alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

SERAT MIKRAJ


 1. ││bismillahirrahmanirrahim alahmdulillahirabbilalamin washalatu wassalamu alaa Rasulihi Muhammadin waalihi washabihi ajmain ama badu ana pon sasampuni amuji ing Allah lan amuji ing Rasullulah shalahualaihisalam lan kulawargane lan shahabate sakabehe Abuhu Masud anerat ing cariyos punika kalayan basa Jawi dara pon ngartos ingkang boten ngartos basa ngaji kalayan muga-muga angsala pangapuraning Allah taala lan syapangat kanjeng Rasullulah shalahualaihisalam ingkang anerat kalayan ingkang amaca lan sababehe ingkang amirsakaken ing cariyos punika saking bagendha Abas radhiyallahualaihisalam nalika ing mraj ingkale alinggih ing misbar Masjid Haram pinarek dening para shahabat kalayan para jahamad kaliyan nabiyu shalahu││
 2. ││alaiwassalam asholatu insun rong rakangat salam ing malem itsnai tanggal pitulikur saking wulan Rabiul awal bada ing shalat munggah ingisun ing paturon isun nedha teturon nuli teka ingisun Malaikat Jabarail iku anggen nenggon kopeyah destar kulambi lan dodot ingkale padha acahya la nana sato sawiji luwih bagus lan mencorong cahyane oranana ing dunya iki sato kang kadiya mangkana lan aweh salam uga maka gelis-gelis anyahuri ing salame karone iku nuli ngucap Malaikat Jabarail “ya Muhammad kakasihing Allah – lan dening Allah taala minggah dhateng langit aningala tuwan ingalahe lokaning Allah taala lan punika anggen nenggen saking sara tuwan anggeya lan││
 3. ││tunggangan saking Sawargi tuwan lan punika ayat Pamanullag taala ing dalem Quran” maka nuli amuji alahamdulillah lan gelis-gelis ananggapi isun ing anggon nanggon iku nuli sun enggo pisan lan ayat ing dalem Quran iki ayate “subhanallazi asrai biabdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsha allazi baraknaahu linu riyahu minal ayatina innahu huwas samiul basher” maka nuli amarani isun Burak iku ingkale Malaikat Jabarail iku anyekeli ing kundhaline lan Malaikat Mikail iku anyekeli ing ababahe maka nadya sun tunggangi Burak iku takdiring Allah taala sun tunggangi mangka sakabehe Malaikat iku padha duka cingtane maka ngucap Jabarail “kana apa sira ora gelem tinunggangan dening – subhanahu alaihiwassalam apa ta sira ora kaweruhi yen Nabi Muhammadiku kakasihing Allah taala lan kang sineli – para nabi kabeh” maka nuli matur││
 4. ││Burak ingkale suwarane iku aris lan gumeter awake saking sanget wedine ing Jabarail ature “ya akhi Jabarail boten pisan kawula yen lumunga tinunggangan ya ning kakasihing Allah kula ajeng nunuhun jangji rumuhun ing Nabi Muhammad shalahualaihisalam benjing ing dinten qiyamah Nabi Muhammad shalahualaihisalam mugiya sampun anitihi Burak sanes saking kawula sapuniku panuhun kawula dhateng tuwan karna tuwan kang sinelir kang minulyakaken dening Allah taala ing dinten qiyamah kang linewihaken saking para nabi sedaya” ing sapangan nuli meneng isun sasamat anenedha ing Allah taala mugiya andulurana ing panenedhaning Burak ing tuwan maka nuli ngucap Jarail “ya Muhammad age tuwan titihi Burak punika sampun hambah nyekel ing kundhaline lan Mikail anyepengi ababahe” maka nuli gelis-gelis isun iku anunggangi ing││
 5. ││kale anyekeli isun ing sawiwine karo maka nuli Jabarail iku amemekas ingisun “ya Muhammad tuwan lumampah saking Mekah dhateng Betal Muqadas lawan amiharsa tuwan suwara kang saking tengen tuwan sampun – lan suwara kang saking kiwa sampun tuwan sahuri “ maka nuli bubar sawiwine Burak iku ingkale den iberaken isun iku kaya kilat malah-malah ora ningali isun ing dhiriningisun nuli angrungu isun ing suwara kang tengen isun ujaring suwara “ya Muhammad sapa rowang tuwan lumampah” iku ora sun sahuri sun tingali pon ora karna wus ana wewekase Jabarail nuli ana suwara kang saking kiwa nisun ujare iya kaya kang kang dhihin iku iya ora sun sahuri sun tingali pon ora nuli ketemu isun lan wong wadon sawiji ngadeg ing pinggir dedelan ing kaluwih owah rupane lan luwih wangi ambune nulu ngucap wadon iku “ya Muhammad tuwan kendela sasangat rumuhuin hambah aneng wawartos ing tuwan” iku ora sun││
 6. ││andhegi sun sahuri pon ora maka nuli teka isun ing Betal Muqadas awatara lalakon telung wulan den iberaken isun dening sakedhap betah pon oral an ana Malaikat Jabarail wus ana ing kene lan sartane Malaikat iku kabeh ingkale padha awe salame Malaikat iku kabeh ingisun mala nuli gelis-gelis isun amangsuli salame Malaikat Jabarail iku anggawa nanampan sawiji ingkale luwih bagus cahyane la nana ing dalem nanampan iku tutuwung papat kang sawiji ahisi puhan kang sawiji ahisi madu kaping telune ahisi sajeng kaping pate ahisi banyu ingkale angucap Malaikat Jabarail iku ingisun “ya Muhammad tuwan pilih punika inum-inuman sakarsa tuwan – ing saka sawijine tuwan dhahar” maka nuli sun pilih ing tutuwung kang ahisi puhan maka isun inum pisan kari saddhidhik ora sun entekaken pisan nuli angucap Jabarail “ya Muhammad yen telasa tuwan dhahar puhan││
 7. ││punika yakti umat tuwan manjing Swarga kabeh” nuli gelis-gelis sun alap maning puhan iku sun entekaken maka ngucap Jabarail “ya Muhammad yen tuwan telasena pan umat angrahan panasing api Neraka karna pangandikaning Allah taala ing dalem Quran Wa inna minkum illa wari duhakana ala rabbika haitan maqdhiyan anapon inum-inuman sajeng punika sampun haram ing tuwan lan umat tuwan” maka sawuse iku atetemu isun lan Nabi Isa alaihisalam iku ing salame karone iku ingisun maka nuli angucap karone iku ingisun “ya Muhammad kaliwat – luwih Pangeran lan kamulyaning Pangeran dhateng tuwan kalayan hambah langkung suka bagja – papanggih kalayan tuwan kerna hambah boten – kagunganing Pangeran kamulyaning Pangeran kang ingkang sanes saking tuwan” maka sawuse iku ││
 8. ││Jabarail atakon ingisun “ya Muhammad wonten ta amiharsa sewara tuwan ing margi” maka ujar isun “iya” mangkene ujare “ya Muhammad sapa rowang tuwan” ing margi lumaku iku ora pon sun sahuri sun tingali pon ora nuli ana maning suwara kang saking kiwanisun ujare iya kaya suwara kang saking tengen nisun pon ora sun sahuri sun tingali lagi ora nuli ana wong wadon siwiji ing pinggir dedalan angandegaken ingisun ingkale wadon iku luwih becik rupane lan luwih wangi ambune ujare mangkene “ya Muhammad tuwan angantiya ing kawula ayun wawartos kang langkung sae ing tuwan” iku ora sun sahuri sun tingali pon ora maka nuli angucap Jabarail “ya Muhammad sakalangkung ing bagja tuwan lan umat tuwan yen ta sahurana suwara kang saking tengen punika yakti umat tuwan dados Yahudi karna suwara kang saking tengen punika panguwuh uwuhe bapa biyanging Kapir suwara kang saking kiwa punia yen tuwan sahuri yakti umat tuwan dados Nasrani lamon││
 9. ││tuwan sahuri wong wadon punika yakti sakabehe umat ngabekti ing Allah taala karna dunya boten asih ing allah sebab wong wadon punika dunya” nuli angucap isun “Alhamdulillah” maka sawuse iku angucap Jabarail lan Mikail “ya Muhammad tuwan angalapana toya wudhu saya tuwan manjing ing Betal Muqadas ashalat kalayan Malaikat sedaya” nuli maka anadya awudhu maka anemu isun iku ing banyu la nana ing pinggiring banyu iku watu sawiji maka sun iku nadya angidek ing watu iku taqdiring Allah subhanauwataala watu iku malengkung adhuwur ora gelem sun adeki maka angucap isun ing watu iku “ya luwih watu apata ora gelem sira sun adeki” maka matur watu ikuy ingisun ingkale becik suwarane atuyre “ya Muhammad ya nabi ya Allah boten nadya pisan-pisan kawula yen lumuha tuwan adeki hamba ajeng nenuhun ing tuwan hamba wonten ngariki sampun sewu tahun sakehe sukuning manungsa wawasuh ingidek ing hamba samangke kawula sampun tuwan idak mugiya││
 10. ││sampun kongsi kahidek malih denik titiyang sanes saking tuwan” maka nuli nenedha isun ing allah subhanahuwataala muga-muga anuruta ing sapenedhaning watu iku maka sun tingali watu iku suka cingtane …. Den kencengaken awake nuli angidek isun ing watu iku ingkale hambil banyu wudhu maka sawuse iku manjing isun ing Betal Muqadas ingkale kinarya imam dening para nabi lan nuli shalat isun rong rakangat salam sawusing bada shalat metu isun saking Betal Muqadas sun tingali watu iku wus ana ing awing-awang kalawan taqdiring Allagh subhanahuwataala maka ngucap Jabarail ingisun “ya Muhammad age tuwan titihi malih Burak punika“ ingkale Jabarail anyekel kundhaline lan Malaikat Mikail iku anyekel ababahe maka nuli gelis isun iku anunggang maning lan sun cekel Burak iku sawiwine karo nuli gelis-gelis isun den ababar elare iku sarta isun iberaken kadi kilat ibere maka-maka ora aningali isun ing dhiri isun maka nuli anenuwi sun iku ing watu kana ran Syajatumuqadas la nana ing atasing││
 11. ││ watu iku jamjam saking emas kaliwat luwih becike warnane lan ana sirahing jamjam iku ing langit orana wong sawiji angaweruh anging Allah subhanahuwataala maka nuli angacap Jabarail isngisun “ya Muhammad tuwan tumedha rumuhun ing sela punika” maka nuli mudhun isun ing watu iku nuli angucap Jabarail “ya Muhammad tuwan shalata rumuhun kalih rakangat salam” maka nuli shalat isun rong rakangat maka nuli angucap Jabarail iku ingisun “ya Muhammad tuwan minggaha dhateng jamjam” maka nuli munggah isun ing jamjam maka sun tingali Syajatahumuqadas iku wus aneng dhuwur isun ingkale matur ingisun ature “ya Nabi Allah hamba rumuhun ing tuwan mawon kenging hamba ewuora kalayan sakehing sela ing swargi nyat isun iku seneng sasanget” nuli ngucap Jabarail ingisun “ya Muhammad kerana punapa tuwan kendel punika papan tuwan sampun sinungan nugraha dening Allah taala tandha tuwan kang kinarya wiwitane sakehe kadadadosan Bumi langit loh alam ngaras kursi sawarga neraka pon dinadesaken asal saking tuwan punapa kang dados wawamenging manah││
 12. ││yen tuwan sanggemana aturaning sela punika” maka nuli angucap isun “insya Allah taala he sahabatku Muqadas wus sun tedha sira ing Allah taala dadiya watu sawarga” maka watu iku suka cingtane maka nuli isun den gawa dening jamjam iku dadi kilat lakune nuli teka isun ing segara ijo ingkale kaliwat luwih jembare nuli takon isun iku ing Jabarail “ya akhi Jabarail segara punapa iku arane” nuli ngucap Jabarail ingisun “ya Muhammad segara punika segara Nun wastane antaring dunya kalayan langit”  maka liwat isun saking iku langit kapisan sun tingali langit iku manikem kang ahijo lan arane langit iku Ngajaba lan kandele langit iku awatara lalakon limangatus tahun pon samono uga mangka Jabarail anguwuh-uwuh ing malaikat kang tunggu lawan iku “ya Ismangil wengakena lawang iki”  nuli sumahur malaikat iku “sapa anjaluk lawang iku”  sumahur Jabarail “isun Jabarail” maka angucap maning kang tunggu lawang “iku sapa rowang tuwan iku” sumahur Jabarail “Muhammad kakasihing││
 13. ││Allah subhanahu wataala rowang isun tinulis ing lawang langit iki” nuli angucap Ismangil iku “Alhamdulillah” ingkale gelis amengakaken ing lawange iku nuli manjing isun iku sarta Jabarail ingkale isun iku wus ucal saking jamjam nuli gelis-gelis Malaikat Ismangil iku aweh salam ingisun ingkale luwih becik suwarane salawasisun dangu angrungu suwara kang kadi mangka nuli gelis sun jawab sdalame isun tingali Malaikat Ismangil iku rupane kaya sapi ingkale angucap “Alhamdulillah bagja hamba apa panggih kalayan tuwan” maka nuli anginekake ing lawang malaikat iku sun tingali malaikat kang anginep iku pirang-pirang malaikat orana kang anglerahi ing akehe anging Allah subhanahu wataala kang angawikani ingkale padha amaca tasbehe mangkene tasbehe “subbuhun qudusun rabbuna warabul malaikat warruh qudusun kirabbil ala subhanal aala” lan angurungu maning isun tasbehe Ismangil mangkene tasbehe “subhanalaila subhanaman bisa││
 14. ││kamitshili syaiun wahuwassamiul bashir” maka liwat isun saking iku atemu isun kelawan Nabi Adam alahisalam lagi amaca tasbeh mangkene tasbehe “subhana khiliqizadhali subhanal wajhilghaniyi subhanal adhimi wabilhamdih” maka nuli sun iku awe salam lan gelis-gelis salami sun iku den sahuri nuli angucap ingisun “ya Muhammad kaliwat luwih kamulyaning taala dhateng tuwan” maka angucap isun “Alhamdulillah” nuli atakon isun ing Jabarail “ya akhi Jabaral punapa sadyane Nabi Adam alahisalam iku” sumahur Jabarail “ya Muhammad sadyane punika angadhang rohe anake putune lamon dhateng nyawaning wong mukmin maka eca manahe lan suka cingtane karna pangandikaning Allah taala ing dalem Quran kalla inna kitabal abriralafiliyina ramaadyakama iliyunkitabun yashaduhu muqarribuna lamon dhateng nyawaning kapiran duka cingtane sarya ngandika sira iku wong cilaka doraka nuli binarunghulukaken malih dinokokaken ingsoring pitung bumi karna pangfandikaning Allah ing dalem Quran kalla innakitbal fujjari lafi sijjina││
 15. ││wanna ahyaka masijjinakitabun marqumun walulyaumizin lilmukadzibin” naka liwat isun saking iku nuli anemu isun iku wong siniksa lambene lambening onto padha den cekeli lambene iku dening malaikat den sered den engatoken sarya den ancuri tambaga ajur nuli mabrol wetenge wong iku daginge pating samubaran nyata anjerit-jerit wong iku nuli takon isun ing Jabarail “apa dosane wong iku” nuli sumahur Jabarail “ya Muhammad dosane puniku nedha artane anak yatim lan sasamaning Islam ingkale anganiyaya duking dunya – pangandikaning Allah taala ing dalem Quran innalazina ya kuluna amwalihil fibuthunihim naran wayshlauna sairan tegese satuhune wong kangamangan ing artane wong iku kabeh kalawan anganiyaya maka ana ing jerone wetenge wong iku apa neraka lan pinanjingaken ing neraka Sangir” sawuse liwat saking iku anemu maning isun ing wong siniksa wong wadon den gantung sungsang lan den canthel papandhile susune iku kalawan rante saking neraka tur gantholi watu gedhe awatara││
 16. ││sagunung nyatane nagis wong iku anjerit-jerit nuli takon isun ing Jabarail “apa ta dosane wong iku” nuli angucap Jabarail “ya Muhammad wong puniku dosane amaronsih ing lakine asih ing lanang liyan la _ angruntuhaken wewetengan” sawuse liwat isun saking iku anemu maning wong siniksa den cekeli lambene dening malaikat den angapaken cangkeme iku den lolohi api neraka kaya cacing nyata anjerit wong iku kepanasen mala-mala lebur wetenge iku den pangan dening api neraka nuli takon isun ing Jabarail “punapa ta dosane wong iku” sumahur Jabarail “ya Muhammad dosane wong puniku anitiyasa amangan haram kang wus mupakat harame” sawuse liwat isun saking iku anemu maning ing wonginiksa cangkeme den turuhi tembaga ajur umub ing jerone cangkeme nyata anjerit-jerit wong iku nuli isun ing Jabarail “apa ta dosane wong iku” sumahur Jabarail “ya Muhammad dosane wong puniku anginum sajeng wonten ing dunya dereng tobat” nyata liwat isun saking iku anemu maning ing wong siniksa wetenge iku anglemburuk kaya gunung sarta││
 17. ││dene rante lan api neraka nyata wong iku kalumah angadhang-adhang sun tingali rarahine wong iku ireng kajumus dening api neraka nuli takon isun ing Jabarail “punapa ta dosane wong siniksa punika” sumahur Jabarail “ya Muhammad dosane wong puniku katungkul dening damelan lali ing Allah taala” nuli lewat isun saking iku anemu maning wong kang lagi sisiksa lambene den sered dening malaikat teka ing dalan sukune ambune amis abacin metu nanwuk uler saking cangkeme nuli den turuhi tambaga ajur saking neraka nyata wong iku aniroka-roka anjerit-jerit nuli takon isun ing Jabarail “punapa ta dosane wong puniku” ing dalem dunya dengki hasud manaped kalayan anitiyasa angadu-hadu ing samine Islam sawuse liwat saking iku aningali isun wong isun wong kang lagi sisiksa padha den sesered dening malaikat den delehaken ing asah-asah kang kadhang kaliwat luwih jembare asah-asah iku api neraka murub kaliwat luwih gedhene urube nyata pinangan wong iku kabeh dening geni iku pating salayah padha anangis││
 18. ││anjerit nuli geseng awake iku dadi areng nyata takon isun iku ing Jabarail sahure Jabarail “ya Muhammad dosane wong puniku padha anglarakaken atine wong tuwane karo ingkale dereng wonten pangapura bapa biyange” maka liwat isun saking iku nemu maning isun wong siniksa padha den rante gulune kalawan rante api neraka ingkale mubal urub nyata wong iku kalubukan sadyane arep melayu ora kuwasa melayu nuli takon isun ing Jabarail “punapa ya dosane wong puniku” adhemen ing kabecikaning wong dheweke boten andya pisan-pisan agawe kabecikan ing padhaning Islam sawuse liwat isun saking iku ningali ing malaikat roro ingkale menebeni gedhene sami gunung kembar rupane ing matane kaya mataning kucing suwarane kadi gelap kang anamber – metu kulus pangerite kadi gusuh sarwi anggawa gadha wesi saking neraka lamon ta den pukulena ing gunung gedhene iku yakti lebur gunung iku dadi awuh lamon den kumpulena sakehing ejin lan sakehing manusa dikon││
 19. ││anggawa ing gadha iku ora kagawa saking gedhene nuli takon isun ing Jabarail “punika malaikat sinten wastane lan punapa ta gawene nggawa gadha punku” sumahur Jabarail “ya Muhammad puniku Malaikat Munkarun wa nikarun wastane damele andhatengi titiyang padha kang nembe den qubur dipun periksa den takeni lamon boten ajawab wong puniku ing patekake malaikat puniku yakti dipun gadha dados jembar apadhang kubure wong puniku” nyata takon isun ing Jabarail alaihisalam “ya Muhammad shalahualaihisalam abane puniku wamabuka waman abiyuka wamadinuka wama amanuka wama qiblatuka wama ikhwanuka ya akhi Jabarail ya Muhammad kapara pun qala jawabe ya Muhammad jawabe puniku Allah Pangeran kawula Nabi Muhammad shalahualaihisalam nabi kawula agama Islam kawula Quran imam││
 20. ││kawula Kabah Allah kiblat kawula wong Islam lanang Islam wadon wong mukmin lanang mukmin wadon sanak kawula punika jawabe kang salaman saking siksana malaikat puniku” maka amuji isun ing Allah subhanahuwataala Alhamdulillah lan angrungu isun ing tasbehe malaikat roro iku mangkene tasbehe “subhanaqadiril muqtadir subhana muntaimi subhana maliki alimi” maka liwat isun saking iku anemu ing ayam sawiji kaliwat luwih putihe warnane cecengar angure sirahe iku ijo ingkale amuji ing Allah subhanahuwataala kaliwat becike suwarane mangkene pujine “subhanaman tusabbihu rububifialaihi salamjariha subhanaman tusabihuthuyuri fiauqoriha subhanaman tusabbihu lahu luhustu fi akhlakiha” nuli takon isun ing Jabarail “ayam punapa punika kaliwat luwih becike suwarane iku” ngucap Jabarail “ya Muhammad punika ayam panutaning ayam dunya lawan kawuwuluruk ayam punika sakehe ayam dunya sami nyahiri kawuwuluruk” maka liwat isun saking iku aningali ing malaikat sawiji sawiwine││
 21. ││kang sasisih iku geni sawiwi kang sisih iku banyu lan ora mati geni dening banyu lan ora panas banyu iku dening geni ingkale amaca tasbeh mangkene tasbehe “subhanaman jalaqa bainayadaihi” nuli takon isun ing Jabarail “sapa malaikat punika wastane” sumahur Jabarail “ya Muhammad punika Malaikat Israfil panguluning sakehing malaikat ing langit puniki damele anjaga mega kalayan angin lan anurunaken udan lawan den kibaraken sawiwine kang geni punika dados kilat kalawan gelap lan den kibaraken suwiwi kang toya pinika dados awan” maka liwa t isun saking iku anemu isun ing segara kaliwat luwih jembare lan luwih gedhe ombake lan banyune aputih maka nuli takon isun ing Jabarail “segara punapa puniku arane” angucap Jabarail “ya Muhammad segara puniki anataraning langit kalih wastane Abriyah kang sinamburataken ing sakehe wong kang padha satumune Allah taala ugi ingkang langkung wikan” maka liwat isun saking iku tumeka ing langit kang kapindho sun tingali langit││
 22. ││awatara lakon laming tus tahun anatarane pon samono uga maka anjaluk lawang Jabarail “he Malaikat Khoil wengakena lawang iki” maka sumahur Khoil “saka iku” angucap Jabarail “isun Jabarail” maka gelis-gelis winengakaken lawang iku nuli angucap Malaikat Khoil “ya akhi Jabarail sapa rowang tuwan puniku dene kaliwat luwih becike wadane manjerong cahyane” maka angucap Jabarail “rowang isun iki kakasihing Allah Nabi  Muhammad tuwusaning Allah kang sinutah ing lawang langitira iki” maka gelis-gelis awe salam Malaikat Khoil ingisun “ ya Muhammad kaliwat luwih sihing Allah dhateng tuwan boten wonten ingkang rumuhun tingkah kang dados tuwan punika” ingkale amaca tasbeh mangkene tasbehe “subhanaman tamannan bil qudlati wal qaharal ibadibil mauti wal fanai” maka liwat isun saking iku aningali malaikat pira-pira malaikat oranana kang angaweruhi kehe││
 23. ││anging Allah subhanahuwataala kang angawikani lan tingkahe malaikat iku abagi-bagi sawane ana kang arukung sawane ana kang asujud sawane ana kang amaca tasbeh mangkene tasbehe “subhanalarimi akrim ujanal waritsi wasii subhanal azimil azam” maka liwat isun saking iku atetemu isun kalawan malaikat sawiji arane Ismangil maka gelis-gelis awe salami sun ing malaikat iku nuli den jawab salami sun iku sembari mesem lan isun iku den rangkul den ambungi sirah isun sarwi angucap “ya Muhammad kaliwat luwih nugrahaning Allah subhanahuwataala dhateng tuwan” sarta amaca tasbeh “subhanamanu subhana badiul ahad subhana mubdiul hayyul mumitsu” sawuse liwat isun saking iku anemu isun ing malaikat sawiji sirahe iku pitungpuluh cangkem kang cangkem sawiji pitungpuluh ilate kang ilat sawiji pitungpuluh pujine mangkene unine “subhanakholiqiadzim subhanallah wabihamdi” nuli││
 24. ││isun takon ing Jabarail “sapa malaikat puniki wastane” sumahur Jabarail “ya Muhammad wastane puniku malaikat kang kinon dening Allah subhanahuwataala andum riski ing sakehing kawulaning Allah subhanahuwataala” maka liwat isun saking iku anemu isun ing segara sawiji kaliwat luwih jembare lan banyune ijo warnane lan kahideran segara iku dening pira-pira malaikat eshap maheshap oranana angaweruhi ing kaya malaikat iku anging Allah subhanahuwataala kang angawikaning maka liwat isun saking iku nemu maning isun ing segara kaliwat luwih jembare lan jerone la nana pinggiring segara iku pira-pira malaikat ana kang …….. ana kang angadheg bala kacahya malaikat iku padha lan wiwilanganing ……ning segara dunya nuli takon isun ing Jabarail “lahutan pundi punika tiga” maka liwat isun saking iku teka isun ing langit kaping telu lalangit iku wesi purasani kang acahya kuning lan kendele langit iku awatara lalakon limang atus tahun antarane pon samono uga││
 25. ││lan arane langit iku Mangun maka nuli anguwuh-uwuh Malaikat Jabarail anjaluk lawang “he Bangil wengakena lawang iki” maka angucap Malaikat Bangil “sapa iki” nuli sumahur Jabarail “isun Jabarail” maka nuli gelis-gelis den wengakaken lawange iku nuli manjing Malaikat Jabarail iku maka sarta isun nuli angucap Malaikat Bangil “tuwan kaliwat luwih ya adhi Jabarail sapa rowang becike wadane lan manorong cahyane” sahure Jabarail “he Bangil apa ta ora sira kaweruhi tulis ing lawang langit iku iya Nabi Muhammad shalahualaisalam kakasihing Allah subhanahu wataala sinelir nabi kabeh” ngucap Bail “apa iku angandhikan dening Allah subhanahu wataala” angucap Jabarail “anut yen Nabi Muhammad ingadhikan” nuli geli ……… salam malaikat iku ing ingisun jawab salame ku nuli angucap malaikat iku ingisun “ya Muhammad kaliwat luwih nugrahaning Allah subhanahu wataala dhateng tuwan karna tuwan kang linewih saking umat Adam sawijine orana kang kadi tuwan” nuli amuji malaikat iku││
 26. ││ing Allah mangkene pujine “subhanallahi maliki wahabi subhana ghathi adzim subhana mujib dual” maka sun tingali ana sartane malaikat iku rong ewuh pangulu kang sapangulu iku rong laksa bebekalane ingkale padha anyekeli malaikat ing tangkebe lawange maka liwat isun saking iku atetemu kalawan Nabi Yusup alaihi salam nuli gelis-gelis isun iku awe salam nuli den jawab salami sun iku dening Nabi Yusup ingkale suka-suka manahe Nabi Yusup ing Allah subhanahu wataala mangkene pujine “subhanal karimi alkarami subhanal jalihi ajali subhana firdiwitri” maka liwat isun saking iku aningali isun ing malaikat wolungpuluh ewu pangulu ingkale padha asujud malaikat iku kabeh eshap-eshap padha amaca tasbeh mangkene tasbehe “subhanakholiqil adzimi subhanaman ala qadarnahu subhana aliyil adzim” maka liwat isun saking iku atetemu isun kalawan Nabi Daud alaihi salam lan Nabi Sulaiman alaihi salam maka gelis isun iku awe salam ing karone iku nuli den jawab salam isun││
 27. ││iku dening karone iku nuli ajawatangan karone iku kalawan hamba ingkale padha angucap karone “ya Mughammad shalahualaihiwasalam kaliwat luwih sihing Allah taala ing tuwan boten wonten lampah kang kadi tuwan” nuli amaca tasbeh mangkene tasbehe “subhanakholiqi nuri subhanaraniqil wahabbi subhana maliki adzar subhana qahiril halaqi subhana shiri ilaighi umuru” tasbehe Nabi Sulaiman mangkene abane “sbhana kholiqi nuri subhana nurinaqakulli nuri subhanatawabi wahabi subhana arritsidi iqabi” maka liwat isun saking iku anemu isun ing malaikat sawiji ingkale anglungguhing luhuring kursi la nana malaikat iku sirahe pitung laksa kang sirah sawiji pitung pitung laksa rarahi kang sawiji rarahi pitung laksa cangkeme kang cangkem sawiji pitung laksa ilate kang ilat sawiji pitung laksa pujine kabeh iku padha amuji ing Allah subhanahu wataala mangkene pujine “subhanajabbari pakakulli jabbarihin subhanahu mustaqimin wamin daaihu” maka nuli takon isun││
 28. ││ing Jabarail “ya Nabarail malaikat puniku sinten wastane lan punapa damele” maka ngucap Jabarail “ya Muhammad malaikat puniku watane Shabil damele mider nakeni ing manusa sakehe kang sami tekabur karna wong tekabur puniku luwih sanget siksane benjing ing dina qiyamat” maka liwat isun saking iku maka anemu isun segara kaliwat luwih gedhene lan aderes banyune nayata isun atakon ing Jabarail “ya akhi Jabarail segara pundi lan segara punapa wastane” maka angucap Jabarail maka “ya Muhammad segara puniki antaraning langit kapit pat kang enggene aniksa umat Nabi Enuh alaihi salam wastane segara punika Saqim” liwat isun saking iku teka isun ing langit kaping pat la nana iya langit kaping pat iku selaka kang aputih kaliwat luwih cahyane arane langit iku Aun lan kandele langit iku watara lalakon limangatus tahun antarane pon samono uga lan arane malaikat kang atunggu lawange iku Shabil rupane kaya Jaran nuli anguwuh Malaikat Jabarail maring kang atunggu lawang Malaikat Shabil wengakena lawang iki maka sumahur Malaikat Shabil “sapa iki” ││
 29. ││ngucap Jabarail maring kang atunggu lawang “isun Jabarail” ngucap maning Shabil “sapa tuwan rowang isun Nabi Muhammad kakasihing Allah subhanahu wataala” maka gelis winengakaken lawange iku manjing Jabarail iku sarta isun maka sun tingali malaikat kang anyekel ing lawang iku limangatus pangulu ingkale padha amaca tasbeh mangkene tasbehe “subhana khaliqidhulumati wannur subhana khaliqi syamsi wal qamari” maka nuli awe salami sun ing malaikat iku kabeh maka den jawab salamisun iku dening malaikat iku ingkale padha angucap ingisun “yqa Muhammad punika Nabi Musa alaihi salam sahe dika aturi salam” maka gelis isun iku angaturi salam maka gelis den jawab salami sun sarta ajawatangan kalawan isun ingkale andhiluk││
 30. ││angambungi sirah isun ngandika isun “ya Muhammad habibullah kaliwat luwih nugrahaning Allah taala maring tuwan kalayan maring umat tuwan marang panenedhane sakehe umat tuwan dinulurun dening Allah subhanahu wataala” nuli amaca tasbeh Nabi Musa alaihi salam mangkene tasbehe “subhana kayari subhana madali man yatsa subhana ghofurrahim” maka aliwat isun saking iku aningali isun ing malaikat padha alungguh padha amaca tasbeh lan luwih maning sewarane mangkene tasbehe “subhana nuri” maka liwat isun saking iku aningali malaikat sawiji alungguhing korsi angadhepaken ing Lohin Mahfudz sun tingali malaikat iku papat rarahine ana ingarep ana ing tengene ana ing burine ana ing kiwane nyata atakon isun ing Jabarail “ya akhi Jabarail sinten wastane malikat puniku” nuli angucap Jabarail “ya Muhammad puniku malaikat Ijrail kang kinon dening Allah taala angalap nyawaning sakehing makluk kang sampun dhateng ajale” nyata angrungu isun ing jawabe Jabarail mangkana isun iku awedi maka nuli ngucap Jabarail││
 31. ││ingisun “ya Muhammad sampun tuwan wedi malih tuwan aparinga ing malaikat iku salam” nuli gelis-gelisisun iku awe salam anging ora den sahuri lagi den deleng isun iku pon ora maka nuli angucap Jabarail ing malaikat iku “ya Ijrail mulane pakanira ora mangsuli ing salame kakasihing Allah apa ora angaweruhi pakanira iku yen Nabi Muhammad iku kakasihing Allah kang linewih saking para nabi kabeh lan kang dipadakaken wiwitaning saking sakehe kadadiyan saking pitung langit lan pitung bumi sarta isine karone” maka sawusing angucap mangkana Malaikat Jabarail nuli Malaikat Ijrail iku amangsuli ing salami sun sarta ajawatangan kalawan isun ingkale becik warnane lan becik sabdane kang maring isun anging sun tingali Malaikat Ijrail iku anenu wirong andeleng ingisun ingkale angucap ingisun “ya Muhammad kaliwat langkung nugrahaning Allah subhanahu wataala dhateng boten amanggih kawula ing satunggal nabi angsal nugraha ingkang kadi tuwan lan dhateng umat tuwan” nuli amuji Alhamdulillah maka nuli takon isun Ijrail “ya malaikat mati karna apa rarahi tuwan││
 32. ││puniku papat” mangka angucap Ijrail “ya Muhammad habibullah mila rarahi hamba kang ingajeng puniki engge ngadhep kawula dhateng para nabi kalaning ajeng angambil kawula ing arwahe kerena rarahi kawula ingajeng puniki dados amadhangaken ing cahya kalayan dados teteranging tiyang kang angsal rahmating Allah subhanahu wataala maka rarahi hamba kang tengen puniki engge madhep hamba dhateng para wali kalayan para amukmin kalaning kawula ajeng angambil arwahe rarahi kawula kang kiwa puniki engge angambil rohe titiyang Yahudi kalayan titiyang Nilaihi salamharani karna apeteng cahyane rarahi kawula kang buri engge angambil nyawaning sakehe titiyang kapir kalayan rerehan hamba kang rarahi satunggal malaikat gangsal nambangpangulu kang sapangulu rerehanipun gangsal nambang malaikat kang malaikat satunggal gangsal nambang tanganipun ingkali sami anunulis dhateng titiyang punika kang sampun dhateng ajalipun kaserahajen ing hamba maka lamon titiyang gangsal rahmating Allah rarahi hamba kang ingarep hamba tingalaken maka dados cahya tityang puniki lamon punika rarahi││
 33. ││hamba kang ing wuri hamba tingalaken dados peteng cahyane wong punika” mangka jawabe ingisun maka nuli amaca tasbeh Malaikat Ijrail iku mangkene tasbehe “subhanaman taana nabi qudtahiwal baqaiwal qahara ibabil mauti walfanai subhana faalu lima yuriduna subhanamumitu khala qawala yakhutu” maka liwat isun saking iku aningali isun segara kaliwat luwih putihe banyune maka atakon isun ing Jabarail “ya Muhammad punika lahute ataraning langit kaping lima kang wasta Jamhari” maka liwat langkung adheme toyane engge ananggelem titiyang kang takabur kang asih ing dunya ing riku den kelemaken wong puniki” maka liwat isun saking iku teka isun langit lima la nana langit kaping lima iku saking emas kanga bang gumilang gilang cahyane padha angling kandele langit iku lalakon limangatus tahun antarane pon samono uga lan arane langit iku Ritqowa maka nuli anguwuh-uwuh malaikat anjaluk lawang kecape Jabarail “ya Malaikat Israfil wengakna lawang iku” ││
 34. ││sumahur kang tunggu lawang “sapa iku” sumahur Jabarail “isun Jabarail” maka gelis-gelis den wegakaken lawang iku nuli manjing Jabarail iku sarta isun nuli takon malaikat kang tunggu lawang iku ing Jabarail “sapa rowang tuwan punika” sumahur Jabarail “wong isun puniki Muhammad habibullah iya ika kang tinulis ing lawang langit ira iku” maka gelis-gelis Malaikat Israfil iku awe salam ingisun maka nuli sun jawab sun tingali Malaikat israfil iku rpane kaya widure nuli ajawatangan kalawan isun sarta angucap ingisun “ya Muhammad kaliwat luwih nugrahaning Allah subhanahu wataala dhateng tuwan” maka sun tingali sartane Malaikat Israfil iku limamng ewuh malaikat kang sawiji malaikat padha anglimang ewuh tangane anyekeli ing tatangkebe lawange iku sarta padha amaca tasbehe mangkene tasbehe “subhana maliki qudusun” ││
 35. ││maka liwat isun saking iku aningali isun ing wong lanang papat lan sawiji lanang maka nuli angucap Jabarail iku ingisun “ya Muhammaduninga tuwan ing tityang punika” maka ujarisun “ya akhi Jabarail hamba dereng wikan” maka nuli den weruhaken isun “ya Muhammad punika Nabi Ibrahim habibullah kalawal Ismail kalayan Nabi Isaq lan Nabi Yakub kalayan Nabi Luth alaihi salam” maka gelis-gelis isun iku asung salam ing nabi iku kabeh nuli den jawab salam isun iku dening nabi iku kabeh ingkale awatangan kalawan isun iku sakabehe nuli padha angrangkul-rangkul ingisun ingkale padha angucap ingisun “ya Muhammad kaliwat sihing Allah nugrahaning Allah datheng tuwan dening linewih saking hamba kabeh” ingkale padha amaca tasbeh nabi iku mangkene tasbehe “subhanarabbul arsyi adzim subhanaman lanasifu ahadu wamaa tashifuana mulkumuntaha subhanaman latshifu ahadum min gablihi” maka liwat isun saking iku aningali isun ing malaikat sawiji ingkale││
 36. ││tapakur tumungkul orana kang den tuli sawiji-wiji iku anging tumungkul maka takon isun ing Jabarail “ya akhi Jabarail akarya punapa malaikat puniku tumungkul” angucap Jabarail “ya Muhammad malaikat iku orana karyane anging tumungkul tapakur amuji ing Allah subhanahu wataala” maka isun angrungu ing tasbehe malaikat iku unine “subhanakarim lakrami subhanakarimil adzim subhanalazi laisa kamitslihi syaiahuwassamiul alim” maka liwat isun saking iku aningali isun ing malaikat sawiji alungguh ing korsi kaliwat dening hamba ebat ningali saking gedhene lan gambira tingkahe upamaning langit lan bumi sarta isine pisan yen den kepela dening malaikat iku kakepel lan rerehane iku malaikat nem ewuh pangulu kang sapangulu sawiji nem ewuh bebekelane bebekekelane bebekel sawiji nem ewuh tangane ingkale padha anggawa ecethi saking api neraka maka takon isun ing Jabarail “punapa││
 37. ││ta karyane malaikat puniku sami anggawa camethi saki api neraka” angucap Jabarail “ya Muhammad puniku padha aniksa wong kang salah pangucape kang boten angetokaken ing hadits dalil kang ing dalem Quran kaya pangandikaning Allah taal “wamamin ilahin illalah wahidun” tegese oranan Pangeran kang sinembah sabenere anging Allah taala” lan angrungu isun ing tasbehe mangkene tasbehe unine “subhanawahidilahad subhana shamadul wahidi subhanalazi lamyalid walam yulad walam yakulahu kufuwan ahad subhanaman lais kamistlihi syaiun wahuwassamiul adzirun” maka liwat isun saking iku ningali isun ing segara api kaliwat luwih gedhene urube lan ombake kadi guruh gela kang anambar suwarane nyata gumeter awak isun mula-mula teka ing arep rubuh saking sanget ebate ati hamba maka gelis-gelis deb cekel isun dening Jabarail sarya angucap “ya Muhammad sampun tuwan wedi aningali segara puniku tuwan tetepaken manah tuwan sampun ebahing manah mapan sakehe sawiji-wiji puniku dinadosaken dening Allah subhanahu wataala kerana tuwan” nyata ilang││
 38. ││ebate atiningsun ing rungu pangucape Jabarail maka liwat isun saking teka isun ing langit kaping nem la nana iya langit iku mutiyara kang aputih kaliwat luwih cahyane kandele lan langit iku lalakon limangatus antarane pon samono uga lan arane langit iku Rapan maka anguwuhi Malaikat jabarail maring kang tunggu lawang “he Malaikat Kamkhail wengakena lawang iki” sumahur kang tunggu lawang “sapa iku anjaluk lawang” sumahur Jabarail “isun Jabarail” sapa rowang tuwan” isun Muhammad habibullah” maka gelis-gelis diwengakena lawange iku nuli manjing Jabarail iku sarta isun lan takon kang tunggu lawang iku ing Jabarail “sapa manusa iku kaliwat luwih becike rupane nembe ningali hamba ing cahya kang kadi puniku” angucap Jabarail “he Kamkhail apata ora kaweruhi tulise ing lawang langit iku iya iku Nabi Muhammad Rasulullah kakasihing Allah subhanahu wataala” nuli gelis-gelis awe salam ing isun nuli sun jawab salame iku sun tingali Malaikat Kamkhail nuli angucap ingisun “ya Muhammad││
 39. ││kaliwat luwih nugrahaning Allah Taala ing tuwan” lan sun tingali rerehaning malaikat iku sewuh pangulu kang sapangulu rerehane nem ewuh ingkale padha anyekel ing lawange sarta amaca tasbeh mangkene tasbehe “subhanajabbari karim subhananuri muniri subhanarabi samawati walardhiwarabuh arsyil adzim” maka liwat isun saking iku aningali isun ing malaikat pira-pira malaikat ingkale padha angadheg eshap maeshap orana kang weruh ing kehe anging Allah subhanahu wataala kang angawikani padha amaca malaikat iku kabeh ing tasbeh mangkene tasbehe “subhanaman tusabbihu lahuhamumufi manamiha usabbihu lahuthiyu rifi asyjariha subhanaman tusabbihu lahulburudi faminika” maka liwat isun saking iku aningali ing malaikat sawiji kaliwat luwih gedhene lan gambirane luwih saking malaikat kabeh lan metu geni saking cangkeme lan saking irunge pating semburat muntah sun tingali lan orana pegate kaserengan nyata isun iku awedi lan gumeter – isun saking sanget ebate atinisun││
 40. ││andeleng malaikat iku nuli angucap Jabarail ingisun “ya Muhammad sampun tuwan wedhi sampun ebating manah” nuli sun tetepaken atinisun eling kangawasaning Allah subhanahu wataala nuli takon isun ing Jabarail “sapa arane malaikat punapa kang denadhepaketn puniku” angucap Jabarail “ya Muhammad wastane malaikat puniku Raqibunnar kang den adhepaken puniku para aniyup api neraka ya Muhammad tuwan asunga salam” nyata isun iku aweh salam nanging ora den sahuri salami sun iku nyata angucap Jabarail ing malaikat iku “ya Raqibunnar mulane ora den sahuri salame Muhammad iku apa ora tuwan kaweruhi yen Nabi Muhammad iku kakasihing Allah subhanahu wataala kang linewih saking para nabi kabeh-kabeh” sawuse angucap mangkana Jabarail nuli gelis-gelis malaikat iku anjawab salami sun sarta ajawatangan kalawan isun sambari angucap ingisun “ya Muhammad kaliwat luwih nugrahaning Allah dhateng tuwan orana nabi kang kadi tuwan punika” amaca tasbeh││
 41. ││mangkene tasbehe “subhanaman tathiman yalaihi salamyau jannatunaim subhanallazilita kamistlihi syaiun wahuwassamiul adirun” maka ngucap isun ing Jabarail “ya akhi Jabarail tuwan kalayan Malaikat Raqibunnar punika aniyup api neraka hamba ajeng uning tingkah api neraka” nyata kawan Jabarail iku ing Malaikat Raqibunnar aniyup ing sasangkane darapon weruha isun nuli matur Malaikat Raqibunnar “ya jabarail yen ta hamba tiyupa sasangka punika yakti kaget sakehe tiyang kubur den sangka qiyamah” angucap Jabarail “ya Rabibunnar tiyupen uga sadhidhik Muhammad habibullah ayun uninga” nyata den tiyupaken sasangkane iku cangkeme dawaning sasangka iku awatara lalakon satus tahun nyata den tiyupaken sasangka iku ing api neraka sadhidhik bareng muni sadhidhik …. Isun gumeter teka ing rubuh saking ebate atinisun maka geli Malaikat Jabarail iku anangekaken ing isun lan neraka iku padha kaget kabeh den arani qiyamah maka sawuse liwat saking iku atetemu isun││
 42. ││kalawan Nabi Nuh lan Nabi Idris alaihi salam padha isun aturi salam karone iku nuli gelis-gelis den jawab salami sun dening karone iku sarta iku den rangkul den ambungi sirah isun sarya angucap karone iku ingisun “ya Muhammad kaliwat luwih nugrahaning Allah subhanahu wataala dhateng tuwan lan padha amaca tasbeh mangkene tasbehe “subhanamujibullailana subhanalaliyul jabarati subanaraufi allazifu subhanalazizulkarimu subhanalaliyul adzim subhanalqadirulqadir” maka sawuse liwat isun saking iku aningali isun ing malaikat sawiji alungguh ing korsi ingkale angadhepaken Teraju ambane cacangkoke padha lan ambaning langit dunya iki dawaning watangane kang sasisih awatara lalakon limangatus tahun maka takon isun ing Jabarail “sapa arane malaikat puniku lan punapa damele malaikat puniku” angucap Jabarail “ya Muhammad arane malaikat puniku Ismangil damele animbang kabecikaning tiyang lan awone lamon werat ing becike wong puniku malebet││
 43. ││ing sawarga lamon werat ing alane wong puniku kalebetaken ing naraka” maka gelis-gelis isun awe salam nuli den jawab salamisun sarta angucap ingisun “ya Muhammad kaliwat luwih nugrahaning allah subhanahu wataala dhateng tuwan” la nana rerehane Malaikat Ismangil iku limang laksa malaikat ingkale padha amaca tasbeh mangkene tasbehe “subhanasyidilahadi subhanafardisahadi subhanarabi qullsyainfahalqihi subhanaman yakfilu syaiun kafini wama fukhfisudur” maka sawuse liwat isun saking iku aningali isun ing lahutan sawiji kaliwat luwih jembare orana ingkang amadhani segara kang akehe ing gedhene ombake kaliwat luwih amemedheni nyata isun iku gumeter awak isun saking sangeting ebat aningali angucap Jabarail ingisun “ya Muhammad sampun tuwan wedhi tuwan tanganaken manah tuwan nyata isun tetepaken atinisun eling ing pangawasaning Allah subhanahu wataala” dadi ilang wedinisun maka liwat isun saking iku teka isun ing langit kapitu││
 44. ││maka sun tingali langit iku manikem kaliwat luwih cahyane arane langit iku Kapun kandele awatara lalakon limangatus tahun ambane pon sampno uga maka anguwuh-uwuh Malaikat jabarail ingkang atunggu lawang kecaping Jabarail “he Malaikat hail bukaken lawang iki” sumahur Hail “sapa anjaluk lawang iku” angucap Jabarail “isun Jabarail sapa rowang tuwan” rowang hamba Muhammad habibullah” apa ingadikan Muhammadiku” atut MUhammadiku ingadikan” nuli gelis-gelis den wengakaken lawange iku nuli manjing Jabarail iku sarta isun lan nuli isun iku awe salam ing Malaikat Hail iku nuli den jawab salamisun iku sarta ajawatangan kalawan isun lan agucap ingisun “ya Muhammad kaliwat luwih nugrahaning aihing Allah subhanahu wataala dhateng tuwan ora nabi kang liya oleh nugraha kang kadi tuwan” sun tingali rewange Malaikat Hail iku pitungpuluh malaikat pangulune balaka ingkale padha amaca tasbeh mangkene tasbehe “subhanarrasyidilahadi subhanalfarid shamadi││
 45. ││subhanarabbi kulla syain subhanaman layakfi wakafiyati wamatuhifsadur” maka sawuse liwat isun saking iku ningali malaikat luwih kaya saking kang dhihin malaikat pira-pira malaikat ingkale padha amuji ing Allah isun kheran aningali dening padha abagi-bagi tasbeh atengah malaikat mangkene tasbehe “subhanakhaliqi alim subhana muhtjaba linuri jamalihi subhanamashawiru fi arhamih” kang samene malaikat mangkene tasbehe “subhanadinulkiwalmalakuti subhanadi izzati wal adzmati wal qudrati walhaibali walkibri yai wasulthani wal balali wal jamali waljabaruti subhanamulki hayillazi laytumu subuhun qudusun rabbuna warabul malaikati warruhu” maka liwat saking iku aninggali isun ing malaikat sawiji sewuh sirahe sawiji sweuh rarahi sawiji sweuh cangkem swiji sewuh ilate kang ilat sawiji sewuh pujine kang satengah puji mangkene tasbehe “subhananuri fauqakullinuri subhanaman ulumiwafi syarafihi minnuri wafisulthanihi qawiyun subhanarabi kullisyainkhalqihi” sawuse││
 46. ││liwat isun saking iku anemu isun ing segara sawiji kaliwat luwih jembare banyune putih la nana ing pinggiring segara iku malaikat sawiji pitung laksa sirahe kang sirah sawiji pitung laksa rarahine kang rarahi sawiji pitung laksa cangkeme kang cangkem sawiji pitung laksa pujine maring Allah taala kang satengah puji mangkene tasbehe “subhana khalaqul adzimi subhana ahjabubiqauli subhanamusalallahu alaihi wasalamirul arhamullah” gawene malaikat iku adus nang segara iku sadina-dina ora lahuri kang awake lamon mantalaihi salam den kibaraken sawiwine iku banyune kang tumetes saking elare iku dadi malaikat saban-saban tetes sawiji dadi malaikat sawiji ingkale padha amaca tasbeh mangkene “subhanalilahima adzamu fainaka sayidi maala subhana sayidi rahmukalikhalqika subhanaka sayidi maadabika ala khalqika” sawuse liwat isun saking iku aningali isun ing malaikat sawiji alungguh ing korsi la nana malaikat iku papat rarahine sawiji rarahi manusa kapindho lembu kaping telu rarahi singa││
 47. ││kaping pat rarahi jaran kabeh iku padha amuji ing allah subhanahu wataala kang rarahi manusa iku mangkene tasbehe “subhana izaila atahiwaman or daka atikawadzuriyatahu” kang rarahi lembu mangkene tasbehe “subhanaman tusabihu lahu thuyurifi auqariha subhanaman tasabahalahu wauhusyafina wajiha” kang singa mangkene tasbehe “subhanaman taalimi bighairi taali subhana khairaja ma filbarri wabahri” kang rarahi jaran mangkene tasbehe “subhanaman tasabaha hala kalamujamain” sawuse liwat isun saking iku atetemu kalawan malaikat kayah kaliwat luwih kayahe orana kang weruh kayahe aging Allah subhanahu wataala kang angawikani lan padha angabakti ing Allah taala malaikat iku kabeh abagi-bagi tingkahe awane angadheg ana kang rukung ana kang asujud ana kang alungguh eshap maeshap orana kang weruh ing kayahe eshape anging Allah subhanahu wataala kang angawikani ingkale padha sowawangan amaca tasbeh satema saking malaikat iku kabeh mangkene tasbehe “subhanaman yarjuhu quhala iqalilitifaqiha” sawuse liwat isun││
 48. ││saking iku atetemu kalawan malaikat sawiji alungguh ing korsi kaliwat luih gedhene malaikat iku sukune sasisi ana ing masyrig kang sasisi ana ing mangrib lan rowange iku malaikat pitung laksa pangulune ingkale padha amaca tasbeh mangkene tasbehe “subhanaquduun robunawarabbu malaikati waruhi subuhun qudusun lirabilalamin subhana mustajrimin khalqihi fallasyaumatarahu subhanasamiul alim”  atakon isun ing Jabarail arane malaikat iku angucap Jabarail “ya Muhammad puniku wastane Malaikat Israfil geya tuwan asung salam” nyata gelis-gelis isun iku awe salam nuli den jawab salamisun iku sarta ajawatangan kalawan isun “ya Muhammad kaliwat luwih nugrahaning Allah ing tuwan orano nabi kang wineruhaken ing kagunganing Allah subhanahuwataala kang liyan saking tuwan mangsa Adam teka ing mangkin amung tuwan” ││
 49. ││maka nuli den serahaken isun iku dening Jabarail maring Malaikat Israfil lan nuli kandheg Jabarail iku inggon iku nuli angucap isun “ya akhi Jabarail kalapun tuwan kandheg hamba ora tuwan apisah kalawan tuwan” angucap Jabarail “ya Muhammad boten kongang hamba angetutake ing tuwan sampun dhateng ing wawangen hamba” Malaikat Israfil kang angluntekaken ing tuwan nuli den gawa isun dening Isrofil liwat isun saking iku anemu isun ing segara geni kaliwat luwihgedhene ombake murub muntab kaya gunung anamber-namber kadi gelap nyata isun iku gumeter ora duwe banyu sangeting apes awak isun nuli angucap Israfil “ya Muhammad sampun tuwan wedhihi tuwan tanahaken manah tuwan aningali ing karyaning Allah taala” nyata eling isun saking iku anemu isun ing segara kaliwat luwih irenge apeteng ing segara iku lan pira-pira malaikat kang padha angidheri ing segara iku lan pira-pira malaikat padha ing segara iku lan pira-pira tanpa wilangan anging Allah subhanahu wataala kang uninga ing││
 50. ││akehe lan padha sanget pujine ing Pangeran amaca tahlil lan tahmid kang gemuruh sewarane mala-mala sun arani qiyamah saking sangeting peteng pangralaihi salamunisun manusa kabeh wus padha mati nyata atakon ing Israfil “ya Muhammad segara puniku segara Rarahi wastane kang ahisi pari-pari malaikat tanpa wilangan lan segara punika piitu kehe ingkale sami kebek dening malaikat amuji ing Allah taala ambaning segara punika kang sawiji saking Masyrig dateng dhateng Magrib jerone pan samono uga” sawuse isun liwat saking lahutan peteng anemu isun ing padhang kaliwat luwih jembare orana kang weruh ing watese iku anging Allah taala kang ngawikani lan ahisi malaikat pira-pira orana kang weruh ing kayahe anging Allah taala kang ngawikani lan padha amuji malaikat iku kabeh ing Allah taala padha angabakti ing Allah ingkale abagi-bagi tingkahe lan abagi-bagi warnane ora kuwasa hamba yen awartakena││
 51. ││ing wijine lamon sun wartakena ing wartane isining antaraning langit sawiji-sawiji yekti entek umurisun kang sun wartakaken ora entek sawuse iku isun ing dhindhing Jalal tegese lalangse lan ana kehing lalangse iku sapuluh pangkat kang sapangkat iku kandhele awatara lelakon limangatus tahun antarane pon samono uga lemahe iku mutiyara kang saweneh lemahe emas ana kang alemah maka abagi-bagi lemahe iku sakabehe iku padha cahya nalika ing teka isun ing dhindhing kang kapisan anguwuh Malaikat Israfil ingkang ajaga lalangse “he Malaikat Muqarab bukaken lalangse iku” angucap kang atunggu lalangse “sapa iku” sumahur Israfil “hamba Israfil” takon maning kang jaga iku “apa gawe tuwan” ngucap Israfil “gawe hamba anggawa kakasihing Allah subhanahu wataala Nabi Muhammad shalalualaihisalam” apa ingandikan Nabi Muhammad” nyata gelis-gelis den buka lalangse iku nuli manjing isun iku sarta Malaikat Israfil ingkale kanthi tanganingsun││
 52. ││dening Israfil nyata kang tunggu lalangse iku “ya Israfil sapa rowang tuwan iku kaliwat becike wadane lan mencorong cahyane” angucap Israfil “ya Malaikat Muqarab iya iki Nabi Muhammad kakasihing Allah subhanahu wataala kang sinurat asmane ing lawang lalangse iki” nuli den cekel tangan isun dening Malaikat Muqarab ingkale angucap ingisun “ya Muhammad kaliwat luwih nugrahaning Allah subhanahu wataala dhateng tuwan orana nabi linewih liyan saking tuwan” nyata ngucap Israfil ingisun “ya Muhammad sampun tuwan ucul asta tuwan kalawan hamba” nuli angucap malaikat kang jaga lalangse “ya Muhammad boten kongan tuwan angluntekaken Israfil maring lalangse puniki” nyata ucul tangan isun saking iku den gawa dening malaikat iku ingkale den kanthi maka aningali isun ing takdiring Allah subhanahu wataala kang ana ing antaraning dhindhing kapisan teka ing dhindhing kapindha kaliwat luwih││
 53. ││legane lan abagi-bagi warnane ingkale padha acahya ora kuwasa hamba anurat ing wijine pakaryaning Allah taala maka liwat isun saking iku teka isun ing dhindhing kapindha maka nuli anjaluk lawang malaikat kang anggawa isun iku maring malaikat kang atunggu lawang iku maka sumahur kang atunggu lawang “sapa anjaluk lawang iki” sumahur malaikat kang anggawa ingisun sabdane “isun malaikat kang ajaga lawang dhindhing kapisan anggawa Nabi Muhammad shalahualaihisalam kakasihing Allah taala” sumahur ingisun sabdane “atut yen Nabi Muhammad angadikan dening Allah taala” maka nuli gelis den wengakaken lawange iku nuli den ulungaken tangan isun dening malaikat kang anggawa ingisun nuli gelis den tanggapi tanganisun iku dening malaikat iku kang anyekel ing tanganisun maka aningali isun ing kagunganing Allah taala kang ana ing antaraning dhindhing kapindho tumeka ing dhindhing kaping telu iku luwih││
 54. ││legane lan luwih abagi-bagi ing warnane saking kang dhihin maka liwat isub saking iku teka isun ing dhindhing kaping telu tingkahe malaikat iku anggawa ingisun apa kaya tingkahe malaikat kang dhihin maka isun teka ing dhindhing kaping pat lan ing dhindhing lima lan dhindhing kaping nem kaping pitu kaping wolu kaping sanga kaping sepuluh pon mangkana uga tingkahe anggawa ingisun dene Allah kang andadekaken ingisun nekakaken uga ingisun ing lalangse kang kaping sepuluh maka awak ingsun iku gumeter saking sanget wedi ingisun ing Pangeran aningali kagunganing Allah subhanahu wataala nuli angucap malaikat kang anggawa isun “ya Muhammad sampun tuwan gumeter tuwan tetepaken manah tuwan aningali kagunganing Allah” nyata meneng isun sasanget antepaken atinisun sawuse iku aningali isun ing malaikat iku pira-pira malaikat padha angiringaken orana kang weruhing kayahe anging Allah taala kang angawikani maka angucap malaikat iku ingisun “ya Muhammad Parmanullah taala││
 55. ││tuwan linggiya ing malige puniki” nyata munggah isun ing malige iku alungguh nuli den gawa isun dening malaikat iku den iring dening malaikat iku kabeh lan sakehe unen-unen iku padha angering orana ing dunya iki unen-unen kang kadya mangkana dening kaliwat luwih gaibe takdiring Allah taala saking sangeting wedinisun ing Pangeran atemah lali isun sasanget sawuse isun teka isun ing Hadharatul Allah atinisun kaliwat luwih apadhang maka sapatingalan isun kalwan Allah taala maka banget suka cingtane atinisun amiharsa isun ing pangandikaning Allah taala ing dalil Quran “zabafuadu mara amin ayati qubra” tegese ora nyiwak barang kang den tingali dening ati iku sakehe tandhaning Allah taala ingkang agung nuli den cekel tangan iun dening Malaikat Muqarab den lungguhaken isun ing korsi Allah taala angandika ingisun “ya habibi ya ralaihi salamululah” nuli gelis-gelis isun iku ajawab “labaika aidaka baina yadaika” ││
 56. ││tegese hamba kawula tuwan wonten ngayunane tuwan nuli gelis-gelis isun iku angaturi salam ing Pangeran isun “atahiyatul mubarakatu shalawatu thayibatulillah” tegese Allah kang langgeng kang aweh berkah kang abecik kang sinembah ing dalem limang waktu kang sinebut ujar “la ilaha ilallah” maka Allah subhanahu wataala aparing salam ingisun “saamun alaika ayuhanabiyu warahmatullahi wabarakatuhu” tegese sira salamet ingatusira eling-eling nabi kang pinaringan barkah nuli Malaikat sira kang Muqarab iku kabeh awe salam “salamun alaina waalaibadillahishalihin” tegese salamet sira kabeh kalawan sakehe wong kang shaleh-shaleh nyata gelis-gelis angucap isun “asyaduanlailakailallah” tegese isun angaweruhi satuhune orana Pangeran kang sinembah kalawan saka benere kang wajib anane anging Allah taala maka Parmanullah taala “waashaduanna Muhammadar Rasullulah” ││
 57. ││tegese anyakseni satuhune Nabi Muhammad iku utusaning Allah kawulaning Allah kakasihing Allah nuli maca malaikat iku kabeh “allahuma shaliala Muhammad wala ali Muhammad” maka Allah aparing nugraha ingisun sangang ewuh ilmu kang telung ewuh iku den sakarepaken anurukaken pisan-pisan anging ingatasisun maka sawuse iku angandika Allah subhanahu wataala ing Malaikat kang Muqarab “he Malaikat Muqarabin gawanen kakasih isun Muhammad maring Israfil lan Jabarail kon anggawa maring sakmaring saka sawarga kang dadi panggonane kakasih isun Muhammad lan kang maning panggangone umate sakabehe” maka nuli gelis-gelis Malaikat Muqarabin iku nyekel ing tangan isun ingkale den gawa isun tumurun saking pangayuning Allah taala maka sawuse liwat saking aningali isun ing malaikat arupa ula arane malaikat││
 58. ││Hayatul Kubra ingkale angringkel ana ing Arasyullah sawiji sewuh ringkelan tatapi ula sawiji ugalan ana sirahe iku kang sirah sawiji sewuh rahine kang rarahi sewuh cangkem sawiji sewuh ilate kang ilat sawiji sewuh pujine ing Allah taala kang sawiji pujine mangkene tasbehe “subhanamanih tajaba bijabarutihi ankulikhalqihi fala syaiuntaaru” maka angucap Malaikat Muqarab ingisun “ya Muhammad tuwan rukukaken tasbehe ula puniku ing umat tuwan supaya luput ing sakahe panca bayaning sakehing kewan” maka liwat isun saking iku tetemu maning isun kelawan Malaikat Jabarail lan Malaikat Israfil ingkale taksih ana ing panggonane maka nuli gelis-gelis isun iku awe salam ing karone iku lan nuli den jawab salami sun dening karone iku maca shalawat karone iku ingisun “Allahuma shaliala Muhammad wala ali Muhammad” nuli angucap Malaikat kang Mukaqara maring Malaikat Israfil lan maring Jabarail sarta anerahaken ing tangan││
 59. ││isun maring Israfil “ya Jabarail Parmanullah taala ing tuwan karo iki Muhammad shalahualaihisalam tuwan gawa ing sawarga kinon aningali ing sakehe sawarga” maka nuli gelis-gelis Malaikat Israfil iku ananggapi ing tangan isun den gawa isun dening malaikat karone iku maring sawarga ing kale gelis-gelis sakedhap netra pon ora tumuli teka ing lawang sawarga maka malaikat Jabarail anguwuh-uwuh ingkang atunggu ing lawang “he Ridwan bukaken lawang iki” sumahur Ridwan “sapa anjaluk lawang iku” sumahur Jabarail “isun Jabarail lan Israfil” maka gelis-gelis den buka lawange iku nuli manjing Malaikat Jabarail lan Israfil iku sarta isun angucap Ridwan “ya Jabarail sapa rowang tuwan puniku kaliwat luwih eloke wadane lan mencorong cahyane” nuli ngucap Jabarail lan Israfil “ya Ridwan iki nabi kakasihing Allah taala kang sinelir saking nabi kabeh kang tinulis asmane ing sakehe lawang sawarga” maka nuli gelis-gelis awe salam ingisun sarta ajawatangan kalawan isun ingkale││
 60. ││Ridwan iku ingisun “ya Muhammad kaliwat nugrahaning Allah subhanahu wataala dhateng tuwan orana nabi kang linewih saking tuwan” nuli angucap isun Alhamdulillah nuli amaca tasbeh Ridwan iku mangkene tasbehe “subhanakhaliqil adzim subhanakirim alkaram subhanamujiru miman daalu jannatinaim” maka sun tingali Malaikat Ridwan iku rowange limang laksa malaikat pangulune kang sapangulu limang laksa rowange ingkale padha amaca tasbeh kaya tasbehe Ridwan maka liwat saking iku aningali isun ing sawarga ingkale luwih apik ora kuwasa isun yen turu ing warnane sawijine nedyane salawase isun panutur ing warn ane isining sawarga pon mangsa tutunggal paningal isun ing jroning sawarga iku malige ahewuh alaksan akethen orana kang weruh ing akehe lan ing parhane ing akehe anging Allah subhanahu wataala angiwikani ing akehe lan liwat luwih pelage lan cahyane││
 61. ││sategah malige kang kinarya iku kutiyara aputih abang ana kuning ana kang ijo satengah malige kang kinaryo jumanten kuning ana abang ana ijo ana putih abagi-bagi ingkang kinarya ingkale padha manjur cahyane lan satengah malige iku kang kinarya manikem putih ana kuning ana abang ana ijo ingkale abagi-bagi cahyane lan abagi warnane saweneh ana tahanana kang pinatik kalawan sakehe sosoca kang kadi-kadi kaliwat ing ajaib isun aningali lan ing jerone malige sawiji iku pitung laksa bilik ingkale oranana cahyane kang satengah bilik ana cahyaning emas ana cahyaning selaka kang ana kadi manikem ana kang jumanten anawa ratna abagi-bagi cahyane ing jeroning bilik sawiji iku pitung laksa kanthil lan ingamparan kathil iku kalawan para widadari ing luhuring kathil sawiji iku pitung laksa widadari ingkale abagi-bagi cahyane satengah widadari iku cahyane ana kang kadi srengenge ana kang kadi wulan kang kadi lintang dene kaliwat││
 62. ││luwih apadhang cahyane sawarga lan lemahe ing sawarga iku ngambar kasturi kaliwat luwih arum ambune lan sukete iku kang kumaka rikile iku mirah manikem jumanten mutiyara ingkale padha mancorong cahyane maka liwat isun saking iku aningali isun ing wiwitan saiji kaliwat luwih gedhene lamon angerapena ing jaran kang luwih banget pelayuine angideri ing kayu iku pitung ewuh tahun pon ora kahideran lan cahyaning kayu iku emas lan epange iku oranana cahyane satengah epang ana kang emas ana kanh selaka ana kang mutiyara jumanten ana manikem lan godhinge iku lamun ta runtuha salembar ing dunya iki yakti katutupan lan wohe iku kaliwat luwih akehe lan oranana rupane akare mencorong cahyane nyata atakon isun ing Jabarail alaikihi salam “kayu apa iku arane lan ewohe iku sapa ingkang mangan” angucap Jabarail “ya Muhammad││
 63. ││shalahualahisalam puniku Syajaratul Muntaha ingkang mangan uwohe punika sakehe umat tuwan kang maning sawarga umat tuwan kang mukmin kanga nut ing pangandikaning tuwan lan ing tabiat tuwan lan ingpanggawe tuwan” ya akhi Jabarail kadi punapa tingkahe umat hamba amangan uwohe kayu punika pon liwat luhure” angucap Jabarail alaihi salam “ya Muhammad shalahualaihisalam lamon akarep wong sawarga amangan barang kang den karepaken kayu puniku tumiwing uwohe ana ing ngarepe kanga rep amangan dhindhing inan padha mlaku pinangan dening wong sawarga kang amangan uwohe iku langkung nikmart ladat rasane” maka liwat isun saking iku anemu isun ing bangawan sawiji kaliwat luwih gedhene lan banyune iku aputih luwih saking banyu susu lan rasane iku manis luwih saking manis luwih saking madu lan pira-pira kali kang nuruhi bangawan iku ingkale warna-warna cahyane satengah kali iku cahyane kadi mutiyara ana kang kadi jumanten ana kang kadi manikem pelag-pelag warnane nuli takon isun ing Jabarail alaihi salam “bangawan apa││
 64. ││wastane lan punapa gawene” angucap Jabarail “ya Muhammad shalahualaihisalam bangawan punika wastane bangawan Tasnim badhe nginume titiyang sawarga rahose nimat ladat” liwat saking iku aningali isun ing telaga kaliwat luwih jembare lan luwih bening banyune rasane iku luwih manis saking madu babatu ing telaga iku watu mirah sinelan selan jumanten lan manikem kaliwat luwih pelage warnane lan susukete iku kungkuma lan kasturi kaliwat luwih arume ambune ing pinggiring telaga iku pira-pira malige lan luwih pelag warnane nuli takon isun ing Jabarail alai salam “telaga punapa iku wastane” angucap Jabarail “ya Muhammad shalahualaisalam telaga punika wastane Kautsar parantose adus umat kang maning ing sawarga” maka sawuse iku nuli sun den gawa metu dening Israfil lan Jabarail alai salam nuli amemekas Malaikat Ridwan ingisun “ya Muhammad ya Nabi Allah tuwan wartakena ing umat tuwan ing tingkah tuwan aningali sawargi amarullah dalem Quran” ││
 65. ││angucap isun “insya Allah he paman Abas” lamun den bagiya sawarga puniku wus bagi kang sabagi pon ora kuwasa hamba amartakaken ing sakabehe maka Israfil lan Jabarail iku anerahaken ingisun maring Malaikat Muqarabin lan den gawa isun maring Hadratullah takdiring Allah taala lali ing dhirinisun sasangat teka isun ing Hadhatullah atinisun apadhang nuli amiharsa isun ing pangandikaning Allah taala “ya habibi yaw us aningali ing sawarga isun” matur isun “ya rabbi ya maulai ya sayidi sampun hamba ningali ing agungan tuwan sawargi” maka Parmanullah taala “ya habibi iya iku ingbesuk panggonira lan panggone para nabi kabeh lan kabeh sakehe wong kang mukmin” Parmanullah taala ing Malaikat Muqarabin “gawanen kakasih isun Muhammad maring Malaikat Israfil lan Jabarail kon gawa maring neraka kon andeleng wawangunan ana ing neraka” maka nuli den cekel tanganisun dening Malaikat Muqarabin den gawa tumurun maring Israfil lan Jabarail maka tinemu malaikat karone iku takseih ana ing panggone nuli││
 66. ││gelis isun awe salam maring karone iku nuli den jawab isun dening karone iku lan padha amaca shalawat ingsun “allahuma shaliwasalim ala Muhammadin waala ali Muhammad” nuli angucap Malaikat Muqarab “Parmanullah taala ing tuwan Muhammad shalahualaihisalam gawaha ing neraka kinon aningali wawangunan kang ana ing neraka” sarta den serahaken tangan isun lan gelis-gelis Malaikat Israfil lan Jabarail anampani ing tanganisun lan nuli den gawa isun iku tumurun saking langit kaping pitu teka maring wekasaning bumi kaping pitu maka ningali isun ing lembu sawiji sungune iku ping pitung ewu kehe ingkale padha anyangga ing bumi lan angidhek lembu ing watu la nana watu iku numpang ing gigiring iwak lan iwak iku ana ing dalem banyu lan banyu iku kalaihi salamangga dening hawa lan hawa anyangga dening peteng maka liwat isun saking iku teka isun ing lawang neraka maka Jabrail alaihi salam anguwuh-uwuh ingkangf atunggu lawang “ he Malaikat Zabaniyah wengakena lawang iki” sumahur Zabaniyah “sapa ing││
 67. ││jabaning lawang iku” angucap Jabarail “isun Jabarail ingutus dening Allah subhanahu wataala” nuli gelis den buka lawange iku nuli manjing Jabarail iku sarta isun angucap Zabaniyah “ya akhi Jabarail sapa rowang tuwan puniku kaliwat luwih elok wadane mencorong tembe ningali cahya kang kadi punika” angucap Jabarail “he Zabaniyah apa ora siraakaweruhi Muhammad shalahualaihisalam iku linewih saking nabi kabeh iya iki kakasihing Allah subhanau wataala kang tinulis asmane ing skehing lawang langit lan sakehing lawang sawarga” nuli gelis-gelis malaikat iku awe salam ingisun sarta den cekel tanganisun iku den ambungi nusli sun jawab salame iku lan angucap Zabaniyah iku ingisun “ya Muhammad kaliwat luwih nugrahaning Allah taala dhateng tuwan” nuli angucap maning Zabaniyah iku ing Malaikat Jibril “ya akhi kulapun kakasihing Allah subhanahu wataala tuwan bakta meriki” ngucap Jabarail “Parmanullah taala kinon aningali ing warna-warnaning isen-isen││
 68. ││ning neraka” maka liwat isun saking iku aningali ing pangkat pangkating neraka la nana iya neraka iku ptung pangkat neraka Jahanam neraka Sangir neraka Huttamah neraka Hanam neraka Jahim beraka Qariah neraka Hawiyah kang pangkat sawiji iku ahisi pira –pira umah oranana kang weruh ing akehe anging Allah subhanahu wataala kang angawikani kang sawiji umah ahisi wisa pira-pira wisa kang mandi lamon den tetesena ing dunya iku satetes yakti mati kabeh isining dunya iku kang satengah umah ahisi sato gigilani ana kabeh ing kono gedhene sagajah-gajah kebeh iku jinising geni sawe muntab-muntab amemedeni nyata isun iku gumeter ora kuwasa obah saking sanget wedinisun nuli gelis den cekel tanganisun dening Jabarail sarya angucap ingisun “ya Muhammad sampun tuwan wedhi tuwan tetepaken manah tuwan” nyata sun tetepaken atinisun dadi ilang wedinisun kang satengah umah ahisi gagaman pira-pira gagaman oranana rupane ingkale landhep-landhep amemedheni││
 69. ││kabeh iku api neraka satengah ana umah iku ahisi balenggu ana gadha ana pukul abagi-bagi oranana rupaning siksa iku ingkale gedhe-gedhe lamon den kumpulena sakehe wesi ing alam dunya iki den gaweya siksa kang sangat lara iku mangsa dadiya saking gedhening siksa iku maka liwat isun saking iku aningali ing wiwitan sawiji kaliwat luwih gedhene la nana uwohe kayu iku kaya endhasing babi lan godhonge iku alandhep luwih saking landheping pedhang tohok tumbak keris nyata takon isun ing Jabrail alaihi salam “kajeng punapa iku wastane” angucap Jabarail “ya Muhammad shalahualaihisalam kajeng punika wastane kajeng Zakum uwohe dados panganane tetiyang neraka lamon amangan uwohe kajeng puniki dados geseng amberol wetenge wong puniku wohe punika api neraka kaya kang kasebut ing dalem Quran “inna syajarataraqum thaamul asyim” liwat saking iku aningali ing sawiji kaliwat luwih gehde banyune nanawuk awor uler api neraka││
 70. ││ambune kaliwat luwih amis abacin nyata atakon isun ing Jabarail alaihi salam “bengawan punapa iku wastane” angucap jabarail “ya Muhammad shalahualaisalam bangawan punika dados inume tetiyang kang wonten ing neraka lamon anginum wong kang wonten ing neraka ing toya punika ajur wetenge dados nanawuk toya punika api neraka lamon den tetesena banyuning bangawan punika satetes ing dalem dunya yakti lebur isining dunya punika dados lahutan bengawan punika kasebut ing dalem Quran “inna ladaina ankalan wajahiman wathaaman zaghusatin waadaban aliyan” he paman Abas abagi-bagi hamba aningali siksa ing dalem neraka ora kuwasa hamba angucapaken ing wiji-wijine warnaning siksa” ingkang apangkat den bagiya sapuluh abagi kang sabagi wong ora kuwasa hamba angucapaken saking agunging warnaning siksa lan atakon hamba ing Jabarail alaihi salam “ya akhi Jabarail ing pundi parnahe nyawane sakehing kapir” angucap Jabarail alaihi salam “ya Muhammad shalahualaihisalam ing sahandhaping bumi ingandhap││
 71. ││pisan karsa tuwan aningali parnahe nyawaning kapir” maka ngucap “hamba ora kuwasa hamba aningali nyawaning kapir kerana wus titipaken ing dalem neraka” maka nuli hamba den gawa metu dening malaikat karone iku saking neraka den gawa munggah maring langit den serahaken maning Malaikat Muqarabin nuli gelis-gelis anyekel Malaikat Muqarabin iku ing tanganisun nuli den gawa ing Hadharatullah nyata teka hamba ing pangayunaning Allah sarya matur hamba ing siksaning Allah asujud hamba ing pangayunaning Allah sarya matur hamba ing Allah “ya rabi ya mauli ya syayidi ya rabbalalamin tuwan tebehana kawula saking sakehe siksa kang sampun hamba tingali” maka Parmanullah taala “ya Muhammad kakasih isun orana sakehing siksa iku ing sira lan umatira lamon ana umatira iku angimanaken ingisun lan ing sira” maka amuji alhamdullilah maka Parmanullah taala “ya kakasih isun wartakena ing umatira barang kang sira tingali sakehe pakaryanisun lan agaweya pangabakti shalat ingisun seket││
 72. ││waktu ing dalem sadina sawengi lan puwasaha telung wula ing dalem satahun sira lam umatira” maka nuli gelis-gelis sujud isun ing ayunaning Allah matur ing Allah aubhanahu wataala “ya rabi ya maulai ya syayidi boten kuwasa hamba kalayan umat hamba angabakti sapunika” maka Parmanullah taala “ya Muhammad kakasih isun kongkonen umatira ashalat limang waktu ing dalem sadina sawengi lan puwasa ing dalem satahun” nuli tangi isun saking sujud isun karasa kawasa anglakoni shalat limang waqtu puwasa salama sawulan ing dalem satahun maka aningali isun ing tasbeh kang tinulis Arassullah mangkene unine “subhanamaliki jabbari subhana wahidilqahari subhana azizulghafari subhanakari mussattari subhana kabirul mutta ali subhana khaliqullaili wannahari subhanalazi lanyazal walayana” maka Parmanullah taala “ya Muhammad weruhana ing umatira atasbeh kang sira tingali kang ana ing Arassulah iku supaya sun apura sakehe││
 73. ││dosane” maka nuli matur isun ing Allah “yarabbi ya maulai ya syayidi punapa tingkah kawula lan umat kawula ing dalem dunya klang dados karidha tuwan” maka Parmanullah taala “ya Muhammad wong kang anerahaken awake ingisun ing barang panggawene lan pangucape iku kalewihanisun karidhanisun tatapi aja gawe nganiyaya ing padha-padhaning umat lan aja wedi den kaniyaya dening padhaning umat iku wong kapir ingisun” maka nuli sujud isun ing Allah anenedha muga-muga den olehe ing dunya maka Parmanullah taala ing malaikat Muqarabin “gawanen tumurun kakasih isun Muhammad maring Israfil lan Jabarail” maka nuli gelis-gelis den cekel tanganisun dening Malaikat Muqarab den gawa tumurun isun saking Hadharatullah maka aningali isun ing malaikat kayah ora karuan wiwilangane sakabehe iku amaca tasbeh mangkene tasbehe “sybhanadayimun qayimun subhanahayal qayyumu subhanal alil subhanallahi wabihamdih” maka liwat isun saking iku sakedhap netra pon ora nuli teka││
 74. ││isun ing dhindhing-dhindhing ingisor atetemu isun kalawan Malaikat Israfil nuli gelis uluk salam ingisun sarta gelis cekel ing tanganisun nuli sun jawab salame iku nuli Malaikat Muqarabin iku angucap “akhi Paemanullah taala ing tuwan kakasihing Allah Nabi Muhammad shalahualaihisalam kang linewih saking nabi kabeh tuwan gawaha tumurun ing dunya malih kalawan Jabarail” maka Malaikat Muqarabin iku amaca shalawat ingisun “allahuma shaliwasalim ala sayidina Muhammadin waala ali Muhammad” maka nuli tumurun isun sarta Israfil sakedhap netra pon ora nuli teka isun ing langit kaping pitu atetemu isun kalawan Jabarail nuli uluk salam Jabarail iku ingisun nuli sun jawab salame iku tumurun isun sarta malaikat karone iku sakedhap netra pon ora nuli atetemu isun kalawan Nabi idris alaihi salam lan Nabi Nuh alaihi salam ing langit kaping nem padha awe salam ingisun nuli sun jawab salame karone iku nuli maca shalawat karone iku ingisun liwat saking││
 75. ││iku nuli atetemu isun kalawan Nabi Ibrahim lan Nabi Ismangil lan Nabi Isa lan Nabi Yakub lan Nabi Luth alaihi salam ana ing langit kaping lima padha uluk salam nabi iku ingisun nuli sun jawab salame nabi iku kabeh nuli maca shalawat nabi iku kabeh ingisun “allahumashali wasalim ala Muhammadin waala ali Muhammad” liwat isun saking iku atetemu malaikat mauti angulungi salam ingisun sarta amarani ingisun ajawatangan kalawan ingisun maka sun jawab salame iku nuli ngucap Malaikat mauti “ya Muhammad tuwan weruhaken ing umat tuwan tasbeh kang tuwan tingali ing Arasullah supaya olih rahmatullah ing dalem aherat” maka tumurun isun saking iku atetemu isun kalawan Nabiyullah Musa alaihi salam ing langit kaping pat awe salam ingisun maka gelis-gelis isun iku anjawab ing salame iku nuli angandika “ya Muhammad habibullah tuwan mandhega sasangat” nyata isun iku mandheg sarta ajawatangan kalawan isun nuli takon ingisun “ya habibullah tuwan ingandikan dening Allah││
 76. ││subhanahu wataala kaparentah punapa” maka atur isun “hamba kaparentah shalat ing dalem sadinten ping seket kalawan puwasa tigang sasi satahune nunten hamba sujud ing Allah subhanahu wataala matur boten kawasa hamba kalayan umat hamba angabakti sapuniku nunten Parmanullah taala dhateng hamba ya Muhammad konen umatira iku ashalat limang waqtu ing dalem sadina sawengi lan puwasa sawulan ing dalem satahun maka hamba sanggupi karahos kawasa umat hamba angabakti sapuniki” maka habiyallah Musa alaihi salam iku amaca shalawat ingisun “allahumashali wasalim ala Muhammad waala ali Muhammad” nuli takon isun ing Nabiyullah Musa alaihi salam “wonten pundi anggenipun sakehing para nabi kang sekethi kali laksa kawan nambang” nuli tumurun isun saking iku atetemu kalawan Nabi Dawud lan Nabi Yusub ingkale padha awe││
 77. ││salam ingisun nuli gelis-gelis sun jawab salame iku kabeh maka nuli amaca shalawat nabi iku kabeh ingisun “allahumashali wasalim ala Muhammad waala ali Muhammad” maka metu isun saking langit kapisan nuli angucap Malaikat Jabarail “ya Muhammad tuwan titiha malih Burak punika” maka sun tingali Burak iku den cekel kundhaline dening Malaikat Jabarail lan Malaikat Israfil iku wis anyekel ing aba-abahe maka sun tunggangi Burak iku ingkale suka-suka nuli angucap Jabarail “ya Muhammad tuwan tumedhak mangke ing Betal Muqadas” maka nuli den kibaraken isun dening Burak kaya kilat mala-mala ora weruh isun ing dhirinisun nuli angucap Jabarail “ya Muhammad tuwan hambila waqtu ashalat tuwan kalih rekangat salam” maka nuli awudhu isun nuli isun iku shalat kalih rakangat salam││
 78. ││bada shalat metu sun saking Betal Muqadas ingkale lumaku bahe maka nuli anemu ing aumah kayah lan wonge iku taqwa lan padha suci maka atakon isun “qome sapa iku kabeh” maka ajawab wong iku “hamba puniku qome bagendha Isa alaihi salam” maka isun iku akon ing wong iku kabeh syahadat ingisun nuli takon wong iku kabeh ingisun “sapa sinten tuwan” ujarisun “isun Nabi Muhammad shalahualaihisalam utusaning Allah subhanahu wataala” maka nuli angucap wong iku kabeh ing syahadat “asyaduanla ilaha illalah wasyahuduanla Muhammad rasullah” maka nuli isun iku anunggang Burak malih den kibaraken isun iku kaya kilat sasangat teka ing Mekah nuli den udhunaken ing umahe anak Abi Thalib sawusing mudhun isun saking Burak iku nuli munggahisun ing paturonisun malebet isun alungguh taksih enget nuli isun lungguh malih angucap Burak “ya Nabiyullah sampun tuwan lali jangji tuwan kalawan hamba” ngucap isun “insya Allah taala” maka Burak iku amit aingisun││
 79. ││kaya-kaya ora enak atine apisah kalawan isun maka Malaikat Jabarail kawon ashalat ingisun nuli ashalat isun rong rakangat salam mala Malaikat Jabarail lan Israfil iku pamitan ingisun lan sartane malaikat iku kabeh ingkale padha awe salam sarta maca shalawat ingisun maka nuli gelis-gelis isun jawab salame iku kabeh angandika bagendha Abas radiyallahu kalaning angandika Nabi Muhammad shlahualaihisalam anyaritakaken ing lakune tatkala ingandikan dening Allah subhanahu wataala ana wong sawiji qome Nabi Israfil ana ing jeroning Masjidil Haram angrungokake ing pangandikaning nabi tetkala mikraj maka wong iku ing jerone atine ora percaya mangsa temene sakahe pangandikan iku pon kesahe ora suwe maka nuli tumurun wong iku saking Masjidil Haram nuli maring pasar anemu wong adol manuk nuli den tuku manuk iku den gawa mulih ing umahe nuli angucap ing rabine wong wadon “iki manuk matengana lan sekul age││
 80. ││matengana isun angelih mangan den gelis-gelis isun arep adus dhihin” nuli lunga maring telaga anedya adus satekane ing telaga nuli ucul-ucul panganggo den selehaken ing pinggir telaha nuli adus agelem sajeroning angelem angrungu suwara kaya gelap maka kaget wong iku nuli timbul den tingali dhirine iku dadi wadon la nana iya ing desa liyan maka nuli ana wong lanang sawiji liwat ing pinggiring telaga den tingali ing telaga iku ana wong wadon ingkale ayu rupane nuli den ampiri wadon iku den takoni “he wadon sira wong ngendi sira iki lan apa gawenira iki ana telaga” maka wadon iku ora kuwalaihi salama jawab saking wirange aningali wong lanang iku saking sanget birahine wong lanang iku ing wadon maka den ulungi tangi wadon iku den entas digawa mulih ing umahe lanang iku dianggo rabi saking takdiring Allah taala parangan wadon iku pirang tahun olihe lagi teka ing anak-anak ping lima nalika iku wong wadon iku abali maring telaga anadya adus keramas││
 81. ││nuli angelem sajeroning angrungu suwara kang kaya dhihin nuli kaget bareng timbul awake iku dadi lanang maning dastar kulambine taksih ana ing pinggiring telaga maka gelis-gelis mentas nuli mulih katemu rabine lan during mateng sekule lan manuke during den olahi nuli angucap lakine iku mulane wong wadon iku “matengi sekul teka suwe temen” maka sumahur rabine “sakarepe kang kasrengen lamon iya arep kaserengan nangi isun ora gape nyata pira suwene wong lanang lunga adus sanalika lagi pon ora wus bali maning” maka nuli angucap lanang iku ing jerone atine baya mangkono tingkahe Nabi Muhammad shalahualaisalam ingandikan dening Allah taala isun lunga sanalika pon ora maring telaga den wehi pangrasan dadi wadon nuli lagi pisan pirang tahun kalakone duwe anaka lilima bareng abalining umah wong wadon bebethel during mateng dadine caritane Rasulullah shalahualaihisalam iku bener maka nuli gelis-gelis wong iku abali maning Masjidil Haram marek maring Nabi Muhammad││
 82. ││shalahualaisalam nuli sujud ing ayunaning nabi sarta tobat maka nuli angandika Rasulullah shalahualaihisalam “ya qom Nabi Israfil apa mulane tobat ingisun” maka nuli matur wong iku “tuwanku hamba munapek ing tuwan kakining tuwan angandika sarawuhipumn mikraj manah hamba boten percaya sareng manuk hamba ing sompok kenging paleme” den tutur salaku-lakune wong iku lagi ana ing telaga nuli angetokaken wong iku ing nabi angucap wongiku “satuhune cariyos puniku leres anut hamba ing tuwan satuhune tuwan nabi kakasihing Allah taala kang sinelir sakehing para nabi sedaya”│wong iku amaca syahadat “asyahaduanla ilaha ulallah wasyahadu anna Muhammadar Rasullulah shalahualaihisalam” lan nuli amaca shalawat nabi “allahuma shaliwasalim ala Muhammad waala ali Muhammad” tamat wasalam││
 83. ││fiyaumul jumuah fii syahrul muharam halal khamsah wawaasrun fii sanati zanim hijriyatun nabitsani watsulutsun maah badal faghufarullahu lana walakum wamasyai khona fiidin wadunya akhirah amin.

@@@

SULUK MARTABATING KANUGRAHAN


PUPUH
S  I  N  O  M 

 1. Martabating kanugrahan, tan lyan ingkang sabar ririh, lawan malih, ingkang su’al, pinten ing kanugrahan ing, makripat mongka nuli, saurana den agupuh, iya amung satunggal, ana ing ananireki, nenggih karsa rahsa misesa priyongga.
 2. Pinten martabat kareman, saurana tri prakawis, para mukmin karem apngal, karem sipat para wali, dene ta para nabi, edat pakaremanipun, lire karem dattollah, sring wanter ing asya nenggih, karem sipat sok wontena gumletheka.
 3. Lire karem apngallullah, sok wontena obah osik, yen sabit paningalira, nenggih kabuka sayekti, ing sipatjalal tuwin, jamal kamal kaharipun, dadine imanira, makbul gumlethek ing ati, dadi antuk sampurna yhakiming gesang.
 4. Pinten martabat ing nyawa, saurana dipun alis, kathah ing nyawa satunggal, pan iya mung roh ilapi, marmane mung sawiji, tegeeesing urip puniku, pan iya mung roh ilapi, marmane mung sawiji, tegesing urip puniku, pan iya mung satunggal, tanana urip kakalih, ingpasthine amung kahanan satunggal.
 5. Lamun sira tinakonan, pundi Allah padha mangkin, dipun inggal saurana,sapa kang angucap iki, aja ta sira malih, yen dudu sira Hyang Agung, sayekti kang den ucap, kang ngucap tan lyan Hyang Widdhi, nanging kudu weruha ing panarima.
 6. Anapon kang panarima, den kadi toya lan siti, lawan diun kadi udan, lawan dipun kadi siti, lan den kadi jeladri, kang kadi lemah lan banyu, den rumesep tegesnya, nora pegat kang rohkani, anadene kang tegese kadi udan.
 7. Dene tan pegat tingtalnya, anapon kang kadi wesi, sakarsanira parentah, den gaweya pangot lading, pethel wadung upami, nora owah sipatipun, eksih wesi kewala, dene kang kadi jeladri, ya ing ngriku uga.
 8. Puniku pasthi ang asal, ing ujar sakecap tuwin, laku satindak kalawan, kang meneg ing enggon nenggih, yen wus kadi jeladri,nora owah tingalipun, dulu-dinulu dhawak, tanana tingal kakalih, nora nana pangucap roro punika.
 9. Dadi salat kang sampurna, weruh paraning ngabekti, weruh paraning sembayang, benere nyata tan sisip, weruh paraning mosik, lan paraning ngenengipun, weruh paraning ngucap, lan weruh paraning myarsi, wruh paraning ngadeg wruh paraning lenggah.
 10. Weruh paraning nganindra, lan weruh paraning ngati, weruh paraning amangan, wruh paraning nginum warih, weruh paraning ngising. Weruh paraning anguyuh, weruh paraning asuka, lan wruh paraning prihatin, wruh paraning ngidul ngulon lawan ngetan.
 11. Weruh paraning mangandhap, weruh paraning manginggil, weruh paraning maminggir, weruh paraning ngaurip, weruh paraning kang lampus, kabeh ingkang gumelar, kang gumermet kang kumelip, nora samar weruh, paraning sadaya.
 12. Telas kang su’al masalah, poma kang sedya utami, aywa kakeyan sumbrana, den weruh paranireki, yen wus weruh den wirit, den asasab aywa umung, aja sawiyah-wiyah, nganggowa parah yen angling, lawan aja kawetu wong ahli sarak.
 13. Yen maido temah kopar, karana rarasan iki, nora amicara sarak, amung sajatining ngelmi, kang rerenteng riricik, tanana ingkang kaetung, lan malih ingsun kojah, padha anggiten ing batin, dadi wejang lamun sira bijagsana. Wejang dhateng Sultan Rum sekar Gambuh

 @@@

SULUK SEH SITI DJENAR


PUPUH I
DHANDHANGGULA

 1. │Nahen wonten  Wali hambeg luwih │ nguni asal wrejid bangsa sudra │ antuk wenganing Tyas bolong │ tarbukaning Hyang Weruh │ Sunan Benang ingkang murwani │ tatkala mejang tekad │ muruk mirid kawruh │ ring jeng Sunan Kalijaga │ neng madyaning rawa nitih giyota di │ Sitibang antuk jarwa│
 2. │Mila mangke tyasnyarda kelair │ Umahywa tekad kajabariyah │ kadariyah mangsud tyase │ andhaku datullahu │ Budi eling den anggep Gusti │ Pangeraning manungsa │ isnipat rongpuluh │ mawujud kidam lan baka │ mukallapahlil kawadis nyulayani │ gumlarnya barang anyar│
 3. │Kodrat iradat jumenengnya elmi │ kayan samak basar lan kadiran │ muridan ngaliman kehe │ dwidasa cacah kaglung │ rumaket ing bumi lestari │ tegese wujud mutlak │ dadya dzat ranipun│ tan wiwitan tan wekasan│nora sangkan nora paran ngenalyakin │ ing tekad sipattolah│
 4. │Seh Sitibang manganggep Hyang Niddhi │ wujud nora kang katon satmata │ sarupa yayah dheweke │ sipat-sipat mausup │ lir wujudnya bleger tar kaksi │ warnarda tarpa ceda │ mulus alus lurus │ kang nyata tan wujud dora │ lirnya kidam dhihin jumeneng tan kari │ saking pribadinipun│
 5. │Basa baka langgeng tampantawis │ nora rumaket lara kapenak │ jumeneng neng kana kene │ tan ikut nora iku / mokallapah lilkawadisi │ pradikane prabeda │ lan sakehe wujud │ barang anyar gumelar ing rat │ nyulayani sipat kahanan dumadi │ jroning bumi akasa│
 6. │Tembung kodrat kapasang pribadi │ nora ana kang mirib kang madha │ tur buda datanpa prabot │ ngadam praptaning wujud │ jaba jero sebab sawiji │ iradat tegesira │ karsa tanpa ngrembug │ elmu kawruhing kahanan │ ingkang pisah saking pancadriya tebih │ ngungkuli punglu tinggar│
 7. │Kayad urip sarana pribadi │ tes-tinetes kayunya pribadya │ uripe nora nganggo roh │ tan melu lara ngelu │ sirna bungah susah norapi │ jumeneng sakarsa-karsa │ yeku kayad kayun / Seh Siti Jenar waskitha │ tertela trang waskitheng  jalma linuwih │ marga ngaku Pangeran│
 8. │Salat limang wektu puji dhikir │ prastaweng tyas karsanya pribadya │ bener luput tampa dhewe│ sadarpa gung tertamtu │ badan alus kang munah karti │ ngendi ana Hyang Suksma │ kajaba mung ingsun │ mider donya cakrawala │ luhur langit sapta jro bumi tan panggih │ wujudnya dat kang mulya│
 9. │Ngendi-endi kabeh sepa-sepi │ ngalor-ngidul ngulon ngetan tengah │ kana-kene mung neng kene │ kena wujudku dudu │ anging jroku awang uwung sunyi │ isi daging jrowan │ rereged dalemku │ dudu jantung dudu utak │ ingsun ingkang pisah lir culing jemparing │ Mekkah Madinah kambah│
 10. │Dudu budi angen-angen ati │ beneh eling pikir  beneh niyat │ hawa barat napas dene │ suwung  lan wang wung dudu │ wandaningsun jisim kawadis │ tan wun dadya Gusthika │ bosok mawor lebu │ napasku mindraweng jagad │ Bumi geni banyu angin mulih asli │ yeka anyar sedya│
 11. │Wangsul ingsun dat kang muksmeng Widdhi │ pangeranku sifat jalal kamal │ nora karsa salat dhewe │ nora arsa dhadhawuh │ de wong salat pakoning budi │ budi lanat musibat │ tan kena kagugu │ salin-salinparentahnya │ menela-menele tatemeni nora dadi │ tansah ngajak durjana│
 12. │Jroning salat budiku memaling │ jroning dhikir budi nyidrasmara │ kadhang melik amal akeh │ seje datul guyubu │ ingsun iki kang Mahasuci │ dat maulana nyata │ kang layu kayapu │ tur nora kinaya ngapa │ mila Siti Jenar budi nuksmeng Widdhi │ ngrusak gama Mustapa│
 13. │Datan nggugu prentahing si budi │ jengkang-jengking neng masjid ting krembyah │ ganjarane besuk tembe │ yen katarimeng laku │ sejatine nora pinanggih │ neng dunya bae padha │ susah samya mikul │ lara sengsara tan beda / marma Siti Jenar mung ngantep siji │ Gusti dat Maulana│
 14. │Kang sudibya gunardika murti │ tur kang mengku sipat kalidasa│ atas sabarang karsane │ kuwasa murweng kawruh │ ing jalal kahar jamal kamali │ nirmala muka warna │ yayah kawulanipun │ wahyeng angga tan katara │ sekti murti mumpuni salwir dumadi │ mindrawa Endraloka│
 15. │Yeka ingkang den anggep Hyang Widdhi │ Seh Sitibang darmastutyeng karsa / sumarah ing reh dhawuhe │ Tekad jabariyah kaglung │ Kadariyah wimbaning lahir │ madhep mantep tur panggah │ kuwat ing pangaku │ kukuh kasmala nirdaya │ angantepi urip prapteng layu yakin / tan mangran budi cipta│
 16. │Ciptaning tyas Siti Jenar maksi │Wujudira den anggep Mukamad │ mengku rasul sanyatane │ Mukamad sipat kudus │ anyar urip padha nganyari │ rumaket pancandriya │ sajatine gadhuh │ yen wus kapundhut kang gadhah │ dadi lemah bosok mumur dadi najis │ paran dadya gandhulan│
 17. │Budi pikir angen-angen eling │ tunggal wujud akal keneng edan │ susah bingung lali sare │ budya keh nora jujur │ rina wengi mangayu drengki │ mrih raharjane pribadya │ rusaking lyan sokur │ srei wekas nrak durjana │ tur gumunggung umuk temah tibeng nisthip │ ngalani wandanira│
 18. │Getun yen wus tumiba ing dhiri │ seje dat wajibul mulyaning rat │ mulyaning budaya kabeh │ wandaning jalma amung │ ana wujud karsa sawiji │ iku bae tan bisa │ ngakoni sadhawuh │ roro maneh kuwawaa │ lah ta endi pisahe dat lawan budi │ supaya janma nrima│
 19. │Seh Lemahbang rumaket jatining │ eneng sirnaning antaya mulya │ dat kadimah budayane │ dalilnya ramahetu │ sah manganil kahub lirneki │ uculing jemparing plas │ gendewane embuh │ srengat tarekat kakekat │ myang makripat palastha tanpa kang budi │ dat tajalining wanda│
 20. │Lapal Allah tanpa warna kaki │ sajatine bingung embuh nyata │ anulya jumeneng wit bingong │dadya musamanipun │ jati asma neng kalmisani │ yantayumin kaolina │ cukul reh pamuwus │ Muhammadun Rasulullah │ wujud kapir sipat jisim bosok mimir │ mumur dadya bantala│
 21. │Seje kita mukmeng dat linuwih │ kang sadarpa sakti dibyeng laya │ midraweng rat Pangraningong │ murba masesa ulun │ sipat wahadaniyat sawiji │ Esa langgeng ngembara │ angungkuli punglu │ dudu budi dudu nyawa │ dudu urip tanpa sangkan saking pundi │ tanpa paran ing sedya│
 22. │Dadya sejati yayah wujud mami │ tan rekasa kodarat warnanira │ mlaya saparan-parane │ nora nglak nora lesu │ tanpa lara lapa myang ngelih │ gunardi karjeng kara │ adreng cipta luluh │ lebdane saking jiwangga │ tan ketara wahywanya nora nglabeti │ pangya wus aneng kana│
 23. │Siti Jenar pamengkuning urip │ aneng donya  punika pralaya │ nyipta rinten ratri maot │ purwaning kuna idhup │ ngunandika Pangeran Sitibrit │ ngungun rumaket pejah │ kyeh nraka kerasuk │ lara lapa adhem panas │ putek bingung risi susah jroning pati │ seje urip kang mulya│
 24. │Indhup mulya jumeneng pribadi │ nora lelantaran banyu bapa │ sabarang karsane dhewe │ tan asal angin bayu │ bumi geni kabeh kawadis │ alaming karusakan │ kyeh siksa tinemu │ Allah jumeneng sipat anyar │ gothak-athik ngetutken panggawe silib│ Durjananign Agama│
 25. │Punggung mudha wong kadhadhung budi │ cipta iblis lanat pikir setan │ angen-angen jaba gedhe │ nenuntun maring dudu │ wong katiban naraka api │ saka panggendheng driya │ ngraket catur  nepsu │ ireng abang kuning seta │ pira-pira maleksa  makethi-kethi │ rumasuk mring jiwangga│
 26. │Getun temen uripku ing  nguni │ tetep sukci tan kacakrabawa │ nora arah nora enggon │ ireng bang putih embuh │ iji biru dadu myang kuning │ kapan sun bali marang │ uripku rumuhun │ wahyeng pati madyapada │ kok mangkono rasane wong darbe pati │ wong mengku kayad anyar│
 27. │Kayun anyar kodrat iradati │ elmu samak basar myang aliman │ ngrekasa temen rasane │ panca pranawa kudus │ kabeh wandaningsun sekalir │ jro jaba ora ana │ kang ginawa mantuk │ kanggo uripku neng kana │ datan kena kabeh iki wujud najis │ jember tur dadya wisa│
 28. │Rupa-rupa gumelar jroning pati │ pati donya ngraket pancadriya │ nganggo kayad kayun kiye │ cacah sipat rong puluh │ meh kapencut dereng sun mati / panasaran mayuta │ swarga naraka gunggung │ kabeh iku kena rusak │ wujud bathang reged arus amis bacin │ cocok daliling Kur’an│
 29. │Wahama ngamaluje patuni │ gumlaring alam donya gusthika │ lah bener temen maknane │ mayid pating bilulung │ ngetan ngulon angupaya duwit│ busana wastra mulya │ sesatya mas mancur │ datan wruh kabeh gusthika │ nunggang kreta siyas bondhi iku mayid │ prandene ambeg siya│
 30. │Wong den seba ngedhangkrang neng kursi │ sugih bandha wismadi rinengga │ bungah temen panganggepe │ apa ta nora weruh │ barang gumelar donya sekalir │ yun pulastha wong kisma │ prandene gumunggung │ ojo wlas temen sun padha │ nora weruh ciri yen wandana mayit │ de harda kumawawa│
 31. │Drenging cipta Jeng Pangeran Sitibrit │ kayun kayad mampir raganira │ nyipta kesasar parane │ donya neraka agung │ mengku pancandriya kawadis │ lumyat gumlar ing jagad │ surya surup-surup / wulan isining donyarja │ rajabrana dadya panggodhaning pati │ marma tekad pulastha│

PUPUH II
S  I  N  O  M

 1. │Derambeg ulah jiwita │ Seh Siti Jenar  kaesthi │ mrengkang saking Wali-sanga │ jemak kiyas dalil kadis │ tumullar nyakrawati │ kasub kasumbageng catur │ budyarda widayaka │ gunardika ngatas kawrin │ kang cinipta donya ingaranan laya│
 2. │Jroning pati swarga nraka │ bagya cilaka pinanggih │ yeka gumelaring donya │ cocok dalil asmarakandhi │ analmayid pikubri │ wayajidu kalibahu │ satuhune wong pejah │ rumaket jiwangga manggih │ geganjaran swarga lawan naraka│
 3. │Iya iku sapunika │ wis pira-pira nandhani │ suprandene Wali Sanga │ akeh kaliru nampi │ mangkya ingaran urip │ besuk den arani lampus │ mangka Sri Lemahbang │ rinten dalu mardi budi │ guna dibya ing kawruh muksaning angga│
 4. │Muridnya Jenar sekawan │ kang wus bijaksana kakiki │ Juga wasta Ki Busana / Ki Wanabaya kekalih / Ki Canthula kaping tri │ Ki Pringgabaya ping catur │ punika kang wus pana │ Pramanem tekad sawiji │ mantep tetep kamulyan ing tembe gesang│
 5. │Donya ingaranan pejah │ mengku ala lawan becik │ lara kepenak myang bagya │ cilaka nraka suwargi │ tetep sajroning pati │ marma kabeh kang wus gilut │ ngraket kawruhnya Jenar │ rinten ratri minta urip │ tan kawawa nglakoni pati neng donya│
 6. │Kathah para siswantara │ manca desa manca nagri │ ngatas pojaran mulyarja │ anom tuwa jalu estri│ reraton ulah mardi │ de wewejanganing kawruh │ Lemahbang ring sekabat │ winruhken purbaning urip │ kaping kalih wruhken pelawangan gesang│
 7. │Ping tiga panggenan benjang │ urip langgeng tan pantawis │ ping catur panggenan pejah │ kang linakon ing semangkin │ lawan malih paring wrin │ jumenengnya Kang Mahaluhur │ dadine bumi kasa │ para murid ingkang tampi │ kathah siswa kang nglalu golek prakara│
 8. │Liwung aneng marga-marga │ yayah kunjana ambeg diri │ lumaku tan gelem nyimpang │ nekad nunjang cipteng galih │pamrih karampok nuli │ mulih marang tetep idhup │ tan betah aneng donya │ darpa ngupaya yun panggih │ samya gila sedaya nukrata│
 9. │Ing pasar geger puyengan │ wong nekad ngupa prakawis │ mamrih songkolan tabokan │ pepenthungan ngunus keris │ gya konjuk sri Bupati │ tumulya dhedhawuh mikrut │ kacekel gedheng asta │ sekala laju den sepir │ aneng buwi samya manglalu pralaya│
 10. │Tur dereng nganti kapriksa │ ketrangan sedyaning kapti │ denira karya ruhara │ Sri Narendra dhawuh malih │ kinen ngupaya murid │ Seh Lemahbang kang majenun │ yuh kapriksa ingkang trang │ dupantyara ari malih │ nuju pasar ana catur sabat Jenar│
 11. │Karya dedrah murang kaprah │ gya cinekel ing panjagi │ bintara wus tinalenan │ katur ngarsaning narpati │ kapriksa paran marmi │ murang silaning tumuwuh │ mangsuli tanpa krama │ mung ngupadi dalan urip │ nora kuwat lama nglakoni palastra│
 12. │Ingsun muridnya Sitibang │ kang gunardika reh elmi │ putus duga lan watara │ tetela ing donya mati │ jleh bosen sun umaksi │ gumlaring bangke ting blulung │ mayid sapirang-pirang │ ratu pangulu pepatih │ jaksa kabeh susawa temeh gusthika│
 13. │Pra oliya Walisanga │ santri-santri kyai-kyai │ batang kabeh nora wikan │ prandene paksa ambleg dir │ kumawawa wong mati │ pinardi sembahyang sujud │ manembah Nama Allah │ Sejatine donya iki │ nora bisa weruh sipatnya Hyang Suksma│
 14. │Guyub muridnya Seh Siti Jenar │ marang kramaning lestari │ estri priya beg barama │ marma kyeh prakara dadi │ daredah kadya baring │ warna-warna ngupa layu │ ana ngajak sudukan │ tumbak pedhang cipteng galih │ supayane mulih marang jaman gesang│
 15. │Murid kang tan nglalu jiwa │ ngumbar wicara  tan apti │ marang tangga-tangganira │ mangkana wuwusnya murid │ heh kanca-kanca mami │ ana dene kawruhanmu │ sira keneng pitenah │ pembujuknya Wali mukmin │ kang supaya ngereh tan nganggo prabeya│
 16. │Semana Sultan Bintara │ sadarpa ngungun ing galih │ dupi kathahing prakara │ saben-saben tampi warti │ ing mancapraja desi │ ana wong liwung reh dudu │ ngrusak arjeng pranata │ ngayu pati lir punagi │ wong kunjana muridnya Seh Sitiretna│
 17. │Sedene Sri Naranata │ tampi pratelaning patih │ lapurnya pratinggi desa │ wonten durkertateng bumi │ datan mamrih punapi │ mung ngupadi marga layu │ sabatnya Pangran Jenar │ nata gya ngandikeng patih │ heh ta paman sira nglakokna duratma│
 18. │Caraka mrang kartibaya │ sandi tarek talbul ngelmi │ marang dhukuh Krendhasawa │ ring wismeng Pangran Sitibrit │ pethuk myang slajeng warti │ derandum kawruh beg guru │ mahywa mejang penasar │ geseh ngadating leluri │ matur nuwun sandika kyanapatya│
 19. │Manuding kalih punggawa │ kang ahli rasaning elmi │ tur wong gunarda susastra │ surtning sedya winangsit │ sendika wisata glis │ lestari prapteng dhudhukuh │ wus panggya ngataskara │ ing reh lukitaning kapti │ Pangran Jenar sigra jarwa tanpa warna│
 20. │Kathah panunggilanira │ sesarengan tampi elmi │ dupi wus trang Cakrakarwa │ pamitan mantuk lestari │ tantara aneng margi │ prapteng Bintara cumundhuk │ ngarsane kyanapatya │ gya den irid manjing puri│ konjuk nata matur lampahnya dinuta│
 21. │Purwa madyaning wasana │ langkung ngungun Sri Bupati │ Ngandika heh paman patya │ paran pamunahmu dadi │ srananen brastha weri │ Sitibang maling majenun │ menawa ngambra-ambra │ buka rusiyaning bumi │ kyana patih matur dhuh Gusti prayoga│
 22. │Paduka pribadya pangya │ matur pramodaning wali │ wonten durtaning wali │ wonten durtaning Agama │ murang pranataning dini │ rehning puniku mukmin │tur antuk asma kasebut │ Pangeran tandha muktas │ kawruh susilaning Gami │ ngatas karsanira Kangjeng Walisanga│
 23. │Pethuk narendra busana │ rumanti tindak ing Masjid │ tantra prapta tur pranata │ pra wali kurmat sing linggih │ gya salaman waradin │ gantya-gantya nulya lungguh │ parek lang srinarendra │ cinakra na karya gati │ Walisanga reh lukita pasang karna│
 24. │Nulya Sinuhun Bintara │ matur ing Benang sang yogi │ pukulun atur uninga │ ing waktu mangkya keh jalmi │ nglebur pranateng adil │ brastha silaning tumuwuh │ sekel mlija sunarta │ suda kertaning bumi │ praja rengka gempal harjaning widada│
 25. │Pasar-pasar marga-marga │ dhusun-dhusun tegal sabin │ pundi nggen pangupajiwa │ kadhatengan janmi karti │ mangarep enggal mati │ dereng panjagi amikut │ kula priksa aturnya │ angupadi dalan urip│ piyambakipun donya ingaran pralaya│
 26. │Sesambatnya boten kiyat │ kadangon rumaket pati │ tandang bisana beg durga │ yayah rasmala met pati │ salajengipun manjing │ panjara neng buwi layu │ sampun kathah lepiya │ mekaten wahywaning pamrih │ dene dhusun ayom sami ngrampok siya│
 27. │Dadya tawuran bujana │ datan kendhat siyang ratri │ kula upadi kang murwa │ weh kawruh mekaten panggih │ jeng Pangeran Sitibrit │ kang kondhang jumeneng guru │ kagugu para mudha │ temah mursaling urip │ reh wejangan donya punika gusthika│
 28. │Kawula lajeng nyundaka │ kita purih manjing murid │ dwi Ginasrana Bijaksa │ sampun kawejang nampeni │ tiyangipun puniki │ kang kula kinen geguru │ dupi sampun matur trang │ amta lajeng sowan mriki │ ngasta karsa sarehning bangsa uliya│
 29. │ Lamun kula rudapaksa │ tindaking nagari krami │ pinten bobotnya Seh Jenar │ Sunan Benang ngandika ris │ bener jebeng narpati │ kudu rembug Wali Wolu│ Sebab Pangran Lemahbang │ wus jumeneng wali luwih │ yen mengkono sun pribadi kang utusan│
 30. │Wis Sultan sira kondura │ tembe yen ana gineming │ jebeng pasthi kaaturan │ tibaning krampungan mesthi │ sandika  Sri Bupati │ mundur wus datan cinatur │ ucapen Walisanga│ samya gusthi ingkang dadi │ sayogyarja mahyeng kukum madya-tama│

PUPUH III
DHANDHANGGULA

 1. │Kangjeng Sunan Benang   ngandika ris │ heh kanca mukmin paran sayogya │ Pangran Jenar karya dede │ mindaka tameng kawruh │ ngelmu srengat sintruning lahir │ parentah subkanallah │ nyegah dursilayu │ mamrih sampurnaning gesang │ mangkya Sitireta buka wewadi │ babar wadining jagad│
 2. │Srengat Nabi Mustapa weradin │ midraweng rat ngluhurken pangeran │ sarana salat pujine │ junjung kraton Hyang Agung │ brastha weri tobat mring masjid │ supaya pra widada │ idhup pranteng layu │ kagantungan swarga-nraka │ wus binantu wong jawa keh ngleksanani │ wirya tentrem sukarta│
 3. │Mangke Jenar miyak aling-aling │ miridaken elmu ngrusak sarak │ kadipundi sayogyane │ lah punapa karampung │ punapa ta dipun timbali │ tanggap Jeng Kalijaga │ reh prayoganipun │ katimbalan ngaben rahsa │ yen tan arsa pinaring sasmita gaib │ kinen mancas kang cetha│
 4. │Leres lepat pangucapnya misil │ sasaged-saged winulanga │ ywa kalurung elmu aneh │ lamun maksa beguguk │ kula miwah sakanca wali │ prapta ngampil krampungan │ wedananing kukum │ de lamun pareng ki lurah │ kang kautus murid kawula kekalih │ Pangran Bayat Seh Dumba│
 5. │Aben rahsa sasmita kang gaib │ nulya Sunan Benang andhedhawah │ Pangran Bayat wus cumaos │ lan Seh Dumba neng ngayun │ liningan heh Pangran sireki │ sun duta ngataskara │ panggya wong majenun │ kang dhedhukuh Krendasawa │ Seh Lemahbang harda mindakeng gami │ timbalana mring Demak│
 6. │Lamun mopo paringana misil │ lambang sasmita patang prakara │ konen ngecup sabenere │ lan jarwanana hayu │ yun punapa derambeg tikin │ sudarmaning suksma │ dalil Ku’ran sun wruh │ pira-pira cecegahan │ lamun meksa mredut silaning Agami │ enggal nuli baliya│
 7. │Lakunira jebeng sun kantheni │ Ki Seh Dumba kalih wus sandika │ lumampah amung wong loro │ tan dangu karwa rawuh │ dhukuh Krendhasawa umanjing │ bale langgarnya Seh Beng │ salam ngalaekum │ pinuju Seh jenar lagya ingkang │ sung sajarwa murid anyar ingkang manjing │ neng sadaleming langgar│
 8. │Marma datan open tamu prapti │ mung marsudi denira memejang │ para murid lanang wadon │ Pangran Bayat ping telu │ uluk salam tan den wangsuli │ laju mlebu kewala │ karwa jajar lungguh │ brasta silaning pranata │ Sitijenar nora ngengewa sedami │ tansah pambengatira│
 9. │Nyambung sabda Pangran Bayat angling │ heh anak Seh Jenar praptaningwang │ dhapur lumaku sapakon │ pra wali sabiyantu │ animbali mring sira nuli │ kerida laksitengwang │ mandheka caturmu │ rengen sandeng Wali-sanga │ wantu-wantu nora kena mopo karsi │ kagyat Seh Sitireta│
 10. │Heh paman sira lumakyeng tuding │ Wali-sanga nimbali maringwang │ bab iku apa perlune │ sanadyan parilatun │ sun tan arsa reh dudu abdi │ kita nora kaprentah │ jer wali lan ingsun │ padha daging wujud bathang │ sawetara engkas bosok dadya bumi │ kok cumanthaka angundang│
 11. │Ngong neng luhur bumi ngisor langit │ darbek ingsun pribadi purwengwang │ surya candra mlaku dhewe │ tandhane ngguni suwung │ nora kantha tan ika-iki │ dupi ngong prapteng pejah │ neng  donya dedulu │mubarang isining donya │ ananingsun dene kere melu darbi │ padha lan Wali-sanga│
 12. │Nimbalana wong kang mudha pingging │ pasthi gelem sowan dherakalan │ saking wong cubluk budine │ seje kaya wakingsun │ wong waskitha surtyeng pangethi │ sudibya mardiguna │ tan kena kasedul │ kapusan wong santri nglompra │ sulap palsu ngaku cedhak Mahasuci │ tan wruh wandane bathang│
 13. │Ider elmi saben wong den doli │ kinen nembah Hyang mring masjid Demak ││ jrone ana Allah goroh │ sun nguni melu sujud │ prapteng mangkin getun kapati │ tan wruh kuwandaningwang │ lairnya Hyang Agung │ anane jeneng manira │ mangke kena ngarani Kawula Gusti│ reh aneng jaman pejah│
 14. │Besuk yen wus sun pribadi urip │ tamtu tan ana Gusti – kawula │ mung kang urip ingsun dhewe │ langgeng tan ana layu │ judheg nikmat neng tepet sukci │ marmengsun harda susah │ sedhih mengku layu │ rumaket swarga  neraka │ panasaran pira-pira jaman pati │ yeka donya punika│
 15. │Nora betah sun neng riki mati │ kepengin mulih jumeneng gesang │ jaba jero nora duwe │ dene kene kemaru │ jawi kalbu kawula Gusti │ mengku lara kepenak │ sajroning sun layu │ heh Pangran Bayat nek sira │ nora wikan wuwusku mengkono iki │ tetep sasar sewu pejah│
 16. │Pantes bae seneng jaman pati │ kasenengan sarwa-sarwi ana │ pancadriyamu nenonton │ kupingmu krungu angklung │ jroning ati wruh gendhing bribil │ nadyan ati ngulama │ kethuk kenong ya wruh │ rumesik nuci wedana │ esok sore kicah-kicih sabeng warih │ kinarya mrada raga│
 17. │Sajatine budimu pratitis │ abalithuk nasarake umat │ jengkang jengking esuk sore │ jarmu ganjaran besuk │ swarga naraka kanthil rumakti │ wong nganti karanjingan │ dening ujar palsu │ kaseb sembahyang trataban │ wus mangkono wong keneng pambujuk eblis │ gebas gebes dhikiran│
 18. │Apa tan wruh yen wandane daging │ otot balung sungsum bakal rusak │ priye lehmu ambecikake │ nadyan salat ping sewu │ sadina tan wurung mati │ awakmu kang kapulas │ bakal dadya lebu │ jer wardanira gusthika │ apa wali mulih bisa nggawa daging │ paman iku wis ora│
 19. │Lah bok aja dahwen marang mami │ nimbali Seh Jenar wong bijaksa │ manawa kawiyak warnane │ palsune nora payu │ lamun nganti akeh jalma wrin │ jer wali kabeh krenah │ngapusi wong cubluk │ coba sira Pangran Bayat │ sun takon apa wus Mahasuci │ pethekku durung priksa│
 20. │Aja maneh rupane Hyang Wuddhi │ malaekat bae durung wikan │ nadyan malaekat kang copot │ sireku durung weruh │ mung bingungmu dhewe kopikir │ ngupaya Gusti Allah │ tan bisa ketemu │ kana-kana ora ana │ kene dudu temah budimu keesthi │ ngangen-angen Pangeran│
 21. │Kagyad Pangeran Bayat nabda aris │ myang Seh Dumba nglairken panedya │ heh Seh Jenar ywa mangkono │ paduka sewu kliru │ donya iki ingaran pati │ ana swarga naraka │ iku tembung luput │ nora kaprah jamak kiyas │ dalil kadis sulaya kang sira esthi │ nut pikir kurang arja│
 22. │Magkya srengat Arab maratani │ Tanah Jawa temah narik tama │ kabeh wus hayu budine │ mangke sira mathungul │ kabul wrata mancanagari │ memuruk ngrusak sarak │ donya aran layu │ akir ingaranan gesang │ swarga nraka katemu ana ing ngriki │ yeka wong nglebur kaprah│
 23. │Katampanan wong kang mudha pingging │ mangke harda wong murang kartarta │ awit wejangta mangkono │ lah endi gandhulanmu │ ku’ran apa kadis punapi │ dene tan lumrah kathah │ Lemahbang sumambung / o o dene sira tuna │ dadya wali tan weruh unining tapsir │ becik dadiya bujang│
 24. │Abelayang luwung angger urip │ yen tinari mati kipa-kipa │ ambegmu pasrah jiwane │ kapundhut rinten dalu │ lega lila wuwusmu kidip │ tur weruha ngrejahan │ dijaluk nyawamu │ lah ku bedane apa │ bujang Baujayan karo para wli │ yeka lah lagi padha│
 25. │Heh Pangeran Bayat sira yun wrin │ gegandhulanku mamet kitab apa │ e, e bodho temen kowe │ lehmu ngaji geguru │ wong Samarang prapta ing ngriki │ pruwita ngelmu rahsa │ dene sira limut │ ngesthi catur ngayawara │ dalil Kuran nora pisan sira budi │ mung mestu swara dora│
 26. │Nora pisan nyukmeng tyas utami │ yen mangkono ciptamu kasasar │ luwih becik dadi kadhet │ Iku wong dhemen idhup │ nadyan ngutil anggere urip │ warokan Panaraga │ kang kaya tekadmu │ ngaku wali luwih gampang │ suprandene kaget wruh klakuwan mami │ mamet sorah musakap│
 27. │Rungokena rapale kang muni │ kayun dakim lamatuha badan │ kang mangkono pardikane │ bangsa urip tan layu │ langgeng ing salaminira urip │ mila donya punika │ dudu aran idhup │ pratandhane sira pejah │ aneng donya donya ingaranan pati │ lah paman rasakena│
 28. │Wal mayyitu pingali milkubri │ yujidu kalibahu tegesnya │ wong neng alam kubur oleh │ awak-awakan nemu │ marma tanpa nraka suwargi │ wruhanmu samangkya │ Pangran Bayat muwus │ lah endi swarga neraka │ sun yun weruh duduhena sun catheti │ katur ing Wali │
 29. │Pangeran Jenar angandhika malih │ mring kang paman Pangeran Tembayat │ mangkana pangandikane │ heh paman wruhanmu │ swarga nraka wujud kekalih │ tur saking kadadeyan │ kitab Mupit nebut │ analjana tuwannara │ wujudani makhlukakatani limeki │ alana sapunika│
 30. │Swarga nraka samya wujud kaksi │ tur ndina deken mangke iya │ ingsun kiyas planggerane │ kabuh wujud kang lebur │ tandhanira suawarga manik │ ngong bengkas babar pisan │ sawarga kang luhung │ seneng lan condhonging manah │ nora kurang wong neng kreta brebes mili │ ojogan ngura-ura│
 31. │Gandhang sindhen gendhing Jenthikmanis │ giyak-giyak nembang lam lumampah │ kinanthi melung swarane │ tan dumeh wong memikul │ gendhong nyunggi barang nyenyangking │ ojogan mring ing Demak │ ana swarganipun │ reh seneng parenging prana │ turu sewan bantal dhingklik akeh tinggi │ jro jiwa sukawirya│
 32. │Wong neng swarga barang sarwa sarwi │ yen lelungan kapenak kang badan │ bendhi kreta gledheg-gledeg │ yen nerakane rawuh │ mrebes mili sagarwa siwi │ wus pira-pira lunya │ mokal sira tan wruh │ kadhang nglakoni wus paham │ nora susah paman sun jerengi malih │ kang muruk marang sira│
 33. │Marma wus tetela donya iki │ jeneng pati mengku swarga nraka │ para Mukmin wali bangke │nadyan saiki durung │ nora suwe bakal nemahi │ ingsun lan sira padha │ Gusthika lelaku │ lah elinga ywa mengkana │ kumawana dadya kongkonan sumrinthil │ mung dupahi carita│
 34. │Sang Seh Dumba anambungi angling │ adhuh Kangjeng Pangeran Lemahbang │ bok sampun mekaten angger │ kaprah punika unggul │ nadyan leres namung sakedhik │ salah nratani jagad │ tur sajatinipun │klintu pamurading Kuran │ kalih dening malih jumenengnya Gami │ antuk bebaluh nata│

PUPUH IV
P A N G K U R

 1. │Jeng Sultan Adi Bintara │ nyantosani Arab Hukum agami │ sing sapa nacad geguyu │ tentu antuk siyasat │ boten yogya boten kiyat kawon guyub │ srengat wor nagara krama │ tan gandra sapinten ngriki│
 2. │Punapa boya kengetan │ brastha Majalengka purwaning santri │ suprandene sirna larut │ katempuh sabilollah │ tur narendra binathara sugih wadu │ angreh pra bupati arya │ boten kwawi mengsah santri│
 3. │Reh lagi jinurung ing Hyang │ gama Arab awrat tataning bumi │ mula ing mangkya dika yun │ mindakeng Wali-sanga │ boten wande Krendhasawa dadya awu │ agama rumaket praja │ lan enggeta narik yekti│
 4. │De paduka mengaku tekad │ Kang mekaten yogya kagem pribadi │ samun kinarya memuruk │ rign siswantara mudha │ reh ruhara daredah dadya majenun │ suda widyaning widada │ druhaka gung manjing sepir│
 5. │Wonten kang dadya tawuran │ tur karampok sinempal-sempal mati │ wong karya ruhareng dlanggung │ pasar-pasar sungkawa │ de hardawalepa denya gilut  kawruh │ nadyan ngupa dalan laya │ nanging penasaran kang margi│
 6. │Saru pocapaning wuntat │ kondhang catur terah turuning weri │ weri-werining praja gung │ kagunggung murang arja │ ngrusak karta saruning jana sawegung │ wong yun sae wonten ngrika │ kedah sae wonten ngriki│
 7. │Ucapen para sakabat │ Seh Sitibang sekawan kang wus muklis │ tan tebih marek neng riku │ wasta Ki Pringgabaya │ dupi mireng sabda Seh Dumba gya nambung │ nabda kaduk manuhara │ heh kadang Dumba prayogi│
 8. │Atur dika mring Jeng Pangeran │ sarta leres-leres dika pribadi │ jer sampyan seneng tumuwuh │ neng donya barang gumelar │ sarwa-sarwi bangsa wastra bagus-bagus │ gampang ngrenah adol ucap │ sasat buruh adol trasi│
 9. │Wirang isin angger gesang │ lamun murid Sitibrit kang wus muklis │ ring rerupan tan kapencut │ aseneng gumlaring rat │ mung angesti trusthaning tyas tembe idhup │ mangke jiwaningsun tunggal │ lan bathang kang jejemberi│
 10. │Sabisa-bisa kumedah │ ngupa marga direngsun ngupa urip │ jiwengong boten andulu │ kenunutan bebathang wuda │ wuda ngelih sun katempuh luru butuh │ sanadyan ana Pangeran │ nora kena den jaluki│
 11. │Jaluk bebed jaluk sega │ nora oleh katempuh sun pribadi │ jarik klambi iket sabuk │ tuku marang prombengan │ ingsun ngelih jajan sega iwak duduh │ kapriye gonku mangeran │ Allah-Allah ketan lopis│
 12. │Pinuji sinembah-sembah │ jebul ora bisa aweh rijeki │ temah katempuh uripku │ ngupaya saben dina │ dijaluki maring mayit daging nunut │ kang bakal sun tinggal bathang │ tan kena ginawa malih│
 13. │Heh rasakna Ki Seh Dumba │ catur kita lebokna sanubari │ yen wus trang buwangen semprung │ rehning tan seneng sira │ mung anggugu bathangmu kogawa mantuk │ mring akerat gawa bathang │ nora wurung mati malih│
 14. │Jer ciptanta mring sawarga │ kotemeni gawemu jengkang jengking │ kicah-kicih keceh banyu │ yen wis nuli sembahyang │ marep kulon reh kulon enggong Hyang Agung │ nanging kojaluki sandhang │ pangan pesthi ora oleh│
 15. │Lamun pangaringwang │ Seh Sitibang donya ingaranan pati │ marma tan ana Hyang Agung │ malekat donya sonya │ nanging besuk yen urip ingsun katemu │ kadhang sun jumeneng Allah │ lah ing kono kita mulih│
 16. │Yen saiki kinen nembah │ maring masjid ingsun dudu wong Kapir │ kapiran Pangeran embuh │ buh kene buh kana │ wus mengkono yen lakune santri gundhul │ gegandhulan kandhilollah │ mendem Allah wuta tuli│
 17. │Seje sun murid Seh Jenar │ nora nggugu catur yen datan uning │ ngukuhi sarengat durung │ yen bakal tembe tuna │ heh ta Dumba kabeh pikiren wuwusku │ jro dhadhamu ana Kuran │ rujuke Seh Pesthi uning│
 18. │Pangran Tembayat ngandika │ he wis padha menenga ywa cariwis │ mung anak Jenar karepmu │ katimbalan ring Demak │ apa gelem apa mopo ngong yun ngrungu │ ywa kakehan mendhar cipta │ padu balung tanpa isi│
 19. │Pangran Sitibang wacana │ o, o dene ngeyel temen sireki │ wong dadya duta mung tutur │ sun tan gelem tumrapta │ aja ingkang ajur mumur dadya glepung │ manira pasthi tan sumelang │ malah bungah kita urip│
 20. │Sun mati sugih druhaka │ rina wengi rumaket nraka api │ lara kapenak tinemu │ bungah susah sun sandhang │ seje lamun kita mahywa saking lampus │ tumeka urip sampurna│ langgeng nora ika iki│
 21. │Pangran Tembayat nabda │ heh anak mas tetep sira wus beling │ lumuh kareh ambeg liwung │ tan singlar lara-lapa │ yen mangkono karsanra ingsun sokur │ kejaba iku sun tampa │ welingnya Jeng Sunan Kali│
 22. │Kinon maringken sasmita │ patang pasal cupen ingkang patitis │ siji bak kala Hyang Agung │ karya gumelaring jagad │ prabot apa barang apa bakalipun │ loro bab kinen tetanya │ Endi omahnya Hyang Widdhi│
 23. │Telu bab kalonging nyawa │ saben dina nganti entek mring endi │ catur bab kang Mahaluhur │ rupane kaya ngapa │ Pangran Jenar manthuk-manthuk guyu guguk │ iku cangkrimaning bocah │ gya lon reh nambung maring murid│
 24. │Ki Bisana kang neng ngarsa │ heh Bisana babaren lambang iki │ reh cangkriman remeh cubluk │ kowe bae kang mancas │ lah majuwa sira dadya wewakilku │ matur sandika Krepana │ ngangsek kepara neng ngarsi│
 25. │Munjuk yayah madubranta │ dhuh Jeng Pangran Tembayat amba darmi │ mituhu dhawuhing guru │ mancas sasmita Tuwan │ lamun lepat sayektine meminta ampun │ pinten banggi kaleresan / kula tiyang daya pingging│
 26. │Janma sudra turun desa │ nora karya kuthung silaning krami │ sajeg jumbleg ing dhedhukuh │ tuna pasang wicara │ dereng nate wrin pasamuwan janma gung │ tamtu kirang yudapraja │ wimbaning ling tuna luwih│
 27. │Tur gumeter guragapan │ glogap-glagep kuwur kaworan ajrih │ jirih jaragan wong dhusun │ sampun kirang aksama │ budi kethul kithal gratul lantih blilu │ kajibah sumanggem karsa │ wakilnya jeng gurunandi│
 28. │Kasikuning tuna krama │ dadya wuruk kulesthi jroning pati │ kapatuh salaminipun │ Pangran Bayat ngandika │ sun tarima sadurunge wahyeng wuwus │ wus jaragan kowe desa │ cingkrang kramaning priyayi│
 29. │Malah yen bener sabdanta │ ingsun guu mring sira kopratitis │ luput kleru panggonamu │ lah wis pecahen mara │ Ki Bisana sendika bab kang rumuhun │ Allah kang akarya jagad │ punika sayekti kidib│
 30. │Jagad rat punika anyar │ Gusti Allah boten karsa kawadis │ dalilnya layatadkiru │ ila muhdis tegesnya │ boten karsa dedamelan barang wujud │ menggah dadosnya alam-rad │ wus yudriku mahiyati│
 31. │Liripun manggih kahanan │ alam donya punika la-awali │ tan wonten wiwitanipun │ kathah yen kula babar │ bok menawi kertas sakendhang tan cukup │ met wewaton saking kuran │ anyaring alam sakalir│
 32. │Kang kaping kalih pralambang │ Tuwan tanya wismanira Hyang Widdhi │ bab puniku boten ewuh │ Allah manksma ign Dzat │ Dzat wajibul wujud pacangkramanipun │ la jamana la makana │ munggeng dzat wisma kakiki│
 33. │Kathah manawi kabuka │ boten cukup kertas pos pitung kodhi │ samanten kewala kacup │ gantya lambang kaping tiga │ longing nyawa rinten ratri ngantos puput │ dhateng pundi sirnanira │ iladalah langkung gampil│
 34. │Nyawa boya boten saged suda │ boten wewah gingsirnya karsa mulih │ saking pejah dhateng idhup │ langgeng tantara lama │ yen kalonge sasat kawadis mathuthuk │ gripis lir den mangsa rayap │ panjang yen kawula tulis│
 35. │Nadyan kula sudra desa │ nanging  putus parama basa Kawi │ Krama ngoko nawung kidung │ lagu Sansekrit tembang │ boya kewran ukara anjereng ejum │ nadyan dede empu jangga │ widayaka sawatawis│
 36. │Cukup silaning disastra │ pawiyatan Pangran Sitibang ngenting │ siswa ngataskareng tuduh │ kang ngajar lwih bisana │ ingkang tanpa yayah jamuna beg cukup │ mardi gunardi kapasang │ karna jiwatma nampani│
 37. │Patanya kaping sakawan │ mundhut priksa warnanya Mahasuci │ Kitab Hulumodin sung wruh │ wallahu lahirpisan │ watinulinsan, baetullilahu │ jarwanya jaba manungsa │ puniku warnaning Winddhi│
 38. │Batining janma wismeng Hyang │ kathah-kathah jarwanya Hulumodin │ yen kula tur priksa bingung │ paduka boten tapa │ bok menwi kula kagalih majenun │ wejanganipun Seh Sitibang │ kang sampun amba tampeni│
 39. │Mila yen amung penanya │ kang kadi yeka kula sakethi gampil │ kagulung gilig lir punglu │ kabengkas sirna ilang │ temah wang wung klowongan jagad suwung │ yen kajereng ibekan │ makaten kawruh Seh Abrit│
 40. │Purweng manungsa winejang │ wijang-wijang siswa gampil nampeni │ sora cetha boten bingung │ ing reh jiwita tama │ tameng budra saking layu prapteng idhup │ wela-wela kasatmata │ ngegla kenging den sekseni│
 41. │Tanpa sintru tanpa lambang │ ngeblak blaka suta boya met pamrih │ sirna panyakraning buju │ lan sukrenah blas ilang │ slaya lawan guru-guru sanesipun │ ting klesik lir adol dandang │ tur datan sepi met pamrih│
 42. │Kula sampun rambah-rambah │ puruhita winejang wali mukmin │ winruhken Muamad Rasul │ Allah Pangeran amba │ wahyeng sabda nenuntun kawula bingung │ kondheng mirang-miring ngawak │ ngawur pepathokan sepi│
 43. │Ngelmu Arab dados Buda │ Buda mukir pamet waton Jeng Nabi │ tanpa matiraga ngluyur │ mubeng agiras papriman │ lamun kawruh Arab sirna tapanipun │ kejawi wulan Ramelan │ cegah bukti boten apti│
 44. │Nanging wali maksih Buda │ tandhanipun sring manjing marang sepi │ guwa-guwa kayu watu │ gunung alas segara │ linebonan gentur karsa ngiras laku │ pamrih katemu Hyang Suksma │ yeka kedhadhung ijajil│
 45. │Critaning para ambiya │ boten wonten kang cegah mangan mutih │ ngluwat melek cegah turu │ puniku boya klampah │ kajawi wong Buda badane winasuh │ lah sumangga kagaliha │ pamanecas kawula misil│

PUPUH V
ASMARANDANA

 1. │Langkung wagugen  ing galih │ Jeng Pangran Bayat Seh Dumba │ wrin pamecahing pasemon │ amung muridnya kewala │ panngran Ki Bisana │ makaten pangawruhipun │ saiba Seh Sitireta│
 2. │Ngunandika jroning galih │ tuhu mardiguna dibya │ Pangran Jenar samuride │ trustha budyambeg widada │ ing kene-kana kena │ layak bae tega layu │ bajaksaneng kawruh mulya│
 3. │Semana duta kekalih │ dupi sampun tetela trang │ elmu myang kelakuwane │ Siti Jenar muridnya │ sadene mecah lambang │ tumulya pamitan mundur │ Pangran Bayat lan Seh Dumba│
 4. │Nanging datan den wangsuli │ laju mundur palarasan │ neng margi grenengan karo │ Seh Dumba matur Jeng Pangran │ kula biyantu tekad │ yen makaten kang tinemu │ karya trimaning wardaya│
 5. │Para siswa angantepi │ saking judheg reh pamardya │ Pangran Jenar wejangane │ upami kula mruhita │ balik mestu sukarta │ neng ngrikyamba yun mituhu │ wangsul brangta mareng ngelma│
 6. │Pangran Bayat langkung wengis │ ngandika dhateng Seh Dumba │ heh Dumba aja mangkono │ nguni sira bangsa sudra │ ing mangke manjing waswa│ kawiryan jenengnmu arum │ wus dadya santri suhada│
 7. │Paran karya malih kapti │ mituhu Seh Lemah Lincat │ ngelmune tan lumrah ngakeh │ de sirarsa muruhita │ ing Demak kurang apa │ barang kawruh nora ewuh │ kadibyaning Wali-sanga│
 8. │Wus payo enggal lumaris │ ngleksanani reh dinuta │ tan antara laksitane │ prapteng Demak nuju pepak │ pra wali lenggah rampak │ neng surambi samya gugup │ wrin cundaka dwi tumrapta│
 9. │Wusnya samya krameng  mukmin │ sinreng wigatining sabda │ ring Jeng Benang andikane │ heh jebeng Bayat kaya apa │ duta Seh Lemahlempung │ derarda kagila-gila│
 10. │Umatur duta kekalih │ leres pabrataning warta │ pra siswa sampun reraton │ Jalu priya talbul ngelma │ ing reh endraning laya │ leres tekadipun idhup │ donya puniki pralaya│
 11. │Kathah-kathah titi ngenting│ purwa madyaning wasana │ sadene wahyweng pasemon │ tumrecep kacup sadaya │ tur wakil pamecahnya │ muridipun kang kasebut │ Ki Bisana nora karya│
 12. │Trah dama srawungan desi │ prandene gunarda krama │ yayah carakan karaton │ cukat terampil trangginas │ genep susila madya │ kuciwa srengat kelebur │ Jabariyah Kadariyah│
 13. │Rumaket kalih tan yukti │ mrengkang saking Wali-sanga │ mulyeng masjid badhe asor │ brastha nembah rabul ngalam │ yen pun Jenar kapanjang │ menggah latu dereng murub │ prayogi siniram toya│
 14. │Menawi tembe malahi dadya wong ulah praktiknya │ ngrusak sukarta prajajeng │ Wali-sanga temah ina │ yen jenar tan pulastha │ boten wande hera-heru │ rerusuh marang kertarta│
 15. │Yogya nunten den lampahi │ sirnane kawruh dupara │ wejangnya Seh Sitiyampo │ Sunan benang angandika │ heh yayi Kalijaga │ priye prayoganing laku │ pandoning Hyang reh pidana│
 16. │Umatur Jeng Sunan Kali │ sae nglempakaken para │ sagung mukmin ngulama kyeh │ lan malih perlu katuran │ Sultan Adi Bintara│ klempakan wahywaning kukum │ Siti Jenar den pancaka│
 17. │Yogi dinten benjing-enjing │ pinrih rawuh wanci loka │ nanging utusan mangke │ Jeng Benang nud ing sekabat │ wus winangsit reh kajad │ ngaturi ingkang sinuhun │ pra-wadya wuwah praja│
 18. │Ing wanci tabastha enjing │ pepak kang para uliya │ lungyeng srambi lir adate / satengah nawa Jeng Sultan │ patih pangulu jaksa │ rawuh para wali methuk │ kurmat tataning ngulama│
 19. │Lenggah kangjeng Sribupati │ pra punggawa tata atap │ jajar urut klenggahane │ mukmin samya jawab asta │ mubeng ganti gumantya │ gya so ing wetaranipun │ Sunan Benang angandika│
 20. │Heh Jeng Sultan marma sami │ sun aturi siniwaka │ neng srambi sapara rate │ yun ngrembug prakara durta │ leres atur andika │ Pangeran Jenar abeguguh │ migena tindak agama│
 21. │Kita wus nyundaka maksi │ elmu kalakuwanira │ dera memirid muride │ tetela ngrusak kertarta │ silaning yudapraja │ anenuntun telah dudu │ kathah siswa mrih ruhara│
 22. │Donya ingaran pati │ tembe ingaranan gesang │ kajabariyah tekade │ kadariyah mangsuk angga │ reh endraning pralaya │ sakabat kang tampa bingung │ majenun ngrusak widada│
 23. │Paran yogyaning pambudi │ kang kapenak linakonan │ Sultan matur kula dherek │ biyantu pulsthanira │ srana prajurit praja │ Pangran Modang gya sumambung │ puniku kirangg sakeca│
 24. │Yen rinabaseng prajurit │ puniku dede wong ngraman │ sae den alus kemawon │ sanadyan kukum pralaya │ saking lembat kewala │ kawula sakanca rawuh │ samya maninggal lungaya│
 25. │Kangjeng Rahdyan Bupati │ Wanasalam nambung sabda │ yen makaten kulo mopo │ nyulayani tatapraja │ tindaknya janmi byuha │ nglairaken ukum saru │ antuk dhendhaning bawana│
 26. │Pejahnya janma tan kenging │ mahywa saking palacidra │ reh wonten jenenging kraton │ kedah ratu karya prentah │ mupakat katimbang rat │ katimbalan yen tan ayun │ dadya nawala masesa│
 27. │Kenging tinelasan awit │ mogok dhawuhing narendra │ punapa marginya dados │ wus dhawah serat prampungan │ winisesa sakarsa │ boten kenging songkol penthung │ sah tibaning kukum pejah│
 28. │Reh punika bangsa wali │ kalebet agung uliya │ tan kenging swiyah sedane │ nadyan kang kaleres ngisas │ kedah sami pangkatnya │ mekaten piagem ulun │ byakta met prajurit byuha│
 29. │Yen boten mekaten Gusti │ cingkrang jejering wiradya │ pun patih sadarpa mopo │ nistha donya ngakir siksa │ den geguyu buwana │ surya candra susup-susup │ ngereng erengadil kerta│
 30. │Lamun yun kacidara nguni │ sampun ngaturi narendra │ dhedhemitan inggih dados │ nanging maksaa tumindak │ manawi waris gugat │ sinten mangentar saestu │ antuk wasisaning praja│
 31. │Mila prayogamba Gusti │ paduka paring nawala │ wasesa caraning kraton │ patih pangulu lan jaksa │ samya tur tandha nama │ tetep krampunganing kraton │ makaten reh witaradya│
 32. │Narendra pethuk ing galih │ sedaya mukmin uliya │ memuja mantra rumojong │ aturnya naya,’ waktra │ tetes met waton byuha │ Jeng Sultan sigra dhadhawuh │ karya nawala wasesa│
 33. │Juru panitra tinuding │ gya manurat waton adat │ lepiya kuna-kunane │ tantara rampung panitra │ katur rekyana patya │ nulya konjuk Jeng Sinuhun │ kapriksa tembayeng sastra│
 34. │Penget nawalanira Ji │ Sultan Adi Natagama │ Bintara mandhireng kraten │ dhumawuha pakenira │ Pangeran Sitirekta │ ing Krendhasawa dhedhukuh │ liring sarta jeneng manira│
 35. │Tampi aturing pra elid │ kang kumpul prajeng Bintara │ sartane wus mirengake │ paturaning Wali-sanga │ pakenira mindaka │ nglebur silaning tumuwuh │ nyenyampah dinil Mustapa│
 36. │Mangkya karsaning para lid │ biyantu jeneng manira │ ingsun timbali tetemon │ mring Demak mangadu rahsa │ barenga duteng praja │ yen mopo nora umestu │ wasesa pegas lungaya│
 37. │Titi wahywaning srat Pati │ Bintara kaping dwidasa │ Jumadilakir taun Be │ Tumpak ing candra sengkala │ Nir Jalma Catur Tunggal │ katandhan Sinuhun Prabu │ Sultan Adi Natagama│
 38. │Wusnya nata anandhani │ patih pangulu lan jaksa │ samya mestu teken kabeh │ wilapa kabungkus sutra │ jenar dadya pralambang │ kenging rukun kenging rampung │ gya katur Jeng Suna Benang│
 39. │Wus tinampan  gya anggalih │ kang sayoga dadya duta │ ngampil karampungan srate │ sastra nawala wasesa │ Jeng Sunan Kalijaga │ umatur prayoganipun │ kanca sadaya lumaksa│
 40. │Angandika Jeng Mahribi │ lelima bae utama │ gawa sabat dhewe-dhewe │ siji jebeng Sunan Benang │ loro jebeng Malaya │ telu kaki Pangran Ngudung │ kapatnya Pangeran Modang│
 41. │Lima Suna Geseng kanthi │ sabat muridnya sadaya │ de Pangran Bayat neng kene │ tunggu masjid lan Seh Dumba │ Sultan sa-abdinira │ kondura ngrekas kadhatun │ yen muridnya Jenar ngroda│
 42. │Paksa baring lir kang uwis │ prajurit wira tamtama │ konen nganglang esuk sore │ rumanti yitneng prajarja │ Kangjeng Sultan sandika │ gya kondur sawadya mestu │ patih sampun kadhawuhan│
 43. │Warata para Bupati │ kinen yitneng kartibaya │ Seh Jenar sabat muride │ ucape gangsal uliya │ wali sampun sumakta │ bekta santri patangpuluh │ bidhal dhateng Krendasawa│
 44. │Elur nganggo sarwa putih │ samya nyangkelit jambiya │ gangsal wali ngarsa dhewe │ Sunan Benang pangajengnya │ tantara enggal prapta │ aneng Krendasawa dhukuh │ jujug wismeng Prangran Jenar│
 45. │Kapareng lenggah neng masjid │ lagya mulang para sabat │ kang lagya nyar manjing tarek │ estri priya jejel rangap │ saking mancanagara │ pinuju ingkang cinatur │ dadine bumi akasa│
 46. │Saking tapsir Kaelani │ nulya wali gangsal merak │ neng pante langgar nabde lon │ tatakramaning ulama │ kangjeng Wali lelima │ sarwi salam ngalaikum │ Pangran Jenar tan nglawe│
 47. │Eca denya marid ngelmi │ lawan sakabt sekawan │ wali-wali tetamune │ dera pasangkara  arja │ Pangran kendel kewala │ sigra Sunan Benang mlebu │ buka pintu langgar menga│
 48. │Wali gangsal samya manjing │ pra murid neng panti jaba │ lenggah tan ana swarane │ Seh jenar maksih memejang │ kang swara cetha sora │ tan maelu mring tetamu │ gya Sunan Benang ngandika│
 49. │Heh jebeng leren dhisik │ sun dutaning pengadilan │ kinan kapangya ring kowe │ karsanireng Wali-sanga │ biyantu Kraton Jawa │ lah iki nawalanipun │ enggal sira tampanana│
 50. │Pangran Jenar tan marduli │ eca denira jejarwa │ gya serat inguncalake │ tibeng pangkone Seh Jenar │ maksa api tan mriksa │ kang serat cinadhak gupuh │ dening Suna Kalijaga│
 51. │Gya wecana  sora titi │ tembayeng sasra wasesa │ purwa madya wasana tek │ Pangran jenar tan miyarsa │ Jeng Benang angandika │ sarwi ngasta tanganipun │ heh Jenar kang lagya laya│
 52. │Menenga ingsun tuturi │ gya leren Pangran lemahbang │ pasang karna mirengake │ dhawuhnya Sinuhun Benang │ lah mayid prapteningwang │ sakanca dinuteng kukum │ pangadilan ing Bintara│
 53. │Kinen nimbali sireki │ srana nawala wasesa │ rukun rampung dina kiye │ yen mopo tampa pidana │ yen sandika raharja │ adu surasaning kawuh │ mupakatan Wali-sanga│
 54. │Pangran Lemahbang nabda ris │ heh Benang nimbali kita │ marang Bintara sun lumoh │ nora kabawah kaprentah │ kejaba jroning manah │ kang dhedhawuh sun mituhu │ liya punika tan arsa│
 55. │Sabab mayid padha mayid │ pagene nganggo paprentah │ wong nora ana bedane │ padha tan weruh Hyang Suksma │ tan pae nembah asma │ de kumawawa kumingsun │ dhawuh samining gusthika│
 56. │De sira yun ngadu elmi │ ngusussake gilut rahsa │ payo aneng kene bae │ janji wewaton musakap │ kitab alam ibarat │ nadyan anggitnya │wong layu │ ingkang nganggo padha laya│
 57. │Pangran Modang nambung angling │ heh kakang Seh Siti Jenar │ lah punapa patakone │ donya ingaran pralaya │ benjang nama jiwita │ coba manira nedya wruh │ lairna wirayatira│
 58. │Pangran lemahbang mangsuli │ heh Modang prastawakena │ tandhane urip lapale │ kayun daim layu muta │ abadan tegesira │ urip jumeneng tan layu │ abadan salaminira│
 59. │Denen mangke jeneng pati │ jarwane kitab Talmisan │ heh rungokna rapale │ wal mayid alamul kobra │ yajidu wakaliba │ mayid aneng alam kubur │ anemu awak-awakan│

PUPUH VI
DHANDHANGGULA

 1. │Mila kubur sun gonken samangkin │ awit urip kita nemu wanda │ wujud kawadis mangkene │ dene planggeranipun │ al ngalamu kulu mijidin │ saben alam kuwanda │ de ngong yen wu idhup │ tertamtu nemi angga │ yen manggiha katon tiningalan mangkin │ kusus catur manira│
 2. │Boya samar ingsun besuk urip │ nora ngawur sapunika pejah │ uripku cangkrameng kene │ anemu jisim wujud │ balung sumsum otot myang daging │ getun kesasar pejah │ penasaran agung │ godha rencana blis setan │ pira-pira neraka rumaket jisim │ balenggu rante wedang│
 3. │Getun temen dene kita mati │ nganggo pancandriya sipat anyar │ weteng jerowan angame │ ngelak ngelih katempuh │ lara lapa kajibah mami │ getih daging nununtun │ tar wun dadya lebu │ luru ingon saben dina │ besuk ingsun urip pesthi kari │ tanpa kena ginawa-a│
 4. │Akeh temen rencananing pati │ anak bojo bapa biyung sanak │ kabeh dadi godha gedhe │ seje karo wong idhup │ tanpa apa amung pribadi │ ngelak ngelih nesu nora │ mung mupangat nutuk │ Sunan Geseng nembung  sabda │ heh Seh Jenar iku tan kaprah sireki │ bener salah tan lumrah│
 5. │Kang mupakat dalilmu wong mati │ nemu awak benjang neng kerat │ kang tampa ganjaran tembe │ swarga nraka sing wujud │ kang nampani ganjaran akir │ esthimu harda salah │ nylayani pra jamhur │ kitab Kuran Tanah Ajam │ prapteng Jawi Sinung murad mring munasip │ alam besuk kasiksa│
 6. │Anenarik tyas tameng dumadi │ ywa nerajang budi kadurjanan │ masjid dadya kijab gedhe │ manembah ring  Hyang agung │ ngegungaken keraton Widhhi │ supaya kyeh widada │ dadining tumuwuh │ ngeker durtaning agama │ raja-kaya kewan wana samodradi │ nora karya duraka│
 7. │Anging janma manungsa kang juti │ jeneng ala kahananing dunyo │ kabeh janma saantero │ kamulyan uga manus │ mangka sira ngantepi budi │ kalurug durteng gama │ brastha sembah sujud │ nyenyampah hambaning tama │ wus byawara warata wedi ring Gusti │ sumebar tyas susela│
 8. │Mangke sira babar kawruh pingging │ ngabaraken mejang elmu nasak │ temtu kajurang lakune │ krana donya kotemu │ katon ala tumular warti │ mratani cakrawala │ jagad anggeguyu │ ngerang erang marang sira │ kawruh donya kang katon sira singkiri │ tansah ngrabaseng karsa│
 9. │Seh Sitibang mesem-mesem angling │ Geseng caturmu tan payu sigar │ bribil sawiji sun emoh │ padene wali ngasruh │ catur methit saluhur langit │ ko tunjang brangkang nglongan │ san atimu luhur │ ingsun wus tutur bab donya │ enggon nraka duka cipta panas perih │ wruh kabeh wong pralaya│
 10. │Wus enggone paran kita mungkir │ sanadyan Jeng Mukamad ing kuna │ antuk siksa nraka gedhe │ kaburak mlayu nyingkup │ nyingit manjing guwa tana wrin │ saking delape sungkan││ mulih marang idhup │ gumlar donya owel eman │ emoh ninggal blubut luwung aneng bumi │ seje lan Sitirekta│
 11. │Rina wengi nangis ngeling-eling │ getun temen lameng sun kasasar │ mring donya mati mengkene │ anganggo daging balung │ nunggang kreta payungan sakit │ neng kasur kinebutan │ awak sruwa kaku │ tur wardayanipun susah │ mikir-mikir sarwa kurang kyai pikir │ tetep donya naraka│
 12. │Sunan Ngudung pasrangkara aris /heh ta paman Pangran Siti Jenar │ benermu tekadmu dhewe │ amung gedhening luput │ sira wani-wani memarid │ mejang elmu kadyeka │ wong kang tampa manut │ bubrah harjaning pranata │ akeh janma nekad ngupa dalan pati │ reh tembe nyipta gesang│
 13. │Marga-marga pasar-pasar tintrim │ muridira karyarda ruhara │ kapethuk wong nekad bae │ rehning donya na ratu │ wenang wajib bengkas duskarti │ kang kadya siswanira │ samya keh kapikut │ tinanya jawab tan krama │ pinanjara aneng sepir nglalu pati │ wus pira-pira janma│
 14. │Marma ingsun sakanca tumrapti │ wus kajibah bangsaning uliya │ nyirep tekadmu mengkono │ aja kebanjur-banjur │ sira mangke dipun timbali │ dening Sultan Bintara │ iku suratipun │ karan nawala wasesa │ lamun mopo wus kena ingsun ngrampungi │ jabut lunganyanira│
 15. │Wasesaning ratu trang Hyang Widdhi │ reh wus mupakat para bijaksana │ sarak yudanagri awor │ dadya rad juga rembug │ mutus nalar kadya sireki │ beguguk bangkang karsa │ bebaluhi dudu │ hawa durtaning prajarja │ jaman mulya temah ruhara wit dening │ Jenar klakuwanira│
 16. │Sunan Kalijaga manabda ris │ heh Siti Jenar sun ringkes kewala │ akeh padu tanpa gawe │ mung loro lakunipun │ lah pilihen sawiji │ urip kalawan laya │ ywa mangro karepmu │ Pangran Lemahbang sru tanggap │ pindho gawe sapa gelem pilih mati │ mati sugih druhaka│
 17. │Ingsun milih urip kang tan mati │ balik langgeng ora iki-ika │ nanging yen milih sun emoh │ nadyan sun karsa idhup │ ya sakarepingsun pribadi │ tan nganggo Wali-sanga │ ngulihake mringsun │ kaya dudu mukmin tama││ wong yun uirp jaluk tulung mring sesami │ lah mara saksenana│
 18. │Ingsun mulih pribadi ring urip │ Sunan Benang sumambunga wecana │ Jenar kapriye kanthane │ apa kang kanggo manthuk │ lelantaran dalan ngendi │ mesem Pangran Lemahbang │ kowe wali cubluk │ dhemen gumlaring donya │ lamun Siti Jenar bosen nora apti │ wus lantih dalan gesang│
 19. │Yen si Jenar nutup banyu-urip │ bangsa nyuda tirta nirmala │ banyu kayad cara Rabe │ sajratul makripatu │ cacah telu ping telu siji │ gungung sanga tirmaya │ mratani sakojiur │ katelu mumpuni karsa │ nomer juga perlu wruh luwih premati │ telu purbaning kodrat│
 20. │Nomor loro kodrat dayeng urip │ yen kinukut budaya subrastha │ nomer tri telu cacahe │ pandulu myarsa ambu │ dayeng  tirta kayad murbani │ pancandriya susawa │ kampulnya katukup │ UNING UNONG UNINGENA│ pintu telu kagulung dumadi siji │ jumeneng suksmantata│
 21. │Warnanira ijo biru wening │ maya-maya lir bun tempuh surya │ yeka purbaning para wong │ bangsa bajingan kecu │ kere ngemis nglemper neng margi │ padha lawan narendra │ wali Nabi Jambhur │ tan siwah yayah kalpika │ ngudrat purwa madya wasananing urip │ ingkang murba amasesa│
 22. │Dudu daging balung getih kulit │ dudu eroh napas beneh nyawa │ eling angen-angen dede │ tatkala ngendranipun │ saking karsa kasasar mampir │ nemu wanda manira │ pati aranipun │ cangkrama wujud Gusthika │ mung rasane wus yayah rahsaning urip │ uninong uningena│
 23. │Cacah sanga tumengkaring wali │ Wali-sanga dijejeri nama │ dhewe-dhewe kaya kowe │ nanging sira buh mau │ sun pestheken durung mangerti │ jaba Seh Maolana │ Sunan Benang embuh │ embuh denger embuh ora │ Sunan Kali mung rasane bae uwis │ sanga ora uninga│
 24. │Jer iku kang karan uwoh kuldi │ Nabi Adam kadukan caluthak │ mangan woh kuldi lir ingong │ sanandyan para manus │ kabeh padha tau ngicipi │ temah kasiku kita │ wahyeng donya nemu │ sawarga lawan neraka │ aran pati lan rasakna para wali │ bingung sajarwaningwang│
 25. │Awit kowe weruhmu mung siji │ dene ingsun telu babar pisan │ yeka woh kuldi rasane │ banyu kayad ranipun │ kang cangkrama murba kawadis │ manusa nora bisa │ mobah mosik muwus │ jumenengnya pancandriya │ saking tirtamaya suryaningrat Jisim │ Gunawan Wibisana│
 26. │Barang apa katiban mosik │ budayeng tirtamaya luwih kuwat │ getih daging nora bosok │ napas jumeneng tulus │ kadum sanga midraweng jisim │ jamaknya dadya tiga │ jroning siji telu │ Sunan Benang nambung sabda │ heh ta Jenar pajarna sawiji-wiji │ cocoknya Jawan kitab│
 27. │Paran denya ngracut siji-siji │ satemene sun durung waskitha │ ngleksanani gawe │ prapteng telenging banyu │ kodrat sirna panulak silib │ temah nora kuwawa │ dibyeng kayad banyu │ Pangran Jenar mesem nabda │ layak kowe kelingan budining santri │ nistharda tanpa krama│
 28. │Nadyan bisa pasthi tuna luwih │ luput-luput korup panasaran │ weruh barang sarwa aneh │ sesotya mas umancur │ rajabrana boga mawarni │ jer pangertimu salah │ ngimpi kang kok gilut │ terkadang nora supena │ wus mangkono santri gundhul luru pokil │ bungah ana sedhekah│
 29. │Heh kabeh kang neng kene pra wali │ prastawakna pangracutingwang │ kodrat lawan iradate │ aja nganti tumpang suh │ akul mukmin saru yen mulih │ tan wun dadya pocapan │ yen kleru pamugut │ marma akeh wong sekarat │ kodrat durung sirna angen-angen menit │ purwane jempalikan│
 30. │Ana maneh sekarat macicil │ pandirangan jlalatan lir kampak │ yeka salah pangracute │ tandha wong durung tau │ anglakoni rasaning pati │ mulane wajib wenang │ wong sinau ngunjuk │ nginum dhewe nora bisa │ Wali mentah nginumi tanggane wasis │ poma aja mengkana│
 31. │Sunan Geseng nulya nambung angling │ sok makaten kakang Siti Jenar │ kathah wong klentu yen layon │ sasar kelantur-lantur │ pancandriya masih rumati │ pepak cangkrameng murda │ napasnya kagulung │ angen-angen wus rumangsa │ nadyan loncat banyu kayat dereng apti │ dadya manggya sarwendah│
 32. │Tamtu den anggep jana tunangim │ kerup karem angen-angen murtat│ │ kabudayane meh layon │ seneng donya tumuwuh │ cipta rahsaning pikir │ kuripan donya nikmat │ punika tyas buruh │ bujang kang dhemen klayaban │ tan amaksi tembe urip nora mati │ donya puniki nraka│
 33. │Leres kyai Jenar kula esthi │ sojar tuwan mutakad mukminkas │ sayogya dadya pangilon │ tar kumasi wallahu │ donya campur Kawula Gusti │ kawulane neng swarga │ Gusti neng nraka gung │ Pangran Jenar nabda sugal │ hus sireku Cakrajaya mukmin lamis │ yen nyata payo gesang│
 34. │Yen tan gelem sira sun jak urip │ bareng sadina iki heh Cakra │ tetela budimu remeh │ gumunggung karan jamhur │ waliyollah den aji-aji │ jinunjung winiwaha │ mring wong Buda cubluk │ yen gelem saiki sira  │ sun jak urip tetep mukminngil malahi │ tegese wruh Pangeran│
 35. │Kagyat Jeng Sunan Kalijaga maksi │ tetela trang Sunan Geseng Nedya │ mestu Jenar mutakade │ duka sadalem kalbu │ mring Ki Geseng sarwa netrandik │ tumungkul Cakrajaya │ wrin semuning guru │ deduka pasang sasmita │ harda getun Sunan Geseng tobat sarwi │ nangis mahywa swanita│

PUPUH VII
S  I  N  O  M

 1. │Warnanen kang lagya layar │ Seh Siti Jenar amusthi │ nutup nupus napas-napas │ panggulungnya rahsa muksis │ ngukut munggeng dimagi │ gyan kayad kayun munpakun │ pecat yayah cancala │ pleng pulastha Jeng Sitibrit │ wus tan kena kinira kacakrabawa│
 2. │Tetep pratelaning Kuran │ hidajakka ajalidin │ layatah kiru sangatan │ tegese rapal puniki │ tatkala prapteng pati │ tan darbe karsa samenut │ mengkono kodrattollah │ kang muktasbilla alatin │ tan ketara Ijrail angambil nyawa│
 3. │Gangsal uliya sung salam │ Jenar wus tanpa mangsuli │ tetela dadya susawa │ Jeng Benang ngandika aris │ mring Kalijaga yayi │ bangke bungkusen kang brungkut │ wali catur tumandang │ anggulung sekala tartib │ kawuwusa sabat Jenar catur siswa│
 4. │Kang munggeng sadalem langgar │ samya matur ing pra wali │ Kyai Bisana pangarsa │ heh wali wruha sun iki │ yun labuh guru mami │ neng kene barengan lampus │ Neng kana bareng gesang / puluh-puluh wus pinasthi │ kene-kana mati urip kumpul juga│
 5. │Payo santri saksenana │ kita nutup banyu urip │ ingsun uncat saking bathang │ yen wujud sipatulkadim │ kang langgeng jeneng urip │ lah tirunen panutupku │ reh sira wali majas │ lima pisan durung muklis │ gegurua patrapku nganyut kang nyata│
 6. │Heh Benang Kudus ki Jaga │ Modang Geseng kang nastiti │ pangukutku awasena │ supaya mirid sathithik │ ring Jenar guru mami │ kang putus pramaning indhup │ nulya sabat sakawan │ nepal made asta kiri │ ngayuh tirta maya plas dadya gusthika│
 7. │Sigra kabungkus sadaya │ nganggo wastranya kang lalis │ dadya bangke cacah lima │ Sunan Benang ngandika ris │ mring Seh Mlaya heh yayi │ jinasah gawanen metu │ bangkene Siti Jenar │ kewala sun gawa mulih │ katur naranata lawan Wali-sanga│
 8. │De catur sabat pasrahna │ wong kene kang darbe waris │ sarta yayi jarwanana │ tata silaning agami │ Islam mestu wong Ngarbi │ lah wahywakna mujijadmu │ supaya padha nrima │ patine wong papat iki │ anganangi dredah timbuling prakara│
 9. │De sabatmu kabeh padha │ dhawuhna tata mranti │ pante-swara dinggo gawa │ Mayid Jenar marang Masjid │ sandika Sunan Kali │ mahywa tata-tata matut │ piranti pante sawa │ sumapta pangupa kardi │ bangke Jenar medal dinunung bandhosa│
 10. │Sunan Benang Pangran Modang │ Pangran Geseng Kudus mijil │ saking langgar Sunan Benang │ mayid kagotong neng ngrasi │ kang wuri samya dhikir │ samantareng lelayu │ Jeng Mlaya teksih tengga │ bangke sabat Sitibrit │ animbali warisnya jalwestri priya│
 11. │Jeng Sunan Kali ngandika │ heh wong kene jalu estri │ iki mayid tampanana │ para warise pribadi │ aja getun sireki │ pasthi karsane Hyang Agung │ janji  ten kena owah │ saiki tekaning pati │ para waris samya pasrangkara arja│
 12. │Heh Seh Mlaya wruhanira │ sun suka tan darbe sedhih │ dene ing mangke wus gesang │ nora ingsun anututi │ seje budining santri │ grejegan nyawane jabut │ anggepe suka bungah │ yen awake dhewe suthik │ aneng donya papriman anggere gesang│
 13. │Nulya bangke tinampanan │ maring warisira sami │ catur  wus pinaripurna │ tan ana den sidhekahi │ gugu weling duk maksih │ warnanen layon kang mlaku │ kang kagawa mring Demak │ tansah puji samra dhikir │ wanci mahrib jujug srambi masjid Demak│
 14. │Pepak pra Wali-sanga │ Seh Maolana nabda ris │ heh kanca mukmin sadaya │ bangke punika prayogi │ kadunungna jro masjid │ reh tengadur wanci dalu  │ benjang enjang kewala │ paripurna lir kang wis │ bengi iki payo padha rineksa│
 15. │Lan ngenteni jebeng Mlaya │ sigra den angkat tumuli │ sinung made pangimaman │ tabelanya Seh Sitibrit │ tantara Jeng Sunan Kali │ prapta genira kautus │ bakda mahrib satata │ Wali-sanga ngreksa mayit │ Sunan Benang dennya lumaksana│
 16. │Mangetar oliya murtat │ Seh Lemahbang kang wus mati │ aturnya murwani dadya │ wasana titi lestari │ ring Jebeng Sayid Mahribi │ nglairken panrimanipun │ sarwi alon ngandika │ heh ta kanca benjing enjing │ angaturi Sultan panguburnya Jenar│
 17. │Ing mangke payo rineksa │ ngiras sunnat puji takbir │ mangkya bakda salat isa │ sedaya pra wali inggih │ lagyeca salad witri │ ana ganda marbuk arum │ merdu kasturi jebad │ lir minyak rum tanpa coli │ ngambar jroning masjid Wali-sanga kagyat│
 18. │Ngandika Seh Maolana │ heh kabeh sagung wong santri │ kang neng jro masjid metuwa │ mulih ywa na keri siji │ kejaba para wali │ sawiji aja na manthuk │ ngreksa kang mayit Jenar │ wusnya bubar santri-santri │ gya tinutup wiwara kinancing kabeh│
 19. │Mung kantun Wali-sesanga │ Maolana nabda aris │ heh payo kanca sedaya │ iki mayit den priksani │ paran wadine jisim │ de mawarda ganda arum │ merdu kagila-gila │ nulya krendha den ungkabi │ duk kapriksa bangke katon lir candrama│
 20. │Tur mawa wangkawa liwran │ menuhi sadalem masjid │ asor malading panjuta │ nuksmeng rina bra nelahi │ trangginas pra wali │ bangke lineggahken gupuh │ sadaya Wali-sanga │ manembah manguswa mahit │ tekweng jempol suku kacucup werata│
 21. │Gantya-gantya pangarasnya │ gya manjingken tarbla malih / nanging Jeng Seh maolana │ kipa-kipa tan marengi │ heh kanca-kanca mukmin │ mangke pamikir sun tuwuh │ yogya mahywaken srana │ akal dadya sintru lair │ kang supaya aja na kang kelu cipta│
 22. │Ring klakuwane si Jenar │ metu kramatnya linuwih │ Mlaya mahywakna pandhega │ dadya pangilon ing wingking │ si Jenar karsa mami │ sun kubur ywa na kang weruh │ neng ngisor pangimaman │ mujur ngulon ingkang rempit │ de jro tarbla becik liniru srenggala│
 23. │Jebeng Kudus ngupayaa │ kirik gudhig wengi iki │ sandika Jeng Kudus mentar │ Wali-sanga kang neng masjid │ karya kaluwat dadi │ jero jembar mamet ukur │ tantara Kudus Pangran │ pribadi ngupaya anjing │ kaleresan kirik kuru lorek abang│
 24. │Sajuga wus kaperjaya │ binakta manjing ring masjid │ katuju kluwat wud dadya │ binopong bangke Sitibrit │ Dening sedaya wali │ lineboken kluwat sampun │ inguruk wus sampurna │ warnane kirik kang gudhik │ sinung tarbla tinutup payah gusthika│
 25. │Rineksa sadalu natas │ ring Wali-sanga byar enjing │ bakda subuh pra ulama │ mijil lenggah ing surambi │ prapta sagung wong santri │ wruh kabar Jenar kapikut │ sumahap pira-pira │ rare gung alit wus prapti │ nadya nonton  peputusaning prakara│
 26. │Plataran masjid lir pasar │ tumulya Kangjeng Mahribi │ ngandika mring pra uliya │ gangsal kang lumakyeng tuding │ amundhi nawala Ji │ wasesa mikut Seh Lempung │ rehning wus kaleksanan │ karsanya kinen tur paksi │ sa-anane prakara kang wus kalampahan│
 27. │Heh Jebeng Benang Seh Mlaya │ Pangran Modang Kudus nuli │ Geseng mlebuwa mring pura │ tur uning srinarpati │ sandika kang sinung ling │ gangsal lumaksana gupuh │ tantra prapteng wiwara │ ing Danapratapa manjing │ amarengi Kangjeng Sultan siniwaka│
 28. │Punggawa gung alit pepak │ Bupati panewu mantri │ tuwanggana kawireja │ kesaru ulama prapti │ dumrojog tanpa wigih │ kagyat Narendra jog tumrun │ saking sana sewaka │ ngacarani gangsal wali │ samya tata lunggyeng ngarsaning kyapatya│
 29. │Sri prasistheng ampar-rukma │ wusnya karamaning ulami │ Jeng Sunan Benang ngandika │ heh jebeng srinarpati │ sun kanca lima uwis │ mituhu dhawuhing ratu │ ngampil sastra-wasesa / mring Seh Lemahbang wong mesrik │ wus sun gawa nanging padhem reh tan arsa│
 30. │Temah mangke neng  bandhosa │ samangkya taksih neng  masjid │ dumunungira pantesawa │ dhawuhnya Kangjeng Mahribi │ Sultan enggala prapti │ paring kurmat jujug kubur │ pangluwarnya si Jenar │ Jeng Sultan sandika inggih │ nulya tindak patih pangulu lan jaksa│
 31. │Prapteng natar srambi para │ ulama tumrah ngurmati │ Sultan lenggah saha wadya │ nulya sesalaman wradin │/ wusnya so Seh Mahribi │ ngadika Sultan wruhamu │ panguburnya Sitibang │ sun petak sadina iki │ aneng kulon masjid kumpul pra ulama│
 32. │Jeng Sultan biyantu karsa │ tarbla gya binekta mijil │ para santri cukat ngangkat │ sumeleh samade srambi │ nata patih darbyapti │ kabuka yun wrin kang wujud │ tutup krendha den angkat │ kagyat narendra pra mukmin │ duk nupiksa jro krendha bathang srenggala│
 33. │Gudhig kuru lorek abang │ sadarpa ngungun ing galih │ kabeh santri tebah jaja │ santosane gama Ngarbi │ wong mukir dadya kirik │ dipaning kusuma dhawuh │ wreka jroning tarbela │ kinen gantung madyeng margi │ perapatan supaya dadya paesan│
 34. │Nata dhawuh juru-sastra │ karya ondhang-ondhang maring │ siswantara Pulo Jawa │ kabar sajarwa weradin │ mindraweng bumi-bumi │ tirah cakrawala kemput │ wus yayah Serat Babad │ sandika empu jru tulis │ tan antara dangu dadya sang nawala│
 35. │Kanan kering srat katandhan │ gambar sastra dwi nudingi │ mengkana tembayeng ondhang │ awit kang asma Narpati │ Sultan Penatagama │ Bintara mandhireng kratun │ ing Jawa lan ing Sundha │ wus myarsa turnya pra mukmin │ paring dhawuh sarupaning bangsa Jawa│
 36. │Tan kena nyampah Agama │ memaoni ngisin-isin │ kaluhuraning dat-mulya │ myang panembahing Hyang Widdhi │ prapteng kiyamat benjing │ tumindak tan kena lebur │ sing sapa wong kang murang │ sarengat Rasulullohi │ bagya antuk kisas adiling prajarja│
 37. │Lan dhendhane dat kang mutlak │ kang sarupa Seh Sitibrit │ murud layang jisim dadya │ asu abang lorek gudhig │ ingkang kagantung iki │ Pangran Jenar warninipun │ titi srat ondhang-ondhang │ katandhan Jeng Sribupati │ Sultan Alif Panatagama Bintara│

PUPUH VIII
ASMARANDANA

 1. │Tumindak karseng narpati │ dennya gita serta ondhang │ sona cinancang gulune │ neng luhur margi prapatan │ katemplekan srat ondhang │ supaya akeha kang wruh │ dumadya kaca benggala│
 2. │Ing tembe ywa na kang mirib │ klakuwanira Seh Jenar │ marang sarengat maido │ kang gumlar narik sutama │ semana wus werata │ kasub kasumbageng catur │ Jenar mati dadya sona│
 3. │Midraweng rat nyakrawati │ mancapraja desa-desa │ alas gunung wrata kabeh │ wus dangu antaranira │ bathangnya sona abang │ mudhun wus kanpundhut wangsul │ sinung jroning krendhasawa│
 4. │Dhawuh kinibur lir mayit │ pratistheng kulon Mukaram │ tanpa kurmat pangubure │ semana wus paripurna │ kuburnya Siti Jenar │ bangke ingkang dadya asu │ neng kulon masjid gonira│
 5. │Rampungnya pangupakarti │ pangubure sona abang │ Jeng Sultan sapunggawane │ pepatih pangulu jaksa │ nulya nata ngadhatyan │ pra punggawa bubar mantuk │ warnanen muridnya Jenar│
 6. │Sajuga lagya ngon kambing │ wasta Ki Luthang Semarang │ mireng tumularing wartos │ yen Pangeran Lemahbang │ sedane dadya sona │ kagantung prapatan lurung │ pandhegane Wali-sanga│
 7. │KI Lunthagn ngartikeng galih │ iyatalah guruningwang │ kinarya tontonan ngakeh │ keneng krenahing musibat │ santri gawe kiyanat │ supaya ngelmune payu │ ngala-ala kawruh liya│
 8. │Sajeg jumbleg sun durung wrin │ jalma mati dadya sona │ mung akale santri bohong │ ragane dhewe sampurna │ mring kerat gawa bathang │ ciptane mring sawarga gung │ nemu barang kanikmatan│
 9. │Lumrah banget santri niship │ nistha lakuning pralaya │ ginawe mulang muride │ kang kranjingan nganti ngedan │ ngarep=arep swarga │ endi nyataning swarga gung │ yen satri semaya benjang│
 10. │Besuk nek wis tekan pati │ bisa temu Allah │ aneng swarga panggonane │ widadari ewon jaga │ kang mengkono ulama │ dikon dumuk embuh mau │ iku wali ngayawara│
 11. │Yen saiki durung uning │ besuk maneh yen weruha │ kang nora ana nyatane │ nadyan santri bisa pana │ manggon neng nur Mukammad │ ana santri manjing suwung │ wang-wung kang kaya wong nendra│
 12. │Ananing ngadebun dambi │ brutune dhewe suwarga │ ana manjing jagad kiye │ kang kothong dadi hurara │ saweneh manjing rahsa │ nyawa wahya saking kakung │ manjing kasapah narendra│
 13. │Dalane wus den liwati │ lembut sungil dadya bocah │ mimil saking ratu gedhe │ apese jumeneng Pangeran │ bagya sumilih nata │ kang saweneh santri kampung │ utak dinalih│
 14. │Ana maneh santri ngemis │ patine anuju badan │dadya samrica gedhene │ metu saking githokira │ jing ring ula-ula │ ana nuksma alam nukus │ ana manjing Darussalam│
 15. │Seje kaya guru mami │ Seh Siti Jenar mukmin kas │ mutakat tur yan lapale │ maksi panggonan pralaya │ tan ingan ratrinira │ antamutu kablamutu │ sayujadu ngalimullah│
 16. │Ngukut sarana pribadi │ mring kamuksan wus partiknya │ nyatane ing kana kene │ ngelmune agal ngalela │ siswa winejang  cetha │ gampang pangestining maut │ terus terang padhang nrawang│
 17. │Sun iki Lunthang Semawis │ kalebu muridnya rucah │ tinimbang santri moncol │ sanadyan waline pisan │ sayekti durung eram │ ana wali tikel satus │ payo ngadu kasantikan│
 18. │Ki Lunthang nulya mring masjid │ tantra dangu laksitanta │ prapta tratak srambi ngopres │ dlajigan ambanda tangan │ ngalor-ngidul rang-erang │ mring jenenge Wali-Kutub │ miwah mring pra santri sabat│
 19. │Waktunya Lunthang dremimil │ wali maksih lenggah atap │ kathah muridnya wredha-anom │ mabukuh sumiweng  karsa │ wruh Lunthang tanpa krama │ akeh para santri ngungun │ angira janma kunjana│
 20. │Nulya Jeng Mulana Mahribi │ ngandika ing Sunan Benang │ lah apa dulunen jebeng │ wong ngungkak silaning krama │ tur mangerang uliya │ Sunan Kali nembah matur │ punika sabatnya Jenar│
 21. │Wasta pun Lunthang Semawis │ kang harda yayah kunjana │ denira ngrusak krahayon │ nguman-uman Wali-sanga │ ngunggulken Seh Sitibang │ Jeng Mahrib ngandika arum │ heh ta Benang timbalana│
 22. │Apa ta ingkang kinapti │ wong ngrusak harjeng pranata │ kang wus gumlar ing rat tinon │ lawan malih takonna │ Sunan Benang sandika │ gya marek janma kang muwus │ mengkana pangandikanya│
 23. │Heh sira Lunthang Semawis │ angecepres paran karya │ trang wuwusmu tanpa gawe │ malah nyuda tentremira │ luput-luput srinata │ antuk pidananing ratu │ lah Lunthang sira linggiha│
 24. │Ingkang liningan gya linggih │ kaleres jajar Seh Dumba │ neng surambi marep ngulon │ jegang Lunthang tanpa krama │ lir silaning pranata │ Seh Malaya ngandika rum │ heh jalma sireku sapa│
 25. │De lebur yudaning urip │ kang tinanya pasrangkara / heh heh dene pangling kowe │ nguni wus kumpul lan ingwang │ keplek gimer yen kalah │ angon ulat mubeng braung │ mangke wus dadya ulama│
 26. │Bingen aranmu Den Sahid │ anake Dipati Tuban │ mankya dadya santri gedhe │ aran wali alul ngilma │ silaning Gama Arab │ layak kowe ring sun tambuh │ wasta Ki Lunthang Semarang│
 27. │Muridnya Pangran Sitibrit │ masih blilet durung muksa │ rapal wulang durung entek │ nanging pamikirku lawan │ uliya nora eram │ angadu diguna kawruh │ mati-urip kanyata-an│
 28. │Seh Dumba sumambung angling │ heh Lunthang praptanta paran ing kene │ wuwusmu ngopres │ ngungkak leksaning tata │ muwus lir balang udan │ tan kocathet wahyweng wuwus │ nora wurung dadya wisa│
 29. │Semak wandane pribadi │ sebak panglu saking tinggar │ Lunthang bok iya aja mangkono │ sun tangguh dudu wong edan │ nora angowel badan │ jamak lakuning tumuwuh │ kudu rumakseng sarira│
 30. │Sasat ngratoni Hyang Widdi │ ngratoni donya akerat │ temah ko alani dhewe │ mangka wicaraning miptah │ waman ngarapan anas │ pakat ngarap parabahu │ sing sapa wruh ing sarira│
 31. │Temen-temen wruh ing Widhhi │ wong taklim sapadha-padha │ ngurmati awake dhewe │ sapa pamrih kaluhuran │ ngluhurna awak liyan │ kale sira ngrusak hayu │ nglebur jamaking manungsa│
 32. │Yen wong nedya luru becik │ abuwanga kabecikan │ kang sekadar samurwate │ met panimbang wajib wenang │ ywa tinggal kira-kira │ duga wataraning idhup │ mengkono jenenging gesang│
 33. │Dene wong yun darbe elmi │ aja pedhot pamrihira │ Kitab Akait warahe │ mengkono tembayeng lapal │ anal ngilma matluba │ maklum tegese puniku │ wong yun elmu ngupaya-a│
 34. │Kang mangka sireku musrik │ nora pisan ngalap dalan │ kang kanggo ing kana-kene │ sira mestu Pangran Jenar │ patine wus sira dadya asu │ wus ilang tinggal pocapan│
 35. │Ki Lunthang sumambung wengis │ hus kowe tekad warokan │ ngalor-ngidul adol goroh │ nuturi wong Buda desa │ donya ana Hyang Suksma │ singa krungu anut gemblung │ mestu ujarmu nyarkara│
 36. │Endi ana Mahasuci │ ing donya-akerat sonya │ ingkang ana ingsun dhewe │ setun benjing uripingwang │ pribadi tanpa rowang │ lah ing kono datollah-hu │ pepasihan dadya kita│
 37. │Reh sun mati sun wastani │ jaba-jero sapunika │ kang jro uripku ing tembe │ jaba pati sapunika │ lah Dumba rasakena │ aja gugup sira rengu │ pandheganing Wali-sanga│
 38. │Sun wus mlaya jajah gemi │ Aprikah Cina Welanda │ Alupuru wong Hotentot │ Hindhu Butun gama Buda │ bangke mulih wreka bang │ yeka sadarpa tan gugu │ tetep pra wali duskarta│
 39. │Kang mangka ujaring dalil │ Kuran gegandhulaningwang │ tembunging lapal mengkene │ munpakun nganil mayita │ ramimun pituraba │ tegese pecating idhup │ mayit bosok dadya kisma│

PUPUH IX
PANGKUR

 1. │Getun ngungun pra uliya │ kang neng srambi wrin Lunthang denirangling │ memancah Agama Rasul │ kang gumlar narik tama │ samya jetung wali sedaya gegetun │ priksa muridnya Seh Jenar │ kang wasta Lunthang Semawis│
 2. │Nulya Jeng Benang ngandika │ heh la Lunthang sun antep sira, mangkin │ nglakonana sujud rukuk │ ing reh dinil mustapa │ anandhani rukuning Islam lan santun │ mila kudu tumindak kas │ temtu sira dadi wali│
 3. │Sun sakanca kang misudha │ anggenteni gurumu Seh Sitibrit │ nanging rinten ratri kudu │ nglakoni waktu lima │ yen Jumungah nglakoni ring masjid makbud │ anjunjung dat Rabullalam │ malikul ing donya-akir│
 4. │Sira karan wali tama │ kang sinihan dening Hyang Mahasukci │ nanging wrat patukunipun │ sedyambeg paramarta │ sabar rila ing donya mangajab hayu │ yeka wong dadya ulama │ sun wetara sira bangkit│
 5. │Nglakoni santa derana │ gumyah sagung wali jumurung amin │ samya mupakat biyantu │ Ki Lunthang kipa-kipa │ kirig-kirig getem-getem sarwi muwus │ heh Benang yen ingsun sagah │ keneng begalaning pati│
 6. │Pira lawase sun pejah │ aneng donya klorehan dadya wali │ ingkang saben dina bujuk │ ngapus nyudel manungsa │ sun wong Islam ing tembe urip tan layu │ kinon salat limang wekdal │ sun iki dudu wong kapir│
 7. │Ring masjid saben Jumungah │ jengkang-jengking manembah suwung sepi │ yen wejanganing guruku │ Sitibang marang kita │ wong sembahyang nora pedhot rinten dalu │ he Benang weruhanira │ wahyweng napas dadya puji│
 8. │Lebune napasku salat │ reh pangucap pamyyarsa lan ningali │ kinen awas ing pandulu │ yeka salat manira │ ingkang langgeng sajroning kita layu │ ananging maksih kiniyas │ mengkono satengah kapir│
 9. │Yen bijaksa nawung kridha │ tanpa karya wong nembah rabulngalim │ jer donya tana Hyang Agung │ rehning rumaket bathang │ nadyan den cet kemalo tan wurung lebur │ mumur mor lemah makaman │ paran goningsun ngaosi│
 10. │Yen jarwane Seh Sitibang │ wong sembahyang tan antuk mrika mriki │ nek katekan lara bingung │ yen turu yayah bujang │ lamun mlarat jaluk sugih nora entuk │ lwih maneh lamun sekarat │ jlalatan kadhang macicil│
 11. │Saking sungkan ninggal donya │ kang mengkono wong gendheng maring pamrih │ prandene santri kepaung │ dhikir pan api isbat │ nganggit-anggit narupaken datullahu │ nuli ana rupanira │ iku den anggep Hyang Widdhi│
 12. │Apa iku dudu sasar │ pratandhane ciptane nora panggih │ prandensun kinen amakbut │ salat karya sarengat │ yen Jumungah maring masjid pating kranthuk │ memuji Pangeran sonya │ dede ngrika dede ngriki│
 13. │Ingsun kinon makbudullah │ den apusi arsa den angkat wali │ mung ngaluyur adol catur │ luru wuduk rasulan │ babon putih bumbu lembar cekoh muluk │ sengadine nora mangan │ keh iku ratuning kidib│
 14. │Bok aja mengkono Benang │ wruhanmu ing donya iki pati │ kang akerat jeneng idhup │ langgeng tantara masa │ keneng godha sing sapa wong seneng layu │ rumaket swarga neraka │ panas perih ngolak-ngelih│
 15. │Jeng Mahribi Maolana │ nambung sabda he kanca-kanca mukmin │ wis aja kakehan wuwus │ bab si Lunthang Semarang │ mung tarinen bae apa sedyanipun │ sandika para ulama │ Sunan Ampel ngandika ris│
 16. │Marang Ki Lunthang Semarang │ heh ta Lunthang  sira ingsun takoni │ rehning gurumu wus mantuk │ mring jaman kauripan │ mangka sira Lunthang aneng kene layu │ lah apa ta nusul sira │ ingkang ngater para wali│
 17. │Ki Lunthang gumuyu latah │ tanpa karya wuwusmu marang mami │ wong nedya mulih ten ewuh │ yen murid Siti Jenar │ gampang bae sadurunge wus kacakup │ kene wruh rasane kana │ kana wruh rasane ngriki│
 18. │De sira nari maringwang │ jeneng pati sakarsanengsun pribadi │ urip nganggo sakarepku │ bab kondurnya Seh Jenar │ ingsun nedya labuh bebarengan idhup │ kang wus tan kacakrabawa │ sedhela mengko sun mulih│
 19. │Mung perluku mrene iya │ yun sidhekah pitutur mring pra mukmin │ ywa isin ngalap turuku │ cacah telung prakara │ kang sapisan aja nindakake apus │ kang ninggal duka watara │ mundhak den geguyu wingking│
 20. │Kang kapindho aja sira │ ngrusak barang tinggalan barang dhingin │ kayata rontal sastrayu │ tulis-tulis neng sela │ kayu watu patilasan ywa kalebur │ wruhanira bangsa Jawa │ Budine tan bisa enting│
 21. │Kang kaping tri bok menawa │ kowe rujuk buwangen mesjid iki │ sirnakna sarana latu │ sun owel turunira │ nora wurung tembe kanut mendem kulhu │ edan kedanan mring Allah │ nganggit-anggit nora panggih│
 22. │Kana-kana nora ana │ temah santri manut mangeran budi │ angen-angen Hyang Agung │ lir Prabu Brawijaya │ tembe ana santri kang mangeran bumbung │ galih kangkung wuluh wung wang │ suwung wang wung klowong angin│
 23. │Iku dinalih Pangeran │ kang nguripi antara bumi langit │ ana maneh santri bingung │ napas den anggep Allah │ mlebu metu amemuji dhewekipun │ luwih maneh tembe ana │ asnamning Allah pinuji│
 24. │Jaman iki Wali-sanga │ akeh asma pinangeran ting jerlih │ neng masjid kabeh kancamu │ tur nora wruh Pangeran │ yen wong kapir Pangerane bisa weruh │ wangsul met wewaton Kuran │ Allah tan mruhi wong muji
 25. │Allah tan kena sinembah │ cecek bae lan guruku Seh Abrit │ rujuk Kuran jarwanipun │ mokal sira tan wikan │ mangibadal lahuduna lasma kupur │ tegese wong nembah Allah │ yen dudu asmallah kapir│
 26. │Waha mangibadah lasma │ dunnalmakna panana haya lir ning │ wong nembah asma tan wujud │ temen-temen kacegah │ marma poma sira ywa kedawa palsu │ rucaten masjid punika │ jer sira gadha sesiwi│
 27. │Nurunken terah tumerah │ yen kebanjur turunmu tekeng akir │ tan wurung akeh kang kumprung │ wedi ring Gusti Allah │ wani marang pangwasa pranateng ratu │ bubrah rusak akeh nasak │ ruwed tataning Agami│
 28. │Wus sun ringkes jarwaningwang │ panedyaku yun nusul guru mami │ sanadyan urip tan pangguh │ pati budiku tunggal │ lah ta payo tontonen derengsun mantuk │ yen wus mulih salinana │ bangke sakarepmu dadi│
 29. │Kadhal kodhok rase luwak │ kucing kuwuk kang gampang lehmu sandi │ upaya sadhela antuk │ wangsul sinantun gajah │ sun pestheken sira nora bisa luru │ reh Tanah Jawa tan ana │ gya Lunthang manjing jro masjid│
 30. │Jujug ngimbar pangimaman │ para wali maksih keri neng srambi │ sang Lunthang trangginas mungguh │ tirtaning kang nirmala │ wus munpakun kayatu donya munpakun │ yayah lir kilat tas ilang │ gumilang-gilang kang mayit│
 31. │Kagyad wali kang neng jaba │ dupi swara gumebrug kapiyarsi │ nulya sadaya lumebu │ wrin Lunthang wus palastha │ samya gumun sadaya ulama ngungun │ rikatnya endraning laya │ gya bangke kabekta mijil│
 32. │Ibut santri kang tumandhang │ karya kluwat neng daganya Sitibrit │ dupi pangupakara wus │ sawa Lunthang den angkat │ wus pinethak lir caraning uwong layu │ bubaran para uliya │ kondur kasaput ing wengi│

TITI TAMAT INGKANG SULUK 

@@@

%d bloggers like this: