alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Tag Archives: Pranata

SERAT SULUK GAIB


Kiriman saking : Mas Tomy Arjunanto Suluk Ga’ib punika piwucal peparingipun Eyang Kangjeng Susuhunan Kalijaga, punika mboten dipun tembangaken, namung dipun waos lan dipun raos. S I N O M Iki kang dadi lelarangan, kalimah tan kambah singgih, den ira kang sampun awas, panggolah ngelmu sejati, nugrahaning Hyang Widdi, kang wus wikan rahea iku, pan …

Continue reading

SEJARAH TAPEL ADAM pupuh 46-55 tamat


۩۩۩ Pupuh 46 ۩۩۩ ASMARADANA (www.alangalangkumitir.wordpress.com) Sangkala suka tan sipi, wus den ideni kang eyang, nanging sajroning galihe, sanadyan Sang Hyang Kesawa, kalamun maksih ana, kang ngungkuli sektinipun, tan arsa yen guronana. Sigra denira ngabekti, ngaras padane kang eyang, wus mundur saking ngrasane, lajeng mesat mring ngawiyat, mring nguntara samudra, katon tejane sumunu, yayah sundhula …

Continue reading

SEJARAH TAPEL ADAM pupuh 38-45


 ۩۩۩ Pupuh 38 ۩۩۩ DHANDHANGGULA (www.alangalangkumitir.wordpress.com) Duk miyarsa gya sujud saryajrit, ratuning mina [319] lara karuna, melas asih sesambate, dhuh lae Gustiningsun, kang satuhu pangeran mami, ingkang murba misesa, ing jagad sawegung, ingkang mboten kasamaran, ing saobah osik ing sagung dumadi, Gusti mugi tulusna. Haparing sih ing dasih kaswasih, ruwatipun cintraka kawula, mulyawa kadya waune, …

Continue reading