alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

SULUK WASIYATING PARA GURU


PUPUH
MEGATRUH 

 1. Wonten malih wasiyating para guru e sagung kang wuri-wuri poma ajana katungkul karana ing wong ngaurip tan wurung prapteng megat roh.
 2. Marmanipun den tumemen ulah ngelmu wasiyating para wali lan wulanging guru-guru den tumancep jroning ati aja den sambi guguyon.
 3. Supayane dadiya pangemut-emut pamejange Sunan Giri kadhaton mring garwanipun dadiya tepa palupi mrih waspadeng ingpasemon.
 4. Aturipun kang garwamring kang sinuhun amba kapencut kapati angsala barkahpukulun masalahing wong ngaurip kawruh kang marang ywang Manon.
 5. Ingkang raka aris pangandikanipun eh nyahi ngambila aglis salembar kang dhaton lumbu nulya isenana warih ing kono goning pasemon.
 6. Iya kawruh mungguh kang marang Hyang Agung, saksana kang rayi ngambil, dhaon wus ing-isen banyu, nulya katur marang laki, sinuhun Giri kadhaton.
 7. Ingkang garwa den- jak mring enggon kang samun nulya Sunan ngandika ris enya sunwruhensireku rungokna pasemon iki, mengkono mungguh ing kawruh.
 8. Tingalana kang padhang-padhanging banyu ya iku ngibarat gusti, lan obah-obah ing banyu, ngibarating kawuleki, dne iku ingkang dhaon.
 9. Kang kinarya wawadhah ing banyu iku, iya ngibarat jasmani, kawruhana obahipun, ing banyu iku obahing kang padhang-padhang ing kono.
 10. Krana padhang padhang panyuta ing banyu, banyu nyata wadhah iki, tegese paningal iku, tunggal kayatene yekti, tanpa ning sih apadudon.
 11. Iku kawruh kang sampurna kang wus khusus yen nora mengkono nyahi, luput tur sasar wong iku, kang garwa umatur aris, dhuh sinuhun guruning ngong.
 12. Kados pundi kawula dereng anggayuh, timbalan tuwan sayekti, maksih pasemon puniku, ngandika Jeng Sunan Giri, tegese nyahi iku wong.
 13. Kang wus teka ing Islame kang satuhu, karana mungguh ywang widhi, tansah den nyataken iku, ya mulane den arani, wus tumeka Islam ing wong.
 14. Iya ingkang aningali ing Ywang Agung, kewala dennya ningali, lan mata kapala iku, lah iku jatine nyahi, kang rayi umatur alon.
 15. Kadya paran paningal amba pukulun, mata kapala kang pundi, angandika jeng sinuhun nyahi tan nyandhak sireki, ing pasemon kang mengkono.
 16. Yen mengkono majuwa den parek ingsun, saksana nulya sumandhing, dhepepel sarwi abukuh, mangkana nulya den wangsit, eh nyahi yen sirarsa wroh.
 17. Basa mata kapala paningal iku, ya matanira pribadi, kang bunder iku kang dulu, ing ngallah mongka den aglis, dulunen cahya ing kono.
 18. Ya cahyane ing paningalira iku, nyata yen tunggal pangaksi, dadi kanyatahanipun, tan liya dhewekireki, kang anonton kang tinonton.
 19. Jer pangeran tanpa netra yen andulu, lan tanpa swara yen angling, ya paningalira iku, swaranira kang kinardi, ya sira iku hyang manon.
 20. Dadi ingkang nembah kang sinembah iku, ya kang muji kang pinuji, lah iku jatining kawruh, kang garwa aglis nungkemi, ing pada sang wiku katong.
 21. Ngandika rum mring garwa nyai sun pemut, poma aja salah tampi ya iku kawruh satuhu, iya ing lesanireki, den aserung den sarombong.
 22. Iya iku kawruh kang padha lan ingsun, telas wejang Sunan Giri, wonten malih wejangipun nenggih pangeran Sumendhina (hal.15) lika amedhar kawroh.
 23. Mring kang putra tasisja wejangipun, pratingkah ing salat iki, kulup basa salat iku, apan iya lungguh mami, sahadat pangucap ing ngong.
 24. Basa puji iku papanganan ingsun basa wujud rakhsa mami basa urip patiningsun tegese mungguh ing pati, Islame durung gumacos.
 25. Tegesipun wong ingkang ngrasani mungguh, makripatu iman tokid, saengga yen durung lungguh, ing dattolah yekti maksih, wong iku bingung kimawon.
 26. Anggurayang was-uwas panganggepipun, yen kapapa neniwasi, ing wusana tanpa uwus ya dadi patine modir, saengga patining sato.
 27. Iku kulup wruhanta aja kapencut, marang wong ngakeh sireki, lan aja ngandelken ngelmu, sarak nora anguwisi, wekasane angaluwos.
 28. Telas pangran sumendhi pamejangipun, angran Juminah winarni, duk miraos tegesipun, ing sarira lan kang siwi, ya kulup apa sira wroh.
 29. Ing jatine kang aran sarira ikusuksma kang tan owah gingsir, aturing putra anuwun, kang rama nglingira aris, ya kulup ingsun kang tudoh.
 30. Ing tegese kang aran sarira iku, suksma kang tan owah gingsir, kang tanana wekasipun, tanpa tuduh anlir neki, dudu jisim kang bergogok.
 31. Dudu ati dudu roh ngakal pandulu, ya sarira iku kaki, kang ngamurba amiseseku, ing awak kang lahir iki, tegese ingkang mengkono.
 32. Ing dattollah jatine sarira iku, dadi kanyatahan yekti, mongka tingalana sagung, kanyatahan dattullahi, yeku aran tingal wutoh.
 33. Dadi Allah kewala paningalipun, karana ta wong ngaurip, yentan wruh sariranipun, mongka uta prapteng pati, nora kaya kang waspaos.
 34. Ing sarira dadi wruh paraning lampus, poma kulup den udani, ing sariranira iku, marmane akeh kang tan wrin, ing sarira sabab keron.
 35. Keronipun ing panggawe kapir kupur, mung iku kang den kawruhi, mila antepi ki kulup, ywa kasaraken sireki, karana uwis katonton.
 36. Manusa kang kakandelen sarakipun, angel tumekaning gaib, kang putra nembah anuwun, kang rama ngandika malih, kulup yen sira wus weroh.
 37. Ing pratingkah yen kaya mengkono iku, aywa kulina nagari, den mantep panarimeku, wus telas poma den titi, wonten malih winiraos.
 38. Sunan Kalijaga pangandikanipun, eh ta pawong sanak mami, tekating wajibul wujud, lire anane kangpasthi, yen ingsun nora mengkono.
 39. Salawase mapan tan temu-tinemu, kalawan ujare sami, amuji nembah Hyang Agung, yen mungguh ing tekad mami, pan nora kaya mengkono.
 40.  Malah ingsun kang sinembah kang sinebut, kalawan sebute sami, la’ilaha ilullahu, ujar iku den wuwuri, yen ingsun nora mengkono.
 41. Kang sun tobataken rahina lan dalu, yen nebuta ujar iki, la,ilaha ilullahu, karana kang bumi langit, tan kinarya ing ywang Manon.
 42. Sabab anyar Allahtangala puniku, apan ta manungsa kang kadim, Allah iku uripipun, kalawan eroh sayekti, manusa urip tanpa roh.
 43. Allah iku uripe tan keneng lampus, manusa tan keneng pati, lamun nana wong amuwus, Allah tankena ing pati, manusa kang keneng layon.
 44. Yen mangkono sungsang buwana puniku, kaya babasan sajroning, mentah ana matengipun, yen mungguh ing tekat mami, yen mateng mateng jaba jro.
 45. Yen den nyana Allah tangala kang ngidhup, kawulane kang ngemasi, dadi ana gethek nungsung, sesatange den bongkoki, amarengi toya erob.
 46. Ngaji sarak lan tanya trekat babipun, eh apa wong sanak mami, yen arsa atanya ngelmu kakekat makripat nenggih, sawecane kang gumacos.
 47. Saratipun wong amanjing guru iku, arep pasrah jiwa jisim, aja rumongsa gegadhuh, getiyen satetes wajib, aturna ing guru kono.
 48. Eh ki luhung selawe aturna guuh, mapan ing antep puniki, boya kaya wong wis weruh, ing Ngallah dadi tan sirik aja kaya wong kang bodho.
 49. Kang binunton atine maring ywang agung, eh kiluhung kalamun wis, waspada dening hyang agung, nuli waspada amaring, rupane dhewe ywa keron.
 50. Pan puniki salat da’im tegesipun, ing aran puji nekseni, yen kinarsakaken iku, dening hyang sayekti dadi waliyollah kang kinaot.
 51. Lamun nora wali mukmin kas puniku, dene ta ujaring dhikir, la’ilaha ilullahu, makdum ta aywa kabatin, tetebeng lahir kimawon.
 52. Sampun telas pema-pema dipun emut, ajana pepeka sami, ing jatine ujar iku, lamun norana kang ngerti, budinen yen meksa tan wroh.
 53. Agenema lan wong kang wus tunggal kawruh liyane aja den wruhi, yen tan sembada nyaweku, iku poma wekas mami, aja gebreh bok kacenthok.
 54. Kacenthoke krana geng-genging pakewuh, amungna sampurna ingpati, marma kehkang tiba luput, wus bener pangrakitneki, ing satemah amalencong.
 55. Pan kahirup ing pakareman dunyeku, tan kelar tibaning pati (hal.20) keron mangsah wowor sambu, dunya arta anak rabi, kabeh padha dadi mongsoh.
 56. Iya iku abote ing wong tumuwuh, nora kena kamitolih, anak rabi bapa babu, brana arta myang kekasih, sajroning amrih mulyeng gon.
 57. Ujar iku geglangen mungpung durung, yen wus kasep neniwasi, sapa bisa kang tetulung, aja pijer ulah mukti, ing pati ywa kabesturon.
 58. Nadyan wus wruh yenanggung gawe katungkul, mila ajana tekibir, sira iku padha durung, ana ngrasakaken mati, marma ingsun iki lumoh.
 59. Ing kamukten tilar kawibawan ingsun, sun pilalah laku santri, tur nistha tanpa karyeku, nanging ingsun wus udani, pan pamrih ingsun ing batos.
 60. Karya sasab panyirepe tyas tekabur, dene tekat ingsun batin, sun tobataken satuhu, lamun tan sampurneng pati, sengga jisim kongsi bosok.
 61. Tuwin wutuh yen tan precaya sireku, besk yen ingsun ngemasi, kalamun sira padha wruh, yen wus kinubur den aglis, dhudhuken sengga nglegorong.
 62. Tuwin bosok enggal pakakna ing asu, aja kang mengkono malih, nadyan siji wuluningsun, sampurna tanana kari, mulih sipating hyang manon.
 63. Ujar iku ajana kang milu-milu, yen durung wruh sajatining, puruhita aja ngawur, temah sasar mati kapir, wong ngurip yen tan tuk tudoh.
 64. Ngapirani yen ngandelken sarakipun, yen tan wruh ing ngelmu jati, dene babar pisanipun, nora kalebu ing tulis, larangan ageng kinaot.
 65. Wonten malih kojah saking para guru, kang wus winejangken mami, sun kumpulaken saebuk, su’al masallah dadya tri, tembang durma pangkur sinom.

@@@

SULUK ACIH


 PUPUH
P U C U N G 

 1. Murweng pucung karsa dalem jeng sinuhun ingkang kaping Sanga karya pralampiteng ngelmi wuryaning reh suluk Acih wewejangan.
 2. Mongka pemut limuting nala kalimput kewraning wewerantan wrin sasmiteng rahsadi dimen sampat samaptaning sipta maya.
 3. Lamunkabul kalaban lebdanngkalbu bubuka cinitra somaning purnama-siddhi Ramlan Alip, tata trustheng sabda nata.
 4. Purwanipun medhar wasiyating guru marang muridira. Bismillah rahman air rakhim alkhamdulillahi rabil ngalamina.
 5. Assalatu wasalamu lajengipun amuji ing Allah lan amuji kangjeng nabi Rasulullah mongka sami kawruhana.
 6. Rahseng ngekmu khakekat ingkang wus khusus sajatining kanang nampurnaken ing ngaurip iki lire ngelmu ingkang linarangan.
 7. Kang sinerung ing nabi wali mukminun nguni-uni datan wonten kang purun nembangi saking dahat wadining ngelmu punika.
 8. Awitipun rinumpakeng sekar pucung Dyan Ronggasasmita nempuh byat amedhar wadi sarupane pamejanging gurunira.
 9. Kang den ebuk ing parimbon sadayeku samya tinembangan kinarya suluking ngelmi pan minongka pambengkasing tyas hardaya.
 10. Nalika duk kinuncang dening Hyang Agung pisah dunya rowang aneng sabrang nagri Ngacih wongkakalih lan mas Yakir pernah paman.
 11. Nanging nuju lara rumah pamanipun minggu sungkaweng tyas tan kena tinari-tari duk markirtya Jumungah Rabingul, awal.
 12. Lek ping pitu taun Je mongsa kapitu candrasangkalanya naya suci pandhita ji purwakaning ngelmu nukil saking kitab.
 13.  Ahkhyang ngulumudin lan saking anurun tapsir Ibnu Ngabas gelmu khak kang den-rasani tahsis ing ros mas,alah kiyas paesan.
 14. Kang den ilo lawan kang ngilo puniku jatining wayangan anane kangngilopasthi iya iku tanana prabedanira.
 15. Tegesipun kang ngilo iku Hyang Agung anapon wayangan jatine kang ngilo pasthi iya iku kang ing aranan datullah.
 16. Malihipun aran sipatullah iku ya sipatira pasthine kang den-arani apagalullah pan iya panggawenira.
 17. Den tuwajuh poma aja saksireku aja kumalamar lawan aja pindho kardi krana wong kang makripate wus sampurna.
 18. Lwire kang wus prapta ing wahdatul wujud sakathahing asya paniku kukhume nafi dene khakekating nafi iku asya.
 19. Isbatipun nenggih datullah puniku pasthi awakira nanging ta dudu sireki ngendi ana maneh lamun dudu sira.
 20. Iya ngendi ing enggoning nyatanipun marma akeh wong kang kasmaran tan wruh jati sabab keron akeh-akeh ing pawarta.
 21. Wowor sambu, karana sah ing pangrawuh iku tan umiyat iya ing wujud kakalih yen maksiya kakalih durung sampurna.
 22. Kawruhipun anak muriding wang poma aja wani-wani angarani Allah sakathahing asya.
 23. Dene lamun den arani Allah iku yenmaksih umiyat iya ing wujud kakalih yekti kupur wong iku patang madahab.
 24. Apa tan wruh ing dalile awakipun yen ngahenallaha karana andika nabi Rasulullah lapale faman ngarafa.
 25. Lan napsahu fakad ngarafa rabbahulan fakad ngarafa napsahu tegesireki sapa wruh ing pangeran wruh awakira.
 26. Yektinipun pangandikaning Hyang Agung lapal jroning Kur,an muni ing dalile mafi anfusikum, lan afalatub siruna.
 27. Tegesipun ing dalem awakireku sadaya apa ta tanana sira tingali sajatine awak iku kanyatahan.
 28. Ing Hyang Agung, kang wayah sawiji iku nyata lamun tunggal lawan wonten lapal malih saking ahya ngulumuddin nukilira.
 29. Inallaha tangala iya gha,ibun lan malih lidira wal,in san  ya ghaibi lwire Allah tangala iku pan suksma.
 30. Nadyan mungguh kawulane ya suksmeku ana malih lapal wal,lahu batinunnasi lawan malih wal,insanu lahirullah.
 31. Wal,batinul khakku wallahirul khakku tegese Hyang Suksma batin ing manusa yekti tuwinmanuseku lahire Hyang Suksma.
 32. Batinipun nyata nadyan lahiripun sami nyatanira tanana bedane ugi nora pisah ing antaraning panunggal.
 33. Ujar iku poma aywana kawetu maring wong akathah den asasab ang awingit ing pasthine iku nasaraken uga.
 34. Jer wong iku, kadohan upayanipun panyanane uga ing kana ana Hyang Widdhi atawa den nyana ing kene tan ana.
 35. Miwah lamun parek-kaparekan iku den arani ana ing kene pangeran neki atawa ing kana dinalih Tanana.
 36. Dadi bistu kang mengkono kawruhipun lwire wurung sabab suwung ngelmune tan dadi ing dadine nembah mangrah marang setan.
 37. Ngestu makdum sarpin den ucapna iku tur mongsa gelema jer ana tandhane yekti wong kang durung darbe guru kang sampurna.
 38. Tuduhipun dadi sasar ingkang ngelmu kapir katemahan pangandikaning ulami sarupane wong kang durung tumekeng khak.
 39. Durung guru kang pasthi pituduhipun satuhune setan kang minongka guruneki dadya manut amangeran ring ngadyana.
 40. Selang sambut, akeh-akeh kang cinatur pan pijer kalingan ing wicarane pribadi ngalap dalil saking akale priyongga.
 41. Ngelmu iku poma ana murid ingsun den agemi padha simpenen sajroning ngati aja metu yen dudu prayoganira.
 42. Den aserung nganggowa parah yen muwus karanaing mongsa mengko akeh manungseki kang katungkul ing nge,mu rasa myang swara.
 43. Lan katungkul ing ujaring sastranipun ngelmu kalepasan lan katungkul aningali sarirane kandheg ing ucap-ucapan.
 44. Pijer ngelmu sarak den-pendeng ginilut anglakoni salat sujud rukuk anyinggahi kharam makhruh den-sengguh wus nguwisana.
 45. Nora weruh kang mengkono sarik agung bidngah panasaran paneluhan jail jidik dening angukuhi ujaring aksara.
 46. Tan kadyeku kang wus anggrahiteng kawruh ing werdine iman tokit makripat sayekti nora kandheg ing ngelmu ucap-ucapan.
 47. Lwire ngelmu sarak karana katungkul kandheg ing sarengat angel tumekaning ghaib ingkang luwih bener yen kinatujonan.
 48. Kang rahayu mungguh ing Hyang kang mahagung anadene ingkang makripate sampun wasis tan ngawruhi ing sawarga lan naraka.
 49. Nenggih amung, ngawruhi pribadinipun, sajatine ingkang, maha luhur maha suci, nora liyan anadene wong kang samya.
 50.  Kumalungkung iku dadi bodhonipun jer tan pawong sanak kalawan wong pekir miskin, kang mengkono mongsa ta dadak oleya.
 51. Marga ayu kang nalametaken kawruh mungguh ing makripat, marma keh kang bodho sami, sabab ngegungaken ing ngelmu sarengat.
 52. Kitab Nahwu sarab mantek midkalipun, den gunggung den kudang, kalimputing sehat tarkib, kama zaydun lan karaba zaydun ngamran.
 53. Lara betu zaydan jahedun kha,imun, lan irib jahedan, pan iku dadi upeksi, ingsun ngalim apa ana kaya ing wang.
 54. Den nyana wus, ing mengkono bae iku, anggung maca kitab, tur siji durung kaasti, kang mengkono iku taklid jail pitnah.
 55. Ngelmunipun, sirik dadi marganipun sasar kabelasar, dene ngelmu kang wus taksis, ingkang nyata nora nana tingal liyan.
 56. Dhewekipun, iya iku dudu iku, nanging iku uga, utawi sakehing ricik, lan sakehe ngibarate wus kapanggya.
 57. Aneng suluk, lawan aneng kitab usul kadya kang angucap, sira uripana dhingin, ana kari ana kadim ana anyar.
 58. Ana metu kalawan ana malebu ana dhewek lawan ana kang bareng sayekti, lawan ana wiwitan ana wekasan.
 59. Kabeh iku iya dadi pujinipun, denira angawasakening maha sucining ngedattullah sifat asma apngallullah.
 60. Tegesipun, pan iya kang aweh iku ing kurup paesan mapan ing ananireki angegungken,ing wujudining kadim baka.
 61. Pasthi hidhup, langgeng datan kena lampus weruh tan winarah nyata sadurunging lahir amiyarsa ing sadurunge angucap.
 62. Iya iku kang aran ngulu-mudinu ngawruhi tegesnya ing ananira pribadi poma den abecik panarimanira.
 63. Lawan dipun becik ing rahsanireku lawan ciptanira myang tekadira den tunggil tunggil wujud ing wujude iku esa.
 64. Milanipun ing aranan esa iku sabab tan narima, ing wiwilanganing duk urip mongka kena sakehing asya ingaran.
 65. Kabeh iku jumeneng lawan Allahu de Allah punika jumeneng lawan pribadi iya iku ing sajatining sahadat.
 66. Lawan sajatining iman tokit makhruf, lan khaking sakharat lawan sajatining takbir lan khaking roh ilapi abadan rakhman.
 67. Dening mongka uwiting urip sadarum mila jinulukan nenggih abadan rakhamani pan kerana iku nyataning datullah.
 68. Edat iku anapon sajatinipun iya rasullulah mapan ing wajah sawiji poma-poma aja esak malih sira.
 69. Ujar iku kang ngesak sayekti kupur lan kapir ing Allah lawan ingkang para nabi para walilanpara mukmin sadaya.
 70. Nenggih lamun, anglakoniujar iku sengga kongsi prapta, ing surakhsa kang sajati iya iku nora nana bedanira.
 71. Lawan rasul, lan mengkono uga iku iya dadi nyata tyas tetep ingkang wus prapti, ing wujuding kawula wuuding Allah.
 72. Iya iku mangungswa kang wus anglebur ing papan sadaya lawan sakathahing tulis, lawan ingkang anglebur urip sadaya.
 73. Eh ta sagung gung alit nak-murid ingsun padha kawruhana kang aran Allah sayekti iya iku kang ngucap Allahu-akbar.
 74. Poma dipun pracaa ing ujar iku aja kumalamar lawan aja pindho kardi krana angel temen mungguh wong agesang.
 75. Rakhsa iku kudu den-pendeng den gilut mapan nora nona ingknag angluwihi malih nenggih saking ing ngelmu tuduh punika.
 76. Nanging kudu, den wirid aja kawetu ywa dadi raasan kerana tan angrasani jisim lahir tan angrasani kang rusak.
 77. Ujar iku tanana malih lyanipunpoma kukuhana aja owah aja gingsir aja obah aja mamang aja esak.
 78.  Aja kuwur, den genah pangrakitipun wruha ing pinongka rakhseku enggoning pati iku gon mulih mring Darusalam.

 @@@

REREPEN KARYA K.G.P.A.A. MANGKUNEGARA IV


“PRAYANGKARA”

PUPUH I
KINANTHI 

 1. ││Tata trepsilaning tembung │ tumiba tembang kinanthi │ kinantha-kanthaning gita │ gitane kang ingupadi │ pada panduming budaya │ dayaning reh silakrami││
 2. ││Kareming nala kalamun │ lam-lamen ing lami-lami │ lumalat mulat sasama │ samining bangsa marsudi │ suda sandeyaning karya │ karasa rosing dumadi││
 3. ││Sinambung sembadeng kidung │ kumedah kadiya wanti │ wantu wateking ngamudha │ padha mindhaka warjadi │ juwet juweh tan weweka │ wikaning awak pribadi││
 4. ││Beda budine wong punjul │ tan paja jejel ing kapti │ kapitamyat ing pantaka │ pantoging manah manis │ manohara ring sesame │ semune turida yekti││

PUPUH II
DHANDHANGGULA 

 1. ││Pisang jenar gandanira amrik │ janma ingkang kajantakeng praja │ grahitanen sabacute │ ingkang tumibeh luput │ saranane kang palwa mili │ parikan jamu tawa │ ywa sira katungkul │ ing solah kang tanpa karya │ menyan pita ingkang we mijil jasmani │ engeta kawirangan││
 2. ││Nuswa alit tampingan Serandil │ pacet agung kang sasaneng toya │ kang narima sastitahe │ begja cilaka iku │ dasih nata ingkang sinelir waruju Sri Cempala │ nistha kawlas ayun │ tan pilih paraning marga │ jenang sobrah ancur bang jabaning tulis │ takdir tan kena selak││

“PRAYASMARA”

PUPUH I
DHANDHANGGULA 

 1. ││Pisang leash sang rajeng Kubarsi │ saben dalu datan antuk nendra │ gunting wohan swareng bendhe │ kaciptra mung sireku │ garwa prabu Malawapati │ setyanana ngawula │ pambagening etung │ parane among sakedhap │ suling dara wana lit turuting tepi │ yen nyawang tarataban││
 2. ││gayung sumur welut ing wanadri │tambanana inten branta kula │ rotan buntal tan ginawe │ tingslsns masingsun │ putrid adi nagri Kubarsi │ sakadare kewala │ salumpringing pantun │ lamine wanuh lan sira │ suku palwa kang arta cirri turanggi │ katon sasolahira││
 3. ││Suket galeng rinumpaka gusti │ kang baita kandheg ing samodra │ rontang-ranting temahane │ abdinya nedya labuh │ mring kusuma kanga sung branti │ blimbing mindha widara │ careme dumunung │ wismeng pupujan ngulama │raosing tyas dhuh gusti kadya rinujit │ kang ketang among sira││

“REREPEN

PUPUH I
PANGKUR 

 1. ││Jirak pindha munggwing wana │ saying kaga we rekta kang muroni │ nyanyambi kalaning nganggur │ wastra tumrap mastaka │ pangikete wangsalan kang sekar pangkur │ baon sabin ing nawala │ kinarya langen pribadi││
 2. Senthe lit sasaneng arga │ lenging roga mina kinarya dhesthi │ nglelejar lajering wuyung │ sikatan bang ngrembaka │ pinisuka kasukan saananipun │ wimbaningkang candra wela │ mrih purna pranaweng kapti││
 3. ││Sarkara draw linama │ gelang sweda kramane marah siwi │ ilang laliyeng wulangun │ mundhu lit dhaonira │ lumeketing kayuwanireng kayun │ parab madyaning Pandhawa │ sarjua arjaning dhiri││
 4. ││Singgang gung kang piniyara │ mardi siswa kakawinireng estri │ wineh minulangken wadu │ puputhut mong Pregiwa │ kanfg sumewa pasewakaning kalangun │ pangrantamireng pradangga │ sesendhonan genti-genti││
 5. ││Wicara tanpa karana │ babasane janma munggal sapanti │ ngayawara tanpa dunung │ sampan panggilap wreksa │ peprenesan linaras resmining kayun │ narmada lit ngalang marga │ tan liya among ngrerepi││
 6. ││Ron eling tengering marga │ barat wetan mina lembat jaladri │ sun  saweni timuripun │ wantya sang naribrangta │ mangke sampun diwasa warnane punjul │ karma sengseming sasana │ teka ana kang ngrasani││
 7. ││Jambe geng wijiling arga │ sarpa warna kisma mawur kapilih │ gawe sumelanging kalbu │ satriyadi Singgela │ datan bias nendra kalanireng dalu │ pamet brana jro pratala │ netra tansah merem melik││
 8. ││Sumedhi putra Ngalengka │ bale nata sang Endrakitla resi │ kadya paran raganingsun │ dhandhang lit mitra dhustha │ yen tuhua lir pawarta kang sun rungu │ kucumbining dwijawara │ sedheng sun kendhang sing ngriki││
 9. ││Piningset sampur wanita │ nateng angga rangkep tundhaning sari │ kancandheting manah ingsung │ kadang tepunging basa │ dene during kinaruh ing sidanipun │ turu wilis tanpa patra │ jroning urip sun anteni││
 10. ││Wreksa angkuring suyasa │ kang toh kuda sendhang luber kang warih │ sun tetedha ring Hyang Agung │ tirta wijiling angga │ mung engeta bae marang dasihipun │ palwa kandheg ing muwara │ sun labuh dhepani nagri││
 11. ││Katga pangruwat durmala │ sindu raga pasang ilining tasik │ pakaryan kringeta marus │ surya lalu diwasa │ datan nedya ring pawaka │ lebur luluh sun andhemi││
 12. ││Saron geng mangka menggala │ pecuk seta kawuk kang madha warni │ mung tolehen awak ingsun │ kuji geng Tasik Waja V kasangsaya kadarpan ing tyas kadurus │ bantuning janma baksana │ wimbuh yen mulat maskwari││
 13. ││Pathining madya rangkep tembunging ngeksi │ yayah saputing pandulu │ wastra tawing wiwara │ lir kataman gebyaring kilat narawung │ jawata geng salah warga │ sakala datanpa budi││
 14. ││Saksi sabda mring pradata │ apuwara saya ngrebda kang brangti │ papan wiyar tanpa taru │ ruharane kalintang │ timun wana pinapasa pinrih mupus │ wulu bauning kukila │ keleringsung mung sawengi││
 15. ││Sadpada bubar sing tala │ esuk kambuh brangtaning tyas tan sipi │ wilangan kinarya urup │ ketang laraning driya │ pager kuda deling malang kang binekuk │ gung kapelak kapalangan │ saking kek sikareng budi││
 16. ││Tilam wastra ring kakapa │ raning prana ron lesah aneng siti │ kasuraning tyas kang rawuh │ temu bang ande  warna │ sanalika nir kadarman yun manempuh │ bubuk lit ngrabaseng wastra │ enget pasuwitan mami││
 17. ││Wiwaradi dhatulaya │ jangkah madya niskara kang ngewani │ yen ngantia tindak saru │ paparab sang mahdwija │sayektine ginuyu mring kang tan sarju │ siwalingf wreksa dinanda │ ilang tataliningsun nguni││
 18. ││Tambra lit kulineng arga │ jayeng toya janma mnyandi warna │ angur baya sun salimur │ majastra tungtung seta │ dimen aja kawistara brangtaningsun │ puja panulaking wisa │ Manawa tembe pinanggih││
 19. ││Parabe Hyang Nilakantha │ lamun pasthi sira jodho lan mami │ godhag antaraning laku │ leta wukir samudra │ paken alit urut marga nora wurung │ pamoring estri lan priya │ dhaup lawan sira gusti ││
 20. ││Titi pracihnaning kata │ pratandhane kang lagya andon wingit │ baya nora natuk telu │ kang kaya raganingwang │ away mamak amitambuh marang ingsun │ nikukuh isining praja │ mangga manggala linewih││
 21. Titi purwaning panitra │ prangwadanan ing ari Wrehaspati │ Besar tanggal kaping pitu │ nuju mangsa katiga │ ing tahun je angka sewu pitung atus │ wolung dasa kalih enjang │ pangriptaning kang ngrerepi││

PUPUH II
DHANDHANGGULA 

 1. │Rengating tyas rinapih ngrerepi │ rinumpaka sinawung sarkara │ wawangsalan karemene │ dhuh babo roning pantun │ ancur pethak tumraping carmin │ saya lami karasa │ kalabang sumunu │ nor arena ing tyas ingwang │ benthic wreksa atmajeng Sentanu resi │ tan jenak aneng wisma││
 2. ││Pakis mudha sekar awoh tasik │ alelungan tanana sineja │ jalidri amba godhonge │ mung ketang kang maweh kung │ kuta alit wungu kang warni │ ambalut tur jatmika │ bajuning dyah tanggung │kuning bentrok maya-maya │ sekar pisang basa kawining nagari │ patut musthikang praja││
 3. ││Suteng Endra watese kang tulis │ sun watara janma madyapada │ puter geng tutul murdane │ Tanana kang kadyeku │ tapas aren kang senthe wukir │ duk kuna jare ana │ sanjata pamupuh │ putrid adi ing Manggada │ watang criga tepi wastra kang cinawi │ kiraku during padha││
 4. ││Menyan seta pangabaran peksi │ selawase sun anjajah praja │ pager pura pulas jene │ Batawi prapteng Kudus │ kakawine kang sosotyadi │ during tau umulat │ andakara murup │ memper mirib warnanira │ lambing brana pelem alit ganda wangi │ urup den doli karya││
 5. ││Bale nata murweng darbe siwi │ baya paran tembe dadinira │ gancar wayang upamine │ lakone raganingsun │ pacet agung kang suling paksi │ tan betah anyawanga │ putusing pangawruh │ kang kadya wulan purnawa │ kendhal jeram pungkas ingkang bangun enjing │ kaserang saput driya││
 6. ││Sipat Kresna ron leash neng siti │ sun celaki wuwuh tejanira │ ancur sotya tanuning we │ dhasare nyata punjul │ jambe arga nateng Biraji │ gawe kisruhing driya │ gagelang panuduh │ kongsi lali neng paseban │ bikang rekta neng wastra ngiras bebenting │ micara nora cetha││
 7. ││Krameng boja praja sang Sumali │sun tatedha sang kalengkaningrat │ taru kang nedheng rumembe │ dadiya jodhoningsun  │ kancuh ingkang duta narpati │ mangka kanthining gesang │ tyas sangsam binumbu │ saiba ayeming driya │ mulat sastra jinten langking madha warni │ nurunken wiji priya││
 8. ││Sarah tala narendra kapi │ lamun benjang tembe dadi garwa │ bidho geng pingul warnane │ sun reka-reka wuru │ nateng Kobar kang dindang kuning │ supadi anjintela │ pangabaran pandung │ tumuli ingsun ngrerepa │ lagu sastra sirating bramara gusti │ ing sekar madu retna││
 9. ││Kirab wastra kadang Kartapati │ ingsun kebut aneng daganira │ kepet dangan lomeng wade │ yen nglilir mirah ingsun │ paparabe Hyang Surapati │ sun wedene ana wilwa │ ron usada rowang temah dadi weri │ pesthi balik maringwang││
 10. ││Gudhe pandhak sendhang geng ing wukir │ kaya ngapa leganing tyasingwang │ tarudi swarga enggone │ sasat katiban daru │ pisang panjang kang tanpa sari │ gapyakl gebyare ana │ wisayaning manuk │ sakala datan panon rat │ ganggeng wreksa prajane sang Suryasiwi │ rumasuk malbeng angga││
 11. ││Teken palwa sela kang rininjing satangine saking pagulingan │ kang lampis wungu kembange │ pantese pungun-pungun │ rajeng praja ing Ngambarkawit │ sun ajak marang jamban │ prasidaning laku │ banjur malbeng patamanan │ sepat panjang kukila kang mangsa pari │ mider angalap sekar││

PUPUH III
S  I  N  O  M 

 1. ││Panedhaking purwa madya │ lumunturing tyas kaswasih │ paparikan rema seta │ unthuking nila upami │ sapa wani mengkoni │ mring retna dyah kang pinunjul │ narpati ing Sindhula │ wreksa minangsaeng siking │ mesthi bareng lebur luluh lan wakingwang││
 2. ││Sanajan kang manca praja │ nagri kang urut pasisir │ carita kangf pininguit serat │ kendhang geng tengareng jurit │ tan wurung sun tekani │ sun ajak gondhelan sabuk │ kusuma menyan seta │ sarati dyah esthi putih │ singatiwas murdane dadi sasrahan││
 3. ││Gusti kang pindha musthika │ pasewakan Hyang Pramesthi │ ombak geng mawa maruta │ surendra buwana dadi │ yen nora samudra marus │ rondhon kentar ing toya │ balumbang alit pesagi │ tyas sumarah jiwa raga dadi tambak││
 4. ││Legawane tyas sambada │ walang panjang mangsa pari │ kaleca kang rasa kamla │ sosotya munggeng wiyati │ mumundhuta wong kuning │ lintang munggeng langit biru │ iku yogya kinarya │ lumayanira maskwari │ susuk kondhe sineling retna mutyara││
 5. ││Lan ing swarga iku ana │ aran tirta maosadi │ karyanen panacap rema │ dimen memak andrawilis │ welasan songsong kuning │ dhuh angger panedhaningsun │ pasiran ing bengawan │ paksi sasmitaning lalis││
 6. ││Saengga jro pagulingan │ tan nedya sawaleng kapti │ kang ganda tumraping angga │ ing ngindar banara pati │ darma ulun nglampahi │ punapa reh ta wong ayu │ narpati ing Ngayodya │ wong agung kang andon jurit │ tyas kadhadha dhadhap sakarsaning puja││
 7. ││Laos wohe pindha wreksa │ cabe lit ronnya malintir │ cacade karem nglalaga │ megat tresna wong lagya sih │ kadereng ulun iki │ amrih kapadhaning kayun │ cumbananing manyura │ kang tambang pangenceng kelir │ wong parigel tangeh luntura sihira││
 8. ││Baya sida mati ngarang │ yen gusti tan luntur kang sih │ kalabang mawa panjuta │ gagelang munggeng dariji │ tan rena laliningsih │ dhuh dadia papujanku │ kusuma menda wana │ siti rengka ing tetegil │ kalilana kawula ngudang bandara││
 9. ││Wader gung kang pindha gada │ kakayangan Suranadi │ patra jana saupama │ gagala pangarah mami │ puput jiwangong gusti │ kabanjur sida kalantur │ dhuh angger welasana │ sapa yoga mring nak mami │ nora liya mung sang retnaning buwana ││
 10. ││Karoya kang pindha warna │ kusumeng dyah Kaelani │ yayi welasa maringwang │ away gung manggung prihatin │ lalu mangsa wonfg kuning │ paparikan jayeng ranu │ sudanen weh wiyoga │ yen kasep ambabayani │ gudhe rambat yayi laraku kesandhang││
 11. ││Prang wusananing brangta │ supadi lipur ing anggring │ ywa manggung tyas duka cipta │ bantheng bang wisma nagari │ dadia getih daging │ aja pijer kaparingu │ bale kuda bandara │ janma kang kentar ing warih │ tyas naratab yen enget mring warnanira││
 12. ││Sasawi kang munggeng wisma │ wringin seta madha warni │ yen lagya eling mring sira │ kadya wong kena ing dhesthi │ tan wrin sasami-sami │ tangeh karep mring tumuwuh │ papaesaning netra │ mungsuh kang ngajak lalis │ lalu aja myat bantala ngantariksa││
 13. ││Dhuh adhuh raga manira │ teka sae sira urip │ teka sae sira urip │ duwe pupujan yu endah │ mendhang sosotyaning bumi │ teka tan anemahi │ sewu tan dreman wakingsun │ momong kalulutira │ ywa pijer nandhang prihatin │ paran dene delap kumudu tunggalan││

PUPUH IV
P U C U N G 

 1. ││Sekar pucung, ing tyas supadi mangun kung │ anandhang wigena │ kalantur lumuntur ing gring │ sinalimur nganggit tembang wangsalan││
 2. ││Kang tinembung, ing pangriptanireng tembung │ kadi mene aja │ kalantur nandhang prihatin │ ketungkula nglukita lali wigena││
 3. ││Sotya rekta, garwa Kumbakarna prabu │ dhuh angger mas mirah │ dudukeng dasih kaswasih │ grahanarda niaya wong tanpa dosa││
 4. ││ Kadhal gogo, kayu alit maleng ranu │ dhuh woting tyasingwang │ para tembayanta gusti │ suka juren dasih ta atyadhah duka││
 5. ││Kajang tawang, kalpika rekteng panuduh │ acantheng mirah │ mundhuta lintang ing langit │ lan karuyanen payangganing gelungira││
 6. ││Jatyeng ranu,  pasewakan jro tumenggung │ sajroning wigena │ ubayane sun anteni │ wiwindona kawulane ngarsa-arsa││
 7. ││Beras pulut, ing Yujana sang aprabu │ angger wuwusira │ tan darbe paningal kalih │ mung abdine katon jroning karasikan││
 8. ││Dhandhang alit, among dhustha paminipun │ sun tatedha mirah │ sira den tuhu ing janji │ eman lamun yen uncata ing prasetya││
 9. ││Widheng galeng, putrid adining Madayun │ sapa duwe garwa │ ayu tur tuhu ing janji │ sasolahe jatmika bisa weh rimang││
 10. ││Jamang wakul, satriya kumendhir tunggul │ eman dara eman │ kawengku wonfg naliyaning │ bok Manawa ing karsa kurang waspada││
 11. ││Sotyo karna, wreksa lina rone trubus │ intene pun kakang │ begjane kang duwe krami │ baya mirah kang pinuja dadi sira││
 12. ││Sarah madu, kunir pita jangkrik gunung │ lam-loamen tyas ingwang │ yen tan temu sira gusti │ sawer ponthang ing tyas anggung melang-melang││
 13. ││Siti rengka, badan pisah wredinipun │ kadi tanpa jiwa │ lamun tan mulat sirekiu │ kunta kresna ing tyas anggung nyakrabawa││
 14. ││Mirah ingsun, surya diwasaning laku │ sajroning anendra │ mung sira bae kaeksi │ kukus gantung ngalilir katon gumawang││
 15. ││Saron bumbung, terong alit ing babatur │ kang kula wibawa │ bandara papatih Bali │ cacengklungen nganti paguting asmara││
 16. ││Gudha pingul, kang jae munggeng wana gung │ yen wong kaya ngapa │ aweta tyas Poyang-paying │ sewu wuyung miyat ing tyas geramehan││
 17. ││Yam-yam tilam, prajiwataning jinemrik │ adhine pun kakang │ nila pakaja rethathit │ baya sira kumalaning pagulingan││
 18. ││Lepning sekar, retna sosotyaning ayu │ kumalaning jagad │ baya kartika ingukir │ sun watara musthika ingkang pinudya││
 19. ││Sawi janur, putrid Kelan puspa luluty │ angger wartakena │ dasihmu kawelas asih │ gilang-giolang gumuling datanpa rowang││
 20. ││Garwa Karna, palwa kandheg samodra rowang │ sun labuhi sira │ kaganjur kabyataning sih │ sun tatedha dadia kanthi manira││

“MANUHARA”

PUPUH I
DHANDHANGGULA 

 1. ││Puteking tyas daruna geng kingkin │ kagunturan ing karma sarkara │ kelut kalimput angene │ nir kabudayanipun │ lir kataman ing astra bahni │ brastha tanpa upaya │ puwara geng wuyung │ wahya wiyadining driya │ driyasmara maripih marek ngenani │ nangsaya maweh brangta││
 2. ││Ingimur-imur mara mrepeki │ linali-lali saya ngalela │ lenge ing tyase ngalela │ lenge ing tyase ngaleleh │ parang wusaneng gandrung │ de kadereng darung kapati │ kapatuih ing pantaka │ pan teka kadurus │ kadrawasan ing kung rimang │ reming netya satata kang mikatoni │ kontraning dyah kotama││
 3. ││Tam-tam tuman tumonton ing resmi │ reseping tyas ing respanitira │ nirnakken langen resmine │ sor kang angsana tunjung │ tunjung merang marang maskwari │ rekasa lumawana │ kucem warnanipun │ sari-sari sabuwana │ kasangsara lan sira rebut mamanis │ manungsung asung ganda││
 4. ││Ganda arum tinumrapken maring │ wandanira sumrambah watara │ sumrik-sumrik sarandune │ kongas mangekes ing kung │ madu-madu pathi sabumi │ bubar padha tumiba │ tumpeg tumpuk sungsun │ seseg aneng sariranta │ kumarane kumerab amerab amerak ati │ marwasa weh wiyoga││
 5. ││Miwah lidhah lawan kilat thathit │ apapanthan lawene anuksma │ kaneng liring karemane │ marma lamun tumundhuk │ lir anggane sara sang kali │ lumarap ngalap jiwa │ nir jiwatanipun │ sumawana suryua candra │ myat kartika prabane amrabawani │ marang wadananira││
 6. ││Sotya-sotya musthika di-adi │ jagad raya wus ngumpul sadaya │ dumunung tyasira angger │ kontap ngumala mertdu │ kasusilan silaning estri │ sutreptining akrama │ teja lan kukuwung │ kawangwang │ neng imbanira │ mamanone nanangi ana ing ati │ oneng anon mring sira││
 7. ││Pradapane ingkang taru resmi │ raras rume rumarap ing sira │ wus surem ngalih sunare │ sumirat maring tutuk │ tungtung seta ngrorontog ati │ bremara lan mutyara │cahyane cumundhuk │ cumandhi ring wajanira │ narawungi wangun lir tetesing warih │ kengis ngasmareng cipta││
 8. ││Lung-elungan kalanganing langit  │ anganglangi lumengenging kisma │ tumungkul ngukel sinome │ sinatmata weh trenyuh │ ayuhing tyas rudita gati │swara samarcapada │ kang mardangga arum │ rumeket keket lan sira │ srining swara lir rindinging pra absari │ kumenyut nganyut jiwa││
 9. ││Temah tumpeg pepeg saananing │ tri buwana kumarane mara │ merak marang sira kabeh │ kambuh-kambuh buburu │ mring kusuma kudu andasih │ asih ngestu pada │ ajrih bok sinatru │ sinadarga lamun sira │ musthikeng rat nadyan Supraba lan Ratih │ mung dadi kanthinira││

PUPUH II
KINANTHI 

 1. ││Midering rat angelangut │ lalana jajah nagari │ mubeng tepining samudra │ sumengka anggraning wukir │ anelasak wana wasa │ tumurun mring jurang terbis││
 2. ││Sayekti kalamun suwung │ tangeh miriba kang warni │ lan sira pepujaningwang │ Manawa dhasaring bumi │ miwah luhuring akasa │ tuwin jroning jalanidhi││
 3. ││Iku ta sapa kang weuruh │ nanging kirane tyas mami │ sandyan ing tri buwana │ anaa kang madha warni │ maksih sumeh semu sira │ lurus larasing respati││
 4. ││Myang dedeg pangadegipun │ sedheng sedhet amantesi │ sembada genging sarira │ lelewane milangoni │ wiraga raga karana │ murweng dyah yang-yanging bumi││
 5. ││Manis gapyak lukitarum │ dhemes luwes merak ati │ susila tyase ngumala │ solahe Nyudarawerti │ juwawut geng kang salaga │ parikudu sung ngengeri││
 6. ││Kadereng kudu andarung │ kumedah dadia abdi │ nira sang kalengkaning dyah │ kang merdu martaning dasih │ asih mring kwula wiyoga │ yogane kang ngusadani││
 7. ││Sada kalaning lara kung │ kinungkunga ing pangeksi │ ing ngupakareng wiwida │ widagdaa ing pangremih │ reseping tyas manuhara │ larasing reh neng jinem mrik││
 8. ││Baskara mijil kalalun │ jnama prinayitneng westhi │ sirna tyas mring kasujanan │ araning jati ngemasi │ gung rimang branta mangarang │ rangu-rangu angranuhi││
 9. ││Sayakanira Hyang Wisnu │ sarane giyota milir │ gung kacakra solahira │ mangimur-imur ngrerepi │ we wijil ing antariksa │ pama edan andaleming││
 10. ││Sang wresni Kesawa perabu │ bremara kang taleng siti │ setyanana tur kawula │ paron pamunduling rukmi │ ngendraloka janaloka │ satata ulun sumiwi││
 11. ││Sastra pangandheging kidung │ sudarma Basudewaji │ ngestu pada mring kusuma │ manjanmaa ping sakethi │ pusara pangiket gangsa │ tumutur tan sedya kari││
 12. ││Upama sira mas ingsun │ manuksma mring taru resmi │ ingsun manuksma ring sekar │ gadhung rumambat ing uwit │ lumalat mulet pradapa │ tumali tangkil kumantil││
 13. ││Yen sira nuksma riningsun │ marang ingkang sarwa sari │ ingkang kang dadya sadpada │ rumarah mara mangungsir │ mangingsep maduning kusuma │ sanetyasa liliron sih││
 14. ││Aywana sawaleng kayun │ kewala kadya angganing │ mimi kalawan mintuna │ supeket ing siyang ratri │ lusi geng kang sabeng rawa │ mung sira kang lulut mami││
 15. ││Kambing wana kang sisiyung │ iswara nagri Biraji │ pangudang-kudanging driya │ yen kalakon dadi gusti │ kawis pita mawa ganda │ among aja manggung runtik││
 16. ││Manawa netyanta sirung │ ilang tejaning mamanis │ sirna tyas mring kasusilan │ kusut raras ruming estri │ kang carma tumraping pada │ owelku kapati-pati││
 17. ││Dhukut tegal pindha pantun │ pamintengwang kusumadi │ wangkawa manaweng surya │ yen bendu marang kang ngabdi │ ngisma sasaneng kawaka │ gedhongen neng jinem wangi││
 18. ││Gepyoken wudharing gelung │ suduken ing sadak rawis │ gablogana burat wida │ panduken kanaka lungit kalesa kentar ing toya │ sumarah karsanta gusti││
 19. ││Carma wreksa kang wus luru │ nalikanira samangkin │ kalpika tumraping braja │ yen kapetuk lan sira ri │ larap ingkang riris madya │ kumepyur ing tyas tan sipi││
 20. ││Dhengkelen kongsi samenut │ teratapan telung ari │ gumeter luwih rong dina │ gragapan saari-ari │ who gebang kang rinumpaka │ kaya ta ana sumandhing││
 21. ││Sotya kakawin ranipun │ mulat nganan mulat ngering │ puspita rinawis rengga │ gugubah den walik-walik │ garwa sang resi Wisrawa │ dupi tan ana kaeksi││
 22. ││Anjegreg jenger anjetung │ jinjang jejantunge rujit │ cipta murca ring tyasira │ gumulung ngrangkul geguling │ rinasa rasa udrasa││

PUPUH III
M  I  J  I  L 

 1. ││Wastra ngangrang tebenging patani │ panggagasing batos │ atma dwija Sampani wastane │ gung karanta ing siyang myang ratri │ ingkang sarpa langking │ mung sira riningsun││
 2. ││Patarendra parabing pawestri │ paran wekasing don │ kang toh pita sumrambah anggane │ lagya ana panujuning ati │ ron leash ing siti │ ewuh marganipun││
 3. ││Waeladi tanayeng Kadhiri │ kinira tyasingong │ yeksa prabu gorang sakadange │ datan mantra sira animbangi │ janma gung kajodhi │ wit asor kalangkung││
 4. ││Tawing wastra ron kamal kang kuning │ nadyan sang lir sinom │ kukila gung sabaweng ratrine │ datan suda anganggep kakasih │ meksa raganingsun││
 5. ││Pasir kresna ngujwala kaeksi │ lila trusing batos │ gothaka lit kawistara lenge │ suka dadya panongsong pakathik │ roning tangkil kawis │ sokur raganingsun││
 6. ││Satriyadi pureng Glagahwangi │ patahen wakingong │ pragosa lit janjan ing warnane │ dadya tukang panebah jinem mrik │ jajaganggan neng wukir │ wasis nora kidhung││
 7. ││Gudhe pandhak kanga apatra ruwit │ kapriye riningong │ suwati kang ngrabaseng tirise │ yen manggunga mung srawungan angling │ atmajeng Kekayi │ brangtengsun kadurus││
 8. ││Wanara gung kramaning pangaksi │ tan kuwawa anon │ Sri Narendra Manggada parabe │ mring citranta ingkang pindha sasi │ tungguling apsari │ prabane ngunguwung││
 9. ││Sadpada lit uleng aneng panti │ cengeng yen tumonton │ turangga bang rekta sakiswane │ napas seseg keketeg kumitir │ we mijil ing dhiri │ kang karinget kumyus││
 10. ││Kampuh nendra raning wana basmi │ sumingep kang panon │ dewata ngin sira palenggahe │ tanpa bayu yayah angemasi │ srayaning pakarti │ sambat jroning kalbu││
 11. ││Patra wisa yoganing maharsi │ dhuh pupujaningong │ basu wiring andanu wismane │ tutulunga babo ing kaswasih │ pundhen Pandhusiwi │ usadeng lara kung││
 12. ││Puspa kiswa kang winudhar enjing │ sajroning meh layon │ kang kinteki pakirim cirine │ lamat-lamat ing swara tanpa ngling │ ri sang Nangkula ri │ yen sira dewayu││
 13. ││Tambang pisah panduken jemparing │ kang manah sumedhot │ kepet dangan drananing panggawe │ lir ginugah gumregah alinggih │ lung mangkana usadi │ leng-leng lenguk-lenguk││
 14. ││Cipta maya rukem kang tanpa ri │ ngangen-angen batos │ sotya reta Gulangge prajane │ mirahingsun sira aneng ngendi │ diwasaning ari │ teka tan kadulu││
 15. ││Gudhe pandhak unggyaning piranti │ apa aneng gedhong │ taru arga lisr kiswa rondhone │ dyan umadeg mara marepeki │ pasewakeng tami │ mangu manguk-manguk││
 16. ││Paksi toya kulawu kang warni │ ing ngungak tan pandon │ raning janma pangresik tilame │ tebah jaja cangkelak abali │ sela cala radin │ neng latar pitekur││
 17. ││Duk semana wayah madya ratri │ Hyang Candra katonton │ maratani udare lawene │ tinaweng ing imalaya nipis │ rumamyang kaeksi │ lir pupur rinembug││
 18. ││Neng wadananira sang maweh gring │ amelok sumorot │ kapiteng tyas winudhar astane │ manembrama ing tembung mamanis │ dhuh hyang-hyanging bumi │ titinjo maringsun││
 19. ││Apasira kang paring usadi │ mring dasih kang nglamong │ asih temen marang gegebale │ dupi kontra kang ima lumindhih │ tumungkul agandrung││
 20. ││Nenggak waspa tumingal manginggil │ kartika mancorong │ neng pracima kumedhap cahyane │ lir kincanging alis kang maweh gring │ adhuh sambat mati │ kapeteg ing gandrung││
 21. ││Tan antara ingkang lintang ngalih │ gumebyar cumlorot │ ingsun sidhep liringira angger │ aduduka mring kang lagya anggring │ puwara asepi │ aliwung mangun kung││
 22. ││Titi sonya ngrancaka ngranuhi │ sasangka wus ngayom │ angenani laleyan sunare │ wawayanganing angga dumeling │ tinubruk liniling │ ngengleng gandrung-gandrung││
 23. ││Dhuh dhuh adhuh woding driya mami │ juwita winongwong │ glis sapanen inten gegebale │ away mendel tanpa ngandika ris │ paran dosa mami │ de prapta tumambuh││
 24. ││Lamun ana sisipe kang abdi │ saking tan rumaos │ anglirwaken marang sarirane │ tarlen muhung aksamanta gusti │ upamengsun kadi │ mas kentar ing ranu││

PUPUH IV
MASKUMAMBANG 

 1. ││Ing sakarsa tan nedya sawalenfg galih │ tempuhna asmara │ bengkas puspitaning weni │ suka palastra ing tilam││
 2. ││Sadangune neng latar gung salah kapti │ wus bangun rahina │ sumirat sunaring rawi │ sumuluh ing antariksa││
 3. ││Temak kucem kusut sasangka kalindhih │ nir ujwalanira │ kang dinalih kusumadi │ pawara tanpa karana││
 4. ││Kagyat kanggeg kagugu solahing nguni │ tansah sayut driya │ mimba sang wisma angalih │ tumama maring udyana││
 5. ││Ngenggar-enggar mrih purna pranaweng kapti │ borating turida │ dupi prapta samapaning │ wedari mulat puspita││
 6. ││Lagya nedheng kongas gandanya mrik minging │ tumujweng nasika │ enget mring sang weh wiyadi │ angles anglosod infg kisma││
 7. ││Amiyarsa swarane bramara ngrungih │ angrurubung sekar │ kang mendem madune pinrih │ weh yatna nyana sasmita││
 8. ││Dyan umadeg alon denira lumaris │ mring taman met sekar │ cinangking neng asta kering │ satata kinuswa-kuswa││
 9. ││Asta kanan tumumpang neng pundhak kering │ mider-mider miyat │ panjarahe kang sarwa sari │ uninga tyas kaonengan││
 10. ││Sambat-sambat dhuh babo sang kadi ratih │ baya tan supena │ tangeh tukua pawarrti │ dasihe anandhang brangta││
 11. ││Pisang leash patih nagri Maospati │ sadalu wandengwang │ paksi kresna raning aji │ ngagak-agak datan nendra││
 12. ││Gadarba geng narmada katunan warih │ singa kasatmata │ pandakwa mring wong ajuti │ panarkengsun yayi sira││
 13. ││Garwa wipra wogan lit tumambal panti │ angendhangi karsa │ matswa geng munggeng jahnawi │ paparing pituwas branta││
 14. ││Kelor wana ubaya kang tanpa warni │ wusana tan nyata │ careme sasaneng tegil │ katuwone raganingwang││
 15. ││Sotyaning tyas kadya tang we mangsa katri │ jenar tanpa teja │ lir cintaka minta riris │ angajab tibaning warsa││
 16. ││Kang minangka warsane sira maskawari │ raras weh martana │ taru lata tur andadi │ cintakane tan sangsara││
 17. ││Yen tan kadya mangkana paranta gusti │ sayekti kadawan │ drawayane tyas naputi │ dumadi dadalan lena││
 18. ││Tambra mimba kramane pangamet kapti │ anggur sinruweya │ wilada kang patra lempit │ lowung dadi embanira││
 19. ││Tepi dwaja piji geng kang munggeng kawis │ pirangbara benjang │ satriya Singgela nagri │ bisa males ing sihira││
 20. ││Kawi papa mantasa nagri Kubarsari │ sakadaring sudra │ kalabang renaming driya││
 21. ││Sarpa kresna tutula munggeng turanggi │ among timbangana │ prajane sang Wisnusiwi │ dhuh mirah tresna kawula││

@@@

%d bloggers like this: