alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Tag Archives: Macapat

SULUK JOHAR MUKIN


PUPUH DHANDHANGGULA  Lumaksana sekar gula milir, kitab Johar Mukin kang kinondha, jinarwakaken maknane, lapale kang rinacut, sinalinan ing tembung Jawi, sinawung ing sarkara, mrih dhanganing tembung, tan kabekten sarya ila, kang cinatur pitung langit pitung bumi, kang munggeng jro manusa. Miwah pitung dina pitung bengi, pan kariyin pan langit kaswargan, jumanten nenggih lintange, jumungah dinanipun, …

Continue reading

SERAT SULUK NGABDULSALAM (Pupuh XVI – XXII)


PUPUH XVI K I N A N T H I 1. Radèn Surenggana matur/ tegesé kendhang kekalih/ kang lungguh ing kendhang ladrang/ yèn gendhing kendhangé siji/ déné mawi béda-béda/ mèsem ngandika sang yogi// Raden Surenggana bertanya/ artinya kendang kedua/ yang terdapat pada kendang ladrang/ jika gamelan kendangnya satu/ padahal beda-beda/ sang guru tersenyum sambil berkata// …

Continue reading

SERAT SULUK NGABDULSALAM (Pupuh VIII – XV)


PUPUH VIII P O C U N G 1. Radèn kasrah kalangkung padhang tyasipun/ wonten malih prapta/ kang kekutha Ngatas Angin/ ajejuluk Rahadyan Purwagupita// Raden berserah lebih terang hatinya/ lalu ada lagi yang datang/ yang tinggal di kota Atas Angin/ bernama Raden Purwagupita// 2. Langkung wignya rahadyan warnanya bagus/ putus ing sasmita/ titi tatag tanggon …

Continue reading