yen dinulu lengguk-lengguk, lumampah ing wuri pisan.

 12. Wus lepas lampahneki, Tumenggung Cakranagara, den iring ing kadeyane, kapungkur nagri Ngurawan, tan kocapa samana, pan cinendhak critanipun, lampahe Putra Srinata.

PUPUH XLV
S i n o m

 1. Nengna wau kang lumampah, mocapa Sri Narapati, Sang Aprabu ing Jenggala, enjing amiyos tinangkil, pepak para dipati, satriya para tumenggung, ngabei sinang arya, sadaya sami anangkil, tan kawarna kasaru gegering jaba.

 2. Praptane Ki Brajanata, apan sarya nitih esthi, pinayungan kretas jenar, wus prapta ing pancaniti, sagunging para mantri, den sengguh mungsuh kang rawuh, sagunge wong Jenggala, atembak pinggiring margi, aningali dipati kang lagi prapta.

 3. Wus lajeng ing lampahira, Sang Nata sareng ningali, marang sira Paden Putra, kanthen asta lan Sang Putri, sareng samya tur bekti, sumungkem pada Sang Prabu, Sang Prabu angandika, wau dhateng putra kalih, adhuh Nini putraningsun alinggiha.

 4. Ki Undhakan Astracapa, tur sembah marang Sang Aji, lawan Raden Waudita, Arya Babengah tan kari, tur bekti mring Sang Aji, Sang Nata suka kalangkung, ningali Putranira, samya andher munggeng ngarsi, Sadulur Prasanta pan atur sembah.

 5. Sang Prabu Cintakapura, wuwuse lir madu gendhis, wau dhateng putranira, Raden Inu Kertapati, paran mulane kaki, teka atilar kedhaton, umatur Raden Putra, pukulun Sang Adewaji, pan kawula ngulari putra paduka.

 6. Putri Adi ing Mamenang, kang murca kalaning wengi, punika kang dados manah, kang tansah ulun padosi, ingkang mindha wewasi, Sang Nata langkung gegetun, mireng aturing putra, kang mindha Kirana nguni, gih punika lare saking Pejagalan.

 7. Putrane Bremanakenda, kang aneng Gegelang nenggih, punika kang mindha-mindha, Putri Adi ing Kedhiri, karsane dewa luwih, kinarya lelakon ulun, ngandika Sri Narendra, alah iya den abecik, putraningsun iya Raden Rawisrengga.

 8. Kadya kang sekar sataman, para putra ingkang nangkil, ingkang munggeng ngarsa nata, raden Inu Kartapati, kang aneng wurineki, Raden Arya Wukirsantun, jejer lan Astracapa, Arya Bebangah ing wingking, Sri Narendra saklangkung marwata suta.

●●●●●●●●

Alang alang kumitir

AJAR MACA


GAMBUH

Kakang Gambuh yen purun,
aku nyuwun urun-urunipun,
wurukana ajar maca lawan nulis,
dimen aku bisa maju,
ora pijer plonga-plongo.

Yen tansah buta huruf,
aku ora bisa ngerti rembug,
apa jane koran mlebu desa kuwi,
dadi uwong kok le cubluk,
lir kodhok kurungan bathok.

Kepengin maca kidung,
ngidungake bocah arep turu,
ana koran isine kok sajak wasis,
kaya sing kok waca seru,
aku seneng lamun enjoh.

Yen manut rumangsaku,
kaya sing kok wacakke mring aku,
seserepan warna-warna migunani,
marang kabeh pra sedulur,
apik tenan ora goroh.

Lagi iki kepencut,
aku pancen wiwit krasa getun,
kena apa ora ajar wiwit cilik,
mula mumpung duwe kayun,
warahana saka ngisor.

Najan aku wong dhusun,
gaweyanku tandur karo matun,
nanging aku ora gelem dikon keri,
kaya dhawuhe Bu Dhukuh,
ngajak maju mring wong wadon.

Pak Dhukuh uga tau,
dadi guru aparing sesuluh,
apa-apa jare kena dicatheti,
wiwit iku aku bingung,
kapiadreng emoh bodho.

Saiki pancen perlu,
uwong wadon kudu ngudi ngelmu,
ora kaya wong wadon dhek jaman wingi,
akeh kang tansah pun kurung,
aneng pawon nguleg lombok.

Kapethik saka buku Warisan, Geguritan Macapat, karyane Suwardi, weton Balai Pustaka, 1983

alang alang kumitir

SERAT ISMAIL


Sedikit cuplikan tentang cerita Sarip Mail dari kerajaan Balsorah di Tanah Arab, dalam mencari jati diri sebelum dinobatkan menjadi raja, yang terangkum dalam Serat Ismail.

PUPUH I
S i n o m

 1. Raras sing sesinomira / anenggih purwaning wiwit / denirarsa ngrakit basa / mas kawining wulang ngelmi / aksara pinrih dadi / mamanising wulang luhur / supadya reh tumular / tingrua mring sarjanadi / tata titi wuryaning carita mulya.

 2. Mangkana purwaning gita ya / crita arap tembang jawi / winangun rarengganira / mrih karya renaning galih / ingkang samya umegsa / rosing rasa linuhung / ingkang mangka bebuka / Balsorah praja linuwih / abebisik maha Prabu Abdul Jalal.

 3. Nata ambeg pinandhita / kuncara kasubing bumi / kinarilan ing Hyang Suksma / wiwit karatonireki / tentrem para wadyalit / tata raharja dhi luhung / keringana parang muka / kinedhepana pra nrepati / ambeg mulya sudibya nata agama.

 4. Suci tumungkula pra wadya / mring narendra ajrih asih / wit nata ambeg samodra / angapura mring dasih / marma gemah nglangkungi / tulus kang samya tinandur / mirah sandhang lan pangan / tanana cewil cinewil / wit ratunya ambeg luhur para marta.

 5. Asih maring para wadya / miwah asih pekir miskin / wadya sih lulut sutrisna / sumungkeming lahir batin / saking karobaningsih / nadya sagung para nata / kanan kering lulut asih / lan nunggil yayah wibi / suwita anggeguru / sumungkem tan riringa / samya nganggep guru nadi / keh sumewa nuhun barkah piwulangan.

 6. Mangkana wau kocapa / Sri Dul Jalal narapati / kang wonten sajroning pura / ing wau nuju marwngi / bakda salat ngaseri / lenggah lan garwa myang sunu / mungging emper paningrat / putra nata mung sawiji / priya bagus pidegsaa mawa cahya.

 7. Ywanjana murti namanya / peparab sisarip Mail / sudibya prawireng yuda / mandraguna sura sekti / putusing elmu ais / sabarang reh agalembut / putus sangajinira / agamanira netepi / rama ibu saklangkung ing putra.

 8. Dhasar mung putra sajuga / dinama dama nglangkungi / tumplek elmune kang rama / sadaya sampun katampi / widagdeng rehing elmi / Mail kakasih Hyang Agung / winong mring malaekat / rinegseng dera Hyang Widi / tuhu lamun ywanjana murti minulya.

 9. Wicagsana wiratama / putus gunawan undhagi / karyarah ayuning puja / mamayu hayuning bumi / ambeg suci martasih / wewaka waskitheng semu / mumpuni saniskara / ramebu tan kena tebih / siyang ratri gung winulang reh karajan.

 10. Kang supadya raja putra / jenjem mring trap kukum / ngadil / nadyan tumrap putra / ywa kongsi bauka pini / utamaning narpati / tan kena cabaring kukum / nadyan badan priyangga / kapegsa miturut raditya / ngadat waton apa pranataning praja.

 11. Mrih ngasta ri donya kerat / rahayuning reh sabumi / nata kuncar ambeg darma / delahan cinadhang swargi / duk neng donya ambeg sih / paramarta ambeg sandu / tuhu musthikaning rat / jumeneng bagenda aji / sabar enget tur tebih ing pancabaya.

 12. Mangkana andikanira / sang prabu marang ing siwi / sarip Mail rehning sira / mengko wus diwasa kaki / sedheng reh wadya sami / yogya ngupaya kulup / wahteng kaprabon tama / lyan praja suyuta asih / marmanira ngupayaa pra pandita.

 13. Mring lyan praja kang wus wikan / ing reh utamaning elmi / yaiku samintaning wang / poma den kongsi pinanggih / rowangan prihatin / nasuhun maring Hyang Agung / bisane kajurugan / kaluhuraning narpati / de pun bapa ya amung menjurung puja.

 14. Arahenya kongsi nyimpang / saking parentah ing widi / kanthi rasakna kang nyata / kanggo sehing donya akir / iku guyuben yekti / kulup bisane kacakup / kandele tan melikan / awing ayya kongsi tampik / sambikala dedalan aja tumeka.

 15. Tinemu sasedyanira / yen wus lebda nuli kaki / dadekna padha sakala / haywa sandeya ing galih / yaiku kang sayekti / pusakaning ngelmu luhur / kang langgeng datan rusak / donya akire ya urip / iya iku urip ing sanyatanira.

 16. Awit kita iki nyawa / ing guna singgih / kabarayan panjang yuswa / nanging tan wun tekeng pati / kabeh iku mung nyilih / kewala dadi puniku / marma ing uripira / parlu ngupaya angelmi / ingkang muksin kamulyaning sangkan paran.

 17. Yen wus antuk kawruh nyata / nuli ngupayaa kaki / marma kang ayu utama / tan sedheng tindak ing krami / suci setya inglaki / kang tetep agamanipun / kang magsih rara kenya / lir reh ingkang wutuh magsih / sokur-sokur antuk jodho nunggal bangsa.

 18. Trahing ingkang asalam / putus tur sugih pangerti / sanadyan neng asli dosa / eger setya warna peni / kang baku islam yekti / datan sulaya ing kalbu / iku jatukramanta / tetep madhep mring Hyang Widi / iku kaya adoh ingkang sambikala.

 19. Kulup iku kalakona / ing endi enggone keni / yen wus apsah ing samangsa / tan susah rinengga dadi / sarip Mail turnya ris / dhuh rama miwah jeng ibu / kawula karilana / nglampahi tuduhira ji / nata nabda ya kulup alkamdulillah.

 20. Muga Hyang Kang Maha Mulya / jurungna setyanta kaki / amung yen wus antuk papan / kang prayoga iku kaki / praja miwah ing ardi / anulisa atur / slamete tekeng paran / lakunira saking nagri / Yaman nawa ana parlumu neng paran.

 21. Apa kabutuhanira / nyuwuna ibunireki / desa mengko jenengingwang / mung paring isarat kaki / busana miwah picis / kanggo sarana lumaku / iki rong kethi dinar / kamot pethen kancana di / ngono kae gek suniki / kang mangkana tokitna sajroning driya.

 22. Kuda sarakit sarenya / mara wus mangkata gagi / iku ki wanci mumpung enjang / maringi kerdyatireki / ywa nganggo walangati / mengko gek kepriye mungguh / ngono kae suniki / kang mangkana tokitna sajroning driya.

 23. Yya mandeg tumoleh sira / dipunpasrah ing Hyang Widi / dene tetep santhosa eklas / muhung pintanen ta kaki / sira lawan kang kari / hayuning wekasanipun / wit lakon kapurbeng ya / sandika dyan putra amit / sarwi ngujung padaning ibu rama.

 24. Wus panembah sigra bidhal / numpak kreta mung pribadi / Sri Narendra duk tumingal / tanapi Sri Prameswari / dangu angresing galih / mangun-mangung akrami sunu / timtis anglesing cipta / ketang mung putra sawiji / Sri Bupati lan garwa anenggak waspa.

 25. Kararantan gung tumingal / lampahe putraneki / ngentosi kretahe goknya / dupi wus datan kaeksi / lepas lampahireki / nata lan garwa saklangkung / nangnang marang ing putra / dadya sumungkem sang kalih / dyan munajad mrring Allah huwatangala.

 26. Rahayu lampah ing putra / sigra jengkar Sri Bupati / kondur maring patulaya / tan wusen wau sang aji / mangkana kang winarni / lyanjana murti sang bagus / curup prapteng dhawapan / ngandika sang sari Mail / heh ta kusir ngupaya apitakonan.

 27. Dhukuh ngendi iki baya / sun dulu katingal asri / miwah katon iku ana / walangar munggul pas pati / pantese iku kusir / kang darbe langgar jalma nung / mara sira takonna / sarta minta rerem dhain / tur sandika kusir angandhegken rata.

 28. Kenek lumampah dinuta / kapanggih kang jagi kori / kenek aris atetanya / Ki Sanak tanya sun iki / ngriki dhukuh ing pundi / lan sinten ingkang dhedhukuh / santri jaga wuwusnya / Ki Sanak andangu ngriki / winastanan ing ngriki dhukuh Dhadhapan.

 29. Dene kang darbe wisma / umbala pangulu anami / Danajati naip desa / ngiras ngrangkep dadya kyai / paguron santri desi / wangsul sinten dika bagus / utusan pundi dika / dene prapta wanci mahgrib / dhuh Ki Sanak paran kang sinedyeng karsa.

 30. Kenek ari aturira / kula amung rencang santri / lelana tana sinedya / kadalon pados pangungsin / lurah kula Samail / Balsorah pinangkanipun / yen pareng lurah dika / nyuwun tulung rerep ngriki / reh punika wonten masjid katingalan.

 31. Mung sadalu datan lama / parlu angrerepken dhiri / rata lan sakudanira / santri jaga mring pandhapi / Ki Panghulu marengi / arsa siram kagyat dulu / rencang santri praptanya / ngandika kiyai santri / heh ta kacung baya ana parlu sira.

 32. Kang sinung sabda turira / kyai kula atur uning / jawi wonten tamu prapta / sajuga dasihira dwi / kareta kenek kusir / pasemon kadi priyantun / pangulu duk myarsa / suka andikanira ris / aturana mring sarkara tinja maya.

PUPUH II
M a n i s

 1. Ki Pangulu gupuh angurmati / tamunira [inethun ing latar / ajawap asta kalihe / sumangka anank bagus / laju panjing empering masjid / dungkap maghrib sembahyang / dyan Mail lon matur / rehning wanci wus meh telat / sae sami lajeng ambil toyastuti / pangulu nayubagya.

 2. Kacung tanggap adan khalik-khalik / sawusira salat gangsal iman / bakda salat lenggah ngemper / Pangulu nabda arum / mara kacung wedangmu nuli / ladekna lan nyamikan / yasa ananipun / ing desa adoh nagara / krana Allah sumanggang gerha ngrahabi / tan susah abageyan.

 3. Uger sampun kasanggih basuki / gih punika nyataning rajarja / yen rembagan sae mangke / suwawi wedangipun / dipununjuk lan dhahar nyamik / kacung padha mangana / lan dhayohmu iku / santri kusir kenek tanggap / wusnya tuwuk Ki Pangulu ngandika ris / dhuh angger kula tanya.

 4. Nama sinten pinangkanta pundi / turut wana ngupados punapa / wus angsal punapa dereng / sang ywanjana umatur / kula santri nama pun Mail / saking nagri Balsorah / nedya pados guru / kang sekti lan mandraguna / nawung krida sambegana prameng kawi / prawira sastra.

 5. Ki Pangulu angandika ris / dhuh anak masrah mangsa wonten / guru kang genep kawruhe / wolung bab kang kadyeku / dhusun malih sageta olih / nadyan jroning praja / kados tan pikantuk / awit jaman sapunika / guru dhukun pujangga ingkang netepi / wajibe wus tana.

 6. ugi wonten yen dipun petani / agumpulken sujana sarjana / karigen praja desane / yen sampun saged guyup / dipundangu ngriku manawi / saget angsal katrangan / kang mirit lir wau / yen tan makaten tan angsal / kula tanggel bilih boten trimah kedhik / pasthi tan pantukan.

 7. Mail legeg duk mireng denya ngling / ngunandika sajroning wardaya / baya bener tutur kiye / layak jeng rama prabu / gone dhawuh jajah prajardi / ngupaya pra pandhita / tekan guru dhukun / iku karsane supaya / angimpuni pangawruh saking sathithik / yen wus lawas sampun.

 8. Ki Pangulu waskitha pasmoning / adhuh angger sampun wancak driya / yen temen-temen karsane / tamtu saget kacakup / ing nrimaa saking sakedhik / benjang bilih wus ramatula / panggih kang kinayun / kula tan susah tur lapal / putra kula tan lingwa ing dalil kadis / ijemak miwah kiyas.

 9. Mail matur mring pangulu aris / kyai ulun asrah jiwa raga / sumangga anut sapangreh / kula tan niyat mantuk / yen tan antuk warita jati / patraping niti praja jawi lebetipun / pun patik tan saget kesah / meneng mosik mung sang yogi kang mrentahi / donya prapteng delahan.

 10. Ki Pangulu angres welas asih / mring sang Mail dene bisa ngrasa / bener lupute karepe / tan pisan ambeg digung / sugih pinter tur banda wani / lan darah ing narendra / ibu saking ratu / rumangsa padha kawula / mung srengate ginawe beda geng alit / yeku ngalamat wirya.

 11. Danajati angandika aris / dhuh anak mas punapa wus karsa / trima kula wulang dhewe / saduweke wong busuk / dhasar desa adoh berbudi / yen angger wus pracaya / mangke lingsir dalu / kula wejang kawruh nyata / ingkang saget sura legawa ing pati / teteg tentremtu nyata.

 12. Tan cinatur pranataning panti / dupi wanci lingsir dalu radyan / den ajak manjing pasepen / winisik mring pangulu / talingan pakiwa wus tampi / niti tana kumendhang / tumpleg kawruhipun / sasat tunggal jiwa raga / Ki Pangulu kelawan dyan sarip Mail / wus sampat paripurna.

 13. Mail matur dhuh rama kiyai / rehning sampun rampung wulang tuwan / kang mring praja lan kerate / mangkya mba nyuwun tuduh / anggen kula yun palakrami / dhateng pundi purun / praja napi dhusun / sampun kantos katanggelan / Ki Pangulu mangsuli bilih marengi / kula darbe sumitra.

 14. Pangkatipun ngandhap ing Bupati / nanging mlarat sabab sarwa dremba / bagus Ripangi wastane / punika darbe sunu / estri juga ayu respati / tur magsih sunthi kenya / mring agama mungkul / kula jawabe manawa / dados jodho yen tan pareng sampun serik / yen pareng sampun suka.

 15. Awit kula mung dremi ngrembagi / dados boten wonten kang kawasa / kita wayang upamane / tan wenang milih andum / Mail matur leres sang yogi / bilih sampun prayoga / kula nyuwun dhawuh / Ki Danajati lon nabda / kula damel serat sorongan rumiyin / punika kados warna.

 16. Punika ger serat sampun dadi / kabekta pun kacung kewala / sarenga raden lampahe / ananging dhatengipun / wonten ngriku kacung rumiyin / anak mas ngantosan / wonten masjid kidul / lamun den undang lajenga / ywa sandeya punika tandha wus dadi / rembag kula prayoga.

 17. Mail sanggem angestoken weling / sigra pamit mring Ki Jatidana / wus kari lan mangkat age / serat binagta sampun / numpak kreta nunggil lan kusir / Mail ijen angganya / takocap ing wenu / gancanging carita prapta / kreta kendel wonten sakidul ing masjid / kacung mandhap priyangga.

 18. Nulya sowan mring raden Ripangi / matur kula  nuwun sowan kula / kautus rakanta raden / Kyai Ageng Pangulu / kang rumiyin ngaturaken taklim / kanthi ngaturaken serat / dyan Ripangi nuhun / sarat sigra tinampenan / atur priksa ngalamat serat kang mugi / kaatura adhimas.

 19. Dyan Ripangi ingkang ampil adil / angrampungi prakara rukunan / wiyosipun kula raden / mila mba kusung-kusung / atur serat bilih marengi / yayi mas sakaliyan / putranta sang ayu / dereng darbe calon garwa / kula suwun dhaup lan pulunan mami / dyan Mail namanira.

 20. Kula tanggel saenipun pasthi / gambaripun sare lawan serat / manawi wus mami ceceg / kula atur panjurung / satus ringgit minangka tali / tulus sadaya garwa / titi pun pangulu / Danajati ing Dhadhapan / dyan Ripangi rampungnya amaos tulis / serat sagambarira.

 21. Pinaringan mring garwa lan siwi / wusnya rampung panupigsanira / dyan Ripangi andikane / kapriye pamikirmu / dhuh ibune lan putra mami / kang garwa tur sumangga / kula suka sampun rujuk nini priye karepira / salugune kang eklas terusing ati / sang dyah gambuh ing driya.

PUPUH III
G a m b u h

 1. Dhuh inggih rama ibu / ing sakarsa gih sandika ulun / reh wanadya sayekti kedah nglampahi / sadhawuh ing rama ibu / punika sasat Hyang Manon.

 2. Paran gen amba mingkuh / mila inggih sandika sadhawuh / inggih sakit sandyan praptaning lir pis / tan pisan mingkareng dhawuh / sumangga sakarsa dados.

 3. Wau sang jagsa sampun / anampeni turing putra wau / raden jagsa dhawuh kinen angaturi / mring wau sang raja tamu / kacung sandika dyan miyos.

 4. Kapanggih raja sunu / kacung pasrangkara aturipun / adhuh raden wanjana sang sarip Mail / raden ing andikan laju / mring ramanta jagsa kaot.

 5. Dyan Mail sukeng kalbu / sigra dasih dwi tantun / tumut sowan dyang Ripangi ngancarani / anak mas banjur agupuh / ing kene lenggah laningngong.

 6. Angger padha rahayu / praptanira ana ing warsengsun / neng dhawapan apa ta sira wus lami / sang Mail ing ngaturipun ing pangestu sang kinaot.

 7. Lamun andika dangu / neng Dhadhapan saestu wus dangu / prapta kala mariki inggih antawis / kyai inggih kawan tengsu / sang Ripangi ngandika lon.

 8. Dhuh babo wong abagus / apa sira wus wikan rayimu / lah ta iki sutaningsun niken tumi / nah ing warna kurang patut / ugungan tan wikarathon.

 9. Manawa siraju / lan tanpana dhuh aja pakewuh / ya prasajan krana Allah cara santri / dene yen saharju ulun / arih ta dherek sapakon.

 10. Sang Mail aturipun / kula inggih prasaja / inggih seneng maring putranira ki / dyan Ripangi sukeng kalbu / myarsa ature sang anom.

 11. Wau andikanipun / yen mangkana yogyanipun kulup / dhuh ngasokna neng jro panti / lan dasih ta kalihipun / kenek kusir dimen ngaso.

 12. Pondhok Angepong kidul / sang ywanjana sandika wus mundur / mring pondhokan ing sarowangira kalih / duk wus prapta wancinipun / pasuggatan palumadon.

 13. Datan winarneng ngenu / ing antara wus samadyeng tengsu / sang ywanjana nenggih denira anyantri / neng daleming jagsa wau / rembagira sampun dados.

 14. Mung nganti mulan ngayun / dyan Ripangi apan sampun dhawuh / maring para abdi miwah warga sami / busekan angrakit tarup / sinipem tana weroh.

 15. Tan kawistareng semu / raden jagsa lamun karsa mantu / anjawi mung warganira ingkang nunggil / karsanya sang jagsa wau / magsih kinaryan wawadon.

 16. Ywa nglingsemi yen wurung / wus karaos tan eca tyasipun / ananging ta darunannira tan dugi / mung karaos gung kumepyur / myating putra sang lir si kodya.

 17. Lungse wancining undhur / sirik lawun kawedharing kalbu / sanadyan ta mring garwa datan kawijil / wit mung myarsa warta wau / ing pribadi dereng anon.

 18. Mung kedhap kilatipun / krenteg mosik kang kamangsen kalbu / pasemoning putra tansah den yitnani / sang Jagsa ribeng kalangkung / siyang ratri ngudi batos.

 19. Menggah kayektenipun / raden Mail ugi myarseng wadul / datan pae lan rama raden Ripangi / tan wrin pribadi mung catur / jroning tyas dahat karaos.

 20. Tinitik solahipun / putreng Jagsa badhe garwanipun / pandus katon sirna sarining kenya di / tansah mangudi sang bagus / kanyatahaning lalakon.

 21. Mangkana sang binagus / wanci dalu munajat salatu / putranira Ripangi amung sawiji / pawestri yeku sang ayu / pacanganira sang anom.

 22. Sajatinira sampun / anglampahi sedheng saba dalu / karembang sari lan dasih pribadi / saben temon tana wruh / sawiji dina sang ginom.

 23. Manggihi bedhangipun / neng jron kareta pulang hyun / kacarita sang Mail awas ningali / solah tingkahnya sang ayu / dahat merang sang wiranom.

 24. Datan cipta setuhu / ing lakon kang kadya punika / osiking tyas dene teka nora ngipi / yen sang dyah sedheng trapipun / kodhengi tyas sang wiranom.

 25. Osiking tyas sang agung / lalu tilar kesah angelangut / pedah apa wadon kang wus tindak musrik / mungkir sing panggawe ayu / laku jina sakgonenggon.

 26. Nanging sang dyah tan weruh / kawenangan lalampahanipun / sarip Mail gupuh denira manggihi / kenek kusir dasihipun / winangsit saliring wadon.

 27. Ki Kusir gupuh-gupuh / ngrakit rata reh dalu tana udani / mung nilar wurat sang bagus / dinugung mungging paturon.

 28. Tan wusen wusing rampung / gupuh-gupuh nitih ratanipun / enggar-inggar sinambi aplesir-plesir / Mail lawan kusiripun / mung pethi tansah ginen wong.

 29. Mangkana enjingipun / dyan Ripangi tindak pondhokipun / wit wus nampi saking turing dasih jagi / bagus Mail ning sing dalu / Ripangi langku sumedhot.

 30. Dyan Jagsa dahat tungun / yen estu wahanis duk ing dalu / gya jumeneng tindak pamondhokan nuli / ywanjana ing dunungipun / wus satuhu datan katon.

 31. Den gledah tuhu suwung / bagus Mail lan sarowangipun / dyan Ripangi sungkawa nyipta tan dadi / apa baya sababipun / dene lunga datan padon.

 32. Dhawuh mring abdinipun / kinen ngersiki pagulinganipun / kang liningan tur sandika angersiki / duk manggih serat neng kasur / ingaturaken gupoh-gipoh.

 33. Serat sinugmeng kalbu / wus kadhadha surasaning tembung / sarip Mail saklangkung anuhun aglis / mila nis ing dalu-dalu / tan pamit saking tyas kobong.

 34. Ing ngandharken sadarum purwa madya / ing wasananipun / milamba anis lunga don ping wengi / saking tan sabiling kalbu / awekasan trimah lolos.

 35. Dene arta tur atur / saking kula ujut dinar satus / ringgit kuning sumngga wus rila mami / mugi kaagema buwuh / puwranta ingkang jejodhon.

 36. Tamat wilapa ulun / ingkang putra pun Mail kaswayun / mangkana ta wau rahaden Ripangi / dupi trang suraosipun / brahma tuni ratan padon.

 37. Jajabang sumung-sumung / winga wengis nabda gedrug-gedrug / ngububilah heh si murang sarak anjing / wadon kang mangkana iku / sapanten semung den theplok.

 38. Mimirang tyas saklangkung / mring wong tuwa iku wawarnanmu / apan sarwi ngadeg gyat Raden Ripangi / wau ta putra duk dulu / karana duka tanpa don.

 39. Sang dyah oncat gya mundur / lolos minggat saking dalemipun / medal kori bebutulan ingkang wuri / ngulari putra tan pangguh / ciptanya sang jagsa mantri / sang dyah saestu cidrengdon.

 40. Tandha ngelesi laku / muwut ing galih sya sru / dukanira mring putra saking sru isin / dene ing lolosipun / sang dyah angasmareng lakon.

PUPUH XIV
Asmarandana

 1. Ngandika Sayit  Dul Majit / lamun sira putraningwang / yen tanya rinta neng gandhok / lah mengko ta antenana / arinta cik ben dandan / he ibune dipun gupuh / mreneya lan satmajanta.

 2. Nemonana tamu iki / warnane bagus taruna / nyai sayit turnya alon / sarwi ngandika mring putra / rara sira den denya / tinimbalan sudarmamu / kinen ngadhep tamunira.

 3. Kusumaning dyah wanadri / nut ing ibu tan renggana / gya busana pamerane / sarampunge mangkat sigra / lumebeng wisma lawan / ibune arantung / prapta ngarsane kang rama / heh ra enggal.

 4. Ngabdulah Ajit ngandika ris / maring putra sang lir retna / dhuh dhenok ngadhepa kene / iki ta sadulurira / kang lagi nembe prapta / saking lelana anglangut / manembah dyah Marianah.

 5. Sang Sayit ngandika malih / maring sang wanjana tama / angger yaiku warnane / sadulurmu weton ngalas / Mail dupi tumingal / mring sang dyah kakenan ing kung / tan kengkeng siptaning driya.

 6. Kadya ngung ngrumat tumuli / nanging gelane ing cipta / wit dyah tan methuki tyase / Sayit wruh semuning netya / lamun Mail kasmaran / enggal denira adhawuh / mring putra heh ra enggal.

 7. Ngrakita sesuguh nini / iku sadulurmu lanang / kang mentas lelana suwe / banjur ladenana sega / sandika Marianah / inggal medal saking ngayun / Ngabdul Ajit langkung suka.

 8. Dulu putranya sang dewi / ngandika mring sang ywanjana / paran sira wau angger / apa wus mring arinta / mesem ri sang ywanjana / pan sarwi pasrangkara rum / dhuh sang ambega paramarta.

 9. Den lepatna tulah sarik / kawula matur prasaja / mring Paduka setuhune / kalamun sambodeng karsa / amba ngesrhaken raga / mring putranta sang retnayu / kang mindha gebyaring candra.

 10. Nadyan den apdekna dadi / panembah ing pagulingan / kawula manut kemawon / lawan mugi kahatura / picis ulun kancana / mring Paduka sang beg luhung / arta dinar mas sumangga.

 11. Ngabdul Ajit amangsuli / yeku kang luwih prayoga / sarta dadi sukaningong / yen sira rumasa arsa / ngrabi mring atmajengwang / ananging pamintaningsun / sira haywa bela tampa.

 12. Weh picis maringsun awit / uwis sugih rata brana / pribadi lan kapindhone / wismaningsun aneng wana / dhuwit digawe apa / becik kok simpeni kulup / Mail tan langganeng karsa.

 13. Tan dangu bujana mijil / prasamnya adhedhaharan / sarampungira linorot / Mail pinaring pondhokon / ana sajroning langgar / kuwuwusa dangunipun / sampun wonten tigang candra.

 14. Sang Dyah wus dhaup lan Mail / tan winarna saratira / kang musikumi ramane / Sayit Dul Ajit pribadya / nanging kuciwa nira / wus lami antawisipun / dereng atut kang pangantyan.

 15. Kang dadya mula Sang Dewi / saben pinaran renggana / datan anut ing kesane / dahat emeng sang wanjana / ciptaning wardayanya / wus lami antawisipun / dereng atut kang pangantyan.

 16. Marengi anggara kasih / Sang Mail dhekukul lenggah / neng arsa kori tilame / wancinya tabuh sakawan / kagyat kang garwa prapta / ngadepeg neng ngarsanipun / sang retna umatur nembah.

 17. Kakang mas milamba prapti / mareg ing ngarsa Paduka / anyuwun rilah wiyose / mangke kawula sakesah / tirakat ngandhap kayam / wit yen gara kasih tamtu / kawula kesah tirakat.

 18. Sang wanjana amangsuli / dhuh mas mirah woding manah / satuhune ingasun kiye / durung nguwasani sira / becik nimas banjura / pamit mring rama Sang Wiku / Marianah tur sandika.

 19. Prapteng ngarsa mangenjali / umatur ing ramanira / rama prapta ulun mangke / nuwun rilah ing Paduka / rehnehi saban-saban / ri anggara kasih ulun / kesah sing wisma tirakat.

 20. Punika anggara kasih / mula nuwun rilah / karilana amba mangke / ing wanci surus baskara / amba arsa tirakat / kang Rama mangsuli wuwus / heh dhenok weruhanira.

 21. Sayektine ingsun iki / samengko nora kuwasa / amengkoni maring kowe / awit ing saiki sira / wus winengku ing priya / nalika sira sih timur / ingsun kang darbe bubuhan.

 22. Balik samengko wus krami / iya iku garwanira / kang majibi mring sirangger / Baba Biyung mung sadarma / saiki nora wenang / becik pamita garwamu / yen pareng ing mangkata.

 23. Nanging lamun tan marengi / sira nora wenang megsa / awit wong wadon darbeke / mung sumarah maring priya / Sang Dyah manembah mentar / lajeng mareg garwanipun / prapteng ngarsa sila nembah.

 24. Dhuh Kang Mas panutan mami / kula sampun pamit Rama / nyuwun rilah dalu mangke / arsa tirakat lir ngadat / nutugaken tarak brongta / dhawuhipun Rama Ibu / kinen pamit mring paduka.

 25. Yen Kang Mas sampun marengi / kula inggih kinen mangkat / jeng Rama nyarah kemawon / Sang Mail lon ngandika / dhuh mirah woting driya / lamun mangkana wong ngayu / iya apa sakarsa.

 26. Pun Kakang nora malangi / nanging ta pamintaningwang / mengko sira mirah ing wong / kelamun estu tirakat / ywa adoh lawan wisma / manawa ana pangkewuh / tan mundur maring kanisthan.

PUPUH XV
D u r m a

 1. Lamun pareg pun Kakang dherek tirakat / janma dwi lawan mami / kepingin lelungan / runtung-runtung lan sira / mring ngendi ratuning ratih / mengko karsanta / pun kakang atut wuri.

 2. Dyah wacana mesem sarwi angujit / nanging batin Sang Putri / langkung singkelira / Kang Mas pangeraningwang / saestu langkung prayogi / menggah karsanta / sarta amba nyondongi.

 3. Yen duka ngaterken lampah kawula / witne samar ing margi / yektining sadaya / sapa wani waniya / ngriki dhuh jalma lumaris / lan garwanira / pasthi nora prayogi.

 4. Naning wonten cacat geng atasing lampah / punika awit saking / nguni duk  kawula / mangkat arsa tirakat / pun Bapa gadhah ngeling / lamun kawula / tirakat sampun mawi.

 5. Rowang awit badhe badharak sedya / ingkang kelangkung ening / mangga gen kawula / tirakat tan punika / kantun sang anggara kasih / ngajeng punika / badhara qwel yekti.

 6. Ewa dene yen Paduka karya badhar / ngudhari cipta ening / amtan ngrasula / estri kapurba priya / sang ywanjana duk miarsi / kagagas-gagas / samar yen putungi.

 7. Paran baya yen mutunga garwaningwang / mangka durung karonsih / yen wis watara / ana ing telung candra / datan arsa mamareni / wus sedhengingwang / wenang ora nglilani.

 8. Lamun nora mituruti raganingwang / tan yun ngaruharuhi / iba susah ingwang / wasana ris ngandika / sdhuh nimas ari mami / bapa karsanta / pun kakang nayogani.

 9. Wus pragad rembaging putri lan putra / Marianah wot sari / dyan tindak prayoga / Mail kari anggara / ngentosi neng pojok puri / nhandhap ron kroya / ing wandi sirep janmi.

 10. Sang kusuma sapraptaning  ngandap kroya / mangu denya ngentosi / mring bedhanganira / gandharwa raja singa / sasmita nguwuh Sang Dewi / Raja Gandarwa / prapta mondhong Sang Putri.

 11. Rinarungrum ingaran pinothapotha / sang retna pobah pangih / lah bok den saranta / kaya wong nembe pirsa / garwa napda dhuh gusti / sangking wus lama / tan tunggalan sing dewi.

 12. Lah pagene sun anti lami tan prapta / ewuh apa dhuh wong sigit / sang Gandarwa nabda / saweg dadosi wisma / kagem siram kang retnadi / sigra binanta / mring tilam pureng peri.

 13. Tan cinatur denira amung asamara / wusing dugi sesuci / lenggah sakaliyan / neng tepi bale kambang / ningali asrining kali / dhahar wowohan / gunanya sang pisaci.

 14. Sangking cipta apa kapinuja ana / pura sasaputa pranti / karyeram kang mulat / dhaharan warna-warna / busana nganti ngemohi/ mila sang retna / katrem anut pisaci.

 15. Sigek gantya wau kang lenggah satata / kocapa Sarp Mail / kang ngentosi garwa / wus wanci bang-mbang wetan / meh padhang tanana mulih / lah apa baya / kang dadi sabab iki.

 16. Sang wanjana tan eca raosing driya / sigra nusul dyan siwi / dupi prapta pura / kora kadhaton pujan / sang Mail datan kaeksi / umpetan samar / mrih wruha kang suwardi.

 17. Dupi prigsa kang garwa lenggah satata / lan priya anom sigit / dadya sang wanjana / wus duga yen punika / bedhanging garwa dyah dewi / makpet panonnya / lir pejah tanpa kanin.

 18. Nging den ampah tan arsa ngentos duduk / mung munajat sang Mail / mugi Hyang kang Murba / Misesa Urip kita / Gandarwa lawan sang dewi / ywa bisa lunga / yen ulun dereng prapta.

 19. Angkluwari dosane kang laku jina / dhuh srallah mugi-mugi / kula linanjara / sabar tak kuwat / nglampahi cobaning widi / tan saget salak / kumambang lahir batin.

PUPUH XVIII
M i j i l

 1. Wus neng jroning Jabalbar sang Mail / sawatara ngaso / dahat lesu osang sirirane / aneng wana kang mina argaming / uwi lan gembili / bentul lawan garut.

 2. Ana maneh senenge sang Mail / lamun nemu ganyong / miwah pisang kidang dhaharane / rada aring gelenter sang Mail / yen sayahnya wusning / ngangkati lumaku.

 3. Saya nyerang mring tengah wanadri / drengma nganyut layon / kendelira lamun sayah bae /  enengena wau sarip Mail / gantya kang winarni / gupitaning tembung.

 4. Madyeng wana wonten jinising jin / kakang adhi karo / ingkang tuwa Sakarjan wastane / ingkang anem awasta Sakarji / wau jin kakalih / sami yogyanipun.

 5. Jin Sakardas kang ing ngukum nguni / mring Suleman katong / kongsi dwi ewu warsa lamine / neng samodra Sakarjan Sakarji / samya neng wanadri / awit kalanipun.

 6. Nusul ramanira mring jaladri / wineling jin karo / kinen samya maring sasadonyane / wus kalakyan winaris sakyehning / barange mung kari / panah pedhang dhuwung.

 7. Yeku kang sami dereng winaris / wit sami pakewoh / teka banjur gampang pambagene / nora kaya pusaka tri iki / angel timen adhi / iku pamanipun.

 8. Ingsun ingkang andarbeni keris / sira ariningong / jemparinge lah sapa madhange / upamane pedhang iku mami /  kerise sireki / lo jemparingipun.

 9. Durung ana ingkang andarbeni / ge kapriye mono / upamane keris mring kowe / ingsun ingkang darbeni jemparing / loya isih siji / Sakarji ris muwus.

 10. Kakang mas yen paduka nyondhongi / sarehning lelakon / punika wus dangu antarane / yen kapareng bok sumangga sami / angupaya adil darapon glis rampung.

 11. Lamun mboten makaten sayekti / sawarsa tan pedhot / tansah amung ubengan slawase / ingkang rayi aris nauri / ingsun iki yayi / sayekti mung nurat.

 12. Naging ngendi gone golek ngadil / Sakarji turnya lon / datan tebih inggih ngriki bae / lah punika wonten jalma inggih / sangandhaping uwit / gayam thenguk-thenguk.

 13. Bok punika saget amutusi / Sakarjan nabda lon / o adhimas manungswa maneh / bakit ngedum nadyan ingsun iki / jin dene tan bakit / wit angel kalangkung.

 14. Jin Sakarjan turira aris / kakang ywa mangkana / nadyan jalma punika wangune / sanes rucah jalaran kok bakit / prapta jro wanadri / kang angker kalangkung.

 15. Yen busuka datan prapta ngriki / ing ngenu kemawon / tur kadhangan wus entek kuwate mangkana punika dumugi ngriki / tandha yen winarmi / enenging ing kalbu.

 16. Yogyanira sumangga denaglis / pinarak jin karo / jin Sakarjan anut mring rayine / wus lumampah Sakarjan Sakarji / mring unggyan sang Mail / denira pitekur.

 17. Saprapta jin kalih nguluki / salam ngalaekum / sang wanjana tanggap wangsulane / iya ngalaekum wasalami / Sakarjan nabda ris / manuswa sireku.

 18. Haywa kongsi kaget tyasireki / dene praptaningong / arsa prasanakan mring dheweke / nora sedya ala ingsun iki / malah nedya becik / yekti ing karepku.

 19. Sang ywanjana amangsuli aris / heh sireku karo / jinis apa prapta aneng kene / lamun prejengamu kala janmi / nanging mawa swiwi / nganggo lar lir manuk.

 20. Yen manuka de atata janmi / miwah nganggo-anggo / nganggo gelang kalunge mas kabeh / lamun dudu manuk apa ta jin / praptanira ngriki / heh apa karsamu.

 21. Amangsuli sang ejim kakasih / dhuh kakang yen takon / jinisingsun iki jim jatine / dene praptaningsun kene sadermi / amiminta ing sih / kakang pitulungmu.

 22. Muga-muga legaa ing galih / maring ramaningong / ingsun iki nalika biyene / nusul bapa marang ing jeladri / jer wong tuwa mami / magsih neng jro kukum.

 23. Luwarira kurang sewu warsi / dadi dhawuh mringwong / barangira kinane bage kabeh / wus kawaris ingsun lan si adhi / wus kalakon sami / sun edum sadarum.

 24. Amung kari pusaka tri iku / kang magsih pakewoh / durung ingsun waris awit angel / salawase tan bisa nyeplesi / tansah turah siji / kang iku kelamun.

 25. Si lega lan condhonging kapti / muga pusakanengong / sira dumna kang nyamleng patrape / lamun sira kakang andhangani / sa ibata dadi / sinoming tyasingsun.

PUPUH XVIII
S i n o m

 1. Sang ywanjana duk miarsa / sabdanya ejim kakalih / tanggap manisi wacana / heh jim pusakamu katri / apa padha darbeni kasiyat prabawa langkung / sarwa tri rupa apa / lan saiki ana ngendi / ges wacana Sakarji lawan Sakarjan.

 2. Dhuh kakang pusakaningwang / sawi arupa keris / kapindho arupa panah / katelu pedhang linuwih / kabeh iku linuwih / ampuh yuwana setuhu / kalamun kango medhang / ing sagara miwah bumi / sapepitu kang pasthi rengka sadaya.

 3. Sipanah mangkana uga / kasiyat padha lan keris / mung si pedhang iku beda / tan darbe ampuh ananging / sing nganggar pasthi / bisa mabur kaya manuk / bisa ngambah gagana / padha bae lan neng bumi / ya mulane kakang sira muga-muga.

 4. Welas asiha maringwang / warisna barangku iki / kang nyampleng ywa kongsi turah / ibata bungahing ati / yen sira andhangani / ngedumken pusakanipun / mangsuli sang wanjana / heh karo ri ningsun ejim / pamintamu iku uga ingsun dhangan.

 5. Sunlakoni ananging ta / upama pangedum mami / mau durung kabeneran / sira karo haywa runtik / awit ingsun dudulit / kapindhone awak ingsun / lagi bingung pribadya / yen pangedum mami / samengko wus sira gep luwih prayoga.

 6. Ya sokur bage sayuta / Sakarjan mangsuli aris / ya apa sakarsanira / mangsa gek ingsun nyarweni / nanging coba denya glis / edumen pusakaningsun sang Mail atrangginas / lah iki ta mara ejim / yen mrih nyamleng pangedumku tinggalan.

 7. Mangkene pambegeningwang / bisane nyamleng tan luwih / Sakarjan iku kang tuwa / pantes pusakanta keris / dhasar eluk respati / luwih kasiyate ampuh / Sakarji sira mudha / pantes nampani jemparing / uga ampuh lan kerise nora beda.

 8. Tur padha paring Rama / dene pedhang kang darbeni / iku pantese mung ingwang / awit ingsun ingkang maris / dadine nora luwih / iku yen pamikir ingsun / kaya panjalukira / katanpa turah siwiji / lah kapriye apa jebles apa ora.

 9. Jim kalih dupi miarsa / pamrailira sang Mail / dahat denya sukeng driya / cumemplong raosing galih / mangsuli maring Mail / sarwi nabda ya wis ya wus / ceples pangedumira / wus tan bisa turah malih / heh Sakarji rak iya wusnya mlengtena.

 10. Sakarji ris aturira/ kakang mas ngraos mami / kados sampun kaleresan / paduka kang tampi keris / kawula kang jemparing / kakang Mail pedhangipun / sumangga kagaliha / pleg kemawon sapuniki / ris ngandika Sakarjan dhuh iya-iya.

 11. Kathik nyamleng bener sira / sun iki tampa keris / tak anggone dene sira / panah tampanen denya glis / sira sang bagus Mail / atampaa pedhang gupuh / rehning wus wajipira / tan liwat iya saiki / tampanan kelawan sukaning driya.

 12. Heh kajaba iku kakang / ingsun banget trima kasih / lan semu panrimaningwang / katuranira sang wasis / dene ta sira bakit / mitulungi bingung ingsun / tan luwih benjang sira / kalamun nyandhung prihatin / ingsun lurua ganti tulung mring sira.

 13. Wasana rehning wus rama / lan wus rampung kang wigati / ingsun kakang rilanana / lan adhiku arsa mulih / dene pedhangireki / anggaren karyanen mabur / dyan Mail pasrangkara / ingsun nyanggoni basuki / lamun sira arsa mulih lan rinira.

 14. Widadaa aneng / jim kalih wus lengser sangking / ngarsanira sang ywanjana / wus sawusnya para jim / datana kaeksi / sang ywanjana murti gupuh / denyarsa / sinung begja suka bisa / ngambara kalangan benjing / manawa temen bakit / inganggar neng kering sampun / Mail nyipteng gagana / nedya angelaya bumi / kethap tyasnya Mail langkung suka.

 15. Saiba sukaning driya / cilakanira sangarsi / sinung begja suka bisa / ngambara kalangan benjing / manawa temen bakit / inganggar neng kering sampun / Mail nyipteng gagana / nedya angelaya bumi / kethap-kethap tyasnya Mail langkung suka.

 16. Dene ta bisa ngambara / apa kang sinedya dugi / angger wus angangger pedhang / iku sukane sang Mail / saben dina paleser / neng ngawang awang ngelangut / midering wana pringga / wus temu gelang ngideri / wana Liman kelawan wana Jabalbar.

 17. Sang Mail tansah ngambara / anenging giling wanadri / kaseng seramdanira bisa / ngambara neng ngawiyati / wau wanjana murti / duk neng awang-awang dulu / samdyaning Jabalbar / ana ujut gameng putih / katingalan saking inggil ramad-ramad.

 18. Empere ling ling pager bata / ciptanira sarip Mail / punikarsa pinarekan / enggaliyup sarip Mail / ginelan sampun prapti / neng ngandhap sang dibyarjanung / dene kang kasat mata / wau jatine puradi / patilasanira kangjeng Nabi Iskak.

 19. Awit ana gapuranya / kanangi wara tinulis / ciri patilasanira / jeng Nabi Iskak ing nguni marma ri sang minantri / kacaryan arsa lumebu / nanging jrih nglangkah ana / pager bata awit saking / kabeh kupeng tinulis asma jeng Iskak.

 20. Becik liwat ing gapura / nanging gapura kinunci / wang inepi pintunira / ginubet ing ngoyot wringin / dadya ciptanya Mail / ngupaya koriyanipun / yenana bebutulan / Mail sigra angubengi / ya ta wau wusnya tepung ubengira.

 21. Ti tatana pintunya / wanjana nginjen sing jawi / wrin wisma majeng mangetan / kidul wonten kori alit / kadya wus lami mati / pinepet oyoting kayu / elor wetaning wisma / ana lawang maneh mati / wangun lawang kabeh iku pratamanan.

 22. Ribeng tyasnya sang wanjana / dene ta tan saget manjing / arsa malumpat kewala /  ajrih lawan keneng sagik / asmanya kangjeng Nabi / Iskak kang maksih kadulu / kakencenganing cipta / keh ingayot oyot sami / binabatan dening sang wanjana tama.

 23. Enggal denya narik pedhang / keh ingoyotan babati / kang gubet gapura bablas / kang kumliwer kabeh tapis / binuka ponang nori / gumerot seret saklangkung / saking lami tan menga / pinegsa tan dangu keni / wus sing menga jro gapura ana pura.

 24. .Gumrining wisma kancana / sarip Mail sigra manjing / prapteng jro dulu rakit / pranyata lamun respati / kiwa tengening panti / radi tebih prenahipun / ana gedhong salira / lawangane jejer katri / sang wanjana aniti rengganing pura.

 25. Gedhong kidhul kang pracima / enggon praboting prajurit / manca warnane kaneka / pedhang jambeya lan bedhil / garanira wus gripis / saking langkung lamenipun / panamung ta nira / kang magsih wetah kaeksi / sigra ri ywanjana nenggah marigsa.

 26. Maring gen gedhong sandama / kaliyan gedhonging mimis / atusan matumpa-tumpa / gedhong kang wetan pribadi / binuka katon isi / sakehing sandanganipun / prajurit kang paliyan / kathok kethu lan kelambi / bulu ngulularing pegsi dhandhanggula.

PUPUH XIX
Dhandhanggula

 1. Langkung suka sang wanjana murti / mulat marang rengganing pura ya / gya manjing gedhong keringe / kang kilen binuka wus / katon isih keh ing picis / salaka myang kencana / kongsi tumpuk-tumpuk / wusnya rampung pamrigsanya / gedhong ingkang madya iku kang kaeksi / isine kendul kebak.

 2. Lan bekakas miniman mepegi / strup anggur ingkang datan karam / mancawara luwih akeh / nulya kang wetan sampun / binuka glis isinya aming / bekakas meja dhahar / komlit aneng ngriku / piring saput prantinira / wusnya rampung mring gangsanira sang Mail / dulu gedhong salira.

 3. Nulya tindak salebeting puri / ingkang sarwa kancana sadaya / saya ebat panggilihe / jroning pura kadulu / rinarengga mutyara tuwin / jumerut widuri lan / mirah retna dadu / meh ingaran tanpa cacat / dadya Mail karasan donya ngengeni / kadhaton patilasan.

 4. Kongsi lami sang wanjana murti / datan lunga sangking pura / suka rena ijen bae / karemanira minum / anggur setrup winoran warih / dhasar nora kurangan / sumawis sadarum / saben ri ngliweta priyangga / anjagani ingkang dinahar pribadi / ulamnya angupaya.

 5. Nyaya kidang menjangan lan kancil / ijen bae tanpa mawi rowang / saben ri tan kendhate / dhasar kewannya mecul / saben-saben kapencil / enggal katiban uncal / nora bisa ucul / yen cinekel mancal-mancal / nanging kenceng tan bisa oncat si kancil / sanadyan karoncalan.

 6. Sampun dangu sang ywanjana murti / denya lerep patilasan tita / kasup ening kamulane / sarta tan metu-metu / dangu-dangu sajroning galih / karasa lir tinata / wus maring ametu / enget kadya wewentehan / mara sang dyah ing nalika den tumuti / neng wana wus tan kena.

 7. Watara wus sawarsa dyan mantri / Mail denya aneng patilasan / ing mangke enget karyane / ngupaya dyah kang ayu / gya tusana ciptaning galih / kedah arsa lelana / mring saparan nglangut / ngiras ngupaya wanedya / kang utama sigra ngenggar pedhang aglis / mijil saking jro pura.

 8. Angunceni sarupaning kori / wusnya sigra medal ing gapura / tan darana dedel age / apak ing wiyat nglangut / akalangan luhuring wanadri / tan karuwan sedyanya / amung tansah muluk / kethap mor lan ima / akakejer wira-wiri / Jabalbar kaukulan.

 9. Duk samana wayah sampun lingsir / sang wajana murti asembahyang / enggal cumlkorot udhune / ana desa kadulu / langkung suka sang sarip Mail / dene madyaning sendhang / ana selanipun / wiyar item lir kalasa / sang wanjana praptanira sendhang nuli / wungu sigra sembahyang.

 10. Wusnya rampung dangu denira nis / neng madyaning sela kumalasa / tyasnya dahat kasaryane / awit toyanireku / dahat wening asrep tan sipi / sendhangnya pinageran / ing pandhan ngrembuyung / sedhumnya kadi tinata / tur sendhang akeh minanyalit-alit / pating clurit katingal.

 11. Sadangunya sang wanjana murti / apitekur neng madyaning sendhang / myarsa ana sabawane / janma sambat geluruh / gereng runtu asambat mati / sarwi nangis glangsaran / dyan kagyat tyasi[un / ginalih lamun Gandarwa / nanging mokal tan ratri ana memedi / dhuh apa iku baya.

 12. Yen manungswa de ana ing ngriki / Mail inggal denya angupaya / ngubengi tepi sendhange / tan dangu wus katemu / mring kang sambat janma pawestri / glangsaran neng ngandhapnya / pandhan sarwi ngadhuh / sasambat mring kang priya / gya dinangu maring Raden Sarip Mail / mangkana sabdanira.

 13. Heh ta bibi wong apa sireki / de glangsaran neng tepining sendhang / sarwa adoh desa kene / apa ta karyanipun / dene ijen tanpa piranti / ing ngendi wismanira / wong wadon umatur / dhuh sang ambeg sudibyarja / yen dangu maring amba tiyang miskin / mila neng tepi sendhang.

 14. Tanpa wisma awit saking miskin / ulun tinilar ing semah amba / saben ari mriman bae / mubeng mring dhusun-dhusun / lamun antuk gyan amba ngemis / inggih kawula bekta / mariki pukulun / ulun tedha lan lakya mba / mila miskin sarwi anangis / angeses sambatnya.

 15. Dene ulun ing wektu puniki / tanpa priman wit saklangkung sayah / wah karaos badan cape / osing weteng ulun / kadi-kadi ing mangke mijil / kata wus wah karasa / pegel geger ulun / tuwin karaos kumranyas / denya umatur bok miskin sarwi anangis / angeses sambatnya.

 16. Ngola ngalir pandelikan sarwi / muwus adhuh gusti nyuwun tobat / priye ta sing lunga kiye / ngemis wus kongsi bedhug / teka nora amulih-mulih / dhuh-dhuh ya Allah tobat / bok ya gek dang metu / ing jero ngenteni apa / adhuh biyung tobat-tobat apa iku / thik nganggo mancal-mancal.

 17. Srah bok uwis ta ger nuli lahir / aja suwe aku selak lara / adhuh-adhuh makel bae / kapriye Allah biyung / bok ya teka bapakne iki / apa ta nora krasa / kok gumun awanku / apa binadhog ing buta / Allah tobat kapriye bapakne iki / rasane tan kasaa.

 18. Lo kapriye ta bayine iki / wong den dendenken dene nora / gelem lahir-lahir kiye / ah tobat adhuh biyung / nekat bae larane iki / kaya nora sudiya / manak kaping pitu / layak wong ragane tobat / baya kongsi anggawa iki / adhuh lah kapriye ta.

 19. Saya meteg nora bisa mari / wau sang ywanjana duk miarsa / nyai miskin sasambate bela welas kalangkung / angandika sarwi marpegi / heh nyai yen sembada / eklas ing atimu / mengko sun tulunginira / kang supaya glis lahire jabang bayi / ya suwe laranira.

 20. Nanging ingsun kudu minta jangji / lamun ing mengko atmajanira / metu wadon sun tukune / seket dinar mas wutuh / lamun uwis saguh sireki / nuli manapa enggal / sun paringi jamu / nyai aturnya mlasarsa / inggih raden sakarsa kula nyagahi / anggeripun dang medal.

 21. Dyan angasta gedhonging widuri / wusnya rinemet sinungken sigra / mring nyai miskin dhawuhe / heh nyai dipungupuh / usapen pulungmu ati / nyai trangginas nyandhak / remetan ron wau / gupuh nampinenen masjid / tan antara jabang bayi nulya lahir / larapetan rekasa.

 22. Saestu yen jabang bayi / dyan ngandika nyai waspadan / estu pawestri / mulane atmajamu / saikine sun gawa nuli / lah iki tampana / mangka ijolipun / arta emas seket dinar / nyai matur dhuh gusti ingkang manawi / kapareng tyas paduka.

 23. Ngentosan inggih sawatawis / dhateng ingkang kesah peparingan / rahaden aris sabdane / tan susah bibi ingsun / angenteni lakimu awit / selak kasuwen ingwang / sarehning wus dangu / baya ing asta rahadyan / dedel gayuh jumantara tan kahegsi / wus lepas lampahira.

 24. Nyai miskin wus datan winarni / wau raden sakondure tiba / patilasan datan suwe / ri ari kinethok wus / tana tara rampungnya nuli linabuh si jabang / ngopenan neng ngriku / ing ombenan lawan pohan / pangopene datan kendat siyang ratri / mangkana salaminya.

 25. Tinengeran namane kang bayi / umi Sakrah wus sira atara / sapuluh warsa umure / umi Sakrah umi sigra / dyan winulang paring kramaning pawestri / mangulah samubarang.

 26. Miwah tyasnya sanget denya lantip / saben winuruk sapisan wus dadya / olah-olah wignya kabeh / pendheng lan iwak wuduh / terik lapa kelawan bestik / miwah mangsak nyenyamikan / sadaya wus baut / duk wau karsanira dyan / ywanjana memulang sakehing aji / supadya karyasmara.

PUPUH XX
Asmaradana

 1. Sira sang pangeran Mail / pinuju lenggah pandhapa / Sakrah Umi ngadhep aneng / warsane dyan ngandika / maring sang dyah mangkana / yayi rengenta wuwusku / rehning saiki sira.

 2. Wus wignya karyaning estri / nenun letih bathik nyulam / prakareku bakit kabeh / marma pamrayoganingwang / saiki becik sira / coba wiwita sireku / angajidimene bisa.

 3. Dhuh sarak pasuwan becik / haywa katungkul gulimpang / mundhak tan becik dadine / Sakrah Umi pasrangkara / inggih kakang prayaga / pancen kawularsa nyuwun / wulang sampun paduka.

 4. Ngandika dhateng patik / sang ywanjana dahat suka / myarsa aturnya sang sinom / nulya enggal ngasta kitap / kinarya mulang sang dyah tinalaten sore esuk / saben ari datan kendhat.

 5. Mangkana ing lami-lami / antara wus tigang warsa / sang dyah putus pangajine / sang ywanjana sukeng driya / sang dyah winulang sarak / watara dereng sataun / jangkepira kawan warsa.

 6. Sang retna putusing jalmi / sang ywanjana saya suka / wimbuh mulat suwarnane / Sakrah Umi yu utama / tan mantra suteng priyan / ing mangke sang dyah wus umur / limalas warsa tumapak.

 7. Ri sedhengira birahi / angedi busana / saben enjang miwah sore / tansah asalin busana / pancen tan kakurangan / wimbuh warnanira ayu / respati kaduka prasaja.

 8. Sang dyah jinarwan ing wadi / tuhunya arsa ginarwa / miwah jinten purwane / yektinya sang umi Sakrah / atmajane wong priman / wit lahir denira mupu / kongsi prapta ing dewasa.

 9. Sang dyah tan lengga neng kapti / anut sakrehira radyan / wus watara ing lamine / rahadyan nuju lenggahan / lwan dyah umu Sakrah / Mail pangandikanipun / yayi woteng tyas pun kakang.

 10. Sarehning sira saiki wus dewasa rembungingwang / ngupaya walinta angger / supaya aningkahen / ingsun dhaup lan sira / mungguh prayoganing laku / benjang ingsun mangkat.

 11. Sira tungguwa ning panti / kang ati-ati kewala / yya kurang prayitna angger / awit akeh dirga neng wana / ya kurang pinter sira / dene yayi ulih ingsun / nora kaya saben dina.

 12. Wit rada suwe saiki / gelis-gelese sapasar / sapuluh dina lawase / aneng wisma memujiya / muga nuli temuwa / iya kelawan walimu / Sakrah umi tur sandika.

 13. Inggih kakang mugi-mugi / deng kongsi bakit kapanggya / amba memuji mring manon / wuwusen ing enjangira / radyan sampun busana / angagem rasukanipun / miwah nganggar pedhangira.

 14. Dyan ngandika heh ta yayi / regole kancingen padha / sun arsa tindak samangke / wekas ngong bae mring sira / poma ywa bvuka lawang / gapura kalamun ingsun / amulih aminta menga.

 15. Sandika dyan Sakrah umi / sarip Mail gya umangkat / prapteng jawi gapura ge / mesat andedel gagana / kethap-kethap wor ima / milang-miling kadya jangkung / ngulati papan tepaga.

 16. nanging pangulonen dadi / komngsi prapta wana Liman / sigegen sang Mail mangke / gantya-gantya malih cinarita / jroning praja Bahgedat / ana juga satriya nung / bagus pidegsa baranyak.

 17. Apan putuning nrepati / sawiji dina panarsa / angupaya seneng tyase / abebedhat maring wana / nyala kidang menjangan / kancil rase miwah kenthus / enggal nimbali abdinya.

 18. Watara sadasa prapti / pawarsane abdi nama / Sentolidin matur alon / dhuh wonten karsa punapa / Gusti nimbali amba / dyan Sogelen ngandika rum / heh Sentolidin pyarsakna.

 19. Sun arsa tindak wanadri / misaya kidang menjangan / iya mung nyanjayta bae / mula ageming sun linggar / enggal den resikana / warahen kabeh kancamu / tuduhen mranti sanjata.

 20. Sentolidin matur aris / benjang punapa tindak / miwah dasih ta kang dherek / pinten ing karsa paduka / sang Sogelen ngandika / heh Sentolidin karsengsun / benjang enjang tindak ingwang.

 21. Dene kang bakal sun piji / jalma sawelas kewala / rolase kowe / Sentolidin tur sandika / sigra suka parentah / maring para kancanipun / ngersiki agem sanjata.

 22. Sikep kabeh saput pranti / amba thithit wong sawelas / werna-werna panyiptane / ratrinya datan winarna / wau ta enjingira / sang Sogelen raden buyut / pan sampun sadhiya.

 23. Wanci jam sakawan enjing / raden putra nulya tindak / miwah sawelas dasihe / maring samadyaning wana / Jabalbar angupaya / kidang menjangan lan kenthus / sigegen kang pindha grema.

 24. Gantya malih kang winarni / sang ywanjana murti ingkang / ngulati talaga gone / wong papriman nguni ingkang / atmajane tinumbas / sang nararyya kongsi klangkung / prapta jroning  wana Liman.

 25. Meling-meling ning wiyati / kadyangganing winanteya / mangajap ngulati kang we / dangu neng gagana mulat / ana kang kasat mata / kadya sendhang wangunipun / sedhum sedhume katara.

 26. Sang aryenggalnya loroti / sendhang kang katon tinarka / dunungnya nyi priman biyen / wasana praptaning ngandhap / miarsa wong sasambat / pinrpeg kanyata lamun / ana wong dwi angluh lir pegat.

PUPUH XXIII
Asmarandana

 1. Dhuh raden kula puniki / ana ing janma sangsara / tan wruh ing yayah renana / lajeng pinet tyang ngumbara / bagus Mail namanya / wit alit dumugi umur / pat belas warsa punika.

 2. Rehning wus dewasa mami / ulun panarsa de ningkah / mila bagus Mail mangke / ngupadosi bapa kula / dadya wali maningkah / pamitipun tigang dalu / saweg kalakon sadina.

 3. Marma den eca ing galih / sumangga den dhahara ngunjuk punapa karsane / dyan Sogelen nulya bujana / dhahar inum inuman / sareng kaliyan sang ayu / tuwuk denya andrawina.

 4. Dyang Sogelen ngandika ris / nimas jimate pun kakang / mugi pinarengna angger / mitulungi jampi sayah / suku kaken kalintang / otot kenceng tan keneng luk / kula pasrah jiwa raga.

 5. Haywa tanggel mitulungi / kapabegan sakedhap / mupung panggih sami ijen / iba sukaning wardaya / ya ta sang umi Sakrah / kumepyur raosing kalbu / bingung wuyung priyang-priyang.

 6. Nyemarsa marening senik / menggah menggeh tarataban / kapriye mengko dadine / katembenke neng sambrama / mila minggu kewala / dyan arya tanggaping kalbu / nulya pinondhong sang retna.

 7. Ingimur ing arih / sang dyah wus binakteng tilam / miturut sakarsa raden / kutha bedhah mungsuh nengah/ wus sayah kang campuh prang / mijil sangking beteng sampun / lajeng siram sakaliyan.

 8. Rampung pinondhong sang dewi / lajeng lenggah sakaliyan / neng taman minum sakloron / nentremaken lungguh ing anggaga sare sakaliyan / tan winarna dalunipun / enjang wus lenggah neng jaba.

 9. Sigeg gantya kang winarni / dyan Mail kang alelampah / ngupaya badhe waline / umi Sakrah tan pinang gya / sedya mantuk kewala / mring wisma madyeng wana gung / gancangi carita prapta.

 10. Nitik gapura ing jawi / kagyat ana tapak jalma / gedhe cilik janma rara / dyan Mail wus agrahita / yen katekan bahaya / cinedreng resmi ing dalu / Mail mumbul mring ngudyana.

 11. Ngungak sanginggiling panti / tetela yen ana jalma / priya bagus magsih anem / eca lenggah sakalian / lan garwa umi Sakrah / dyan Mail cangkelak wangsul / medal ing kori geng arsa.

 12. Sengadi aminta kori / e dhenok jaluk lawang / wengakena dipun age / selak sayah raganingwang / kang garwa langkung kagyat / dyan Soglen ngandika arum / sapa yayi kang angundang.

 13. Mring sira aminta kori / umi Sakrah aturira / semah kawula badhene / kang ngupaya bapa kula / kinen maleni ningkah / lah sumangga raden gupuh / mlebeta benet  kewala.

 14. Yen kawruhan mesthi blahi / yekti pejah kalih pisan / kula lan andika raden / bojo kula mandraguna / yekti datanpa lawan / yen boten lan pedhangipun / tan wonten saget pawon.

 15. Dyan putra mangsuli angling / sun tan ajrih mring lakinta / sun bedhile dhase bae / mangsa nganti amindhawa / umi Sakrah amenggak / sampun kakathahan rembug / prayogi lajeng mlebeta.

 16. Dimen tulus apa panggih / dyan Soglen nut umi Sakrah / laju kalebetken benet / umi Sakrah methuk garwa / ambuka kori jaba / lajeng tundhuk kalihipun / umi sakrah ngawas padha.

 17. Laju lenggah jroning puri / sang Mail aris ngandika / yayi sapungkuringong / ing kene padha raharja / sira pan barangira / kang liningan nembah matur / ing pangestu sang minulya.

 18. Dhuh kakangmas kadospundi / anggena paduka ngupaya / bapa kula saestune / punapa sampun pingangya / yen sampun wonten paran / dene tan sareng pukulun / praptanipun ing jro pura.

 19. Sang Mail ngandika anis / dhuh yayi gon sun ngupaya / siang ratri tanpa leren / milang kori jajah desa / ing wana dhusun praja / nanging meksa tan katemu / durung kapareng manawa.

 20. Sira dhaup lawan mami / kathithik datan pinanggya / yen jodho rak gampang bae / ewadene sedyaningwang / magsih kudu ngupaya / kang nganti bisa ketemu / mulane mengko kariya.

 21. Umi Sakrah matur aris / kangmas punapa tan sayah / bok ngasoken sarirane / dhahar ngunjuk lawan amba / bilih wus nir kang sayah / sumangga karsa pukulun / nanging nentrem sarira.

 22. Sang ywanjana ngandika ris / iya mesthi dahat sayah / ananging duk sawisingong / dulu ing sira mudha / enggal lir sayahingwang / kadya ing usadaningsun / sang retna karoseng driya.

 23. Lah ta wis kariya yayi / neng wisma suka pirena / ywa prihatin kaya ing ngong / raden sawusnya ngandika / jumeneng kya wisata / prapteng jawi gagana wus / andedel ngayuh gagana.

 24. Kemba iberira kadi / layangan tanpa maruta / uluke angendha bae / ciptanira sang nararya / lumuh lamun uripa / peples denira amumbul / bana sedya pinaran.

 25. Sida ingkang bipta pati / wuwusen ingkang tinilar / sang retna kadya tan panon / kami tenggengen ciptanya / maring anglesing raka / cat enget mring kang dumunung / neng benet lir kinanthi ya.

PUPUH XXV
Pangkur

 1. Enengen sang ywanjana / ingkang magsih sumlagrangi aneng uwit / gantya kang winarne nglaku / wonten janma ngumbara / aneng wiyat wiyose sayit si ngerum / kalangan kadya kukila / ri sang ywanjana musti wrin.

 2. Dahat eraming wardaya / ciptaning tyas babo nora mung mami / kewalang kang bakit matur / iya titah ing suksma / pasthi kang sineren gunapunjul / lah apa ta karepira / wong iku dene mariki.

 3. Wangun warune lir arsa / sembahyang mring madyaning beji iki / awit kabeneran luhur / wau sang sayit sigra / duk praptane luhuring beji aniyup / mangandhap prapteng pratala / gung pinandeng maring Mail.

 4. Sang sayit sasolahira / sayit nora uninga maring Mail / nanging bakit dulu / sing pragak bendha tamad / wuwusen kang aneng sendhang arsa wulu / sayit surbanira lukar / sarwi mendhet cupu nuli.

 5. Ingkang den slempitken surban / wus binuka wau kang cupu adi / sang Sayit gya nguwuh uwuh / kanjeng ratu mijila / sangking cupu ambarsa met banyu wulu / kangjeng ratu glis wedalya / tanda wuwus aneng jawi.

 6. Sang sayit gya pasrangkara / yayi ratu kantung neng ngriki / kula mring tengah rumuhun / sembahyang aneng sela / yayi ratu siram-sirama rumuhun / jeng ratu inggih sabdanya / wus manengari sang sayit.

 7. Wuwusen kang aneng pragak pang / duk wrin solahira wau sang sayit / sakaliring watinipun / ciptaning wardaya / manusweke tan wurung lalakonipun / pasthi jebles lir wingking wang.

 8. Tansah ginawa lelana / pasti dahat buta repan sang sayit / tan dangu wau jeng ratu / wusnya tininggal garwa / sigra nguwuh uwuh mring bedhanganipun / Abdul Abit wastanira / neng jro suweng jro suweng gone Abit.

 9. Kakang andika mijila / sumangga dus mupung si kakang sayit / pinuju sembahyang luhur / Abdul Abit gya medal / kawuwusa kang mungging progok ing kayu / tyasnya lir mesem-mesema / duk wrin tingkahnya sang dewi.

 10. Saya nir prihatinira / mangke malah suka tyase sang Mail / tansah kacaryan andulu / maring tingkahira sang / karongroneng toya Abdul Abit muwus / paran jeng ratu punika / dene kinen angupasi.

 11. Mring si sayit bae ta nora / mati-mati uwis luwih sawarsi / jeng ratu maring sabdanipun / kadi paran ta kakang / gen andika angsung wisa duk rumuhun / punika gih sampun kula / tamakaken kakang sayit.

 12. Ewadene tanpa guna / paekane sangking andika inggih / kathah wisa kang kalebu / sangking kula pribadya / ingkang rupa dhendhang kang sangking sang wiku / kabeh tana tumama / kakuning tyas kula niki.

 13. Kongsi ngupaya saraya / mring pra juru tenung kang luwih sidik / enggal linegsanan sampun / tinuju tan tumama / dadya mangke ingkang para nujum tenung / wus saleh tana sagah / mrih patine garwa mami.

 14. Mapan pun kakang punika / langkung sangking wulet nyawanya pinrih / patine wusun mataun / teka grejes kewala / Abdul Abit gedhe gedhen langkung ngungun / paranta pangupayeng wang / mring patine sayit iki.

 15. Sang ywanjana kang neng epang / duk miarsa rerasan ting kalesik / dahal wlas mring sang tinenung / dene nora kayaa / bobote wus binabedhang garwanipun / tambah pinrih antakanya / wau wuwusen sang sayit.

 16. Wus rampung denya sembayang / enggal denya mepegi mring kang sayit / jeng ratu duk miyat gugup / kaluluti rengatag / wangsula mring jroning suweng dipun gupuh / sang Abdul Abit trengginas / denira mring suteng manjing.

 17. Sayit prapta gysning garwa / atatanya sampun siram ta yayi / jeng ratu ing aturipun / pun dangu kuming toya / yen makaten lah suwawi kangjeng ratu / nuli andika wangsula / maring jroning cupu malih.

 18. Jeng ratu wus mangsul sigra / ponang cupu tinutup gya sinlempit / taken surbanipun gupuh / wus sira tata-tata / sigra dedel gayuh jumantara sampun / kethap-kethap wor lan ima / wau kang neng pragak ing wit.

 19. Duk wring sang sayit wus mesat / sangking beji gayuh maring wiyati / enggal sang ywanjana nusul / anapak jumantara / kalihira lir maruta iberipun / dhasar padha wirutama / sayit bagus ponang warni.

 20. Sang ywanjana apidegsa / ing sepuh sang sayit sawatawis / watara limalas taun / kaceke yuswanira / duk neng wiyat sayait mibernya kasusul / nguwuh-uwuh sang ywanjana / dhuh sadulur haywa runtik.

 21. Mandhega sapangusira / sayit kagyat likanira myarsi / ing wuri ana kang nguwuh / wangsulanira sora / ana paran heh sira ngandheg maring sun / sedya becik apa ala / sang ywanjana wacana ris.

 22. Dhuh ywa kliru salah cipta / kyai sanak mula ngandhek sun iki / iya becik sedyanipun / sayit anganti sigra / ri sang Mail prapta salaman wus thundhuk / ri sang sayit pasrangkara / ana apa ta sireki.

 23. Ngandheg mring wisataningwang / ri sang Mail sabdanira dhuh sayit / marmane ngandheg wakingsun / mara ing lakunira / setuhune sun iki dahat kapencut / darbe sadulursira / marmane yen sira sudi.

 24. Sun iki dahat kacaryan / amet kadang iya lawan sireki / sayit pasrangkara sampun / banget suka tyasing wang / lamun sira sedya nirarsa rahayu / apa dene aganingwang / lah iya mangkana ugi.

 25. Sapa yayi aranira / sira patut bae kakang mring mami / yen nyata ngaku sadulur / sang ywanjana lingira / tinengeran sarip Mail jeneng ingsun / lahha dene sira kakang / sapa kakang sireki.

 26. Sang sayit aris wacana / Sayit Abdullah yayi ran mami / praja rum pinangkaningsun / sarta minantu marang / jeng bagendha raja narendra ing rum / katrima bisa menang prang / nalika mudha ing nguni.

PUPUH XXVII
D u r m a

 1. Sayit arum wacana malih riningwang / iya bener sireki / tan sira kewala / kang minta tuduh mringwang / mring basanireng rasa tri / lan kasampurnan / nira pati patitis.

 2. Lah to babo iya yayi muga-muga / antuka nugraha di / palestheng kabisan / nira mring kasampurnan / minangka sarana dadi / pandayanira / ngukurken mring jagad tri.

 3. Sabdanira sang ywanjana nuwun kakang / muga bakit nglakoni / estune sun puja / aneng anggraning cipta / dahat suka ri sang Sayit / panggalihira / dene kapadhan kapti.

 4. Dhuh yayi tan mas darbe saduluringwang / liyan sangking sireki / apa karepira / pasti anut pun kakang / yen tanangkep bumi langit / ingsun tanarsa / pisah lawan sireki.

 5. Dhasar ingsun yayi prasetya ing sira / anuhun turnya Mail / aris aturira / ananging aja mangkana / duga kakang kang sireki / nora katula / tula kaya wak mami.

 6. Sayit muwus iya yayi nadyan / lalana jajah nagri / sun tan arsa pisah / mring ngendi paranira / kajaba sangking sireki / kang darbe sedya / pisah lawan wak mami.

 7. Yen mangkana yayi ingsun datan wikan / ywanjana wacana ris / ya dahat katedha / muga ta lestariya / ywa pisah neng donya akir / walahu alam / gantya ingkang winarmi.

 8. Umi Sakrah denya anata dhaharan / tinata meja inggil / prapta atur sembah / punika ta kakangmas / wus sampat gyan amba ngrugti / ri sang ywanjana / aris angancarani.

 9. Maring ta pun adhuh sumangga ta kakang / gya kanthen sang kekasih / prapta gening dhahar / neng wuri umi Sakrah / mesem wadana sang Mail / dhuh apa nyata / kakang gonira ngambil.

 10. Mring wakingsun angaku kadang sanyata / wuwusira sang sayit / e sireku apa / tan ngandela maringwang / yen mungguh Sayit rum iki / saestu nyata /  mangsa wuwusa kidip.

 11. Mesem mojar yen nyata mangkana kakang / sireku haywa runtik / ingsun minta gungan / apa kapareng kakang / sang sayit muwus sireki / ing mau ingwang / wus satya tuhu yayi.

 12. Minta apa pun kakang ya pasthi rila / Mail mesem nauri / ya alkamdulilah / lah kakang garwanira / jeng ratu muga kon mijil / kene ing jaba / darapon kembul bugti.

 13. Ri sang sayit muwusnya dhuh yayi iya / kelalen ingsun yayi / dadi bakyunira / jeng ratu nut lelana / jeng ratu andika mijil / praptaning jaba / sayit wacana aris.

 14. Dhuh jeng ratu punika sadherek kula / mudha dangu tan panggih / prayogi wanuha / lan yayi bakyunira / iya bageken nuli / dheku ywanjana / wus samya mungging korsi.

 15. Sang Mail lon wuwusnya mring Umi Sakrah / heh undangane mariki / kang net iku / arsengsun ajak dhahar / kumepyur sang retna dupi / miarsa sabda / andres waspa umijil.

 16. Senggruk-senggruk minta agsamaning raka / alon denya nauri / lah ywa nanging sarira / ingsun tanda di duka / lah aja mangkana aglis / sira mangkata / sang dyah angleksani.

 17. Tan panon rat idhepnya sang Umi Sakrah / wuwusen ingkang kari / sayit pasrangkara / lah catur caturana / yayi lan bakyunireki / ywa nganggo taha / yayi sun wus rilani.

 18. Mail nabda iya kakang reh prayoga / yen nora walang ati / jeng ratu tetanya / sinten yayi andika / sang Mail turira aris / lamun paduka / andangu wasta mami.

 19. Ingkang sudi mastani Mail kawula / manawi pareng gusti / mugi jeng paduka / sampun krami kewala / inggih dhumateng pun patik / awit paduka atmajeng narapati.

 20. Wah begenda ing erum kaonang-onang / sajagad tanpa tanding / sayit wuwusira / ah ora becik basa / yen ngoko nora prayogi / sigegen ingkang / magsih mungging pandhapi.

 21. Wau sang dyah Umi Sakrah kang mring wisma / ambuka benet aglis / radyan garagapan / sang dyah srutengis sira / ribenging wardaya kadi / murcat manira / temah mung kontrang-kantring.

 22. Radyang Soglen garagapan sigra medal / ngandhika di pedhang edi / yayi kaya apa / pedhange si ywanjana / dene ta angluwihi / rak ya wis kena / maring sira ta yayi.

 23. Kang tinanya sengkruk sengkruka wacana / paduka den timbali maring sang ywanjana / paduka neng pandhapa / pan arsa den ajak bugti / jebul wis wikan / kelamun amba silip.

 24. Dyan Soglen tyasira anggung tratapan / tinahanken aring / mesem sarwi nabda / groyok pamuwusira / ata sireku yayi / dhemen sembrana / pedhange apa uwis.

 25. Kena-kena bae teka sira kanca / ingsun den undang Mail / ah yayi gorohan / mangsa gek temena / sang dyah wacananya aris / kados pundi ta / saestu den timbali.

 26. Lah sumangga mangke yen kadapon mindhak / bramantya sang Ngamail / tan wus prapteng tiwas / dyan Sogelen duk myarsa / bayu kadya den lolosi / tanpa budaya / tyasira ketir-ketir.

 27. Dangu enget ginagas reh sami priya / madegsuraning galih / wuwusnya mring sang dyah / dhuh yayi aja-aja / tyasira nganggo kuwatir / wakingsun mapan / ubaya tan ngungkuri.

PUPUH XXVIII
P a n g k u r

 1. Dhuh nimas ywa nangisira / yen sanyata dhawuh tiyang suksma jati / mangsa tiwas awak ingsun / lan Mail ngadu dibya / nadyan ta mejajaha kantara bau / tan wegah sariraningong / apa guna ingsun wedi.

 2. Lan mail manuswa desa / trah ing suda darma sutaning cantrik / pae ki sariraningsun / atmanajaning brahmana / trah utama sewasaning nata ya sudarmaningsun / sun iki buyut narendra / apa guna jrih lan kula.

 3. Wong pikun ing wara rahan / sun bedhile bae si nistha yayi / pundhut tinggar sun gupuh / sang retna ris turira / sarwi nangis drawaya / wijiling kang luh / dhuh kakang kadang punapa / yen mangke datan ngemasi.

 4. Mring angganya sang ywanjana / dyan Sogelen amuwus sarwi runtik / dhuh haywa samari ningsun / ngendikan manuswa / tan mamadal ing sanjataningsun / Mail maneh angukupa / ing nguni Bahgedat nagri.

 5. Ya ana sarip sajuga / wus kaonang-onang  prakesweng jurit / Sayit Ibrahim ramanipun / Bahgedat tanpa lawan / kekes kabeh wong mulat kadibyaninipun / dahat asihnya sang nata / ya ta ing alami-lami.

 6. Ibrahim tagiyan perang / rehning praja Bahgedat ya wis / kekes biyas tyas atakut / arsa ngrusak praja / duk sang praja myarsa kene metu / dadya kabeh ken ngrubuta / pamrih patine Ibrahim.

 7. Reh Ibrahim widagdeng prang / pra janma keh mati tumpes atapis / tujune ana ingsun / dadya nuli sun papag / nora kongsi mindho wong sanjata lampus / mulane si Mail uga / pasthi mati dina iki.

 8. Lah mulane sira enggal / angambila tinggaringsun ta yayi / sang dyah lejaring tyasipun / enggal angambil tinggar / prapteng arsa tinggar ing ngisen tan dangu / lah ingsun iki tuduhna / marang si Mail tumula.

 9. Wus prapta pintu ning wisma / sang dyah  tuduh punika ta pun Mail / aneng kulon lenggahipun / sang aryenggalnya anjata / wus sigulet kang sandawamunya saha sru / mimisnya mamprung tumiba / ing gigirira sang Mail.

 10. Mimis gepeng tan tumama / Mail nolih ngadeg sigra lumaris / kang pinaran tanpa bayu / lumayu nora bisa / dadya dheprok dharedheg sariranipun / sang ywanjana prasangkara / e.. e.. tobil bocah iki.

 11. Kathik reka-reka bisa / wong diundang bae kok ngango becik / suwe tan prapta warsengsun / apa gek dipapak / ta wis mrene tujune tan pisah mringsun / dyan Sogelen gya cinandhak / neng kanan dene kang kering.

 12. Ambosong dyan Umi Sakrah / kalih pisan wus si neleh ing korsi / raden Sogelen tumungkul / asta dwi ngapurancang / tanpa ngucap jinejer lan sang retnayu / mring sang Mail ajrih dat / sang ywanjana wacana ris.

 13. Mring sayit ya iki kakang / kang ayidra ing resmi satriya di / dyan Sogelen naminipun / praja gung ing Bahgedat / dalemira raden saya sru tumungkul / kekes tan wani dhangak / kadi manuk den kum warih.

 14. Rehing ngrai nir tana / napas ngangsur kesar-kesar tanpa sir / sirna budidayanipun / panjuju sang ywanjana / enggal tanya mesem-mesem wuwusipun / yayi duk dinten punapa / praptanta ing wisma ngriku.

 15. Sampun yayi maras ing tyas / botenipun pun kakang krodheng budi / dumeh pun kakang tyang dhusun / nanging rak desatama / mung omahe kang manggon tengah wana gung / yen wongepik tinar / dadi ciptane si adhi.

 16. Tana ing ngemperiria / sang Sogelen nembah turnya ris / yen paduka sang pukulun / andangan ing praptamba / antawis wus sapeken dungkap pukulun / sang ywanjana mesem nabda / e / dene kok sampun lami.

 17. Lah ngriku anembangan / tuwin rayi dika pun Sakrah umi / rahadyan merang tumungkul / sayit mesem ngandika / heh ta radenya kecil ati sireku / ora dadi apa sira / jeriningsun Mail iki.

 18. Wus wruh karsaning hyang suksma / sang ywanjana prasangkara mring sayit / kakang sun minta rilahmu / yen pareng rinta arsa / parlu darbe pakuwun maring jeng ratu / sayit amangsuli iya / haywa nganggo walang ati.

 19. Jer sira saduluringwang / aja ingkang amung slanggapan angling / yekti sun rila setuhu / nadyan bakayusira / sirambil wor tableg rila wakingsun / Mail sokur mring sang hyang suksma / sang Mail gya matur aris.

 20. Maring garwanipun Abdullah / dhuh pukulun jeng ratu mugi-mugi / ywa runtik tyasnya jeng ratu / amba arsa bon / mring jeng ratu kepala inten ing Ngerum / mirah barleyaning praja / jeng ratu aris nauri.

 21. Paranta punapaningwang / sira pinta bakayune ing riki / sayekti yen bisa angsung / jangji ywa minta nyawa / Maul muwus tan pisan jeng ratu / nanging inggih sok sampun / kangjeng ratu asarengi.

 22. Rakanta kang keng jro sengkang / aturana darapon mijil bukti / jeng ratu kagyat tyasipun / inggih yayi lakarkula / bekta tyang priya sawiji.

 23. Punika remena kula / lah mendela kula undange dhihin / heh kakang Dul Abit gupuh / andika gya mijila / kang ing uwuh bibisik wangsulanipun / wonten pundi ta Abdullah / punapa sampun ngemasi.

 24. Dhendhangi rak gih pun pasah / jeng ratu sru manbda maring Abit / e.. kakang inggih ta gupuh / punikA SANG Abdullah / andharodhog seh Abit gyanira metu / mangkana Sayit Abdullah / duk myarsa wicareng Mail.

 25. Dadya wruh sarandunira / ngusap rabi riwut denya ningali / sarwi geget wajanipun / kumitir latinira / netra andika ngadhu rancana idemipun / saya sang sayit duk wikan / wijilira Abdul Abit.

 26. Muntab kordanya Allah / srepet narik jambeyanira aglis / ngucap heh heh si pahung / Abit mati deningwang / Abit pucat dharodhog sarwi tumungkul / sang Mail waspada mula tawa maring kordhanira sayit.

 27. Sayit duk sedeng jumengkah / sang ywanjana gupuh denya megati / lolo pamuwusipun / paran ta sira kakang / de lamut lali pandhita linuhung / apa yen eling mring sabda / dene yayah tanpa manis.

PUPUH XXIX
DHANDANGGULA

 1. Tyasira enget sang Abdullah Sayit / duk miarsa sabdanira ri sang / Mail sayit ning dukane / sariranira nglumpuk / ngrangkaken jameya sarwi / aris awacananira / mring Mail angrangkul / paran yayi yen ajaa / ana sira pasthi si Abit babar ji / iba benduning suksma.

 2. Rakanira meh kalimput yayi / muga aja dadya ing tyasira / Mail apuran ta bae / dene mau mumuruk / temah kalah sabar sun yayi / Mail apasrangkara / maring Abdullah rum / nora mangkana ta kakang / uwis lumrah titah ing tyang nganggo lali / yen nora klawan lena.

 3. Apa baya Alah ta sireki / aja maneh ingsun lawan sira / nora kena kalalen / kakasihnya hyang agung / kangjeng nabi Sulaeman nguni / kedhepan ing sajagad / prandene keneng dur / tuk siku papa cintraka / papa kongsi lawane sadasa waji / galihen iku kakang.

 4. Yya narka yen ingsun sabar budi / ya mulane Sogelen duk myarsa / ingsun tan kordha wit dene / ajrih maring welingmu / ya mulane ingsun sabari / Sart arum wacana / ya bener sireku / dhuh yayi aja rinasa / sang ywanjana mesem sarwi ngancarani / maring tatamu sira.

 5. Lah suwawi sarip Abdul Abit / sami bukti ing mriki ywa maras / panggalih den tetep bae / Abdullah ngeh wa gupuh / wuwusnya heh sira Dul Abit / ywa maras dahat / malah sun iki wus / rilah garwengsun wus pasrah / Abdul Abit sumembah sarwi nungkemi / ing padanya Abdullah.

 6. Mintagsama sarwi merbesmillah / turira dhuh mugi sampun duk / sang sayit aris wuwuse nora dadi ngopengsun / mung ajaa ana sihadheg Mail duk sira / pasthi ajur luluh / tan matga sangka denira / ambebedhang mring garwengsun amung sangking / enggonmu kurang ajar.

 7. Saben ari aneng sirah mami / pasthine yen apa-apa sira / tan lunga neng gundhul kene / sang ywanjana angguyu sang Sogelen arsa guyu jrih / esemi pinekan Mail gya turipun / mring sayit lah payo kakang / padha bukti sumangga sadaya sami / sareng kemawon pisan.

 8. Tan dangu rampung denya bukti / sang ywanjana aris turira / dhuh kakang sun nyambat kowe / ningkahen den gupuh / dyan Sogelen lawan si Umi / Sakrah ingsun wus rila / lisegsanan gupuh / rampungnya sayit wacana / ingsun yayi anyambat mring sira ganti / jeng ratu ningkahan.

 9. Iya lawan Sayit Abdul Abit / Mail trangginas sampun kalakyan / jeng ratu den ningkahaken / rampung kakalihipun / gya bubaran sang Mail nuli / malbeng wisma kancana / lan sang ambeg luhung / sayit kang wiratameng tyas / dyan Sogelen kalawan dyah Sakrah Umi / sampun samya pinernah.

 10. Neng kidul ing pandhapa wisma lit / gecong salira mujur mangetan / guthekan kang kulon dhewe / dene ta kangjeng ratu / kang karongron lan Abdul Abit / mungging panti kang tengah / ugi gedhong kidul / sang karongron pinangantyan / mapan sampun sami suka sukeng galih / wuwusen  kang neng pura.

 11. Sang ywanjana murti lawan sayit / samya rarasan tyasira karasa / resep denira anggandheng / kadi panganten temu / sih sinihan malah ngungkuli / panggih ing putri putra / trapsilanging lungguh / lega panggalihnya samya / tan kawarna siyang praptanireng ratri / suruping bagaskara.

 12. Ginantya ing purnamaning sasi / sang sayit lan sira sang ywanjana / lenggahan sakarong-ron neng / palataran kang pungkur / sayit sami ngenggar diyatdi / duk candra mawayahnya / angayomi gunung / sang sayit aris wadhana / manusweru kang bisa wruh ing dumadi / dadining kasampurnan.

 13. Nembah maring hyang wisesa jati / iku yayi tan susah asalat / Mail mangulen adhepe / mundhuk lir santri cubluk / tan wruh marang subasita nir / enerireng kasedyan / tinarka hyang agung / neng pracima dunungira / datan wikan uriping bawan iki / sumarambah ing sajagad.

 14. Lamun iku nora angenggoni / sayektine tana manuswa / tertamtu suwung jagate / dadi kadi duk embuh / sirna kabeh bumi lan langit / nora ana pinanggya / mungguh ing awakmu / marma aran randhu alas / rumambati wit sembukan iku yayi / de kurasa kang nyata.

 15. Randhu wana ora urip yayi / lamune ama rambat sembukan / kaya ta iya mulane / manuswa dipun agung / anarima titah ing widi / lamun tinitah kaya / ywa agung gumunggung / ngengkoki yen darbe kaira / pribadinya yayi panyiptaning eblis / mungkir maring hyang suksma.

 16. Dadi tan wruh kang mandraweng budi / nanging yayi kelamun tinitah / miskin haywa sakpikire / dipun rimeng pandum / bok manawa lagi kinardi / lalakon mring hyang suksma / wit manuswa iku / isbat wawayanganira / ingkang lami mungging rasa jroning dharmin / dadi sasolahira.

 17. Siwayangan pasthi atut wuri / manuswane pamane hyang suksma / ingsun sira wayange / rehning bae sireku / wus den anggep dhindhing ing gusti / sinungan pancadriya / cacahira catur / kuning kresna reta seta / wah sinungan titipan mring Allah yekti / iku sampurnahen.

 18. Nanging angel sampurnaning urip / ngarep-arep ulup limang warna / tur iku bekal lan gedhe / tan dadi ciptanipun / lamun ora bisa bali mring / suwa sananing jagad / kang mindrawa mau / sayekti aran kasasar / tanpa kusur tiwas uwis prapteng pati / tanpa titis patrapnya.

 19. Yen tekate yayi ing kapatin / lamun uwis ngulihken titipan / kaya wus cukup yektine / uripe tan keneng dur / ana uga ingkang kinardi / lesan lepasing panah / kathane ing besuk / enur kang katon anggana / yeku dadi kasampurnanireng pati / panah netra kepala.

 20. Yeku kepalaning kawruh yayi / nanging ana saweneh pandhita / kang tekate benceng tembe / kelamun prapteng luput / masuk maring adi bundanbi / wus sipat dasa dina / nuli glis umangsuk / mring maningkem dadya kama / ing karepe gayuh / urip kaping kalih / cinakrama gilingan.

 21. Dadi dhemen si pandhita kuwi / nora putus-putus patinira / tansah ubenge sajege / nanging ya telung-telung / isih ana kang den gandhuli / iya tinimbang tanpa / ana kang den enut / sang ywanjana pasrangkara / iya bener mangkono tekating pati / tidheming ati sonya.

 22. Wus waskitha mring kithaning takdir / deder patia mrih tanpa kontha / kekanthan siniwungake / yen mangkana puniku / ing atase ingsun ta yayi / banjur nganggep musibat / awit denya purun / anyepekaken mring Allah / sok mangkana dadi dheweke ngengkoki / jumeneng Gusti Allah.

 23. Iya mangsa becika pinanggih / janma darbe cipta kang mangkana / yayi iku akeh walate / kasare bae iku / winayuyun kang para kakim / mangsa winora janma pinarnah gon suwung / sang Mail mesem wacana / iya bener kakang sabdanira yekti / iku pas nora nyimpang.

 24. Sayit nabda heh ta malih yayi / lamun sira durung bakit tampa / mring mas witengsun kang akeh / mangka bau cukup / ing ngaurip weruha yayi / paraning pati diyan / iku anunggal wus kelawan manuswa tama / kabeh-kabeh linimput mring kang nglimputi / matinmg ing jagad raya.

 25. Swara muni makthing iku yayi / sayektine uga sangking kana / parane ya mrana maneh / lah apa bae tamtu / reh manuswa asalnya sangking / kang anglimputi jagat / dadi ulihipun / iya pasthine marana / sangkan paran padha kawruhan yayi / sanadyan sira padha.

PUPUH XLVII
S i n o m

 1. Sawung pinaripurna / binakteng pasetran nuli / rehingsun maksih gung trisna / iya mring Siti Umartin / mula kalakon dadi / sun tugu neng daganing / ingsun kanthi ganedha / mring Allah keng maha suci / supayane garwengsun mau uripa.

 2. Wasana bakit kateka / pamintengsun mring Hyang Widi / ana marmaning pangeran / malaekat cat prapti ing utus maha suci / amara ing nyawaningsun / darapone kinarya / uripe Siti Umartin / marma urip garwengsun sangking palastra.

 3. Wus sira urip sun ajak / mulih marang ing Barginil / nanging neng marga sun dahat / arip duk tumekeng margi / dadya ingsung aguling / garwaku sun purih tunggu / satengah ingsun nendra / garwengsun den bradhat maring / ratunira sang Prabu Abdul Jaelan.

 4. Sang nindya mantra miarsa / sabdanya ywanjana murti / angguguk matur narendra / temen timbalan narpati / punika tiyang baring / katawis ing wuwusipun / sang ywanjana wacana / heh heh rekyana apatih / aja sira angira baring maringwang.

 5. Apa dumeh sun carita / katemu sang Jabrail / iku kok wong edan / yen sira tan ngandel mami / wuwusingsun puniki / mara antinen sapangu / sang malaekat papat / kang minangka dadya saksi / sun undange ki patih wacana iya.

 6. Kaya ngapa malaekat / munajat sang sarip Mail / marmeng suksma nulya prapta / malaekat catur sami / nanging wus karseng widi / ngukuhaken takdiripun / dumadak malaekat / mijil sri manganti / duk mring natar datan anjujug kewala.

 7. Sang Mail aris wacana / lah ta iki narapatih / saksiku sang malaekat / kapat pisan samya prapti / patih matur sang aji / dhuh gusti punika sampun / terang edan sabanjar / datan pantes yen ginalih / Ki Pangulu nambungi wuwusira.

 8. Ki Patih sampun mangkana / tetepipun dadya ngadil / nadyan punika wong edan / yen sangking pirembag mami / putri sadalem puri / kinen medala sadarum / sampuning prapteng jaba / pun tiyang kinen anitik / pundi ingkang dinulu tilas garwanya.

 9. Kya Patih Manadukara / matur maring narapati / gusti mugi karilana / punika langkung prayogi / sang nata anuruti / prakenya mijil sadarum / amung sang prameswara / kang tan sinung amedali / kyana Patih aris denira wacana.

 10. Lah anak apelihana / kang endi garwanta nguni / Mail asru wuwusira / kabeh dudu garwa mami / garwengsun durung kaeksi / magsih piningit ratumu / heh patih wruhanira / sun iki dudu wong baring / sun narpatma suteng Bagendha Balsorah.

 11. Ratu Agung pandhita / muknimu mulana ngadil / sinembah samining nata / sun iki lalaneng bumi / lumaku anglakoni / sangking karsaning Hyang Agung / ratu Betal Mukadas / heh eling-eling sireki / aja dumeh sun amung badan supata.

 12. Yen ora den nulungena / garwengsun Siti Umartin / iya pacara sak ana / wong Betal Mukadas sami / wau dupi miarsi / kya patih nembah umatur / dhuh Gusti Sri Narendra / yen pareng karsa sang aji / mugi-mugi sadaya kawedalan.

 13. Sang nata saklangkung kewran / anging kapegsa nuruti / dhawuh yen sang prameswara / kinen anglugasa dhiri / wau nalika mijil / sang Mail wruh sigra nguwuh / lah kae garwaningwang / kya patih kinon nimbali / patih nabda Siti Umartin mreneya.

 14. Wus lawas sun antisira / teka nora animbangi / brantaningsun wus nemcandra / taji dhahar lawan guling / labet tresanane yayi / praptaningsun mung tumambuh / dumeh wus manjing garwa / kawengku ing narapati / nadyan dadi ratu iku durung terang.

 15. Dudu benere ginarwa / amarag wus darbe laki / mulane nimas mreneya / yen sira nora nimbangi / baya ingsun ngemasi / wurung mati sigra gandrung / durung kasurang-surang / kasang saya kawlas asih / dhuh nimasku / sapanen bojomu lawas.

 16. Kang wus labuh lara lapa / wiring sun lakoni / nganti nyawaku sinigar / saparo mring sira yayi / bok iya nuli eling / nulungi wong lara gandrung / dimen tulus raharja / yen sira nimbangi / lah rasakna ing mengko nandhang cilaka.

 17. Wus dangu denya ngrarepa / Umartin datan nanggapi / sang Mail dahat bramantya / heh wangkat timen wong iki / tan kena pinrih becik / kudu angajap kang dudu / dupi pra malaekat / mriksa nepsune sang Mail / amambengi heh Mail sira elinga.

 18. Haywa tansah saru nabda / lali yen wiratama di / kadya trahing sudra papa / kang sinung pakarti eblis / sira trahing winarni / prabu tama sudarmamu / pandulu janma rucah / tuhu trahing winata sri / lah pyarsakna kelamun prayoganira.

 19. Rehning uni nyawanira / kang kanggo Siti Umartin / mangkata saiki nora / anut ing karsanta yekti / panimbangingsun becik / jabelen bae nyawamu / Mail aris turira / dhuh owel ulun puniki / yen mati malih inggih kadi paran.

 20. Warnanya tuhu utama / sadonya tan wonten yekti / malaekat nambung sabda / dyah rak mung sira pribadi / iku ingarani / prayoga gugunen ingsun / wis ta jabelen inggalya / yen sira nut tuduh mami / malah bakal sinung garwa mring Hyang Suksma.

 21. Lawan maneh dhuh ywanjana / thik kadingaren saiki / ngarepi wong kang wus cidra / ta uwis jabelen nuli / aja nganggo nglithih / sang arya ing aturipun / heh yayi apa sira / temen denira tan sudi / lah mreneya haywang gung minggung kewala.

 22. Tables nora kajamak / teka nora amiarsi / dhuh iya ta rasakena / ing mengko Siti Umartin / sun jabut nyawa mami / ajo kok kira gadebus / dumeh apa ta sira / wus dadi jeng prameswari / yen mengkono ingsun jabel nyawaningwang.

 23. Duk raden wau ngandika / lan malaekat tan keksi / glethak Prabu Dul Jaelan / sareng lan Siti Umartin / denira tibeng pati / patih jagsa lan pangulu / dupi wrin kang mangkana / saklangkung denira ajrih / patepat tan dharodhog sariranira.

 24. Prajurit lumpuh sadaya / pucat biyas tanpa getih / dhasari sang malaekat / enggal denya wangsul malih / ngasta pedhangnya sarwi / dhawuh mring janma sawegung / heh kabeh wadya bala / apa padha nora wedi / mring patine ratu mung kang dahat murka.

 25. Wruhanta heh sira patya / janma  kang sira arani / dhangngling iku karseng suksma / ginanjar jumeneng aji / ngratoni mring sireki / iku yen sira tan anut / sun jabut nyawanira / patih pangulu bupati / sapangandhap saur pegsi tur sumangga.

 26. Ngestoken dhawuh ing suksma / sing Malaekat Jabrail / yen saiki sang ywanjana / jinunjung jumeneng aji / wadya bala sanagri / Betal Mukadas sadaum / ngujunga sri narendra / jrih asih jalu lan estri / anom tuwa gedhe cilik tan suwala.

 27. Bakda ngabekti mring nata / bibaran prasamya mulih / sri nata jengkar mring pura / pinethuk badhaya srimpi / munggung katanggung selir / lebetipun ing kadhatun / narendra enget garwa / saputing tyas lir ngemasi / sapandurat kasiliring samirana.

 28. Enget munajat mring suksma / ngeningaken tyas sri bupati / tan dangu malaekat prapta / Jabrail miwah Mingkail / maringken widadari / dadya prameswari prabu / Mail nuhun turira / kang garwa deningkah kang maleni musikumi malaekat.

 29. Wusnya pragat sami salat / malaekat kalih gya mulih / patih sigra tinimbalan / kinen dhawuhaken waradin / yen mangke sri bupati / wus tampi sih ing Hyang Agung / ginanjar jatukrama / widadari sangking swargi / wus deningklah musikumi wali malaekat.

 30. Tan cinatur rarenggannya / denya wiwaha sang aji / joking patang puluh dina / wadya bala suk angetung / tontonan warni-warni / ambalabar ulam sekul / arta brana jro pura / wedalnya lir toya mili / langkung arja praja di Betal Mukadas.

 31. Duk dhaupnya sri narendra / lan garwa sangking swarga di / parab Siti Maemunah / warnayu luwih respati / tanpa cacat sademi / mila kangjeng sang aparbu / kasok sih tresnanira / dhasar katemben saresmi / jaka kasep antuk garwa sangking swarga.

 32. Nugrahanira sri nata / tan wus ucapen ing tulis / suka senenging wardaya / yen cinandra [itung ari / tan dugi / malah luwih / marma tan winarneng kidung / ngebosi yen rinasa / yogya sinimpen sayekti / demen dadya wuwus pangrarasing driya.

Nuwun.

Sinengkalan candra muka jalma manembah.

Atur uninga dhateng para maos / punika srat cariyos Jaka Mail / babon asal saking Ngayoja / kagunganipun Masbehi / Mangun Seduta / rehning wau serat Jaka Mail sampun rungsak sarta kathah ingkang ical / kamulyakaken sarta kaanggit / dening Raden Mas Puspasudirja / saweg cobi-cobi nganggit serat bilih awon / utawi sae naming nyumanggak kaki dhateng ingkang maos.

Ringkasan Cerita

Serat Ismail ini bercerita tentang kerajaan Balsorah di Tanah Arab dengan Raja Prabu Abdul Jalal. Ia mempunyai seorang anak laki-laki bernama Mail, oleh karena itu kepandaian dan kepintaran kedua orang tuanya semua diturunkan kapada anak laki-laki mereka. Setelah dewasa, Mail pamit untuk pergi berkelana. Sampailah  Mail di desa Dadhapan, ia bertemu dan berguru pada Pengulu Ki Danajati. Ki Pengulu Danajati menawarkan Mail untuk menikah dengan putri R. Ripangi bernama Rara Pumi dan mereka pun menikah. Ternyata Rara Puni berzinah dengan teman ayahnya. Mail kecewa dan memutuskan untuk pergi dan meninggalkan surat untuk mertuanya.

Mail melanjutkan perjalanannya dan ia sampai di rumah Ki Ahmad Besari di magrib. Di sana Mail bermaksud menikahi anak Ki Ahmad Besari, bernama Ken Rara. Di balik keinginan Mail, ada seorang anak pemimpin Negara Maghrib yang mendengar berita kecantikan Ken Rara dan ia berniat untuk menikahinya. Tidak sengaja Ken Rara bertemu dengan anak pemimpin tersebut di rumah Nyai Jaruman dan mereka saling menyukai. Mail mengetahui hal tersebut dan ia pulang ke pondok Ki Ahmad Besari, meninggalkan surat dan pergi melanjutkan pengelanaannya.

Sewaktu Mail melanjutkan perjalanannya, mendadak ia jatuh cinta melihat putri bupati yang akan bertemu dengan putra patih. Sang putri tetap pergi, tetapi Mail mengikuti karena telah berjanji akan menjaga putri bupati tersebut. Mail telah sampai di halaman pondok, melihat sang putri bertemu dengan laki-laki, laki-laki tersebut didakwa pencuri lalu ia berkelahi dengan mail. Akhirnya laki-laki tersbut tewas, dan ternyata ia adalah putra patih (kekasih sang putri). Ketika itu juga Mail pergi dan meninggalkan surat.

Mail melanjutkan kembali pengelanaannya dari kaki gunung di hutan Liman, sampailah ia di rumah Sayid Abdul Majid, putra Sri Iskandar. Di sana Mail dinikahkan dengan putri Sayid Abdul Majid bernama Dyah Marianah, Dyah Marianah mempunyai kebiasaan, setiap malam Selasa Kliwon ia bertirakat di bawah pohon gayam. Dyah pamit untuk bertirakat, tetapi disana ternyata ia bertemu dengan kekasihnya yaitu Gandarwa Raja. Keesokan harinya hal tersebut dikatahui Mail, ia melihat Dyah yang sedang duduk bersama dengan Gandarwa. Mail merasa sedih melihat kejadian tersebut. Saat itu juga Mail pergi melanjutkan perjalanannya dan ia pun sampai di hutan Djabalbar.

Mail yang sedang beristirahat dihampiri oleh dua orang, yaitu Sakarjan dan Sakarji. Mereka meminta pertolongan untuk membagikan harta warisan sebab jumlahnya ganjil yang akhirnya selalu tidak sama rata untuk dibagi. Mail membagikan harta tersebut, Mail mendapat sebuah pedang sebagai upah. Pedang tersebut memiliki kekuatan bisa terbang.

Mail melanjutkan perjalanannya dan sampai di rumah Nabi Iskak. Mail berputar-putar di langit lalu turun di danau, di sana ia membantu wanita miskin yang akan melahirkan. Bayi yang dilahirkan adalah bayi perempuan, ia dibawa oleh Mail ke rumah Nabi Iskak. Bayi tersebut diberi nama Umi Sakrah. Setelah dewasa Mail ingin menikahi Umi Sakrah, lalau berusaha mencari bapak Umi Sakrah sebagai wali. Anak Raja Begedad bernama R. Sogelen ingin berburu hewan di hutan. R. Sogelen berpisah dengan abdinya. Ia sampai di rumah Mail dan bertemu dengan Umi Sakrah. Umi Sakrah berselingkuh dengan R. Sogelan, tetapi berpura-pura tidak tahu. R. Sogelen bersembunyi di lemari. Mail bertemu dengan Umi Sakrah. Lalu Mail pergi kembali mencari wali.

Berganti cerita, Sayit dari Rum bernama Abdullah yang sedang mengembara dan bertemu dengan orang tuanya di Beji. Orang tuanya mengeluarkan kotak, yang ternyata berisi seorang dewi dan dinikahkannya. Sang dewi berselingkuh dengan kekasihnya bernama Abdul Abit yang disembunyikan oleh sang dewi. Mereka berunding untuk membunuh Sayit Abdullah, lalu disembunyikan kembali. Sayit Abdullah pamit pada kedua orang tuanya untuk pergi mengembara. Sang Putri dibawa diletakkan di kotak lalu bertemu Mail. Mail telah sampai beserta Sayit Abdullah di rumah peninggalan  Nabi Iskak di hutan. Sesampainya di rumah Mail, kekasih Umi Sakrah masih disembunyikan.

Mail mengadakan perjamuan makan, setelah selesai makan Mail menyuruh Umi Sakrah mengeluarkan kekasihnya dari lemari. R. Sogelen marah lalu ia pergi. Mail menyuruh sang dewi putri dari Rum untuk mengelurakan kekasihnya Abdul abit. Selesainya perjamuan Mail dan Sayit abdullah merundingkan masalah ini. R. Sogelen menikah dengan Umi Sakrah, abdul abit menikah dengan putri Rum, sedang Mail dengan Sayit Abdullah memutuskan untuk menjadi pendheta. Mail dan Sayit Abdullah belajar untuk menambah ilmunya.

Sampailah mereka di negeri Bagedad. Di sana sedang diadakan sayembara. Barang siapa yang dapat menebak jumlah istana yang dibuat oleh raja maka akan dihadiahkan putri raja dan kedudukan. Sayit Abdullah tertarik untuk mengikutinya. Ia dibantu oleh Mail dalam menjawab pertanyaan sayembara tersebut. Akhirnya Sayit abdullah memenangkan sayembara tersebut dan dijadikan raja mengantikan mertuanya.

Mail pamit untuk melanjutkan berkelana tetapi Sayit Abdullah ingin ikut berkelana. Ia pamit kepada istrinya. Patih beserta pengawal dari Bagedad sedang berunding ingin menyingkirkan raja muda Sayit Abdullah. Sayit Abdullah, istri dan Mail mendatangi pertapaan mertuanya, hal ini membuat hati sang patih ketakutan, karena ia akan melakukan kesalahan. Mail pamit melanjutkan perjalanan. Raja muda Sayit Abdullah pergi ke istana dan dihadang oleh patih. Raja muda bertanya kepada Bupati Branwes, sebab sang bupati tiadak datang sewaktu ada pertemuan. Bupati Branwes tidak hadir karena ia merasa tidak sudi berada dibawah perintah raja muda. Utusan raja muda bertemu dengan Bupati Branwes, dan menyampaikan pesa Sayit Abdullah. Bupati Branwes sangat marah, lalu menyuruh raksasa pergi ke Bagedad.

Sesampainya di Bagedad dirinya disambut oleh Sayit Abdullah dan Bupati Branwes kalah dan mati beserta raksasanya. Di tengah perjalanan, Mail bertemu dengan seorang wanita. Mail ikut dengan wanita tersebut, lalu bertemu dengan bapaknya dan lalu belajar ilmu. Mail dinikahkan dengan wanita itu, pada saat akan bersenggama tanpa sebab wanita itu meninggal. Mail sangat mencintainya. Mail meminta agar istrinya dapat hidup lagi. Lalu datang malaekat bertanya apakah sungguh-sungguh keinginannya? Dengan imbalan mengurangi umur Mail untuk istrinya dan ia dapat hidup kembali. Istrinya pun dapat hidup kemabali. Mail beserta istri pulang ke rumah, karena mengantuk istrinya mereka beristirahat untuk tidur. Seorang Raja Abdul Jaelan melihat wajah Umartin (istri Mail), tiba-tiba jatuh cinta. Umartin tidak tertarik oleh bujukan Abdul Jaelan, tetapi ia dibawa pulang oleh Abdul Jaelan.

Mail bangun dari tidurnya dan istrinya tidak ada, ia mendapat keterangan dari orang lain bahwa istrinya dibawa oleh raja lalu ia menyusul ke istana dan diperiksa oleh patih. Patih tidak percaya kepada Mail. Meil mendatangkan malaikat sebagai saksi kebenaran. Umartin dan abdul Jaelan dicabut nyawanya oleh malaekat. Mail menggantika sebagai raja di Betal Mukadas, dan belas kasih Allah dihadiahkan istri bernama Maimunah. Mail mengutus patih menyampaikan surat berita pada Raja Bagedad sayit Abdullah.

Raja Sayit Abdullah menerima kedatangan Djenal Ohat dari Betal Mukadas, ia mengadukan berita mengenai kelakuan jelek ratunya di Betal Mukadas. Sayit Abdullah sangat sedih, berniat ke Betal Mukadas, tetapi terhalang oleh pati batel Mukadas dengan surat keterangan Sri Ismail. Pati Betal Mukadas mengutarakan keinginan Sri Mail bisa menjadi raja di Bagedad. Patih Betal Mukadas pulang dengan membawa surat dari Sayit abdullah. Raja Mail memberi pengajaran kepada kedua patih tersebut (patih Bagedad dan Betal Mukadas). Raja Mail merasa bahwa ilmu kesempurnaan telah sampai pada kedua patih tersebut. Patih Bagedad pun pulang.

Alang alang kumitir

%d bloggers like this: