alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Tag Archives: Kawruh

SERAT CANDRARINI


Karipta dening pujangga ing Surakarta R.Ng. RANGGAWARSITA “””PUPUH I””” S  I  N  O  M  Kang hagnya gita Srinata / ing Surakarta nagari / Paku Buwana ping sanga / mangun wasitaning estri / ingkang cinitreng ari / Respati tanggal ping pitu / Jumadil akir wulan / kang nêmbe sangkaleng warsi / miyarsakna trusing kang sabda Narendra. …

Continue reading

SULUK BURUNG


Lambang susuluk Burung punika kajarwanan dhumateng abdi-dalem pun Ngabehi Awikarama, Sekar Pucung : 10 pada. Kuneng gambuh, binuka kang sekar pucung, de lambang titiga, platuk gemak kutut nenggih, apadudon arebat lepas ing tekad. Ulun matur ambuka lambang puniku, kang paksi titiga, amedhar ingkang linempit, mugi-mugi antuka musahab ing tyas. Tegesipun kang paksi kutut kang manggung, …

Continue reading

SERAT GANDAKUSUMA Pupuh XXXII – XXXIV


PUPUH XXXII === D U R M A === 1. //o// Kalbun prapta lajêng nubruk sêgsana(-1)/ Radyan datan gumingsir/ Kalbun jêngira(-1)/ mêksa krura manguntal/ kinêreg den kabruk swiwi/ kinêmah-kêmah/ Radyan rumaos sakit// Kalbun segera datang dan menerjang Raden Senabrata. Namun, Raden Senabrata sama sekali tak bergeser dari tempatnya. Kalbun bermaksud untuk segera menelan mangsanya. Dengan …

Continue reading