alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

SERAT PADHALANGAN RINGGIT PURWA II


SERAT PADHALANGAN
RINGGIT PURWA
II

Oleh
K.G.P.A.A. Mangkunagara VII
Alih aksara dan ringkasan oleh .
Mulyono Sastronaryatmo

Diterbikan kembali seijin PN Balai Pustaka
BP No. 443a
Hak Pengarang dilindungi Undang-Undang

 ———————————————————————————–

 KATA PENGANTAR

Bahagialah kita, bangsa Indonesia, bahwa hampir di setiap daerah di seluruh tanah-air hingga kini masih tersimpan karyakarya sastra lama, yang pada hakekatnya adalah cagar budaya nasional kita. Kesemuanya itu merupakan tuangan pengalaman jiwa bangsa yang dapat dijadikan sumber penelitian bagi pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan ilmu di segala bidang.

Karya sastra lama akan dapat memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang beraneka macam ragamnya. Dan penggalian karya sastra lama, yang tersebar di daerah-daerah ini, akan menghasilkan ciri-ciri khas kebudayaan daerah, yang meliputi pulaspandangan hidup serta landasan falsafah yang mulia dan tinggi nilainya. Modal semacam itu, yang tersimpan dalam karya-karya sastra daerah, akhirnya akan dapat juga menunjang kekayaan sastra Indonesia pada umumnya.

Pemeliharaan, pembinaan dan penggalian sastra daerah jelas akan besar sekali bantuannya dalam usaha kita untuk membina kebudayaan nasional pada umumnya, dan pengarahan pendidikan pada khususnya.

Saling pengertian antar daerah, yang sangat besar artinya bagi pemeliharaan kerukunan hidup antar suku dan agama, akan dapat tercipta pula, bila sastra-sastra daerah, yang termuat dalam karyakarya sastra lama itu, diterjemahkan atau diungkapkan dalam bahasa Indonesia. Dalam taraf pembangunan bangsa dewasa ini manusia-manusia Indonesia sungguh memerlukan sekali warisan rohaniah yang terkandung dalam sastra-sastra daerah tersebut. Kita yakin bahwa segala sesuatunya yang dapat tergali dari dalamnya tidak hanya akan berguna bagi daerah yang bersangkutan saja, melainkan juga akan dapat bermanfaat bagi seluruh bangsa Indonesia, bahkan lebih dari itu, ia akan dapat menjelma menjadi sumbangan yang khas sifatnya bagi pengembangan sastra Dunia.

Sejalan dan seirama dengan pertimbangan tersebut di atas kami sajikan pada kesempatan ini suatu karya sastra Daerah Jawa yang berasal dari Balai Pustaka, dengan harapan semoga dapat menjadi pengisi dan pelengkap dalam usaha menciptakan minat baca dan apresiasi masyarakat kita terhadap karya sastra, yang masih dirasa sangat terbatas.

Jakarta, 1978

Proyek Penerbitan
Buku Bacaan dan Sastra
Indonesia dan Daerah

  ————————————————————————-

DAFTAR ISI

Halaman

Ringkasan 9

 1. Lampahan Srimahapunggung (Srisadana) 15
 2. Lampahan Bathari Sri Mantuk 23
 3. Lampahan Purwakala (Murwakala) 33

 RINGKASAN

 1. Srimahapunggung (Srisadana) 

Raden Sadana, di dhukuh Medhangagung, dengan dihadap oleh pengasuhnya : kyai buyut Tuwa, kyai empu Cukat, dan kyai Wayungyang, sedang menerima kedatangan kakandanya, Dewi Sri. Berkatalah Dewi Sri, “Duhai, dinda Srisadana, istana Medhangkamulan kutinggalkan, sebab ayahanda Srimahapunggung murka kepadaku, karena menolak kehendak beliau akan mengawinkan aku dengan prabu Pulagra dari kerajaan Medhangkumuwung. Memang sudah menjadi tekadku, tidak akan melayani priya, jika sekiranya tidak sebanding dengan keadaan dinda sendiri”. Seianjutnya juga diberitahukan bahwa prajurit-prajurit dari Medhangkumuwung masih mengejarnya, untuk itu kepada Srisadana diperintahkan untuk bersiap-siap menghadapinya. Musuh yang mengejar Dewi Sri, sesampai di dhukuh Medhangagung, dapat dialahkan oleh Raden Sadana. Dewi Sri juga menyetujui kehendak adiknya untuk bertempat tinggal di hutan Medhangagung. Untuk itu Raden Sadana perlu pergi menemui buyut Sondang di dhukuh Medhanggowong. Pergilah Raden Srisadana diikuti oleh ketiga abdinya, kyai buyut Tuwa, kyai empu Cukat, dan kyai Wayungyang.

Sesampainya di dhukuh Medhanggowong, pesan Dewi Sri disampaikan kepada buyut Sondhang. Ki buyut diharap datang di Medhangagung dengan membawa bekal benih palawija, bibit kelapa, lombok dan terong. Kepada buyut Sondhang, Raden Sadana mengatakan akan melanjutkan perjalanannya menuju ke Medhangtamtu, ke tempat kyai buyut Wangkeng.

Setelah siap semuanya buyut Sondhang berangkat dengan isteri dan segenap buyut-buyut Medhanggpwong, menuju ke Medhangagung.

Dewi Sri menerima kedatangan raden Sadana, yang melaporkan tugas untuk membebaskan ki Wangkeng telah diselesaikan. Buyut Wangkeng dan isterinya pun telah bersama-sama menghadap sang Dewi Sri. Juga buyut Sondhang, isterinya, dan lain-lainnya telah berada di Medhangagung. Para prajurit yang dikalahkan oleh raden Sadana kembali lagi di bawah pimpinan rajanya sendiri, ialah prabu Pulagra. Buyut Wangkeng, buyut Sondhang, dan semua warga dhukuh Medhangagung berusaha mengalahkannya, perang terjadi sangat ramainya. Hyang Narada, memerintahkan kepada hyang Bayu untuk membunuh prabu Pulagra, Terbunuhlah raja Medhangkumuwung. Kepada Dewi Sri, hyang Narada bersabda, “Hai, puteraku Dewi Sri, atas kehendak Hyang Girinata, jika kau menyetujuinya, maukah kau dikawinkan dengan adikmu raden Sadana ?’ Oleh Dewi Sri saran hyang Narada tersebut dengan rendah hati ditolak. Kembalilah para dewa ke kahyangan, bersukacitalah Dewi Sri. 

 1. Bathari Sri Mantak 

Syahdan beberapa negara dilanda malapetaka. Dewa bersabda kepada para raja negara-negara yang tertirnpa kenestapaan bahwa mereka akan dapat terhindar dari bahaya dan menjadi subur rnakmur negaranya, jika dapat membawa bathari Sri. Banyak usaha yang dilakukan oleh mereka. Berkatalah prabu Matswapati kepada para putra, “Hai Seta, Wratsangka, dan Untara, pergilah kalian sekarang juga ke negara Astina. Sampaikanlah permintaanku, agar prabu Kresnadipayana berkenan untuk datang ke Wiratha. Itulah sabda dewa kepadaku, dan jangan lupa membawa Dewi Sri ke Wiratha. Usahakan, jangan sampai tak terlaksana”. Berangkatlah ketiga putra prabu Matswapati ke Astina. Di negara Astina, prabu Kresnadipayana menerima ketiga putra Wiratha. Datang juga di Astina resi Nagatatmala, putra sang Hyang Anantaboga, dari Saptapratala. Berkatalah prabu Kresnadipayana, “Wahai adinda Seta, Wratsangka dan Untara, sampaikanlah pesanku kepada raja Wiratha, segala permintaannya kusanggupi”. Segera baliklah ketiga putra prabu Matswapati ke Wiratha. Adapun resi Nagatatmala dipesan oleh prabu Kresnadipayana, “Hendaknya kau putraku Nagatatmala, mencari Dewi Sri, dan sesudah kaudapati bawalah dia ke negara Wiratha. Aku akan menemui ayahandamu di Saptapratala”. Resi Nagatatmala mundur untuk mencari Dewi Sri, diiringkan oleh ketiga abdinya, Semar, Nalagareng dan Petruk. Pratalaretna, dengan rajanya prabu Darmasara sedang dirundung malang, karena kehadiran Dewi Sri di negara tersebut mengundang kerumitan masalah. Banyak raja yang melamar Dewi Sri. Kalau ditolak, tak lain ancaman yang datang. Pada suatu hari, berkumpullah prabu Darmasara, dengan istrinya, Dewi Darmawati, dan putranya, Dewi Darmarini, serta Dewi Sri. Mereka sedang menerima kedatangan resi Nagatatmala, yang akan memboyong Dewi Sri ke negara Wiratha. Dewi Sri tak berkeberatan untuk diboyong ke negara Wiratha, hanya ada satu permintaannya. Resi Nagatatmala diharap untuk menyampaikan permintaannya tersebut kepada Raden Sadana. Berangkatlah resi Nagatatmala menemui Raden Sadana, segala permintaannya diceritakan, namun oleh Raden Sadana ditolak, sehingga terjadilah perang. Raden Sadana dapat dikalahkan oleh resi Nagatatmala. Kepada Dewi Sri, segala hal ihwal diceritakan, akhirnya resi Nagatatmala diambil putra oleh Dewi Sri. Dewi Darmarini juga diambil putra, keduanya lalu dikawinkan. Bersuka citalah sang prabu Darmasara beserta istri, apalagi musuh yang mengancam negara Pratalaretna sudah dapat dialahkan oleh patih Jayalegawa.

Dewi Sri, dengan diiringi oleh raja Pratalaretna beserta istri berangkat ke negara Wiratha. Resi Nagatatmala melanjutkan perjalanannya ke Astina, untuk memboyong prabu Kresnadipayana.

Di negara Wiratha, prabu Matswapati menerima banyak tamu : Dewi Sri beserta prabu Darmasara dan istrinya, Dewi Darmarini istri resi Nagatatmala, prabu Kresnadipayana, dan juga resi Kanekaputra, yang diutus oleh hyang Girinata. Para putra pun telah menghadap raja.

Berkatalah hyang Narada, “Kaki prabu Matswapati, bahagialah anda beserta seluruh warga negara Wiratha, Dewi Sri telah berada di Wiratha, aku datang kemari, tak lain hanya akan membawa resi Nagatatmala ke kahyangan. Musuh telah mengancam ketenteraman Suralaya. Raja Guwarejeng, prabu Suryakumala, memaksakan diri meminta bidadari Dewi Warsini, untuk diperistri. Hyang Guru tak mengizinkannya”. Sang prabu Matswapati sangat bersuka hati dapat membantu para dewa, direlakanlah resi Nagatatmala ke kahyangan beserita resi Narada, dan Hyang Bayu.

Sepeninggal para dewa, laporan masuk ke istana Wiratha, musuh menyerang. Oleh sang raja diperintahkan segala prajurit menghadapinya. Ternyata prajurit dari negara Guwarejeng tumpas habis, prabu Suryakumala dan Sasradewa mati oleh prabu Kresnadipayana. Sisa prajurit dari Guwarejeng yang masih hidup melarikan diri. Bersukacitalah seluruh istana Wiratha merayakan kemenangan.

 1. Purwakala (Murwakala)

Syahdan bathara Kala merasa tidak puas dengan makanan yang telah diberikan oleh bathara Guru, ialah “lobang-lojo”; lalu mendapat ganti jenis-jenis makanan yang harus disertai diruwat terlebih dahulu, sebanyak 14 macam dan yang tidak disertai diruwat, 8 macam, ialah : 1. Ontang-anting, anak lelaki tunggal, tak bersaudara; 2. Untanganting, anak perempuan tunggal, tak bersaudara; 3. Lumunting, anak yang kelahirannya tanpa ari-ari; 4. Sarimpi, perempuan bersaudara 4 jumlahnya; 5. Saramba, laki-laki bersaudara 4 jumlahnya; 6. Pandhawa, laki-laki bersaudara 5 jumlahnya; 7. Pandhawi, wanita bersaudara 5 jumlahnya; 8. Pandhawa madhangake, lima bersaudara, 4 laki-laki 1 wanita; 9. Pandhawa ipil-ipil, lima bersaudara, perempuan 4, 1 lakilaki; 10. Uger-uger, 2 bersaudara, laki-laki kesemuanya; 11. Kembang sepasang, 2 bersaudara, wanita kesemuanya; 12. Gedhana-gedhini, 2 bersaudara laki-perempuan (lelaki yang tertua); 13. Gedhini-gedhana, 2 bersaudara perempuan-lelaki (perempuan yang tertua); 14. Sendhang angapit pancuran, 3 bersaudara, wanita 2, laki-laki 1 ditengah. Yang tidak disertai diruwat ialah : 1. Jisim lalampah, manusia yang bepergian seorang diri; 2. Bathang ucap-ucap, manusia yang bepergian berdua saja dalam jarak jauh; 3. Gotong mayit; 3 orang bepergian jarak jauh; 4. Orang yang berjalan diwaktu matahari ada di tengahtengah benar; 5. Orang yang merebahkan dandang; 6. Orang yang memecahkan gandhik; 7. Orang yang memecahkan pipisan (alas untuk melumatkan bahan-bahan jamu); 8. Orang yang sedang membangun rumah, dan belum ditempati rumah tersebut sudah roboh. Lajulah Hyang Kala memohon diri, untuk segera mencari mangsanya ke telaga  adirda. Sepeninggal Kala, bathara Guru merasa kesal hatinya, mengingat terlalu banyak jenis-jenis makanan yang diizinkan untuk dimangsa bathara Kala, lalu segera memerintahkan kepada Hyang Narada, untuk memberitakan kepada Hyang Wisnu, supaya mencabut kembali jenis-jenis makanan yang telah direlakan untuk dimakan bathara Kala. Dengan sarana Hyang Wisnu sebagai dhalang, Brama menjadi penabuh gender, dan Hyang Narada menjadi panjak (penabuh gamelan), mereka menuju ke dhukuh Dhadhapan.

Hyang Kala yang sedang berada di talaga Madirda bertemu dengan Hyang Guru, dan diberitahu pula, “Hai Kala, jenis-jenis makanan yang diperuntukkan bagimu harus kau beri tanda dengan badhama. Jika tidak kauberi tanda kuanggap sebagai anak dewa, dan lagi pula, jika kau bertemu dengan seseorang yang dapat menguraikan keadaan jasmaniahmu, akuilah dia sebagai ayahmu”. Segala perintah Guru akan diturut oleh Bathara Kala, dan segera pergilah hyang Guru.

Tersebutlah kyai buyut Wangkeng, dari dukuh Medhangkamulan, yang mempunyai anak perempuan, bernama Rara Pripen. Suaminya bernama  buyut Kaduwal. Kepada buyut Wangkeng Rara Pripen minta, agar diceraikan dari suaminya. Tetapi setelah dijelaskan oleh bapaknya, Rara Pripen menurut, dengan syarat dapat didatangkan pertunjukan wayang kulit. Buyut Kaduwal diperintahkan oleh mertuanya untuk pergi ke dukuh Dhadhapan, mencari dalang.

Di Dhadhapan, dalang Kandhabuwana yang tak lain hyang Wisnu, menerima kedatangan buyut Kaduwal. Adapun maksud dan tujuannya telah dipahami, Kandhabuwana bersedia untuk meruwat Rara Pripen dan dukuh Medhangkamulan, yang diserang oleh binatang buas dari hutan di dekatnya.

Setelah bermacam-macam sasaji diadakan, dengan mengambil cerita Manikmaya, Kandhabuwana memulai pertunjukannya. Banyak penduduk dukuh Medhangkamulan yang menontonnya, di antaranya terlihat juga bathara Kala. Juga Jatusmati, anak tunggal janda Sumawit dari dukuh Medhangkawit, yang telah melarikan diri dari talaga Madirda dari kejaran bathara Kala.

Setelah Hyang Wisnu mengetahui bathara Kala juga hadir, diuraikanlah terjadinya badan bathara Kala, sesuai dengan petunjuk Hyang Guru. Karena itu Kala mengakui Kandhabuwana sebagai bapak. Berkatalah dalang Kandhabuwana, “Hai, Kala sekarang enyahlah jangan kau ganggu ketenteraman daerah ini”. Selanjutnya Hyang Wisnu juga mengatakan bahwa ia diutus oleh Hyang Guru untuk meminta kembali jenis-jenis makanan yang telah diizinkan kepada Kala untuk menjadi mangsanya. Menyadari akan perintah Hyang Guru, Kala menurutnya, tetapi sebelum kepergiannya minta dipermandikan terlebih dahulu. Dalang Kandhabuwana memandikannya, dengan air taman sesaji, dan pergilah Kala dengan istri dan prajuritprajuritnya setelah masing-masing juga diberi sajen-sajen ruwatan. Demikian pula Rara Pripen. Untuk menghindarkan dari malapetaka, ia dimandikan dahulu. Jatusmati juga telah diruwat oleh Kandhabuwana, demikian pula bayi sampir, yang lahir pada waktu pertunjukan wayang tersebut diselenggarakan. Terhindar juga dari mangsa bathara Kala. Tentramlah dukuh Mendhangkamulan, Setelah diadakan pertunjukan wayang kulit oleh dalang Kandhabuwana, teruwatlah malapetaka. 

 1. LAMPAHAN SRIMAHAPUNGGUNG (SRISADANA)
 1. Jejer prabu Srimahapunggung, nata ing Medhangkamulan, nuju miyos ing sitinggil binatarata. Ingkang mungging ngarsa patih Jakapuring, punggawa kyai Andongdhadhapan. Ingkang rinembag icalipun ingkang putra kakung nama raden Sadana. Aturing patih sampun nyebar para wadya, angupaya boten pinanggih. Kasaru gegering jawi, wonten caraka warni ditya saking nagari Medhangkumuwung, nama ditya Kaladaru, lajeng kerid mangarsa, caraka dinangu : Dinuta ratunira nama prabu Pulagra, ngaturaken pustaka. Sareng sampun tinampen, binuka sinuksmeng jaja. Suraosing pustaka, anyuwun jodho ingkang putra Dewi Sri. Caraka kinen anganti wangsulan wonten ing jawi, caraka medal, srinata kondur ngadhaton.
 1. Madeg ing kadhaton, prameswari nata titiga nama Dewi Gemi, Dewi Nastiti, Dewi Subur, ingkang putra patutan saking Dewi Gemi nama Dewi Sri, sami angentosi konduripun srinata. Dereng dangu rawuhing nata, lajeng lenggah satata, ngandikan bab wontenipun ing pancaniti, bilih wonten caraka saking nagari Medhangkumuwung, dutanira prabu Pulagra, anglamar Dewi Sri. Dewi Sri tinantun krama angsal nata raseksa nama prabu Pulagra, aturipun boten purun. Dewi Sri matur purun laki, bilih angsal jodho ingkang warninipun kados ingkang rayi raden Sadana. Ingkang rama langkung duka, Dewi Sri tinari wanti-wanti datan purun, lajeng tinundhung kesah, medal ing kori bubutulan, kadya kinuncang ing dewa, lampahira anjog ing sajawining kitha. Sang nata lajeng animbali patih Jakapuring, kadhawuhan mangsuli caraka saking Medhangkumuwung, paring priksa : Dewi Sri musna saking kadhaton, kadhawuhan angupaya, bilih pinanggih kadhawuhan ngaturaken ing ratunipun, lajeng bibaran.
 1. Madeg ing paseban jawi, patih Jakapuring, punggawa kyai Andongdhadhapan, caraka ing Medhangkumuwung ditya Kaladaru. Patih Jakapuring andhawuhaken timbalanira sang nata, lamun Dewi Sri musna saking kadhaton. Caraka kinen ngupaya, lamun pinanggih kaaturna ing ratunipun, lajeng kagarwaa. Aturipun caraka sandika, lajeng bidhal ngupaya kesahipun Dewi Sri.
 1. Madeg padhukuhan ing Medhangtamtu, kyai buyut Wangkeng lawan somahira, sami gineman : Amepe pantunipun, sareng wanci siyang lajeng sami kapulung (dipun pendheti saking memeyan), kasaru dhatengipun Dewi Sri, sarta dipun aturi inalebet ing griya. Dewi Sri dhawuh kinen ngresiki. Sasampuning resik, Dewi Sri lajeng malebet ing griya, mundhut degan, lajeng kaunjuk toyanipun, Dewi Sri angandikakaken sadaya lalampahanipun, lamun tinundhung ingkang rama, awit lenggana kadhawuhan nglampahi krama antuk ratuning ditya. Dereng dangu, dhatengipun ditya Kaladaru saprikancanipun, kyai buyut Wangkeng amangsulaken dalah kulawarganipun. Kaladaru meksa, dadya prang rame, kyai buyut cinekel lajeng cinancang witing nangka. Para sanakipun sami bibar, Dewi Sri lajeng kesah, Kaladaru saprikancanipun raseksa anututi.
 1. Madeg ing kahyangan Jonggringsalaka, sang Hyang bathara Guru nuju miyos ing bale Marcukundha. Ingkang mungging ngarsa sang resi Kanekaputra (Narada), sang hyang Bayu, sang hyang Panyarikan, sang hyang Kuwera. Sang hyang Guru andangu gonjinging Suralaya. Aturipun sang Hyang Narada, bilih wonten titahing dewa nandhang prihatin, inggih punika Dewi Sri tinundhung kesah ingkang rama prabu Srimahapunggung. Sang Hyang Guru lajeng dhawuh dhateng resi Narada kinen tumurun anedahna dununging raden Sadana, Dewi Sri kinen ngupaya. Resi Kanekaputra sandika, lajeng pangkat. Dewi Sri lampahipun dumugi ing wana tarataban, sang hyang Narada tumurun andhawuhaken dhawuhira sang hyang Guru sadaya. Dewi Sri lajeng dhateng ing dhukuh Mendhangagung, sang Hyang Narada makahyangan.
 1. Madeg raden Sadana, aneng dhukuh Mendhangagung, den adhep parepat tiga : kyai buyut Tuwa, kyai empu Cukat, kyai Wayung-yang. Repat tiga angaturi kondur ing bendaranipun, raden Sadana mboten purun mantuk, bilih ingkang mbok ayu dereng palakrama, awit kagalih mindhak makewedi. Dereng dangu, kasaru dhatengipun ingkang mbok ayu Dewi Sri, lajeng anangisi ingkang rayi raden Sadana. Sasampuning sami tata lenggah, nyariyosaken lalampahanipun duk tinundhung kesah ingkang rama, nanging lampahipun wau taksih kakodhol ing para danawa carakanipun prabu Pulagra. Ing ngriku raden Sadana sampun prayitna. Dereng dangu, mireng swarsa gumuruh, praptaning para danawa, raden Sadana inapagaken, prang rame. Para danawa sami pejah, ingkang alit-alit sami bibar mawur sar-saran ngungsi gesang. Patih Kaladaru jinemparing kabuncang.
  Sigeg raden Sadana kaliyan ingkang mbok ayu Dewi Sri, raden Sadana matur, bilih badhe dhudhukuh wonten ing wana Mendhangagung, Dewi Sri jumurung ing karsa, ingkang rayi kinen mundhut wiji cikal, jagung, lombok, terong dhateng dhukuh Mendhanggowong. Raden Sadana lajeng mangkat kaliyan parepat tiga.
 1. Madeg ing dhukuh Mendhanggowong, kyai buyut Sondang kaliyan semahipun. Kyai buyut Sondang anyrengeni dhateng semahipun, amargi yen kadhatengan raden Sadana sanget anggenipun angajiaji.Bojonipun amangsuli, rehning katamuwan gusti. Dereng dangu dhatengira raden Sadana kaliyan repatipun titiga. Raden Sadana ngandika, bilih kautus dhateng ingkang mbok ayu mundhut wiji palawija tuwin cikal, lombok, terong, awit karsa adhudhukuh ing wana Mendhangagung. Ki buyut Sondang katimbalan sarta kadhawuhan ambekta jaro saprikancanipun, buyut Sondang matur sandika, raden Sadana kaaturan rumiyin, buyut Sondang badhe nungka saprikancanipun saha badhe ambekta punapa ingkang dadya pamundhutipun ingkang mbok ayu. Raden Sadana lajeng wangsuljcaliyan parepatira titiga.
 1. Madeg Dewi Sri, dhatengipun ingkang rayi raden Sadana, matur kautus mundhut wiji palawija dalah jaro, kyai buyut Sondang sampun sandika. Dereng dangu dhatengipun kyai buyut Sondang, dalah semahipun, ambekta kanca kathah sami amikul jaro tuwin wiji palawija. Sasampuning sami ngaso, lajeng kadhawuhan tumandang pasang jaro, Raden Sadana kautus dhateng ing dhukuh Mendhangtamtu, kinen ngluwari kyai buyut Wangkeng ingkang dipun pusara ing danawa, sarta kinen nimbali dalah semahipun. Raden Sadana pangkat.
 2. Madeg ing nagari Mendhangkumuwung, prabu Kalapulagra lawan ingkang rayi Kalapulastha, para punggawa pepak anangkil, Palaciya, Cayasiya. Rembag : Angarsa-arsa patih Kaladaru, ingkang dinuta ngaturaken pustaka panglamar dhateng ing Medhangkamulan. Dereng dangu patih Kaladaru cumlorot saking gagana, lajeng sami lenggah satata. Patih Kaladaru matur sasolahira dinuta. Srinata langkung duka, lajeng dhawuh mepak para wadya. Sasampuning samapta, lajeng bidhal dhateng dhukuh Medhangagung.
 1. Madeg ing dhukuh Mendhangtamtu, kyai buyut Wangkeng, dipun tangisi semahipun badhe nguculi pusara boten saged, kasaru dhathengipun raden Sadana dalah parepatira titiga. Ki buyut Wangkeng dipun uculi saking pusara, lajeng linggih. Raden Sadana lajeng andhawuhaken dhawuhipun ingkang mbok ayu Dewi Sri, ki buyut katimbalan sasemahipun, matur sandika, lajeng kerid raden Sadana.
 2. Madeg ing dhukuh Mendhangagung, Dewi Sri, dhatengipun ingkang rayi raden Sadana ngirid kyai buyut Wangkeng sasemahipun dalah kulawarganipun sadaya. Dhawuhipun Dewi Sri, ki buyut Wangkeng sasemahipun kadhawuhan momong Dewi Sri wonten ing Mendhangagung. Dereng dangu anggenipun imbal wacana, kasaru praptaning prabu Pulagra sawadyanira. Ing ngriku para buyut sampun sami prayitna, madeg suraning driya, lajeng sami medal ambekta dadamel, dumugining jawi pakarangan sigra sami campuh prang rame.
 1. Madeg ing Jonggringsalaka, sang hyang Guru miyos mungging bale Marcukundha, ingkang munggeng ngarsa resi Narada, para jawata pepak Ginem : ing Suralaya gonjing saking sumuking paprangan, resi Narada tuwin bathara Bayu, bathara Kuwera sami kadhawuhan tutulung dhateng ing Mendhangagung, sarta resi Narada kadhawuhan nantun dhateng Dewi Sri : Punapa purun kadhaupaken angsal ingkang rayi raden Sadana pisan. Para dewa titiga sami matur sandika, lajeng pangkat. Sadumugining paprangan, sang hyang Bayu anawung ing yuda, prabu Pulagra sawadyanipun sami sirna sadaya, sang hyang Narada lajeng lenggah tuwin para bathara ngkang mentas sami unggul ing yuda. Dewi Sri tuwin raden Sadana marek ing ngarsa, dhinawuhan mating sang hyang Narada, Dewi Sri tinantun dhaup lawan ingkang rayi raden Sadana: matur lenggana. Para jawata lajeng pamit makahyangan, Dewi Sri tuwin ingkang rayi raden Sadana dalah para buyut, bojana kasukan.
 1. LAMPAHAN BATHARI SRI MANTUK 
 1. Jejer ing nagari Wiratha, prabu Matswapati miyos ing pancaniti, ingkang sumiwi putra Raden Seta, Raden Untara, Raden Wratsangka, tuwin patih Jayanirmala. Ginem : Sang nata angsal wangsiting dewa, lamun arsa waluya prajanira, denya kenging cintaka, kinen angupaya bathari Sri. Raden Seta lajeng ingutus nyuwun pitulung mring kang raka prabu Kresnadipayana, Astina. Sasampuning dhawuh, sang nata lajeng ngadhaton.
 1. Madeg ing gupit Mandragini, sang padniwara Dewi Rekathawati, pinarak ing pananggap prabasuyasa, ingadhep ingkang putra Dewi Untari, tuwin para parekan cethi. Ginem : Angajeng-ajeng sang nata, kasaru kondurira sang prabu, pinethuk ing garwa miwah putra, kinanthi binekta lenggah satata. Sang nata imbal wacana mring garwa, awit dangu denira mancaniti, saking wangsiting dewa, kinen angupaya bathari Sri. Punika kang dados waluyaning praja Wiratha. Sang nata sampun utusan para putra mring praja Astina, mundhut pitulung ingkang raka prabu Kresnadipayana, ingaturar. angupaya. Sasampuning ngandikan, sang nata lajeng tindak ing sanggar pamelengan.
 2. Madeg ing paseban jawi Raden Seta, Raden Untara, Raden Wratsangka, patih Jayanirbita, tuwin patih Jayanirmala. Ginem : Kasidaning lampah ingutus dhumateng praja Astina, sampun siyaga, lajeng bidhal kapalan.
 1. Madeg ing nagari Guwarejeng, prabu Suryakumala miyos ingadhep patih Baudhendha, tuwin para punggawa pepak kang anangkil. Ginem : Sang nata angsal wangsiting jawata, sinten ingkang kanggenan bathari Sri, punika prajanipun waluya. Kasaru sowanipun ingkang rayi prabu Sasradewa, ing nagari Guwapitu, kadherekaken para wadyanira. Sasampuning bagya-binagya, lajeng lenggah satata, kang rayi prabu Sasradewa atur uninga, bilih angsal wangsiting dewa, sinten ingkang kanggenan bathari Sri, prajanipun waluya, tuwin Dewi Sri sapunikanipun manggen wonten ing nagari Pratalaretna, ingkang ratunipun abibisik prabu Darmasara. Mila samangke prajanipun langkung kerta tur raharja, saha keringan saking mancapraja. Sang prabu Suryakumala, sareng mireng aturing kang rayi, lajeng nimbali punggawa raksasa, sasampuning mangarsa, dhinawuhan ngaturaken serat katur sang prabu Darmasara ing Pratalaretna, kinanthenan wadya ditya sagolongan. Punggawa yaksa ingkang tampi dhawuh lajeng medal ing jawi, sang nata lajeng ngadhaton.
 1. Madeg ing paseban njawi, para pungagwa ditya, Kalarudraksa, Kalakarumba, Kalakarendhi, sami rembag denira arsa dinuta ing nata. Sasampuning siyaga, lajeng bidhal dalah panekarira, kanthi kyai lurah Wijamantri, tuwin Tejamantri. Lampahira dumugi margi kapapag prajurit ing Wiratha, sulayaning rembag, dadya prang, wasana sami sisimpangan margi.
 1. Madeg ing Saptapratala, sang hyang Anantaboga ingadhep kang garwa Dewi Superti. Tuwin ingkang putra resi Nagatatmala kinen nimbali prabu Kresnadipayana ing Astina sawadya, trang dhawuhing Guru, kinen amapag parang-muka kang minggah ing Suralaya. Prabu Suryakumala, ing Guwarejeng, nyuwun jodho widadari, Dewi Warsini. Resi Nagatamala sandika, amit lajeng pangkat kairing Semar, Nalagareng, Petruk. Mangkana lampahira resi Nagatatmala, dumugi ing ngarcapada, kapapag punggawa ditya saking Guwarejeng, dadya prang, danawa pejah sadaya, jinemparing dening resi Nagatatmala, Wasana resi Nagatatmala lajeng lampahira ingiring repat tiga.
 1. Madeg ing nagari Guwarejeng, prabu Suryakumala miyos ingadhep ingkang rayi prabu Sasradewa tuwin patih Baudhendha, miwah para wadya ditya pepak kang anangkil. Ginem : Sang nata angarsaarsa caraka kang dinuta maring praja Pratalaretna, sampun dangu datan ana wangsul, kasaru dhatengipun punggawa ditya, atur uninga, bilih para punggawa raksasa kang dinuta, wonten ing margi pinejahan dening resi Nagatatmala. Sang nata kakalih, sareng mireng aturing punggawa ditya kang dinuta, saklangkung dukanira, lajeng dhawuh mring patih Baudhendha, kinen angundhangi para wadya balanira sadaya. Sang nata arsa ngrabaseng prang, saha kinen ambekta joli kinarya nglamar Dewi Warsini. Sasampuning samapta lajeng bidhal.
 1. Madeg ing nagari Astina, prabu Kresnadipayana, ingadhep patih Jayaprayitna, miwah para punggawa pepak kang anangkil. Ginem Sang nata kondur saking pagrogolan, datan dangu sowanipun ingkang putra ing kadipaten, raden Seta, raden Untara, raden Wratsangka, tuwin patih Jayanirmala. Kasaru sowanira resi Nagatatmala, ingiring parepatira tiga. Ginem : raden arya Seta matur ing raka prabu Kresnadipayana, bilih ingutus rama prabu Matswapati. Kang rama mundhut pialung sagedipun waluya prajanira, awit angsal wangsiting jawata linuwih, manawi bathari Sri kondur dhumateng ing Wiratha, punika saged waluya jati. Mila borong raka prabu Kresnadipayana. Sang nata anyagahi, Raden Arya Seta sawadyanira lajeng amit kondur maring ing Wiratha. Sapungkurira Raden Arya Seta, resi Nagatatmala matur, ingutus ingkang rama sang Hyang Anantaboga, paduka srinata tinimbalan maring Saptapratala, sampun trang saking dhawuhipun sang hyang Pramesthiguru, kinen mapag parangmuka kang minggah ing Suralaya. Nanging resi Nagatatmala kinen ngupaya bathari Sri, bilih sampun saged kapanggih, bathari Sri dhinawuhan kondur maring praja Wiratha. Resi Nagatatmala sandika, amit rinilan bidhal ingiring parepatira tiga. Sang nata kondur ngadhaton.
 1. Madeg ing nagari Pratalaretna, prabu Darmasara, miyos ingadhep patih Jayalegawa, tuwin para punggawa pepak kang anangkil. Ginem : Sang nata anggalih denira anampi nawala panglamar saking ratu sewu nagari, para nata mancapraja, sami nyuwun jodho Dewi Sri. Kasaru dhatengipun resi Nagatatmala, matur ingutus srinata ing Wiratha, nyuwun bathari Sri. Prabu Darmasara lajeng dhawuh mring patih Jayalegawa, kinen atata-tata ing jawi, patih matur sandika, resi Nagatatmala lajeng ingirid prabu Darmasara maring kadhaton.
 1. Madeg ing gupit Mandragini, sang bathari Sri, lenggah ingadhep para parekan. Ginem : Sang bathari Sri karsa kondur angajawi, kasaru sowanipun prabu Darmasara dalah garwa putra. Dewi Darmawati, tuwin Dewi Darmarini, kanthi ngirid resi Nagatatmala, matur ingutus prabu Matswapati ing Wiratha. Sang bathari Sri ingaturan, sampun sagah, namung resi Nagatatmala kapundhut putra, lajeng ngabekti, dhinawuhan matur maring raden Sadana. Resi Nagatatmala sandika, pangkat ingiring Semar, Nalagareng, Petruk.
 2. Madeg ing Pratalaretna, ing pungkuran, raden Sadana lagya lenggah, kasaru sowanira resi Nagatatmala, dinangu matur, ingutus srinata ing Wiratha, nyuwun bathari Sri, raden Sadana duka datan suka, dadya prang rame, danguning prang raden Sadana jinemparing deling wulung, raden Sadana lajeng oncat, kondur dhateng nagari Keling.
 1. Madeg ing dhatulaya, bathari Sri, ingadhep prabu Darmasara, tuwin prameswari Dewi Darmawati, dalah putra Dewi Darmarini. Bathari Sri ngandika mring prabu Darmasara, bilih retna Darmarini pinundhut putra, sang nata dalah garwa suka jumurung, kasaru sowanipun resi Nagatatmala, tuwin lurah Semar, Nalagareng, Petruk, matur sasolah reh dinuta, bilih dados pancakara kaliyan raden Sadana. Samangke raden Sadana oncat maring nagari Keling. Sampuning telas aturira, resi Nagatatmala lajeng dhinaupaken kaliyan Dewi Darmarini, pondhongan.
 1. Madeg bathari Sri, ingadhep prabu Darmasara dalah garwa putra, sang bathari Sri dhawuh arsa kondur maring Wiratha. Sang nata tuwin garwa putra, sami andherekaken tindakira, bidhal, resi Nagatatmala karsa sowan mampir maring nagari Astina.
 1. Madeg ing Suralaya, sang hyang Narada, lenggah tuwin sang hyang Bayu, ingadhep para jawata. Ginem : sang hyang Narada miyarsa warta, bilih resi Nagatatmala maring Wiratha, sang hyang Narada tuwin sang hyang Bayu arsa tindak maring nagari Wiratha, mundhut wangsulipun resi Nagatatmala maring kahyangan, bidhal maring ngarcapada.
 1. Madeg ing nagari Astina, prabu Kresnaipayana, miyos ingadhep patih Jayaprayitna, tuwin para punggawa pepak kang anangkil. Kasaru sowanipun resi Nagatatmala, matur sasolahira dinuta, purwa madya wasana, sarta samangke bathari Sri tuwin prabu Darmasara, dalah garwa putra, sampun samya kondur maring Wiratha. Sasampuning telas aturipun resi Nagatatmala, sang prabu karsa tindak maring Wiratha, kadherekaken resi Nagatatmala, tuwin Semar, Nalagareng, Petruk. Patih Jayaprayitna kinen tengga praja, lajeng bidhal.
 1. Madeg ing nagari Wiratha, prabu Matswapati miyos ingadhep kang putra raden arya Seta, raden Wratsangka, tuwin patih Jayanirbita, patih Wijayanirbita. Ginem : Sang nata andangu mring putra denira dinuta maring Astina. Kang putra raden arya Seta matur : “Kakang prabu Krenadipayana sampun sagah”. Kasaru rawuhira bathari Sri, tuwin prabu Darmasara dalah garwa, kanthi ambekta putra panganten, bathari Sri dalah panganten ingaturan lumebet ing dalem, prabu Matswapati lajeng mangg’ihi sang hyang Narada, sang hyang Bayu, tuwin kang putra prabu Kresnadipayana. Lagya eca denira imbal wacana, kasaru sowanipun patih Jayanirbita, atur uninga, bilih ing jawi wonten parangmuka adhatengi saking praja Guwarejeng, prabu Suryakumala, tuwin prabu Sasradewa, sawadya balanira. Sang prabu Matswapati sasmita mring kang rayi prabu Kresnadipayana, lajeng samya medal ing jawi, sareng dumugi ing alun-alun sampun panggih ayun-ayunan, prabu Kresnadipayana prang tandhing kaliyan prabu Suryakumala, prang rame, danguning prang, prabu Suryakumala jinemparing pejah. Kang rayi prabu Sasradewa mangsah, jinemparing pejah. Patih Baudhendha sareng uninga gustinira kakalih sami seda, patih bramantya, lajeng mangsah, pinapag dening sang hyang Bayu. Patih Baudhendha pejah, sawadyanira ditya tumpes sadaya, tan mangga puliha, sampak kang unggul ing yuda lajeng sami mundur, arsa wangsul maring pasewakan.
  Madeg ing nagari Wiratha, sang prabu Matswapati, lenggah tuwin sang Hyang Narada. Ginem : Sang hyang Narada mundhut resi Nagatatmala, arsa binekta maring Suralaya, sang prabu ngaturaken, kasaru rawuhira para nata kang samya kondur saking ing ngayuda, lajeng pinethuk prabu Matswapati, samya kinanthi, binekta lenggah satata. Sasampuning imbal wacana, sang Hyang Narada, tuwin sang Hyang Bayu amit maring kahyangan, resi Nagatatmala dalah garwanira sami andherekaken sang Hyang Narada.
  Sapengkerira sang hyang Narada, para nata sami mangun bojana andrawina, tanceb kayon.
 1. LAMPAHAN PURWAKALA (MURWAKALA) 
 1. Jejer bathara Guru, kaadhep Dewi Uma, hyang Narada. Dereng ngantos ginem, kasaru sowanipun bathara Kala, amargi paringipun tedha ingkang rumiyin, lobanglojo, boten eca katedha, hyang Guru lajeng maringi tedha, kadosta :
  a. Ontang-anting, inggih punika lare jaler ingkang boten gadhah sadherek,
  b. Untang-unting, inggih punika lare estri ingkang boten gadhah sadherek.
  c. Lumunting, inggih punika lare ingkang lahiripun tanpa ari-ari,
  d. Sarimpi, inggih punika sadherek sakawan sami estri,
  e. Saramba, inggih punika sadherek sakawan sami jaler,
  f. Pandhawa, inggih punika sadherek gangsal sami jaler.
  g. Pandhawi, inggih punika sadherek gangsal sami estri,
  h. Pandhawa madhangake, inggih punika sadherek gangsal, jaler 4 estri 1.
  i. Pandhawa ipil-ipil,inggih punika sadherek gangsal,estri 4 jaler 1.
  j. Uger-uger, inggih punika sadherek kalih sami jaler.
  k. Kembang sepasang, inggih punika sadherek kalih sami estri.
  l. Gedhana-gedhini,. inggih punika sadherek kalih jaler estri (sepuh ingkang jaler).
  m. Gedhini-gedhana, inggih punika sadherek kalih estri jaler (sepuh ingkang estri).
  n. Sendhang angapit pancura, inggih punika sadherek 3, estri 2, jaler 1, (jaler panengah).
  o. Kajawi ingkang kasebut ing nginggil, sang hyang Guru ugi maringaken tedha malih dhateng sang hyang Kala, nanging boten mawi karuwat, kadosta :
  1.Jisim lalampah, inggih punika tiyang satunggal lumampah kekesahan,
  2. Bathang ucap-ucap, inggih punika tiyang kakalih lumampah tebih.
  3. Gotong mayit, inggih punika tiyang tiga lumampah tebih.
  4. Tiyang lumampah ing wanci tengange, boten manjang boten ngidung.

Dewi Uma ugi maringi tedha, ingkang kaparingaken tiyang ingkang tiwas angrisakaken dandananing wadon, kadosta :

 1. Tiyang ngrebahaken dandang.
 2. Tiyang nugelaken gandhik.
 3. Tiyang mecahaken pipisan.
 4. Tiyang darnel griya saweg kaadegaken dereng rampung.

Tegesipun dereng kenging dipun enggeni, lajeng ambruk.

 1. Bathara Kala lajeng pamit mundur, sapengkeripun bathara Kala, lajeng ginem, sarehning kekathahen ingkang kaparingaken dados tedhanipun bathara Kala, kagalih mesakaken sadaya titah, mila sang hyang Guru lajeng dhawuh dhateng Narada, supados andhawuhna dhateng sang hyang Wisnu, kadhawuhan lampah andhalang, kangge anjabel ingkang sampun dados dhawuhipun dhumateng bathara Kala. Bathara Brama dadosa panggender, Narada dadosa panjakipun, bathara Wisnu ingkang dados dhalang. Hyang Narada mundur, sapengkeripun hyang Narada, sang hyang Guru kaliyan Dewi Uma lajeng nitih lembu Andini anganglang jagad.
 1. Gentos kacariyos, hyang Kala kaliyan kang garwa bathari Durga, tuwin bala, Ginem badhe dhateng sendhang talaga Madirda, perlu ngupados tedha, lajeng mangkat.
 1. Madeg ing Utaralayu, Hyang Wisnu, Hyang Brama, kasaru dhatengipun Hyang Narada, andhawuhaken dhawuhipun hyang Guru dhateng Hyang Wisnu, supados anjabela ingkang sampun kadhawuhaken dhateng hyang Kala, sarananipun hyang Wisnu dadosa dhalang, Brama dadosa panggender, Narada dadosa panjak, aturipun sandika, lajeng sami bidhal, anjujug dhukuh Dhadhapan.
 1. Gentos kacariyos, Hyang Kala anggenipun dhateng talaga Madirda kapethuk sang Hyang Guru, kadangu matur ngupados tedha, lajeng kaparingan dadamel : badhajna, manawi angsal tetedhan ingkang sampun kadhawuhaken, kapaesana ing badhama, manawi mboten kapaesan ing badhama, badhe kajawekaken yoga dewa, utawi manawi wonten tiyang sumerep dhateng saranduning badanipun, punika kadhawuhan angaken bapa. Bathara Kala matur sandika, lajeng sewang-sewangan.
 1. Kacariyos ing dhukuh Mendhangkawit, mbok randha Sumawit, kaliyan anakipun nama Jaka Jatusmati, sarehning Jaka Jatusmati wau ontang:anting, miia kapurih adus dhateng Talaga Madirda, supados icala mala sukeripun, lajeng bidhal.
 1. Madeg ing talaga Madirda, hyang Kala wonten salebetipun sendhang, Jaka Jatusmati dhateng, dipun takeni dhateng bathara Kala, wangsulanipun badhe adus, lajeng kapurih malebet wetengipun bathara Kala, Jaka Jatusmati mboten purun, sarta lajeng kesah, kabujung dening Hyang Kala. Jatusmati malebet ing bumbung, bumbung kacepeng Hyang Kala, Jaka Jatusmati ical, andhelik dhateng panggenanipuri tiyang dandos-dandos griya. Jatusmati lajeng mendha-mendha tiyang dandos-dandos griya, kasumerepan bathara Kala, kabujung malih, Jatusmati mlajeng griya ambruk, Jatusmati andhelik dhateng panggenanipun tiyang mipis jampi, bathara Kala sumerep, lajeng kabujung. Jatusmati mlajeng, pipisan pecah, gandhik tugel. Jaka Jatusmati andhelik dhateng panggenanipun tiyang adang, ugi kabujung dening Hyang Kala, dandang ambruk. Jatusmati lumajeng, Hyang Kala ambujung malih, kasrimpet ing wit Waluh dhawah. Pambujungipun dhateng Jatusmati kakilapan. Sigeg genti kacariyos, wonten tiyang estri panganten enggal, ngajeng-ajeng semahipun, Jatusmati dhateng ing ngriku, lajeng nunggil tiyang estri panganten enggal wau. Hyang Kala sumerep, lajeng dhawuh dhateng Bajobarat, supados nenggani wonten panggenanipun panganten enggal wau.
 1. Madeg ing dhukuh Mendhangkamulan, kyai buyut Wangkeng, kaliyan anak estri, lan anak mantu nama buyut Geduwal, inggih punika bojonipun anak estri wau. Ingkang estri nedha dhateng bapa supados dipun pegataken, nanging bapa boten suka, sarta lajeng kaserep-serepaken, inggih lajeng narimah boten saestu nedha kapegataken, nanging nedha panggil supados katanggapaken ringgit (wayang). Bapa mituruti, mantu kakengken ngundang dhalang.
 1. Madeg ing dhukuh Dhadhapan, ingkang wonten ing ngriku :
 2. Dhalang Kandhabuwana, 2. estri, panggender nama Surani, 3. Jaler warni awon, nama panjak dhalang Klungkungan, 4. mBok randha Dhadhapan. mBok randha dipun takeni kyai dhalang Kandhabuwana, dene boten dhateng peken, wangsulanipun sampun tuwuk. Nyai randha lajeng kasantunan nama nyai randha Asemsore. Anak putu yen moyoki jangan. asem lare encok. Kasaru dhatenge buyut Geduwal, angaturi kyai dhalang Kandhabuwana dhateng griyanipun marasepuh, katanggap. Kyai dhalang anyagahi, kothak sapirantosipun kabekta rumiyin, lajeng sami bidhal.
 1. Madeg ing dhukuh Mendhangkamulan, ki buyut lan anakipun estri. Ing sapengkeripun mantu ngupados dhalang, ing padhukuhan ngriku dipun ambah buron wana. Sagedipun waluya, anakipun karuwata. Boten dangu dhatengipun anak mantu, ambekta kothak wayang sapirantosipun, katungka dhatengipun kyai dhalang Kandhabuwana. Kyai dhalang lajeng kapasrahan angruwat anakipun estri, kangge sarana nyirnakaken buron wana ingkang ngambah ing padhukuhan, kyai dhalang sagah, ki buyut dipun purih marnekaken sajen-sajen, inggih. sampun dipun wonteni sadaya. Ki buyut nedha lilah manggen wonten salebetipun kelir. Sarampungipun panata, kyai dhalang Kandhabuwana wiwit andhalang Lampahanipun Manikmaya. Tiyang ningali jaler-estri, sepuh – anem, kathah, kados dipun welingaken. Jaka Jatusmati mireng lajeng ningali, sarta tumut nabuh kethuk, ing satengahipun ringgitan. Sanes dhusun wonten tiyang alok pandung, cacahing pandung sekawan, palajengipun pandung, ingkang kalih terus, ingkang kalih dhateng panggenan ringgitan, sarta lajeng sami tumut nabuh. Ingkang satunggal nabuh kenong, satunggalipun nabuh kecer. Hyang Kala ugi mireng yen ing ngriku ringgitan, lajeng aningali, anjujug ing palataran sendhen wit cikal sarwi ngantuk, sarta cangkemipun menga. Kyai Kandhabuwana uninga, hyang Kala dipun sawat ing tigan, kenging telakipun lajeng tangi, saha lajeng aningali ringgit, rame-ramening babanyolan, hyang Kala gumujeng, tiyang ingkang ningali lajeng bibar. Bathara Kala pitaken dhateng dhalang Kandhabuwana, sababipun punapa teka lajeng bibar. Wangsulanipun kyai dhalang Kandhabuwana, amargi sami sumerep sang Hyang Kala. Hyang Kala nedha murih lekas ringgitan malih. Kyai dhalang inggih kadugi, manawi mawi sarana satak sawe dinar. Hyang Kala kadugi nyukani sarana, namung kapiliha prabotipun ingkang dipun engge kemawon, awit boten ambekta dinar, Kyai dhalang lajeng milih bedhama, hyang Kala inggih nyukakaken, nanging nedha prajangji : Aja legi dadi pahit. Wangsulanipun kyai dhalang, ora watak, lajeng wiwit andhalang malih.
 1. Sawatawis dangunipun, Hyang Kala pamitan ngisis. Dumuginipun ing njawi, Hyang Kala mambet gandaning bayi lahir, inggih punika bayi anakipun panganten enggal wau, lajeng kapendhet sarta badhe kauntal, nanging lajeng kengetan, manawi bedhamanipun wonten kyai dhalang, mila enggal wangsul dhateng ing palataran, nalika punika Jaka Jatusmati pamit dhateng kyai panjak, badhe mantuk dhateng griyanipun, kalilan, dumugi palataran dipun cathok bathara Kala. Bathara Kala enggal manggihi kyai dhalang, pikantukipun bayi tuwin Jaka Jatusmati wau kalintokaken bedhama. Kyai dhalang Kandhabuwana inggih suka, lajeng sami lintonan.
 1. Hyang Kala nedha rucatipun kelir, saha ngaken menang sepuh tinimbang kyai dhalang, kyai dhalang amangsuli : Bilih kyai dhalang ingkang sepuh tinimbang Hyang Kala, sarta Hyang Kala punapa purun dipun wastani sadaya saranduning badanipun. Hyang Kala inggih purun, kyai dhalang Kandhabuwana lajeng nandukaken sampurnaning puja, dhalang lajeng ngucapaken : Hong, prayoganira sang hyang Akasa lawan Pratiwi, mijil yoganira sang hyang Agilang-gilang ing siti, binuwang aneng samodra, kumambang lembak-lembak. ana daging dudu daging, ana getih dudu getih, aranmu sang Kama salah, akiri sakilomaya, kadya manik amesthika, gya murub angarab-arab, nekakaken prabawa, ketug lindhu lan prahara, lesus hanggung aliweran, geter pater tan pantara, murub ingkang kaladora, gumesang aneng triloka, nguni weh kang padmacakra, nguni weh bathara Guru, Awigena purnama siddi, hong namu namas swah hah.

Dhalang anglajengaken ngucap santi purwa : Hong dinuk aku purwanira ring pustaka, ginutuk ing padmacakra, ingkang minangka sirahmu, ginutuk ing kurameyan, ya ta kang dadi rambutmu, ginutuk sirengpanelan, ya ta minangka bathukmu, ginutuk ing rengas wastra, ya ta kang dadi alismu, ginutuk ing suryakantha, ya ta kang dadi netramu, ginutuk sireng kilatnya, ya ta kang dadi kedhepmu, ginutuk sireng mani, ya ta kang dadi kupingmu, ginutuk sireng momaka, ya ta kang dadi pipimu, ginutuk sireng panayan, ya ta minangka pasumu, ginutuk ing rindhung wastra, ya ta minangka irungmu, ginutuk ing langkap wastra, ya ta kang dadi tutukmu, ginutuk ing rejek wastra, ya ta kang dadi untumu, ginutuk ing waja lidhah, ya ta kang dadi ilatmu, ginutuk sireng panawan, ya ta minangka telakmu, ginutuk ing waja sumeh, ya ta minangka janggutmu, ginutuk sidhang panawan, ya ta minangka uwangmu, ginutuk ing wesi panggak, ya ta kang dadi gulumu, ginutuk wesi gulam, ya ta kang dadi baumu, ginutuk sireng candrasa, yata minangka tanganmu, ginutuk ing palempengan, ya ta minangka salangmu, ginutuk ngambil wastra, ya ta minangka dhadhamu, ginutuk sarwa sanjata, ya ta kang dadi igamu, ginutuk sireng padupan, ya ta minangka atimu, ginutuk sireng geni-tri, ya ta kang dadi amperumu, ginutuk ing sandiwiddi, ya ta kang dadi jantungmu, ginutuk sagara ampenan, ya ta minangka wetengmu, ginutuk sireng lukita, ya ta minangka ususmu, ginutuk ing rancang wastra, ya ta minangka ototmu, ginutuk ing wajasari, ya ta minangka balungmu, ginutuk pancuran racah, ya ta minangka dakarmu, ginutuk ing baka wastra, ya ta minangka wangkongmu, ginutuk sireng deksana, ya ta kang dadi pupumu, ginutuk ing bindi wastra, ya ta minangka garesmu, ginutuk ing waja niwal, ya ta kang dadi sikilmu, ginutuk ing gora wastra, ya ta kang minangka gedhemu,- ginutuk ing krama krama wastra, ya ta minangka nepsumu, kumejod molah anibegan, angadeg kagiri-giri, awakmu wegah uger asalit ajatha gimbal, angerik anguwuh-uwuh, sira mulat amangetan, sakehing para jawatan kagegeran, dening sira, awedi andeleng rupamu, aranmu si kama salah, Awignam astuna purnama siddi. Hong namu namas swah hah.

Dhalang anglajengaken ngucap aksara bathuk :

Caraka balik : Nga, tha, ba, ga, ma, nya, ya, ja, dha, pa, la, wa, sa, ta, da, ka, ra, ca, na, ha.

Lajeng aksara telak : Sang Kala lumerang sangkaning lara, Wisnu kena ing lara, lungguh ing otot lan ing amperu, kang alara mulya, mulya dening bathara Brama. Brama kena ing lara, lungguh ing Guru kena ing lara, lungguh ing tutuk, gurune lumumah lan saranduning awak, kang lara mulya, mulya dening sang hyang Wenang. Sang hyang Wenang tan kena ing lara, marang sang hyang Wenang kumpul panunggaling rasa, rasa tunggal lan jati, jati tunggal lan rasa, rasa jati mulya, mulya saking ingkang wasesa.

Dhalang lajeng ngucapaken sastra ing dhadha, sastra bedhati :

Hong ilaheng sawedana, Durga Kala sawedana, kreti ndaru tumuruna nur ring madya, aworing dewata muja, aji sang hata hati, hama raja ta ajiku, hama raja ta wuwusku, hama raja jara maya, amarani rimu maya, asi raya para siya, amidosa sadomiya, amidara rodamiya, ya midosa sadomiya, ya siya ya palasiya, ya sira para asiya, ya siya papara siya, lawagna lawagni, sikuthara sikuthari, sibrenggala sibrenggali, si-bitapa sibitapi, sibintaka sibintaki, sidurbala sidurbali, sirumaya sirumayi, sihudaya sihudayi, sisrimaya gedhah maya, sidayudi sidayiida, adiyuda adiyuda, adayudi nihudaya, hong namu namas swah hah.

Dhalang lajeng ngucapaken sastra gigir : Hong yogyanira sang Hyang Pratiwi mijil kamulan, bathari Uma mijil saking limu-limu, ingusap sariranira, mijila sang Hyang Kusika, mijila bathara Gagra, saking balung kamulanya, ana ta sang Hyang Kurusa, saking daging kamulanya, ana kang bathara Metriya, saking otot kamulanya, mijil sang Hyang Pritanjala, saking sungsum mulanira, kinen agawe lekaha, kusika milu alumeh, tinut denira sang Gagra, Hyang Gagra milu alumeh, tinut dening sang Hyang Kurusa, Kurusa milu alumeh, tinut dening hyang Metri, sang Hyang Metri milu alumeh, teher mijila wikalpa, neher ing ipat-ipatan, Kusika mesat mangetan, katemah andadi emong, Hyang Gagra mesat mangidul, atemah andadi sarpa, Kurusa mesat mangulon, atemah andadi buta, Hyang Metri mesat mangalor, atemah andadi dhengen, kuneng sang Hyang Pritanjala, ingkang kinen gawe loka, angenjali ring bathara, kang riwe arereweyan, dinilat arasa asin, atemah andadi uyah.

Kuneng bathara Uma, sinasayeng jagad nata, atemah papacintraka, cinandhak suku sinungsang, anjerit angrik anguwuh, asalit ajatha gimbal, nguni weh bathari Durga, Hong namu namas swah hah.

Sasampuning rampung, kacariyos bathara Kala lajeng ambapa dhateng kyai dhalang Kandhabuwana, sarta matur ingkang kapundhut punapa. Kyai dhalang Kandhabuwana mangsuli, ingkang kapundhut paringipun tedha sang hyang Guru sadaya, sarta bathara Kala katundhung sagarwa balanipun saking dhukuh Mendhangkamulan.

Kala matur sandika. Nanging panundhungipun nyuwun mawi santi Kukus, kyai dhalang Kandhabuwana nyagahi. Ingkang andhalang lajeng ngucapaken santi Kukus : Hong, purwa yanti yogya yanti, kaget Hyang Mandhalagiri, sinurak para jawata, amijilaken kasekten, ana banyu teka wetan, aputih mili mangulon, ngileni bathari Sri, guru warda wardi dadi. Hong, purwa yanti yogya yanti, kaget hyang Mandhalagiri, sinurak para jawata, amijilaken kasekten, ana banyu teka kidul, abang mili mangalor, ngileni bathari Sri, guru warda wardi dadi. Hong purwa yanti yogya yanti, kaget Hyang Mandhalagiri, sinurak para jawata, mijilaken kasekten, ana banyu teka kulon, kuning amili mangetan, ngileni bathari Sri, guru warda wardi dadi, Hong purwa yanti yogya yanti, kaget Hyang Mandhalagiri, sinurak para jawata, mijilaken kasekten, ana banyu teka elor, ireng amili mangidul, ngileni bathari Sri, guru warda wardi dadi. Awignam mastuna purnama siddi. Hong namunaswah hah.

Kyai dhalang lajeng ngucapaken Balasrewu : Hong ilaheng minangka ranku, ya sang Gandhusekti, ya sang ila-ila, santi guna ila warna, sang hyang hayu palungguhku, sang hyang toya pangadegku, nagaraja ing dhadhaku, naga milet ing guluku, gelap ngampar suwaraku, iduku tawa ing sakalir, netraku sang surya kembar, kilat mbarung ing cahyaku, durga durgi ngiring aku, sang Kala rumekseng aku, buta kabeh ring omahku, kaomahan dhengen kabeh, kang sun deleng padha lengleng, kang ndak pandeng teka bengeng. Hong namu namas swah hah.

Dhalang lajeng ngucapaken Banyak-dhalang : Hong resang tabe, sun angidung, kidungku si banyak-dhalang, ngendi enggonira alinggih, rajasa, kumitir, amerteng sinapragnyana, agupita narawangsa, gendere pinatut barang, hulung kenyar ing prasada, sira kaki atangiya, angadeka wringin sungsang, ameranga ampel gadhing, tugelen gawenen sanggar, sanggar-sanggar pangruwatan, pangruwatan ujar ala, pangruwatan sara supata, supataning sanak tuwa, angruwata supataning maratuwa, angruwata supataning wong ngatuwa, angruwata sagunging mala cintraka, angruwata lalara roga, rara gung rara wigena, gelah talutuh ilangna, katuta ing barat lesus, katuta ing lesus agung, lebur ajur musna ilang, ilang saking tan ana. Hong namu namaswah hah. Hong latak rowang maring sendhang, sendhang-sendhang samandhala, mandhalane wong mengari, anake ki Ulungkembang, kudu osik bisa ngaji, dhukuhe ki empu ana bale anyar tanpa galar, ana ta kang sumur bandhung, timbane timba kapala, tatali ususing maling, siwur burut tanpa kancing, garane winadu aji, sulur kamudhi waringin, banyune ludira muncar, iline mili mangetan, ala elo, katuta ing banyu mele, lebur ajur musna ilang. Hong lata rowang, ana jaka amek kembang, amemenek anguthapel, den gebagi jejomponge, anon siparawan liwat, dinulu rupane ayu, parawanan ngaku rara, lah tan mara sing rarawan, anononton kintel muni, ting caremplang ting caremplung, hanggero kang kodhok niyo, tingkahe arangkal-rangkal, sedyane arep nauta, anauta roroga, lara gung lara wigena, tatangga yen angrungokna, wong angidung Banyak-dhalang, saben dina tanpa dadar, yen ana parawan tuwa, utawa jajaka tuwa, dumadakan gelis krama, yen ana wong gring kadadak, dumadakan gelis mulya, yen ana kang sedya ala, teka mundur tanpa krana, sampurna ing Banyak-dhalang, kang ngidung temah sampurna.

Hong lata rowang, mring bangawan, anontona larung keli, larunge si Banyak-dhalang, loro sanake den larung, ing benjang jaja murdipa, akutha ing kurayana, ana manuk cucuk waja, anucuka larung keli, iberna gawanen lunga, awigna astuna purnamasiddi. Hong namu namas swah hah.

Sasampuning rampung sampurnaning puja sapanunggilanipun wau, Hyang Kala nedha adus, kyai dhalang inggih anuruti, sarta ingkang andhalang wau lajeng ambedhol dhalang Kandhabuwana kaliyan bathara Kala saking gadebog, cempuritipun kacemplungaken ing pangaron enggal, ingkang sampun kasudhiyakaken isi sekar sataman sapirantosipun. Ingkang andhalang lajeng ngucapaken japa padusaning Kala : Tunjung adus ing banyuning banyumili tlaga manik, Uma kang ngedusi, Durga kang ngosoki, Wisnu kang ngentas. Lajeng winisik ing japa : Kala den eling sira, sira muliha ing jatisorangan, asalira teka ora, sira muliha marang ora, asalira teka ing jati, iya muliha maring jati, ingsun sajatine wisesa.

Lajeng dipun kudang : Hong, anake ki Kurameyan, agedhe aseseg dhepah, mBangbang bus pasthi kamaya, ana maya-maya katon, kang anonton milu katon, kang tinonton ora katon, byang-byang byos, golong-golong gumelompong, gulung-gulung gumalumpung.

Hong namu namas swah hah.

Bathara Kala lajeng kesah, sagarwa balanipun, kaliyan sami nedha sangu sadaya, Wangsulanipun kyai dhalang Kandhabuwana : Iya padha anjupuka. Lajeng sami mendheti, (ingkang dipun pendheti sajen), lajeng kesah.

Kyai dhalang Kandhabuwana lajeng nandukaken japa Kumbalageni : Buk-buk maga rubuk, gerobyog padha rusah, suwung sepi sumleng balaning Kala.

Lajeng Dewi Sri Sadana dhateng, kapanggih kaliyan dhalang Kandhabuwana, pamit mantuk, sarta nyuwun sajen ingkang dados waijibipun, dhalang Kandhabuwana pareng, lajeng kapendhetan, sarta lajeng mantuk, kyai dhalang Kandhabuwana lajeng dhawuh dhateng panjak dhalang Klungkungan, Jaka Jatusmati supados dipun guyang. Lajeng kaguyang kaliyan dipun mantrani padusan Jatusmati, : Bogenira sira prasini, jiwanggana patrayana, prakasiwah prakasipa, boga-boga wali purna, Hong bestu waluya, waluya temah anjati, jati temahan waluya, Hong bestu waluya.

Ing sarampungipun, Jaka Jatusmati lajeng pamit mantuk, kalilan, saha lajeng mangkat, lajeng wonten nyai randha dhateng, nyuwun mantukipun bayi ingkang dhawah sampir (bayi lahir wonten salebetipun tangga nuju ringgitan) dhalang Kandhabuwana marengaken, lajeng kabekta mantuk. Pandung ingkang tumut nabuh kenong kecer sami nyuwun pamit mantuk, sarta ngaturaken prasetya, anak putunipun manawi ngantos purun ngawoni dhateng kyai dhalang mugi saturunipun sampun ngantos manggih panjang umuripun, sampun kalilan lajeng mantuk. Saantukipun pandung, buyut Wangkeng kengkenan tiyang estri, nerangaken dhateng kyai dhalang Kandhabuwana, kados pundi tindakipun rara Pripen, inggih punika anakipun estri ingkang nedha ringgitan wau.

Wangsulanipun dhalang Kandhabuwana : Aku mengko adus, sarampunge adus, kembang sataman dianggoa adus rara Pripen, iku sirna mala sukertane. Dhalang Kandhabuwana, panjak lajeng sami adus, sarta mawi japa padusan dhalang lan panjak.

Driyakdasa gunem, gramina satardi nayem, ping sapta muni dewa yu. Hong bestu waluya, waluya temah anjati, jati temahan waluya, Hong bestu waluya.

Lajeng matak aji weling. Sarampungipun, boten dangu dhatengipun Sapujagad, ingkang ngresiki balane Kala kabeh, pasangone poleng sakayuh, pantun kalih gedheng, cikal kalih, badheg sagoci, sekul wuduk ulam lembaran, sampun resik, namung kantun bala satunggal, angentosi jenang baro-baro. Sapujagad lajeng mantuk, dhalang Kandhabuwana lajeng sumbar-sumbar : Aku dhalang Kandhabuwana, angadeg pusering jagad, aningali memelok ing kalangan, tanggal pisan patbelase murub tan kenaning pati, mancur tan kena surem, aku

dhalang Jatiwasesa, ora wenang diwasesa, iya aku kang wenang misesa sakalir. Dupi kapyarsa sumbare kyai dhalang Kandhabuwana, ambaledug balanipun Kala. Tanceb kayon.

Ingkang andhalang lajeng ngucap, “Awignam astu namas sidhem, lungguhku pakuning bumi, talapakane sanggabuwana, gadebog Hyang Nagaraja, kelirku sang Tinjomayu, widadari kang anggameli, widadara kang anonton, kang anonton padha katon, kang tinonton ora katon, hong mastu namas sidhem”. @@@

Advertisements

SERAT SULUK KAGA KRIDHA SOPANA


ANGGITANIPUN :
RADEN SASTRA DARSANA 

PUPUH I
PANGKUR 

 1. ││Ranguringa wus kawuntat │ denira yun ngayoni ngiket kehing │ sasmita tama mamayu │ trajuning kasunyatan │ darpa adreng kadereng berung andarung │ saru siku tan rinasa │ nawung serat suluk rawi││
 2. ││Pratistha dhinapur kaga jajagongan mardi │ mardaweng budi ngarah rehing wasitayu │ yowana kang pinudya │ gya bangkita bangkat │ papangkatan layu karti titis putus tatas tataning mangolah ngelmi││
 3. ││Mangkana purwaning gita │ duk ing nguni wonten kukila katri │ anggepnya sami nyadulur │ lir nunggil yayah rena │ wit sinangkan saking sarahsaning kawruh │ dhasare nunggal pasaban │ saba warih ngupa bukti││
 4. ││Yeka bango walang kadhak │ katri cangak panuju sajugari │ neng tepi narmada kumpul kempal soring mandira │ dhasar papan ayom ayem tur samun │ magkana bango lingira lah iya ta sanak kadwi││
 5. ││Kaya paraning wekasan │ yen manggunga mangkene sabenari │ riwa-riwi sabe ranu │ nurut paraning mina │ met lenane gya linenan tanpa luput │ mung karya sining padharan │ nelek pulih ngelih malih││
 6. ││Baya ta tanpa pangrasa │ tindak siya cidra karya papati │ wewalese tan pinetung ketang amurang tata │ urip pisan nguja harda tyas laku dur │ dur tapa karti duraka │ dosa mring samaning urip││
 7. ││Uripe sepisan rusak │ lalu linglung pikire ting saluwir │ wigar kotamaning laku │ karem keramat sepat │ saya lamun yen kapethuk kuthuk ngantuk │ o ya allah kang sipat rohman lan rakim││
 8. ││Mugi tuwan aparinga enget │ nadyan amba tinitah peksi │ bok inggih sampun kadlarung │ tan wikan wosing gesang lah tedahna dadalan dadining ngayu │ kayuwananing jiwangga │ gayeng ngalam kabir sahir││
 9. ││Walang kadhak lon delingnyo │ bonggan sira ayun dumadya peksi │ wus jamak sagunging manuk │ tinitah sabeng tirta pan pinanci │ papancan mamangsanipun │ mina sen-isen narmada │ mangkono uga sujanmi││
 10. ││Mung patrape bae beda │ dadalane kang mrih kena binukti │ wit janma sinungan │ kawruh becik lan ala │ bango mbengok eh walang kadhak wuwusmu │ sanadyan tinitah kaga │ yen eling luwih utami││
 11. ││Wit sasug sipating gesang │ kang tumitah winenang nampik milih │ wus ginelar ala ayu │ para sarjana wewarah kang sapyarsa ngangkah ngungkih wahyu luhung │ ya tinggal catur prakara │ lalabuhan kang mangka wite││
 12. ││Juga betah tapa brata │ dwi legawa rila kang nrusing batin │ tri sumingkir pakarti dur │ catur mantep ing karsa │ mapan ana ing nguni caritanipun │ wong ngagung ana ing ngeksiganda │ Panembahan Senapati││
 13. ││Ing lair rada dupara │ yen bangkit tau madeg narapati │ ing Pajang ratu pinunjul kasub kalokeng jana │ ya pa gene turune tan madeg ratu │ wit sing adiling Pangeran sing sapa nemen-nemeni││
 14. ││Wong ngagung ing Ngeksigandha │ duk lagine durung jumeneng aji kyat tyas bratane sineru │ prapteng bawani bawana │ maksih maksa paksa │ mamasuh anggayuh wadyaning wahyu karamat │ tumerah turuning wuri││
 15. ││Widodo prapteng samangkya mapan iku Yogyakarya palupi │ lupiya wenang tiniru │ ruruba mring Hyang Suksma │ walang kadhak megat catur wuwusipun │ mbok ya wis salin salaga │ mundhak gagal kang den pikir││
 16. ││Mikir reh wus padha tuwa │ wajibing laladan doningpati │ mati titis ya kalimput │ pupuntoning kasidan den waskitha wawasan praptaning dunung │ lah mara aku carita rang-erange pra winasis││
 17. ││Silah-seleh ing palastra │ darajating jisim pitung prakawis │ juga mati bosok luluh │ dwi wetah dadya sela │ katri sirna kang layon datan kadulu │ catur sirna dadya tirta │ panca layon santun warni││
 18. ││Dumadya manik musthika │ kanem layon malih warna memedi │ kasapta praptaning layu │ dumadya sato kewan lah ta paran mungguhing sanyatanipun │ banget ribeding tyasingwang │ tan gadug gayuh ambudi││
 19. ││Wit cengkah lan dalilira │ ingkang muni kayun pidaraeni │ lire langgeng uripipun │ ing kene kana gesang │ teka dadak ana sirna wutuh luluh │ lesah basah dadi kisma │ mara pikiren kang malih││
 20. ││Bango mesem lon delingnya │ bener temen walang kadhak sireki │ tan siwah lawan dhapurmu │ darbea pikir nglungka kawruhana │ mungguh peperanganipun │ jro urip mengku kalih dat │ dating kawula myang Gusti││
 21. ││Dumadya dadya sajuga │ keket pliket karaket mujud siji │ de binjang yen prapteng layu │ lagya apipisahan dating Gusti mulya mulih pulih wangsul │ wangsul mring asaling lama │ yeku jroning ngalam gaib││
 22. ││Jumeneng lan pribadinya │ dene lamun datira mesthi mati │ beja bali asalipun │ nganasir catur warna │ cilakane ingarad dening lelembut │ dadi dhanyang penyenyengan │ anggung gawe sok nyalahi││
 23. ││De darajat sapta warna kang ginusthi panggih ing ngalam pati │ yekti sing labuhanipun │ lalabet jroning gesang │ pan mangkene warahe kang wus amangguh │ yen lena bosok kang angga │ yeku pratandha duk urip││
 24. ││Jigar-jigur ambaruwah │ tebih laku nyunyuda lan sisirih │ suka kasukan linantur │ de suksmane ngelambrang │ ing saparan ngulandara tanpa dunung │ yen mati wetah tan omah │ bebegeg nyangari siti││
 25. ││Yeku duk kala gesangnya │ nglantur brata tinggal dugu prayogi │ suksmane korup lelembut │ dumadya dadya dhanyang │ swara bumi tunggu pereng jurang punthuk │yen mati sirna layonnya │ yeku duk lagine urip││
 26. ││Nglantih nglantur cegah nendra │ ari ratri tan nganggo winatawis │ layon mijil saking kubur │ kranjingan bekasakan │ gara godha memedeni angreridu │ suksmane nitis mring kewan │ de yen dadya warih││
 27. ││Yeka duk maksih gesangnya │ tinggal sahwat tan mawi dugi-dugi │ layon sirna mor mun-amun │ suksmane ngumladheyan │ nempel manjing sela tanapi │ wreksa gung myang dadya saleh gandarwa │ caluthak sring nyidra resmi││
 28. ││Yen layon dadya musthika │ sotya retnamaya tanapi manik │ yeka duk ing gesangipun │ mahambeg paramarta │ sabar rila legawa budi ayu tulus tepa tresna mring sasama │ ngadat lupiya kang uwis││
 29. ││Rahsa jiwangga nir mala │ kukut keket kempal kahanan jati │ sajatine kang amengku │ kukubaning bawana │ lah pikiren walang kadhak │ apa mathuk gathuk sunduk prayoganya │ walang kadhak lon nauri││
 30. ││Kaya akeh emperirara │ sira bango apa iya ngecupi │ aku arsa melu payu paran kang kok piliya │ prayogane milih wutuh dadi watu │ mesthine bakal pinuja sajen kembang boreh wangi││
 31. ││Saben ri Sukra ngadhepan │ den pepetri sinugun keh sujanmi │ kang minta idi pangestu │ saba paran wruh sabarang │ tan nana kang mamanceni││
 32. ││Cangak nyanguk nyaru nyentak │ lah ta walang kadhak teka daleming lamun mangkono tekadmu │ paran perlune pada saraseyan gulang ngelmu medhar kawruh │ bok ya pasrah kewala labuhan kadaring urip││
 33. ││Uripmu kapulet hawa │ hawa awan sing benter ring Hyang Rawi │ wiji wujud tuwuh wuwuh wimbuh ngombra rembaka │ lali lamun donya donadon nyakuthu │ thikil-thukuling markada │ dumadya ngudi taruni││

PUPUH II
S I N O M 

 1. ││Lah ta bango walang kadhak │ delingna carita mami │ warah wasitaning kuna │ mungguh sajatining urip │ urip sangkaning sepi │ sayekti mulih mring suwung │ sirna rata rumangsa │ de kahananing dumadi │ wujudingwang anane ana priyangga││
 2. ││Sinartan pamoring hawa │ sing sudama ditya kartti │ lirnya sudama: Hyang Wulan │ Ditya: iyeku Hyang Rawi │ kartti: karti kayekti sarining Sang Hyang Sutengsu mahyakken tirtamaya │ Yang surya mahya kang ani │ taranggana mahya sari samirana││
 3. ││Pamoring sari titiga │ yeku ingaran Trimurti kang mangka warananira Sang Hyang Wisesa sayekti │ marmanya Hyang Trimurti │ winenang gelar angukut │ madhem lan nguripana sagunging sarwa kumelip │ de yen pish yekti dadya panguripan││
 4. ││Binjang lamun prapteng mangsa │ yekti pulih mulih malih │ ajal kamulaning ana mor wit sangkanira nguni │marma ing dalem urip │ tri lekat wajib ginelung Purba │ Wasesa │ Esa lire Purba: witing nguni │ wasesa │ pan wenang │ esa │ yekti tunggal││
 5. ││Katri iktekat │ yen katrima ing pangesthi binjang praptaning delahan │ wenang mang nunggil lawan wit │ wit wijinya dumadi dadining kahanan sagungm gung alit inggil andhap │ tan beda tembe anunggil nging reh titah adhakan keneng rubeda││
 6. ││Dadalan mekaring hawa │ winantu pikir tan neling lama-lama saya ngreda │ dadi kembanging bilai kalimput warni-warni wawarneri kang mrih kajlungub jujurang curi carang │ yen mangkono papan yekti wurung mulih sida malih dadi kadhal││
 7. ││Warnanen kang mesu brata │ neng ngerong perenging kali │ kakasih sang Resi Kadhal kagyat dening ra miyarsi │ gya mudhar brata mijil sing rong arong alon wuwusipun │ heh heh paran ta sanak sira dahat mejanani ingkang aran Resi Kadhal iya ingwang││
 8. ││Pagene ta sira padha │ ngremehaken sameng dumadi │sagung titahing suksma │ liyan bangsaning sujanmi │ kabeh pan sami ugi │ darajat golonganipun sira │ kalawan ingwang │ pangkat lan darajate nunggil lah engeta papangkatan cara Buda││
 9. ││Yeku mina │ sato: janma kacatur pra dewa-dewi │ wijang unggah-udhunira wus kinodrat dening Gusti │ kodrat iyeku pasthi │ prandene sih owah santun karananing iradat │ wruhanta heh sira katri pangwasanya kang sastra jendrahayuningrat││
 10. ││Mina bangkit dadi cangak │ bango pan dadi sujanmi │ manungsa awor lan dewa │ de mungguh kawruhing ngabi │ yeku kalimah kalih sahadat jatiranipun │ pan niku langkung gawat │ datan kena gina gampil │ yen pinuja jagad iki yekti sirna││
 11. ││Nging aywa kaliru tampa │ kinira kang jagad alit │ lire alit kang gumelar │ karuwan doh pernahneki │ balik kang ngong arani │ jagad agung tegesipun iyeku jagadira │ kang ngalangut tanpa tepi │ pinusthia pan sirna suci sampurna││
 12. ││Marma sira den weweka │ aywa sok gegampang angling │ yeku begalane ilat │ kapleset dhawah yomani │ utawa den arani wot sirotalmustakimmu │ iyeku antaranya kang lambe ngisor lan nginggil │ mung sakecap yen tan bener dadi beka││
 13. ││Apadene tingkahira kathoprakan ting bathithit │ karetek nuthuk kenthongan │ kothekan tharik narit hik mathuk den othak-athik │ pethuk gathuk manthuk-manthuk │ cekat-ceket acukat │ cancut kang swara melingi lagon lagu pasemone nut irama││
 14. ││Peksa sagayuh gagana │ akarya buwana balik │ kirap elarnya binabar │ lah mangkono ngong dugi pan niku durung mathis pamanthenge datan gathuk lan pathokaning rasa │ wimbuh ulesmu mesmubrit │ abang hawa adreng kadereng driyarda││
 15. ││Yen arsa gayuh kang nyata │ nyatakna ingkang permati │ titis awasing pamawas │ wosing wasana denesthi │ kanthi lepasing budi │ sarat sarana kang cukup │ cakep lair batinnya │ dadalane mrih gunasti │ andhap asor wani ngalah myang darana││
 16. ││Samana sang Resi Kadhal karya coba memedeni │ mathak mantra triwikrama │ jleg angga sawukir agni │ mubal ngebat-ebati │ tutuk mangap ngisis siyung │ waja angapurancang │ lir tikswaning braja lungid swara anggreng gumarunggung lir gurnita││
 17. ││Eh cangak sira den yitna │ tontonen kadibyan mami │ pan iki durung sapira │ yen sun ngetog mesu budi │ sayekti jagad iki │ sirna saisi katunu │de sira teka dahat │ nyenyampah si kadhal nisthip │ ing tegese sira nyamah kodrating Hyang││
 18. ││Ya ta kocapa tri kaga │ sakala kalangkung tistis │ miris-maras sru katresan │ ngerpepeh dhekemne siti │ matur angasih-asih │ dhuh-adhuh sang sudibyanung kukuten krodhanira │ racuten duka sang resi │ yen kalajeng ambar tri tan wande brastha││
 19. ││Kether kuthuk kathetheran │ nyathethet miyat sang resi sen-isening tri lokaya │ langka bangkita nimbangi marma gunging aksami │ mili lir robing kang ranu │ tumerah ambring amba badharing kang tulah sarik ruwet ruwat │ puwara luput sing papa
 20. ││Papa pantaka druhaka │ karana tan wruh ing westhi │ samana rinacut sigra │ pulih kadya wingi nguni cangak umatur aris dhuh adhuh Sang Maha Wiku kula dahat tan nyipta wit salami dereng uning │ ukur kewan bangkita dadya mangkana││
 21. ││Cangak kang tinitah janma mangsa manggiya kakalih mung nguni Sang Prabu Kresna │ jer punika Wisnumurti wangsul paduka resi │ ilang triwikramanipun │ marma mbra sru narima suka sokur mring Hyang Widhi │ kalilana amba nyuwun muruhita││
 22. ││Sang Resi Kadhal lingira │ iya sira sanak katri wus ya akeh kang karasa │ balik gyan tapa dha mikir kawruh wekasing pati │ patitis paraning tuju │ lah ta mara tutugna │ bango tumatur wotsari │ dhuh Sang Wiku kang kadya tekading cangak││
 23. ││Nyepenken kang pasthi ana yen amba dereng kadugi mangeran sipat kang wadhak │ kartika: baskarasasi wit punika pan maksih datan langgeng wonenipun dene dadining ana │ yekti ana kang akardi │ wangsul pundi kang langgeng tatap ananya││
 24. ││Kalamun angukuhana │ yen Allah ana sayekti │ kasbut sipat kalih dasa │ lan cihna sagung dumadi │ ulun dereng nate wrin │ marma mangke kang kulesthi │ baya lamun tumindak tinaking kathah││
 25. ││Ngrungkebi sarat sarengat │ saingane ahlul dini │ kadya gampil linampahan tan amikir ika iki │ karana jroning kadis │ wus wonten wawarahipun kang sampun kabyawara │ layak jipuk makripati │ minal ilmi dakai kade jarwanya││
 26. ││Menggahing ahli sarengat │ tan perlu kedah ngrawuhi │ kawruh ingkang lembat-lembat │ cekap pracayeng Jeng Nabi │ tur ta kenging sinambi │ saba sabin ngupa welut │ wangsul saking pasaban │ wus wulu ngiras ing kali │ prapteng wisma jujug langgar salat ngisa││
 27. ││Lamun kasep kenging kala enjinge dipunsauri │ makaten sampun manpangat │ de rukun kang catur warni │ sahadat wus nyarengi │ wedal salat wektunipun │ jakat kaji punika │ yen kaleres anggadhahi │ siyamipun ing ngangkah amrih sambada││
 28. ││Kikisan kawruh kanyatan sawawrating peksi jawi │ sarana gayuh sawarga │ gandhulan salat prayogi ginulung lamun bangkit bangkat patemon Hyang Ngagung │ ngegungken kemat rukyat jro takbiratul ihrom │ plenging cipta rasa nunggal Hyang Wisesa││
 29. ││Walang kadhak nambung sabda │ lah ta bango teka gampil pangancasmu kang mrih pana │ papan kang sira parani apa sireku lali lupiyaning para jamhur ruhuring ahli srengat │ yeku mung lakuning dhiri │ wulu tirta lelabet obahing raga││
 30. ││Gagaran jro kalairan │ runtuting yuda nagari balike kekate iya │ kudu nggayuh ngelmu batin mestu kang wus kawarti │ Ud uni istajiplakum bagya lamun bangkita macung dhewe mring Hyang Widhi karan mokal jisimmu bangkit papanggyan││
 31. ││Wit kahananing Hyang Suksma sayekti kalangkung gaib │ tontonen para ngulama mukminin kang ahluldinni ing jero batine pasthi lan pra ahlul ngilmi mathuk gathuk othak-athiknya │ nyatane Hyang Maha Suci caritane ngong beber sira rungokna││
 32. ││Sun nguni praja bintara karatoning wali mukmin │ mardi mardaweng sarengat kang tumrap kawula alit │ nuli mring pawarti │ Siti Jenar murang mungkur │ ngungkurken tindak sarak saking wus padana empaning kaweningan wanuh wani││
 33. ││Marma sigra ing ngandikan │ umarak mareg sangaji │ jinanji babar kawignyan lan sagung para wali mukmin │ Sunan Giri murwani │ buka pangawikanipun tandya gantya gumantya │ medhar kawruh kang pininggit │ wingit rungsit rerasane beda-beda││
 34. ││Ana kang angesthi mring dat │ ana rasa denrungkebi │ cipta: Atma pinangeran weneh anggandhuli gaib │ ngen-angen sengguh Gusti │ sarenget singset kinandhut │ nging mung karya warana nulya Seh Siti Jenar gumanti kanthi miyak warana melo ngalela││

PUPUH III
KINANTHI 

 1. ││Seh Siti Jenar lon muwus │ lah ta sanak para wali kula mriki ing ngandikan │ ujare kinen ngempali saraseyan abawara warane kawruh kakiki││
 2. ││De jengandika sadarum │ teka taksih mindho kardi paran anane sanyata │ teka tansah aling-aling │ kalingan sunar papadhang │ padhang ingkang ngapirani││
 3. ││Niru kalestu tan ayun kayungyun sipat kawadis │ lair batin kula ngadam │ lah piyarsakna suwawi Siti Jenar iya Allah │ Allah sayekti Seh Lemahbrit││
 4. ││Karo karone wus jumbuh │ jumbuh rasa rupa warni │ lire rupa: urup nyata │ urup: sing urip sajati │ de warna: yeku warana jisim warananing Widdhi││
 5. ││Kang ran mukamad yeku nur │ cahya kang mirdaweng dhiri │ rasul: rasaning dat mutlak kadim ngalam kabir sahir kurub dwi astha isthanya punika kang kang kula cupi││
 6. ││Sunan Giri tan pamuwus │ wit wose sampun kapusthi │ Siti Jenar tuhu lebda wasana lon denirangling │ tan sisip mapan mangkono tan kenil││
 7. ││Kena laranganing ratu tundon ngrusak yuda nagri │ gering masjidira komplang kamplung tataning agami │ agama busaneng praja │ jamak wruh ala lan becik││
 8. ││Seh Maulana sumambung │ lah Siti Jenar sireki lamun yekti ngaku Allah │ pa gene ya sira maksih katon lumprah ing manusa neng donya paran kinardi││
 9. ││Seh Jenar mesem sumaur │ alah sira mindho kardi donya kerat │ darbekingwang awal akir duwek mami │ mapan ingsun tan babakal lan kariya para wali││
 10. ││Lulusna agamanipun │ sarengat mukamad nabi ingsun nuli arsa mulya │ mulih: mulih – ya: sayekti temen mulih asalingwang yeku ngalam nukhat gaib││
 11. ││Marma bango ya sireku │ kukuh uger solat mahrib subuh: luhur: ngasar: ngisa lan catur rukune sami wekanana jro sarengat saringane mengku wadi││
 12. ││Dulunen duk sira wulu │ niyat tumandanging dhiri │ rukuk: sujud: lungguh ekram │ ngadeg tepungna kang yekti │ yektekna lan ananira rarasing rasa sajati││
 13. ││Bango anauri wuwus │ wuwusmu teka lir kyai │ nganggo lapal murad makna │ narik jamaning pra wali │ jaman mangkya yekti beda │ dadalaning ngolah ngelmi││
 14. ││Wit kadheseg ngupa butuh │ kudu betah anglelantih │ ngidak tatanan rekasa │ sanityasa tyas kumitir │ gumeter yen tan kaduman │ melik atemah ngalikik││
 15. ││Titirah rawa sinerung │ memet mina dipunmeniti kali blumbang jinaganan │ nanithik rinuji wesi │ sisikune wus liniga │ yen kasep ginusah wani││
 16. ││parandennya bangkit tuwuk │ kadhang durung tuk sawiji │ kasusu selakke jaman │ mundur sarwi brebes mili │ milang miling melang-melang │ tan kapethuk wader bungkik││
 17. ││Temah ngelih ngelak ngelu │ ngeluh padharan ngalikik │ kang mangkana paran baya │ bangkit tungkul mungkul ngelmi │ srengat bae kerep gothang │ nyethanthung sing pegat bukti││
 18. ││Beda lan dhek jaman mau │ gampange ngupaya melik tan ana peksi ngresula │ inguja tan denwaleri │ kukila lit sami suka │ ayem tentrem tyas basuki││
 19. ││Cangak mlengak sarwi muwus │ bango pa gene sireki │ sira teka bangkit ngucap │ met darsana myang palupi │ lupiyan lelabetannya │ Sri Bupati Matawis││
 20. ││Betah lapa budya tulus │ mantep ing karsa tan wigih │ panggah rila myang legawa │ rila: pasrah lega: sepi │ wa: napsu hawa lirira │ pasrah tan adarbe runtik││
 21. ││Pa gene tabangkit tiru │ grenengan kacuwan bukti │ bango mangsuli lah cangak yeku mung karya palupi kang yogya sinudarsana │ nging aku moral bangkit││
 22. ││Bangkat ngangkt mikat wahyu │ jer dudu trahing mertapi │ jamak akeh bangkit kandhan │ abote yen anglakoni │ de niyatku mono iya arsa macung mring Hyang Widdhi││
 23. ││Widadangreh mring sedyayu │ rahayu ing lairbatin nanging gek kepriye mara │ teka akeh kang malangi │ papalang dadya rencana │ nanangi manah tan yukti││
 24. ││Tiwas pamawasing butuh katutuh anak rabi │ bingung bungleng tyas ruhara │ de uru arebut melik │ lalu langlang salang tunjang │ nunjang palang ngreregoni││
 25. ││Cacak kang tinitah manus │ jaman iki arang bangkit │ tandhane dhek wingi ana │ aku krungu rerasaning janma mlaku bayak-bayak │ wurine resi sing ngiring││
 26. ││Sajake kaya wong dhusun │ ingirit marang nagari │ ririh denira rerasan │ risi rinoda bab dhuwit │ geya pakaryan omahan │ pananggalan tegil sabin││
 27. ││Samarga-marga gumrumung weneh nyebut priye iki uripku teka nelangsa │ saben ari denring-uring │ anak semah myang parentah dupara bangkita mikir││
 28. ││Kawusananing uripku kudu-kudu aprang tandhing │ dahuru reh aruhara │ saben jam pikiran salin │ ngrembug iki kono kurang │ kana meksa: kene nangis
 29. ││Rewange nyambungi sendhu │ alah sih begja sireki │ nadyan kurang jer wus garan │ balik aku sepa-sepi │ kana durung kene boya │ mokal yen antuk kamanis││

PUPUH IV
DHANDHANGGULA 

 1. ││Resi Kadhal megat wacanaris │ lah ta sanak semono kendela │ genira rerasan kuwe │ bok jugar kang katuju │ balik mara dugekna sami mardawa mardi rasa │ ngrarasyuning layu │ bango: cangak: walang kadhak │ pareng nembah katrinya umatur aris │ dhuh dhuh adhuh sang dwija││
 2. ││Amba katri pan wus tan kadugi │ gayuh gothek geyonganing rasa │ sing pepet cupet pikirane │ tar yen amba tri nyuwun sih padhuka mareng namuli │ amba tri muruhita │ ing pada sang wiku │ srah jiwangga prapteng lena │ tan garantes mring reh kang mamrih utami │ tama prapteng delahan││
 3. ││Resi Kadhal mesem anauri │ lah ta iya sanak-sanak ing wang │ yen dhasar dadi karepe │ bagya lamun sarujuk │ jroning urip winenang sami marmakrup nai mungkar │ lah pa yo sireku │ lungguh cerak kene padha sun jateni jatine ingkang kakiki │ kikisane kasidan││
 4. ││Sun tan wani wanuh memanceni │ myang memancah pamanggihmu iya │ wit kabeh padha benere mung gumantung ing kayun │ pundi paran kang denantepi nging mungguh prayoganya │ ywa kongsi kalimput │ luput mlumpat paugeran │ catur warga yeku dalil lawan kadis tanapi ijmak kiyas││
 5. ││Lyan kadyeku ywa kleru panampi │ pipintaning ngelmu pangancasnya │ yeku iku dhewe-dhewe │ lire ngan ngelmu sepuh │ ngelmu rasa ngelmu sejati │ ngemu gaib tan beda │ de kang ngelmu sepuh │ dunung wajibing pra wreda │ wit taruna arang │ kabangkat nanggapi pijer kaduwa hawa││
 6. ││Basa sepuh kang dhingin │ dihin nyata datan kadhinginan │ anane kang gumlar kabeh iyeku Hyang Maha agug │ marma wajib kudu meruhi dat: sipat: asma: Apngal den kongsi kapangguh │ panggubah rarisikanya │ nyata kena ananing sakalir yeku ran ngelmu tuwa││
 7. ││Ngelmu rasa: pambobot sayekti │ putusing reh sagung lelungidan │ datan samar pamawasem wiji sing marga catur manrus marang betalmakmuri │ lumarap graning jaja │ rahsa tanggap tangguh │ agal lembat datan samar │ ya marmane tri bawana denbawani │ tuhu ta jalining hyang││
 8. ││Dene ingkang ngran ngelmu sajati │ sajatine murni tan kaworan │ kalawan langgeng anane │ ing nguni prapteng besuk │ beda lawan jatining lair │ pan maksih ebah ewah mangkana liripun │ samangke mulya wibawa │ mulya yekti: nanging durung temtu lestari │ terkadhang binjang papa││
 9. ││Ngelmu gaib: samar jarwanireki │ nanging dudu samaring sumelang nging samar kurang apane │ ananira Hyang Agung yen dinayan dayaning ngati │ pan durung bangkit bangkat liyan manahenkung kongasing sudira brata │ marma gaib tuhu dutaning Hyang Widdhi sing sapa bangkit tampa││
 10. ││Sasat bangkit patemon lan Gusti │ lah ta sanak padha rasakena │ beda-beda trap lungguhe │ yen sireku wus nyakup kukubane wajib meruhi │ mujah lawan mudarah │ mungguh bedanipun paran kang kadim kang anyar │ de samengko wus jumbuh dadi sawiji │ jumeneng kamil insan││
 11. ││Pa karane sira bangkit urip │ mobah: molah mabur lan lumampah │ sing endi iku purwane kawruhana puniku │ kayat kadim mong kata jali sipat jalal myang jamal │ kahar kamal iku iyeku dating pangeran kang gung elik misesa sampurna yekti langgeng ing kene kana││
 12. ││Jisimira asal sing nganasir │ catur warna marma tan bodaya │ yen tan kalawan khayune │ yen sinar tan dening nur rahsa: Atma: nepsu lan budi: yeku mangla sarana jumenengt Hyang Ngagungm marma ywa semang sumelang ananira yekti sing kodrating Widdhi nglairken sipat nyata││
 13. ││Nyata lamun kawula lan Gusti │ liru lambang surup-sinurupan pamoring rupa: warnane marma denawas enut │ met sangkaning durung dumadi │ dumadya bangkit wruha wenang wijibipun kang nyembah lan kang sinembah │ dikir solat: beda tan kena sinami nut nenang papangkatan││
 14. ││Sembah catur jro kitab wawarti kaji: kusta: daim: mualimnya │ puji satari ahmade satari alapipun │ barjah tuwin jalalah raning iyeku puji pana │ epakna kang mathuk thuthukane ywa sulaya │ yakin nyata-nyatane ingkag amuji │ muji dhiri priyangga││
 15. ││Mangkya kocapa pangkating pati │ panca warna juga mati │ mrayang mor amun-amun suksmane │ saparan-paran nglangut lir himawan katiyup angin │ kandhela tanpa soca │ cadhok numbuk bentus │ dwi ngaran pati duraka │ dura: ala │ ka: panggonan kang dengoni │ manggen ing papan cacat││
 16. ││Upamane asal sing sujanmi │ murut manjing uriping mahesa │ yeku papan cacad rane │ tri pati narakeku nara: manus ka: papan yekti │ titising urip marang pulih manjing manus dadi banyu nuting wadhag │ bagya lamun dumadi dadi jalma lwih kadhang kaplorot ngandhap││
 17. ││Caturira patining sawargi │ de sawarga yeku tegesira kasasira sarwa gedhe dadyan wangsul mring manusa │ yekti dadi pandhita luwih tanapi madeg nata panca patining sampurna │ yeku pulih mulih asalira nguni mengkoni tri bawana││
 18. ││Karanane papangkating pati beda-beda: nuting lelabetan kang kalakon duk uripe dene Hyang Kang Mahagung wus sumarah tan darbe kapti ala becik ginelar mrih utamanipun │ banggan kang dhemen kasasar │ de Hyang Suksma tan lingsem manjing mring alit │ nistha tanapi kewala││
 19. ││Marma sira mumpung taksih urip │ rektenana dalaning kasidan │ dumadya lanyahing tembe jro dalil wus kasebut │ ida jaa ajalluhummi la yaktakkirisaat mangkana liripun │ binjang praptanira mangsa nadyan amung sanapas tan ana wanci yen arsa semoyoa││
 20. ││Ya mulane pundhuhna samangkin │ kala mangsa sasadoning gesang │ adunen lawan uripe panengeran kang tuhu │ tuhu datan kena sinalin lawan anggawe setan │ yen sira durung wruh lah mara padha nyeraka tampanana karna kering kang permati yaiku sajatinya││
 21. ││Poma-poma simpen dene gemi │ gemetana andharan gelaran │ yeku mangka parabote lan mangka saksinipun kanyatahan ingkang kakiki │ upama ananira lan donya puniku lan samono wus prayoga sabobote kukulia pan wus nyukupi │ beda mungguhing janma││
 22. ││Wus tinampan wulanging Sang Resi │ bango cngak lawan walang kadhak │ byar tarawangan pikire narawang lir kadulu │ dadalaning kamuksan jati │ katon doning wiwara │ rarasing swargagung │ tri kaga dahat karenan sing sangeting suka atemahan nangis │ dhuh dhuh Sang Yogiswara││
 23. ││Raos amba pan kadya angimpi │ de makaten pupuntoning gesang │ yen mangkono donya kiye yektine aru biru │ gung rubeda angriribedi │ lah mangke pinarenga mugi sang Ngawiku paring sarananing marga │ andhingini pulih mulih papan nguni neng donya natan krosan││
 24. ││Mumpung wonten ngarsaning Sang Resi │ sasampurnakna ywan mantuk mring wisma │ mindhak kabesturon dene tangising semah sunu nagih nipkah sarana bukti │ Resi Kadhal wacana │ lah sanak katelu │ lumprah kaprah pra kukila │ lamun lagi katemben miyat miarsi │ sagunging barang anyar││
 25. ││Kumacelu kudu andarbeni │ balik iki ginege tan kena │ yogya nut kala mangsane │ ya marmane sireku │ sanityasa nanetah teki │ kang supadya kalisa │ sing sedya tanayu │ lawan malih kawruhana │ binjang lamun praptane ing dina pati │ ing kna keh rencana││
 26. ││Mapan iku wajib den kawruhi │ ilangena begalaning marga │ margayun jarah imane │ binjang bae sireku │ sun tuturi pra pangolahi ing mangko sampun mangsa │ Sang Hyang Rawi surup │ lah payo padha bubaran │ katri kaga ngaras pada nyuwun pamit │ byar miber sowang-sowang││ 

PUPUH V
MASKUMAMBANG 

 1. ││Rarasing rasa mengeti rerasan duk nguni arsa │ mara marak mring gurune kang subrata ing ngasrama │ erong tepi narmada │ pereng soring mandiragung │ kasusra Sang Resi Kadhal││
 2. ││Wit ing nguni wus wineling │ ing tembe arsa winarah │ rasa rahayuning layon │ marmarira tri ginagas ge-age anyakupa │ tyasnya dahat kelu kenyut │ kasor langening dyah tama││
 3. ││Samana ing sajuga ri ri sedhengireng papanggyan │ walang kadhak │ cangak │ bango │ neng pasaban saben saba │ ya ta bango ris nabda │ lah ta dwi sanak sireku │ paran supe patembayan││
 4. ││Tembayaning guru nguni tanggap cangak walang kadhak │ yen aku kadwi ta supe │ sarira tri ngarsa-arsa │ wahyaning gyanta marak │ sayekti aku tumutur │ dupara purun kantuna││
 5. ││Sayektine ngong tut wuri │ teken janggut suku jaja │ janji maksih urip bae │ lah samengko kadi paran yogyane linaksanan │ sareng sowan mring Sang Wiku │ sokur panuju ri sukra││
 6. ││Menyan sekar ngong wus cawis │ kari mori pisang sanggan suruh ayu jambe wangen │ gampil mengko angupaya │ padesan datan kurang │ de rasul lan sekul wuduk │ opor sawung bulu seta││
 7. ││Iku kalebu tan gampil │ pangupaya myang pangolah │ marma yen dhangan yogyane │ pinasrahna mring sang tapa │ harta tri semat sewang │ mangka saratrebut cukup cakep jangkeping mruwita││
 8. VBango tanggap lonnauri │ mangkono ya wus prayoga │ binobot lawan perlune │ lah ta iki mumpung injang payo nuli budhalan │ menek pasar selak kukut │ koncatan tan tuk perlunya││
 9. ││Tandya budhal kukila tri │ sesarengan jumantara │ sereng sineru ibere │ reyongan samarga-marga │ kandheg kampir ngupaya mamrih kacakuping butuh │ cacawis sarat sarana││
 10. ││Tebih-tebih den ayahi │ saha wrat-awrat sinangga sing dereng kadereng karepe │pakantuk kawruh kang nyata │ nyatane gesangira │ mestuti kadis kasebut jaetun samanuljanah││
 11. ││Laku dadi pitukuning pancadan anggayuh swarga │ mangkana dungkap praptane │ ngasrama gya ngiyup sigra │ anjog soring mandira milang miling mingak-minguk │ ngungkak-ungkak don gothak││
 12. ││Samana Sang Kadhal Resi wosing paningal wus wikan │ yen arsa tamuwan mangke marma wit injang sanega │ ngaglah neng pamidikan │ kukusing dupa kumelun │ kongas gayuh ngantariksa││
 13. ││Praptane wiwara sami │ tri kaga gya uluk salam │ dhekem nalosor janggane │ mring Sang Resi sinauran wangalaekum salam │ lah padha manjinga gupuh katri kaga dharakalan││
 14. ││Nusup manjing wiwara glis │ prapteng ngarsa ngaras pada │ Sang Resi Kadhal delinge bageya sanak katiga │ ing laku praptanira │ myang wuri padha rahayu │ manembah tri kaga turnya││
 15. ││Sing pangastawa Sang Resi sadaya sami raharja │ semah atanapi rare │ makaten ugi ang tapa tetep basuki suka │Sang Resi mesem nabda rum │ sayekstine ya mangkana││
 16. ││Parandarunane sami kongsi lama lagi prapta wus dahat kangen tyas ingong │ tri kaga nembah turira │ dhuh dhuh sang dwijawara mugi ywa kirang pamengku kuciwa kiranging setya││
 17. ││Amba tan bangkit atur wrin raribed witing daruna │ nanging sang tapa yektine dupara yen kasmaran │ mesem sang Resi Kadhal │ iya sayektine ngong wus wikan witing kang daruna││
 18. VNanging yogya karya lamis tembung tan dingini karsa meneke siku dadine │ andheku kang katri kaga leres sabda sang tapa marma mba tri kongsi dangu │ dereng marak sang pandhita││
 19. ││Wit saking lam ngupadi linturing sarat sarana │ lagya punika antuke kirang langkepe sumangga srah paduka sang tapa │ mung sapala rebut cukup │ cekape gathuk tan gothang││
 20. ││Gya gelaran sekar mori tanapyar nawa semat │ sinrahken aneng ngarsane Sang Pandhita kagyat jola │ lah iju paran baya raruba dadining dudu rerged temah rubeda││
 21. ││Sira kabesturon dening di adining muruhita │ tinata tata sarate │ saloka denwurudena │ wus jamak kewankathah │ napak tilas kapi yuyu │ wahyu ginayuh lan arta││
 22. ││Piyarsakna ngong tuturi │ tuture para sarjana │ keh guru: dhukun paguron paring wawarah wasita │ sarat sarana bandha │ yeku saka salang surup │ ki murid kang tan grahita││
 23. ││Salang-salang den surupi │ nlusup kacanthel kantongnya │ garegel gigal semate │ sing tan wikan wosing karsa │ cipta uger antuka │ wawarah wadining kawruh │ wekasan dadi durhaka││
 24. ││Keh kyai guru kapipit kapepet keneng pidana │ saka murid jalarane │ marma padha kawruhana kang kocap sarat srana │ nisbat budi labetipun │ pupunton tekat utama││
 25. ││Srana: prabot │ sarat: kanthi ngelmu laku gegandhengan mangkene mungguh jatine klasa: iyeku gelaran │ gelaring kawruh nyata │ nyatakna den kongsi bentus │ nglenggahi liring wasita││
 26. ││Sarat siriking kag ngelmi dinugi saprayoganya wenang wajibe linakon │ mori: pamoring kang rasa ki guru lan muridnya │ ing lair batine jumbuh jejeg jodho jero-jaba││
 27. ││Yayah rupa jroning carmin │ de kang sekul wuduk miwah │ ulam sawung seta lire │ wuduk pan gurih mirasa rasane rasakena │ sawung: sawangen lan kalbu │ mulus: suci pethak memplak││
 28. ││Suruh ayu temu rosing weruhana becik myang ala mrih temu wose kang ros jambe: mapan yeku wohan │ wohe wasita tama │ nrus narawang tan kawaranan││
 29. ││Ana maneh aran tindhih │ semat loro dhep adhepan │ tindhih: pikukuh wredine pikukuh ing kawruh nyata │ semat: sengseming prana ematna aywa kaliru││
 30. ││Mangkono ingkang kawarti │ wasitane guru kuna │ ngong cakep sapakolehe │ marma ywa dadi tyasira sagunging kang ruruba │ sawise ngong tampa laju gawanen bali sinungna││
 31. ││Rabia tanapi siwi │ ngong wus bungah lamun sira bangkit nyakup sarahsane │ ya ta kang katri kukila anembah anuraga │ wali-wali ngaras suku │ dhuh dewaning dwijawara││
 32. ││Mugi ywa kirang aksami │ sing copet cupet tyas amba │ tan wikan wosing oasemon │ katetah duk muruhita │ tataning ngolah rasa │ sarat saranan kantun │ tan wikan lamun mangkana││
 33. ││Resi nabda lah ta katri malih den oadha weweka │ guru muri samya bote │ lire yen guru tan nyata │ kawruhe mung kinarya waton muluk mlarati dadi mamala││
 34. ││Malah dadya daru beksi │ mring murid kang setya tama │ temahan manggih kadudon │ dudukane yekti bakal │ ki guru kang anyandhang │ marma guru aywa limut │ mengeti wawarah kuna││
 35. ││Ugering guruginusthi │ gagaran astha prakara │ kang kontap kotamane │ juga: tedhaking ngawirya │ kadwi: bangsa agama │ tri: terahing tapa wiku │ catur: turasing sarjana││
 36. ││Panca: paramagunasti │ sad: golongan wirotama │ sapta: sugih kabegyane │ astha: terahing supatya │ yeku tani temenan │ de wajib gen-anggen guru │ ugere uga tan beda││
 37. ││Dadalan astha prakawis │ sajuga: paramasastra │ limpat ing kasusastrane │ dwi: paramakawi basa │ katri: ulah ukara │ catur: kang mardawa lagu │ kapanca: awicarita││
 38. ││Sad: lebda lagoning lungid │ sapta: para nawung krida │ astha: sambegana lire │ lantip pasanging grahita │ de pambeging kang dwija │ jejeg ugere ginelung │ gelengan astha prakara││
 39. ││Juga tresna asihmring murid │ inganggep putra sewala │ dwi: titi atul talaten │ tri: sungkang pamrih pasung lyan │ catur: sasmita tanggap wikan pasemoning semu │ panca: sepen panggrayangan││
 40. ││Sad: lebda barang saliring kagunan len pangawikan │ sapta: tan ngendhak gunane │ nyamah nyeda ngesorken lyan │ astha: datan aleman │ mire merang yen ginunggung │ anggung anor anuraga││
 41. ││Jatmika solah marak ati │ mantep ing sabarang karya │ alus luwes wicarane │ ambeg rila paramarta │ tama traping susila │ yen sepi saking kadyeku │ babasan guru ugungan││
 42. ││Murid den taberi mardi │ mardawa laku myang jakat │ yeku mangka dhadhasare wit iku dadi busana │ gon-anggon kawruh nyata │ laku pan dadi panuku││ Lah mangkene piyarsakna││
 43. ││Murid den taberi mardi │ mardawa laku myang jakat │ yeku mangka dhadhasare │ wit iku dadi busana │ gon-anggon kawruh nyata │ laku pan dadi panuku │ lah mangkene piyarsakna││
 44. ││Ngingirangi ngunjuk bukti │ cegah yen tan ngelih ngelak │ dene angirangi sare │ ywa nendra yen tan karipan │ acegah pangandika │ mangsakala lamun muwus │ kawawas wosing perlunya││
 45. ││Ngingirangi langen estri │ ywa karem karamat sahwat │ lamun tan banget kangene │ anyunyuda napsu hawa │ lire ywa ngumbar karsa │ sabar sareh den kaemut │ de jakate kawruhana││
 46. ││Wajib jakating kang jisim │ den wani ngesorken raga │ budi: narima jakate │ napsu: rila myang legawa │ den eroh: jakatira │ tepa samaning tumuwuh │ ywa dahwen lan munasika││
 47. ││De jakate rahsa: yekti eling kalawan waspada │ cahya: trang wening jakate │ uripe: langgeng kacipta │ lah iku lakonana │ kalkone gayuh wahyu wahya sing pamesu brata││
 48. ││Mangkan kang kukila tri sakaman tyas trusthanira │ katresan dening sabdane │ sang pinundhi pinandhita bango alon turira │ dhuh dhuh sang dewaning wiku │ kukuwunging pra nastapa││
 49. ││Don papan panembah yekti │ sayekti amba nyenyet panyana tan darbe sing dahat gung punggung mudha │ katunan saniskara │ marma tan lyan ngebun-ebun │ wahyaning kang sabda tama││ 

PUPUH VI
M  I  J  I  L 

 1. ││Dhuh Sang Resi paran amba katri │ yen temah kadudon dahat we ya tan wikan wekase │ wasananing urip prapteng pati │ pati kang patitis │tetes tatas putus││
 2. ││Titis: leres lepasing pangesthi │ kang kesthi mulyeng don tetes: mulya pancering tujune │ tata suci sampurna ing pati │ putus: wangsul pulih │ mulih malih rampung││
 3. ││Lah tuntunen tuduhna margi │ marganing kang anjaga kasampurnan jati │ satuhune aywa kongsi kalimput ing binjing │ jala jajil jail ngajak manjing limut││
 4. ││Lumut-lumut limit dening dhemit │ dhedhet aneng panon │ yen kadhadha temahan maleset │ mesem alon ngandhika Sang Resi │ luwih sihing Gusti │ purbane mring makluk││
 5. ││Darunane wikanana dhingin │ parang kag dadya wus pikir kesit hur angenangene │ kang kalumprah jamaking keh urip │ wit kadhesek saking kikirangan butuh││
 6. ││Kurang betah duwa ngamal lair │ sagung katon melok tur ta iku rencana yektine │ lamun datan kawawa nyelaki │ nyelak-nyelak yekti │ dadi aru biru││
 7. ││Kang mangkono yogya denrekteni │ paran kang binobot madhep atanapi ngungkurake │ lamun sira yun bangkit nambahi │ reregeding lair den santosengkalbu││
 8. ││Bubukane sabar nrimeng batin │ tan penginan aron barang pelag elok suwarnane │ rila donya tega marang pati │ sisip densinggahi cipta maharjayu││
 9. ││Nanging iku pan kuciwa maksih │ mamrih karahayon │ wit mung nyipta mulyaning dheweke mungkur mikir marang anak rabi │ gothang rumeksaning wajib lairipun││
 10. ││Marmanira kang luwih prayogi││ Kacakupa karo lair suka tentrem ing batine │ butuh anak rabi tan ngregoni │ cipta temah wening wenang gayuh wahyu││
 11. ││Bango matur dhuh Sang Maha Resi │ing sabda tan linyok │ nanging paran dadya jalarane │ andupara lamun amba katri │ tuk rijeki luwih tumrap semah sunu││
 12. ││Sang sangsaya pangupayeng melik │ keblat catur padon pan jinagan ing ari ratrine │ pager kala rinakit narithik rawa kalen kali │ samodra sinerung││
 13. ││Ngupa boga tyas asangga runggi │ dalan jenak neng don kadhang dereng pethuk wader pece │ wus ginusah binalang ing janji │ janji yen tuk melik melok minta pandum││
 14. ││Jele bosen tiwas wira-wiri │ turut galeng blethok │ Resi Kadhal mesem lon delinge │ kang mangkono wus jamaking urip │ rebut met pakolih │ liru asor unggul││
 15. ││Tur yektinekeh kahanan iki │ nemu sarwa dados pepak gumelar Yang Widdhi karsane │ gunging ngumat anggandhuha sami tan wenang ngebeki liya Yang Mahagung││
 16. ││Nging reh mengko tataning pra peksi │ remen apadudon │ dhaku wenang ngecupi adarbe │ sengguh kaya yasane pribadi sing ngaringkih kandhih kang santosa ngukup││
 17. ││Ya marmane sayoga sireki │ padha nrimeng batos │eklas pasrah nyuwun mring kang darbe │ papanduman kanthi masuh dhiri │ nyadhang sihing Gusti │ wahyaning wahyugung││
 18. ││Lamun mantep pangidhepireki │ yekti sido dados │ Hyang Wisesa tan nisih adile │ sapa nrima katarima yekti │ weruh denweruhi │ jrih sinihan tamtu││
 19. ││Nanging kudu sinartan ing teki │ mrih tekan kalakon │ puja iku lan brata kanthine │ walang adhak majeng nyela aris │ inggih kyai mugi keparenga uluk││
 20. ││Nyuwun wulang rehing laku brangti │ kang kedah linakon │ amba dahat kumacelu mangke │ tampi sih nugrahaning Hyang Widdhi │ tuwuk tirah bukti mleber semah sunu││
 21. ││Sing salama cingkrang sarwa sarwi │ ri ari angloyong mung lumayan antuk jampi luwe │ marma angga lalu alum agring │ wulu elar brindhil brondhol lesah lesu││
 22. ││Beda lawan bango cangak sami lema seger tinom │ wit nariah pangan saantuke │ keyong kraca besusul binukti │ yen amba tan sudi apes kedah welut││
 23. ││Bango nambung alah sira iki │ bisa angacemong lawan guru matur tanpa gawe wirang ngesorken sasami │ nung murih densihi │ mangkono tan patut││
 24. ││Cinelakken ngrembug bareng kardi │ ingkang cangak gawat wados │ cangak nyela banggansira dene paribasan cedhak sarpa mandi │ wurung nyakut yekti nyelah sida nyembur││
 25. ││Yen rembugku ginusaha nuli │ dimen mentar adoh yentan saguh mareni watake │ walang kadhak biyas mundhur nulu dhekem neng wurining │ bango sarwi jetung││
 26. ││Ngucap alon lah sanak │ ywa dadi ing tyasira karo aku datan nedya salah gawe │ dene mau ngong matur mring kyai │ saking pikir lali ge-agea ngundhuh││
 27. ││Reh wewarah pangupayeng bukti │ kang gampil linakon wit akbutuh kaluwen wus suwe │ ya ta Resi Kadhal nabda aris │ wis kendela sami bali kang rinembug││
 28. ││Lamun sira yen gayh wahyaning │ wahyu sing Yang Manon │ wiwitana sawatara rine ngungurangi cegah nendra bukti │ nebiha mong resmi lan eklasing kalbu││
 29. ││Gya nglekasi ngalaya ing ratri │ wit surya tan katon nuju marang kang sepi papane │ pasa: mbisu tyas kang eneng-ening ngeningken kang kesthi │ paran kang kinayun││
 30. ││Den tatali ing cipta ywa lali │ inggaling satemon │ praptaning byar raine sirage │ siram marang tempuraning kali │ poma saben ratri den kalakon lamun││
 31. ││Dungkap kawandasa ratri nuli │ yan wayah sirep wong denwaspada sira ngulatake ing wawarnan tanapi swarnaning peksi gunem pikir kang karaseng kalbu││
 32. ││Ngadat datan kongsi satus ratri │ tinrimeng Hyang Manon paring ilham pilih ing margane │ kang cinipta luwih sihing Widdhi │ de yen wus antuk sih tyas den suka sokur││
 33. ││Katri kaga embah matur raris │ mugi denkalakon amba bangkit ngluhurken warahe │ bangkat gayuh papasihing Widdhi │ iya ngong amini den kongsi kapangguh││
 34. ││Mangke yogya dumugekken malih babaganing layon kang wus masthi linakon ing tembe │ sagung umat datan kena mungkir │ sumingkir sing pati ing kitap kasebut││
 35. ││Bubukane kawruhana dhingin │ trap pangulah layon │ yektekena pangeran kodrate │ sing amantep tetep pan sinung wrin │ wikan wahyeng wanci wataraning layu││
 36. ││Pra sarjana ahlul olah ngilmi │ wus karya pasemon │ binjang lamun wus perak praptane │ ri kiyamat Gusti Allah nuding │ malekat Jabrail mring donya tumurun││
 37. ││Kinen mundhut drajad │ dasa warni mangkene kacariyos │ juga mundhut barkating bumine │ kadwi: mundhut adiling narpati │ tri: tapaning resi dene kaping catur││
 38. ││Kinen mndhut drajading kang ngelmi │ pan kinarya asor │ ping nem wiku wigar sutapane │ sapta sanakkadang kang tresnani │ ping astha: winarni apan kinen mundhut││
 39. ││Ing wirange pra peksi pawestri │ kakung kadya wadon │ anggepira pan wus datan pahe │ kaping nawa: kinen mundhut maning imaning para mukmin │ dene ping sepuluh││
 40. ││Mundhut sastra rahseng kitab suci Al kuran cinoplok yen wus iku nulya tumedhake │ keh babaya bebendu nekani │ nir wateking peksi kewan saminipun││
 41. ││Kang kadya kakawruhana yekti │ yekstine wiraos yeku pralampita satuhune kang kajarwa jarwane kakiki │ kikising dumadi dene wredinipun││
 42. ││Ri kiyamat: kiyamating dhiri │ yun andungkap layon │ juga: yeki ngibarat anane owah ing rupa warna cahyeki │ nguni ayu pekik temah pucet sayub││
 43. ││Dwi: ngibarat bunaring pangeksi │ bureng bawur mawo arum arus tan beda gandane │ swara sora lamat-lamat myarsi │ de kedaling lathi │ kithal grathul-grathul││
 44. ││Tri ngibarat kang jatmika kontit │ ngen-angen tempuh wor │ kawur-kawur kaworan marase │ kaping catur: yeku ngibarating epeh ingkang budi │ budayane kukut││
 45. ││Kaping panca: ngibarat ciptaning kekeraning batos │ kang kaping nem: yeka ngibarate mur kang karasing napsu wahyaning tandha dungkap wanci badhe sidhemipun││
 46. ││Kang kasapta: ngibarat kuwuring ciptanira dhompo │ supe marang ing kahanan kabeh │ kaping astha ngibaratireki pangrasa ngincati │ wit roh renggang sampun││
 47. ││Kaping nawa: yeku ngibarating nir raos rumaos │ tan pangrasa wit ginggang rahsane │ ping sadasa: yeku ngibarating pramana cahyeki surem sirep surup││
 48. ││Marmanira den samya marmani │ dadining waspaos │ wosing bengran ing lair batine │ tengran batin yen sirangsa uning │ jroning eneng ening ngalelu kadulu││
 49. ││Dadalane sing rupa pribadi │ rupa: urub yektos │ urub: saking urip tan nalyane │ mung sajuga yeku pribadining jroning donya iki nadyan kathah manuk││
 50. ││Bango cangak walang kadhak anging warna tan adhompo │ mapan iku dadi paseksene │ de patrape yen sira yan panggih │ kang panggah ywa wigih lenggah sila timpuh││
 51. ││Datan pahe lenggah ing solati │ cipta maya mawor │ gumulung neng pancering rasane │ musthi rupa warna pribadining iyeku ananing uni nong ananung││
 52. ││Ana maneh trapsileng samadi │ lenggah sing gadhodhok │ dwi suwiwi angrangkul jengkune │ dhengkul rapet tapus ing dariji │ sanipat mor siki │ tepung pucuk cucuk││
 53. ││Jroning eneng-eneng awas eling │ jumbuhna ywa keron │ sastra cetha luluhna rahsane │ yen wus mempan ngadat bangkit panggih │ de tengran kang keksi kasat ing pandulu││
 54. ││Jaga: lamun sira wus ningali │ barang warna elok │ lire: ilu-ilu ilat mele │ sabangsane ingkang wanci │ pan kirang sataun││
 55. ││Kono yogya sami amiwiti │ nata traping batos │ mindeng brata lan sabar rilane │ narimeng tyas mrih temen utami │ pakareman pinrih sirnane sadarum││
 56. ││Dwi: kalamun sira wus miyarsi │ swara kang kawiyos ing salama durung mirengake │ kayata: kang sware setan myang jin berkasakan sami bangsaning lelembut││
 57. ││Yeku kirang samadya warseki │ kikising kang layon │ yogya sami ngegungna kurmate │ myang tilasal mrih tindak utami │ titi ngati-ati marang gesangipun││
 58. ││Kang kaping tri yen wus santun warni │ wawarnen kang tinon │ non ngawiyat nuju ing wulane │ sura sapar kawistara abrit ing rabingulakir │ miwah wulan mulud││
 59. ││Yang basonta meles cemeng keksi │ de kang lamun anon Hyang Sudama nuju ing wulane │ jumadil awal jumadil akir dumeling kaeksi kresna siratipun││
 60. ││Wulan rejeb myang arwah yen meksi │ tirta brit sumorot siyam sawal mayat wayangane ing pribadi wus dadi kakalih sela sakban sasi langking kanang latu││
 61. ││Yeku kirang dwi candra kang jangji │ yogya kang linakon │ awasiyat riwayat tegese paring warah wuruk myang weweling liring wasitadi dining suci hayu││
 62. ││Yen tinekuk panungguling driji cakarira karo │ mepet rapet neng ngepekepeke │ gya ingangkat kang jajenthik manis │ yen kangkata kongsi tandha kaping catur││
 63. ││Yeku kirang catur dasa ari dungkap prapteng layon │ sedheng samya gelar aksamane │ myang aminta aksamane sisip marang kang sakserik pinrih eklasipun││
 64. ││Panca lamun driji cakar kalih │ kawawas wus kalong │ miwah pegat ugelugelane │ yeku kirang sacandra kang janji │ sedheng nrapken ngelmi kasampurnanipun││
 65. ││Sad kalamun myat warna pribadi │ temuwa patemon kirang madya candra antarane │ yogya nuli pinuja ing puji saben arsa guling │ kalanireng dalu││
 66. ││Pinrih lulut luluh dadya siki │ suci sampurna mor nunggal lawan pancering nguripe │ kaping sapta sepen napsu bukti │ nir wus datan pengin temah titatudhuk││
 67. ││Yeku amung amung kirang pendhak ari rasa sru kaleson │ mangka nuli tobata denage │ gayeng saben pendhak wungu guling │ nalangsa mrih suci socaning datipun││
 68. ││Astha lamun keketeg keduting │ cakar wus tan traos netra kanakaning pramananeng │ pamiyarsa sirna garebeging │ srep pucuking parji │ jangli pan wus tutug││
 69. ││Dungkap mancat praptaning kang ari │ kiyamat den tanggon │ gya nucekken sagungan sire │ agal lembut kinemat mong siki │ kukut sarahsaning pul lan gesangipun││
 70. ││Gugulungan pikekahing ngelmi │ kukut-ngracut-temon │ tobat-ngematnucekken rahsane │ mbaba-pasrah-nalangsa mring Widdhi │ iki ngong wijeni wijang jatinipun││
 71. ││Gya tri kaga majeng ngarseng resi │ manglong semu mengo │ karna kiri gung anelingake │ cipta tanggap dumeling kang pyarsi │ rahseng wasitadi dining luluh layu││
 72. ││Byar narawang kawangwang uwosi wahyu kang kawiyos │ katri kaga angles nrus diyane │ tanpa krekat supe sakaliring │ wawarnan kang keksi sanak semah sunu││
 73. ││Sing kapranan kangprana tampi sih sasihing Hyang Manon │ ngaras pada sarwilon ature │ dhuh sang dwija amba ngaros yekti │ terus wus asuci mulya jatinipun││
 74. ││Sirna sagung rarasan jro urip │ sirep tan araos mapan namung nikmat munpangate │ mesem alon ngandika sang Resi │ bagya sirantuksih sihing Hyang Maha Gung││
 75. ││Nging ywa agegancang anggagahi │ agahan salah ton │ mung katongton enak kapenake │ begalane tan den kawekani │ binjang yen praptari sakaratil maut││
 76. ││Kono kathah rencana kang prapti │ wit sing napsu dados neka warna warah-pangarahe │ ana katon guru-yayah-wibi sanak-semah-siwi weneh putri ayu││
 77. ││Ayun jarah iman pinrih lali │ linglung lalu keron kang kadyeka paran wekasane │ bok kongsia tinggal awas elinh │ yekti korup eblis kablusuk mring pocung││ 

PUPUH VII
P O C U N G 

 1. ││Marmanipun dhihin wajib wruh sireku │ pangruktining angga gayeng tepung lan pangesthi │ esthanira tan beda lan mesu puja││
 2. ││Jangjinipun yen wus kraos dungkap layu │ luyuting jiwangga │ liyeping netra mekasi │ sira nuli met papan mapan sareyan││
 3. ││Mepet napsu sidhakep tunggal kang suku │ suwiwi kalihnya tumumpang jaja │ madyaning sipat grana tepung pucuk cucuk cakar││
 4. ││Buntut turut cucuk mingkem den agathuk │ ereming kang netra wahyaning uswa den ririh │ ngarah-arah panarike ywa rekasa││
 5. ││Napas-nupus-anpas-tannapas ginelung gulung dadya juga │ tinarik ambal kaping tri │ yen wus kempal kumpulna neng lintang johar││
 6. ││Ywa kasusu supadya tan kongsi kungsul │ yen wus sareh tata tarikken minggah manginggil │ prapteng jaja jenakna ywa kongsi ura││
 7. ││Tyas den emut │ mating rhsa kang kinukuy ing panyidhikara │ rarasing mangulah jati││
 8. ││Uswanipun unggahna neng baetalmakmur │ mor lawan pramana │ poma den yitna sireki │ iman-tokit-makripat-Islam esthia││
 9. ││Aywa keguh tyas kang tangguh │ panggah puguh den gagah bregagah │ teteg tatag den gumingsir │ ngliga sara sarana sarat pangruwat││
 10. ││Wit ing ngriku nedheng praptaning ru giru │ ngrubung gara gadha anggegiro memedeni amemengin- amndaya- mamrih-miluta││
 11. ││Mrih kalimput kalempit kelu kalunglun │ kalaping paparang │ jro urib datan methuki │ beka begal bebaya gawat kadyeka││
 12. ││Ywa kaliru pana pamawasing laku │ pambukaning wrana │ panakna ywa kongsi lali │ lah delingna sira sun tuturi padha││
 13. ││Kang rumuhun anu nong uning ananung kang mangka pangruwat │ ruweting rasa sakalir │ nuli uning ananing ana sajuga││
 14. ││Lah ya iku lan sastra jendra martayu │ dating Yang suksmana cinitreng angganirelu │ ywa tepungna lan rahsaning dwi kalimah││
 15. ││Apan iku jati ananing uripmu │ kang kurup dwi astha isthanen ananireki │ yen wus luluh linawed dadya sajuga││
 16. ││Juga wujud kang alip mutangalimun │ wakid wahyuning yang jejeg jruning anur singgih │ wulu auku dadya tekad kang sanyata││
 17. ││Wus kacakup sagung wawarah sang wiku │ kumandhang neng dhadha ngandika malih sang yogi │ kawruhana yen uswa rasa pramana││
 18. ││Wus put-kampul samadyaning baetal makmur │ sing suku kanangrah ginulung minggah manginggil │ pating griming lir likaten rasanira││
 19. ││Wit jalimpit kang rasa dereng kinukut raket tan witira │ mulih mring wasesa jati │ lah mangkene patraping panyidhikara
 20. ││Iya iku poma ywa kongsi kaliru maneh kawruhana │ yen wus dungkap pantaraning mangsa kala oncating atma sing raga││
 21. ││Gya kadulu praptaning kang aru biru │ tahya manca warna │ genti-genti anglimputi │ pwara nunggal kahanan lan nahya mulya││
 22. ││Mulya wangsul pulih sangkaning duk wau │ jumaneng pribadya jroning ngalam nukat gaib │ nukat: wiji │ gaib │ samar jarwanira││
 23. ││Wus amengku ananing kahanan sagung │ lah padha ngaso dhingin │ iki wus meh anggagat bangung raina││
 24. ││Menyang pungkur kana ana balumbanggung │ padha meta mina │ sira tri den enak bukti │ aywa taha tampi sugata manira││
 25. ││Yen wus tuwuk │ balia mrene ngong wuruh witing ananira │ sangkang purwaning dumadi │ kang supadya tan samar papaning lama││
 26. ││Nembah dheku katri kaga │ matur nuwun wus lengser gya medal mring wuri rong sapraptaning │ tepi Haga arsa met manising mina││ 

PUPUH VIII
D U R M A 

 1. ││Kawursita nenggih kang kaga tri │ dupi prapta tepining balumbang │ dahat kacaryan driyane │ anon weninging ranu │ dhadhasaring beji kaeksi │ keh mina sami mijah │ sidhat welut mungup urang-urang watang ngambang │ sepat sili waderpari riwa-riwi │ bandeng blanak lumembak││
 2. ││Walang kadhak tyas tan sangga runggi │ gya agahan jegur manjing tlaga │mrih mina ing sasukane │ ngiwa manengen nucuk saking luwe wus lungse wanti │ wit wingi datan nadhah │ nglantur prapteng dalu │ bango miyat mesem lingnya │ lah ta cangak dulunen solahireki │ si premba walang kadhak││
 3. ││Kaya kaul dupeh den lilani │ mring jeng kyai mangan tanpa kira │ tinggal duga wataranem cangak ewa sunaur │ dikapakna tan bangkit mari │ wus dhasar pikir rucah │ parandene umuk │ saguh arsa tarak brata │ ngungurangi nadhah │ nendra piprihatin │ yen nyata sida modar││
 4. ││Walang kadhak apitan miyarsi │ enak nucuk mina nengen ngiwa │ kongsi balendhang telihem bango cangak sru muwus │ heh ta walang kadhak sireki │ teka dahat dalua baya durung tuwuk │ wadhukmu kongsi badhadhag │ bok yading mina iki ngoningoning kagungan sang ngatapa││
 5. ││Mangan teka tan dugi prayogi │ tuduh lamun kukila alasan │ tan weruh praja susilane │ walang kadhak sumaur nyambi nucuk kang waderpari │ lah sanak den sakeca genta gunem nyatur │ ngong rungokna karo nadhah │ telak telih kebake kurang sathithik │ dimen bangkat sapasar││
 6. ││Sigeg ingkang kinondha │ ing tulis mangke genti ingkang cinarita kang samya kantun pantine semah tanapi sunu │ biyang walang kadhak lan malih │ biyang cangak samana dahat ngayun-ayun ing praptane lakinita kongsi lama denya padha ngupa bukti │ teka tanana prapta││
 7. ││Biyang kadwi mara mring unggyaning biyang bango wus samya papanggyan │ rasan rerasan lakine kesahnya teka nglantur │ marasing tyas bok wonten margi │ kandheg beka begalan │ baya myang pakewuh paran denira ngupaya │ biyang bango alon denira nauri │ biyang cangak den sabar││
 8. ││Pandugaku lakimu tan kongsi │ yen manggiha babaya neng paran │ wit babarengan lungane lawan bapakne gendhuk │ jare sowan ngarseng sang resi │ kadhal kang nungku brata neng sor mandira gung │ adat pikirku tan kena yen kongsia ana sandhungan nekani andhingini karasa││
 9. ││Balik paran karepira kalih │ den upaya tanapi ingantyan │ ing kene kongsi praptane │ biyang cangak sumaur │ yen sambada ing sira kalih │ mungguh panglimbanging wang │ sayogya rinurah tembung tan kadaluwarsa bagya lamur neng paran sanya basuki │ ywa dadya paran tetah││
 10. ││Biyang walang kadhak anyambungi │ bener pikirira kang mangkana │ lah payo budhalan age │ mumpung iki sih esuk │ mesakake sutanta cilik │ kongsia keneng pnasm katrinya gya ngrasuk babektan perluning marga │ sawusira sempat gya budhalan sami │ katri ngayuh gagana││
 11. ││Aburira reyongan samargi repot ribed babektan myang suta │ dupi surya lingsir sore │ dungkap gyan kang tinuju │ katri pareng maniyup sami │ jujug soring mandira │ gya ngulari pintu │ erong samana wus panggya │ biyang katri umarah tepining kori sarwi lan aturira││
 12. ││Kula nuwun sowan amba katri │ nyuwun pirsa punapa sang tapa │ kaleres wonten daleme kawarna sang awiku │ pan wis wikan lamun ing jawi │ wonten tatamu prapta mangkana gya metu │ prapteng kori guwa nabda │ lah ta payo banjura sami umanjing katrinya dharakalan││
 13. ││Praptaning jro wus nyata ta linggih │ biyang bango kang lenggah neng ngarsa │ sila dhekukul janggane │ wurinira sumambung │ biyang cangak jongok alinggih │ timpuh amangku suta │ nangis sarwi nusu dene wurinira pisan biyang walang kadhak slonjor denya linggih │ dwi suwiwi saduwa││
 14. ││Resi Kadhal mesem sarwi angling │ lah bageya katri praptanira baya padha ana gawe kang tinanya umatur │ sowana mbangar sangang sasi │ sing sami sru nsungkawa │ ginubel ing sunu │ sudarmanya samya kesah │ ngupa boga apan sampun caturawi │ nglantur tan ana pranta││
 15. ││ Kongsi mangkin tyasasangga runggi │ bok neng paran kasandhung babaya │ mugi tuwan marengake │ amba nyuwun pituduh kawontenan ingkang sayekti │ yektine laki amba pernah dunungipun │ papa tanpiraharja │ resi nabda nut petanging iladuni │ sira ywa wancak driya││
 16. ││Den pracaya pasrah mring yang widhi │ lamun katri lakinira padha suka basuki yektine │ nanging samangke durung prapteng mangsa sami amulih │ taksih sinegker ing Yang tembe kalamun wus dungkap prapteng mangsa kala │ ywa sandeya tya sira sun kang nanggupi ngupaya panggihim││
 17. ││Marma sira den saranta sami │ aneng kene kongsi praptanira │ ngiras padha ngasokake │ labet mentas lalaku │ kapenakna gyan padha linggih │ gya nyanggo taha-taha │ katri matur nuwun │ biyang bango lon turira │ nuwun kyai sasambe ngiras ngentosi │ ambarsa nyuwun berkah││
 18. ││Sarat sarana ugening alaki kang suoadya bango laki amba │ bangkit jenak tungkul tyase │ ywa tansah karem ngluyur kaloyongan supe ing wanci │ leres tamun kesahnya mrih cekaping butuh antuk kedhik myang kathah │ bruk pthuthuk datan darbe │ pikir sing sang tapa lon ngandika││
 19. ││Kawruh ana yen laki nireki │ dadi lanang mapan wus prayoga │ weruh ngenggoni sema sunu │ ngupa nipkah ywa kongsi laip │ prakara remen lungan │ terkadhang anglantur sayekti ana witira │ ya mulane den bisa sira ngrawuhi witing karananira││
 20. ││Lah ing mangke sira sun tuturi │ yen lakimu nuju prapta lungan │ sira mirapeta tindake │ sandhingan yen lungguh │ pernah kiwa rada kapering │ ri ngatrap ing susila │ kang reseping semu │ jatmika sasolah bawa │ sipta tanggap pasmone semu malatsih │ mtih asih ing lakinta││
 21. ││Tyas sumarah barang reh │ ywa kongsi nyengkah-duwa kang njalari cuwa │ tumindaka sakarsane │ katon kang bangun turut │ de cawisan sira ywa lali │ barang karemanira myang kasukanipun │ rumangsa yen tinitah dadi wadon │ wadon wresining wadi │ wadining kakungira││
 22. ││Sira wajib rumeksa ywa kongsi kawadaka │ marma ingaran pelestri iku tegese │ paes: rerengganipun tri: tetelu jarwane yekti │ rengganira titiga │ kadarbe ing kakung │ tan kena sira suminggah siyang ratri sumaos karsaning laki │ jer wus der suguhena││
 23. ││Basa bajo: baja denarani │ baja; yeku susuguh sanyata │ ana pasekcene maneh │ wit kuna mulanipun karsaning Hyang │ praptaning mangkin │ wadon pinernah ngandhap │ kakung aneng ruhur │ yeku pasemon sanyata │ sanyatane wadon │ kawiseseng laki │ tah iku rasakena││
 24. ││Ina sababe sira kudu wedi │ lan miturut ing reh barang karsa │ yeku dadi lilirune │ sasanggemaning kakung │ wektu ijab marang sireki kaseksen wali sanak │ myang tuwan pangulu │ kakung datan kena selak │ ngupayakna bukti lawan angomahi │ myang wajib nuronana││
 25. ││Lamun ana wadon mbeg kumani │ saya lamun yen kakunge ngalah │ parunji jarah arane │ kabendon mring Yang Agung │ kapindhone dosa mring laki │ Pangeran tan ngapura │ mring wadon kang besur │ nadyan lakine narima │ awit kakung winenang dadya sesulih │ mengku munba masesa││
 26. ││Swarga nraka gumantung ing laki │ marma sira ngati-ati padha │ ywa gegampang sabarang reh │ sun puji mring Yang Agung │ amarengna muga sireki │ dadya wanadya tama │ den awas lan emut │ sunduking duga prayoga │ lan watara kira-kira aywa lali │ mangka pawitanira││
 27. ││Ora susah pawitan mas picis │ mapan dudu adon-adonira │ mrih nunggal kur batine │ biyang bango umatur │ nuwum inggih sabda sang yogi │ berkah tuwan mugyamba bangkat liring tuduh │ pitedah kang mrih utama biyang cangak saking wuri anambungi │ dhuh kyai nuwun amba││
 28. ││Pinaringan brekah sang ayogi │ kang supadya laki amba cangak │ mantunana cengkilinge sareh ywa sugih napsu │ wit watete tan kaprah peksi │ putungan barangasan │lan amba sring padu │ padudon rembag tan misra kang makaten jalari sudaning kang sih sihing wadon mring priya││
 29. ││Amba suwun lakimba den kongsi │ komet kuthuk aywa sok galathak │ thithik-thithik amethentheng │ sang wiku mesem muwus │ biyang cangak amindhu kardi │ mau ngong wus sajarwa │ sugerwajibipun │ wadon rinengkuh ing priya │ ngong wus wikan yen watekmu mula wani kumini marang priya││
 30. ││Dadi sira tan ngenggeni wajib │ paran bangkit runtut sih siniyan │ jer sirangkah mung menange │ lakimu kinen nungkul │ yeku ran tan wruh bener sisip │ ngandelken bangkit ngucap │ pikir ngeyel berung │ ya │ulane wekasing wang │ marenana yen sira mrih den asihi │ warahku siranggowa││
 31. ││Kaya wus kang kajarwa ing ngarsi │ewadene reh wus sri sulaya │ yen amrih ninggal becike │ nuli bangkit tut rukun │ linayan aning puja puji lah kene amajua │ sireku ngong wuruk │ yen sira nuju pan dengar │ lan priyanta mataka pramana aji │ mangkene emelira││
 32. ││ Salalahu ngala wa salami │ Mukhamad Kadim Allahku nyata │ kang jumeneg neng pancere │ paningalku satuhu │ tetep manjing mareng pancering netrane lakining wang den langgeng sihipun ing donya prapteng delahan │ La ilahu mukamad rasulillahi │ ya hu allahu akbar││
 33. ││De kang penu jinungkung ywa lali │ lamun sira nuju pulang raras │ciptanen sajro carene │ wawasen jroning kalbu │ den kongsia cumithak dadi caplak lan warnanira lakimu sajumbuh aji iku lakonana pasa mutih tri ari pungkasan nyepi │ ngebleng sadlu pisan││
 34. ││Nembah mundur biyang cangak sarwi matur nuwun gya bok walang kadhak │ sumela maju ngarsane sang wiku sarwi matur │ nuwun kyai parengna mugi paring tumbal myang supadya si dhawuk │ gapuk gerang walang kadhak │ mantunana denya remen iyan pawestri │ mring semah datan doyan││
 35. ││Kethuk kuwel kesete ngliwati │ byang-ngebyangan │ sukanya ngethoprak │ injang mantuk bruk angorok │ yenamba susul turu │ den sog-osog datan ngalisik │ nglilire sareng dhupak │ celak datan ayun │ tangi gregah dandan pangkat │ jujug warung ngiras bedhange ngladasi │ kranjingan tanpa wirang││
 36. ││Resi gumujeng guguk sarwi ngling kalingane biyang walang kadhak │ ngangsa jarwa satuhene Yang dadi tyasireku │ ya marmane lakinta kongsi │ mangkono trap tindaknya │ sireku kang luput │ jer pikirmu wangkal nglungka │ datan pisan mardi wadining pawestrikang mrih reseping priya││
 37. ││Bener bae lakimu tan apti │ nyerakana jer sira kaliwat wadhag wagu kethoh wadheh │ basengat ulat sebut │ crobo crabak tanpa sisirik wewalering wanita │ waton doyan klebu │ kang mangkono marenana │ lan tuntunen kang talaten mardi sirik │ besus nanging prasaja││
 38. ││Ana sarat yogya denlakoni │ nanging saru tumrap wadon lumrah │ wit mung mardi mrih nikmate │ ngarah kiwul salulut │ anganggoa tarekah lair │ jamu sapasar pisan saben bangun esuk │ ratengan barambang lanang │ pentiling lo sababakan dlima sawit │ myang sarem sawatara││
 39. ││Pinipis winor saberuk warih de tapele meta ron pulutan │ jeram pecel sasawite │ kedhik winoran candu tapel tepung kang kampungireki │ latah bok walang kadhak talah sang awiku │ wosing wawadi kawiyak │ cak cek sajakane wus tate niliki │ bok cangak nambung lingnya││
 40. ││Bener kyai dhawuhe kadyeki │ jer rupamu pasmone katara │ ngebreh jodheh waleh tlobeh │ welu kendhoa mesum │ andupara laki sireki │ resepa pulang raras │ jer caciblon kungkum marma nuli rektenana ngrukti raga supadya │ wingwing aramping kiyat akat talang kas││
 41. ││Nadyan kisut kakasutireki │ yekti keket kesat asai kisat │ bisa kecap panggregute │ biyang bango anyendhu │ lah ta biyang cangak sireki neng ngarsane sing tapa teka kandhan saru │ biyang cangak jongok lingnya │ ya bakayu ngaran aku mung sadremi │ babar dhawuh sang tapa││
 42. ││Magsa dadak karsa sang resi │ medhar ngebla terang tur pratela │ kaya ujaring ngong kiye sathithik aku urun │ lir warahe guruku nguni │ wus kanyatan ngong coba │ tan mindho ping telu │ sira ngupoyoa beras sokanandi dinar kencana myang kendhil anyar liweta sigra││
 43. ││Lamun arsa dungkap anyilepi gya cincinga saruhur wentisnya │ sarwi kang rema ingore │ maca slawat ping telu nuli donga kabul kaping tri │ de kang bakal lawuhan ya saananipun │ nanging kudu saratan nora ketang satrithik meta cacindhil │ dheploken kongsi lembat││
 44. ││Mor lan rempah ywa kongsi katawis │ yen wus rampung sira adandana sarwa prasaja semune rakiten cawisanmu │ yen lakimu wus arsa bukti │ lungguhe cedhakana awasna yen muluk │ tetep pisan barengan ing kamayan esthinen sajroning batin │ mangkene emelira││
 45. ││Bismillahi arahmanirrakim │ niyat ingsun barengi manjingnya kalimat jati kodrate │ kamaku ya kamamu │ rasaningsun rasanireki │ atma-sir tetep tunggal keket langgeng kumpul la ilahaillahuwa │ wus sing bukti sarana sira dhingin │ mring senthong atetebah││
 46. ││Nguni adat kang wus klakon nuli │ anututi manjing ngajak nendra │ lamun denuja karepe ngerepi jaluk tanduk │ tumanduking bedhor nemeni │ bok walang kadhak ngakak │ katuju tyasipun kongsi kawiyak wadinya kawistara dhadhasar karem saresmi │ dremba kakung tan taha││
 47. ││Ya ta alon ngandika sang resi │ lah katrinya padha sumurupa │ kang mangkono iku kabeh kena ngaran pangapus │ papaesan sajroning ngurip │ nging mungguh jatinira │ wadon rinengkuh ing priya │ wajib wruha sarahsaning laki-rabi │ de mungguh jarwanira││
 48. ││Basa rabi: rahab wredinireki │ de kang laki: laku jarwanira │ anglankoni sabarang reh │ nut sumarah ing kakung kang supadya dipunrahabi │ yeku jodho ranira │ kang rasa wus mantuk │ neng papaning sowang-sowang │ kawruhana paran wadining pawestri │ tanggap karsaning priya││
 49. ││Lawan priya sengseming pawestri │ mapan iya mulane mangkana │ wit pawestri sayektine amengku rohing kakung │ kang ngaranan eroh ilapi │ dene priya kanggonan rohing wanodyeku │ iya roh suci arannya │ marma lamun priya umiyat pawestri │ myang wadon miyat priya││
 50. ││Nepsu ebah kumudu nanggapi │ yen sepena ewuh pakewuhnya │ saking katarik dayane │ kang roh estri yun mantuk │ jro saresmi aliru pulih │ marma ranpulang raras │ wus samono cukup │ balik iki wus andungkap mangsa kala pinareng lakimu praptilah sira meneng padha││
 51. ││Sun susule bene nuli bali │ ya ta sang tapa ngeningken sigra │ amuntu cipta rasane │ menet saliring napsu │ tri bawana kinukut sami ngikut sagung jajahan │ manjing ngalam limut │ kang kari raga ragangan │ gya sang resi nuksmeng cahya marang wuri │ arsa panggih tri kaga││
 52. ││Kawarna kang samya ndon warih │ bango cangak lawan walang kadhak │ tri dahat kapiteng tyase anoncahya narawung │ amrabani sakubeng rawi │ sor prabeng diwangkara │ dupi miyat ruhur │ sang resi katon ngalela lenggah munggwing jro cahya sarwi melingi │ lah ta sanak katrinya││
 53. ││Ingsun prapta nusul mring sireki │ kawruhanta yen somahmu padha │ babarengan tri praptane │ kawistara wulangun mring sireku temah ngulati katuju lampahira │ ingsun kang jinujuk mangke nganti aneng ngarsa │ wus antara jajagongan lawan mami │ ana kang nganthi suta││ 

PUPUH IX
KINANTHI 

 1. ││Wusnya ngandika sang wiku │ sakedhap muksa tan keksi │ ya ta kang katri kukila mutenggengen dennya meksi │ sing pangrasa katresnan sami││
 2. ││Bango cangak mingak-minuk │ walang kadhak tanpa ngudi │ tyasnya bawur bunar-buyar │ wusing rada enget sami │ bango nebut ngudubilan minassaetonirrajim││
 3. ││Apa kang katon empere kaya jeng kyai lenggah jroning cahya mulya │ walang kadhak anauri │ mokal kalamun sang tapa yen pandugaku memedi││
 4. ││Utawa ratune hantu kang tunggu talaga iki │ cangak nyentak wuwusira │ ya bener kiramu kuwi │ iki mau ratunira │ sagung mina jro raweki││
 5. ││Yun munira balamipun │ keh kalonge sira bukti │ marma iku karsanira │ arsa males mring sireki │ utang pati nyaur pejah │ wit manganmu tan dudugi││
 6. ││Den ngati-ati sireku │ ywa selak yen pimrih lalis │ walang kadhak dhelakdhelak │ tyas angles luhnya dres mili │ sasambat lah priye cangak mengko yen kongsi nekani││
 7. ││Bok ya aku minta tulung rembugmu ingkang permati │ apa yogya nuli mentar mengko gek dipuntututi │ yen ngong bangga mesthi kalah │ ah cangak kapriye iki││
 8. ││Bango kapingkel gumuyu │ anon mring peksi kakalih │ cangak dene teka bisa │ gara godha memedeni │ karya marasi sasanak │ marma welas aningali││
 9. ││Wasana lon wuwusipun │ lah walang kadhak sireki │ ywa dahat maras tyasira │ reh wus ngrumangsani sisip │ tan lyan ing samangke padha │ inggal marak ngarseng resi││
 10. ││Ing kana kang wajib tulung sira pasrah pati urip │ walang kadhak katon lejar │ saman tri kaga nuli │ sareng budhal arsa marak │ tan adangu tri wus prapti││
 11. ││Ing ngarsanira sang wiku │ walang kadhak lenggah wuri │ pakungkungan trapsilanya │ labet katuwukken bukti │ telih nyengkah mayag-mayag │ ulat biyas tyas kumitir││
 12. ││Rasa angen-angen kukut │ bubrah budayaning budi │ cipta uwas semu semang │ pamikire solan-salin ngene luput ngono salah │ tambuh-tambuh denantepi││
 13. ││Lenggahnya dheku dhekukul │ tan miyat ing kanan kering │ rabinira jajar lenggah parandene tan udani │ kang mangkono pan wus jamak │ kehing para nyandhang sisip││
 14. ││Sirna pamawasing kalbu │ kajaba pikir kang mentir │ menter pangikaling nalar │ ya tangan dika sang resi │ ngong sawang si walang kadhak │ kaya ana kang pinikir││
 15. ││Katara semoning semu senene angatarani │ mangkana bango turira │ nuwun duka sang maharsi punika pun walang kadhak │ sowan atur patiurip││
 16. ││Rumaos lupute muput │ duk wau wonten ing rawi │ wikan cahya gagawangan │ ing jro suwara melingi kanyana ratuning mina │ tanapi kang tengga rawi││
 17. ││Belani mina kang lampus │ yun mrih wawalesing pati kang binukti walang kadhak │ mangkya sumangga sang resi pun walang kadhak sumarah │ ing reh nadyan prapteng pati││
 18. ││Wonten ngarsane sang wiku │ suka rila anglampahi │ sang tapa mesem lingira │ lah walang kadhak ya uwis │ aywa akeh kang rinasa mung iku dadya pepeling││
 19. ││Kabeh satindaking laku │ ywa tinggal dugi prayogi │ watara myang kirakira │ ywakongsi nemahi sisip │ maneh sira sinaua │ ana ta mikir mrih mintir││
 20. ││Tyas kaget tan temah bingung │ linglung kelangan ciptaning │ apadene sira cangak │ rungokna pitutur mami │ prayogane akekadang │ den rumeksa lair batin││
 21. ││Aywa cok dhemen bebidhung │ kudhung lulang macan │ amrih met sukaning tyas │ terkadhang ngadhang-adhang antuk malih │ kang melok pinalak │ mangkono datan prayogi││
 22. ││Ngelinga wredi sadulur │ sa: siki dulur: lestari tetep langgeng dadya juga sih tresnane lair batin │ sepi kang rasa pangrasa │ traping tepa denanggoni││
 23. ││Katri kaga pareng dheku │ kaluhuran sabdeng resi │ sang tapa malih ngandika │ lah ta sanak katri kang lungguh wurimu sapa │ samana tri pareng nolih││
 24. ││Semahnya neng wuri lungguh │ gya bage binage sami asung warta winartanan │ sawusnya satata malih │ bango dheku aturira │ nuwun punika jeng kyai││
 25. ││Kang abdi pun biyang gendhuk │ sembah amba nusul mriki ing mangke sumangga tuwan │ kaparengipun paring sih nuntun warah wasitarja │ arjeng ngawal prapteng ngakir││
 26. ││Ngandika sang maha wiku │ luwih parenging Yang Widdhi kasembadaningsun bisa nununtun kang mrih utami │ utamane rabinira lir warah ngong mring sireki││
 27. ││Balik nguni sun wus sanggup │ arsa mbabar kawruh jati │sajatining ananira │ saking wit prapteng dumadi │ angin dhihin yogya padha ngrembug paran deantepi││
 28. ││Bangi nguni sira muwus │ kayungyun ngrungkebi │ tatanan jen nabi mulya │ mukhamad rasullillahi tumindak tindaking parak kang kalaku pra muslim││
 29. ││Met kadis jeng nabi rasul │ mangkene luwih prayogi │ paran sira wus andungkap │ sarta-rukun-wenang-wajib │ batal-karam-pardu-sunat suwaning agama suci││
 30. ││Bango gumuyu tumungkul │ aturnya lan alah kyai │ sacuwil pandoeng wikan │ wengkuneng agama suci │ ing batas mung ngarah-arah │ bok pinareng anglampahi││
 31. ││Mangke sumangga pukulun │ yogyane amba mestuti │ ngluhurken agama mulya │ mesem ngandika sang resi │ alkamdulilah yen sira temen-temen yun ngrungkebi││
 32. ││Sun pupuji mring Hyang Agung │ sira pinarengga mugi │ lah ta mara amajua │ lungguhmu ingsun jarwani │ sagaduging kawruh ing wang │ babagan agama suci││
 33. ││Mrih suci jiwangga besuk │ bagya yen bangki nyakupi │ orane dadya atasan │ lumaya kinarya wiji │ anggayuha wruh kang nyata │ dhihin kang wajib denwruhi ││
 34. ││Rukuning agama rasul │ kudu-kudu denlampahi │ juga sadat kadwi jakat │ tri sholat gangsal wetyaki │ catur pwasa wulan ramlan │ panca wajib lunga khaji││
 35. ││De sahadat tegesipun │ maca kang kalimah kalih │ iya iku ashadu an │ la ilaha illallahi │ lawan wa ashaduanna││ Mukhamad rasulullahi││
 36. ││Tokoting tekad jro kalbu │ tah ana pangeran kalih │ aliya Allah tan murba │ kang akarya bumi lan langit │ lawan saisi sadaya │ langgeng datan owah gingsir││
 37. ││De gusti jeng Nabi rasul │ nyata kakasing Yang widdhi │ dinuta kinen mencarna │ tatanan agama suci praptaning ari kiyamat │ liyana saraya udi││
 38. ││Jakat │ yeku tegesipun masung marang pekir miskin │ papriman denrila eklas │ myang jakat mrih dadya suci │ nut panataning petangan │ kalakona saben warsi││
 39. ││De kang sholat limang waktu │ luhur-ngasar lawan mahrib │ ngisa-subuh wektu pajar │ parlu ngabekti Yang Widdhi │ ngrasa tinitah kawula │ wajib ngerti lan jrih asih││
 40. ││Sahing sujud limang wektu │ sayekti lan rukuning │ tatanan batal myang karam │ sun babare mangke wuri │ de puwasa wulan ramlan │ muput jangkep tri dasari││
 41. ││Yeku ngluluri karuhun │ duk Kangjeng Panutan Nabi │ mempen siyam neng jro guwa │ lawase jangkep sasasi │ sapisan sawal luwaran │ ing satenga kaul malih││
 42. ││Kurmat tumuruning wahyu Al kuran saking Yang Widdhi │ ana jro sawulan ramlan │ tumaruntun ari ratri │ sing Mekah prapte Madinah │ tetep jangkep jus tri desi││
 43. ││Lunga khaji marang ngarbun │ ing kana ngran tanah suci │ pasareyaning jeng duta │ lan padaleman Yang Widdhi │ yeku kang ngaran betollah││
 44. ││Tur ngesahken tekadipun │ sineksen imam Safingi │ dennya nut agama mulya │ ing samengko ambaleni │ sarat rukuning ngibadah │ kang dhihin wajib susuci││
 45. ││Dalem Al kuran kasebut │ dhawuhing Yang Maha Suci │ ya ayuhal aladina │ amanu idakumtummi ila solati faksila wajuhaku waaedi││
 46. ││Yakum ilal marafiku wamsaku biruusikim warjulakum ilal kakba │ eni de wredinireki │ deneling pra mukmin padha │ wektyarsa sira nglakoni││
 47. ││Solat kang mangka sireku │ isih kadas kudu wajib │ wudu susuci lan toya │ padha masuha rarai │ ngusap mbun-embuning sirah │ masuh astanira kalih││
 48. ││Den kongsi prapta sisikut │ malih sukuning kalih │denwarat prapteng tungkak │ dene yen panuju lagi │ junub mangka wajib siram │ kalamun tan ana warih││
 49. ││Winenang siram tayamum │ mangkono dhawuh Yang Widdhi │ kalane neng ngalam arwah │ tanapi neng ngalam janji │ maran para roh sadaya │ iyeku rihing pra mukmin││
 50. ││Para nabi lan waliyu │ mukmin muslimin lyan kapir │ yektyeku wus padha iman │ mengeti janji duk nguni │ aneng donya linaksanan │ sujut ngabekti mring Widdhi││
 51. VDe pra kapir kupur limut │ tan arsa madeg solati │ tatanan Jeng nabi duta │ karana rohe duk nguni │ ana jroning ngalam arwah │ tan mireng dhawuhing Gusti││
 52. ││Tungkul pijer lingak-linguk │ bareng neng donya dumadi │ kena sunaring papadhang │ padhanging kang ngapirani │ tyasnya korup karem ngiwa │ kang kawangwang mung branadi││
 53. ││Saweneh ana kang manut │ nanging mung katon ing lair │ ing batine kang kapir kawak │ yeku munapek raneki │ pangrasane tan koningan │ kang murba yun denapusi││
 54. ││Dene perlune met wulu │ sepisan amsuh rai │ nuceni rereged muka │ den ta madhep donya iki │ la den ta ningali ahyar │ yeku papaesing ngurip││
 55. ││De kang kaping kalihipun │ masuh asta kanan kering │ perlu nuceni regednya │ saking susuker myang najis │ dennya nggondhel mring sasama │ gumantung sameng dumadi││
 56. ││Dene kang kaping trinipun │ ngusap bumbunan lan warih │ kuliting sisihira │ perlu nuceni labeting │ dennya wus ngasorken raga │ marang bendaranireki││
 57. ││Ping catur nuceni suku │ tungkan dalamakan kalih │ yeku mrih sirna regednya │ ing labet bangsaning siti │ tumindak nut napsu hawa │ yeku budya soraneki││
 58. ││De kalamun sira junub │ mangka sira wajib nuli │ mrih sirna suci regednya │ dennya wus luput nglakoni │ remen mring liyaning Allah │ tur ta iku amlarati││
 59. ││Sira dus tanapi wulu │ lawan toya ta obati │ nalangsa nyuwun ngapura │ mring Gusti Kang Maha Suci │ kang supadya ngakir binjang │ ywa kalabetan sukerjis││
 60. VIsrah Jeng Nabi rasul │ kasebut ing dalem kadis │ tawataubismillah │ yen tan kleru jarwanireki │ lah sira padha wuluwa lan tirta asmaning Widdhi││
 61. ││Den taukit mring Yang Agung │ tinggal banyu maksiyati │ lawan banyu ywa rumangsa bisa nglakoni ngabektilan wajib nuceni asrar yeku rahsaning pamikir││
 62. ││Den sucekken lawan banyu │ tinggal gumlaring donyeki │ erohnya sinucen lawan │ tan remen marang liyaning mungna mring Allah tangala │ kang langgeng ing sahir kabir││
 63. ││Dene bataling kang wulu │ sapisan lamun nglakoni gepok wadon lyan mukrimnya │ kapindho ngedalken najis sing medal wuri lan ngarsa │ ping tri gepok dadalan dwi││
 64. ││Kaping catur lamun turu kongsi katemahan lali │ kapanca sirna kang ngakal │ wuru-bingung-bunar-gingsir │ dene munggah pangertinya paran ahlul akekati││
 65. ││Wanodya yekti dun yeku marma sucining kangpikir │ rusak dening karem dunya │ dwi wahyaning najis kalih yeku pangucap pamyarsa sabarang catur tan yukti││
 66. ││Lire: ngrasaning myang misuh │ de batal kang tigang warni │ gepok merdi nendra miwah │ sirna ngakale tan eling dunung lali dikirira │ tan kumambang mring Yang Widdhi││ 

PUPUH X
MASKUMAMBANG 

 1. ││Apa maneh kang ngaran jatining suci │ pan astha prakara │ juga sucining puadi │ lire: tan lyan mring suksmana││
 2. ││Kang kaping dwi │ ingaranan suci ningsir │ klawan musaadah │ tegese pratela yekti │ kaping tri sucining sadra││
 3. ││Lire: dhadha suka narima mring Widdhi │ de kaping caturnya │ sucining roh lire yekti │ kang wedi wirang mring Allah││
 4. ││Kaping panca yeku │ padharan sucining bukti barang kalal │ myang ngedohken cidreng resmi │ sad yeku sucining raga││
 5. ││Inggal syahwat de kaping sapta │ kang suci kadwi kanang asta │ ywa karya ngemek met melik │ sabarang liyan bener││
 6. ││Kaping astha sucining lesan tan lali │ dikir mring Pangeran │ tanapi ing ari ratri │ amaca surat istigpar││
 7. ││Iyeku astagapirollah harngalim │ lire: dhuh Pangeran mugi paringa aksami │ sagunging lepat dosamba││
 8. ││Ngong carita nguni duk │ Jaman Jeng Nabi Sayidin Mustapa Mukamad rosulillahhi │ ana wong yahudi marak││
 9. ││Padha matur duh Gusti kula │ Jeng Nabi paran darunannya │ de Gusti Kang Maha Suci │ ing karsane datan timbang││
 10. ││Ingatasing kang najis nguyuh │ myang ngising cekap wudu tirta │ wangsul junub merga resmi │ pinajerah kudu siram││
 11. ││Mangka yekti lamun mani datan najis │ paran karananya │ amba nyuwun tedah Gusti Jeng Nabi mesem ngandika││
 12. ││Kawruhana bab ing nguyuh lawan ngising │ suci wudu tirta karana iku kang najis │ mahya sing dhiri priyongga││
 13. ││Lawan malih mahyane datan mlarati │ balik junub ika mangkene purwane nguni │ duk enyang Jeng Nabi Adam││
 14. ││Aneng swarga dupi dhahar wohing kuldi │ kraos langkung nikmat │ sumarambah ingkang sari │ suku pranteng pucuk rema││
 15. ││Datan pahe nikmate lan pulang resmi │ marma jeng nabyadam │ dinukan dening Yang Widdhi │ merga sing ngemat kenikmat││
 16. ││Kang magkono ngatase junub │ pan wajib sinucen lan siram tirta tobat mring Yang Widdhi │ nuceni najising badan││
 17. ││Lawan maneh krawuhana │ lah yahudi junub winajibna │ kudu-kudu siram warih karana sing tri prakara││
 18. ││Juga saka nikmat ahyaning kang mani lawan ngarsa suka │ ing mangka dununging mani │ tepus saliring anggota││
 19. ││Ping dwi rehning resmi sarana piranti anggota tumandang │ ngetog sarosa rahsaning │ marma sawusnya cumbana││
 20. ││Slira lesu lupa luluh kang donya nir │ iku sayogyanya siram kojur kang dhiri mrih pulih kakuwatannya││
 21. ││Awit kanang tirta darbe daya luwih │ bangkit amulihna lan nguripken kang wus agring││
 22. ││Kang kaping tri satuhune padha wajin anuceni raga │ sakojur myang sawatawis │ yen arsa umadeg solat││
 23. ││Rehning arsa ngadhep ngarsaning Yang Widdhi │ wajib mangka kurmat anuceni lair batin │ ngluhurken kan pinangeran││
 24. ││Bab ing adus lah kawruhana Yahudi kang mangka karana jisim anuceni jisim lair ngalam sahadah arannya││
 25. ││Nanging aku gagayutan bangkit narik │ enget mrih sucinya │ kang ngalam malakut nami alam roh rkhani nyata││
 26. ││Yeku jisim alus batin pnrih suci obahing raga │ kang sayekti anjalari ngalam malakut ebah││
 27. ││Ya mulane pinardi madeg solati │ solat iku lirnya obahing anggota lair ngaran tatanan sarengat││
 28. ││Wit kalamun jisime sun sujud bekti nadyan batiniratan prabeda anglakoni tumindak melu sembahyang││
 29. ││Dadi tepung lair batine sawiji │ tumindak sarengat │ tarekate anglakoni │ kakekat │ makripat uga││
 30. ││Pan mangkono linakon │ pra mukminin │ upama sarengat atinggala akekati │ iku solat suwung rannya││
 31. ││De tarekat kakekat myang makripati │ yen tanpa sarengat pan iku batal sayekti │ tur binendon mring Yang Suksma││
 32. ││Kang prayoga antuka ing lair batin │ ya agama Islam │ dadi pakumpulan yekti yektining catur iktikat││
 33. ││Marma wulu siram tayamum │ mrih suci ing lair batinnya │ wajib kudu denlampahi │ wit iku praboting solat││
 34. ││Andikeng Yang kasbut ing Kuran wala in jahadu pinala nahdiyanahum subulin │ dene jarwane mangkana││
 35. ││Kabeh umatingsung kang temen nglakoni │ miturut parentah mangka Ingsun paring margi wruh marang agama nyata││
 36. ││Ya ta walang kadhak sumela nyelani │ lah bango sanyata bener dhawuhe Jeng Kyai kalamun agama Islam││
 37. ││Pan kawengku ing limang wektu solati │ cocog caritanya │ mitraku si cabak nguni │ de paseksen kang pratela││
 38. ││Lah nulisa sira nganggo sastra latin │ Isa-Subuh lawan Luhur-asar tuwin Magrib │ jangkep solat limang mangsa││
 39. ││Kabeh sastra kang ngarsa kumpulna siki aksara I.S.L.A.M wacanen nuli mesthi bener muni Islam││
 40. ││Sang Pandhita mesem angandika aris │ lah ya walang kadhak kandhamu iku tan nlisir bener yen mungguh ing cabak││
 41. ││Nyabak-nyabak aksara denothak-athik nging mungguh yektinya │ basa Islam datan gampil nora uger anggung solat││
 42. ││Limang waktu yen batin mringkilmu thakil tan antuk perlunya │ malahmalah milalati Islam salamet wredinya││
 43. ││Akeh bae pra bangsa kang sugih singgih │ datan kukurangan tan kaenthok ika-iki │ slamet seneng ananira││
 44. ││Apa iku kena ran slamet Islami │ mapan datan kena wit mung slamet ingkang dhiri │ dhene mungguh kakikinya││
 45. ││Basa Islam yeku kang jrih mring Yang Widdhi │ nut sagung parentah tumindak ing lair batin nyegah kang tan dadi karsa││
 46. ││Ari ratri cipta eling datan lai │ cangak nyambung sugal hara kepriye sireki │ kawruhira walang kadhak││
 47. ││Jer kawruhe cabak kok aturna kyai │ mulane sok aywa clula-clulu anambungi wicara kang durung nyata││ 

PUPUH XI
DHANDHANGGULA 

 1. ││Sang maharsi wacana rum manis │ walang kadhak iya kabenernya ngiras-ngiras mintakake │ kawruhe bok sarujuk balik mangko ingsun baleni │ babagan ga mamule sarak kangjeng rosul │ kadwi wulu yeku lirnya │ juga toya tumrap lairanuceni │ keh najis kang katingal││
 2. ││Dwi kang wulu batin anuceni │ roh rohani ing pikir kang salah │ sucining dosa lupute │ suci sing godhanipun │ kewan setan sabangsaning jin │ kumpule kabeh ika │ supe mring donyeku │ mung enget madhep mring Allah │ maca takbir yeku kang ran solat daim │ daim langgeng tegesnya││
 3. ││Muji sukur ngluhurken Yang Widdhi │ ora ana pangeran sinembah │ kajaba mung Allah dhewe kang agung kratonipun │ murah donya ngakerat asih │ kang adil kukumira de lapal: wajahtu wajhiya ing terusira nuli: lilladi patarossamawati wal arli jarwanira││
 4. ││Pikiringsun madhep mring Yang Widdhi │ kang ngratoni sagunging tumindah │ kang karya bumi langite saisine sadarum │ ing tegese : nedya nglakoni sabarang reh parentah │ dene dhadhaningsun myang rarai madhep keblat │ marang Mekah iyeku ing betullah padaleman Yang Suksma││
 5. ││Ingkang lapal: kanipan muslimin wama anna minal musrikin │ yeku mangkene jarwane condhanging pikiringsun wus sumungkem tan nolah-nolih │ sujud ngarseng Pangeran nut parentahipun │ tan nedya nyulayanana myang nyakuthu │ maido lan mamadoni │ mamancah myang anyeda││
 6. ││Kang: inna solatti wa nusuki wamakhyaya wamamati lilla hiya robilngalamine yekuing jarwanipun satuhune gonsun solati │ ngibadah lan uripwangkagungan Yang Agung dene sun bangkita solat mobah molah urip suka lan prihatin │ begja tanapi papa││
 7. ││Yekti awan kodrating Yang Widdhi │ la kaula wala kuwatta illa billah alliyilngalime │ anane titah sagung │ datan ana ingkang darbeni │ daya myang kakiyatan │ mung Yang Maha Ruhur kang lapal: la sarikala huwa bidalika umirtu wa nami nalmuslimin jarwanya││
 8. ││Sagung umat tuwan kang samyeling │ datan ana purunnya kuthuwa │ yeku ngloro paningale │ kodrat myang ruhuripun │ amung tuwan Kang Maha Luwih │ amba nut ing satitah │ de terange iku Allah andadekake umat kinen laku ngibadah kang mupangati marang dhiri priyangga││
 9. ││Marmanira deneling ywa lali │ ari ratri amacaa lapal ngudubillahi minassae tonirojimi yeku amba nyuwun pangreksa Gusti │ saking panggodha setan rencananing napsu kang ngajak pandamel sasar │ bismillahi arrohmanirokimi jarwane ya mangkono││
 10. ││Ingsun solat lawan asmeng Gusti ingkang Maha Ruhur myang Kawasa │ mirah lawan welasing sihe sipat rohman liripun Gusti ingkang paring sandhang myang bukti marang sagung kawula │ Islam myang kapiru │ sipat rokimi lirira │ Yang Mahagung paring pituduh agami Islam ingkang sanyata││
 11. ││Ingkang lapal: alkamdulillahi │ jarwanira sagung puji ika │ kagungane Allah dhewe │ kang sipat agung ruhur │ kang kawasa angasta adil │ yeku sipat sampurna │ kagungan Yang Agung │ de Gusti Allah wus karsa │ paring eling mring kawula sami bekti │ ngadoh saking makisiyat││
 12. ││Robilngalamina jarwanireki Allah ingkang ngratoni ing ngalam sahir miwah ing kabire sarta kang paring wahyu mring kawula kang den remeni │ derajating kadonyan len ngakeratipun │ lire: kang ahlul sarengat kang saweneh para ahlul makripati │ kabeh pan sinung rohmat││
 13. ││Lapal: arohmanirrokim yeki Gusti Allah paring pitulungan nalika manggya apese lan wektu lali nuju │ mangka nuli paparing eling │ sakit sinung waluya ing sasaminipun │ lan Gusti Allah ngarsakna pra tumitah dadi juru paladening myang nampi dhawuhira││
 14. ││Ingkang lapal: maliki yaumidin │ Gusti Allah kang sipat kawasa │ kang jumeneng ratu gedhe ing ri kiyamatipun ing tegese: punika binjing aneng ngalam ngakerat mangka Yang Mahagung angukumi myangangganjar││
 15. ││Kang iyakanakbudu lan malih wa iyakanastangin jarwanya mugi tuwan marengake paring wewah pitulung ing prakara kang mupangati │ mring amba menggah tuwan yeku tegesipun sumungkeming para umat iya amung lawan karsaning Yang Widdhi nut prentahing agama││
 16. ││Kang ihdinassirotolmustakim │ dhuh Pangeran mugi aparinga istikomah agamane │ leres jejeg myang turut kang prayogi menggahing Gusti │ istikamah jarwanya │ yeku nyawanipun │ teteping ahlul sarengat │ lair nurut parentah de batin pasthi │ rila narima mring Yang││
 17. ││Lapal sirotolladina tuwin ari ngamta ngalaihim jarwanya agama kang jejeg rane yeku kang kalaku dening para nabi myang wali │ tan lyan nikmat manpangat │ marma pra mukmin ing wektyeku maca layat │ batin nyuwun rahmat pinarengna binjang kumpul wali drajadnya││
 18. ││De kang lapal gaerilmahlubbi ngalaihim waladlolin lirnya agama jejeg tuhune yeku kang tan tuk bendu myang tan sasar menggahing Gusti │ dene mungguh terangnya Allah amba nyuwun pitedah agama nyata │ sampun ngantos kados kang tuwan bendoni wit tindak gama sasar││
 19. ││Cangak nyambung nuwun kula kyai │ nguni mireng pawartos pasaran kang ran sasar agamane │ myang gama kang tuk bendu │ ran Nasara lawan Yahudi punapa inggih nyata sang resi nabda rum Allah ingkang luwih wikan │ mangsa borong para kang gelem mastani │ yen aku tan kaduga││
 20. ││Becik mikir kang wus dadi wajib │ aywa gepok ing butuhe liyan │ mundhak tan becik dadine │ terkadhang dadi padu │ Gusti Allah datan marengi │ nacad panggawe liyan engeta sireku │ kitab usulodin warta │sapa nacad mamancah │ marang liyane │ sasat moyok Yang Suksma││
 21. ││Walang kadhak genti anyambeti │ jer kyai amba nyuwun pirsa │ pitedah ing satuhune sawenehing pra kaum │ criyos lamun agama suci │ sarak nabi Mukhamad │ menggah ing pra kakung │ winenang wayuh sakawan bab puniku pancen amba impi-impi │ yen sarak amenangna││
 22. ││Amba sampun tuk padikan estri │ baku damel tur saradi kaya │ cekapan mur-umurane sang wiku manabda rum walang kadhak wruha sireki │ ujaring kang mangkana │ pan ana liripun │ bener tumrap lairira │ ing karsane jeng nabi panutan nguni tumraping tanah Ngarab││
 23. ││Wadon datan ana nambut kardi │ mbar-umbaran medal saking wisma │ tan lawan kakung idine tur Gusti Kang Mahagung wus manceni cacahing janmi │ keh tinitah wanita yen tinimbang kakung saka sabab kang mangkana Gusti Nabi rumeksa marang pra estri aywa kabutuh betah││
 24. ││Yen kongsia tan ana kang mikir │ sayektine lama-lama bisa │ tumeka salah lakune │ de mungguh batinipun │ sipat kakung menang ngrahabi │ wayuh patang prakara juga sarengatipun │ dwi tarekat tri kakekat │ caturira makripat mring dattullahi │ ngaran kakung nyata││
 25. ││De sirarsa niru cara ngarbi │ sayektine pan kurang prayoga │ jalaran manut ing kene │ estrine tan winengku ing tatanan sarengat nabi padinan mbar-umbaran mring pateban mabur angupa boga priyangga │ kapindhone kalamun sira lan bangkit netepi janji sarak││
 26. ││Tan wun dadi jalaran prakawis yekti sira dhumawah ing salah │ kakung datan wruh wajibe │ ngong wikan de sira yun arsa rabi papat nuruti arsaning napsu suka langen wanodyeku │ pangan ngupaya priyangga │ sokur bisa mring butuhmu anyukupi │ paran bangkit becika││
 27. ││Walang kadhak gumuyu ambelik │ dhuh jeng kyai dene teka gawat │ wayuh sanget bot sanggane │ tiwasan amba sampun andhedheki randha kalimis tur sakinten ambangkat nyadhong ses sarutu │ bango mengo sarwi ngucap │ walang kadhak sida kabanjur daleming mangkono denucapna││
 28. ││Pangrasamu apa iku becik │ dadi lanang dhemen nampa ruba │ saka wadon pawewehe bangsaning cangkem karut │ baya durung kapok sireki │ mrana-mrene cinacad │ mbeg besur balubut │ karem dinulang wanodya yen wus ora leh-olehan gya sumingkir aliyan luru liya││
 29. ││Wadon ingkang durung luru warti │ labuhamu sayektine iya kena kokrogoh kanthonge wit karoban ing catur │ ombak anggung saguhmu dhrindhil │ sang resi lon ngandika │ wus aja kabanjur │ samana cukup kinarya mangka warah walang kadhak mrih mareni labetan kang tan yoga││
 30. ││Cangak nembah aturira aris │ kyai leres pun bango turira │ boten saking panas aten jer saweg ngrembag ngelmu │ teka nyela anggunem rabi sanadyan makatena yen dinugi patut │ patut saged suka nipkah │ jer pun walang kadhak kang pinrih mung melik tan ngraos yen dhaplokan││
 31. ││Kula supe dereng matur kyai │ duka ing nguni nate muruhita │ marang guru pun cathethet │ prapteng mangke tan gayuh │ kang wawarah kalantur lali │ wulangnya mung saloka │ plambang benjang kukut │ wredine kinen ngupaya │ kula mubeng datan antuk kang jarwani │ mekaten kang saloka││
 32. ││Pra undhagi kang samya mumpuni │ pangulahing jati kayuwanan tan kewran pancing surupe │ ing saesthi jinurung sesikune perlu denwruhi │ mantheng mring kabg jinangka │ yeku dhawah ing nur mrih sucining socanira │ wusing pethel mor pisah manunggal jati tita sipate sirna││
 33. ││Walang kadhak sumela nauri │ dhuh mitrengwang cangak │ dene teka sus nyekel kawruh gagamben │ sanadyanan durung wruh ing wredine wus krasa ngati │ rasane mesthi nyata │ katitik nganggo nur │ wah kang basa kayuwanan myang mrih suci mor │ pisah manunggal jati │ titike kawruh nyata││
 34. ││Bok ya biyen kandhana mring mami │ blinyak-blinyak suntuturi sira │ surasane ingkang waleh │ bango ewa sumambung │ walang kadhak teka kumaki │ ngaku wikan wredinya basa mangkoneku yen nyata mara babarna ing wredine mengko rasane densaring ing kene kanca tiga││
 35. ││Walang kadhak noleh sru nauri │ lah ta bango dene pikirira │ kethul tan ngrasa rasane terange kawruh iku salokane para winasis kang pana mring kasidan │ patrape tan ewuh marang paran kang sinedya │ tan pisah mor wus suci manunggal jati │ jisime melu sirna││
 36. ││Lah pikiren goningsun jarwani │ bisa mencok utawane ora │ cangak bango lon saure │ mangkono rada mathuk amung isih ana tan pikir │ iki mung lugu kandha │ endi kang ran ngelmu sathithik tanakarasa kang tinurut la kang patut denlakoni │ ya mulane yen ingwang││
 37. ││Angarani sih kuran patitis │ dene aku dhewe durung bisa nyandhak kangceples rasane becike basa iku ingaturken marang jeng kyai │ nyuwun jinarwanana rasane kang tepung │ cangak nauri matur │ dhuh jeng kyai amba katri nyuwun jinarwanana││
 38. ││Basa ingkang puniku lwih rungsit │ amba katri datan bangkit dungkap │ kang ceples menggah wredine │ sang wiku mesem wuwus kawruhanta sanak ngong katri │ iku dudu saloka │ cangkriman ranipun │ jarwane si walang kadhak ing laire iya bener nging batin │ yektine tan mangkana││
 39. ││Piyarsakna sun babare mangkin │ basa undhagi mumpuni marang yeku mangkene tegese │ tukang kayu kang punjul de kang basa jati jarwaning ya wit jati balaka kayuwanan iku kayu kang tuwuh ing wana │ datan tewran ing panjing suruping liring tan ewuh don-adonnya││
 40. ││Arsa gawe usuksunduk kili │ saka blandar pangeret midhangan │ meja kursi lemarine dadi sasenengenipun │ de sesiku perlu denwruhi │ lire: panggarapira perlu nuting siku jejeg miring kang jinangka │ lire tapaking jangka ywa kongsi owah││
 41. ││Dhawahing nur: kenur ya tatali kang pinanthemg dhawah tilar tapak yaiku sipat arane mring suci socanipun ing tegese suceku resik milih selaning soca wusing pethal-pethel iku lirnya wiwit methel moring sah manunggal jati tegese kang mangkana││
 42. ││Mor: pamoring sah: pasah wredining wusing methel ywa wiwit amasah │ pamoring pasah: landhepe manunggal jati │ landhepe mring wreksa ngeneni │ tita sipating sirna yeku tegesipun wusana tapaking sipat kena pasah sirna wus datan kaeksi mara sira rasakna││
 43. ││Lamun luput ing pambatang mami │ lah ta sanak ya mangsa bodhoa sang katri myarsa sabdane │ jetung sami tumungkul ingecupan plambange mathis │ samana tyasnya cangak sanget kami duwung alon matur mring sang tapa │ dhuh jeng kyai amba sanget tan andugi yem makaten jarwanya││
 44. ││De punika mung badhekan yakti ngudi pun cathethet teka bisa bibisikin pamejange tur mawi sekul wuduk │ abon-abon rong semat tindhih │ sang resi angandika wus aywa pinetung mung binjang dena waspadh │ marang guna kang nyata myang mamrih melik balik mangko rungokna││
 45. ││Ngong terusken babing ahluldini │ wusing walallolin gya aminnya │ yeku kang amin jarwane narima suka sokur wus pinareng madeg solati nembah ngarsane Allah saking sih Yang Agung │ yogya wajib wedi padha lan narima -nalangsa tinitah laip marma jro rukuk iya││
 46. ││Maca lapal kang: subkana robil ngalim wabikamdihi lirira │ Pangeraning ngalam kabeh datan lyan Yang Mahagung │ Maha Suci ingkang pinuji lawan kaluhurannya yeku tegesipun sagung puji lawan kurmat pan dumunung luhurken asma Yang Widdhi lan rumangsa jrih wirang││
 47. ││Dug lagine ngadeg ngarsaning Gusti │ mobah molah ngucap lan pratingkah sing rumangsa sor yektine ing sawusira rukuk ngadeg jejeg mangka amuji samingallahuliman kamidah liripun Gusti Allah anarima lan angganjar mring umat kang padha muji lan ngadegaken solat││
 48. ││Gya robbana lakal kamdu yeki sagung sipat mulya lan sampurna │ kagunganing Allah kabeh Gustine titah sagung │ gya lapal mil ussamawati wa mil ul ardi nulya wamil amsiatu min suin bakdu jarwanya kang ngebaki pitung langit pitung bumi ing kursi lawan ngaras││
 49. ││Kabeh-kabeh kagungan Yang Widdhi │ ya mulane sajrone iktidal ngucap ahlassanaine gya walmajdiakakhku nuli lapal ma kola ngabdi gya wa kulanaka ngabdu jarwanipun kang pinuji kang kawasa kang kagungan tan lyan │ dan kang Maha Suci ing tegese samangkana││
 50. ││Gunging titah kang sarwa kumelip │ ingkang ngucap ebah-ewah molah │ tan lyan dadi sing karsane Gusti kang Maha agung │ karenteging lair myang batin │ yekti parentah tuwan │ ya marmane kudu │ sgunging para tumitah │ suka sokur rumangsa wajib nglakoni │ ing reh lawan narima││
 51. ││Lamaningalima angtaetti wa la mungtilimamanangtanya yeku mangkene jarwane │ ing ngarsa tuwan sagung mring pra umat barkah paparing tan wonten kang kawawa anduwa mrih wurung │ de sagung kang tuwan cegah │ datan wonten sawiji-wiji kang bangkit nglunturaken sih tuwan││
 52. ││Lapal │ wa yanfangudaljadi minkaljudu: gajege wredinya ananing raja branane kasugihan sawegung │ yekti datan mupangati mring mungguhing Gusti Allah de tegese iku kadunyan tan bangkit mulak │ myang anduwa siksane Yang Maha Suci lyan reh laksita tama││
 53. ││Solat subuh iktidal kaping dwi sunat maca donga kunut lapal Allahuma ahdinine gya piman adaetu wa ngapini piman ngafait jarwane mugi tuwan amarengna kumpul ang amba lan titah agama suci lan kang wus tuk ngapura││
 54. ││Tawalanni piman ngawalait wajib li piman angtaeta mangkono mungguh jarwane │ dhuh Pangeran kang Agung │ maring amba mugi paring sih kadi mring titah tuwan kang wus tuk pitulung lan tuwan amberkahana maring amba berkate ingkang rijeki ingkang tuwan paringna││
 55. ││Wakidi saromakotaetti fainnaka takti wala yukta ngalaeka ing jarwane │ dhuh Gusti Yang Mahagung aparinga pangreksa mugi ang amba tinebihna tindak kupur │ donya praptaning delahan amung tuwan kawasa wajibngukumi tan kenging ingukuma││
 56. ││Wa innahu la yadillumanni walaeta wala yangijuman ngadaeta ing jarwane kaluhuran Yang Agung maring titah kang tuwan sihi │ tan bangkit asor lirnya yekti mulya lulus paran kang tuwan tan rena │ myang sinatru sayekti asor pinanggih dupara bangkit mulya││
 57. ││Lapal tabarokta robbaneki tawangalaeta falakalkamdu ngalapakotaete astagpiruka wa ku builaeka wredineki │ dhuh pangeran kawula tuwan punikestu kang paring leres myang cacad │ angukumi ing dosa kalayan adil tobat kula mring tuwan││
 58. ││Ing tegese: Gusti Maha Suci │ sipat kodrat kang wenang sung cacad │ myang ganjaran mring titahe │ iman tanapi kupur │ ing kukume benermyang adil │ kalawan kaluhuran │ myang barkah Yang Agung │ marmayogya densukura │ mring Pangeran titah │ kang wus denberkahi │ elinga nyuwun tobat││
 59. ││Wa solallahu ngala sayidi mukhamaddin nabiyil umiya gya wangala alihine wasakbihi salammu │ dhuh Pangeran kang Maha Suci │ mugi amewahana berkat mring jeng rosul nabi kang tan bangkit nurat │ myang amaca lubering rohmat nartani │ mrig sabat kulawarga││
 60. ││Jroning sujud lair trusing batin │ maca lapal subkana robiyal angla wabikamdihine Gusti kang Maha Agung │ yekti tebih saking ing ngalit │ Maha Luhur tan kirang kaluhuranipun maha suci dat tan cacad │ maha mulya tan kurang sawiji-wiji │ mengku kodrat iradat││
 61. ││Marma sujud rumangsa yen wedi │ myang ngluhurken marang asma tuwan │ kang kawasa nitahake │ sagung gumlaring makluk │ lawan aywa ngrasa darbeni │ ing kabecikan miwah kabagusanipun │ nadyan uripira pisan │ amung Gusti Allah kang wajib ngukumi │ donya prapteng ngakerat││
 62. ││Wosing lungguh nuli maca lapal │ robigpirli warkamni wajburna yen tan kleru ing jarwane dhuh Gusti Yang Mahagung │ mugi tuwan karsa nambah sagunging kamlaratan kikirangan ulun lawan sih pitulung tuwan anembeli ing bingah suka basuki │ kang turut lan agama││
 63. ││Nuli lapal warpangi warjugni wahdini wa ngapini lawan wangafungani ing jarwane dhuh pangeran kang agung │ aparinga berkating rijki │ lawan paring pitedah margi kang satuhu lan mugi angicalana sakathahing najis reregeding pkir mring amba menggah tuwan││
 64. ││Atakiyatul mubarakatis salawatuttayibatulillah mangkene mungguh jarwane │ kang solat limang wektu aruruba myang ngamal suci │ barkah lan kaluhuran kaagunganipun kasuciyan pakurmatan │ kabeh iku kagunganira Yang Widdhi │ de tegese mangkana││
 65. ││Aywapisan ngrasa andarbeni │ ngamal solat miwah kabecikan │ kapinteran apadene balik gonira sujud │ lan pangerti mung atas saking │ aing pitulung Yang Suksma │ sing lantaranipun Gusti Jeng Nabi panutan │ ya marmane wajib tur salam sireki │ ngaturken suka nrima││
 66. ││Assalamu ngalammu ngalaeka malih ayuhanabiyu wa rahmata llohi wa barakatuhe │ gunging panggawe hayu rohmat lawan berkating Gusti │ mugi tuwan paringna mring jeng nabi rosul │ tetep santosa salama ngasta iman jumeneng panutan yakti │ ngayomi pra taruna││

—@@@—

SERAT WIRID HIDAYATJATI (Terjemahan)


SERAT WIRID HIDAYATJATI

Ini adalah ajaran hidayat jati, yang menejelaskan keberadaan serta kedudukannya sebagai ilmu makrifat, hasil akhir dari riwayat wirid yang merupakan nasehat yang baik dari para wali yang berada di tanah Jawa, sepeninggalnya beliau Kanjeng Susuhunan ing Ngampel Denta (Sunan Ampel), bersama-sama berinisiatif mengawali dengan membuka doa-doa yang menjadi inti atau sari nasehat yang didalamnya menggambarkan ilmu kesempurnaan masing-masing dan bermula dari dalil, hadist, ijmak dan kiyas, seperti yang telah disebutkan di dalam wirid, dan urut­-urutannya sebagai berikut dibawah ini :

Yang pertama bersamaan dengan masa awal berdirinya negeri demak, para walI yang mau memberikan ajarannya hanya delapan orang :

 1. Kanjeng Susuhunan di Giri Kadhaton, ajarannya tentang bisikan adanya Dzat.
 2. Kanjeng Susuhunan di Tandhes, ajarannya tentang wedharan keberadaan Dzat
 3. Kanjeng Susuhunan di Majagung, ajarannya tentang keleluasaan keberadaan Dzat.
 4. Kanjeng Susuhunan di Bonang, ajarannya tentang terbukannya tata mahliga di dalam Betal makmur.
 5. Kanjeng Susuhunan di Warywapada, ajarannya tentang terbukanya tata malige di dalam Betal mukharam.
 6. Kanjeng Susuhunan di Kalinyamat, ajarannya tentang menetapkan kekuatan iman.
 7. Kanjeng Susuhunan di Gunung Jati, ajaranya tentang terbukanya tata malige di dalam Betal mukharam.
 8. Kanjeng Susuhunan di Kajenar, ajarannya mengenai sasahidan.

Yang kedua bersamaan dengan masa berakhimya negeri Demak hingga menuju Pajang, para wali yang bersedia memberikan ajarannya hanya delapan orang seperti yang tertera dibawah ini :

 1. Kanjeng Susuhunan di Giri Parapen, ajarannya tentang bisikan adanya Dzat.
 2. Kanjeng Susuhunan di Derajat, ajarannya tentang wedaharan keberadaan Dzat.
 3. Kanjeng Susuhunan di Atas Angin, ajarannya tentang getaran keberadaan Dzat.
 4. Kanjeng Susuhunan di Kalijaga, ajarannya tentang terbukannya tata malige di dalam Betal makmur, kemudian menerangkan tentang segala hal yang berhubungan dengan ajaran tersebut, yang nantinya akan diterapkan pada Dzat yang hidup semuannya saja tanpa terkecuali, tatapi susunaannya belum diurutkan berdasarkan tempatnya masing-masing .
 5. Kanjeng Susuhunan di Tembayat dan Kanjeng Susuhunan di Kalijaga, ajarannya tentang terbukanya tata malige di dalam Betal mukharam.
 6. Kanjeng Susuhunan di Padusan, ajarannya tentang terbukannya tata malige di dalam Betal mukhadas.
 7. Kanjeng Susuhunan di Kudus, ajarannya tentang menetapkan kekuatan iman di dalam diri.
 8. Kanjeng susuhunan di Geseng, ajarannya mengenai sasahidan.

Adapun ajaran yang telah d isebutkan diatas , kenyataannya adalah walaupun berbeda satu dengan lainnya tetap menjadi satu kesatuan, karena kesemuannya itu adalah berasal dari ajaran yang didapat dari Kanjeng Susuhunan di Ampel Denta (Sunan Ampel). Setelah sampai pada masa kerajaan Mataram, oleh beliau yang berkedudukan sebagai raja pada waktu itu adalah ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyakrakusuma, ajaran yang terdiri atas delapan tingkatan tersebut dijabarkan menjadi satu ajaran saja, hal itu telah dimusyawarahkan dengan pandangan dan pengetahuan para ahli ilmu dan akhirnya dicapailah mufakat bahwa ingkang Sinuwun telah menetapkan ajaran-ajaran tersebut seperti yang tercantum dibawah ini :

 1. Panembahan Purbaya.
 2. Panembahan Ratu Pekik.
 3. Panembahan Juru Kithing.
 4. Pangeran di Kadilangu.
 5. Pangeran di Kudus.
 6. Pangeran di Tembayat.
 7. Pangeran di Kajoran.
 8. Pangeran di Wongga.
 9. Panembahan Juminah.

Adapun ajaran yang telah menjadi satu tersebut, perjalanannya bersama-sama berasal dari cuplikan ataupun semacam kutipan kitab tasawuf semuanya, urutannya satu persatu berpatokan dari dalil ilmu, sebagai petunjuk didalam menjalankan atau melaksanakan apa yang telah diperintahkan Pangeran Yang Maha Suci (Allah SWT) kepada Utusan-nya yaitu Nabi Musa Kalamollah, apabila manusia itu keberadaannya berasal dari Dzat yang bersifat tunggal.

Demikian yang telah diterangkan menjadi tumbuhnya ilmu Makrifat, seperti wirid para Nabi, para Wali di jaman dahulu, yang selanjutnya dikiyas oleh para auliya dan menjadi pembuka bagi ajaran masing-masing. Sesudah menjadi satu oleh keinginan ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Agung di kerajaan Mataram, beliau menyetujui keberadaan ilmu makrifat, yang telah menjadi ajaran para wali terdahulu dan lama-kelamaan ajaran tersebut berkembang terus-menerus, menjadi ilmu makrifat yang mendapat pengaruh akibat perbedaan dari banyaknya para ilmuwan yang sangat bijaksana dan ahli dibidangnya dalam urusan penyebaran ilmu makrifat, dengan caranya sendiri.

Ada juga yang menjalankan ajaran pelengkap saja seperti ilmu talak dengan ilmu patah dan sebagainya, yaitu ilmu pendukung dari ilmu makrifat seperti halnya ilmu sosorogan.

Maka dimasa sekarang di Kedhung Kol Penganten, yang letaknya disebelah selatan kedhung Kol Pengaten, dengan ditandai tahun “dua sembilan warga sinuta (candra sengkala) dari dalam tahun alip” :  satu tujuh tujuh sembilan, jatuh pada ‘il-am’. Dengan menyebut nama Allah SWT, demikian kurang lebihnya urutan ilmu makrifat, menurut ajaran delapan tingkat yang telah dikelompokkan menjadi satu.

Serat Wirid ini menjadi yang pertama, milik sampeyan dalem ingkang Sinuwun Kanjeng Sunan Pakubuwana yang ketujuh di negara Surakarta Hadiningrat. Uraiannya akan dipatuhi dan dilaksanakan oleh para Putra Pangeran serta dan Cucu Pangeran sampai turunannya nantinya.

Sejak tahun seribu delapan ratus lima puluh diambil dari babon/buku induk tinggalan mendiang Raden Bgabehi Ronggowarsito yang tersebut dalam bab satu.

Iini adalah pembukaan serat wirid yang akan menerangakan hal-hal yang berhubungan erat dengan ilmu makrifat. Hidup akan menjadi sangat sempurna seperti yang telah di jalankan oleh para wali semuanya pada jaman terdahulu, adapun yang menjadi urutannya seperti yang tercantum seperti dibawah ini :

Yang pertama adalah, keterangan yang menjelaskan bahwa sudah menjadi kewajiban antara guru dan muridnya untuk mengambil air wudhu dan berniat seperti keterangan berikut ini : “nawwaitu napngalkadasi, tawal kabirata, parlanlillahi  tangala, Allahuakbar“. Saya berhiat mengambil air wudhu untuk mengilangkan najis kecil/khadast kecil hanya karena Allah semata.

Kemudian keterangan selanjutnya mewajibkan untuk mengenakan pakaian bersih dan terbebas dari najis kecil dan besar. tidak diperbolehkan memakai perhiasan emas, yang lebih utama adalah mengenakan kopiah/kupluk tidak diperbolehkan tanpa busana, untuk pria tidak diperkenan­ kan mengenakan anting-anting sebelah saja, perhiasan kalung, parfum yang wanginya berlebihan seperti halnya pengantin baru.

Adapun yang menjadi ajaran dan kesepakatan bersama para wali delapan di tanah jawa , telah dikumpulkan menjadi satu, yang menjadi garis besarnya adalah mengambil inti atau sari dari kiyas dan dalil, serta ketentuan dari Allah SWT, yang kemudian disebutkan dalam hadist Nabi Muhammad saw sebagai rasullulah dan diterima oleh Sayidina Ali.

Dibisikkan melalui telinga kiri, urutanya menjadi delapan ajaran. Seperti keterangan-keterangan yang tercantum dibawah ini.

 1. Bisikan adanya Dzat,
  Sesungguhnya tiada yang sejati didunia ini, pada awalnya dunia masih kosong, lengang, tidak ada sesuatupun, yang ada permulaan adalah AKU (Allah), tidak ada Pangeran, kecuali hanya Aku Dzat Yang Maha Suci, meliputi segala sifat yang melekat padaku, segala puji hanya pada nama-KU, yang menandakan kekuasaan sepenuhnya ada pada-KU.
 1. Wedharan Tempat Dzat,
  Sejatinya Aku adalah Dzat Yang Maha Segala-galanya, yang berkuasa atas penciptaan dan mengendaki segala sesuatunya pasti akan terjadi dengan seketika, sempurna akan kodrat-Nya, disitu telah dinyatakan dengan tanda­ tanda kekuasaan-Nya yang paling awal, aku menciptakan kayu dengan nama “sajaratul yakin”, tumbuh di dalam alam Nabi Adam dan menjadi abadi, kemudian aku ciptakan cahaya dengan nama “cahaya muhammad” serta kaca dengan nama “mi’ratul khayai”, kemudian nyawa dengan nama “ruh ilafi”, kemudian damar dengan nama “kijab” yang nantinya sebagai warna dari kalarat­-Ku.
 1. Keadaan Dzat,
  Sejatinya manusia itu adalah rahasia-Ku, dan Aku ini merupakan rahasia didalam diri manusia, sebab Aku  menciptakankan Nabi Adam berasal dari empat hal seperti yang tersebut dibawah ini :
  a. Bumi;
  b. Api;
  c. Angin;
  d. Air;

Kesemuannya itu men jadi wujud dari sifat-Ku, didalamnya aku melengkapi dengan lima perkara :
1. Cahya;
2. Rasa;
3. Ruh/nyawa;
4. Nafsu;
5. Budi;

Hal itu sebagai warna dari wajah yang Kumiliki yaitu, Yang Maha Suci.

 1. Terbukanya tata malige di dalam Betal makmur,
  Sejatinya Aku berkuasa, dan bertempat didalam Betal makmur, berdiam pada kepala nabi Adam, yang ada didalam kepala itu adalah otak, yang ada diantara otak itu adalah manik, sedangkan didalam manik itu adalah budi, sedangkan didalam budi terdapat nafsu, didalam nafsu terdapat jiwa, didalam jiwa terdapat rasa, didalam rasa terdapat AKU; tidak ada Pangeran, tetapi Aku adalah Dzat yang meliputi di dalam keadaan yang sejati.
 1. Terbukannya tata malige di dalam Betal mukhadas sejatinya Aku berkuasa di didalam malige Betal mukhadas, itu adalah tempat yang paling suci berdiam­nya Aku, berada pada buah zakar nabi Adam, didalamnya terdapat pringsilan, yang letaknya antara pringsilan dan nutfah adalah air mani, didalamnya terdapat madi, didalamnya terdapat wadi, didalam wadi terdapat manikem, didalam manikem adalah rasa, didalam rasa itu AKU, tidak ada Pangeran tetapi aku adalah Dzat yang meliputi di dalam keadaan yang sejati, berada pada sifat yang ghaib, akan turun menjadi yang paling awal, disitu berada di alam hidup, alam arwah, alam misal, alam ajsam, alam insan kamil, menjadi manusia yang sempurna yaitu memiliki sifat-sifat yang sudah aku gariskan.
 2. Ketetapan iman, yaitu yang menjadi sentosanya iman, yang percaya, meyakini dengan sebenarnya, bersaksi didalam hati dan diucapkan dengan lisan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah.
 3. Sasahidan,
  Aku bersaksi, didalam Dzat-Ku sendiri, sepengetahuan-Ku tidak ada Tuhan selain Aku, dan hanya Aku yaitu Allah SWT yang menjadi badan-Ku, rasul itu rasa-Ku, Muhammad itu wahyu-Ku, yaitu Aku yang hidup tidak dapat mati, yaitu Aku yang selalu ingat tidak boleh lupa, yaitu Aku yang tahu sebelum apa yang akan terjadi, yaitu Aku yang bijaksana tiada kekurangan suatu apapun tentang ilmu pengetahuan, sempurna, tidak merasakan apa-apa, tidak terlihat oleh apapun, hanyalah Aku yang meliputi keseluruhan dialam semesta ini, beserta kodrat-Ku.

Setelah apa yang tertera diatas, ada juga hal-hal yang menjadi kelengkapan Dzat dari Yang Maha Kuasa, beberapa keterangan tersebut ada dibawah ini :

 1. Menyatukan aku dan Tuhan (Allah)
  Aku berada pada Gusti /Tuhan yang memiliki sifat Esa, meliputi dalam diriku, tunggal yang menjadi satu keadaan, akan menjadi sempurna dari kodarat-Ku.
 1. Mensucikan Dzat
  Allah adalah Yang Maha Suci yang memiliki sifat kekal, yang menguasai seluruh makhluk-Nya, dan menguasai kesempumaan hidup kesejahteraan berasal dari-Nya, beserta yang menjadi kodrat makhluk-Nya.
 1. Merakit atau Menyusun
  Allah adalah Dzat Yang Maha Luhur, berkedudukan sebagai Ratu Agung, menguasai seluruh makhluk-Nya, yang berkuasa menjadikan alam semesta, Yang Maha Agung dan Mulia, kesempurnaan hanyalah milik-Ku, beserta seisi alam semesta ini, lengkap dengan pesuruh­-Ku, tidak ada kekurangan, apa yang menjadi perintah-Kku, tidak ada yang tidak mungkin, sampai pada yang menjadi keinginan-Ku semuanya, berasal darI kodrat­-Ku.
 1. Terciptanya Alam Semesta
  Allah menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya ini, ialah sudah menjadi kodrat-Nya, apabila Allah mengendaki alam semesta ini selesai dan kembali pada kemuliaan dan kesempurnaan akan bersatu sampai dengan keberadaan-Ku lagi, itu adalah kodrat-Ku.
 1. Kesejahteraan
  Keturunannya yang masih tertinggal di alam semesta semuanya, semoga menemukan rasa senang dan bahagia, kaya akan pengetahuan jangan sampai ada kekurangan sesuatu apapun, sebelum dan sesudahnya selalu mendapat keselamatan, itu adalah kodrat-Ku.
 1. Kemudahan
  Sebanyak-banyak makhluk ciptaan-Ku, semuanya saja yang tidak menghiraukan-Ku, tidak akan mendapat kemudahan-kemudahan yang menjadi kodrat-Ku.

Yang pertama yang telah diajarkan oleh kesejatian, apabila menempatkan perlakuan-perlakuan satu demi satu, di jelaskan dalam pembabaran wirid beserta dengan murad, disebutkan dalam wiradat dan menjadi petunjuk yang asal mulanya dari ilmu makrifat semuanya.

Setelah demikian, yang membaca doa istigfar  dengan doa pembukaan, didalam hati memohon ampunan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa atas kehidupan, agar supaya jangan sampai mendapatkan kesulitan dan kesukaran didalam memaparkan rasa atas Dzat.

Selanjutnya adalah apabila masih hidup gurun ya lebih baik, tetapi bila terikat dengan masalah, ada yang selalu mendapat sakit yang amat sangat, padahal belum berilmu, hal ini dikarenakan mendapat wisik karena adanya Dzattulloh saja.

Disamping hal tersebut, apabila yang diajarkan tadi belum dapat menerima atau masih kurangnya kejelasan atas penerimaanya, apabila akan berguru kepada yang lainnya tidak menjadi masalah, hendaknya mendapat ijin dari guru yang memberi pelajaran sebelumnya.

Setelah keluar dari pembelajaran, disitulah bersama- sama duduk membentuk lingkaran untuk keduri atau memohon keselamatan jiwa dan raga, adapun banyaknya tumpeng atau ambengan yang dibutuhkan ada tiga macam, antara lain :

 1. Pertama-tama mempersilahkan kepada Nabi Muhammad sebagai rasul Allah, antara lain nasi uduk dengan ayam suwir atau bisa juga telur, kerupuk, garam, cabe, terong.
 2. Pertama-tama mempersilahkan makan kepada para sahabat rasul sekaliyan dengan para wali Allah, antara lain nasi golong, pecel ayam, sayur bayam, daging sapi satu yang digoreng.
 3. Pertama-tama mempersilahkan makan kepada para leluhur yang telah mengajarkan pada kita semua ilmu makrifat, seperu halnya makanan yang dimakan sehari- hari ketika mereka masih hidup, serta dengan bergantian, mendoakan semuanya, berdoa untuk rasul, dan pada akhirnya mendapat keselamatan.

Adapun hasil yang didapat dengan ajaran ini, bila waktu melaksanakannya bertepatan dengan bulan yang tanggal satu pada hari Jumat, dan ketika bulan purnama, apabila tidak menakutkan tidak akan mendapat celaka, serta tidak bertepatan dengan hari naas, apabila sembilan bulan dari sejak dihitung dan bertepatan dengan hari Jumat, melaksanakan selamatan pada hari Selasa manis, walaupun tidak bertepatan dengan bulan purnama.

Dengan didapatkannya tempat untuk pengajaran tersebut adalah, tanah suci/ tempat suci adalah yang terbaik, serta tidak tertutup, utamanya yang berada dilangit, ditanah semak belukar serta dirawa-rawa, harus dalam keadaan yang sepi, lebih utamanya lagi apabila menjelankannya pada tanah atau tempat yang tinggi seperti gunung, juga dipelataran atau halaman masjid, sesudah itu apabila kira-kira mendapat nama beserta tempatnya.

lni adalah keterangan-keterangan yang menyebutkan kewajiban bagi orang yang pantas menjadi guru, ada delapan perkara anatara lain :

 1. Termasuk kedalam kelompok orang yang berani, maksudnya adalah keturunan bangsa yang luhur yang masih berderajad;
 2. Termasuk kedalam agamawan, maksudnya adalah para ulama yang menguasai kitab suci agama;
 3. Termasuk kedalam pertapa, maksudnya adalah para pendeta yang masih men jalankan kebiasaanya bertapa;
 4. Termasuk para cerdik pandai, maksudnya adalah para ilmuwan yang berpengetahuan luas, yang menjadi orang baik;
 5. Termasuk orang yang mempunyai nilai guna,memiliki keterampilan dan cekatan;
 6. Termasuk kedalam perwira, maksudnya adalah para prajurit yang masih memiliki keturunan bangsawan atau berderajad tinggi;
 7. Termasuk orang berada, maksudnya para dermawan yang mendapat kebahagiaan;
 8. Termasuk kelompok orang pekerja keras, maksudnya adalah kelompok para petani yang ulet dan tangguh dalam bekerja.

Sedangkan beberapa perkara yang menyebabkan orang biasa menjadi guru  adalah :

 1. Para ahli pengetahuan utama, artinya orang yang faham dan pandai dalam bidang tulisan, bahasa sastra;
 2. Para ahli bahasa kawi atau pujangga yang termasyur, artinya orang yang faham benar, pandai akan bahasa kawi;
 3. Para ahli bahasa, artinya orang yang dapat berbahasa baik dan benar;
 4. Para ahli tembang atau ahli gending, artinya orang yang pandai dan dapat membuat lagu atau nyanyian dengan baik dan luwes;
 5. Para ahli cerita pandai membawakan ceritera, artinya orang yang pandai bercerita;
 6. Orang yang sangat bijaksana sekali, artinya kaya akan keterampilan dan serba bisa;
 7. Orang yang cerdas dalam bidang pemikiran dan halus akan budi bahasanya, sehingga orang yang diajak berbicara dengan mudah menangkap maksud dan tujuan.
 8. Orang yang peka, berkeinginan keras, utama dan mulia, serta tidak pelupa.

Delapan perkara, sifat seorang guru :

 1. Mmengasihi murid seperti anak sendiri;
 2. Sabar dalam mengajar;
 3. Ikhlas mengerjakan tugasnya tanpa pamrih;
 4. Cepat tanggap, dapat memilah-milah permasalahan murid;
 5. Tidak bertangan besi;
 6. Tidak berkecil hati;
 7. Tidak meminta sanjungan;
 8. Tidak merasa unggul.

Delapan perkara utama yang bisa menjadikan guru :

 1. Sehat jasmani, tidak ada cacat satupun;
 2. Halus tutur kata, tidak berkata-kata kotor;
 3. Bertingkah laku sopan;
 4. Berbudi luhur;
 5. Menjadi panutan;
 6. Bijaksana;
 7. Cita-citnya luhur;
 8. Tidak banyak keinginan.

Inilah keterangan yang wajib dimiliki apabila menjadi seorang murid, delapan perkara seperti dibawah ini.

 1. Dekat keturunan;
 2. Sebangsa;
 3. Seagama;
 4. Sebahasa;
 5. Tahu akan sastra;
 6. Jangan melewati batas usia;
 7. Tidak menderita sakit;
 8. Ttidak mengecewakan.

Kemudian selanjutnya bab dua dari Serat Wirid Hidayat :

Inilah yang menjadi keterangan wirid serta murid yang menjadi terbukanya hidayat, dan menjadi petunjuk bagi ilmu makrifat, yang barsal dari dalil, khadis, ijima, kiyas.

–     Artinya dalil, menerangkan apa yang menjadi ketentuan Allah;

–     Artinya khadis, menceritakan ajaran/petunjuk dari rasullullah;

–     Artinya ijimak, mengumpulkan ajaran-ajaran dait para wali;

–     Artinya kiyas, menyebarluaskan ajaran pendeta.

Kesemuanya itu menjadi pembuka, yang akan menyebarluaskan rasa gaib dan kesejatian dalam kehidupan, agar supaya sejahtera dalam hidup, lestari dari awal hingga akhir nantinya, kemudian apabila mendapatkan kesialan manusia terhadap janji hanyalah bisa berharap didalam kesempurnaan, jangan sampai menjadi penasaran.

 1. Adapun yang menjadi inti dari ilmu makrifat yang diikuti oleh kiyas yang berasal dari khadis menurut sabda nabi Muhammad saw yang dia arkan kepada Sayidina Ali, mempercayai adanya Dzat yang telah disebut didalam dalil pertama dari firman Allah SWT, Pangeran Yang Maha Suci dibisikkan padta telinga sebelah kiri, seperti yang terdapat di bawah ini :

  Yang menyebutkan bahwa Dzat yang sejati dan maha suci itu adalah kehidupan kita sendiri, rasa Dzat yang agung meliputi sifat rupa pribadi kita, tidak tertutup adanya warna Dzat yang jelek, yaitu nama kita sendiri yang menyertainya.

  Sedangkan Dzat, biasanya apa yang melekat padanya sudah dengan semestinya, apabila sebagai contoh adalah madu tidak mungkin rasanya adalah pahit, jadi tidak akan terpisahkan oleh sifat yang dimiliki.

  Sedangkan nama, dalam penyebutannya ditandai dengan apa yang menjadi sifat kebesaran yang dimilikinya, sebagai contoh apabila berkaca, bayangan yang tampakpun seperti aslinya, sejatinya tingkah lakunya adalah ibarat hasil cerminan yang selalu mengikutinya.

  Sedangkan apangal, adalah menjadi tempat yang mewadahi Dzat, apabila sebagai contoh menjadi samudera atau lautan dengan otomatis ombakpun mengikuti keberadaan samudera, sejatinya tempat dari ombak berada adalah danya samudera atau lautan.

  Jadi sejatinya yang dinamakan Dzat  tersebut adalah Mukhammad, dengan demikian nama Mukhammad menjadi tempat keberadaan wahyu yang meliputi didalam jasad, dan keberadaannya dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan sendiri, tidak ada yang menghidupi, maka dari itu bersama-sama untuk melihat, mendengarkan, membau, berbicara, merasakan adanya rasa, itu berasal dari kodrat yang kita punya yaitu Dat, artinya demikian : Dzat yang dimiliki oleh Tuhan yang Maha Suci itu adalah apabila melihat dengan mata yang kita miliki, apabila mendengarkan dengan telinga yang kita miliki, apabila mencium dengan menggunakan hidung yang kita  miliki, apabila berbicara menggunakan mulut yang kita miliki, apabila merasakan juga dengan perasaan yang kita miliki , jangan sampai merasa perasaan kita khawatir, sebab keberadaan wahyu di Dzat yang kita miliki tersebut telah menjadi rasa, artinya secara lahir dan batin Allah sudah berada didalam kehidupan kita pribadi, dengan kata lain yang tertua atau paling terdahulu adalah Dzat yang berasal dari sifat Allah, sebab jadinya Dzat yaitu kadim ajali abadi. Berarti juga menganggap yang terbaik sendiri, ketika masih kosong dan hampa selama-lamanya di keadaan kita. jadilah sifat yang dinamakan kudzusul ngalam.

 1. Sedangkan yang menjadi urutan terjadinya Dzat sifat tersebut ada dalam tempatnya, disebutkan dalam dalil yang kedua, bersumber atas firman Tuhan Yang Maha Suci, demikian Allah dalam firman-Nya :

  Sesungguhnya aku adalah Dzat Yang Maha segala- galanya, yang berkuasa memerintahkan masing-masing makhluk-Ku, akan menjadi seperti sekarang ini adalah kodrat yang berasal dari-Ku, disitu telah menjadi kenyataan dan pertanda kekuasaan-Ku, sebagai pendahuluan atas irodat-Ku, yang pertama-tama Aku memerintahkan kayu, dengan nama sajaratul yakin, dan tumbuh didalam alam nabi Adam Makdum dan menjadi abadi, kemudian cahaya, dengan nama cahaya Mukhammad, kemudian kaca, dengan nama mir’atul kayai.  Kemudian nyawa dengan nama ruh ilapi, kemudian damar dengan nama kandil, kemudian “sosotya” dengan nama darah, kemudian dhing-dhing jalal dengan nama kijab, yang .nantinya akan memberi warna dan selalu mengikuti-Ku, demikian keberadaan keterangannya.

  Sajaratul yakin, tumbuh didalam alam makdum ajali abadi, yang berarti bahwa : berada di alam sonyaruri, masih diawang-awang selamanya di kehidupan kita, ini merupakan hakekat Dzat yang mutlak dan terdahulu, berarti Dzat yang sejati dan merupakan yang permulaan, yaitu Dzat di dalam jiwa, jadi berada di dalam alam akadiyat.

  Nur Mukhammad, yang berarti : sesuatu yang telah teruji, diceritakan dalam khadis, warnanya seperti burung merak, berada di dalam sayapnya yang berwarna putih, bertempat serah dengan sajaratul yakin, ini adalah hakekat cahaya yang merupakan pengganti wujud Tuhan, ada didalam nukat gaib, sebagai sifatnya nama, menjadi tempat alam wahdat.

  Mir’atul kayai, artinya kaca : wirangi, diceritakan didalam khadis berada didepannya Nur Mukhammad, ini adalah hakekatnya jiwa, yang menjadi rahasia dait Dzat. Sebagai nama jiwa, dan menjadi tempat keberadaan alam akadiyat.

  Roh ilapi, artinya adalah keheningan. Diceritakan didalam khadist berasal dari cahaya nabi muhammad, inilah merupakan kemulyaan dari jiwa, yang menyuruh keadaan Dzat, sebagai tempat jiwa. Menjadi tempat dari alam arwah.

  Kandil, artinya adalah lampu tanpa api. Diceritakan didalam khadis berwarna gemerlap yang memancar gemerlap, bergantung tanpa ada gantungan. Disitulah keadaan Nur Muhammad serta berkumpulnya ruh semuanya. sebagai ibu dari jiwa dan menjadi tempatnya alam misal.

  Darah artinya, intan permata. Diceritakan didalam khadis memiliki sinar warna yang lain. Menjadi tempat malaekat. lni adalah kenyataan budi, yang memerintahkan untuk menghias muka dari Dzat.  Sebagai pintunya roh atau nyawa menjadi tempat dari alam ajsam.

  Dinding dinamakan dengan dinding kemuliaan Tuhan, artinya warna yang amat besar. Diceritakan di dalam khadis dan keluarnya berasal dari cahaya luar. Pada waktu itu bergerak-gerak mengeluarkan buih, asap, air.  Inilah kenyataan atas badan atau jasad sebagai pakaian atau penutup roh. Menjadi alam insan kamil.

Adapun keterangan dari persesuaian pendapat para ahli agama dan kiasan, tingkatan dinding atau batas kemuliaan Tuhan yang berbentuk : busa, asap dan air tadi sama-sama menjadi tiga warna, yang disebutkan seperti dibawah ini :

Yang pertama adalah busa atau buih mengeluarkan tiga derajat atau tingkatan :

 1. Kitab kisma atau tanah, menjadi lahirnya anggota badan yang berada diluar seperti kulit, daging dan lain-lain;
 2. Kitab rukmi atau emas, menjadi lahirnya perabot atau anggota badan yang ada di dalam, seperti otak, mata, hati, jantung dan lain-lain;
 3. Kitab retna atau intan, menjadi lahirnya perabot badan yang lembut, seperti air mani, darah, sumsum, dan lain­ lainnya.

Yang kedua adalah asap, mengeluarkan tiga derajad atau tingkatan :

 1. Kitab kegelapan, menjadi tempat rasa panas dan lain-lain;
 2. Kitab guntur, menjadi tempat dari panca indera;
 3. Kitab api, menjadi tempat dari nafsu atau keinginan.

Yang ketiga adalah air, yang mengeluarkan tiga tingkatan :

 1. Kitab embun, yaitu air kehidupan yang menj adi tempatnya jiwa;
 2. Kitab cahaya rasa, menjadi tempatnya rahasia;
 3. Kitab cahaya jiwa, menjadi tempat roh dan keadaannya sangat terang.

Semua itu adalah warna dari Dzat yang berada pada insan kamil. Artinya kesempurnaan manusia telah hilang prasangka dan rasa khawatir sudah tidak ada lagi. Sebab keadaan rumah Tuhan, takdir yang memuat takdir manusia, firman Tuhan, jalan sirotal mustakim, surga, neraka, bumi, langit dan seluruh isinya.

Sudah masuk kedalamnya wujud yang menjadi rahasia dari Dzat-Nya Yang Maha Agung. Tterbentang menjadi keindahan sifat Yang Maha Esa. Menyertai permulaan nama-Ku yang berkuasa.

Keterangannya seperti ; pada saat Yang Maha Suci , berkehendaklah mewujudkan sifatnya yang dinamakan Adam. Yang . berasal dari empat perkara penyusun :

 1. Tanah;
 2. Api;
 3. Angin;
 4. Air;

Itulah menjadi wujud dari sifat-Ku. Disitulah memasukan mudah lima perkara :

 1. Cahaya;
 2. Rahasia;
 3. Ruh;
 4. Keinginan;
 5. Budi;

Yaitu sebagai dinding pembatas wa jah-ku yang maha suci.

Adapun letak atau tempatnya demikian, mudah itu Dzat yang dimiliki hamba, wajah itu Dzat yang dimiliki Gusti yang bersifat kekal. Diceritakan dalam hadist masuknya mudah lima perkara tersebut. diawali dari ubun­ ubun berhenti di otak, kemudian t urun kemata, kamudian turun ketelinga, kemudian turun ke dada, kemudian menyebar keseluruh bagian tubuh, lengkaplah kedudukan insan kamil.

Demikian tambahan yang diberikan oleh Yang Maha Suci. Didalamnya dinamakan tempat Dzat, tertata di dalam rumah Allah menjadi tiga keadaan. ltulah kesejatian, sebagai kenyataan keadaan satu-satunya. Yang menandakan waktu dunia adalah berasal dari Yang Agung dan Maha Mulia. Kekal tidak akan berubah oleh pergeseran dari keadaan jati. Disebutkan dalam dalil yang keempat dari apa yang dikatakan Allah, Pangeran Yang Maha Suci menjadi tiga ayat, keterangannya seperti dibawah ini :

 1. Ayat yang kesatu, terbukannya tata kebahagiaan di dalam Baitul Makmur. Demikian keterangannya : sesungguhnya­ aku menata kebahagiaan ada didalamnya Baitul Makmur, itu merupakan rumah atau tempat kesenangan dan kegembiraan-ku. Berada didalam Adam, yang berada di dalam kepala itu adalah otak. Yang berada diantara otak itu adalah mata. Didalam mata itu budi, didalam budi itu kesenangan, didalam kesenangan itu jiwa, didalam jiwa adalah rahasia, didalam rahasia itu adalah Aku. Tidak ada Pangeran, hanya Aku Dzat yang meliputi keadaan jati.
 2. Ayat yang kedua, terbukanya tata kebahagiaan di dalam Baitul Muharam, demikian keterangannya : sesungguhnya Aku menata kebahagiaan ada di dalam Baitul Muharam, itu rumah dan tempat larangan-larangan-ku. Berada di dalam dadanya Adam, yang berada didalam dada adalah hati, yang berada diantara hati itu jantung, didalam jantung itu budi, didalamnya budi itu jinem, yaitu angan­ angan didalam angan-angan itu roh atau nyawa. Pangeran Allah, hanyalah-Aku Dzat yang meliputi keadaan jati.
 3. Ayat yang ketiga, terbukanya tata kebahagiaan di dalam Baitul Mukhadas, demikian keterangannya : sesungguhnya aku menata kebahagiaan ada di dalam Baitul Mukhadas. Itu adalah tempat suci-Ku, berada dalam kemaluan Adam. Yang berada dimakam itu ada pringsilan, yang ada di antara pringsilan itu nutpah, yaitu air mani. Di dalam air mani itu madi, didalam madi itu adalah wadi, yang ada di dalam wadi adalah manikam, di dalam manikam itu adalah rahasia, hanyalah Aku Dzat yang meliputi dalam keadaan kesejatian. Berada dalam nukat ghaib, turun menjadi johar awal disitu keadaan alam adalah alam akhadiyyat, wahdat, wakidiyat, alam arwah, alam misal, alam ajsam, alam insan kamil. Menjadilah manusia yang sempurna, yaitu sesungguhnya adalah sifat-ku.

Apabila telah menerima dalil yang telah menjadi perkataan-Ku Yang Maha Suci demikian tadi hayatilah dan renungkanlah dalam hati. Yang demikian itu keberadaan dalam anugerah. anugerah tersebut adalah Dzat dari Gusti, keberadaan tersebut adalah sifat dari hamba, satu tidak ada wawangenan, berada pada jasad atau badan kita. Sedangkan sesungguhnya, keadaan semuanya tadi, disebut dibawah ini keterangannya :

Yang pertama memberitahukan, apa yang disebut dalam Baitu Makmur, artinya rumah yang tenang atau sepi, demikian tempat keberadaannya satu-persatu :

 1. Kepala, ini adalah jalannya keadaan betal makmur;
 2. Otak, keadaan dari kandha, menarik keadaan cahaya, menjadi pembukaan Dzat;
 3. Manik, keadaan jiwa, menarik keadaanya warna menjadi pembukanya kemampuan melihat;
 4. Budi, keadaan prana, menarik keadaan karsa menjadi pembukannya kemampuan berbicara;
 5. Suksma, keadaan dari nyawa, menarik keadaan cipta menjadikan pembukannya kemampuan membau;
 6. Rahsa, keadaan dari atma, menarik wisesa, menjadikan pembukannya perasaan batin.

Nasehat atau petuah guru yang mengajarkan ilmu pembukaan dari tata kebahagiaan di dalam Baitul Makmur, utamanya menjalankan larangan seperti tidak diperbolehkan menyantap ikan otak dan juga ikan manik. Dari keterangan  itu menyatakan bahwa apabila benar mematuhinya ilmu yang sedang di jalankan dengan mudah akan diterima.

Yang kedua, menjelaskan yang disebutkan didalam Baitu Mukharam, artinya adalah rumah yang kaawisan, demikian keberadaannya satu-persatu :

 1. Hati : keadaan dari panca indera, yang bisa menarik keinginan menjadi keadaan dari nafas.
 2. Jantung : kedaan dari lima hal yang tak tampak, yang bisa menarik keadaan birahi, menjadikan wahyunya.
 3. Budi : keadaan dari pranawa (hati yang bersih), menarik keadaan dari karsa, menjadi kemampuan akan berbicara.
 4. Jinem : keadaan dari panggraita (angan-angan, pemikiran), menarik keadaan suara, menjadikan kemampuan akan mendengarkan.
 5. Suksma : keadaan dari nyawa, menarik keadaan cipta, menjadikan kemampuan akan membau.
 6. Rahsa : keadaan jiwa, menarik adanya wisesa (kekuasaan, wewenang), menjadi kemampuan merasakan.

Nasehat atau petuah guru yang mengajarkan ilmu pembukannya tata kebahagiaan di dalam Baitu Mukharam, utamanya yang menjalankan tidak diperbolehkan memakan ikan hati dan jantung, jalan tengahnya telah dinamakan angan-angan. Dari keterangan itu menyebutkan bahwa apabila telah mematuhi larangan tersebut ilmunya dapat diterima.

yang ketiga, menerangkan yang disebutkan didalam Baitul Mukhadas , artinya ruang yang disucikan, demikian keberadaannya satu persatu :

 1. Alat kelamin atau tempat rahasia : ini adalah keluarnya keadaan dari Baitul Mukhadas.
 2. Pringsilan : keadaan dari yang awal atau terdahulu, tumbuh dari keadaan birahi, dan menjadi pembukaan dari asmara (kasih sayang, cinta), yaitu ketertarikan rasa dari dalam hati.
 3. Air Mani : keadaan dari kandha, tumbuh dari rasa dan suasana, menjadi pembukanya asmara (kasih sayang, cinta) , yaitu ketertarikan rasa sapandulon (memandang, saling memandang).
 4. Madi atau rahasia (kelamin) : keadaan warna yang tumbuh dari keadaan karsa (kehendak), menjadi pembukaan dari asmara (kasih sayang, cinta) , yaitu ketertarikan dari pendengaran.
 5. Wadi (cair bening yang keluar dari kelamin tanda seseorang bernafsu/terangsang) : keadaan dari wujud atau bentuk, yang tumbuh dari keadaan cipta, menjadi pembukanya asmaradana, yaitu ketertarikan yang berasal dari kata-kata (ucapan).
 6. Manikem : keadaan dari ruh, yang tumbuhnya berasal dari keadaan rasa hati, dan menjadi pembukaan dari asmara tantra, yaitu ketertarikan perasaan.
 7. Rahsa keadaan jiwa, tumbuhnya atas keadaan wisesa (kekuasaan. Wewenang), menjadi pembukaan asmaragama, yaitu ketertarikan salulut (bercinta, hubungan suami istri).

Nasehat atau petuah guru yang mengajarkan ilmu pembukanya tata kebahagiaan dalam Baitul Mukhadas , utamanya adalah tidak diperbolehkan makan daging atau hati dibawah ini ada keterangan yang memaparkan dari riwayat guru, apabila mengajarkan rahsa dari Baitul Mukhadas, yang seharusnya diketahui dan dipelajari oleh para wanita, boleh diberitahukan seperti demikian :

Ketika Yang Maha Suci sudah berkehendak untuk menata kebahagiaan didalam Baitul Mukhadas, ada bertempat di badan Siti Hawa, yang disebutkan ada didalamnya badan ialah: purana (indung telur/rahim/kandungan) hal-hal yang ada didalam purana : reta, yaitu mani, didalam mani adalah madi , didalam madi adalah wadi , didalam wadi manikem, didalam manikem adalah rahsa, didalam rahsa (rasa) adalah atma (jiwa/ruh), yang keseluruhannya diliputi keadaan yang Sejati.

Sedangkan petunjukanya adalah demikian : baga (vagina, kandungan), timbangan dari alat kelamin, purana, timabangan dari pringsilan, yang selanjutnya sama dengan apa yang diajarkan untuk diketahui kaum pria, adapun didalam penerapannya bersama-sama didalam kodrat yang seharusnya agar memahami asal muasal dan tujuan akhir nantinya.

Apabila telah benar-benar tahu dan paham dengan nyata, sudah seharusnya menetapkan yang menjadi sentosanya dari iman yaitu syahadat jati,  yang disebut didalamnya tidak seperti maksud yang dikandung.

Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah.

Cerita atau dongeng dari guru lagi, walaupun ajaran ditujukan pada kaum wanita, diperbolehkan ditambah demikian keterangannya :

Saya bersaksi, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan Fatimah adalah umat-Ku.

Apabila telah mengetahui isi yang terkandung dalam syahadat jati seperti tersebut diatas, hendaknya kita juga menuntun untuk sanak saudara kita sekalian, yaitu tentang keadaan-keadaan dari kejadian, yang terbentang ada didalam alam semesta antara lain: bumi, langit, matahari, bulan, bintang, api, angin, air, dan lain sebagainya, bersama-sama bersaksi bahwa kita nanti telah mengakui , keberadaan Allah Yang Maha Suci, dan menjadi sifat Allah yang sejati. Disebutkan didalamnya dan tidak seperti keterangan yang tertera :

Saya bersaksi bahwa di dalam Dzat-ku, sejatinya adalah tidak ada Tuhan tetapi adalah Aku, dan bersaksi bahwa Muhammad itu adalah rasul-Ku, dan sesungguhnya yang bemama Allah itu adalah badan-ku, rasul itu adalah rahsa-Ku, Muhammad itu adalah cahaya-Ku,- ·yaitu Aku hidup dan tidak mati, yaitu yang selalu ingat tidak akan lupa, yaitu Aku yang kekal tidak akan pemah berubah oleh pergeseran waktu di dalam keadaan yang sejati. Yaitu Aku yang benar-benar ada dan tidak dapat disamakan dengan lain-lainnya, Aku yang berkuasa dan berkehendak atas segala yang ada, berkuasa atas pengetahuan tidak ada kekurangan didalamnya, dengan kata lain sempurna dalam segala hal, tidak terasa apapun, tidak akan terlihat apa- apa, hanyalah Aku yang menguasai di alam ini, tidak ada yang berani melawan kodrat-Ku.

Tamat wirid yang kedua.

Kemudian dilanjutkan serat wirid dengan tanda-tanda keterangan, yang disebutkan pada bab tiga.

Inilah serat wirid yang mengingatkan atau menyebut­kan akan badan hingga kesempurnaannya, yang disebutkan dalam bab tiga.

Inilah keterangan yang menerapkan kelengkapan ilmu kesempurnaan, yang tersebut dalam ingatan wiradat, pada jaman dahulu telah  dilihat oleh para wali, yang pada saat kemudian telah disampaikan semuanya, memberitahukan yang menjadi tanda-tanda datangnya hart kiamat.

Kiamat memiliki arti, yaitu kiamat yang ada didalam badan masing-masing pribadi. keterangannya ada dibawah ini, urutnya sesuai keterangan satu-persatu :

 1. Yang pertama, bila telah sering mengetahui hal-hal yang tidak terlihat, tanda-tanda kurang satu tahun, disitulah seharusnya lebih banyak melakukan tapa brata atau tafakur, mengurangi keinginan yang tidak perlu, menetapakan hati, rela menerima sungguh-sungguh, mengutamakan, adapun yang paling utama adalah keberadaan didalam kesabaran dan menerima dengan sukarela.
 1. Yang kedua, bila telah sering mendengar apa-apa yang tidak pernah didengar sebelumnya, seperti mendengar suara-suara sebangsa Jin, setan, hewan atau binatang. Dengan tanda-tanda kurang satu tahun, disitulah tempat keberadaan kurmat beserta tilawat, yang berarti bahwa haruslah memiliki pegangan hidup yaitu kesejatian dan lain sebagainya, melakukan kebaikan-kebaikan, selalu berhati-hati dalam menjalankan kehidupan kita sendiri-sendiri.
 1. Yang ketiga, bila telah sering berubah pengelihatannya, seperti : bulan Mukharam, sapar, apabila langit terlihat merah, mulud, rabingul akir, matahari terlihat hitam, jumadi lawal, jumadi lakhir, rejep, ruwah, air terlihat merah, siyam, syawal, bayangan badan sendiri terlihat dua, dulkangidah, besar, api terlihat hitam. Semua itu merupakan tanda kira-kira kurang dari dua bulan. Disitulah tempat keberadaan nasehat atau petuah dan pengalaman. Yang berarti bahwa nasehat-nasehat serta ajaran-ajaran yang sangat bermanfaat untuk kebersihan hati.
 1. Yang keempat, apabila jari telunjuk ditekuk kedalam telapak tangan dan jari manis terangkat dan dapat mejunjung jari manis tadi. Adalah tanda -tanda kurang dari sepuluh hari, disitulah tempat dan keberadaan dari hal-hal yang luhur. Artinya permohonan maaf, yaitu memaafkan atas segala kesalahan dan kekeliruan, atau memohon permintaan maaf dari orang yang telah merasa hatinya tersakiti.
 1. Yang kelima, bila telah terlihat jari-jarinya berkurang atau tidak nampak, bagian pergelangan tangan sudah terlihat lepas, tanda-tandanya kurang dari satu bulan. Disitulah tempat dan keberadaan menerapkan sebanyak-banyaknya ilmu kesempurnaan. Seperti yang ada dibawah ini :
  1). Iman, berarti mempercayai. Percaya akan kodratnya, dengan kata lain percaya akan kodrat Yang Maha Kuwasa.
  2). Tauhid, berarti hanya satu atau esa. Yaitu pasrah pada kehendak yang kuasa.
  3.) Pandangan atas sifat Allah, artinya terang atau jelas maksudnya. Artinya jelas adalah ilmunya, yaitu meliputi keberadaan Dzat, sifat, +
  asma dan apngal.
  1. Dzat, berarti cerita.
  2. Sifat, berarti muka atau wujud.
  3. Asma, berarti nama.
  4. Apngal, berarti pengetahuan.

4). Islam, artinya selamat. yang dimaksud selamat adalah dalam kehidupannya. Yang berarti kehidupan adalah : hidup itu sendiri, berada pada sifat jalal, jamal, kahar, kamal.

a. Jalal, artinya agung atau besar. Yang besar adalah Dzatnya, berkuasa meliputi seluruh alam seisinya.
b. Jamal, artinya jelek. Yang baik adalah sifatnya, bukan laki-laki, bukan perempuan,
juga bukan waria, tidak berada di salah satu arah, bukan menetap tidak berwarna dan berwajah.
c. Kahar, artinya yang misesa. Yang misesa adalah nama-Nya. bukanlah nama siapa-siapa.
d. Kamal, artinya sempurna. Yang sempurna adalah pengetahuan-Nya.

Adapun keberadaannya demikian adanya :
lman, berada di eneng (hening/sunyi);
Taukhid, berada di ening (senyap/sepi);
Makrifat, berada di awas;
Islam, berada di engetan (ingatan);

 1. Yang keenam , bila telah terlihat warnannya sendiri, tanda-tandanya kurang dari setengah bulan, disitulah tempat keberadaan permohonan, ditegaskan bahwa kehendak dan kuasa-Nya, dilakukan setiap akan berangkat tidur. Permohonan yang disampaikan seperti yang tersebut dibawah ini :

Saya memohon hanya kepada-Mu, atas kuasa-Mu, sifat yang engakau miliki, hanya kepada nama-Mu, hanya Engkau Yang Maha Mengetahui, saya memohon hanyalah kepada-Mu, dari Engkaulah saya diciptakan, sempurna atas kodrat-Mu. Disitulah tercipta yang berasal dari satu seperti : Bapak, Ibu, Kakek, Nenek, Istri, Suami, anak dan cucu semuanya.

Setelah diucapkan, mengusap keseluruh badan, yang pertama adalah puser sebanyak tiga, apabila terasa seperti linglung, kemudian mengusap dada tiga kali, apabila merasa mengantuk dan mempunyai keinginan untuk tidur, kemudian mengusap dahi sebanyak tiga kali, apabila merasa lupa, mengusap ubun-ubun tiga kali, disitulah akan menerima rasa jati wisesa. Berarti didalam kita berangan-angan, adalah tempat datangnya rencana yang berasal dari badanya sendiri, yaitu apa yang dinamakn dengan empat saudara dan yang kelima adalah pusat. Disitulah seharusnya diadakan ruwatan atau selamatan agar terhindar dari sengkala (halangan).

Saya berniat untuk mengadakan selamatan untuk saudara empat dan yang kelima adalah pusat (sedulur papat lima pancer), yang berada di badanku sendiri, kakak saya adalah air ketuban, adikku adalah ari-ari, darah, puser, dan sebanyak-banyaknya saudaraku yang keluar bersama­ sama dari rahim sang ibu, dan tidak keluar dari sesuatu yang hina, serta saudaraku yang keluar bersama-sama pada satu hari semuanya terlihat sempurna, tidak ada aral yang menghalanginya dan sejahtera dalam keadaan yang sejati, tidak melawan kodrat-Nya.

Demikian kesaksian yang melawan Dzat-Ku sendiri, yang disebutkan dibawah ini :

Aku bersaksi dengan Dzat-Ku sendiri, sejatinya tidak ada Allah selain Aku, dan sejatinya Nabi Muhammad iti adalah utusan-Ku, yaitu yang sejatinya bernama Allah itu adalah badan-Ku, yaitu Aku yang selalu ingat tidak pernah lupa, yaitu Aku yang kekal tidak akan berubah oleh perubahan waktu, yaitu Aku Yang Maha Mengetahui segala-Nya tidak dapat disamarkan oleh sesuatu hal, yaitu yang berkuasa dan berkehendak, yaitu yang berkuasa dan bijaksana tidak kekurangan ilmu pengetahuan, sempurna dan terang jelas, tidak merasakan apapun, tidak ada terilihat apapun, hanyalah Aku yang meliputi di alam seluruhnya tidak ada yang melawan kodrat­-Ku.

Apabila telah demikian, sinar dari cahaya Muhammad, diturunkan dengan sangat gemerlap di wadana (wajah, raut muka), disitulah tempat bersatu padunya antara badan dengan nyawa, seperti yang tersebut dibawah ini :

Allah yang · menyatukan dengan bantuan para rasul, penghulunya adalah Nabi Muhammad, saksinya adalah empat malaikat, yaitu Aku yang disatukan dengan badan-Ku, kemudian ditemukan dengan suksma-Ku, ditambah dengan rahasia-Ku, lsrofil adalah pengelihatan-Ku, Ijrail adalah pendengaran-Ku, semuanya menyatu karena kodrat­-Ku.

Demikian penciptaan asal muasal dan tujuan tajuan tanajul tarqi, tersebut dibawah ini :

Aku mengetahui dengan penglihatan-ku, insan kamil sampai kepada alam asan, serta sampai pada alam misal, juga sampai pada alam arwah, juga sampai pada alam wakadiyat, juga sampai pada alam wahdat, juga sampai pada akadiyat, juga sampai pada alam insan kamil lagi, sempurna akan keadaanya, yang berasal dari kodrat-ku.

Apabila telah mengetahui, sebaiknya segeralah menata dan bersiap seperti yang disebutkan dibawah ini :

 1. Menyilangkan kedua tangan didepan dada, jari-jari tangan dikaitkan satu dengan lainya seperti posisi menyembah, meletakkan tepat ditengah-tengah dada, kedua kaki dengan posisi lurus, lutut sating bertemu rapat.
 2. Menatap ujung hidung hingga sampai dada, kemudian sampai pada puser, seperti sikap akan melakukan semedi.
 3. Mengambil nafas dari arah kiri , menuju sebelah kanan, kemudian dari sebelah kanan kembali kekiri. dikumpulkan sesaat, kemudian dari arah puser, dihirup kerah atas secara perlahan-lahan, sampai tertata di bagian Baitul Mukharam, yaitu bagian dada, jangan sampai tumpang tindih dalam mengambil nafas, tan nafas, anpas, nupus.

a. Nafas itu adalah talinya mayat berada pada jari hati, artinya akar dari keadaan hati menjadi angin yang keluar begitu saja.
b. Tan napas itu adalah talinya hati berada dipuser keeberadaannya menjadi angin yang masuk saja.
c. Anpas itu adalah, talinya ruh berada pada jantung keberadaannya menjadi angin yang berada didalam saja.
d. Nupus itu adalah, talinya rahasia keberadaannya ada didalam hati yang berwama putih, yaitu yang berada diakar jantung, keberadaannya menjadi angin yang meliputi keseluruhan jasmani serta rohani. Apabila telah berkumpul menjadi satu, nafas, tan nafas, anpas, nupus, kemudian akan ditarik keatas secara perlahan, dan berdiam pada maligenya Baitul Makmur, yaitu terdapat kepala, tercipta men adi nukat ghaib.

4. Memejamkan mata secara perlahan, mengatupkan mulut dan bibir, lidah tertekuk keatas langit-langit mulut, gigi dengan gigi terkatup, disitulah berusaha untuk mengheningkan cipta, dan kemudian berpasrah diri, memohon dengan memelas pada Dzat Yang Maha Kuasa.

Apabila sudah demikian adanya, daun dari kayu sajaratil muntaha, gunung tursina roboh, yang berarti bahwa telinga tak mendengar apapun, disitulah datangnya cahaya dari keinginan yang terdiri atas empat, yang pertama adalah cahaya hitam, kemudian cahaya merah, kemudian cahaya dari pramana, warna cahaya yang lain datangnya bersama-sama dan terbentang seperti hitam, merah, hijau, kuning, putih bersama-sama meliputi di dalam Dzat keraton. Tetapi keseluruhan warna tersebut sesungguhnya bukanlah keraton yang ditata dan diciptakan oleh Yang Maha Mulia. Oleh karena itu sebelumnya telah kedatangan cahaya tersebut. Haruslah merata cahaya yang asli dan yang berasal dari satu, telah disempurnakan dari kodrat-Nya. Sehingga jangan sampai terbebani oleh banyaknya cahaya. Dibawah ini adalah hal-hal yang memberatkan :

Cahaya hitam berasal dari nafsu keinginan hati, terlihat dari cahaya merah, cahaya merah berasal dari nafsu amarah, terlihat dari cahaya yang kuning, cahaya kuning berasal dari nafsu supiyah, terlihat dari cahaya yang putih, cahaya putih berasal dari nafsu mutmainah, terlihat cahaya yang berasal dari luar dan berasal dari pramana (waspada), terlihat pada Dzat cahaya-ku, yang bening memancar dengan terangnya, tidak dapatlah terlihat apa-apa, semuanya tertutupi oleh Dzat-Ku yaitu kodrat-Ku.

Sesudahnya demikian, menerapkan, selanjutnya menerapkan seperti yang tersebut dibawah ini :

 1. Berkumpulnya hamba dan Tuhan Aku adalah Dzat Tuhan yang besifat tunggal atau satu, yang meliputi di dalam hamba-Ku, satu didalam kebersamaan,  sempurnalah dari kodrat-Ku.
 2. Menyucikan
  Aku adalah Dzat yang maha suci, yang bersifat kekal, yang berkehendak dan berkuasa atas seluruh kejadian,yang sempuma dari bahaya, selamat dan sejahtera atas kesejatian-Ku, tidak ada yang bisa melawan kodrat-Ku.
 1. Merakit
  Aku adalah Dzat Yang Maha Luhur, yang berkedudukan sebagai Ratu Agung, yang berkuasa dan berkehendak menjadikannya keraton-Ku. Yang Maha Agung lagi Maha Mulya, Aku berada dalam kesem­purnaan didalam hidup-Ku, lengkap seluruh perabot-Ku, tidak ada yang kekurangan bagi-Ku, tergelarlah seluruh ciptaan-Ku, ada dan tercipta apa yang menjadi kehendak-Ku, datang dengan kehendak-Ku, dari kodrat-Ku.
 2. Melepaskan
  Hanyalah jasad atau badan saja yang tertinggal nantinya di dunia ini, apabila telah tiba masa kiamat dari Yang Maha Mulya, bulu, kulit, daging, darah, tulang, sungsum dan lain sebagainya tadi yang berasal dari cahaya akan kembali menjadi cahaya, sempurna kembali kepada-Ku lagi, itulah kodrat-Ku.
 3. Menarik
  Ragaku dari bawah sampai atas, semuanya akan kembali kepada jaman dan alamnya masing-masing, yaitu kepada kesucian dan kemuliaan yang sempurna seperti-Ku.
 4. Membereskan
  Aku jadikan didalam alam dunia ini, dengan seluruh isinya, apabila telah sampai pada waktunya untuk-Ku ambil kembali, menjadi mulia dan bersatu kembali, tiada kekuatan yang dapat melawan kodrat-Ku.
 5. Menjabarkan
  Tidak ada yang tertinggal satupun dari dunia ini, semoga semua menemukan kebahagiaan, kaya tidak ada yang merasa kekurangan, semoga selamat dan bahagia dari bawah sampai atas.
 6. Memasang kamayan (pengasihan)
  Sebanyak- banyaknya semua perintah-Ku, yang sudah terdahulu, yang sudah mendengar, saling mengasihi, dari kodrat-Ku.
 7. Memasang kamayang (kebencian)
  Sebanyak-banyaknya makhluk ciptaan-ku, yang tidak mengindahkan aturan-aturan-ku.

Disitu kemudian nafas dikelurkan melalui hidung secara perlahan,  jangan sampai tergesa-gesa, kemudian berpasrah diri kepada Dzat Yang Maha Kuasa.

Didalam menjalankan perintah Yang Maha Kuasa tersebut, apabila dirangkum menjadi satu, ada keterangan nya, sejak mengambil nafas hanya ada satu saja, demikian yang bisa dijalankan ada dibawah ini keterangannya :

Setelah mengalirnya cahaya semua, bersama-sama diliputi oleh Dzat-Ku, yaitu Allah Yang Maha Esa, yaitu Dzat Yang Maha Suci dan besifat langgeng, yaitu Dzat Yang Maha Luhur, berkedudukan sebagai Ratu Agung, yang berkuasa dan berkehendak, yang berkuasa atas melebur jasad hamba-Nya, menarik jasad, melebur alam semesta dengan isinya, tidak menyisakan satupun isi dunia, semua itu adalah kehendak-Ku yang harus terjadi, dan semuanya sudah menjadi kodrat-Ku.

Adapun lepasnya didalam menarik nafas tadi, apabila kita selalu teringat akan cipta sa ja, penerapannya semua itu telah cukup di jelaskan diatas. sebab dalam jaman karamatullah, dikemudian nantinya waktunya makam yabah artinya adalah tempat untuk menerima, seperti halnya wa jah. mudah inilah Dzat dari hamba, sedangkan wa jah adalah Dzat gusti yang bersifat kekal.

Apabila telah menjadi satu, nafas, tan nafas, anfas, nufus tadi, kemudian menarik keatas secara perlahan-lahan, diam sesaat ditata di dalam tata malige Baitul Makmur, yaitu kepala, disitu tercipta menjadi nukat gaib, artinya adalah saliring jasmani , tercipta aluluh menjadi air, kemudian tercipta aluyud menjadi nyawa, kemudian tercipta alenyep menjadi rahasia, kemudian tercipta alayad menjadi cahaya yang terang tidak ada bayangan, di keadaan kita yang sejati.

Apabila telah demikian, darah yang kita miliki kemudian terasa membalik seluruh badan, menjadikan mata kita kabur, telinga terasa berdengung, hidung tersumbat, lidah terasa kelu. Pada akhirnya nanti mengakibatkan cahaya badan kita suram, suara hilang, tidak dapat melihat, mendengar, mencium, merasakan. Hanyalah tersisa cipta semata, sebab telah diambil dan dibereskan dengan adanya tatanan syareat, tarekat, hakhekat, makrifat.

Syareat itu adalah perjalanan badan kita, keberadaan nya ada di mulut kita, tarekat perjalanannya ada dihati kita keberadaannya berada dihidung, hakhekat perjalanan nyawa keberadaannya ada di telinga, makrifat perjalanan dari rahasia keberadaannya ada di mata. Maka sesungguhnya syareat adalah mulut, tarekat hidung, hakhekat telinga, makrifat mata. Adapun yang diambil pertama kali adalah pengelihatan mata kita, diumpamakan dengan bayangan yang ada pada cermin atau keringnya air zamzam, kemudian adalah pendengaran dari telinga, diumpamakan gugurnya daun sajaratil muntaha, ataupun lepasnya hajar aswad, selanjutnya adalah indera membau hidung kita, diumpamakan meletusnya gunung ikrap seperti gempa bumi, selanjutnya adalah perasa dari indera pengecap, diumpamakan jebolnya jembatan siratal mustaqim, atau rusaknya kakbattulah. Disitu kemudian terasa nikmat dari seluruh badan, melebihi nikmat dari segala rahasia. Sebab sejak terbukanya hijab dari Allah, waktunya adalah ketika hilangnya rahasia.

Selanjutnya terlihatlah jaman  karamattullah, merasakannya didalam alam adam. Datangnya sebanyak­ banyaknya cahaya, yang meliputi seluruh Dzat yang ada di keraton. pada waktu itu hanya ada keharusan akhir dan tekatnya seperti aksara alip yang merupakan tanda dalam tulisan arab, berbunyi : a, i, u, yang artinya adalah aku ini hidup. Kemudian menciptakan rasa gila asmara atau kecintaan pada semua Dzat. Seharusnya jangan sampai teringat dikala kita sudah sampai pada akhirnya dengan kata lain terlambat pada akhirnya.

Inilah wirid yang disebutkan dalam bab 4 :

lni adalah wirid yang menjadi pembukanya ilmu makrifat kesejatiannya hidup, yang jelas dan nyata dalam asal muasal dan tujuan akhir nantinya, kemuliaan keadaan yang sejati yang berasal dari dalil apa yang difirmankan Allah dikala  itu berdasarkan musyawarah, bersama-sama, berada digunung nglawet. Pada saat itu pelajaran diberikan oleh Nabi Muhammad kepada Sayidina Ali, serta kumpulan para nabi seluruhnya. Oleh karenanya sebagian besar tempat yang terdekat dengan gunung nglawet, bersama-sama tunduk sehingga mendengarkan pembabahasan rahasia gaib kehidupan yang sejati. Pada jaman terdahulu telah dapat dilihat oleh para Wali Allah di Tanah Jawa. Pada masa kemudian diterangkan semuanya kehidupan yang sejati, supaya dapat diketahui kematian nantinya, serta kemuliaan keadaan jati (sesungguhnya), didalam jaman yang kekal abadi, jangan sampai nantinya dikuasai oleh rasa penasaran. seperti dibawah inilah keterangannya :

 1. Yang pertama;
 2. Yang kedua;
 3. Yang ketiga;
 4. Yang keempat;
 5. Yang kelima;
 6. Yang keenam;
 7. Yang ketujuh;
 8. Yang kedelapan

Inilah pengetahuan anamas Allah, mati yang empat perkara. Seperti yang ada dibawah ini  :

 1. Yang pertama adalah mati nafsu atau keinginannya, seperti apa yang dikatakan oleh Allah Swt, artinya seluruh keinginan atau nafsu juga merasakan kematian;
 2. Yang kedua, adalah mati ruhnya, seperti apa yang dikatakan Allah Swt, artinya yang mati adalah imannya;
 3. Yang keempat adalah, diucapkannya dengan mulut pada waktu ini hendaknya diketahui yang termasuk dalam kelompok khukmi, yang memiliki maksud khukum balaka, keterangannya seperti dibawah ini :
  a. Yang pertama sebab-sebabnya kematian;
  b. Yang kedua kedudukan kematian;
  c. Yang ketiga menemukan kematian;
  d. Yang keempat tempatnya kematian.

Disitu harap ketahuilah, keempat perkara yang tersebut diatas adalah, terbukanya hal yang ghaib Dzat Yang Maha Suci, seperti dibawah ini :

Jalannya kematian itu adalah hidayat dari Allah, kepada yang hidup dan berada pada manusia, jadi letaknya sudah tidak dapat dirubah oleh siapapun juga.

Kedudukan kematian, adalah petunjuk dari Allah ta’ala, selamatnya keadaan sejati, artinya adalah mengetahui dengan pasti kesempurnaan asal muasal dan tujuan akhir.

Menemukan dalam kematian, itu adalah tawakal, artinya selalu berpasrah diri pada Allah ta’ala, jika menemui kematian itu adalah iradat dari Allah SWT.

Tempatnya kematian, itu berada pada kehendak-Nya, artinya itu adalah Dzat yang bersifat tunggal.

Demikian hendaknya jangan diselewengkan, masalah syahadat tanpa iman, takbir tanpa tauhid, sakarat tanpa makrifat. Artinya syahadat tanapa iman ini adalah kenyataan, dalam satu kesatuan, adapun takbir tanpa tauhid nantinya hilangnya kesatuan, serta yang menjadi akhir adalah Dzat Allah itu kenyataannya adalah satu, atau dengan kata lain rasa yang dimilki oleh Allah adalah satu, itu apabila telah merasuk dalam sifat-Nya, yaitu telah sempurnanya sukma atau jiwa.

lni adalah pratingkah dari sifatnya ruh.

Yang pertama adalah berasal dari badan, dari dalam demikian doanya : layukkriyula ilullah maka terlepaslah ruh itu tidak dapat langsung dan terhenti di lutut, doanya illullah maka terlepaslah lagi ruh itu dan tidak dapat langsung dan terhenti di wudu, doanya: la mujudwun illullah, maka terlepaslah ruh itu dan tidak dapat langsung atau terhenti di hati, doanya: yaa u illullah, maka terlepaslah lagi ruh itu terhenti dan tidak langsung dimata, doanya dengan mengucap nyawa itu masih pergi dari badan, wallahu aklam yang disebutkan dibawah ini adalah untuk diketahui keadaan yang sesungguhnya, ada enam hal seperti inilah keterangannya :

 1. Yang pertama, terlihatnya jaman penciptaan keadaan yang sejati, warnanya hitam. artinya adalah jaman yang hilang dan berasal dari diri pribadi, tetapi apabila ada salah satunya terlewatkan, disitulah dikuasai akan rasa penasaran.
 2. Yang kedua melihat warna merah , artinya masih dalam pengerjaan yang samar-samar.
 3. Yang ketiga adalah melihat warna, artinya merencanakan nyanyamur yang sejati, apabila tergesa-gesa dalam pengelihatan, maka juga dalam pengerjaannya menjadi tidak terarah;
 4. Yang keempat, melihat warna tangan, artinya adalah warna cahaya putih, semuanya telah terkumpul menjadi satu, bercahaya gemerlap, pada keadaan yang sejati.

Sempurna jelas tidak kekurangan suatu apapun, yaitu bukanlah kesejatian yang sama-sama digabungkan oleh keadaan jati (sesungguhnya), dengan bahasa lain sudah di jabarkan oleh ajaran para wali Allah. Tetapi masih jauh dari kesamaan pelajaran rahasia ilmu gaib, disitulah melaksanakan yang telah disebutkan pada keadaan seluruh badan. Padahal mengimani adalah mempercayai, yang dipercayai adalah kodrat, artinya adalah kodrat Yang Maha Kuasa. Tauhid, artinya hanya satu, yaitu pasrah atas irodat-Nya, artinya maksud dari irodat.

Makrifat, artinya ilmu pandangan tentang sifat Tuhan. Islam artinya yang telah selamat pada keadaan yang sebenamya.

 1. Yang kelima, terlihat secara samar kenyataan warna, artinya yaitu kenyataan dalam kebersatuan-Ku terhadap keadaan yang sebenar-benarnya. Jadilah hal ghaib menjelma kembali pada jiwa-Ku, oleh karenanya dengan kata lain ini telah diterangkan dengan sifat ke-Esaan-Ku, keadaan yang mulia, juga tanpa batas selama­-lamanya. Seperti inilah gambamya :
 2. Yang keenam, lengkaplah ajarannya para wali Allah, yang telah menerima anugerah dari Allah ta’ala. Ajaran yang telah diketahui sebelumnya oleh para wali di Tanah Jawa, yang menunjukkan keraton yang agung, yaitu didapat atas petunjuk, diterima pada telinga sebelah kiri. Demikian gambarnya keraton tempatnya hilangnya jasmaniah secara nyata dengan memanjatkan doa: hu artinya menyebut asma Allah.

Pada akhirnya melaksanakan aturan-aturan satu- persatu, agar dapat sepaham dengan apa yang telah di jabarkan dalam wirid, yang berasal dari ajarannya para guru yang telah ada didalam bab 5 wirid. sehingga tidak khawatir ataupun was-was dalam pengetahuannya.

Dengan kemudian diterangkan murid yang tidak bisa menerima, yang telah disebutkan diatas semuanya. Hal ini menjadikannya tidak diperbolehkan untuk menjalankan dalam kehidupannya. Seperti dibawah ini adalah keterangannya :

 1. Gila;
 2. Mempunyai penyakit ayan;
 3. Kedhengdheng;
 4. Sakit jiwa;
 5. Hilang akal.

Kemudian keterangan mengenai ajaran yang di­ sampaikan oleh para guru satu persatu, inilah penjabarannya rahasia ilmu yang telah diajarkan bermacam-macam. Semuanya dijadiakan urut-urutan dalam kiasan-kiasan yang berasal dari dalil atau firman Allah Yang Maha Suci, yang diperintahkan pada Kanjeng Nabi Muhammad saw yang tersebut dibawah ini :

 1. Ada ajarannya guru yang menjelaskan rahasia ilmu bisikan atau ilham adanya Dzat, kiasan-kiasan dari dalil yang pertama;
 2. Ada ajaranya guru yang menjelaskan rahasianya ilmu uraian tentang keadaan Dzat, kiasan-kiasan dari dalil yang kedua;
 3. Ada ajaranya guru yang men jelaskan rahasianya ilmu paparan tentang keadaan zat, kiasan-kiasan dari datil yang ketiga;
 4. Ada ajaranya guru yang menjelaskan rahasianya ilmu kesejatian atau kenyataan keadaan kiasan-kiasan dari dalil yang keempat, ayat yang pertama membukanya tata kebahagiaan di dalam Baitul Makmur, kemudian ayat yang kedua membukanya tata kebahagiaan di dalam Baitul Mukhadas;
 5. Ada ajaranya guru yang menjelaskan rahasianya ilmu kekuatannya iman yang membuka sahadat jati, atau berasal dari sasahidan.

Adapun keadaanya semua itu, sama-sama saja. maka tingkatan dalam ilmu tadi tertata menjadi satu. Yang harus di sepakati keadaanya. Di Jawa tingkatannya adalah ilmu talak, dengan ilmu fatah, apabila menyimpang menjadi ilmu penitisan. Hal itu dengan dipadukan tempat atau keberadaan masing-masing. artinya ilmu talak itu ilmu yang memper­cayakan keindahan, ada tujuh perkara :

 1. Ilmu sepi;
 2. Ilmu mungin;
 3. Ilmu mubin;
 4. Ilmu ahyan;
 5. Ilmu barayan;
 6. I lmu mahbut;
 7. Ilmu ghaibul guyub.

Kesemuanya itu adalah keberadaannya, hanyalah alat untuk mewujudkan tingkatan-tingakatan dari kebaikanan. Yang menjadi penanda dan pengingat secara lahiriah atau yang tampak saja. Artinya ilmu patah tersebut adalah ilmu pengantar, banyaknya ada sembilan hal atau perkara :

 1. Ilmu makdum sarpin;
 2. Ilmu patariyah;
 3. Ilmu sirasab;
 4. Ilmu karajek;
 5. Ilmu majalis;
 6. Ilmu patakurrahman;
 7. Ilmu supi;
 8. Ilmu khapi;
 9. ilmu nakis bandiyah, juga biasa disebut ilmu nakis bandiyatulkhak.

Semua itu cara yang dipakai malaekat untuk mewujud-kan, dan menjadi tanda sebagai badan halus, berada didunia saja. Tidak mufakat dengan rahasia ilmu kesempurnaan, apabila masih menyatu dengan tingkat ilmu yang sebenar­nya. Apabila salah dalam mengartikan dan mengetahuinya, mungkin saja akan mendatangkan kebohongan. Kebohongan nantinya menjadikan pertengkaran dan perselisihan. Pertengkaran tersebut karena masih kekurangan, kekurangan itulah yang menjadikan kepanasan. Kepanasan mendatangkan saling berbantah dengan perdebatan. Berdebatpun yang didapat hanyalah saling berebut dalam pengetahuan dan kepandaian. Sehingga menyebabkan perselisihan atau pertengkaran.

Oleh karena itu para cerdik pandai yang mengakhirinya menyatakan, walaupun dengan tanpa perdebatan tidak akan mendatangkan hati panas atau emosi pada akhirnya. Dengan hati lembut dan sopan santun memakai aturan maksud yang akan disampaikan jelas diterima dengan baik. Sedangkan apabila ada yang berniat mem­bantahnya, semoga dapat dikalahkan saja jangnlah menjadi masalah dikemudian hari. Pada akhirnya akan berkurang, apabila memaksa dan mengejar-ngejar dengan berdalih masih kurang paham ataupun mengerti, demikian saja.

Inilah yang namanya ungkapan ilmu khakekat, tidak termasuk didalam wirid. Hanyalah untuk diketahui bila ada pertanyaan dari orang kebanyakan. Yang berasal dari teka­ teki, seperti dibawah inilah keterangannya :

 1. Kuda berlari cepat dipandangan, artinya angan-angan;
 2. Kumbang terbang kelangit, atau kumbang mengaji di langit, artinya cipta;
 3. Mengambil api untuk penerangan, artinya nafsu atau kemauan hati;
 4. Mengambil air dengan pikulan, artinya persaan;
 5. Kerbau menyusu pada anaknya, artinya perasaan;
 6. Jung sumengkeng di bumi, artinya budi;
 7. Orang lumpuh mengelilingi dunia, artinya hanya angan- angan;
 8. Orang cebol menggapai rembulan, artinya hanya angan-angan;
 9. Orang bisu menyudahi pertengkaran, artinya budi;
 10. Katak menyelimuti lubangnya, artinya nyawa;
 11. Tanggal satu purnama, artinya ruh ilafi;
 12. Berkata-kata sekali jadi, artinya ruh jasmani;
 13. Dalamnya senapan atau bedil adalah orang-orang, artinya angen-angen;
 14. Punggungnya peluru, artinya angan-angan;
 15. Tapak kaki burung kuntul yang melayang, artinya angan-angan;
 16. Burung terbang suaranya melebihi langit, artinya angan-angan;
 17. Bunga tumbuh dilangit, artinya angan-angan;
 18. Ada kayu muncul dengan sendirinya, artinya rahasia;
 19. Pohon dunia, artinya rahasia;
 20. Cabang menu ju empat arah, artinya rahasia;
 21. Daun muda berpelangi, artinya wahyu;
 22. Bunga bintang, artinya cahaya;
 23. Kelopak bunga langit, artinya cahaya;
 24. Sari bintang yang besar dan berkilat, artinya cahaya;
 25. Buah matahari dan bulan, artinya cahaya;
 26. Berujung angkasa dan berpangkal bumi, artinya cahaya;
 27. Memancarnya sinar melawan hu jan, artinya cahaya;
 28. Berakar angin kilat dan petir, artinya cahaya;
 29. Gadis yang menangis dan tangisnya memenuhi dunia, artinya cahaya;
 30. Berdiri dipuncaknya gunung,dan berpegangan pada matahari dan rembulan artinya cahaya;
 31. Penjuru empat termasuk lautan yang kering, artinya cahaya;
 32. Raden roro hilangnya bersamaan dengan intan, artinya cahaya;
 33. Angin terbang dengan air, artinya cahaya;
 34. Ada suara tidak ada wujudnya, artinya Gusti atau Tuhan;
 35. Ada wujud tidak ada suaranya, artinya adalah manusia;
 36. Melayang terbang tanpa angin, artinya manusia;
 37. Tempat air atau jun berisi angin, artinya rasullullah;
 38. Tikar diisi dengan air, artinya Allah;
 39. Bergetar bersura didalam tabung bambu, Allah.

Tamat wirid bab yang keempat

 1. Giliran peluru kecil, artinya gilirannya peluru kecil, yaitu mengibaratkan keindahan dari Dzat, meskipun tidak berarah dan bertempat, dimanapun keberadaannya sendiri sebenarnya itulah tempatnya. yang benar hanyalah bertempat pada Dzat hidup kita sendiri;
 2. Akarnya pohon pinang, artinya yaitu mengibaratkan keindahan sifat Dzat, meskipun sangat dahsyat, bukan laki-laki, bukan perempuan, dan juga bukan banci, seperti apa sebenarnya zat itu, yang benar hanyalah dimana ia bertempat yaitu pada hidupnya kita sendiri. Ada yang mengira bahwa akar pohon pinang itu, lubangnya hidung dari perkiraan kemungkinan juga keliru dalam mengetahuinya;
 3. Penghabisan langit yang terakhir, ayitu artinya mengibaratkan batas kekuasaan rahasia, sehingga sampai keadaan sifat kita;
 4. Api yang seperti kunang-kunang, kelihatan seperti lautan, artinya yaitu mengibaratkan seperti hawa nafsu, dan bertambahlah di dalam panca indera kita;
 5. Pohon kangkung, artinya yaitu mengibaratkan tempat­nya jiwa, mengibaratkan tumbuhnya jiwa, yang menjalar sampai pada sifat kita;
 6. Burung terbang melebihi tingginya langit, artinya yaitu mengibaratkan kekuatan budi pekerti, menambah dan masuk pada afngal kita;
 7. Lautan yang penghabisan tanpa batas, artinya yaitu mengibaratkan batas sorotnya cahaya berkali-kali sampai pada keadaan sifat kita.
 8. Angin ketarik oleh perahu, artinya yaitu diibaratkan perjalanan nafas, keluar dari jagad atau alam dunia;
 9. Sarang angin, artinya yaitu ibaratnya tempat berdiamnya nafas, berada pada jantung, ada yang mengatakan sarangnya angin itu adalah rambut, kemungkinan diambil dari nasehat atau anjuran.
 10. Dunia ada didalamnya tanah, artinya yaitu ibarat dari wujud kita, yang berasal dari aturan dan dikemudian tertanam ditanah yaitu keberadaannya menjadi daging;
 11. Mengambil api untuk lampu penerangan atau api terbakar api, artinya yaitu mengibaratkan wujud kita yang berasal dari api lalu menjadi api dan keberadaannya menjadi nafsu keinginan;
 12. Angin tertiup angin, sama dengan angin ribut atau topan, artinya itu adalah ibaratnya wujud kita, yang berasal dari angin dan juga mengeluarkan angin;
 13. Mmengambil dan memikul air, atau air meminum air, sama dengan artinya air di dalam air, yaitu tempatnya darah;
 14. Matahari beijemur, keadaannya sama dengan cermin yang memuat matahari, artinya mengibaratkan cahaya berpakaian matahari atau matahari berada didalam cahaya, yaitu menjadi tempat dari jiwanya mata;
 15. Biji yang ada didalam pohon, atau pohon yang berada didalam biji, artinya yaitu mengibaratkan manusia berada di dalam Gusti atau Gusti yang berada di dalam diri manusia, dibahasakan meleburnya tulisan diatas papan tulis;
 16. Kakak dari yang sulung, adiknya dari yang bungsu, artinya yaitu mengibaratkan tingkatan insan kamil, pada saat sekarang turun kebawah pada akhir kemudian, sama juga artinya dengan dikemudian akan menjadi permulaan, adapun insan kamil tersebut tempatnya berada pada kehidupan sendiri.

Kemudian dilanjutkan wirid yang disebut dalam bab lima.

lni adalah wirid yang disebutkan pada Bab lima

Inilah pembukaan wirid kehidupan yang sejati, yang dapat terus dipandang mata di dalam kesempurnaan asal­ muasal dan tujuan, kemuliaan keberadaan sejati, berasal dari dalil yaitu sabda Allah SWT, pada jaman dahulu yang telah diteropong terlebih dahulu oleh para wall, diwaktu selanjutnya akan dipaparkan semuanya, supaya bisa mengetahui yang namanya inti dari kejadian, sampai kepada kematian yang sempurna, seperti yang ada dibawah ini adalah keterangannya :

Yang pertama adalah, terwujudnya inti dari kehidupan nantinya yang berasal dari sabda Allah SWT, seperti inilah gambarnya, gambar 1.

Artinya adalah roh yang bemama rokhani bercampur dengan roh jasmani, dan ditambah dengan kodrat yang berasal Allah SWT. kemudian menetes jatuh di bumi yang suci, pada saat itu berada di dalam rahim, sedang berwujud seperti pada gambar 1 .

GB 1

Gambar 1

Dalam waktu kira-kira satu bulan berwujud seperti gambar dua, yang berarti bahwa pada saat itu telah ditambahi yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, yaitu keadaan dibumi yang suci ini telah merasa takut atau khawatir.

GB 2

Gambar 2

Dalam waktu kira-kira dua bulan kemudian berwu jud seperti gambar tiga, yang berarti telah ditambahi dari nabi muhammad saw: wama, maka dari itu ketika dibumi suci ini, telah dapat berkibas-kibas walaupun lemah, yaitu telah berwujud manusia dan telah berdenyut.

GB 3

Gambar 3

Dalam waktu kira-kira tiga bulan, kemudian berwujud seperti gambar empat, dari Allah SWT bersabda kepada Nabi Muhammad SAW, mendapat tambah kulit, maka ketika pada saat itu ketika bumi suci sudah bisa bergerak, dengan tiba-tiba menjadi hamil, ini adalah kodrat dari Allah SWT.

GB 4

Gambar 4

Dalam waktu kira-kira empat bulan kemudian berwujud seperti gambar lima, atas perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, ditambah dengan otot, maka pada saat itu ketika dibumi suci sudah dapat menggertak.

GB 5

Gambar 5

Dalam waktu kira-kira lima bulan, kemudian berwujud seperti gambar enam, atas perintah Allah SWT, kepada Nabi Muhammad SAW, ditambah dengan otot maka merasa lelap dan nyaman.

GB 6

Gambar 6

Dalam waktu kira-kira enam bulan, kemudian berwujud seperti gambar tujuh, atas perintah Allah SWT pada Nabi Muhammad SAW, ditambahi dengan; tulang, maka pada saat itu ketika berada di bumi suci, sudah dapat bergerak naik-turun, dan berputar di dalam rahim.

GB 7

Gambar 7

Pada saat kira-kira tujuh bulan, kemudian berwujud seperti gambar delapan, atas perintah Allah SWT pada Nabi Muhammad SAW, ditambah dengan rupa/wajah, kemudian ditambahi yang berasal dari kodrat Allah SWT seperti rambut, darah dan daging.

GB 8

Gambar 8

Pada saat kira-kira delapan bulan, kemudian berwujud seperti gambar sembilan, atas perintah Allah SWT pada Nabi Muhammad SAW, yaitu bersaudara empat dan yang kelima adalah pusat (keturunan), telah terpasang didalam perut jabang bayi, keterangannya seperti yang tersebut dibawah ini :

 1. Yang pertama adalah air ketuban;
 2. Yang kedua adalah wadah atau bungkus;
 3. Yang ketiga ari-ari;
 4. Yang keempat adalah darah.

GB 9

Gambar 9

Adapun air ketuban tersebut diartikan sebagai khasiat, maka ketahuilah bahwa air ketuban adalah malaikat Jibril, wadah atau bungkus adalah malaikat Mikail, ari-ari adalah malaikat lsrofil dan darah adalah malaikat Ijro’il.

Jibril tempatnya di kulit, Mikail tempatnya di tulang, lsrofil tempatnya di otot, Ijro’il tempatnya di daging, kesemuanya itu tadi menjadi akhir dan tetap teguh, sejahtera dan selamat, dan terlihat dari kodrat Allah SWT.

Setelah masuk kira-kira sembilan bulan, kemudian telah berwujud seorang bayi, atas perintah Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW,  yang berasal dari Allah SWT ada empat hal, yang telah terpasang secara otomatis dan berasal dari kodrat Allah SWT, seperti dibawah ini adalah keterangannya :

 1. Yang pertama adalah budi pekerti atau tingkah laku;
 2. Yang kedua adalah rahasia;
 3. Yang ketiga adalah pikiran;
 4. Yang keempat adalah kehidupan.

Yaitu Nabi Muhammad SAW menambahi ambuh dengan memakai sahadat jati atau nyata yang berarti mantap.

Arti sahadat jati yang sudah diketahui adalah Dzat Allah SWT agar sentosa di ketetapannya kepada-Nya, tidak boleh mengingkari sampai kematian datang.

Perintah Allah SWT yang lain kepada Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengatur malige di dalam hatinya manusia, di dalam jantung itu adalah budi pekerti atau tingkah laku didalam adalah jinem, didalam jinem adalah jiwa atau nyawa, di dalam nyawa adalah rahasia, di dalam rahasia itu adalah aku, tiada Tuhan selain Allah, wujud bayi seperti pada gambar sepuluh. kemudian terbukanya dan sudah menjadi kodrat Allah SWT, kekluar dari rahim dan segeralah tangis bayi memecah, itu sudah menjadi tanda awal mula hidup, itu dinamakan dengan jaman sangat mulia.

Apabila ternyata ada juga bayi yang terlahir dari rahim, sampai pada usia sepuluh bulan, itu biasanya karena kesalahan dalam penghitungan bulan, pada saat itu mengeluarkan rahasia dengan kamanah, yang telah diperintahkan oleh Allah SWT, kepada Nabi Muhammad SAW, jangan bersama-sama dalam satu hitungan tahun, Dzat yang bagus nantinya menentukan lahirnya dari rahim ibu selama sembilan bulan, dan pada akhirnya akan men­datangkan hal yang terpuji, hanya Allah saja yang mengetauhi.

Ini apabila bersama-sama untuk mengetahui tanggal sahadat, dan purnama sahadat, bulan mati sahadat, dan matinya sahadat. Adapun tanggalnya sahadat, itu artinya adanya manusia, dan ada di dalam keadaan manusia men jadi nyata karena kehendak Allah SWT.

Adapun bulan purnama sahadat, itu artinya hati yang bening, artinya bening itu tidak ada wujudnya, keduanya adalah kehendak Allah SWT. yang meliputi keadaannya dua wujud tersebut.

Adapun bulan mati sahadat, itu artinya roh yang sempurna, roh tersebut adalah rahasia Allah SWT. artinya tidak ada roh tersebut, hanyalah keberadaan Allah SWT. Jadi hilang keadaannya hanya satu-satunya, artinya adalah bulan mati masih ada pada jaman akhadiyat.

Adapun matinya sahadat, itu adalah rahasia yang berasal dari Allah SWT. artinya mati itu tidak ada, yang dimaksud adalah matinya nafsu, hanya Allah SWT yang abadi atau kekal keberadaanya.

Ini adalah sempurnanya jalan dengan lima hal, seperti yang tersebut dibawah ini :

 1. Yang pertama, sempurnanya niat;
 2. Yang kedua sempurnanya takbir;
 3. Yang ketiga sempurnanya sahadat;
 4. Yang keempat sempurnanya sekarat;
 5. Yang kelima sempurnanya hidup.

Sempurnanya niat, itu artinya tanpa : mempunyai maksud lain yaitu hanyalah kepada-Ku, ditambah oleh sifat muridan, hilanglah maksudmu.

Sempumanya takbir itu artinya, tidak memiliki maksud untuk pandangan yang lain, apabila demikian hilanglah penglihatan-Ku yang sejati.

sempurnanya sahadat, itu artinya tanpa mempunyai maksud tertentu, hanyalah anugerah dari Allah SWT.

Sempurnanya sekarat, itu artinya tidak akan ada kematian, kembali pada kesejatian hidup, ditambah oleh sifat yang kayun.

sempurnanya hidup, itu artinya tidak ada yang menghidupi, tetapi Dzat-Ku adalah nyata, artinya Dzat itu adalah Aku.

Oleh karena itu hendaklah diketahui, adanya manusia yang sempurna pada keadaan yang sejati adalah milik-Ku, yang pulang pada jamannya sendiri-sendiri, seperti dibawah ini hendaklah dicermati.

Apabila telah lepas dari alamnya sendiri, itu artinya telah berwujud satu, maka dari itu lepaslah nyawa untuk kembali menghadap tanajul tarki, seperti disebutkan dibawah ini :

 1. Cahaya, turun kembali bercahaya terang benderang pada alam insan kamil.
 2. Budi, turun kembali pada alam A
 3. Rahasia, turun kembali pada alam misal.
 4. Wujud, turun kembali pada alam ar
 5. warna, turun kembali pada alam w
 6. Ambu, turun kembali pada alam wahdat.
 7. Angan-angan, turun kembali pada alam akadiyat.
 8. Hidup, turun kembali pada alam insan kamil, kembali sempurna terang kebijaksanaan, dari kodrat-Ku

Inilah yang sempurna dalam alam kubur di dalamnya bumi suci, seperti yang tersebut dibawah ini :

 1. Kulit;
 2. Otak;
 3. Otot;
 4. Tulang;
 5. Rambut;
 6. Daging;
 7. Darah;
 8. Sumsum.

Sedangkan keempat saudara, dan yang kelima adalah pusatnya, juga akan menjadi sempurna kembali pada bumi suci, seperti yang tersebut dibawah ini :

 1. Air ketuban;
 2. Wadah atau bungkus;
 3. Ari-ari;
 4. Darah;
 5. Pusat,

Yaitu sudah kembali sempurna, kembali pada kodrat-Ku lagi, yang sempurna kembali pada keadaan Yang Maha Mulia, yang tidak memiliki wewangian, selama-lamanya yang hitam nyalanya merah, yang warana merah nyalanya kuning, yang kuning nyalanya putih, yang putih nyalanya hanya satu dalam Dzat Allah SWT.

Kesemuanya memiliki arti sebagai berikut : kulit nyalanya daging, daging nyalanya darah, darah nyalanya tulang, tulang itu menyala akan hancur menjadi cahaya dan juga dengan sifat kewat, kewat itu nyalanya Aku, karena Aku adalah yang terdahulu hukumnya, adanya Aku itu hanyalah Dzat Allah semata.

Setelah ditekan, terkubur dalam liang kubur dalam bumi suci, dalam wujudnya manusia memasuki hari ketiga seperti gambar nomor sebelas, artinya sedang dalam keadaan melepuh, bahkan ada yang hilang.

GB10

Gambar. 11

Memasuki hari ketujuh seperti gambar nomor dua belas, artinya telah hilang wujud manusia yang selayaknya, ditambah lagi perutnya membesar dan pecah.

GB11

Gambar 12

Memasuki hari keempat puluh seperti gambar nomor ketiga belas.

GB12

Gambar 13

Memasuki hari ke seratus dinamakan pulan seperti gambar nomor empat belas.

GB13

Gambar  14

Seperti gambar nomor lima belas adalah keadaan satu tahun pertama,

GB14

Gambar 15

Gambar nomor enam belas adalah keadaan pada satu tahun kedua disini keadaan tulang-tulang sudah bersih.

GB15

Gambar 16

Dalam seribu hari seperti pada gambar tujuh belas, artinya bahwa keseluruhan tulang yang ada sudah mengumpul menjadi satu, semua itu adalah kehendak Allah SWT. Wallahu Allam.

GB16

Gambar 17

Semua itu keadaan yang sempurna yang berasal dari kodrat Dzat Yang Maha Mulia, sudah tidak ada rasa didalamnya, tinggalah nama Allah yang terpatri dan ditambah lagi apa yang dikatakan Allah SWT, yaitu berada dalam kodrat Dzat Yang Maha Suci.

Sedangkan yang turun kepada alam istana atau keraton agung, seperti yang ada dibawah ini :

 1. Bisikan adanya Dzat.
 2. Penjabaran adanya Dzat.
 3. Pembabaran adanya Dzat.
 4. Penjabaran keadaan Dzat.
 5. Penjabaran ilmu kekuatan iman, membukanya sahadat jati, atau dari ilmu sasidan.

Semuanya itu dapat ada terus-menerus pada alam istana atau keraton agung, karena Dzat Yang Maha Suci, karena dari perintah Allah SWT, kepada Nabi Muhammad SAW, yang juga telah dipertntahkan pada sayidina ali, serta nasehat dan petun juk yang diberikan oleh guru, yang sudah jelas dan nyata kepada asal muasal, kemulyaan keadaan yang sejati.

Seperti yang disebutkan seperti dibawah ini :

 1. Nafas.
 2. Tan nafas.
 3. Anpas.
 4. Nupus.
 5. Bawuring kaca wirangi.
 6. Roh jasmani.
 7. Roh rohani.
 8. Sareat.
 9. Tarekat.
 10. Hakekat.
 11. Ilmu pandangan atas sifat Allah.

Kembali menjadi satu hal yang ghaib, dengan tiba­ tiba, sempurna dan menjadi terang benderang dalam pengertian, tidak ada kekurangan, tidak memilki rasa khawatir, didalam satu-satunya keberadaan kodrat-Ku.

Maka semua itu tertata menjadi satu pada para wali Allah, oleh sebab itu janganlah menjadi tumpang tindih pengertian yang didapat. Hal itu disebutkan kembali oleh para guru dengan ajaran yang diberikan, janganlah menerima hanya sesaat tanpa bisa diterima sepenuhnya.

Sejatinya ilmu tersebut jangan sampai dilakukan dengan berakhir hanyalah rasa penasaran saja. Apabila yang melaksanakan ilmu tersebut meninggal, para ahli waris atau yang ditinggalkan harus memohon petunjuk pada para ahli yang sudah nengetahui akan hukumnya, atau yang telah sempurna atas pengetahuan akan asal muasal (dari mana dan arah tujuan kemana), kemulyaan keadaan yang sejati.

Kemampuan untuk dapat menjadi murid ada delapan perkara :

 1. Berhati-hati.
 2. Bertapa.
 3. Terlatih.
 4. Kuat
 5. Dewasa.
 6. Ingatan.
 7. Siap.
 8. Berperasaan

Kemustahilan untuk menjadi murid :

 1. Gila;
 2. Buta;
 3. Tuli;
 4. Ayan;
 5. Bisu;
 6. Anak belum cukup umur;
 7. Orang tua yang telah pelupa.

Pokok-pokok untuk menjadi murid ada delapan perkara :

 1. Meng-imankan atau mempercayainya, pantang apabila mendustakan/tidak mempercayainya.
 2. Memperlihatkan, pantang apabila menyembunyikannya.
 3. Memperhatikan, pantang apabila menyelewengkan.
 4. Menerangkan, pantang apabila mempersoalkan.
 5. Musyawarah, · pantang apabila hanya mengira-ira.
 6. Menerangkan, pantang apabila menyembunyikannya.
 7. Meluruskan, pantang apabila membesarkan.
 8. Menjalankan, pantang apabila berbantah atau menolak.

Atau syarat-syarat itu ada empat perkara :

 1. yang pertama adalah hanyalah berserah pada maksud,
 2. yang kedua adalah suka akan hukum Allah
 3. yang ketiga adalah akan merasa, tanpa memiliki hakekat dengan sangat teristimewa sudah menerima.
 4. Yang keempat akan menerima apa yang menjadi cita- cita Allah SWT.

inilah doa yang dipanjatkan apabila orang sekarat, atau untuk membisiki orang yang sedang sekarat, untuk membisikkan pada ayah atau ibu, anak, saudara atau istri/ suami dan lain-lain, yang agar supaya telah mendapat 5 malapetaka dari sekarat.

Niat berfikir jernih/hening, masuk dalam badan yang jernih, tetaplah berada dalam angan-angan, selalu dan senantiasa jadikanlah Allah SWT berada dalam angan­-angan untuk menguasai dan memperlakukan makhluk dengan kekuasan-Nya.

Sedangkan dijaman karamattullah, berasal dari bisikan atau wangsit yang didapat oleh Sunan Kalijaga, demikian keterangannya :

Apabila ada aral atau halangan kita haruslah sudah tahu, apabila tidak kita akan menjadi gila. Artinya batas-batas yang dipunyai oleh manusia dapat berubah atau lepas, yaitu akan menjadi pertanda saat naas atau apes manusia. Kenyataan didalam hukum Adam, terlihat pada perasaan, seperti yang ada dibawah ini.

 1. Yang pertama terlihat alam rohkiyah, artinya alam ini di dalam nyawa, keadaannya terang benderang tetapi bukan terang pada saat siang hari. Tiada kiblat arah yang pasti, utara, selatan, timur, barat, tengah dan atas. Disitulah terlihat lautan tanpa tepi, itulah tempat hati yang ditambahi oleh cahaya, otak. Ditengah lautan terdapat kebahagiaan asing dan semu, warnanya seperti pelangi yang cahayanya terang, ini adalah tempat jantung yang ditambah cahaya dari johar awal, yang meliputi jati dari hati dan menjadi isi dari badan, rasa sayang berada pada cipta yang terletak antara mata, penglihatan, pembau, perasa, merasakan dinamakan sifat muka, pengawasannya hanya menuntun kepada tanda­ tanda-Nya muka yang sejati.
 2. Yang kedua, setelah hilangnya alam rokhiyah. Terlihatlah alam siriyah, disitu datangnya cahaya empat wama : hitam, merah, kuning, putih itu adalah tempat dari budi. Yang mengeluarkan keberadaan nafsu empat perkara, yang akan menjadi bahaya atau halangan hati . terlihatnya berurutan satu persatu.

Yang terlihat permulaan, dan merupakan pendahuluan adalah cahaya hitam. Ini adalah adanya nafsu keinginan hati. Ketika manusia hidup keinginan inilah yang menjadikan rasa mengantuk, lapar dan lain sebagainya. Tempatnya berada diperut, dan lahirnya keinginan dari mulut. Dalam cahaya hitam ini terjadilah seperti bermacam hewan sampai pada yang sifatnya melata. Semua harus mempercayai pada Tuhan, didalam kekuasaan bumi nafsu dinamakan alam keburukan. Artinya kelalaian, pada masa itu tempatnya lupa atau lalai, yang harus diingat janganlah curang dan masuk dalam cahaya hitam, apabila nanti dilain waktu menitis pada hewan sampai yang melata.

Tidak berapa lama cahaya hitam akan hilang, segera saja terlihat cahaya merah. Itu adalah tempat nafsu amarah, suasana yang diciptakan dalam kehidupan menyebabkan angkara muraka atau mudah emosi, selalu marah-marah dan lain sebagainya. Letaknya ada di empedu, lahirnya dari telinga terjadinya berasal dari cahaya merah. Ditampakkan dengan tingkah laku kasar, kekuatannya seperti api yang menyala besar dan berkobar-kobar. Dialam nafsu ini dinamakan dengan alam jabarut, artinya sangat bengis, pada saat itu tempatnya kesulitan. Yang harus selalu diingat adalah janganlah berbuat curang. Apabila menitis pada hal yang kasar.

Tidak berapa lama cahaya merah hilang, tidak berapa lama terlihat cahaya kuning. Itu adalah keadaan nafsu sufiah. suasanaya yang ditimbulkan masih sama yaitu rasa amarah tetapi berhubungan dengan kesenangan dan semacamnya. Tempatnya berada di limpa, lahirnya berasal dari mata . terjadinya dalam cahaya kuning. Akan menjadikan keberadaan seperti burung atau binatang yang bersayap jika teijadinya dalam cahaya kuning. Kekuatannya seperti angin lima musim besar. Didalam alam nafsu dinamakan alam lahut, artinya dapat bergeser dan berpindah­ pindah. Pada saat masih hidup berada diantara semua anggota badan. Cahaya kuning apabila menitis pada binatang bersayap atau burung.

Tidak berapa lama cahaya kuning akan hilang, tidak berapa lama akan terlihat cahaya putih hidup yang menyebabkan kelebihan akan sifat-sifat yang utama. Seperti halnya menjalankan tirakat seperti tapa brata yang secara terus menerus, tidak hanya sesaat saja. Keberadaanya pada tulang, lahirnya dari hidung, terjadinya didalam cahaya putih. Terlihat seperti ikan dan binatang yang hidupnya di air. Ada di dalam lautan, kekuatannya seperti air bening nan jernih tiada asal. Di dalam alam nafsu dinamakan dengan alam malakut, artinya istana yang tersusun atas kehendak Yang Maha Mulia. didalam cahaya putih, apabila menitis pada ikan serta binatang yang hidup diair.

 1. Yang ketiga, setelah hilangnya alam siriyah, terlihat alam nuriyah. Artinya adalah alam cahaya, terangnya melebihi alam siriyah. Disitu datangnya cahaya luar dengan warna : hitam, merah, kuning, putih, hijau, terbentang bersama-sama dan tertinggal pada istana serta selaras semuanya. lni adalah tempatnya lima indera, yang ditambah dengan cahaya milik jiwa atau nyawa. Alamnya lima indera dinamakan dengan alam hidayat, artinya petunjuk. Maka menjadikan istana, tetapi bukanlah istana yang sejati. disusun oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Mulia, seperti :
 1. Istana yang disusun, terlihat cahaya hitam keberadaannya milik binatang atau hewan, sampai pada hewan yang melata.
 2. Istana yang disusun, terlihat cahaya merah keberadaannya milik sifat yang kaku, kasar dan cenderung brutal.
 3. lstana yang disusun terlihat cahaya kuning keberadaannya milik bangsa burung dan hewan bersayap.
 4. Istana yang disusun terlihat cahaya putih keberdaannya milik bangsa ikan dan binatang yang hidup di air.
 5. Istana yang tersusun terlihat cahaya hijau keberadaannya milik tumbuhan. Pada saat ini terdengar suara yang selalu mengingatkan akan kesejahteraan dan kesentosaan.

 1. Yang keempat, masih didalam alam nuriyah. Disitulah terlihat akan cahaya nuriyah, cahaya yang bening didalamnya terdapat cahaya yang menyala hanya satu berdiri agak sedikit besar. Memiliki sorot delapan warna : hitam, merah, kuning, putih, hijau, biru, ungu, merah muda. Terbentang bersama-sama terlihat seperti surga. Suasana sangat asri. lni adalah tempat keberadaan jiwa dinamakan dengan alam ngistsat, artinya rasa birahi. Adapun keberadaanya adalah rasa asmara dari suasana surga.

Tetapi sejatinya bukanlah surga Yang Maha Suci. Keberadaannya adalah tempat yang nikmat ataupun manfaat dari belas kasih, yaitu tempat para dewa yang ada pada jiwa semua, seperti :

 1. Yang terlihat adalah seperti surga tetapi serba hitam legam dan mengkilat. Menyerupai mahkota bumi ini, tercipta dari kehinaan cipta. Apabila bertempat disitu kemungkinan menjadi jin hitam.
 2. Yang terlihat adalah seperti surga serba merah, terang seperti merah delima. Menyerupai pertapa yang tidak makan dan minum. lni akan menjadikan asal ke­ bohongan cipta. Apabila bertempat keberadaannya akan menjadi jin merah.
 3. Yang terlihat surga serba kuning, bersinar menyerupai intan. Juga akan menciptakan kebohongan. Keberadaannya menjadikan jin kuning.
 4. Yang terlihat surga serba putih bersih, menyerupai intan berlian. Disini akan menciptakan setianya cipta. Jika keberdaannya bertempat akan menjadi ratunya jin putih.
 5. Yang terlihat surga serba hijau. Menyerupai tempat yang ditutupi oleh bayangan atau semu. Terjadinya akan rasa sentosanya cipta. Apabila keberadaannya bertempat disitu menjadi ratunya hijau.
 6. Yang terlihat surga serba biru dan sudah bercampur intan berwarna biru. Berasal dari sesuatu yang ada dari cipta. Apabila keberadaannya bertempat menjadikan ratunya jin biru.
 7. Yang terlihat surga serba ungu, menyerupai bunga yang bersal dari cipta pesona. Apabila keberadaannya bertempat akan menjadi ratunya jin ungu.
 8. Yang terlihat surga serba merah muda, bercampur dan menyerupai warna merah muda. Terjadinya karena merubah daya cipta. Disaat inilah terciumlah aromanya, sebanyak suasana yang ada di istana. Bau harum menyebar semerbak seperti menggugah rasa. Apabila sudah merasakan, termasuk juga dalam surga penasaran.
 1. Yang kelima, setelah hilangnya alam nuriyah, terlihatlah alam uluhiyah. Artinya adalah alam Pangeran (Tuhan), terangnya melebihi terang pada alam nuriyah. disitulah terlihatnya cahaya memancar dan didalamnya cahaya terdapat bentuk yang menyerupai lebah berdiri di makam. Inilah warnanya jiwa. Yang ditambah dengan semua warna dari dunia kecil dengan isinya dan dunia besar tetapi hidupnya dari denyut nadi atau jantung dan rahasia. Di waktu itu datangnya malaekat, menyerupai bapak, ayah juga kakek serta seluruh saudara laki-laki satu keturunan, mengakui adanya utusan dari Dzat Yang Maha S Mereka ditugaskan untuk melakukan wirid kepada karamatullah. Sangatlah istimewa dan akan menjadikan keadaan sentosa serta akan diistimewakan, apabila telah mengamalkannya.
 1. Yang keenam, masih didalam alam uluhiyah, makin bertambah terangnya, disitu terlihatlah cahaya yang bersinar. Didalamnya cahaya yang menyerupai boneka atau anak-anakan seperti warna gading. Apabila dipandang seperti pancaran mutiara. Bukan perempuan, bukan pula laki-laki, juga bukan waria/banci berdiri dimakam yang kekal. Inilah jawa atau nyawa yang rahasia, yang memperlakukan dan menguasai seluruh alam. Tetapi hidupnya berasal dari roh atau nyawa pada waktu itu berdatangan bidadari, warna dari ibu, nenek dan seluruh saudara perempuan satu keturunan, mengakui adanya Dzat Yang Maha S Ditugaskan untuk melakukan wirid kepada karamattullah, sangatlah diistimewakan dan akan sentosa apabila telah mengimankan.
 1. Yang ketujuh, masih didalamnya alam uluhiyah. Terangnya menjadi-jadi disitu tidak terlihat apapun juga. Hanyalah cahaya yang gemilang tanpa ada bayangan. inilah Dzat yang berasal dari roh atau nyawa, yaitu Dzat yang tunggal, tanpa arah, tanpa tempat, tanpa warna, tanpa wujud, tidak ada ajal dan kekal. Yang memperlakukan dan menguasai alam seluruhnya yang berkuasa memerintahkan sekalian alam. Meliputi seluruh isi alam, berkuasa dan Maha S Hidup tidak ada yang menghidupkan, yaitu sejatinya Gusti Yang Maha Suci, Yang Agung dan besar akan Dzat-Nya. Yang bagus dan indah akan sifat-nya. Berada pada kehidupan kita masing-masing, disitulah antaranya bersatunya hamba dengan Gusti Tuhan Yang Maha Esa.

Janganlah berprasangka dan khawatir lagi, diterima pada akhirnya nanti. Hamba berkewajiban mengumpulkan seluruh ilmu pengetahuan atas pengajaran para guru satu persatu. Perasaan hati telah lengkap walaupun kurang tidaklah banyak. Kecuali hanyalah hilang wanginya saja. Apabila bisa membau dengan baik, hamba belum dapat pengganti. Dipersilahkan menerapkan dan melaksanakan. 

Sedangkan petuahku, wirid ini tidak boleh diper­lihatkan pada orang yang belum satu faham atau seilmu. Apabila nanti menimbulkan perdebatan atau perbedaan pendapat. Maka dari itu sekali lagi ingatlah yang menjadi pesanku, janganlah samapai berbeda pendapat.

Semoga ini menjadi pemikiran dan perenungan yang dapat mewujudkan kenyatan dan kebenaran.

tamat,

wAllahhu alam.

@@@


R.Ng. Ronggowarsito

Raden Ngabehi Ronggowarsito terlahir dengan nama kecil Bagus Burhan pada hari Senin Legi tanggal 10 Tahun Be atau 15 Maret 1802 M Bulan Dulkaidah (Jawa) , Wuku Sungsang, Dewi Sri, Surukung Huwas, Musim Jita. Bagus adalah gelar kebangsawanan untuk keturunan yang ke tujuh, Burhan berarti bukti nyata.

Bagus Burhan atau R. Ng. Ronggowarsito ini dikenal dengan sebutan R. Ng. Ronggowarsito III. Dari garis ayah ia keturunan ke 10 Sultan Hadiwijoyo, pendiri kerajaan Pajang. Dari pihak ibu, ia keturunan ke 13 Sultan Trenggono raja ketiga kerajaan Demak. Ia adalah putra sulung M. Ng. Pajangsworo atau M. Ng. Ronggowarsito II dengan Mas Ajeng Ronggowarsito, putri R. Ng. Sudiradirdja Gantang yang mahir dalam bidang seni, terutama sekar macapat “cengkok” lagu palaran (dari desa palar). Darah seninya mengalir baik dari pihak ayah maupun ibu. Dari pihak ayah, berasal dari neneknya yaitu R. Ng. Ronggowarsito I atau R. Ng. Yasadipuro II atau disebut juga R.T. Sastranegoro seorang pujangga Surakarta dengan pangkat Bupati Anom, juga nenek piutnya yang bernama R. Ng. Yasadipuro I adalah pujangga dengan pangkat Kliwon. sejak kecil Bagus Burhan sudah menampakkan bakat yang luar biasa.

Sebelum R. Ng. Yasadipuro I (nenek piutnya) meninggal, ia meninggalkan pesan kepada R.T. Sastranegoro, bahwa Bagus Burhan akan menjadi : “.Pujangga penutup dari keraton Surakarta Hadiningrat”. Pada waktu masih kecil, Bagus Burhan diasuh oleh Ki Tanujaya, abdi R.T Sastronegoro yang paling setia. Ki Tanujayalah yang membentuk watak/ pribadi Bagus Burhan. Pada Tahun 1740 Jawa atau 1813 Masehi, ketika Bagus Burhan berusia 12 tahun, dikirimlah ia ke Panaraga untuk berguru dan belajar mengaji kepada Kyai Imam Besari di pondok Gebang Tinatar. Kanjeng Kyai Imam Besari adalah menantu Sri Paduka PB IV (1788 – 1820) dan juga teman seperguruan R.T. Sastronegoro, neneknda Bagus Burhan.

Tanggung jawab selama berguru ke Panaraga sepenuhnya diserahkan ketangan Ki Tanujaya. Namun pada saat itu agaknya Bagus Burhan belum sepenuhnya berniat untuk berguru dan mengaji, sehingga ia tidak mendapat kemajuan apa-apa, bahkan sifatnya yang pemboros dan suka main judi dalam tempo kurang 1 Tahun bekal 500 reyal habis, bahkan 2 kudanyapun telah teRjual, sangat menyulitkan gurunya. Akibatnya Ki Tanujaya dan Bagus Burhan meninggalkan Gebang Tinatar menuju Desa Mara, tempat tinggal Ki Kasan Ngali, sepupu Ki Tanujaya. Menurut rencana dari situ mereka akan melanjutkan peRjalanan ke Kediri tempat tinggal Pangeran Adipati Cakraningrat. Atas petunjuk Ki Kasan Ngali mereka tidak jadi ke Kediri, karena Pangeran Adipati Cakraningrat akan ke Surakarta. Mereka berdua hanya menunggu di Madiun. Untuk menyambung hidupnya, mereka bejualan klitikan di pasar Madiun. Di sinilah Bagus Burhan bertemu dengan Raden Ajeng Gombak, Putri Pangeran Adipati Cakraningrat dari Kediri yang kelak akan menjadi istrinya. Pertemuan ini terjadi pada waktu Raden Ajeng Gombak akan membeli cincin yang dipakai oleh Bagus Burhan.

Kyai Imam Besari telah melaporkan kepergian Bagus Burhan dan Ki Tanujaya kepada ayah dan nenek Bagus Burhan. Neneknya R.T. Sastranegara telah menyuruh Ki Jasana untuk mencarinya. Baru beberapa bulan mereka dapat bertemu dan diajak kembali ke Gebang Tinatar. Kenakalan Bagus Burhan belum berkurang, akhimya Kyai Imam Besari menasehati dengan hati-hati. Akhimya Bagus Burhan sadar, menyesal atas segala perbuatannya yang tidak terpuji. Dengan penuh kesadaran Bagus Burhan yang memiliki kemauan yang keras akhirnya berusaha dengan sekuat tenaga untuk menebus kesalahan-kesalahannya. Ia mulai memperhatikan sekelilingnya dan bertekad untuk berbuat kebaikan setingkat dengan kecakapan yang dimilikinya. Ia mulai prihatin dan mendapat bimbingan serta petunjuk dari Ki Tanujaya. Oleh Ki Tanujaya Bagus Burhan dibawa ke tempat yang jauh dari pergaulan manusia untuk bertapa.

Bertapa adalah cara yang lazim dilakukan pada masa itu untuk mendapatakan suatu penerangan batin dan keteguhan iman. Karena kemauan yang keras itulah Bagus Burhan dapat melampaui teman-teman seperguruannya. Bahkan karena kemajuan yang sangat pesat, Oleh Kyai Imam Besari dikatakan bahwa Bagus Burhan telah mendapat ilham, yaitu penerangan batin dari Yang Maha Kuasa, akhirnya Bagus Burhan diangkat wali guru oleh Kyai Imam Besari. Setelah dirasa cukup, Bagus Burhan kembali ke Surakarta dan dididik langsung oleh neneknda R.T. Satronegoro.

Pada tanggal 12 Mei 1815 atau 12 Jumadilakhir 1742, setelah Bagus Burhan dikhitankan, kemudian diserahkan kepada Panembahan Buminta (ayah angkat Raden Ajeng Gombak) untuk berguru dan mencari ilmu dalam bidang :

JAYA KAWIJAYAN (kepandaian untuk menolak perbuatan jahat), kadigdayan (kekebalan), kagunan­ kanuragan (kecerdasan dan kesaktian). Jadi dalam hal ini pembentukan jiwa dan kepribadian Bagus Burhan mengalami tiga tingkatan :

 1. Pembentukan Jiwa Dasar
  Pembentukan cinta kasih dari Kyai Imam BesarI serta ditunjang oleh Ki Tanujaya, mengakibatkan Bagus Burhan berperasaan halus, tegas dan keras. Kyai Imam Besari adalah seorang rokhaniawan dan pendidik.
 1. Pembentukan Jiwa Sastra
  Pembentukan ini diberikan oleh neneknya sendiri R.T. Sastronegoro, seorang sastrawan yang berpengetahuan luas juga seorang pendidik. Sebagai seorang pendidik R.T. Sastronegoro terkenal dengan gubahannya “sasana sunu” dan “dasanama djarwa”.
 1. Pembentukan Rasa Harga Diri
  Didikan ini didapatkan dari Gusti Panembahan Buminta, sehingga Bagus Burhan mendapatkan pendidikan mental yang kuat, juga kekuatan batin terhadap gangguan jahat dari pihak luar. Karena pendidikan-pendidikan yang kuat dan ditambah dengan pengalaman-pengalaman semasa merantau ke Desa Ngadiluwih, Raga Jampi dan Tabanan Bali, Bagus Burhan menjadi dewasa jiwanya, siap menghadapi hidup di masyarakat luas dengan segala peristiwanya.

Pada tanggal 28 oktober atau hari Senin Pahing tanggal 8 Sura Tahun Alip 1747, dengan sengkalan “amuji suci panditaning ratu”. Bagus Burhan diangkat menjadi abdi dalem Carik Kadipaten Anom dengan sebutan Rangga Pujangga Anom atau lazim disebut Mas Rangga Pajanganom.

Berdasarkan etimologi / arti katanya ialah, Mas : gelar kebangsawanan untuk tingkat ke enam, Rangga : gelar untuk pangkat di bawah mantri atau di bawah Ngabehi, Pujangga Anom untuk memberi penghormatan, karena ia masih muda, tetapi sudah memiliki kepandaian setingkat dengan Pujangga/Pendeta. Dimasa kematangannya sebagai pujangga, Ronggowarsito dengan gamblang dan wijang mampu menuangkan suara jaman dalam serat-serat yang ditulisnya.

Pada tahun itu juga Bagus Burhan atau Mas Rangga Pujangga Anom yang berumur 20 tahun melaksanakan perkawinannya dengan Raden Ajeng Gombak di Buminatan. Tiga puluh lima hari setelah perkawinan, keduanya berkunjung ke Kediri bersama-sama dengan Ki Tanujaya, sambil minta diri untuk pergi ke Surabaya dan Bali dengan berguru kepada Kyai Tunggulwulung di Ngadiluwih, Kyai Ajar Wirakanta di Raga Jampi dan Kyai Ajar Sidalaku di Tabanan Bali.

Dari ketiga guru tersebut, Kyai Ajar Sidalaku lah yang banyak memberi kesan dan ujud ramalan serta kemukjijadan. Ia berhasil membawa catatan peringatan perjalanan serta kumpulan kropak-kropak dari Bali dan Kediri ke Surakarta.

Pada Tahun 1822 Masehi atau 1749 Jawa, Mas Rangga Pajanganom diangkat menjadi mantri carik dengan gelar Mas Ngabehi Sarataka, dengan sengkalan: terus dadi panditaning ratu. Ketika terjadi perang Diponegoro yaitu pada jaman Sri Paduka PB IV (1823 – 1830). Mas Ngabehi Sarataka diberi tugas untuk menjaga Desa Nusupan dan mendapatkan kemenangan. Pada tanggal 13 Juni 1839 M atau tanggal 23 Besar Tahun 1757 Jawa, Mas Ngabehi Sarataka diangkat menjadi abdi dalem panewu carik Kadipaten Anom dengan gelar Raden NNgabehi Ronggowarsita selanjutnya ia tinggal di pasar kliwon.

Arti nama Raden Ngabehi Ronggowarsito adalah, Raden : gelar untuk keturunan raja tingkat V atau piut wareng oleh karena itu pengangkatan Raden bagi beliau yang Merupakan keturunan ke sebelas merupakan anugerah yang telah disesuaikan dengan pangkatnya. Sedangkan Ronggowarsito, Warsito berarti ucap, petuah atau mencipta (Jawa: nganggit). Jadi Warsito dapat berarti pembicara, penilaian dalam bidang kepujanggan. Sejak itu ia terkenal sebagai ahli atau guru kesusas­teraan Jawa. Ia mempunyai murid para bangsawan, bahkan juga bangsa Belanda, misalnya : CF. Winter, Jonas Portier, Dowing, Jansen dan lain-lain. Ada satu peristiwa ketika Ronggowarsito ditanya sahabatnya Winter yang orang Belanda mengenai kapankah penjajahan Belanda akan berakhir? Ia menjawab, Belanda akan hengkang ketika ada “ori” (sejenis bambu) yang berbuah padi gaga dan ketika ada patih yang wuda (telanjang). Jika dinalar jelas ramalan itu tidak masuk akal, bahkan sangat tidak mungkin akan terjadi. Namun ramalan itu menjadi kenyataan. Ori yang dimaksud bukan bambu melainkan nama seorang Gubernur Jenderal Belanda yang bernama Ori, sedangkan kata gaga, merupakan simbol anagaka 11 pada hitungan Jawa. Maksudnya tatkala Surakarta di bawah pemerintahan Paku Buwono XI. Sedangkan misteri patih telanjang terpecahkan ketika patih tersebut naik tahta, yakni Patih Jayengnegoro, yang dalam penulisan Jawa tak perlu diberi pakaian alias wuda.

Boleh jadi pemikiran-pemikiran Ronggowarsito itu disebut nujum, namun terlepas dari semua itu, kekayaan idenya merupakan karya filsafat tingkat tinggi dan kedua bidang itu telah melebur satu sama lainnya, bisa jadi tulisan itu memiliki makna yang luas, seluas pemikiran penulisnya. Mungkin tak banyak karya sastra pujangga negeri ini yang begitu hebatnya sehingga banyak para pemimpin mengutipnya adalah serat kalatidha. Mereka banyak mengutip karena memiliki kepentingan tertentu. Dan bait ke tujuh dari 12 bait tembang sinom adalah yang paling sering dikutip. Ir. Soekarno mengucapkan kalimat yang sama pada saat meresmikan museum Radya Pustaka di Solo pada 11 November 1953. Ucapan ini ditujukan untuk kondisi Indonesia ketika itu. Gejolak dan perpecahan memang demikian hebat terasa saat itu, antara lain di Jawa Barat, Kalimantan dan Sulawesi.

Lebih dari empat dasawarsa kemudian Soeharto kembali mengutip karya sastra itu saat merasa kewibawaan kekuasaannya mulai dirongrong. Ketika itu Soeharto mendapat perlakuan yang sepanjang karir tak pernah dialami, yaitu didemo oleh ratusan mahasiswa.

Raden Ngabehi Ronggowarsito atau Bagus Burhan atau Mas Rangga Pujangga Anom atau Mas Ngabehi Sarataka diangkat men jadi Kliwon Kadipaten Anom dan sebagai pujangga kraton Surakarta Hadiningrat pada tanggal 14 september 1845 atau tanggal 12 Ruwah Tahun Jimawal 1773, yang ditandai dengan sengkalan “katon pandita sabdaning ratu”.

Pada tanggal 3 Februari 1 852 R. Ng. Ronggowarsito menikah lagi dengan R.M. P Jayengmrujaya. Pada tanggal 19 desember 1848, Raden Ayu Ronggowarsito meninggal dan dimakamkan di Palar kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Sedangkan R. Ng. Ronggowarsito sendiri wafat pada tanggal 24 Desember 1873 dalam usia 71 Tahun, dengan meninggalkan tiga orang istri : Putri R.M. Panji Jayeng­ Maijaya, Mas Ajeng Pujadewata, Mas Ajeng Maradewata. Sedang putra-putrinya adalah : R. Ajeng Sudinah, R. Ajeng Ranakusuma, R.M. Ranakusuma, R.M. Sembada, R.M. Sutamadan Rara Mumpuni.

Bung Karno begitu menghormati sosok Ronggowarsito, hingga beliau memutuskan untuk membangun makam yang indah bagi sang pujangga. Berdiri di atas areal tanah seluas 1.000 meter persegi, tepatnya di Desa Palar, Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Bangunan makam merupakan perpaduan arsitektur joglo dan Islam. Sampai sekarang bangunan di Palar tersebut masih terawat dengan baik merupakan makam keluarga dan banyak diziarahi masyarakat dari berbagai daerah.

Hasil karya beliau antara lain adalah : Babad Iteh, Babon Serat Pustaka Raja, Hidayat Jati, Mardawalagu, Parama Sastra, Purwakaning Serat Pawukon, Pustaka Raja, Rerepan Sekar Tengahan, Sejarah Pari Sawuli, Serat Iber-iber, Uran-uran Sekar Gambuh, Widya Pradana, Aji Darmo, Aji Darma-ajinirmala, Aji Pamasa, Budayana, Cakrawati, Cemporet, Darma Sarana dan Jaka Lodang.

Demikianlah sedikit riwayat R. Ng. Ronggowarsito, pujangga besar dari keraton Surakarta, seorang yang telah banyak berkarya dengan meninggalkan nama harum. Untuk selalu mengenangnya nama beliau juga di jadikan nama museum Jawa Tengah.

PENUTUP

Perjalanan hidup merupakan ketentuan yang diciptakan Tuhan. Sesudah mencipta tingkatan hidup itu Tuhan berkenan mencipta mahligai zat yang diatur dalam Baitullah menjadi tiga keadaan yang disebut ajaran wirid yang bersisi ajaran tiga dunia beserta isinya yaitu :

 1. Baitulmakmur, sebagai tempat yang serba menyenang­kan,
 2. Baitulharam, sebagai tempat yang bersih dari segala larangan Tuhan,
 3. Baitulmukadas, sebagai tempat untuk menyucikan diri.

Sedangkan yang diizinkan mengajarkan wirid hanyalah delapan orang, yaitu Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Panggung, Sunan Majaagung, Sunan Pancuran, Sunan Cirebon, Seh Maulana Ibrahim Jatiswara, dan Sunan Kajenar. Ajaran wirid itu merupakan ajaran ilmu kesempumaan. Ilmu itu diajarkan setelah Sunan Kalijaga tiada, beliau moksa menjadi Waliullah Gaib.

Ilham yang diterima Sultan Agung perihal berbagai kejadian orang mati, diberitahukan kepada kerabat Raja dan para ulama untuk dimusyawarahkan. Mereka yang diajak bermusyawarah ialah Panembahan Purubaya, Pangeran Juminah, Ratu Pekik (Surabaya), Panembahan Juru Kiting, Pangeran Kadilangu, Pangeran Kudus, Pangeran Tembayat, Pangeran Kajoran, Pangeran Wangga dan Penghulu Kategan.

Perbuatan manusia dan akibatnya akan terlihat sesudah kematian. Jika orang semasa hidupnya banyak berbuat jahat atau dosa, maka nanti setelah mati akan tersesat. Sebaliknya, jika orang selama hidupnya berbuat baik, sabar, sopan dan sejenisnya, maka nanti setelah mati akan mendapatkan kemuliaan dan kesempurnaan, serta rohnya akan bersatu dengan zat Tuhan. Orang yang mendapatkan kemuliaan itu tergolong orang yang kuat imannya.

Sunan Kalijaga berwasiat kepada anak cucunya bahwa ia tetap hidup abadi meskipun nanti musnah dari dunia. Hidup abadinya diperoleh karena ia memiliki ilmu kesempurnaan yang diberikan Tuhan kepadanya.

Sunan Ampel berpesan bahwa siapapun yang ingin memiliki keistimewaan seperti para Nabi, para WalI, dan para ulama terkenal, agar mau melakukan tapa brata, diantaranya ialah menahan nafsu jahat, menahan sahwat, mencegah berbicara kotor, berpuasa, mengurangi tidur, dan bersemadi.

Panembahan Purubaya menguraikan kewajiban guru dan murid sebagai jawaban pertanyaan Sultan Agung. Berdasarkan ilmu dan pengalaman yang diperolehnya, guru itu harus dapat dipercaya dan diteladani. Segala ilmu yang diberikan kepada muridnya harus benar paling tidak mendekati kebenaran, dan segala tingkah atau perbuatan guru harus baik sebab akan dicontoh oleh muridnya. Sebaliknya, murid harus selalu rajin dan taat. Ia harus ra in belajar, rajin berkarya, dan harus taat kepada nasehat gurunya. Itulah inti kewajiban guru dan murid yang diambilkan dari ajaran Sunan Kalijaga. Selanjutnya berhubungan dengan itu bahwa orang hidup di dunia harus selalu ingat kepada Tuhan dimanapun berada dan dalam keadaan bagaimanapun. Sebab jika lalai, orang akan mudah terpengaruh dan akan mudah melakukan perbuatan yang tidak terpuji, dan akhirnya akan menyesatkan dirinya sendiri.

Sultan Agung menanyakan perbedaan antara ngraga sukma dan berdoa. Ahmad Kategan menjawabnya bahwa keduanya hampir sama hanya tujuannya yang berbeda. Ngraga sukma tujuannya mengetahui hakekat Tuhan, sedang berdoa bertujuan memohon kemurahan Tuhan. Namun keduanya harus dilakukan dengan hati yang benar­ benar ikhlas, menyucikan diri, niatnya bulat dan mantap, segala sifat keduniawian harus dihilangkan jauh-jauh, dan yang diharapkan hanyalah petunjuk dan kemurahan Tuhan.

Berdasarkan ajaran para Wali, perjalanan hidup didunia dan di akhirat melalui tingkatan-tingakatan secara berturut­ turut seperti berikut :

 1. Sajaratulyakin, yaitu zat yang berada di alam gaib atau di alam akadiat.
 2. Nur Muhammad, yaitu cahaya hakiki berada di alam wadat, yang memberi sifat zat itu.
 3. Miratulhayati, yaitu rasa hakiki di dalam hati, berada di alam akadiat.
 4. Ruh Ilapi, yaitu ruh suci berasal dari Nur Muhammad, berada di alam arwah.
 5. Kandil, yaitu angan-angan hakiki, berada di alam misal.
 6. Darah, yaitu budi hakiki, berada di alam aj
 7. Kijab, yaitu keadaan makhluk hidup di dunia merupakan tirai yang amat besar.

Aapabila semakin mendekatkan diri kepada Tuhan maka apa yang diinginkan dapat terkabul. Selanjutnya Sultan Agung berpesan pada yang hadir, bahwa mereka dianjurkan agar mengajarkan ilmu kesempurnaan yang dimilikinya kepada para Adipati dan pembesar kerajaan bersumberkan ajaran Al Quran, Hadis, Ijmak, dan Kiyas.

—@@@—

%d bloggers like this: