Tag Archives: Serat

SERAT SULUK SAMSU TABARIT


Salah satunggaling Serat Suluk
Asli saking suwargi K.R.T. Sasranagara
Andedagan ing Pajimatan Imagiri (1939)

PUPUH
G A M B U H

 1. Lah iki kojahingsung :  wonten caritaning wali kutub, saking Jawi nama Seh Samsu Tabarit, langkung wanter tekadipun, tur karamat kinaot.
 2. Myang wananira bagus, dedeg pideksa rada arangkung, alelana mring Arab mindha raryalit, sami lan umur tri taun, sarwi wewuda kemawon.
 3. Ing praptanira nuju, ari Jumngah pepak para kaum, myang ulama lebe modin merbot ketib, pepak para saleh jamhur, neng masjidilkaram kono.
 4. Myang Pandhita gung-agung, miwah mulana amir aji Rum, dereng kondur saking dennya minggah haji, ing ari Jumungah kumpul, raryalit prapta dumrojog.
 5. Tanpa larapan uluk, salame : Asalamu alekum, ya tuwanku mulana Rum amir aji, lan para Jumngah sadarum, nulya anjawab gumuroh.
 6. Ya ngalekum salamu, he raryalit lungguha sireku, lajeng lenggah ing ngarsane amir aji, ngandika amir aji Rum : he para Jumngah sapa wroh.
 7. Rare kang darbe sunu?  Para Jumngah sadaya umatur :  dhuh pukulun datan wonten kang udani, sudarmeng rare puniku, ing Arab ngriki tan tumon.
 8. Inggih prayoganipun, tuwan dangu pribadi puniku, asalipun pun rare saking ing pundi, ngandika amir aji Rum :  heh thole ingsun tetakon.
 9. Inggih ngendi pinangkamu, dene tanpa larapan praptamu!, rare matur : ya tuwanku amir aji, dereng purun jarwa ulun, purwane ing praptaningong.
 10. Amba tannya rumuhun, lawan para Jumngah sadarum, angandika mulana Rum amir aji : ya thole apa karepmu, necik takona maringong.
 11. Apa kang adi luhung, apadene masalahing ilmu, ingkang ekak miwah ingkang gaib-gaib, raryalit alon umatur : gampil yen tuwan wus sagoh.
 12. Dene panyan ulun : gaibing Allah lan malihipun, gaibing Muhamad punika kang pundi? Mesem ngandika amir Rum : “Heh bajang yen sira tan wroh.
 13. Gaibing Allah iku, pan  Muhamad de Muhamad iku, ing gaibe pan iya Allah sayekti : iku yen sirarsa weruh. Rare gumujeng turnyalon.
 14. Ya tuwan mulana Rum, lawan para Jumngah sadarum, pan jawabe Muhamad gaibing Widi. Kaaken punapa iku, Muhamad dening Hyang Manon?
 15. Punapa dene lamun, Allah ingaran gaibing rasil, Allah kaaken punapa denin Nabi? Heh thole ingsun tan ngrungu, kaya ujarmu mangkono.
 16. Mara jarwaa gupuh, teka ngendi pinangkanireku? Rare matur : Ya tuwan mulana aji, dereng purun jarwa ulun, malih amba atetakon.
 17. Ing tuwan sang amir Rum, miwah para Jumngah sadarum, salat Jumngah kang tuwan sembah punapi, tuwin salat limang wektu? Ulun arsa wruh kang yektos.
 18. Ngandika mulana Rum, saha para saleh para jamhur : Iya thole sun salat Jumngah iki, tuwin salat limang wektu, tan liyan nembah Hyang Manon.
 19. Lamun nora kadyeku, nora apsah sembah pujinipun : wus muktamat kang muni ing dalil kadis. Raryalit iku duk ngrungu, ngguguk wentise den entrog.
 20. Sun sidhep tan kadyeku, ya tuwanku mulana adi Rum, ing asale sembah tuwan saking pundi, dhateng pundi purugipun, pundi enggene Hyang Manon?.
 21. Panembah tuwan ngawur, siya-siya tan wrin genahipun : ing asale sembah tuwan saking pundi, dhateng pundi purugipun, pundi enggene Hyang Manon?.
 22. Dheleg amir aji Rum, para Jumngah kabeh ting palinguk, dnnya kaluhuran sabda lan raryalit. Dangu-dangu mojar sang Rum : Ya thole ingsun tan weroh.
 23. Ing enggone Hyang Agung, lan paraning sembah ingsun tan weruh, miwah witing sembah ingsun tan udani. Mangka rare iku muwus : Ya tuwanku Rum sang katong.
 24. Myang para saleh jamhur, pangucape kadya rare timur, anggurayang tan ana ingkang umirib, anembah muji Hyang agung, tuwan jarwakna maringong.
 25. Kaaken apa iku, Allah dening paduka amir Rum? Angandika mulana Rum amir aji. Ya kunthing marma sun sebut, sun mulya-mulya Hyang Manon.
 26. Dene agawe ingsun, lan agawe manungsa sadarum, andadekaken bale ngaras bumi-langit, miwah ing saisinipun, dinadekken ing Hyang Manon.
 27. Myang swarga narakeku, awal-akir lahir-batinipun, nora liyan kabeh titahing Hyang Widi, raryalit asru anguguk : Ah genah apa sang katong!!
 28. Pangucapira iku, tuwin para saleh para jamhur, pamuwuse tan ana ingkang premati, moreg mung pijer katungkul, padha dhikir lenggak-lenggok.
 29. Pijer sujud arukuk. Wus marem ing sembah pujinipun : tangeh lamun prataa ingkang ginaib : pangrasane wus pinunjul, tan ana graiteng batos.
 30. Heh mulana aji Rum, miwah para jumngah sadarum, rare alit kewala pasthi udani, kang kaya ujarmu iku, yen kabeh titah Hyang Manon.
 31. Nanging sireku ngawur, angarani tan wruh paranipun, Amir matur : Ya tuwanku rare alit, paduka jarwa rumuhun, asal tuwan kang sayektos.
 32. Angandika Seh Samsu Tabarit :  Heh mulana aji Rum saking embuh saking tambuh prapta mami, kabeh kadadean during, kang dadi dhihin pan ingong.
 33. Ingkang gaibulguyub, during dadi ya Allah ya Rasul, during dadi, ingsun kang dadi rumuyin : kang luwih mulya pan ingsun saking sakehing dumados.
 34. Mangkana mulana Rum, lawan para Jumngah sadarum, samya sujud ing sukune Seh raryalit, pan bias muwus, kaya ujarmu mangkono.
 35. Panjawabmu Hyang Agung, sira arani gaibing Rasul, Rasul sira arani gaibing Widi, raryalit pan bias muwus, kaya ujarmu mangkono.
 36. Lan sembahyangireku, kang sira sembah-sembah Hyang Agung, yen mangkono sira kabeh padha kapir, during Islam kang satuhu, dene tekadmu mangkono.
 37. Makaming Allah iku, lawan kaya ngapa wujudipun, lawan kaya ngapa rupaning Hyang Widi, sira apa wus kepangguh, apa lanang apa wadon?.
 38.  Mojar amir aji Rum, miwah para Jumngah sadarum : Lah seh timur kawula datan udani, ing sual tuwan puniku. Raryalit malih miraos.
 39. Yen mangkonoa heh Rum, aja nembah ing Allah sureku, tan sampurna mundhak sira kupur-kapir. Andheku amir aji Rum, pan sarwi aris turnyalon.
 40. Ya tuwanku seh timur, inggih sinten paduka puniku? Angandika sarta rupa kaki-kaki, lenggah ing kursi mas murub, neng ngarsane Rum sang katong.
 41. Kursi kramat iku, sami gawok kang miyat sadarum, panganggone sadaya pan sami langking. Pamuwuse mring amir Rum : Heh amir, yen sirarsa wruh :
 42. Sajatine ya ingsun, ingkang awal kang akir ya ingsun, miwah ingkang inum-inuman ya mami, kang tandhak-tandhakan ingsun, edan-edanan ya ingong.
 43. Kang tambuh-tambuh ingsun, ingkang gaib kang guyub ya ingsun, iya ingsun ingkang lahir ingkang batin, kang nembah sinembah ingsun, kang muji pinuji ingong.
 44. Ingkang nikmat ya ingsun, ingkang aweh nikmat nikmat iya ingsun, ingkang rasa kang rumasa iya mami, kang ngrasani iya ingsun, kang sinasan iya ingong.
 45. Ingkang wedi pan ingsun, ingkang wani sayekti ya ingsun, ingkang wadi madi mani iya mami, ingkang manikem ya ingsun, kang dadi awak pan ingong.
 46. Kang nom kang tuwa ingsun, ingkang lanang kang wadon ya ingsun, iya ingsun ingkang sugih ingkang miskin, ingkang ratu ya ingsun, kang wadya bala  ya ingong.
 47. Ingkang akeh ya ingsun, ingkang sathithik iya ingsun, ingkang loro ingkang siji iya mami, ingkang lumaku ya ingsun, ingkang madheg iya ingong.
 48. Ingkang  gumuruh ingsun, ingkang meneng sayekti ya ingsun, tengah wuri ngarsa pinggir iya mami, kanan keri iya mami, kang lor wetan kidul  kulon.
 49. Nora liyan iya ingsun, kang loh kalam nukat gaib ingsun, kang dat sipat asma apngal iya mami, kang wujud ngelmu nur suhud sejatine iya iya ingong.
 50. Kang bumi geni banyu, miwah angina pan iya ingsun, ingkang sabar ingkang keras iya mami, ingkang alim iya ingsun, ingkang kereng iya ingong.
 51. Ingkang dhihin ya ingsun, ingkang kari tan liyan ya ingsun, kang sarengat kang tarekat iya mami, hakikat makripat ingsun, kang iman tokid ya ingong.
 52. Inking allah ya ingsun, ingkang Muhamad pan iya ingsun, kang gaibing Muhamad pan iya mami, gaibing Allah ya ingsun, kang gedhe cilik ya ingong.
 53. Ingkang anak ya ingsun, kang nganakken apan iya ingsun, kang kekadang ingkang lola iya mami, ya ingsun kang kalek-makluk, kanga lip lam lam he ingong.
 54. Kang mim kang ehe ingsun, kang min-akir kang dal iya ingsun, ingkang donya kang akerat iya mami, kang swarga-naraka ingsun, ya ingsun kang jaba jero.
 55. Heh mulana amir Rum, miwah para Jumngah sadarum, ingsun pemut ywa pepeka ing aurip, mokal yen sira tan weruh, lamun atemahan layon.
 56. Ingkono nggon pakewuh, ewuhe wong akeh salang surup, ngelmu sarak den arani anguwisi, malah panasaran agung, yen tan darbe ngelmu jatos.
 57. Aja pijer kumlungkung, iku dadi dedalane kumrung, pengung-bingung embuh-embuh kang den rukti, kitabe keh ngundhung-undhung, kodheng brahala den gendhong.
 58. Kandhangan wong kadhadhung, ing drubiksa den ajak kedlarung, mring peperengan, peri den sengguh apsari, sarwi siniweng dhedhubruk, jinaga dening gandarwa.
 59. Pangrasane sarwa gung, tan uninga yen tibeng bekung-kung ; kang mangkono tanggung-tanggung dadi jalmi, pan anggur dadia asu, patine tanpa keraos.
 60. Gampang pratikelipun, sirnane aris datanpa tuitur. Dadi jalma yen tan wruh tanajul tarki, nora wurung katalikung, heh eling-eling Rum katong!!!
 61. Yata ri sang amir Rum, lawan para Jumngah sadarum, dupi muarsa sabdanya ri sang siniwi, samya nembah ngraup suku, sarwi ngrerepa turnyalon.
 62. Ya tuwanku seh sepuh, muglangsala supangat pukulun, lan peparab tuwan kularsa udani. Ngandika ri sang she pikun : Heh mulana Rum kationg.
 63. Lan Jumungah sedarum, ora ta sira wruha maring sun, ariningsun iya Seh Samsu Tabarit !!!, sawusnya ngandika uluk, salam dyan musna saking nggon.
 64. Gaib sakursinipun, nulya sinauran salamipun, pan gumuruh sarya andongong pra sami, getun-getun pungun-pungun, jota-joto ting palenggong.
 65. Anganggo-onggo sagung, gung alit kabeh pating palinguk, ngungak-ungak mangu pangungune dening, praptane lan kesahipun, pan ora ana ingkang roh.
 66. Kang kari samya wuyung, angken wewayang wijangganipun, lir kekeyan angajengi poyang-paying, kayungyun sanget kalayu, yen kagrayang tan kegayoh.
 67. Ing kayuwananipun, kaya-kaya kaleyanging wahyu, weh wiyadi yayah maniyup yang-yanging, kekayangan mrih rahayu, ayun ngupadeng Hyang Manon.
 68. Dadya samya yeg guyub, sadaya nedya puruiteku, ngelmu ingkang nyampurnakaken ngaurip, ana ngetan ngalor ngidul, saweneh ana mangulon.
 69. Titi caritanipun, wali mulya ; poma-poma sagung, anak putu rasakna lepiyan iki, sengga den kongsi sumurup, mring tekad ingkang mangkono.
 70. Nanging aja ngawur, nggugurua mumpung meksih idhup : yen den ancap ing tulis bae tan keni : lamun during anggeguru, nggurayang nora gumecos.
 71. Nadyan ahli tasawup, ahli usul miwah ahli suluk, lamun nora ahli puruita ngungkih, yekti temah sasar-susur, wantere angas kemawon.
 72. Jer iki antepipun, pangrakite perabot pangracut, apan nora kalebu sajroning tulis, among cumanthel ing guru, sabab larangan geng kaot.

 Tamat.

SERAT PARTADEWA Pupuh XIII – XXVI


~ PUPUH XIII ~
S  I  N  O  M 

 1. Antara mèh bangun rina/ munya dhêdhêt Erawati/ sato wana sêsauran/ umung swaraning kang pêksi/ katon pucaking wukir/ soroting surya manêmpuh/ rêsmining kang pradapa/ wênèh wungu pita wilis/ anrang baya mring sang pinarjayèng rimang//
 2. Rumrang gandaning puspita/ dahat sinrang dening angin/ têbah [80]tumanduk mring sang dyah/ wimbuh gambuh amranani/ manyura munya dumling/ nyangungkung pindha manguwuh-/ ira Sang Bayuputra/ trênyuh tyas Arimba ari)/ kasangsaya kontab naratab tab-taban//
 3. Datan kêna sinayutan/ tyasira Dèwi Arimbi/ mijil saking pamêlêngan/ mêsat saking ing wiyati/ wus wignyaning rasêksi/ kang samya trahing aluhur/ bisa ngambah dirgantara/ tanpa lar pang kadya pêksi/ kang sinêdya tumamèng praja Mandura//
 4. Tan kêna yèn kinirowa/ tikêle ngambah wiyati/ tuwin linakonan dharat/ gêlis angambah wiyati/ gantya ingkang kawarni/ ing Mandura SangAprabu/ Mahraja Baladewa/ iya Basudewa aji/ apêparab Sri KusumaWalikita//
 5. Mahendra putra surèng rat/ Kakrasana Narapati/ ajêjuluk Jaladara/ ratu titising dewa di/ nênggih Sang Hyang Basuki/ pan jawata nayaka gung/ kacrita gêng wiyoga/ wit murcane ingkang rayi/ Sri Bathara Danardana ing Dwaraka//
 6. Sadalu anungku puja/ nèng pamêlêngan sêmadi/ antuk sasmitaning dewa/ têrang tyase sribupati/ byar rina surya kèksi/ luwaran gyannya manêkung/ têdhak mring langên tirta/ ujwala rêsmi sarwa sri/ sawusira sang nata umanjing pura//
 7. Ing sawusira busana/ alênggah srinarapati/ satata lawan kang garwa/ Kusumayu Erawati/ atab kênya ing puri/ kunêng gantya kang winuwus/ Arimbi sang kusuma/ kang anjok saking wiyati/ kang jinujug wurining daturêtnendra//
 8. Tan taha tu-[81]mamèng pura/ angrangu pipining kori/ prameswarindra tumingal/ tan samar umyat sang dèwi/ matur mring sribupati/ dhuh pukulun sang aprabu/ punika ri paduka/ Arimbi ing Pringgodani/ pramèswari tumêdhak tundhuk sang rêtna//
 9. Kang rayi nulya cinandhak/ sukèng tyas Dyah Erawati/ dangu-dangu kawistara/ yèn kang rayi marbês mili/ cuwèng tyas sang rêtna ngling/ paran yayi kang dadya gyuh/ alon binakta minggah/ ya ta Kusuma Arimbi/ ambruk lunggwèng pangkoning raka sang nata//
 10. Alara dènnya karuna/ sêsambate amlas asih/ kadruya srinaranata/sungkawane raja putri/ ya ta srinarapati/ anglêlipur mring sangamongkung/ ngrih-arih ing wacana/ mênênga aywa anangis/ yèn kadurus ing sungkawa tanpa karya//
 11. Bok ngantên sira pajara/ paran darunaning tangis/ umatur rêtna juwita/miwiti prapta mungkasi/ sirnaning Pandhawa ji/ wong sapraja lirtinulung/ dhahat pan karya eram/ ngandika srinarapati/ satêmêne yayi apan padha-padha//
 12. Sira kaelangan garwa/ layak akarya tyas atis/ dhuh bok ngantên mung sapira/ gunge susah ingkang ati/ kadangira yayi aji/ sirnane lawan arimu/ Sri Rara Bratajaya/ buh praptane rara pati/ sapiraa yayi rasaning tyasingwang//
 13. Nanging ana dayaning tyas/ kang ngadhêm-adhêmi ati/ adat yèn lunga barêngan/ lawas gêlis pasthi mulih/ ipemu yayi aji/ lir wangke kentar ing ranu/ iku samangsa-mangsa/ timbule pas-[82]thi barêngi/ wus adate bok ngantên ping pira-pira//
 14. Marma ywa kadora susah/ mêngko sun kang angulati/ ing sirnane garwanira/ pisah dènjênak atunggu puri/ ana kinarya pilis/ gêguyon kang kakangamu/ lêlungsèn angantia/ ing purnane padha nis/ srinarendra angandika mring kang garwa//
 15. Yayi Erawati sira/ dèn bisa ngaling-alingi/ sun arsa atinggal praja/ bok wadya tanya mring mami/ sun warahên lagya gring/ lawan tan sinawang wagu/ ywa karya sadayèng tyas/ sigra sang nata umanjing/ pamêlêngan asêmadi karsanira//
 16. Angêningakên ing driya/ panca waranya kawingkis/ sirna kang rasa pangrasa/ yèn Baladewa sang aji/ agampang dènnya murih/ kumpuling rêncana catur/ binuwang tan kêmrosak/ ya ta wau sribupati/ wus amuwus sirna saking pamêlêngan//
 17. Tan winarna lampahira/ sakêdhap pan sampun prapti/ ing wanci surya manglayang/ pan eyube sribupati/ jujug sajroning puri/ ing gyan pramèswari sêpuh/ garwa Narendra Krêsna/ kang ngadhaton Dwarawati/ sang rêtnayu Jêmbawati kang panêngran//
 18. Sang kusuma duk umiyat/ ing rawuhe sribupati/ gurawalan praptanêmbah/ parama radèn timbali/ Sêtyaboma Rukmini/ agupuh wus samya rawuh/ kalih sungkêmi pada/ sang rêtna karuna ririh/ luhira nêlêsi pangkoning raka//
 19. Sambate amêlas arsa/ adhuh kakang narapati/ mring pundi rayi paduka/ puwara aninggal dasih/ susulna awak [83] mami/ yèn têksih kêng aji njujug/ lamun rayi paduka/ bok wus tan kêna inganti/ gya ngêlalu kawula malbèng pancaka//
 20. Akathah sêsambatira/ sang dyah pramèswari kalih/ ya ta nata Baladewa/ angrês tyas miyarsa tangis/ surya bang maratani/ kumêmbêng netra kêbakluh/ jangga srêt gung manênggak/ datan bisa angangsuli/ panabdane sang rêtna mung têbah jaja//
 21. Jêmbawati wlas tumingal/ mring sambate ari kalih/ dadya lon ingkang wacana/ dhuh ariku wong rêspati/ tan beda sira yayi/ wulanguning tyas lan ingsun/ de padha among putra/ kabèh pan durung akrami/ mangka noradrêman tinunggu ing wayah//
 22. Balik mungguha pawaka/ kang lagyarda hruning hagni/ kang mangka sirêping panas/ ing rawuhe sribupati/ prasasat maosa di/ tirtamaya gungtumanduk/ yayi mring jiwanira/ ilang prabawaning kang gêni/ yènmungguha bantala kataman surya//
 23. Karya kang bumi bêlah/ prabawaning Sang Hyang Rawi/ mangka nulikawênangan/ ing rawuhe sribupati/ prasasat kang tirtaning/ bun raturatuning bun/ lumaku kapêtêngan/ jêng sinuhun angobori/ wong lumakulunyu srana lêlantran//
 24. Balik yayi payo padha/ nyawang karsaning sang aji/ paran ta ing karsanira/ dèn mituhu ywa gumingsir/ iku yayi kang pêsthi/ patut tinakon wong têlu/ tanpa karya karuna/ mung mundhak abêbingungi/ pakolihe gugah tyas kang gung rêncana//
 25. Inguni jêng srinare-[84]ndra/ kang lagya migêning dasih/ wanti-wanti ingpamulang/ mring sira kalawan mami/ dènsabar barang budi/ lantêguh sabarang wuwus/ panyimparing kagetan/ pikukuhing wong dumadi/ ing samêngko wong têlu barêng anyandhang//
 26. Marma yayi dèn narima/ mring hyang kang misesa kami/ sêranane ing panrima/ saranta lan na ya manis/ barang wêtuning budi/ kudu sarèh ing panêguh/ kang mêlêng ing pamawas/ iku margining patitis/ ywa sinêngguh ingsun mêmulang ing sira//
 27. Rèhning wong ginawe tuwa/ sapakoleh mituturi/ nahan Prabu Baladewa/angandika mring kang rayi/ Kusuma Jêmbawati/ timbalan sutaningsun/ ing prabu kadipatyan/ ana dayaning kang ati/ watarèngsun pantês yèn padha linakyan//
 28. Sang rêtna wus mijil sigra/ pawongan kang animbali/ mring putra Rahadèn Samba/ kang liningan wus lumaris/ kang kawarna ing margi/ duta wus panggih sang bagus/ wusnya matur ing karya/ gya kêrit tumamèng puri/ dyan ngabêkti ing uwa srinaranata//
 29. Ngandika Narpati Bala-/ dewa mring sang narpasiwi/ kulupangkatku sing praja/ karkatingsun mung angungsi/ ngupaya trangingati/ nèng wisma kataman bingung/ katêkan bibekira/ yayi Dèwi Pringgodani/ ambruk pangkon panangise tanpa kira//
 30. 30.     Mêngko ngungsi mring Mandura/ buh sor ungguling tangis/ umatur sangrajaputra/ mring uwa srinarapati/ pukulun jêng wa aji/ paran darunaning muwun/ bibi Arimbi sang dyah/ angandika sribupati/ lir dêdongènging purwa madya wasana// [85]
 31. Andikane srinarendra/ lir usadaning akingkin/ mring sang rêtna katri samya/ pamuwuse anêlahi/ ngandika sribupati/ saiki ing karsaningsun/ bok ratu katri padha/ sun gawarsa angulati/ usadaning tyas wong kataman cintaka//
 32. Parandene anèng praja/ ya anggung ngandhut wiyati/ anguran sun gawalunga/ tan nganggo suka prihatin/ sumambung Dyah Rukmini/ gumujênganyablèk jêngku/ luhung yèn makatêna/ aprasasat wus ngêmasi/pintên bêngi ing têmbe manggih raharja//
 33. Ngandika Sang Baladewa/ sira kulup dènabêcik/ tutupmu mring prapunggawa/ aja nganti akarya tis/ ngandika sribupati/ dènage yayi katêlu/ manjinga garbaning wang/ sigra buka sribupati/ pranajane ngalela katon gapura//
 34. Maneka warna rêtnendah/ awan sang rêtna umanjing/ kawangwang rêsmining pura/ katiga sênêng ing galih/ wus mentar sribupati/ anggêgananyamut-nyamut/ lir taruka pawanan/ saparan katubing angin/ ya ta kunêng gantya ingkang kawuwusa//
 35. Satriya Partatênaya/ kang linggar saking jro puri/ purendra Cintakapura/ kacarita pitung ratri/ dènnya ngambah wana dri/ murang margamunggah gunung/ lawan tri kawanira/ yèn lêrêm nèng jurang trêbis/ salin gambuh mari têmbange lêgondhang//

~ PUPUH XIV ~
G  A  M  B  U  H 

 1. Yèn rina anrang gunung/ lamun sayah lêrêm ing garumbul/ datan ajrih bêbayane ing wana dri/ kèh swara pating galêbrug/ singa barong tinggêlarong//
 2. Ya ta rahadyan sunu/ aningali rêsmining kang gunung/ tan patya gêngmiwah datan pati inggil/ [86] mung ujwalane ngênguwung/ ruyu-ruyuneingkang ron//
 3. Sumbaga raning gunung/ ana dhukuhe banjar anglangut/ tinon saking dohkaton wiwaranya sri/ tumrun akêkayon têpung/ tumpang pangngrêmbuyung kang ron//
 4. Sawetaning dhêdhukuh/ ana pasar swarane wong umung/ padolanemawarna saengga nagri/ kali mili mubêng têpung/ tirta mili tinonnyarong//
 5. Satêngêning dhêdhukuh/ pasawahan arata kadulu/ ana ingkangmrêkatak miwah mlêndhuti/ kalis ama lêmu-lêmu/ tinon lir jaladangayom//
 6. Ing ngarsa kang wana gung/ kêkayone akèh manggis dhuku/ jambu jirakpêlêm pakèl myang kuwèni/ pijêtan durywan kapundhung/ rambutan lan gowok dhompyong//
 7. Tan ana kang buron gung/ naming kidang kancil lan tarwèlu/ sakèh buron ama tan wani ngênggoni/ tikus luwak rase wêrgul/ padha manggon kangdoh-adoh//
 8. Yèn manuk mung drêkuku/ cocak kuthilang parênjak dêruk/ johan kathiksikatan putêr barênggi/ suwung walang ulêr sêmut/ mung kèndhêla lan kinjêng dom//
 9. Rêrênggyan jroning wangun/ kêkêmbangan kang samya ganda rum/ warna-warna ana bang kuning myang putih/ nèng jêmbangan gêdhah wungu/ sinêling traping pandokok//
 10. Dene pinangkanipun/ pisungsunge satriya gung-agung/ kang padha sihmrih puruhita sang yogi/ balumbang binata têpung/ mili swaranegêmrojog//
 11. Wadêr mas kang dèningu/ turut pinggir amangani lumut/ [87] ana umbulmancur muncar malbèng puri/ wisma lit piranti lamun/ sang wikusiram nèng kono//
 12. Tan kasêbut ing gunung/ mung dhukuhe pratapan ranipun/ Yêksaratapasebutan wong ngarani/ jêjulukira sang wiku/ Jayawilapa kinaot//
 13. Tan pêgat amanêkung/ tranging paningal wacana tuhu/ saking deningsinihan ing jawata di/ nèng ana rêsmining wangun/ wuwusên sang andon lamong//
 14. Tan sinêdya kalamun/ umarêka marang sang awiku/ kadi sakingkarsaning dewa linuwih/ apa sabdaning sang wiku/ lampahe sang prawira nom//
 15. Kadya wong mêndêm gadhung/ galuyuran tan ngambah dêlanggung/ dhasar sami tan dhahar tanapi guling/ saking sêdyane anglampus/ angupaya tan antuk don//
 16. Ya ta wau sang wiku/  mijil ing wisma marani gupuh/ ya ta wauKusuma Jahnawisiwi/ duk tumingal ing sang wiku/ lumayu nungkêmigupoh//
 17. Ing padanya sang wiku/ nulya binekta tumamèng dhukuh/ ingkangana ing wisma Endhang Palupi/ ibunira sang aprabu/ ingrancang Mas Gambiranom//
 18. Kagyat ing praptanipun/ ingkang rama anganthi Bimanyu/ dyan rinangkul radyan tansah dèntangisi/ Bimanyu manêmbah sampun/ sumungkêm padaibu nom//
 19. Pamuwune sang bagus/ de warna kathah empêring ibu/ rada widhung Kusuma Dèwi Palupi/ bawane kusumèng gunung/ cahyane padha mancorong//
 20. Sakêdhap Sang Bimanyu/ winasta-[88]nan kang putra Sang Prabu/ Gambiranom dêdêg pangadêge sami/ kulit angron pisang pupus/ solah tandang bawa kaot//
 21. Tandang tindaking suku/ solah asta twin obahing lambung/ bawawijiling sabda sora myang ririh/ ganggas bêrgas Sang Aprabu/ Bimanyu luruh pasêmon//
 22. Wusing purna pamuwus/ Dyah Palupi pangandikanya rum/ KakangSemar saanakira dènanglês/ ngasoa marang ing pungkur/ bok ana bukti ing pawon//
 23. Sigra-sigra wong têlu/ mring padhangan sumaji kang sêkul/ têlung bodhag jangan bobor rong kuwali/ kuluban nêm panjang munjung/ salayah sambêle lêthok//
 24. Linadèn cantrik pitu/ kontrang kantring prandene krêp kantu/ sayah muluk jaluk dulang turon miring/ gulu anggung tinalusur/ balêdhèh wadhuk ing oyog//
 25. Panakawan tri tuwuk/ kamlakarên tan bisa lumaku/ arsa marang kali ginendhong mring cantrik/ prentah adang godhog jagung/ nyambêl kukus kêlan kelor//
 26. Winuwus Partasunu/ anèng Yêksarata tigang dalu/ esuk sore suka myatlangêning wukir/ nèng botrawi siram kungkum/ mêntas myat puspitèngkêbon//
 27. Tumingal sêkar gadhung/ agrêronce manduk gandanya rum/ gungwinawang katon mêlok yayah bibi/ gandrung-gandrung myat malêtuk/malathi karya wirangrong//
 28. Ya ta sang kusumèng rum/ myat ing putra tansah amangunkung/ pinarpêkan pamuwuse nga-[89]rih-arih/ rinangkul binakta kondur/ praptèng dhepok arawat loh//
 29. Radyan salaminipun/ nèng pratapan tan kongsi umatur/ lêlakoning Pandawa sampun udani/ sang pandhita gung pitutur/ ing purwa madya praptèng don//
 30. Winulang wantu-wantu/ ing kadibyan pamunahing satru/ mibêr tan lar garing yèn angambah warih/ tan gèsang lamun katunu/ prabawane linuwih wong//
 31. Ngandika sang awiku/ sun pitutur kulup mring sirèku/ kalamun trahSaptarêngga iku pasthi/ lamun kataman rubiru/ sinikara padhaning wong//
 32. Walêse tikêl gulung/ tan ngamungkên kang sikara iku/ ing satêrah sumungkêm padaning sikil/ mring trah Saptarêngga suyut/ mangkaganjaran Hyang Manon//
 33. Kaya ta sang aprabu/ ing Ngastina lali mring sadulur/ asikara nyuraya para narpati/ tan kinêcêng walêsipun/ jêr Ngastina sasat rumpon//
 34. Ratune kadang satus/ minangka ram wadya lir bêkatul/ SribupatiBaladewa Si Sapwani/ ing Mandraka Sang Aprabu/ Dewabrata rêsi katong//
 35. Pagêr wiwide brukut/ Durna panggiringe kang mina gung/ ingkang mangka mina sagung pra narpati/ ing sabrang kabèh ngalumpuk/ mringPraja Ngastina rumpon//
 36. Yèn wus mina ngalumpuk/ sang narpati Pandhawa kang ngirup/ darahira ing têmbe ingkang ambukti/ tumêrah turun-temurun/ tan kasêlan jêr wis manggon//
 37. Paran margane luput/ Jêng Hyang Soman kang mong Pandhusunu/ Sang Hyang Soman mustikaning pra dewa di/ nuli kinanthèn [90]wakamu/ Badranaya dewa katon//
 38. Panyimpar pra karya dur/ panawa wisaning Hyang Naga gung/ marmakulup turutên pitutur mami/ mringa sukolima dhukuh/ pasanggrahan sabrang kono//
 39. Ana putrine ayu/ Suryadiwati rupa pinunjul/ iki pan mèh timbuleArya Pamadi/ ambilên putrine iku/ sira mulih sakaloron//
 40. Sapira bae kulup/ pangudange ing ramanta besuk/ kesthi têmên ayoga bisa nêtêpi/ kêkudangane ramèku/ watak Arjuna kang dènnggo//
 41. Sigra Sang Abimanyu/ ngabêkti mring eyang sang awiku/ lan ngabêkti mring ibu Dèwi Palupi/ sang rêtna ngaras ing êmbun/ anggung drês waspanya miyos//
 42. Wus lèngsèr sang bagus/ prapta jawining sanggar pra glitung/ ting jêrawil mangayubagya sang pêkik/ endhang ngadhang ing dêlanggung/ anyaoskên gantèn rokok//
 43. Sakèh ingkang pisungsung/ para endhang tinulak sêdarum/ nangismarang pra endhang gumulung siti/ ana lulur-lulur suku/ tan ngeman jaja ginablok//
 44. Sêmar saanakipun/ gurawalan anusul sang bagus/ ana endhang têlu samya anututi/ gujèk mring Ki Lurah Petruk/ nagih utange bêrondong//
 45. Kêcandhak pinggir lurung/ ginagewèng Pretruk salah ambruk/ anênapuk jêjak dugang anggabloki/ bêbêt kathok ora ngukup/ ting saluwir jendral katon//
 46. 46.     Garèng dènnya lumayu/ malbèng pasawahan tan kadulu/ ingkang potangsaking doh samya balangi/ sirah Garèng nora luput/ kêna balang cêplascêplos// [91]
 47. Ya ta sang among gandrung/ sirna pêpêtêng ruwêting kalbu/ kunêng wontên ingkang kawuwusa malih/ sinimpên têmbange gambuh/ durmarangsang kang gumantos//

~ PUPUH XV ~
D  U  R  M  A

 1. Kawarnaa sribupati ing Gumiwang/ sakundurira saking/ Batanakawarsa/ sangêt cuwaning driya/ cinarita tigang ari/ kadya kantaka/ atajin dhahar guling//
 2. Ingkang mangka sandeyaning driyanira/ ing karsa bok tinampik/ de sirnaning mêngsah/ tan mawi sarana prang/ marmanggung sumpêking galih/ mung Dahyang Druna/ kang anggung bêbolèhi//
 3. Ya ta wau wusing sirna duka cipta/ enjing miyos tinangkil/ anèng pasanggrahan/ pêpak punggawèng ngarsa/ kang cakêt kya patih kalih/ tan lyan sinabda/ mung dènnya cuwèng galih//
 4. Tan pantara ing jawi swara gumêrah/ praptaning catur mantri/ kang pinatah têngga/ kutha Cintakapura/ sigra tinimbalan aglis/ kapat wus prapta/ ngarsaning sribupati//
 5. Angandika Sang Prabu Suryaanggana/ mring punggawa kang prapti/ hèh pagene sira/ mulih dudu karsèngwang/ tan karana sun timbali/ manawa ana/ karya kang angluwihi//
 6. Ya ta matur manêmbah catur bupatya/ pukulun sribupati/ pramila kawula/ mundur saking pajagan/ wontên sinatriya prapti/ saking aldaka/ Kelasawarna giri//
 7. Ingkang apanêngran Bambang Partadewa/ atmajaning maharsi/ Sang Kilatarupa/ prapta jujug jro pura/ kawula dipuntimbali/ kang abdi sowan/ sakanca malbèng puri//
 8. 8)Amba lawan kanca sami dhinawuhan/ makatên kang wê-[92]wêling/ wis padha muliha/ ingsun kang ngrêksa praja/ sun iki mitra sapati/ lawan Pandhawa/ dudu karyamu yêkti//
 9. Matura mring gustimu Si Suryanggana/ dene kongsi mungkasi/ aturing punggawa/ sigra narik musala/ kapat punggawa binabit/ dening musala/ kapat sirah gumlinting//
 10. Sinampar ing suku sirah kapat mêsat/ tibèng glundhung tiba têbih/sigra Satrutama/ nyandhak gêmbung punggawa/ ginèrèt mêdal ing jawi/ ya ta sang nata/ dukane tan sinipi//
 11. Angandika marang Gajah Antisura/ sira dangdana aglis/ lawan anggawaa/ prajurit sawatara/ kêpungên Cintakapuri/ lawan miliha/ bocah buta kang bêcik//
 12. Buta mangka pangarêping lakunira/ nanging sira ywa kongsi/ wani malbèng praja/ dene ing karyanira/ bok Si Partadewa mijil/ têka jro pura/ iku sun kuwayani//
 13. Lakunira yèn kapranggul trah Pandhawa/ aja nganti sumingkir/ bandanên awya wal/ yèn budi patènana/ mrênaha papan kang bêcik/ sun dhewe seba/ mring rama sribupati//
 14. Sigra mundur Gajah Antisura/ sapraptanirèng jawi/ miji kang punggawa/ buta wusnya siyaga/ mangkat buta andhisiki/ sang nata budhal/sumiwa ing rama ji//
 15. Duk satêngah dina lampahe ki patya/ panganjur ingkang yêksi/ myatingkang sujanma/ lèrèn ngisor mandera/ buta gêbayan nulya glis/marpêki arsa/ têtanya kang lumaris//
 16. Kunêng ditya wuwusen Partatênaya/ lèrèn sor man-[93]dera sri/ lankawan têtiga/ myarsa swara kêmrêsêg/ lan mambu gandaning yêksi/18)sigra rahadyan/ jêjagan abêbiting//
 17. Abêborang nglumpukkên prajuritira/ têpung ngalang ngubêngi/ngisor myang gêgana/ Bimanyu wus kajiwa/ mring Hyang kangmisesèng bumi/ nahên saksana/ yêksa kèh andhatêngi//
 18. Pangarêpe yaksa pun Kala Prêmeya/ kang akèh jagèng wuri/ sang yaksatêtanya/ babo sapa ranira/ lan apa karyamu dening/ liwat nglêngkara/ lumaku marang margi//
 19. Anauri Bimanyu sun Partasuta/ sira buta ing ngendi/ lan sapa ranira/ tingkahmu gora godha/ kang tinanya anauri/ sun buta dêmang/ ayer ngiras pulisi//
 20. Sira apa sêntananing wong Pandhawa/ ngakua aja mukir/ yèn sirabêlaka/ dak-ganjar lungguh dêmang/ ngiras dadia gêlidhig/ Bimanyunabda/ sun putra Pandhusiwi//
 21. Kaponakan dening narpati Pandhawa/ arêp apa siranjing/ wil Prameyalatah/ kalingane ta sira/ bêburone gusti mami/ andadak minggat/ mring êndi gonmu ngungsi//
 22. Angungsia mring têlaking sang nagendra/ tuwin ing Suranadi/ mangsa ta wurunga/ kêcanthil nyawanira/ lah nuruta sun talèni/ Bimanyu mojar/ sira buta pêkathik//
 23. Kewan alas padhaning jêjinisira/ tan mawang myat sujanmi/ sun baguswarata/ sakojur tanpa cacat/ rupamu pating bêsasik/ pantês mung mangan/ bê-[94]buron ukur cacing//
 24. Krodha nyandhak suligi Kala Prameya/ Bimanyu kang binabit/ sumêbut akebat/ Partatanaya oncat/ kinayang dènira babit/ antuk landhêsan/ yêksa lir ginalintir//
 25. Tiba klumah yaksa sru angathang-athang/ Petruk kêbat nututi/ mripate Premeya/ cinocok ori carang/ yaksa anggung gobag-gabig/ tangi narajang/ tumandang mung andèrpati//
 26. Netra wuta anggung numbuk gora rupa/ ginuyu dening yaksi/ yêksa wira mangsah/ têlu barêng tumandang/ kinarubut Partasiwi/ dening tri yaksa/ tinubruk nganan ngering//
 27. Radèn Jayênggati tan kewran ing solah/ kinarubut ing yaksi/ anapuk andugang/ nampiling nêbak jêjak/ saya kèh yaksa ngêmbuli/ sigra rahadyan/ trêngginas anarik kris//
 28. Ditya ingkang ngarubut sinrang gumlimpang/ kagarut ganja mati/ Bimanyu malumpat/ mamrih papan kang padhang/ sigra amusthi jêmparing/ kang narawantah/ lumêpas mring wiyati//
 29. Kêthèn wendran bêlêg sumawur ngawiyat/ tibane lir garimis/ sêrsêg tumpa-tumpa/ nibani kang raseksa/ ting gulimpang bangkening wil/ atumpa-tumpa/ kang mlayu dèntututi//
 30. Sayêkti doh de rosaning kang [95] panawa/ wuwusên kyana patih/ têtindhih ing wuntat/ senapati manungsa/ manggala pangirit baris/ Sang Antisura/ kanggêg dènnya lumaris//
 31. Buta ndhêlik ing êrong tinuding panah/ ting talêsêp ngulati/ kacandhak tinanam/ mung busêk gumalimpang/ panah baut mandi-mandi/ upama udan/ binuncang dening angin//
 32. Sayêkti doh de rosaning kang [95] panawa/ wuwusên kyana patih/ têtindhih ing wuntat/ senapati manungsa/ manggala pangirit baris/ Sang Antisura/ kanggêg dènnya lumaris//
 33. Myarsa swara gumuruh gora gurnita/ kadya manêngkêr langit/ sumiyuting wrêksa/ ron kabur kamarutan/ tan dangu udan jêmparing/ adrês ing wiyat/ nibani kang prajurit//
 34. Wus anyakra Patih Gajah Antisura/ yèn wadya wil ing ngarsi/apranggulan kang/ satêmah wawan ing prang/ garjita rêkyana patih/ sigra amênthang/ panulaking jêmparing//
 35. Musthi ingkang bramastra nyandhak wisesa/ minantra wus umijil/ dahana angalad/ sungsun atumpa-tumpa/ dalêdêg wijiling hakni/ kumantar-kantar/ wrêksa wana kabêsmi//
 36. Kang sanjatanira wantah sirna gêmpang/ pinangan sanjata hagni/ kagyat Partasuta/ myat prabawa dahana/ sukèng Dyah Jahnawisiwi/ èngêt kataman/ cobaning sang maharsi//
 37. Ingkang eyang Begawan Jayawilapa/ tambah sudirèng galih/ sigra-sigra nyandhak laras/ ingkang panah warayang/ mênthang langkapnya gumêrit/ tumêngèng wiyat/ sanjata mijil angin//
 38. Gumaludhug prahara gora sinêrang/ bayu bajra tumindhih/ kèh patih sulaya/ wrêksa rubuh kaharah/ bramastra kabuncang angin/ hruning warayang/ sumêbut mobat-mabit//
 39. Sumpêk nampêk kapalêpêk wadya sabrang/ gègèr lumayu ngisis/ ngungsi senapatya/ Ki Patih Antisura/ têtêg tan nêdya gumingsir/ Bi-[96]manyu sigra/ marpêki senopati//
 40. Asta kiwa wiraga ngasta kang langkap/ têngên Hardhadhedhali/ alon atêtanya/ hèh sabrang ranmu sapa/ sikara nyidra ing jurit/ apa wus adat/ tan parikramèng jurit//
 41. Kagyat mulat mring bagusing radyan putra/ gèdhèk-gèdhèk ki patih/ gung angunjal napas/ nyakra dudu manusa/ groyok dènira nauri/ yèn tambuh mring wang/ ing sabrang sun pêpatih//
 42. Raningsun Patih Gajah Antisura/ taliti sutèng patih/ marmèngsun labuh prang/ jêr buta kancaning wang/ sapa aranmu wong sigit/ manawa sira/ jawata pindha janmi//
 43. Anauri ingsun putra Madukara/ satriya Plangkawati/ Bimanyu raningwang/ ya Arya Partasuta/ atmaja surayèng widhi/ Hendratanaya/ Badra siswa ya mami//
 44. Apèparab kyatingrat Jahnawisuta/ Pamadyasuta mami/ Sang Arjuna Weka/ Tenaya Widasmara/ atmaja Prabu Kalithi/ prawinaning prang/ Suraya andon rêsmi//
 45. Kadangingsun putra waranggana Surendra/ kabêh nêmbah ing mami/ Patih Antisura/ malongo duk miyarsa/ nauri gumuyu ngikik/ asugih aran/ tumpuk atumpang tindhih//
 46. Lah nututa wong bagus sira sun gawa/ milih mring praja mami/ ywa nganti kawêngan/ ing gusti srinarendra/ rabènana anak mami/ punjul sapraja/ têmbe dadia patih//
 47. Lurah Sêmar matur mamrih tumulia/ matêmpuh ing ajurit/ nyêmpal pang mandera/ pinanduk kêning jaja/ kagyat Antisu-[97]ra narik/ curiga nrajang/ Bimanyu pinrang kêris//
 48. Wanti-wanti panggocone kyana patya/ Bimanyu datan busik/ gigir lambung jaja/ jimpe rêkyana patya/ kang curiga gurèwèli/ akon malêsa/rahadyan narik kêris//
 49. Kalanadhah ki patih jaja kataman/ gumêbruk wus ngêmasi/ sigra pra punggawa/ wruh lurahe palastra/ gumrubyuk têmbang ginanti/ durma sinimpar/ pangkur ingkang gumanti//

~ PUPUH XVI ~
P A N G K U R

 1. Nêngna untabing kang bala/ kawuwusa Rahadèn Bimasiwi/ lalu pangupayanipun/ ngêmbara ing awiyat/ tyas kumêpyur myat lêbu mulêg lir lesus/ gumrah alas kaêbêgan/ garjita Sang Bimasiwi//
 2. Sangsaya niyub mangandhap/ kawistara kang udrêg ing ajurit/ tan samarpaningalipun/ kang rayi Partasuta/ kinarubut  kang mungsuh langkung sèwu/ dyan wong agung Pringgacala/ mangkrak krodhanya mawrêdi//
 3. Nguwuh sêsumbaring ima/ prabawa gung kumêlun gung kukus mijil/ dalêdêg wêtuning tutuk/ lir mêndhung kamarutan/ tinumpa ing prahara tumamèng mugsuh/ gumlêgêr swara gurnita/ rug kontrak kang bumi gonjing//
 4. Hèh kodhik sun tan pêpeka/ sapa ingkang sikara ing ajurit/ tadhahana wêwalêsku/ sun putra ing Pawênang/ Prabu Anom Têtuka jêjulukingsun/ iya Arya Bimasuta/ wong agung ing Pringgadani//
 5. Bêbayaning jumantara/ andhanu lar Arimbatmaja mami/ sun atmaja Bayusunu/ kapitra anrang têngah/ dènprayitna sigra Bimaputra niyub/ narajang têngahing [98] mêngsah/ dhupak napuk anêmpiling//
 6. Ngancik pundhak muntir sirah/ gulu jêbol jêrohan katut mijil/ kèh sinawatakên mungsuh/ mati ingkang katiban/ bubar kuwur ting salêbar kawur mawur/ wênèh ngungsi malbèng jurang/ dhrêsêl garumbul ori//
 7. Wuwusên Partatênaya/ Garèng Petruk miyat sirnaning baris/ lan akèh sirah gumlundhung/ gêmbung kèh gumalimpang/ wus anyakra yèn kangraka kang têtulung/ sigra Sang Partatenaya/ nguwuh sarta amrêpêki//
 8. Wus tundhuk lawan kang raka/ samya lênggah anèng soring waringin/ kalihe rangkul-rinangkul/ tanya Arya Têtuka/ witing aprang lawansangkaning kang mungsuh/ satriya Jahnawisuta/ matur purwa amungkasi//
 9. Lan matur wêlinging eyang/ Rêsi Jayawilapa andhawahi/ kinèn manjing purèng mungsuh/ pinriha manuhara/ lan putrining Suryanggana sangaprabu/ nuladha adate bapa/ jayaning prang olèh putri//
 10. Gathutkaca ngandika/ yèn mangkono  ingsun milu sirèki/ nadyan tumêka ing lampus/ aja pisah lan sira/ kasok têmên bok kaya kang wis kapungkur/ Bimanyu alon aturira/ mrih Rahadèn Bimasiwi//
 11. Kakang sih paduka mring wang/ sakêlangkung tumanêm pulung ati/ kalingga têlênging êmbun/ mugi sampun dêduka/ wit kawula lênggana yèn tinut pungkur/ bantu wuwus Lurah Sêmar/ ngaturke wêlinging kaki//
 12. Ing karyane rayi dika/ mangka pikat [99] rama dika kang anis/ timbalane sang awiku/ benjing prang pasanggrahan/ ing timbule rama dika radènbagus/ miwah rama jêngandika/ rahadèn ing Jodhipati//
 13. Ya ta Radèn Gathutkaca/ duk miyarsa aturing Saronsari/ kalangkung trusthaning kalbu/ lêsah-lêsuning ilang/ angandika mring kang ari Sang Bimanyu/ wis yayi payo binagya/ ing karya dimèn tumuli//
 14. Yayi maring pasanggrahan/ ingsun ingkang sumiwi Parta rêsi/ Gathutkaca sigra mumbul/ dêdêl ajumantara/ lamat-lamat lir kaendra nggayuh mêndhung/ jalada malang tinrajang/ buyar mawur katut angin//
 15. Partatênaya umangkat/ alon-lonan anggung nyilip ing margi/ kunêng gantya kang winuwus/ Sang Prabu Duryudana/ risêdhêngnya tinangkil pêpak pra wadu/ miwah para kamituwa/ Kurawa samya sumiwi//
 16. Karsane srinaranata/ mung anggunêm sirnaning Pandhusiwi/ eloke barang kadulu/ sabarang kari wadhah/ tan antara praptanira sang aprabu/ ing Gumiwang Suryanggana/ tan palarapan sumiwi//
 17. Ngarsaning Sri Duryudana/ rêrênggosan kadya soring ajurit/ angling Duryudana prabu/ mring Prabu Suryanggana/ hèh ki prabu dene agita praptamu/ kaya kang anêmu karya/ umatur sang narpasiwi//
 18. Pukulun srinaranata/ kawula tur uninga jêng rama ji/ abdi paduka kang tunggu/ Praja Cintakapura/ jinudhag mring satriya sajuga rawuh/ wasta Bambang Partadewa/ pinangkane saking [100] wukir//
 19. Pratapan Kelasawarna/ yoganira Sang Kilatrupa rêsi/ sêsumbare mila purun/ gusah catur punggawa/ pun Pandhawa ingakên mitra satuhu/ alabuh sabaya pêjah/ mêkatên gènira angling//
 20. Sira dudu mungsuh ingwang/ gustinira dènage konên prapti/ mantri jagi samya mantuk/ gita sanjang ing kula/ kamipurun lumancang karsa pukulun/ mantri pangrêksa sakawan/ sami kawula pêjahi//
 21. Pukulun jêng srinarendra/ sowan kula nyuwun pangèstu mugi/ kaèstrèna para sêpuh/ nyêpêng pun Partadewa/ kalilanana kawula amale ukum/ lan kadhaton ing Ngamarta/ yèn parêng kawula bêsmi//
 22. Ngandika narpa Kurawa/ mring Sang Wiku Dahyang Durna maharsi/ bapa paranta ing kayun/ karêpe putranira/ kudu-kudu anyêkêl kang anèng kadhatun/ matur Baratmadyaputra/ dhuh pukulun sribupati//
 23. Yèn putra paduka nata/ kang umangkat nyêpêng kang anèng puri/ kabaranang ing bêbêndu/ kang nama Partadewa/ kawula jrih ngarokos ingkang saèstu/ yèn karsa karaya-raya/ bok mênawi nêniwasi//
 24. Pun bapa botên angina/ kadibyane putranta sribupati/ prayogi sarèh ing kalbu/ waspada ing paningal/ kêdah ingkang sagêd matawis ing wangun/ ngandika Sri Duryudana/ manira bodho sirèki//
 25. Kang prayoga anyêktèkna/ Dhahyang Druna umatur mring sang aji/ raka paduka Sang Prabu/ Ngawangga Basusena/ kados bo-[101]tên dêdugining kalbu/ waskitha ing panggrahita/ lêbda mawang ing tyas lantip/
 26. Yèn pamawrate pun bapa/ Partadewa langkung saming janmi/ wondene sumanggèng kayun/ ing karsa Srinarendra/ Duryudana alon angandikanipun/ ring raka Dipati Karna/ nêdha kakang adipati//
 27. Jêngandika lumakua/ marang datulaya Cintakapuri/ yêktining jroning kadhatun/ ing mêngko ana ingkang/ wani ngrêngkuh wijiling wong têka gunung/ aran Bambang Partadewa/ ngaku sinudara dening//
 28. Rayi andika kang muksa/ yèku kakang jêngandika timbali/ paran sêdyane satuhu/ bangga rinampungana/ Bapa Suman pakênira dèn sabyantu/ lan kakang Dipati Karna/ Kurawa kang gantung kardi//
 29. Trusthèng tyas Dipati Karna/ piniji mring rayi jêng narapati/ dhêku sarwi lon umatur/ yayi srinaradipa/ dènsakeca ing galih pun kakang sanggup/ anggèndhèng pun Partadewa/ dènnya muwus Suryasiwi//
 30. Goyang jêngku sru sêsumbar/ mèsêm- mèsêm mangkana dènira ngling/ dhuh yayi ingwang sinuhun/ lamun benjing pun kakang/ botên bêkta mustakane wong ing gunung/ tan sumiwi ing paduka/ wirang miyat ing sujanmi//
 31. Eman alungguh dhêdhampar/ pêpantêse nguni awor pêngarit/ Rêsi Bisma lon amuwus/ Dipati Basusena/ yèn cêlathu ilang parikramèng ratu/ pêpantêse binalika/ Partadewa ingkang nyangking//
 32. Murdaning radetyatmaja/ ora patut ka-[102]soran ing ajurit/ Karna kucêm sigra mundur/ datan kongsi nyamêkta/ praptèng jawi nyengklak kudhanira mamprung/ pangkur kari panangkilan/ pucung têmbange gumanti//

~ PUPUH XVII ~
P  U  C  U  N  G 

 1. Kawarnaa kang nèng jroning têmbang pucung/ Bambang Partadewa/ lawan garwa wranggana di/ tuwin putra Sang Prabu Anom Têtuka//
 2. Partadewa ngandika mring garwanipun/ ingsun iki bakal/ dhayohan dhutèng narpati/ kang dinuta adipati ing Ngawangga//
 3. Sira iku mirantia ing sêsuguh/ ing jro miwah jaba/ ywa nganti ngisin-isini/ Kandhiraras mijil angrukti sugata//
 4. Partadewa angandika maring sunu/ Arya Gathutkaca/ kulup sira sun tuturi/ ingsun katêkan ing dhayoh anangsara//
 5. Poma kulup dèn mituhu lêkasingsun/ lamun duta nata/ arêp sikara mring mami/ sira aja wani têtulung maring wang//
 6. Aja ngaton sira dhêlika ing pungkur/ sigra Bimasuta/ mentar dhêlik ngintip-intip/ ing tyas kudu wêtu atarap ing karya//
 7. Ya ta wau Bambang Partadewa sampun/ mijil saking pura/ jumênêng soring taritis/ kawuwusa Adipati Basusena//
 8. Tanpa kanthi manjing palataran wong agung/ Sêngkuni nèng wuntat/ nusul napas kêmpis-kêmpis / jinaganan Kurawa angunjal napas//
 9. Bambang Partadewa mêndhak lon umatur/ nêdha carakendra/ paduka manjing puri/ kula ingkang nglêladosi ing paduka//
 10. Sribupati Karna bêngis ngandika sru/ apa sira ing-[103]kang/ jênêng Partadewa rêsi/ gya umatur tan kalih naming kawula//
 11. Nama Partadewa mung kawula tuhu/ miwah kang Pandhawa/ yêkti tan liya kang abdi/ ingkang rusak kang rinusak mung kawula//
 12. Adipati Karna mèsêm nolih pungkur/ angling mring kang paman/ nêdha paman dika pikir/ punapi ta wontên wong angrangkêp karya//
 13. Gèbès-gèbès kyana patih lon umatur/ bêbasan ngalêntar/ bok gih sampun dipungalih/ gya tumuntên dhawuhna kang pangandika//
 14. Partadewa ngrumiyini manabda rum/ bok inggih sumangga/ lajêng umanjing jro puri/ ing sakarsa supadi nuntên kalakyan//
 15. Sigra wau wus manjing pura wong agung/ tata dènnya lênggah/ atembokparêkan cèthi/ ingkang samya ngrakit samya ajuning sugata//
 16. Ingkang rasa sêgêr lêgi myang rum-arum/ Sang Narpati Karna/ durung nganti dèncarani/ ting karompyang Kurawa dènira nadhah//
 17. Partadewa alon panêmbramanipun/ dhuh sang adipatya/ kawula atur basuki/ duk nèng praja ing marga praptèng wusana//
 18. Anauri Karna mring atmaja wiku/ ya Ki Partadewa/ bangêt panarima mami/ ingsun malês pambagya marang ing sira//
 19. Hèh Ki Partadewa ing karya sun cancut/ wit ing praptaningwang/ dinutaing sribupati/ amaringakên sabda pangèstu mring sira//
 20. Gya andhêku wiku putra lon umatur/ sabdaning rayinta/ asih pama ing basuki/ sakalangkung kapundhi kalingga murda//
 21. Mung mênawi wontên karsa kang mrih ayu/ Narapati Kar-[104]na/ pangandikanira bêngis/ hèh Ki Parta timbalane Srinarendra//
 22. Sapa ingkang nyuraya marang sirèku/ apa karêpira/ dene liwatkumawani/ anrang baya kuwanènmu tanpa taha//
 23. Praptaningsun animbali ing sirèku/ yèn nuntut dak banda/ sira bangga sun patèni/ mèsêm-mèsêm wiku putra lon turira//
 24. Dhuh sang prabu mila amba kamipurun/ tingkah kang mangkana/ anrang baya kumawani/ anjudhag ming mantri kang rumêksèng praja//
 25. Awit pun Pandhawa pawong mitra ulun/ tan mantra mêmitra/ lir nunggal sayayah wibi/ liya saking mêkatên tyasing pandhita//
 26. Pakartining têtulung ing kawlas ayun/ sami lan narendra/ wajib angrêksa kaswasih/ yèn narendra têtulung sarana aprang//
 27. Yèn pra wiku mung puja miwah pitutur/ mangka pun Pandhawa/ tan dosa dhahat pinurih/ sinangsara marma kawula sumêngka//
 28. Sapikantuk nanggulang pakaryan pra dur/ lan pamyarsa kula/ Sri Duryudana Narpati/ nak ing dulur lan narpati Ngamarta//
 29. Datan eman têka kolu murih lêbur/ nanging dhatêng layak/ awrate rêbut nagari/ pantês supe rinewangan mèt suraya//
 30. Jêr wadyane sadaya pan êmpuk-êmpuk/ arêp mêngku praja/ wêdi ananggulang jurit/ golèk sraya olèh ratu atos jênang//
 31. Malih dipun têrang tan nyambut pangrungu/ paduka punika/ sadulur anunggal bibi/ gumrahing wong dadi têka aji mulya//
 32. Duk winatêk Kunthi wêtêng-[105]e malêmbung/ liwat dora cara/ aji bisa dadi bayi/ congèr-congèr linabuh marang samodra//
 33. Wontên malih mêdal saking adatipun/ lair ingkang jabang/ marmane mijil sing kuping/ saparane kinelenan gagang lanang//
 34. Sadèrènging dewasa gorohe ngumbuk/ mangka rahsaning hyang/ dumunung ingkang prakawis/ kenging uga kinaryan rahsa sêkawan//
 35. Tutuk grana karna parji cangkêm catur/ manggone kang rahsa/ nanging parah kang umanjing/ lêgi gurih ning tutuk manggoning rahsa//
 36. Rahsèng grana bangêr bacin wangi arum/ mung rahsa nèng karna/ mèh padha kang nèng parêji/ yèn kêlêbon kêkilar rahsaning nikmat//
 37. Yèn parêji mung salumrahing winuwus/ wit punika mangka/ kaelokaningHyang Widhi/ yèn kataman lêgi gurih tanpa rasa//
 38. Kula sirêping atur bok kajalungup/ kados yèn kolua/ mring Pandhawa wus tanpa sih/ jêr paduka kadadosaning sukêrta//
 39. Sadangune sang wikuputra dhoreng wuwus/ Narpati Ngawangga/ miwah Ki Patih Sêngkuni/ pra Kurawa ngantuk ngorok sêsênggoran//
 40. Ing wêkasan wiku putra dènnya muwus/ Sri Karna anyêntak/ gêbyak asta asru runtik/ tan saranta sinikêp Sang Partadewa//
 41. Pan gumapruk lir sidhakêp udrêg kukuh/ nanging tanpa lawan/ mêksa wanti-wanti banting/ Patih Soman jumbuh susure malêsat//
 42. Kawuwusa Bimaputra kang nèng pungkur/ myarsa swara gita/ [106] sigra dènira umanjing/ pinapakên ing rama Sang Partadewa//
 43. Rinarapu dènira arsa têtulung/ nahan wiku putra/ Kurawa wus dènsabdani/ padudona Kurawa lan sanakira//
 44. Mung Sri Karna kang inguja karsanipun/ riwusnya sinabdan/ Kurawa lir turu nglilir/ barêng ngêbyak barêng surak barêng mêngsah//
 45. Niba tangi ing palataran padha gêlut/ kang jambak jinambak/ dhupak nyongkol anampiling/ gêgamane kabèh padha kapalêsat//
 46. Kang dènidak gulune ilate mêtu/ kèh mripat kasipat/ irung buntus kuping suwir/ Arya Soman binuru ubêng-ubêngan//
 47. Kaku tyase manjing urung-urung banyu/ kalèn nuju matang/ mukanggung kasaban warih/ nglangak sundhul bali mundur sinogokan//
 48. Kawuwusa nata Karna langkung bêndu/ nyandhak kang sanjata/ narawantah wus kapusthi/ duk lumêpas wiku putra tangkis asta//
 49. Kang sanjata prabawa tinulak wangsul/ nibani Sri Karna/ kumarutuk lir garimis/ wusnya ambruk Karna karoban ing panah//
 50. Kakuning tyas têmah kantaka sang prabu/ Kurawa ting glimpang/ ting galêrêng ting karêmpis/ Patih Soman mundur saking marga toya//
 51. Duk umiyat Kurawa pating galuntung/ sigra Partadewa/ marpêki Patih Sengkuni/ alon nabda hèh palibaya dènenggal//
 52. Pra Kurawa dènmota ing ngekrak gupuh/ [107] Narpati Ngawangga/ tinumpangna ing turanggi/ rinompoha tumuli sami mundura//
 53. Palibaya  umatura ing sang prabu/ manira suwuna/ pangaksama mring sang aji/ dene para Kurawa manggih sangsara//
 54. Nanging dede saking manira satuhu/ wit karsa priyangga/ dhêndhaning sikaring janmi/ lan katura kawula asung yu bagya//
 55. Kawuwusa Sangkuni sawadyanipun/ sabên saonjotan/ lèrèn kang samya lumaris/ mêmêtèki Kurawa kang munggèng ikrak//
 56. Nata Karna ing samarga-marga kantu/ kondur mring Ngawangga/ ning marga têmbange salin/ mari pucung kang gumanti maskumambang//

~ PUPUH XVIII ~
MASKUMAMBANG 

 1. Kawarnaa kang tapa gupita giri/ pratapan Sumarma/ kiwaning pinggir jaladri/ adoh dhukuh mung prak alas//
 2. Kèh bêburon banthèng andanu mêraki/ singabarong warak/ tuwin kang buron jaladri/ gung saba midêr pratapan//
 3. Garudha gung mibêr midêr anganglangi/ tan ana tanduran/ kêpoh randhu alas wringin/ pinggir samodra siwalan//
 4. Dhuwur-dhuwur jajar tan kêna winilis/ padha sinusuhan/ garudha munya ting krêlik/ marga sinaba ing janma//
 5. Kang martapa pandhita awarna yêksi/ adêdêg pidêksa/ têgêse sêdhêng gêng inggil/ netra apindha baskara//
 6. Grananya gung tutuk cawak waja ngrungih/ siyung ngapurancang/ karnanya apindha hèsthi/ jaja gêblak sêmu wijang//
 7. Gumbala gêng godhèg wok simbar jaja brit/ asta meng-[108]kol cêndhak/ dariji gêng sakurahi/ kênaka gèpèng lir bêndha//
 8. Susu kopèk wêtêng jêmbluk bokong nyênthing/ suku penthong cêkak/ kêbak wulu klangsrah siti/ dlamakan pindha pêpisan//
 9. Ajêjuluk Kesawa sang maharêsi/ lawan cinarita/ arine sajuga èstri/ warna sor wrangganèng swarga//
 10. Kang panêngran Kusuma Humandadari/ wus tan kêna ngucap/ candraning sang ruming sari/ sabarang bêcik kang tinrap//
 11. Kabèh-kabèh sakojur rêtuning bêcik/ tapaning sang rêtna/ lan kang raka anyarêngi/ arêpa nadhahana//
 12. Lamun dalu dêdamar ujwalèng sasi/ mangkya sang pandhita/ lagya amêsu sêmèdi/ tapa mati jroning gêsang//
 13. Anyirnakkên pancadriyanya sang rêsi/ tan myat tan miyarsa/ rasa pangganda piningit/ cipta osik kabèh sirna//
 14. Mung angêmpêl kumpule ywa kongsi gêmpil/ lan angga priyangga/ lamun panêmbahe milih-/ milih kang êndi sinêmbah//
 15. Yèn nêmbaha ing sêsamaning dumadi/ dene tanpa ngrasa/ yèn nêmbah ing dewa luwih/ dewane sapirang-pirang//
 16. Lawan dewa yinoga Hyang Ujwala tri/ iya Sang Hyang Jagad/ mêngku wiji misesani/ bantala miwah akasa//
 17. Wujude kang dènrasani/ marma kasangsaya/ subratane sang maharsi/ waspadaa warnaning Hyang//
 18. Marma wus samadya candra sang maharsi/ dènnya tapa pêjah/ datan obah datan mosik/ anglir tugu sinukarta//
 19. Mêmpêng dènnya mrih sampurnaning du-[109]madi/ pamoring Hyang nunggal/ ywa nganti silih-sumilih/ sanalika sang atapa//
 20. Adrêng mêrdêng jiwa linggar saking jisim/ marma ingaranan/ jisim wus koncatan dening/ Hyang Suksma linggar sing angga//
 21. Duk maksihe dumunung ingaranan jalmi/ cuwèng tyas Kesawa/ miwah Dyah Uman Dadari/ myat ing raga karigana//
 22. Panuruning caritaning dhalang ringgit/ pêcating kang nyawa/ suwe yitma anunggoni/ sru dènnya anguman-uman//
 23. Gumarunggung ngundhamana yitma kalih/ marang raganira/ duk tinurun sastra warih/ nuju têmbang maskumambang//
 24. Kang mangkono nora dèntulisi/ mrih bok tinuladha/ têka yitma  muringmuring/ saiba duk aran janma//
 25. Wusing purna yitma dènnya muring-muring/ tumulya lêlampah/ kèh dinulu amarnani/ yèku pan uga tiningal//
 26. Hyang wisesa yèn wis lingga saking gaib/ paran nganggo marga/ têka nganggo amêmilih/ rêp mring wisma sangka ngomah//
 27. Arêp lunga mêntas ingkang dènparani/ mêngkono ing rasa/ antêpe kang mardi tulis/ ing driya tan sêmang-sêmang//
 28. Parandene isih ana kang pinêthik)/ jêr ginawe sêpa/ tuladha sasmitèng pati/ mangkana kang cinarita//
 29. Sang Kesawa lan Kusuma Mandadari/ anon pakarangan/ saking doh dinulu asri/ katon munggul gapuranya//
 30. Gapura mas pinathik-pathik rêtna di/ tuwuhan têmruna/ ya ta wau Mandadari/ kèndêl dènira lumampah//
 31. Lon matur mring kang raka ngasih-asih/ iku kakang sa-[110]pa/ kang dumunung katon iki/ Kesawa lon lingira//
 32. Iku rara pêpancèning pra maharsi/ tuwin para raja/ sanadyan wiyahing  janmi/ bisa dumunung ing kana//
 33. Yèn pandhita kang tansah muja sêmèdi/ tan lyan kêring kanan/ mungkul ing tyas anêtêpi/ sapakartining pandhita//
 34. Yèn narendra uga padha lan pra rêsi/ mung sejening patrap/ pandhita alul sêmèdi/ betah luwe cêgah nendra//
 35. Ora mêngêng pangèsthine marang dewa di/ gêlising pangucap/ tuladhane wus mrêpêki/ narpati miwah pandhita//
 36. Ingkang padha ngantêpi karsaning widhi/ kaya ta pandhita/ sang Begawan Wrahaspati/ Bagaspati kalaludra//
 37. Iku padha tinitah sipat rasêksi/ tan mung iku rara/ yèn kang jumênêngnarpati/ Mantili Prabu Janaka//
 38. Srinarendra ya padha raja narpati/ kang padha ginanjar/ suwargane kêna milih/ padha aloka sawarga//
 39. Kang siranon iku tan kêna pinilih/ ujêr wis pinacang/ ing wêca pinanci-panci/ kang bakal duwe sawarga//
 40. Lamun ana satriya lêbda sêmèdi/ têranging paningal/ luwih kang para maharsi/ sinuraya ing jawata//
 41. Yeku ingkang pancèn kêna angênggoni/ siniwi wranggana/ umaturUmandadari/ ngêndi araning sawarga//
 42. Angandika yaksa Kesawa maharsi/ araning sawarga/ gapura kang dinomêri/ ran sawarga Tejamaya//
 43. Ya ing Tinjomaya swarga dènarani/ ya ta ngandika/ Kusuma Mandadari/ bok aku iki lan sira//
 44. Ginanjara sawarga ingkang kadyèki/ lah saiba kakang/ mêthangkrusku angênggoni/ angling Bêgawan Kesawa//
 45. Seje têmên lan karêpku iki yayi/ sèwu no-[111]ra sêdya/ tinikêle ping sakêthi/ rupendah kang luwih ika//
 46. Lo kapriye kakang ujarmu nyalindhit/ kakang kaya ngapa/ pangarêparêping ati/ mêtua ingkang mangkana//
 47. Sang Kesawa ngujiwat alon dènnya ngling/ yayi kadangingwang/ pindha karya ing pamikir/ winanti-wanti pinajar//
 48. Wèwuruke priyangga marang pribadi/ minangka pusaka/ tan ngalèwèng sun antêpi/ tan rêna lamun ginanjar//
 49. Sapa ingkang ginanjar sapa ingkang paring/ malah agawea/ kang dadi sênênging ati/ jêr ika kabèh ya ingwang//
 50. Mangka têmbe ana kang suka pinaring/ swarga Tejamaya/ sun tarka kurang patitis/ kêna sinamuring dewa//
 51. Basa teja wêwayangan kang sayêkti/ mayèku ujwala/ têgêsing ujwala yayi/ cahya kang gumilang-gilang//
 52. Matur malih sang raka lirih/ sun kêpingin kakang/ lumêbu sawargan iki/ saiba endahing warna//
 53. Nulya laju lampahe kang yitma kalih/ kunêng kawuwusa/ kang nèng jroning mandragini/ salin têmbang dhandhanggula//

~ PUPUH IXX ~
DHANDHANGGULA

 1. Cinarita kang nèng jroning puri/ puranira Sang Hendratanaya/ jawata nata lungguhe/ anênggih ajêjuluk/ Sang Bathara Prabu Karithi/ siniwèng para garwa/ pangarsanya catur/ jêjuluk Rêtna Supraba/ putra Hendra Wilutama ingkang rayi/ Sambu ingkang pêputra//
 2. Lêng-lêng Mandanu ingkang sumendhi/ Lêsmanantaka jangkêp sêkawan/ Brama ingkang ngyogakake/ punika kinawayuh/ lawan Drê-[112]sanala kang rayi/ kang anèng jroning garbanira Pandhusunu/ akathah garwa ampeyan/ cinarita tiga ingkang wus sêsiwi/ kapat Wara Supraba//
 3. Supraba wus pêputra kêkalih/ ingkang sêpuh Sang Bimawicara/ luruh jatmika solahe/ nunggil watêkanipun/ lan kang rama Prabu Karithi/ karêm mring kasatriyan/ kondhang linalancur/ kêkêmbange Surantaka/ kèh  pra widodari brangta mring sang pêkik/ sumêngka tur pralina//
 4. Ingkang rayi Dyah Minangkawati/ nunggil ibu lan Bismawicara/ lan kang ibu kèh èmpêre/ muka kulit amulu/ tindak-tanduk sabawa sami/ marma dadya laela/ kèh jawata gandrung/ Rêsi Wilutamaputra/ mèh sawarna lanraka Suprabasiwi/ Nayamurdhama atrang//
 5. Tyas ngumalaa mustika manik/ angluri mring pambêkaning eyang/ lumuh mring pakaryan rame/ karêm puja manêkung/ ingkang rayi Radèn Wisagni/ Tenaya Drêsanala/ miwah arinipun/ nama Rêsi Wisangkatha/ ambêranyak bawa tênagane nyami/ cahya andiwangkara//
 6. Cinarita Sang Prabu Karithi/ kang siniwi pra garwa wranggana/ salami tan kadi mangke/ netya kucêm mawêlu/ lir purnama ingkang mangsa tri/kataman ing jalada/ ing satêmah kusut/ dadya tyasing kang pra garwa/ samya labuh kamigênaning prihati-[113]n/ rêrêp sirêp nir bawa//
 7. Datan ana kang girang ing galih/ ting palongo kèh ngalalar jangga/ anguwêt-uwêt drijine/ ngunjal napase ngangsur/ kèh bêbisik rowange linggih/ duk nèng gupita rêtna/ bok kèh tan sinarju/ ya ta dyah Hendratanaya/ anrangbaya nir weka umatur ririh/ asrêt kadya karuna//
 8. Dhuh pukulun Hyang Bathara mami/ sampun dhahat akarya sandeya/ rêngu paran darunane/ taha kawulanipun/ yèn ajriha kataman runtik/ nadyan praptèng pralina/ kawula umangguh/ sumêlaning manah amba/ yèn paduka tan kawuryan duk sumiwi/ ing ngabyantara nata//
 9. Lêpating atur kawula mugi/ tinrapana tikêl ing patrapan/ kumawawakawulane/ atanapi kalamun/ giyuhing tyas èngêt kang rayi/ rumêksèng Madukara/ adhuh paran sampun/ rikuh têmah karya rimang/ myang paduka kawula rêksa sayêkti/ lulusing tyas kawuryan//
 10. Yèn kadurus sungkawaning galih/ botên wande karya rênguning rat/ kèh gara-gara têmahe/ dhuh wêlasa sinuhun/ kayangane pra widodari/ kapanduk ing blêkdaba/ kawah lir katunu/ dhaharên atur kawula/ angowêla pukulun panutan mami/ têmbe praptèng wasana//
 11. Nahan tuwuh wêlasing kang galih/ dadya arum ing waca-[114]nanira/ kabèh kêkasihku dhewe/ aywa na salah surup/ taha lamun dinukanan dening/ sang hyang siniwèng dewa/ miwah panangguhmu/ yèn kangên mring garwa putra/ iku luput satêmêne iku yayi/ kataman ing pawarta//
 12. Wus kawêntar dewa kang anangkil/ yèn dewaji ing Cintakapura/ lumèngsèr saka prajane/ kajudhag dening mungsuh/ têka sabrang prawira sakti/ prajane ing Gumiwang/ jêjuluking ratu/ Maha Prabu Suryanggana/ abêbala bacingah guna ing jurit/ marga bêdhahing praja//
 13. Katuwone yayi awak mami/ anèng Tejamaya wus wibawa/ siniwi wranggana akèh/ tan eling mring sadulur/ pijêr rinob pra widadari/ gabug têmên mring kadang/ kalingan linuhur/ nèng sawarga mong asmara/ iku yayi kang dadi susahing ati/ saiba loking dewa//
 14. Ênêngna Sang Prabu Karithi/ kawuwusa yitmaning Kesawa/ lan Mandadari yitmane/ wus tumamèng kadhatun/ tyas kumêpyur Umadadari/ miyat sang awibawa/ mèsêm jroning kalbu/ sang dyah matur ing raka/ sapa iki kang pinarêk widadari/ ngêdhèngkrèng lir jamita//
 15. Sang Kesawa alon nauri/ aja baribin pangucapira/ yèn karungu lalar gawe/ sêmune kaya wêruh/ marang sira tuwin mring mami/ angling kusuma yitma/ patute wong iku/ [115] maripate kabuwanan/ calinguke budhêge ingkang ngranuhi/ kêtara ing lêledha//
 16. Apa iku kang sira arani/ satriya kang katrimèng panêdha/ sapa kakang ta wong kuwe/ Kesawa alon muwus/ iku yayi Prabu Karithi/ satriya Dananjaya/ ya Tenaya Pandhu/ pamadyaning kang Pandhawa/ ya mulane tinarinan widadari/ mukti nèng Tejamaya//
 17. Pinutra mring Sang Hyang Surapati/ nalikane katêkan prangmuka/ ing Imantaka prajane/ nanging arupa diyu/ Sang Nirbita araning aji/ iya Prabu Newata-/ kawaca jêjuluk/ tapa ning wukir Drakila/ sinuraya amunah sang narpa yaksi/ margane katarima//
 18. Anauri yitma Mandadari/ iku jawane kang aran Parta/ eman têmên ing baguse/ sêkti prawira punjul/ linuwih lan samining janmi/ nganti pinutra marang/ sang jawata prabu/ jawane wong iku kakang/ ora ana wong bagus têrusing ati/ akèh bagus nyênyêlang//
 19. Topèng kayu ginawe nutupi/ nadyan gruwung picak tan kawangwang/ sok katona dhèngklèh-dhèngklèh/ Kesawa jawil muwus/ ah lo sibèng aja baribin/ mêngko rak kapiyarsa/ nolih sang rêtnayu/ sangsaya sru dènnya mojar/ sira kakang maido pitutur mami/ iku wong yèn mungguha//
 20. Woh-woh-[116]an kang sinawang wêrna di/ wohing bolu tuwin wohing ingas/ dinulu ngêpengenake/ tanpa rasa woh bolu/ yèn woh ingas têmah gatêli/ bagus jaba jro wisa/ èmpêre wong iku/ watêkke goroh lalenan/ rada dhêndhêng imul bêcike sathithik/ maido rada cupar//
 21. Marmaningsun gêlêm angarani/ goroh lalèn saèn dhêndhêng cupar/ wis ubaya lan bojone/ sinêksèn ing dewa gung/ melik mukti rabi habsari/ lali ing pangrêncana/ gampang binalilu/ prajane kênèng sangsara/ ora wêlas bungah myat brana hapsari/ kinasih ing jawata//
 22. Ya ta sadangunira samya ngling/ yitma loro narpa Hendraputra/ datan samar satêmêne/ rinasan trang pangrungu/ langkung krodha Prabu Karithi/ nalikarsa tumandang/ yitma sang don wuwus/ kang rayi binêkta mlajar/ Sri Karithi tan ngandika anututi/ saparan tinut wuntat//
 23. Lamun rikat dènira nututi/ yitma loro umêsat lir kilat/ sayah kêndho pamburune/ yitma tamban lumaku/ Sang Arjuna sangsaya runtik/ wuwusên waranggana/ sadaya wulangun/ têmah matur Batharendra/ tan winarna gunême Hyang Surapati/ ya ta Hendratanaya//
 24. Sinêngka dènira anututi/ yitma kêbat umêsat lir kilat/ tan antara ing praptane/ inggyan raga sih lungguh/ datan owah ra-[117]kit sêmadi/ ya ta ing praptanira/ yitma ing tyas ngungu/ mangkana andikaning tyas/ hèh rubaya paranta karêpirèki/ de karêm amigêna//
 25. Sun kapati asih mring sirèki/ sun rewangi têkên-têkên jaja/ suku janggut pocapane/ ênggonku) analusur/ marang sira supaya bêcik/ sumuk sira sun guyang/ sukêrta lumuntur/ gung sun trapi gandawida/ supayane rêsêpa kang myat sirèki/ mèmpêra ran manusa//
 26. Lamun atis sira sun kêmuli/ arêp tumindak sun tuntun sira/ arsa myat sun tuduhake/ arêp myarsa ing wuwus/ sabdaningsun kang anggung mêtik/ arsaa sapocapan/ padhaning tumuwuh/ ingsun kang paring sarana/ arsa lêbda ing ganda kang arum bacin/ supaya wignya wijang//
 27. Tumraping tutuk bisaa milih/ rahsaningsun gumadhuh ing sira/ têmah mangkene dadine/ paranta wêwalêsmu/ gonsun asih mring sira iki/ sun saguh tarubaya/ tuhu prasêtyamu/ ujare tan gêlêm pisah/ mulya papa wêkasana karsa pribadi/ angêmbari maring wang//
 28. Dhuh rubaya tan roro sun iki/ tan bisa lamun sirarsa nimbang/ sira ing êndi sangkane/ sirarsa ngudi tuwuh/ ulihira marang ing êndi/ ananira saking wang/ ulihmu maringsun/ sinigêg wuwuse yitma/ ri kang jisim tumênga kadya ningali/ Kesawa anggarjita//
 29. Apan yitma karo wis umanjing/ marang raga ka-[118]gèt wus waluya/ lir supêna sakarone/ lênggah apungun-pungun/ Mandadari angêjum weni/ wênga nanggung ing ucap/ pinaripurna wus/ ujwala pindha purnama/ gya sumandhing ing raka sang yaksa rêsi/ sêsèndhèn bau kiwa//
 30. Tan antara Sang Prabu Karithi/ dumarojog ngarsane sang dwija/ ing tyas arda dêdukane/ de kang garwa kadulu/ lèyèh-lèyèh bauning yaksi/ dadya sru angandika/ marang rêsi diyu/ hèh sirèku buta apa/ dene wani alungguh lan garwa mami/ baya bosên myat ing rat//
 31. Sang Kesawa gumuyu sarwa ngling/ hèh ko janma mojar nora pakra/ yèn kang sabênêr-bênêre/ rak aku sing cêlathu/ wèh pambage marang kang prapti/ mangsa kayaa sira/ wuwuh ngaku-aku/ sira ngakua ranira/ Sang Arjuna nauri sun iki/ narendra Hendraputra//
 32. Sun Pandaming rat surayèng bumi/ winênang ganjar nyiksa pra dewa/ Arjuna iya Pamade/ Parta Palguna ingsun/ Dananjaya Wira Jahnawi/ Janaka ya Pamadya/ Arya Pandhusunu/ mlengeh Bêgawan Kesawa/ asru mojar olèhmu kulak nèng êndi/ ing sajinahe pira//
 33. Wis ping pira sun mring pasar ngiri/ golèk jênêng satu tidhak angsal/ bok ya nêmpil têlu bae/ pilihna sing radampuk/ angling malih sang yaksa rêsi/ hèh biyêt apa ingkang/ kok sêja praptamu/ yèn mung nguyangake aran/ Sang Arjuna nauri [119] wacana wêngis/ hèh buta praptaningwang//
 34. Duk ing mau sun lagi alinggih/ nèng suwarga anèng wong kang prapta/ sun sêngguh dewa têkane/ bok arsa banjêl wahyu/ kari-kari anganggo kanthi/ kanthine kang ginawa/ iku pan garwaku/ tur garwaku sing pêng-pêngan/ jaka lara atmaja Basudewa ji/ panêngran Dyah Sêmbadra//
 35. Nusul sun sêngguh kangên mring mami/ mung sadhela kalepat alunga/ wong lanang bêbarêngane/ sun nut saiki jêbul/ malbèng kene iku kang linggih/ sun jaluk garwaningwang/ Kesawa sumaur/ aku tan wruh garwanira/ nanging iki mau ana wong kang prapti/ aran Sang Jatilingga//
 36. Prapta banjur angwènèhkên rabi/ iya bênêr arane Sêmbadra/ jare wis bosên ujare/ Sêmbadra sinrah mringsun/ ewadene tarinên dhisik/ lamun Sêmbara arsa/ milu ing sirèku/ yèn tan gêlêm bae aja/ sira pêksa sun rewangi takêr gêtih/ singa ingkang tiwasa//
 37. Sang Arjuna dumadak nuruti/ angrêrintih patanyaning garwa/ biyung kulup ayo muleh/ pagênê ta sirèku/ kadingarèn têkonmu salin/ gêlêm winêngku ing lyan/ tur asipat diyu/ lali mring ubayanira/ apa ora wêlas mring sutanirèki/ sapa ingkang momonga//
 38. Sang rètna sumaur cumalêkit/ sapa ingkang tan wêlas ing putra/ dhuh sintên ingkang kasupèn/ sintên ingkang salin kalbu/ yêkti kula botên mijèni/ mung manut ing sakarsa/ mituhu mring [120] guru/ wong wadon atine rupak/ tininggal ing bojo lawas nora mulih/ yêkti ngupaya garwa//
 39. Nadyan warnaa diyu rasêksi/ lamun rêsêp amêngku mring kula/ sun ngèngèri têkèng têmbe/ yèn putrane si kulup/ sugih biyung tur widadari/ wangsul badan kawula/ sintên ta kang masgul/ pun lêrês rupane ala/ apêsing wong wadon ginonjak ing janma/ sintên kang mrinanana//
 40. Tansah lêndhotan sang ruming sari/ tumênga myat mukaning kang garwa/ dènira ngling sasuwene/ mangkana Pandhusunu/ sumung-sumung mawinga wêngis/ mijil krodhaning driya/ pamuwusira sru/ hèh Sêmbadra bêcik sira/ lah sadhangên sigra jumênêng sang pêkik/ salin têmbanging durma//

~ PUPUH XX ~
D  U  R  M  A 

 1. Arjunarsa nyandhak astane sang rêtna/ Kesawa nyandhak aglis/ astaning Arjuna/ binabit kapalêsat/ têbih tibanya kêbanting/ ngêjum busana/ nyandhak gandhewa aglis//
 2. Musthi ingkang jêmparing gêng narawantah/ prabawane linuwih/ pinanthêng minantram/ mêtu maneka warna/ gêgaman sarwa mêpêki/ dalêdêg mêdal/ saking pucuk jêmparing//
 3. Pira-pira kèhing gêgaman lumêpas/ Kesawa mituruti/ kilaping Arjuna/ sigra nyandhak sanjata/ Nagastra raning jêmparing/ pinanthêng sigra/ sarpa lar kadya pêksi//
 4. Kang sarpa lar mijil ing bedhoring panah/ naga gêng gêgirisi/ lahèng a-[121]lap-alap/ nyambêr cucak kuthilang/ rangkêp satus èwu tapis/ nguntali panah/ sirna ingkang jêmparing//
 5. Ting kulamêt naga kurang kang minangsa/ jawata kèh ningali/ suka myat ing sarpa/ kang samya gacar panah/ gada bindhi dènuntali/ limpung myang watang/ lag lêg datan mindhoni//
 6. Akèh dewa sangu alu lumpang gantar/ ginawe mêmakani/ kurang alu gantar/ dewa binuru ula/ tumbukan lumayu gêndring/ ngungsi Kaendran/ ya ta Sang Pandhusiwi//
 7. Sigra nyandhak risang sanjata Bramastra/ wisesa wus kapusthi/ ingangkat minantram/ Parta tumêngèng tawang/ dalêdêg dahana mijil/ kumantarkantar/ kumêlun mring wiyati//
 8. Lir jalada kabuncang ing samirana/ sumêbar ngêbar abir/  gumolonggolongan/ ambujung sarpa naga/ kunêng gantya kang winarni/ Narpati Bala-/ dewa kang gung lumaris//
 9. Ing nalika angkate saking Mandura/ nalika têngah wêngi/ tansah rêrikatan/ praptaning jaban kutha/ tan arsa anut ing margi/ alas jêjurang/ gunung kèh dènunggahi//
 10. Kèh pratapan wasi ajar tinakonan/ datan wani mangsuli/ angungak samodra/ ujwala tan kawangwang/ ribèng tyas Baladewa Ji/ kèndêl sakala/ osik sajroning galih//
 11. 11.     Kaya paran anggoningsun angupaya/ kalamun tan na panggih/ lawan ariningwang/ tan mulih ing Mandura/ nèng paran suka ngêmasi/ wiring umiyat/ warnaning kang sujanmi// [122]
 12. Katalika Baladewa myat ing wiyat/ ana ingkang kaèksi/ dahana gêng mubal/ lir sundhul jumantara/ wagu gêng tyasnya sang aji/ miyat dahana/ kumêlap angêlêbi//
 13. Ciptaning tyas bok giri mijil dahana/ mangkana sribupati/ arsa mrêpêkana/ cipta ge) waspadaa/ têlêng ulading kang agni/ sigra umangkat/ tigang tindak lumaris//
 14. Kang winangwang têlêng urubing pawaka/ ya ta ana sujanmi/ ngadêg ngasta langkap/ kumêlun kukus ingkang/ mijil pucuking jêmparing/ dahana mubal/ garjita sribupati//
 15. Pinarpêkan tan samar paningalira/ kalamun ingkang rayi/ pamadya Pandhawa/ Sang Arya Dananjaya/ gitaning tyas sribupati/ arsa tulunga/kanggêg èngêt ing wêling//
 16. Ing prang nora kêna tulung tinulungan/ anjaba dènsambati/ ya ta Baladewa/ mêmêt gon mrih kawangwang/ lan waspada mrih pinurih/ pranging Arjuna/ kasor jayaning jurit//
 17. Lamun unggul wus tan kêna winicara/ kalamun soring jurit/ barênga pralina/ mangkana èsthining tyas/ kawuwusa kang umjil/ Bramastranira/ Sang Arya Pandhusiwi//
 18. Mubal-mubal gumulung agêgolongan/ tinundha wanti-wanti/ angêbyuki kirang/ prabawa kang nagastra/ sarpa sirna tumpês tapis/ brastha minangsa/ dening prabawa gêni//
 19. Sigra Rêsi Kesawa musthi sanjata/ Barunastra linuwih/ langkapnya pinênthang/ Kesawa nêngèng wiyat/ jalada dhêdhêt nglimputi/ mijil kang suba/ manggala drês niba-[123]ni//
 20. Sirêp ingkang prabawa panah Bramastra/ Arjuna sru prihatin/ sigra dènnya nyandhak/ Pasopati nèng langkap/ saha sru dènira angling/ hèh yaksa sira/ tan wurung angêmasi//
 21. Pucuking jêmparing mawa ujwala/ muncar sakonang cilik/ wijiling sanjata/ siyunging Hyang Birawa/ rambut binêthot sawiji/ dadi wisesa/ marma ampuh ngliwati//
 22. Wus lumêpas sanjata kang pasopatya/ tumanduk angemasi/ sirnaning Kesawa/ katon Bathara Krêsna/ wuwuse Baladewa ji/ tan samar umyat/ mring ari Sri Rimurti//
 23. Gya lumumpat sumêbut pan kadya kilat/ prapta ngarsa sang ari/ Narapati Krêsna/ sigra arêrangkulan/ Baladewa sru anangis/ kalara-lara/kèh sambat kang mlas asih//
 24. Sang Arjuna ngênthir mring gyaning Sêmbadra/ sinambut sang rêtna di/ pan anggung mêminta/ ing rèh kang pangaksama/ sang rêtna luluh ing galih/ sarêng praptanya/ ngarsaning Sang Rimurti//
 25. Sri Kusuma Walikita) apêpajar/ sangsaraning kang rayi/ nata ing Cintakapura/ pura kèngsêr ning praja/ kawit prapta amungkasi/ kadya caritane/ saha waspa umijil//
 26. Dyan lon-lonan wong agung tiga lumampah/ katiga gênti-gênti/ dènira carita/ lêlakon kang linakyan/ sarwi têmbange sinalin/ lèrèn durmanya/ asmaradana ganti//

~ PUPUH XXI ~
ASMARADANA 

 1. Sri Baladewa lingnya ris/ mring ari Narendra Krêsna/ kaya paran wekasane/ tanya [124] tur bêdhahing praja/ lan jêngkare rinira/ ing Pandhawa kang wus murut/ puluh-puluh kaya ngapa//
 2. Sun iki tuntunên yayi/ dènkaya bocah tratèan/ prayogane kang linakon/ trêsnèngsun maring Pandhawa/ ubayaning wardaya/ jagad nêksèni wuwusku/ yèn kongsi cidrèng ubaya//
 3. Pandhawa kataman janji/ mulih kabèh mring kamulyan/ sun mung binarêngna bae/ mangka pura ing Cintaka/ ana trêsna Nangkula/ ngungsir wong sabrang kang ngrêngkuh/ papat bupati miruda//
 4. Lo mung iku yayi aji/ kang dadi kodhênging driya/ ya saking tyasingsun bodho/ mung kang aran Partadewa/ sih têmên amêmitra/sêmono anggone labuh/ sokur kalamun lulusa//
 5. Bok loro-loro ing pikir/ luru êncik olèh babah/ anêlabung pamurihe/ lêgine wong ngêmut gula/ eman yèn linêpeha/ lan mênawa yayi prabu/ wus wruh gone amêmitra//
 6. Yayi ing Cintakapuri/ lan kang aran Partadewa/ ngong durung wruh salawase/ umatur Sri Padmanaba/ lamun ari paduka/ ing Cintakapura prabu/ arêmit sabarang karsa//
 7. Sang Arjuna anambungi/ umatur mring Padmanaba/ mung sakêdhik ing lepate/ saking pamanah kawula/ dadak nis tilar praja/ punapa inggih ta sampun/ kantenan sor ungguling prang//
 8. Pocapane dèrèng busik/ têka lajêng tilar praja/ dahat damêl bingunging wong/ Sêmbadra nolih ing garwa/ sarwi lon aturira/ sintên kang wit damêl bingung/ dadak anutuh mring [125] kadang//
 9. Milane kula kapati/ anrangbaya nêmpuh ing byat/ kang minihi gih slirane/ kang raka masa bedaa/ mila nis tilar praja/ nglalu tinilar sadulur/ nglawana prang mêsthi kalah//
 10. Kêrêngan seje pinikir/ duwea aji sagrobag/ parak yêktine kêlalèn/ pundi margane jayèng prang/ aluwung ngocatana/ kêdhungsangan sing anusul/ sing disusul ngenak-enak//
 11. Kok baut têmên ngarani/ wong slirane ingkang murwa/ gawe bingunge wong akèh/ Krêsna nolih mring Sêmbadra/ sarwi nyalênthik pundhak/ ngandika sarwi mrêngut/ kok sing-sing kang winicara//
 12. Arjuna gumujêng ngikik/ sarwi bêksa lincak-lincak/ ngiwi-iwi melatmelot/ sang rêtna rêngu mring garwa/ nyuklèk pang kayu pilang/ ginêpyok pungkuranipun/ Parta dèngkèng sarwi milar//
 13. Pungkuran kathah tatu ri/ ngêsas-ngêsês Sang Arjuna/ mingkar nêbih ing lampahe/ kunêng gantya kawuwusa/ kang nèng Nagri Ngastina/ Duryudana sang aprabu/ enjing wus miyarsa warta//
 14. Praptaning Arya Sangkuni/ sang nata mijil mandhapa/ nulya mijil pawongane/ ingkang kinon nimbalana/ mring Dahyang Kumbayana/ lawan Arya Sangkuni wus/ kalihe praptèng ngarsendra//
 15. Cakêt dènira alinggih/ sang nata lon angandika/ paman matura dènage/ paran laku pakênira/ lan kakang ing Ngawangga/ têka tan barêng sirèku/ lan apa margane pisah//
 16. Umatur Arya Sangkuni/ [126] anggèr sang srimaharaja/ lampah kawula wiyose/ dinuta mangka kêkondhang/ ing raka jêng paduka/ Basusena sang aprabu/ mring Nagri Cintakapura//
 17. Sayêkti sampun pinanggih/ lan kang nama Partadewa/ pinanggihan jro kadhaton/ sinugata warna-warna/ sangkêp kang sêsêgêran/ dhatêng kawula pukulun/ sampun miranti sugata//
 18. Duk raka paduka prapti/ panêmbramane prayoga/ andhap alus wicarane/ nor raga amêlas arsa/ dènira amèt prana/ kadi nilakramèng wiku/ amanis wijiling sabda//
 19. Sawusnya sami pambagi/ raka paduka Sri Karna/ dhawuhkên timbalan katong/ sabda paduka tan gethang/ malah gung pamriyoga/ têlas wijiling pamuwus/ tumuntên Sang Partadewa//
 20. Ngangsuli timbalan aji/ amanis wijiling sabda/ rèrèh netya sumèh/ sinuhun kawula eram/ pan botên gung-gung mêngsah/ umatur sayêktosipun/ ing naya tan mantra-mantra//
 21. Tampi dêdukèng narpati/ srêng sabdaning kang dinut/ yêktining pratingkah awon/ bok inggih mawi kwatgata/ ing netya cêlum miwah/ kabranang hardaning kalbu/ têtêg tanggon ing pangucap//
 22. 22.     Makatên dènnya mangsuli/ rubaya dhatêng katêdha/ pangandikane sang katong/ paring pangèstu mring amba/ kang murih ing kamulyan/ kawula sangêt pangêmbun/ matamaning jiwa angga// [127]
 23. Namung sabdaning ing wuri/ kawula kataman tarka/ darbe manah melik ing don/ mêngku nagri ing Ngamarta/ punika amangkana/ êmbok inggih sang aprabu/ sampun mawi hardalepa//
 24. Rubaya pangraos mami/ sang nata tan kêkilapan/ saobah osiking kang wong/ wondene saking kumêdah/ minihi ing dêduka/ punika mêdal ing catur/ adrênging manah kawula//
 25. Milamba purun ngêkahi/ praja ing Cintakapura/ wit Puntadewa sang katong/ tuwin sagotra Pandhawa/ mitra sae kalayan/ tanpa dosa mitra ulun/ sinikara mring wong ing sabrang//
 26. Marmamba tan nulungi/ pikajêng srinaranata/ Ngastina jêr sadhèrèke/ pantês lamun mrinanana/ satêmah tinêmaha/ awrating arsa amêngku rat Jawa siniwèng raja//
 27. Sinuhun dènnya ngangsuli/ mring sang dipati Ngawangga/ dadak mèsêm pamuwuse/ ngrêrogoh kang jroning guwa/ tan mawi winaranan/ tumanduk ing tyas cumlêkut/ raka paduka sru duka//
 28. Duk arsa ngasta nak aji/ kumlawe lêngên cinandhak/ kang katuju gêlugêle/ kinipat malêsat têbah/ enggaling tur kawula/ raka paduka sangprabu/ mêdalkên sudiraning tyas//
 29. Krodha wangkingan tinarik/ wanti-wanti panggoconya/ wangkingan malêndho mleyot/ Parta atadhah lêgawa/ sarwi mèsêm ngujiwat/ Kurawa ambyuk têtulung/ kenging ing pa-[128]ngaribawa//
 30. Têmah salah ing pangaksi/ udrêg ulêng sami rowang/ sami liwung ing krodhane/ dangu samyambruk ing papan/ anak Dipati Karna/ kantaka satêngah lampus/ mundur sarwi rinarampa//
 31. Marma pun kakang dipati/ ing Ngawangga tan sumiwa/ wit sangêt ing kantakane/ ing mangke kula sumangga/ pun bapa tadhah duka/ lêgêg ing tyas sang aprabu/ ngandika mring Dahyang Durna//
 32. Nêdha bapa kadi pundi/ sintênta ingkang prayoga/ anutugna ing karyane/ kakang Narapati Karna/ umatur Dahyang Durna/ anjawi karsa sang prabu/ yèn pamanggihe pun bapa//
 33. Lamun linawan ing jurit/ dènbyuka tiyang sapraja/ tanpa damêl sayêktine/ ing ngajêng sampun nuladha/ kasore pra Kurawa/ padudon lan rowangipun/ ing wingking mangsa sandeya//
 34. Wong lêksan banting-binanting/ prasasat karya klangênan/ tuwas ngunggar tyasing mungsoh/ ngandika srimaharaja/ bapa mangsa bodhoa/ prayogane kang tumanduk/ lêlawan lan Partadewa//
 35. Lumawana ing ajurit/ awya nganti mindho karya/ punapi wayahe dhewe/ anak prabu ing Gumiwang/ gumuyu Dahyang Durna/ sarwi lon dènnya umatur/ dhuh-dhuh adhuh prabuningwang//
 36. Pun bapa botên ngilani/ dibyane pun Suryanggana/ têmên langkung lan pra katong/ ananging linêbêtêna/ ing duking Partadewa/ prasasat rêncêk katunu/ sulung malêbèng tumangan//
 37. Kawula myarsa pawart-[129]i/ sêsumbaring Partadewa/ ing manah kathah karaos/ dhukuhe Kilasawarna/ putra Kilatarupa/ punika pêtênging kalbu/ twin pangintêne pun bapa//
 38. Awrat sinanggi ing jurit/ marma yèn parênging karsa/ klilana kawula mangke/ badhe yêktoskên kewala/ warana myang solahbawa/ upami tiyang dêdumuk/ latu kang munggèng tumangan//
 39. Miwah anyabrang bênawi/ pun bapa anjajag-jajag/ cêthèk utawi lêbête/ yèn saupami pun bapa/ èstu sagêd lumawan/ kawula mrih saking alus/ punika manawi pasah//
 40. Angandika sribupati/ hèh bapa ing Sokalima/ ing pratingkah mangsa borong/ manira pan wis pitaya/ bapa mring pakênira/ miwah marang kaki prabu/ mung sauga kêlakona//
 41. Umatur Durna maharsi/ pukulun srinaranata/ mung pangèstu paduka nggèr/ mugi pun bapa sagêda/ malês sih jêng paduka/ Dahyang Durna sigra mundur/ sang prabu kondur ngadhatyan//
 42. Laju sowan nata rêsi/ umatur karyaning Karna/ ing sasolah-solahing wong/ ngungun Prabu Dhêstarata/ nahên lampahing Durna/ saking panangkilan mundur/ praptèng Dhukuh Sokalima//
 43. Lan kang garwa wus kapanggih/ Rêtna Karpini lan Arya/ Karpa Swatama rowange/ awit kang surya giniwang/ sadalu pagunêman/ ya ta ing wanci mèh bangun/ gumrah swaraning kang sata//
 44. Kumrusuk swaraning paksi/ Dahyang Durna wus umangkat/ mung Aswatama rowange/ eling tyase [130] Kumbayana/ aji jaya maruta/ winatak sakala mamprung/ ing lampah kadya pawaka//
 45. Mung sawatara wus prapti ngambah jajahan Ngamarta/ linêrêm-lêrêm lampahe/ samarga awirandhungan/ lumampah lawan muja/ pujane maruta sunu/ muga hyang miji misesa//
 46. Anglilanana pun patik/ buwang wong murka candhala/ sagung titah ing hyang manon/ byar rahina kawatgata / myat srining pasawahan / kèhing wong padesan mêtu / gawa pirantining karya//
 47. Baskara lumampah wukir /sakala ana maruta / umung gumuruh swarane/ barat angirit jalada/ pêtêng ing sanalika/ prapta udan awor lesus/ kèh wrêksa kombul kabucang//
 48. Durna saliranya atis/ anggung dhêrodhog wel-welan/ monyor-monyor sêsambate/ kinêkêp dening Swatama/ lumaku taruntunan/ lir wong dhèmpèt èsthinipun/ rikuh dènira lumampah//
 49. Kèndêl dènira lumaris/ anèng Dhukuh Kadêmangan/ antara sirêp udane/ kèndêl sami abêdhiyan/ ngiras ngêpe busana/ malêm-malêm sang awiku/ lajêng dènira lumampah//
 50. Sinêrang lampahing prapti/ sabêt sapuning Ngamarta/ winangwang sêpi ing wonge/ tan tumingal raja kaya/ ana wisma jênggarang/ tinon saking jaba suwung/ tan ana bawaning janma//
 51. Ribèng Baratmadyasiwi/ anggung dènnya ngunandika/ bayèki biyèn tuture/ Ki Prabu Suryaanggana/ tan ana ingkang wing [131] wang/ kunêng gantya kang winuwus/ kinanthi salining têmbang//

~ PUPUH XXII ~
K I N A N T H I 

 1. Ya ta ingkang pindha wiku/ lawan Arya Bimasiwi/ miwah garwa sang wranggana/ Partadewa ngandika ris/ mring garwa dyah waranggana/ hèh yayi dènamiranti//
 2. Sun bakal katêkan tamu/ pandhita ing Ngatasangin/ nutugkên lakuning Karna/ saiki pan wus mèh prapti/ sira sadhiyaa dupa/ ratus worên wangiwangi//
 3. Nyêbara kêmbang rum-arum/ sang dyah mundur nyadhiani/ adan Partadewa mêdal/ duk prapta ing srimanganti/ myarsa panguwuhing Durna/ Partadewa marêpêki//
 4. Tundhuk asta sarêng ngrangkul/ Partadewa ngacarani/ sumangga lajêng kewala/ tumamèng sajroning puri/ kinanthi astaning Durna/ aywa ta manggung kêkinthil//
 5. Ing sapraptanira dhatu/ wus tata dènira linggih/ ning babut kinêmbangkêmbang/ sinêbaran puspita di/ kinêpyuran ganda wida/ kumêlun kukusing hagni//
 6. Bêlêg mulêg jro kadhatun/ ganda lir ngayuh wiyati/ matur Bambang Partadewa/ mring Durna sang maharêsi/ pukulun sang dwijawara/ dahat langkung kumawani//
 7. Anilakrama pukulun/ pêpuja puji basuki/ ing marga praptèng wusana/ Dahyang Durna anauri/ bangêt panrima manira/ palibaya wèh pambagi//
 8. Katampan ing asta kumpul/ ngalingga pulunging ati/ ing panyarwe pakênira/ paranta palibaya nggih/ basuki rumêksèng praja/ hèh sang sih mêmitra yêkti//
 9. Parta ngling sakêlangkung nuwun/ wusana umatur malih/ rubaya sintên sina-[132]mbat/ miwah sasana ing pundi/ paran ing karsa paduka/ katêmbèn manira panggih//
 10. Dahyang Druna lon sumaur/ hèh palibaya sun iki/ Pandhita Sokalima/ binapa srinarapati/ Ngastina Sri Duryudana/ kang ginuru-guru nadi//
 11. Rubaya ing praptaningsun/ ingutus mring sribupati/ Ngastina Sri Duryudana/ kang dhihin paring bêsuki/ pindho manira dinuta/ ngyêktèkkên kang wus kawuri//
 12. Punapi ta gih sirèku/ kang aran Partadewa di/ dènawalèh aturira/ sang apindha lon nauri/ rubaya inggih manira/ Partadewa akêkasih//
 13. Durna bêngis ing pamuwus/ yèn mangkonoa sirèki/ kang wani karya sangsara/ mring dutane sribupati/ tur iku duta narendra/ ing karya mung mamrih bêcik//
 14. Unduring Kurawa saru/ lir mêntas kasoran jurit/ Narpati Karna kantaka/ paran pakênira wani/ akarya pangewan-ewan/ Partadewa matur aris//
 15. Rubaya ingkang saèstu/ manira tan kumawani/ sarta yèn mamrihsangsara/ niaya dutèng narpati/ saking karsaning priyangga/ padudon samining kanthi//
 16. Dene Sang Radeyasunu/ wêtawis kakuning galih/ ningali para Kurawa/ sami rowang rame jurit/ rubaya lamun manira/ tan sumêdya akarya tis//
 17. Guguk gujênge sang wiku/ têkêm sirah ngolang-aling/ ngandika hèh Partadewa/ samêngko padha wong bêcik/ manirarsa cêcangkriman/ rubaya ingkang mêrdèni//
 18. Tih among tugêling gulu/ yèn pakênira ta-[133]n bangkit/ narbuka ing cêcangkriman/ sun karya pangewan benjing/ nèng alun-alun Ngastina/ Partadewa matur aris//
 19. Dhuh sang siniswa pra ratu/ prayogi ingkang tumuli/ amêdhar kang cêcangkriman/ ing karya dimèn tumuli/ jatining pangarsa-arsa/ rawuh ing sang maharêsi//
 20. Dahyang Durna sigra muwus/ hèh rubaya dènatampi/ ywa kaliru ing tarbuka/ ing satêmah mêmirangi/ cangkriman sinawung têmbang/ gurisa dèn ngati-ati//

~ PUPUH XXIII ~
G  I  R  I  S  A 

 1. Durna sigra ura-ura/ cangkriman têmbang gurisa/ swara rênyah gêtêr êrak/ jangga bêdodong ngêlangak/ yèn ngêlik uwang sinangga/ mêcicil idu ting ciprat/ apêrak dènnya pinarak/ sigra dènnya narbuka//
 2. Rupa swara pawakarda/ jodho pisah tan wangênan/ kang pêrak nora gêpokan/ wujud tan ngranuhi warna/ dumadi sangkaning apa/ ngucap tan kêna sulaya/ ana urip gung migêna/ yèn pisah aji waluya//
 3. Guthaka pringga sinamur/ isining jro luwih samar/ purna mijil kaya gita/ tan kêna yèn tinuladha/ lan ana kinêmbar rupa/ yèn liningga têmah oncat/ pinarpêkan lir sumiwa/ rinasuk seje kang kêna//
 4. Hèh ta palibaya nêdha/ kang cangkriman jinawaba/ taha punggêle kang murda/ yèn pakênira tan bisa/ narbuka kang cêcangkriman/ ginawe pangewan-ewan/ mèsêm Bambang Partadewa/ sigra dènnya anarbuka//

~ PUPUH XXIV ~
K I N A N T H I 

 1. Dhuh Rubaya sang awiku/ [134] kalilana amêrdèni/ cangkriman kang sapta lingga/ ing jangji manira tampi/ rinanjama wor lan kisma/ yèn lêpata ing pamêrdi//
 2. Dene kang sampun sinêbut/ ing ngarsa punika gampil/ tan wontên brojol sing badan/ tan pisah ing siyang ratri/ manggèn salira paduka/ marmamba umatur gampil//
 3. Lan sawiyah lare dhukuh/ tan pêgat ing sabên latri/ sring kadamêl dêdolanan/ pamancat arsa aguling/ ing sabda punika kirang/ kêkalih tutup satunggil//
 4. Dene rupa kang winuwus/ kang ni swara tan kapyarsi/ punika karsa paduka/ nèng jalada ing pamêrdi/ dumunung wontên paningal/ purnama tanapi warih//
 5. Sadaya prabawa ayu/ nglêrêmkên sadaya runtik/ lir tyang kataman ing wulan/ dhasare purnamasidhi/ dora yèn botên karênan/ aras-arasên ngoncati//
 6. Toya tan kenging winuwus/ dhasare prabawa atis/ baboning akèh sanepa/ mripat sinêpakkên warih/ kadi panêmbahan duka/ asring sandeya ing runtik//
 7. Mangka kang kataman bêndu/ kawistara ing pangaksi/ rubaya dora kewala/ kang sèstu dukane lilih/ ping kalih ingkang suwara/ wujude datan kaèksi//
 8. Rubaya ucap ing punggung/ punika winastan angin/ sintênta ingkang wuninga/ warna wujud ingkang angin/ anjawi mung kapiyarsa/ suwara gora ngajrihi//
 9. Rosa kaprawiranipun/ gurda gung katêmpuh angin/ punggêl sol [135] sêmpal kaprapal/ yèn mulêg barang kapuntir/ bisa kumbul ngantariksa/ katon cilik kêthip-kêthip//
 10. Gronangin dènnya dumunung/ prawirane dènbubuhi/ sabarang kang mawa ganda/ amêmijang arum wangi/ yèn ing lyan pan baya bisa/ amastani arum bacin//
 11. Pawakarda malihipun/ pawaka wêrdining gêni/ harda bangêt tanpa mêndha/ anggèn kawula mêrdèni/ dumunung dhatêng talingan/ surya nêpsuning sujanmi//
 12. Mangka wong lamun ngarungu/ ujar kang boya prayogi/ prabawaning kang talingan/ bêrbabak salira gêni/ krodhane boya sakira/ ing purwa tan dènkawruhi//
 13. Tan samar akarya lampus/ anut pamyarsaning kuping/ nanging sor prabaweng netra/ cihnane yèn wus kaèksi/ lilih duka têmah mêndha/ sor lan pigunaning warih//
 14. Jodho pisah doh anglangut/ rubaya bumi lan langit/ dumunung tutuking janma/ pangwasane angawruhi/ sabarang kang rasa-rasa/ yèn ing lyan boya nitèni//
 15. Mung tutuk ingkang kadunung/ mijang rahsa pêdhês asin/ rubaya catur prakara/ mangka wakiling Hyang Widhi/ kadunungan sowangsowang/ pangwasane andhèwèki//
 16. Kang pêrak tanpa dinumuk/ punika tan wontên malih/ mung Hyang jagad amisesa/ sintên kang sagêt mêstani/ doh pêrak Hyang Wisesa/ lan warnane kadi pundi//
 17. Yèn prak dene pan kadumuk/ lamu-[136]n têbiha Hyang Widhi/ yêkti lir pring tanpa rosan/ ngêlowong kita puniki/ myarsa obah osik tanpa/yèn wontêna kang mêstani//
 18. Hyang Suksma wontêna wujud/ dora têmên kang mêstani/ iba kèhing tyang sumewa/ yèn sonya pan kadi pundi/ dumadi saking punapa/ rubaya kita puniki//
 19. Badan tan ngawruhi wujud/ lo ing agêsang puniki/ kêdah wruhe sihing badan/ prayoga miwah bêbêrsih/ nanging pilih tiyang ingkang/ angrêksa badanirèki//
 20. Durna sadangunya wau/ saure mung inggih-inggih/ mung sumaur alahiya/ Partadewa angling malih/ dumadine ing agêsang/ miwah sabarang kumêlip//
 21. Tuwuhan sêsaminipun/ punika saking ing pundi/ kados tan mêdal Hyang jagad/ kang misesa ing dumadi/ marma amba kêdah wruha/ maring kang akarya urip//
 22. Kang tan sulaya ing wuwus/ sabda sabarang dêra ngling/ têgêse sabda pan nyata/ kang ingaranan sayêkti/ irêng ingaranan seta/ yêkti mêmplêg dadi putih//
 23. Marma yèn kang para wiku/ tan samar karêping janmi/ paitan tuhu wêcana/ mirsa sadèrènging lahir/ urip anggung amigêna/ yèn pisah kadi tan mikir//
 24. Lupa badane ngalumpruk/ nir pangupajiwa ênting/ maligi madhêp sajuga/ punika kang dènwastani/ kasêbut Sang Hyang Pramana/ dumunung pranaja kering//
 25. Uriping pramana iku/ tan lyan amung anê-[137]nêmpil/ lir simbar munggèng ing wrêksa/ pramila dipunwastani/ gêsang manggung amigêna/ dene karêm bêbarungi//
 26. Anyênyiwo angrubiru/ ananggulang tyas kang bêning/ ngubungi panggawe ala/ sok karya gitaning ati/ dununge kang ingaranan/ pinisah raga ngalinthing//
 27. Rubaya tiyang puniku/ dènpramana angoncati/ dahat katungkul ing gêsang/ tan darbe cipta mêmilih/ mèh kadi têkoning kewan/ pangupanyaning sirnanting//
 28. Lan wus pinasthi dewa gung/ gèsanging manungsa nènggih/ pae lan gèsanging kewan/ manungsa anandhing milih/ adhêm bisa gawe panas/ kêcut bisa dadi lêgi//
 29. Yèn kewan sêsaminipun/ êndi kang pêrak binukti/ lan tan sagêd ngreka daya/ sawontêna kang binukti/ botên andarbèni akal/ mila pinangan ing janmi//
 30. Guthaka pringga sinamun/ punika kawula wêrdèni/ guthaka wrêdine guwa/ rong lèng babahan kang sami/ pringga têgêsipun samar/ sinamun ing aling-aling//
 31. Naming karsaning sang wiku/ dumunung tiyang garbini/ awit babahan ing jabang/ sinamun miwah piningit/ lan duk ning garbaning biyang/ sintên ta ingkang udani//
 32. Mijil karya gitèng kalbu/ luwar saking ing kuwatir/ ilang kang rasa sumêlang/ tinuladha pan tan kêni/ têgêse sintên kang bisa/ ngèmpêr eloking Hyang Widhi//
 33. Lan ana kinêmbar wujud/ yèn lininggar) ango-[138]ncati/ pinarpêkan lir sumiwa/ rinasuk seje kang kèni/ rubaya pambatang kula/ tiyangamawang ing cêrmin//
 34. Kados pundi ta sang wiku/ pambatang kula puniki/ lêrês lêpat kêkêncêngan/ ing karsane sang ayogi/ punapa sampun atêlas/ ing wingking mênawi tasih//
 35. Yèn tan sampun wontên kantun/ karsa paduka pêparing/ ambêbadhe coba-coba/ rubaya kawula pundi/ Dahyang Druna tan ngandika/ lingak-linguk salira tis//
 36. Naya aclum kusut amêsum/ aputih tan darbe gêtih/ tan miyarsa turing Parta/ yèn tan tinanya krêp angling/ pamuwuse tan na liyan/ mung hêm sandika lo inggih//
 37. Rahadèn Tênaya wiku/ nèng wuri kêrêp anjawil/ sinauran gih sandika/ Partadewa duk miyarsi/ pangucaping Dhanghyang Durna/ dahat wlasira ing galih//
 38. Wusana alon umatur/ saengga angarih-arih/ rubaya jêng panêmbahan/ manira matur sayêkti/ sampun dhahat sandèyèng tyas/ kabatang ingkang cêcangkrim//
 39. Manira tan ngrasa unggul/ mung rumangsa kataman sih/ wêwulang jêng panêmbahan/ ing toh tan nêdya katampi/ linirua ing panabda/ jaya wusanèng dumadi//
 40. Raosing tyas kang satuhu/ yèn lawan rênaning galih/ manira arsa jêjanggan/ supadi kapanduk ing sih/ ing mangke wus salin têmbang/ kang kangge sinom [139] pangrawit//

~ PUPUH XXV ~
S  I  N  O  M 

 1. Ya ta Dhanghyang Kumbayana/ myarsa tur kang wor mêmanis/ prênthul-prênthul tuwuh ing tyas/ wusana ngandika aris/ êlo anak bokinggih/ awon jamurên ning wadhuk/ lamun pakênirarsa/ tadhahana nêm pêdhati/ ing kadibyan manira mangsa têlasa//
 2. Kunêng lingnya Kumbayana/ obah jêngku amalangkrik/ Partadewa matur sigra/ mugi dènsih anjatèni/ manira nalika lit/ myarsa linge kang pra wiku/ lamun laladan sabrang/ prajane ing Atasangin/ kang jumênêng narendra ngiras pandhita//
 3. Jêjulukirèng narendra/ Sri Maruta maha rêsi/ têdhaking Bayu bathara/ saking Sang Rêtna Maruti/ ingkang kagarwa dening/ Hyang Karaba asêsunu/ Prabu Rêsi Maruta/ kangsaning Hyang Odipati/ kinarsakkên ambaboni pra pandhita//
 4. Ing sabrang suyud sadaya/ sungkême anggurunadi/ Rêsi Maruta pêputra/ Baratmadya kang wêwangi/ sumilih ing rama ji/ pandhita mêngku kaprabun/ tan pae lan kang rama/ ambêg santamartèng dasih/ Baratmadya yoga Bambang Kumbayana//
 5. 5.        Gumujêng Maharsi Durna/ anyêndhu dènnya nauri/ lo gih kula niki kula/ palibaya kang de angling/ Partadewa ngling malih/ Kumbayana tyas pinunjul/ langkung lan bapa eyang/ ing karsane angêjawi/ wit miyarsa ing tanah Jawa ing benjang// [140]
 6. Wontên prang ran Bratayuda/ Kurawa lan Pandhusiwi/ pandhita maharsi dewa/ pamêcane pêsthi-pêsthi/ sapa kang anglabuhi/ ing Pandhawa karyanipun/ pasthi nêmu suwarga/ saundhausuking panci/ Sri Bathara Krêsna kang minta nênimbang//
 7. Duk samantên wiku putra/ kasmaran miyarsa warti/ matrênyuh tyas tilarpraja/ ing tyas sumêdya nglabuhi/ ing Pandhawa karyèki/ duk praptaning muhara gung/ kramantuk admajendra/ kawit kêna ing pangingling/ tan cinatur ing lêlakon tan prayoga//
 8. Sapraptaning tanah Jawa/ kêna ing sangsara luwih/ anèng nagri ing Cêmpala/ sang wiku putra ubanggi/ sapa bisa matrapi/ ing sikaraning wong iku/ pratignya kinawulan/ lan wontên kinandha malih/ Pandhawa lan Kurawa nèng Jalatundha//
 9. Angupaya astagina/ kang arupa cupumanik/ pusaka Sang Parikènan/ tumrah Palasarasiwi/ Kurawa adrêng mamrih/ aminta pusaka cupu/ nanging Sri Dipayana/ ing batos datan marêngi/ astagina sinabdan mêsat gêgana//
 10. Dhumawah ing Jalatundha/ jumêgur lir ruging giri/ Kumbayana nulya prapta/ tulung nglêpaskên jêmparing/ Sang kaliardadali/ sêlulup jroning kang sumur/ jêmparing tanpa guna/ jêr sampun katampan dening/ dewa penyu parab Begawan Nala//
 11. Gumuning manah kawula/ sabdaning dipa maharsi/ tyas rilane mring Pandhawa/ dumadakan Madrimsiwi/ kramantuk widadari/ ananging arupa kêbul/ astagina katampèn/ de wruju Pandhu narpati/ [141] lan sêmantên wikuputra agawe glar//
 12. Nraju Pandhawa Kurawa/ sing abot dènsuwitani/ kang mêkatên lah rubaya/ gumliwange dèn katawis/ mangka pun Pandhusiwi/ gangsal Kurawane satus/ pasthi satus kang awrat/ Kurawa minggah rumiyin/ nuntên pun Pandhawa kantun dènnya minggah//
 13. Nalika minggah sêkawan/ rampak nanging dawêg silir/ nuntên Bima tumut minggah/ taraju jomplang ajênthir/ Kurawa ingkang sami/ nèng traju tiba kumrutug/ Kumbayana kataman/ ing ubaya karya malih/ Duryudhana ingkang karya amiliha//
 14. Narpati sèwu nagara/ lan sang prabu Dwarawati/ wikuputra manjing marang/ ing raja kang sèwu nagri/ Duryudhana narpati/ milih ingkang ratu sèwu/ inggih botên kadosa/ dora têmên kang sung warti/ dene maksih darbe milik kawibawan//
 15. Nanging layak makatêna/ nalika nyabrang jaladri/ kawêkèn tan angsal palwa/ nuntên wotên ingkang prapti/ awarni kapal wilis/ èstri cahyane umancur/ turangga tinumpakan/ bisane nyabrang jaladri/ langkung rêmên lampahing ingkang turangga//
 16. Ingkang nitih duk umiyat/ parjine ingkang turanggi/ krodha liwung anêmpuh byat/ turangga nulya garbini/ sarêng praptaning jangji/ mijil jalma warna bagus/ suku kiwa taracak/ soring karna mawi suri/ wus ingaran sira Bambang Aswatama//
 17. Dhahyang Durna duk mi-[142]yarsa/ Partadewa dènira ngling/ krodharsa angrangsang sirah/ karo tiba gumalinting/ gumlundhung praptèng jawi/ kabucang ing maruta gung/ karo lêpas lir panah/ anèng tawang jêlih-jêlih/ sang pandhita tiba jro pura Ngastina//
 18. Wuwusên dyah waranggana/ lan Gathutkaca nulya glis/ karone marpêgi sigra/ winartan karyaning tami/ purwa prapta mungkasi/ sang rêtna kalangkung ngungun/ ya ta Sang Partadewa/ angandika marang sori/ wruhanira bakal ana dhayoh prapta//
 19. Ananging dhayoh pamungkas/ garjita sang ruming sari/ ya ta sampun aluwaran/ kunêng kawuwusa malih/ Sang Parbu Arimurti/ jawi pamêngkang wus rawuh/ lan Nata Baladewa/ Sêmbadra myang Pandhusiwi/ lon umatur Sri Kresna mring Baladewa//
 20. Yèn parêng karsa paduka/ kula ingkang ngrumiyini/ nandangi pun Partadewa/ kula ujane ajurit/ angling Baladewa ji/ mung dèn prayitna ing pupuh/ yèn kongsi kasuwèn prang/ lilanana anusuli/ adan mangsah Narapati Danardana//
 21. Sapraptaning palataran/ sêsumbar srinarapati/ ndi rupaning Partadewa/ dulunên iki Kresna ji/ iki Sri Arimurti/ Danardana iya ingsun/ pêparab Narayana/ Kesawa anrang ing jurit/ iya ingsun Mahaprabu Padmanaba//
 22. Ya Bathara Narasinga/ kang mong si kalima siki/ gugup bungah nêmu praja/ yèn Si Basudewa siwi/ isih mong Pandhawa ji/ mangsa kênaa rinêbu-[143]t/ mêkatên nguyang warta/ aja ngucira ing jurit/ lah dènage mêtua tandhing sudira//
 23. Angêtog prawiraning prang/ angrok bandawalapati/ gathuk bau têpung jaja/ ukêl kol aliru kêris/ Partadewa miyarsi/ nyandhak samir sutra wungu/ sumampir ing wijangan/ gandrung-gandrung amarpêki/ Kandhiraras ambondhèti munggèng wuntat//
 24. Esthane pan kadi arsa/ anêmbrama mring dyah adi/ mrih rêsmi ge lumuntura/ Krêsna gita amalangkrik/ waspada myat kang mijil/ mungkur kukur-kukur pupu/ Kusuma Kandhiraras/ anggêtak saking ing wuri/ Krêsna jola niba ngrangkul Partadewa//
 25. Sakamantyan sukaning tyas/ Partadewa lan sang aji/ matur Rêsi Kamajaya/ lan kang rayi sribupati/ pukulun yayi aji/ ing lêpat kawula katur/ de sangêt kumawawa/ lumancang tan tur udani/ ing pangrêksa mring arinta pun Pandhawa//
 26. Sinêmbadaa paduka/ mêmêling winanti-wanti/ kasangsaya gitaning tyas/ gumujêng srinarapati/ dhuh kakang maharêsi/ sabda paduka kalintu/ lêrêse rak manira/ kang minta aksama yêkti/ dene kapilare têmah damêl susah//
 27. Umatur Hyang Kamajaya/ dhuh yayi jêng sribupati/ kados manira tan susah/ matur purwa amungkasi/ kados yayi wus ngèksi/ sadaya lampahanipun/ angling Bathara Krêsna/ manirarsa mêdal jawi/ asêsandi kasor prang lan Partadewa//
 28. Nahan Sri Bathara Krêsna/ mè-[144]yèg-mèyèg mêdal jawi/ saloyoran ngayang-ayang/ dupi praptane ing jawi/ panggih lan Pandhusiwi/ tinanya datan sinaur/ pijêr ngêsês angayang/ pamuwuse ringik-ringik/ Sang Arjuna gupuh mlajêng malbèng pura//
 29. Sêmbadra tansah tut wuntat/ prasasat tan ngambah siti/ wuwusên kang anèng pura/ Kamajaya lawan Ratih/ duk miyat yèn kang rayi/ sigra amarani gupuh/ tundhuk wus rêrangkulan/ lir kêkupu amrih rêsmi/ Dèwi Ratih wus panggih ngrangkul Sêmbadra//
 30. Wuwusên srinaranata/ Krêsna Baladewa maksih/ anèng jawining pamêkang/ tan darana angêntèni/ nusul wong agung kalih/ sapraptanirèng kadhatun/ myat kang rayi wus lênggah/ kapat Sêmbadra lan Ratih/ cuwa ing tyas angadu tan kadadeyan//
 31. Sigra Sang Arya Têtuka/ ngabêkti ing sribupati/ Mandura nulya manêmbah/ ing Bathara Arimurti/ nulya ngabêkti maring/ kang paman Sang Pandhusunu/ saha sru karunanya/ dangu anyungkêmi wêntis/ Sri Bathara Krêsna umatur ing raka//
 32. Sang Bathara Kamajaya/ pukulun sang maharêsi/ wus wancine anguculna/ mring ingkang sami piningit/ nahên angandika ris/ mring sang ari Pandhusunu/ kinèn manèh gêlagah/ kang tuwuh udyana warih/ dyan Sang Parta umangkat malbèng udyana//
 33. Winawas wus kasat mata/ kang warna galagah langking/ Arjuna sigra anyandhak/ jêmparing Ayahsêngkani/ lumêpas wus ngênèni/ purna sirna glagah wulung/ kawangwang Yudhistira/ tu-[145]win tiga kang para ri/ Bayuputra lumumpat nyandhak Arjuna//
 34. Ingumbulakên mring wiyat/ tibane katampan dening/ astanggung winangwang-wangwang/ gêdrug-gêdrug Bayusiwi/ lir bêlah kang pratiwi/ gêrêng swara gumaludhug/ lir gurnitèng ancala/ mangkana sang purnèng jati/ saisining kadathon sadaya mulya//
 35. Kusuma Dayita nata/ lan sagung kang para cèthi/ wus purna lan kadi saban/ isin pulih kadi nguni/ bêburon samya prapti/ paksi munya ting balêkur/ mina kèh samya polah/ wrêksa wohe dadi- dadi/ sinang-sinang ting gêrandhul dhêdhompolan//
 36. Kunêng mulyane sadaya/ Hyang Kamajaya bêbisik/ mring kang rayi Sang Arjuna/ yayi sira sun tuturi/ sutanira saiki/ manjing mring wismaning mungsuh/ karêpe manuhara/ sadulure ratu prapti/ anglakoni tuduhe martuwanira//
 37. Sri Rêsi Jayawilapa/ dèrèng dumugi dènira ngling/ Arjuna galêlês mentar/ Bima sigra anututi/ Sang Prabu Arimurti/ tanpa pamit nuli nusul/ sarêng Sang Gathutkaca/ Kamajaya wusnya pamit/ adan mentar lan garwa ajumantara//
 38. Nêngna Sang Hyang Kamajaya/ wuwusên kang anèng puri/ Drupadi lan Wilantênan/ tiga Kusumayu Kunthi/ cipta lir wong angimpi/ umyat rêsmining kêdhatun/ tambah endah ing warna/ kêbon-kêbon ngudyana sri/ puspitanjrah mawarna wangine tambah//
 39. Wrêksa wohe tuwa-tuwa/ rampa-[146]k tumpuk tumpang tindhih/ tuwin kang ngêning balumbang/ toyanya tambah awêning/ mina kang taksih alit/ muncul gêdhe ting calêbung/ banyak arak-arakan/ akarya langêning ati/ urang watang mangan lumut ting salengkrang//
 40. Kunêng gantya kawuwusa/ ingkang lêlana don jurit/ narendra gung ing Gumiwang/ kang anggung among wiyadi/ kasangsaya ngranuhi/ kapirangu amalatkung/ Prabu Suryaanggana/ supe maring pasanggiri/ mung Lêksmanawati kang katon gumawang//
 41. Kêna ing sêsandi karya/ bisane Rêtna Gêndari/ asêsandi ingkang wayah/ kêkintun rimong palangi/ pinanduk ing ganda mrik/ lan pratandha srat winangun/ têmbunge amlas arsa/ nor roga mêmulêt ati/ pangarahe supaya mêmpêng ing yuda//
 42. Nanging malah dadi wisa/ wisaning wong mangun jurit/ lali gawe sung kawangwang/ kang paring rimong pêlangi/ kadi katon sumandhing/ sasmita ywa anrang pupuh/ supe dhahar myang nendra/ tan arsa siniwèng  abdi/ guramean ngudrasa nèng pasarean//
 43. Gêguling karya sumêlang/ kang anggung liniling-liling/ sinepa kusumaning dyah/ sinabda rum angrêrêmih/ dhuh mirah jiwa mami/ asih têmên ing apunggung/ sidhat gung mawa karna/ wisma tan ingambah janmi/ dèntulusa asih mring wong kawlas arsa//
 44. Kagendra suwiwi pagas/ ayam kuncung taya rêsmi/ mina mananduk ing saya/ ayu gêgêg mêrak ati/ pêksi kang grana èsthi/ dêdalan tumanduk ngranu/ tan kondur ma-[147]rang sabrang/ sinangkala naya manis/ jênak têmên gusti anèng pamondhokan//
 45. Rêkatha lit ing udaya/ rambatan dèntaratagi/ wong ayu salina sinjang/ ing kene wus amiranti/ panêngran[sira manjing/ pêpantêsên busanamu/ aywa kapati abra/ eman rêsmining sotya di/ mêsum kasor ujwalane mukanira//
 46. Kunêng kang anggung migêna/ wuwusên Arya Pamadi/ patêmon lan Badranaya/ Sêmar lara dènnya nangis/ wus sirêp kang prihatin/ Arjuna alon andangu/ dhuh kakang anakira/ ing mêngko ana ing ngêndi/ alon matur Saronsari mring Palguna//
 47. Turene têng pasanggrahan/ karêpe angincim-incim/ têng adhine Suryanggana/ Arjuna sigra nututi/ ing wanci bangun enjing/ wuwusên kusumaningrum/ lagyarsa asêsotya/ ingiring pawongan kalih/ bêkta nampan isi sabuk lan pêsatan//
 48. Sang rêtna manjing patirtan/ Bimanyu prapta ing wuri/ wor pawongan bêkta nampan/ tan nyana lamun sinandi/ narka abdi kinasih/ pasatan tanapi sabun/ ngulungkên wus tinampan/ ya ta kusumaning puri/ saking jamban nguwuh amundhut kosokan//
 49. Bimanyu malbèng patirtan/ sang rêtna ngandika aris/ age simah kosokana/ wus lawas ora babêrsih/ sigra dènnya ngosoki/ sariranggung linalulur/ jaja gigir padharan/ bocong wêlakang myang wêntis/ nora gêlêm dikon wi-[148]s bok lara simah//
 50. Baskara mèh kawatgata/ ujwalane mananduki/ wus purna dènira siram/ mundhut pasatan sang dèwi/ ingaturakên nuli/ plengas-plengos Sang Bimanyu/ dangu-dangu kawangwang/ katon brêngose jlekithit/ sang kusuma arsa jrit nanging tan bisa//
 51. Lathi tinutupan asta/ ginèrèt mêdal ing jawi/ arikuh dènnya lumampah/ pijèr kasrimpèt pang garing/ satèmah minggrang-minggring/ asta ro anggung anyut/ ya ta abdi ro ingkang/ satêngga jawining kori/ pandulune mring sang dyah lir pinalara//
 52. Pawongan jrit lumaksana/ arsa tur uningèng gusti/ wuwusên Sang Hendraputra/ kagèt duk miyarsa panjrit/ linuru wus kapanggih/ ing putra Risang Bimanyu/ ngèwèng-èwèng wanodya/ kreyaban lumaku miring/ pinarpêkan tinanya saking ing wuntat//
 53. Bimanyu kagyat anjola/ ucul ngasta mring sang dèwi/ arsa mlayu dyan cinandhak/ ujunging pasatan kêni/ tèmah dheprok sang dèwi/ Arjuna tanya mring sunu/ paran purwaning arsa/ Bimanyu matur mungkasi/ angandika wong agung Hendraatmaja//
 54. Wis kulup nuli uculna/ tuwin kalamun sira sih/ gampang yèn wis sampurnèng prang/ kalamun unggul ing jurit/ tan wurung yèn sirambil/ parikramaning prang pupuh/ brana mangka jarahan/ panungkul para bupati/ sakèh ingkang putri minangka têtawan//
 55. Payo malbèng pasanggrahan/ wruh-[149]a rupane sang aji/ ing sabrang Sri Suryanggana/ kaniayane kêpati/ angiras sun tuntuni/ pakartining prang rahayu/ tan amigênèng guna/ wus manjing satriya kalih/ kawuwusa wus salin têmbange durma//

~ PUPUH XXVI ~
D  U  R  M  A 

 1. Suryanggana tan pêgat amriyêmbada/ guling gung linaliling/ dhuh pêpujaningwang/ aja tumuli nendra/ sapanên dasihmu gusti/ paran ta mirah/ dhahat tan nabèng dasih//
 2. Larang têmên biyadane wong Ngastina/ baya durung bisa ngling/ wuwusên kang prapta/ pawongan tur uninga/ yèn pura kataman dening/ satriya endah/ misesa ing sang putri//
 3. Gusti ari paduka linarak-larak/ kilap dadosing wuri/ ya ta srinarendra/ duk myat pawongan prapta/ gregah nulya amrêpêki/ sarwi mêndhapan/ wuwuse angrês-rêsi//
 4. Dhuh gustiku ing mangke kawulanira/ layak wurung ngêmasi/ yèn sirawus prapta/ mirah paring husada/ parêkan mundur sarya ngling/ gusti kawula/ dede sang raja putri//
 5. Kunêng ingkang anggung kandhuhan kung rimang/ wuwusên Pandhusiwi/ nèng jaban purendra/ arsa anêtêpana/ lungguhing satriya luwih/ utamaning prang/ yêkti nganggo tinari//
 6. Wani ora tinakon lawan prayoga/ dadi tan ngucirani/ yèn liyaning praja/ nganggo ambuwang layang/ ya ta Risang Hendrasiwi/ adan sêsumbar/ swara lir muksèng wyati//
 7. Aprabawa yayah kapilêng-[150]kang myarsa/ mangkana dènira ngling/ kèh Suryaanggana/ yèn sira tambuh mring wang/ sun wirèng rat wignyèng jurit/ samya Pandhawa/ trah Rêsi Bramamani//
 8. Sun atmaja Surapatindra Suraya/ ya Sang Prabu Karithi/ siniwèng wranggana/ lêlancuring surendra/ kinarya lananging bumi/ winênang ngrunah/ wil diyu myang rasêksi//
 9. Nadyan janma kang ambêg murka candhala/ tan parikramèng jurit/ kaya têkonira/ mukul prang murang dalan/ nir parikramèng aji/ kasusu arsa/ tampa putrining aji//
 10. Bungah-bungah panarkamu kadangingwang/ murut wêdi ing jurit/ hèh Suryaanggana/ rêbutên ing ayuda/ sotyèng rat ingsun Jahnawi/ ya Dananjaya/ ya iki Si Pamadi//
 11. Ya Arjuna ya Janaka ya Pamadya/ ya Parta Pandhusiwi/ ya Arya Palguna/ dènage Suryanggana/ mêtua sun kang anadhahi/ yèn nyata lanang/ sagêndhingmu ing jurit//
 12. Ya ta wau Sang Prabu Suryaanggana/ karna kadi pinêthik/ sirna brangtanira/ mring putri ing Ngastina/ gêgamaning prang cinangking/ mijil ing jaba/ wusnya myat kang nyumbari//
 13. Amêrpêki Parta cinandhak lambungnya/ nanging tyas datan gigrig/ singgan-singgun nora/ ya ta Sri Suryanggana/ angling hèh Parta dèn aglis/ apa nèng sira/ tibakna sun tadhahi//
 14. Anauri satriya Adananjaya/ langka ujarmu iki/ dudu watakingwang/ yèn aprang dhinginana/ kapindhone yèn sirèki/ sun dhinginana/ bok tan nga-[151]nti malêsi//
 15. Muring-muring sang nata narik curiga/ anggoco wanti-wanti/ Arjuna tan obah/ eca ngadêk ing ngarsa/ rusuh trape dènira mrih/ marjayèng Parta/ Arjuna mèsêm angling//
 16. Hèh sang nata aja kêsusu ing aprang/ sun tan nêdya ngoncati/ salina gêgaman/ anggonên marjayèngwang/ sang nata sugal nauri/ hèh Pandhuputra/ malêsa sun tadhahi//
 17. Sigra narik curiga Ki Kalanadhah/ pusaka Hyang Pramèsthi/ duk sinurayèng prang/ lan yaksendra Newata/ barêng panah Pasopati/ siyunging Kala/ loro pinuja dadi//
 18. Siyung ngisor dadi kêris Kalanadhah/ kang dhuwur Pasopati/ Arjuna ngandika/ hèh Sang Nata Suryanggana/ iki wêkasanmu urip/ age umyata/ ujwalaning hyang rawi//
 19. Ewadene sirarsa urip dènkêbat/ ambungên sikil mami/ anjrit Suryanggana/ sarwi amrang curiga/ tan sira dhewe pinaring/ jaya kadibyan/ pagene sun ngabêkti//
 20. Wus jamake wong bêcik lawanan aprang/ sapa sor angêmasi/ sang Padmèng Surendra/ mantukkên Kalanadhah/ pêcating yitma barêngi/ Sri Suryanggana/ gumlimpang wus ngêmasi//
 21. Surêm-sirêm gêgana alimêngan/ pracihna ratu mati/ jalada mangubyat/ gumlêgêr kang prabata/ gurnitaning jalanidhi/ bantala obah/ munya dhêdhêt rawati//
 22. Ing sadangunira wong agung dènnya prang/ Bimanyu ngintip-intip/ tuwin sang lir rêtna/ [152] anggung ngungak cêndhela/ duk rak kang ngêmasi/ anjrit karuna/ lumayu dèntututi//
 23. Cinandhak rikmane sang rêtna kalumah/ karuna dènlik-elik/ Sang Arjuna sigra/ sirahe Suryanggana/ pinagas murda gumlinting/ adana nyandhak/ sanjata Dadedali//
 24. Linêpaskên sinangên wus buncang sirah/ tiba ngarsaning Patih/ Gajah Satrutapa/ bubar ing panangkilan/ gumuruh kang pra dipati/ sadaya arsa/ bela patining Gusti//
 25. Gumarubuk lumêbêt ing pasanggrahan/ wuwusên Bayusiwi/ lawan Gathutkaca/ kèndêl ning soring wrêksa/ tan antara ingkang prapti/ narendra Krêsna/ prapta sru dènira ngling//
 26. Yayi Werkudara age têtulunga/ lan sira Bimasiwi/ ingkang rinêbut prang/ kaipe Madukara/ nèng jro kinêmbulan dening/ prajurit sabrang/ rajane wus ngêmasi//
 27. Bima Gathutkaca marang pasanggrahan/ sinambi turut margi/ anjèthoti sirah/ Sang Arya Wêrkudara/ mung gada kinarya babit/ rangkêp pat lima/ gélasah angémasi//
 28. Kang katênggêl gada ajur datan kalap/ suh ajur ting saluwir/ kêna tinêngêran/ tilas Bima Têtuka/ kang tugêl sirahe pêsthi/ sisa Têtuka ting saluwir//
 29. Kang sayêkti ginada ing Arya Bima/ wong sabrang kêkês wingwrin52)/ ya ta kawuwusa/ Sang Gajah Satrutapa/ umiyat Radèn Pamadi/ lumayu sigra/ prapta nungkêmi sikil//
 30. * Bima Krêsna Gathutkaca samya prapta/ miyat54) kang anyungkêmi/ ya ta Sa-[153]trutapa/ umatur wor karuna/ dhuh gusti sang jayèng jurit/ mugi pyarsakna/ ing ature pun patik//
 31. Yèn paduka anglajêngna ing dêduka/ tan wande tumpês tapis/ dhuh gusti ngemana/ mring kawula Gumiwang/ kawula ingkang kadugi/ nyirêp ing wadya/ kang sami labuh pati//
 32. Lawan botên adamêl sukaning driya/ mrih pêjahing cêcindhil/ ing prang tan linawas/ angling Sang Hendraputra/ pangucapmu lir garimis/ sun durung wikan/ aranmu kang sayêkti//
 33. Lawan apa lungguhmu ana ing sabrang/ paran karêpmu iki/ dene sira têka/ nungkêmi padaningwang/ matur Satrutapa Hèsthi/ gusti kawula/ ing sabrang lênggah patih//
 34. Kaparingan nama Gajah Satrutapa/ wondene ingkang abdi/ kamipurun nyêlak61)/ ing ngarsa jêng paduka/ yèn kaparêng karsèng gusti/ rèhne ing mangkya/ raja kawula lalis//
 35. Kaparênga kêng abdi ngaturkên praja/ Gumiwang mring Jêng Gusti/ minangka62) têtawan/ putrine srinarendra/ panunggul brana sotya di/ dêdamêling prang/ pratandha jayèng jurit//
 36. Pintên banggi kang abdi pinarêng gêsang/ sok sampuna ngabêkti/ lan ngaturkên praja/ saisine Gumiwang/ owêl tuwuh glagah grinting/ luhung têksiha/ sumiwi ing Jêng Gusti//
 37. Matur nêmbah Arjuna mring nata Krêsna/ pukulun sribupati/ kawula sumangga/ turipun Satrutapa/ sang aprabu ngandika ris/ ingkang prayoga/ Si Satrutapa patih//
 38. Dhawuhêna ngratoni [154] Praja Gumiwang/ angrèha pra bupati/ miwah manca praja/ kabèh padha renea/ ya ta Sang Arjuna aglis/ dhawuhkên marang/ sirèng rêkyana patih//
 39. He ta Gajah Satrutapa tampanana/ dhawuhing bathara ji/ yèn ing mêngko sira/ ginanjar mêngku praja/ ing Gumiwang angratoni/ labête lawas/ kawêngkuwèng sireki//
 40. Aja owah jenênge Sang Prabu Gajah/ Satrutapa narpati/ sira manèmbaha/ mring prabuku Ngamarta/ sira muliha dènaglis/ sakèhing brana/ kapraboning narpati//
 41. Lan sakèhe pusaka gêgamaning prang/ kadarbe ing sirèki/ mung bêndaranira/ Si Lara kang sun gawa/ cèthine aja na kari/ Sang Prabu Gajah/ sumungkêm sru anangis//
 42. Angrêrêpa ature Sri Satrutapa/ sumungkêm ing pratiwi/ dhuh gusti kawula/ lilanana atut wuntat/ Arjuna ngandika aris/ dènage sira/ muliha aja kari//
 43. Marma sira yèn ngantia lawas-lawas/ sadeyaning wong cilik/ tan wurung akarya/ rêtu rusaking praja/ sang nata manêmbah aglis/ sumungkêm pada-/ nira Sang Arimurti//
 44. Nulya nêmbah mring wong agung ing Pamênang/ nulya mring Sang Pamadi/ riwusnya mangkana/ sang nata agya budhal/ kêbut ing sisaning pati/ sang prabu anyar/ ing lampah mandhêg nolih//
 45. Kadya priya kasmaran ing wanodyendah/ samarga tawang tangis/ wuwusên Sri Krêsna/ angling mring Dananjaya/ yayi pasanggrahan iki/ sira basmia/ kabèh dimèn barêsih//
 46. Yèn wis tunu sira buncanga ing barat/ bangke dimèn barêsih/ [155] sigra Dananjaya/ musthi kang Bramastra/ kumêlun dahana mijil/ kumantarkantar/ wisma gung kang dènbyuki//
 47. Gumarubug saengga wana kawêlagar/ ngêbyuki nganan ngering/ sigra Hendraputra/ mênthang sanjata wrayang/ lumêpas nêmpuh ing agni/ mubal sumêbar/ sumyur sumawur mamrih//
 48. Bangkening wong kabuncang tibèng samodra/ kumrutug lir garimis/ minangsa ing mina/ kêmroyok ting kalobak/ kunêng wuwusên Sang Aji/ Krêsna lan kadang/ wus bubar kundur maring//
 49. Ing Cintakapura bêkta putri tawan/ punggêl kang dènsêrati/ lakon Partadewa/ ing Dhukuh Tejamaya/ sangalas Besar Dal warsi/ sastraningangka/ 9 9 7 1 mungkasi//

tamat

SERAT SRI UTAMA


~ PUPUH I ~
DHANDHANGGULA

1. Arungsit sru déramba mrih manis, lwirnya angèl gyan ulun ngupaya, ing têmbung tinêmbungaké, binangkitkên andudud, lêngênging tyas kanang sudyapti, wardinya sukèng driya, kang sudi ing kayun, kayun karsa jarwanira, miyarsakkên sumawana ngudanèni, marang ing srat punika.

Begitu sulit bagi saya menjadikannya indah, ibarat sulit tetap saya upayakan, di setiap kata-katanya agar menarik, Penyejuk jiwa yang baik, maksudnya menyenangkan hati, bagi yang sudi berkeinginan, berkeinginan untuk memahami, mendengar serta mengamati,  terhadap serat ini.

2. Pêpèngêtan nalikanya nguni, ulun ngabèhi Atmasukadga, mundhi dhawuh sangandhapé, padéndra kang Sinuhun, Kangjeng Susuhunan utawi, kang tyasnya jawi iman, mashurkên yèn tuhu, nata pakuning buwana, myang sayidin panata gama mêngkoni, Kadhatyan Surakarta.

Peringatan dahulu kala ketika, saya Ngabehi Atmasukadga, mendapat tugas dari, Sang Raja yaitu Sinuhun, Kangjeng Susuhunan atau, yang dipercaya di tanah Jawa. Termasyur benar, sebagai pedoman di dunia, serta pemimpin agama yang memimpin, Keraton Surakarta.

3. Hadiningrat darwanirat jawi, ulun kinèn ngirita supadya, Radyan Tumênggung parabé, Arung-|binang Sri Wadu, dé Sri Wadu wau winardi, wadya dalêm naréndra, pamajêgan dhusun, ing gêgatan umawrina, têgêsipun umawrina wruha maring, krêtêg Bacêm Ngutêr myang.

Hadiningrat yang memimpin tanah Jawa. Saya diperintah untuk mengiring, Raden Tumenggung yang bernama, Arungbinang Sri Wadu, sedang Sri Wadu tersebut dijelaskan,  seorang prajurit raja, seorang pamajegan dusun, yang pantas umawrina. Maksudnya umawrina supaya tahu, jembatan Bacem, Nguter,

4. Padhasgêmpal Samaulun nami, saha ulun nalika dinuta, mrih kyai lurah uningèng, krêtêg sakawan wau, lawan dipunparingi kanthi, ngabèhi Taliwanda, myang dhawuh Sang Prabu, tiyang tiga ulun lawan, kanthi kula wau Taliwanda tuwin, Dyan Mênggung Arungbinang.

Padhasgempal dan Samaulun. Dan ketika saya mengiring, kyai lurah untuk mengamati, keempat jembatan tersebut, dengan diberi teman, Ngabehi Taliwanda. Untuk melaksanakan tugas dari Sang Raja, tiga orang dengan saya, teman saya Taliwanda serta, Raden Tumenggung Arungbinang.

5. Sami ingandikakkên sarimbit, lan swaminya sarta kapatêdhan, swaniti motor sartané, dhawuh dalêm Sang Prabu, angkatira saking ing panti, nêtêpana wanci jam, énjang pukul pitu, ya ta badhamyan winarna, angkatira ingangkah marêngi ari, Ngad Wagé nuju tanggal.

Semua diceritakan berpasangan,  dengan istrinya serta diberikan, kendaraan motor. Peritah sang raja, keberangkatan saya dari rumah, tepat pada pukul tujuh pagi yakni penuh perdamaian. Diceritakan keberangkatan saya yakni pada hari Minggu Wage tanggal,

6. Kaping astha wêlas Pébruwari, taun sapta juga rong prawira, déné lèk jawi tanggalé, ping kawanlikur nuju, Rabyalakir warsa marêngi, puniku winastanan, Dal angkaning taun, wiku suci murtining rat, Ijrah Nabi tata guna gunèng aji, Kunthara windunira.

Delapan belas Pebruari tahun 1917. Sedangkan kalau tahun Jawa tanggal dua puluh empat Rabiulakhir tahun yang dinamakan tahun Jimawal 1847. 1335 H. Windunya windu Kunthara.

7. Duk ing Saptu dalu ngrintênkên ri, wau Ngahad kang samyarsa mangkat, kacarita nalikané, déra samya galugur, guling layap byur-byuran nglilir, dadya mèh tantuk nêndra, dupi wancinipun, pukul tiga tangi samya, adus wusnya palêstha dènira mandhi, asamya wiwit dandan.

Ketika Sabtu malam menjelang hari Minggu, mereka yang hendak berangkat diceritakan pada waktu itu semua berbaring, tidur berserakan lantas terjaga  sampai hampir tidur lagi. Begitu waktu menunjukkan pukul tiga pagi kesemuanya bangun, mandi, seusai mereka mandi semua mulai berdandan.

8. Jroning dandan amyarsakkên maring, ting cruwi-|tnya swaraning kukila, kang nèng taron pomahané, cingcinggoling lan manuk, thilang glathik êmprit lan pêking, angocèh swaranira, wèh rênèng pangrungu, mimbuhi sênênging driya, dènnya samya ginanjar jêng Sri Bupati, arsa winyatkên arga.

Selama berdandan terdengarlah kicauan suara burung yang ada di pekarangan rumahnya. Burung cingcinggoling dan burung kutilang, gelatik, pipit dan peking. Berkicaulah suaranya Begitu merdu saat didengar. Menambah senangnya hatiMereka yang menerima tugas dari sang raja untuk pergi ke gunung.

9. Sadaya wus rampung dènnya sami, amanganggya purwa prabangkara, purwa prabangkara lwiré, ing wétan cahyanipun, Sang Hyang Surya sampun nyoroti, nyilakkên rêpêting rat, sirna dadya santun, panjingglanging satngah sapta, wau ingkang samyarsa kula ampiri, wus sawégèng pandhapa.

Semuanya telah selesai, didapatilah purwa prabangkara, purwa prabangkara maksudnya di timur cahayanya matahari sudah menyinari, menerangi gelapnya dunia hingga menjadikannya terang. Terangnya menunjukkan setengah tujuh, Mereka yang hendak saya jemput sudah siap di pendapa.

10. Déné ulun kang ngripta bêbisik, Atmasukadga ugi mangkana, satngah sapta ing wanciné, sampun sawéga lungguh,nèng pantyasa ngarsa ngantyani, wau motor| wahana, paring jêng Sang Prabu , dupi wanci jam kasapta, kirang dasa mênut abdi dalêm supir, Bêkêl Wignya saksana.

Sedangkan saya yang mengarang bernama Atmasukadga yang juga demikian, pada pukul setengah tujuh sudah siap duduk di depan saya menunggui di kendaraan motor pemberian sang raja. Sampai pada pukul tujuh kurang sepuluh menit abdi dalem sopir Bekel Wignya segera,

11. Nyudhiyakkên rikanang swaniti, motor munggèng salor wiwaramba, srog prapta taman talompé, ulun umangkat laju, anumpaki wau swaniti, sarimbitan swamimba, wusnya tata lungguh, masin pinutêr lumaksa, swaranira sès-sès uwab wimba wèh wrin, mring janma kang tumingal.

Menyiapkan kendaraan tersebut. Motor berada di utara pintu rumah saya, tak lama kemudian saya melaju menaiki kendaraan tersebut bersama dengan istri saya. Seusai menata duduk, mesin dinyalakan lalu berjalan. Suara ses-sesnya seakan memberi peringatan kepada orang-orang yang melintas.

12. Gya lumaksa sêr myang dyan ngampiri, mring kang parlu katuju karséndra, mrih myat krêtêg catur kèhé, nênggih ki lurah wau, Arungbinang ingkang bêbisik, lajêng kéwala mangkat, lan wau tan kantun, Taliwanda sarimbitan, nulya samya alungguh munggwèng swa-|niti, wusnya satata sila.

Segera melaju menuju yang hendak saya jemput, menuju yang hendak dituju sesuai kehendak raja, untuk mengamati jembatan yang berjumlah empat. Yaitu tersebut ki lurah yang bernama Arungbinang. Langsung saja berangkat, dan tidak ketinggalan pula Taliwanda beserta istri. Kemudian kesemuanya duduk di kendaraan. Seusai menata duduk,

13. masin motor gya pinutêr nuli, swara sès-sès ngêsês kukusira, anyêmprot kaworan ing wé, nulya manglêr lumaku, karindhikkên nanging upami, katututan turangga, wus manyok kang sêngkut, parèstri kang nut manumpak, tinuduhkên kang dèrèng dipunwêruhi, suka tan èngêt wuntat.

Kemudian mesin motor segera dinyalakan, suara ses-ses mendesis, uapnya menyembur bercampur air. Kemudian berjalan lambat, diperlambat namun dengan kira-kira. Disalip oleh kuda. Sudah jauh tersebut yang menyalip. Para perempuan yang ikut naik diberitahu yang belum diketahui. Begitu senang hingga tidak ingat yang sudah terlewati.

~ PUPUH II ~
P A N G K U R

1. Dupi prapta tanggul nulya, winêruhkên krêtêg Tanggul yaiki, dupi jlêg sampun kalangkung, krêtêging Kaliwingka, sawatara rinikatkên lampahipun, sumiyut ing Grogol prapta, lampahira rindhik malih.

Ketika tiba tanggul kemudian diberitahukan jembatan Tanggul ini. Begitu tiba sudah terlewati jembatan Kaliwingka. Sementara lajunya dikencangkan. Kemudian tiba di Grogol, lajunya diperlambat kembali.

2. Awit Grogol wau pasar, lêng-ulêngan janma anêngah margi, krana ing pranatanipun, mring supir ingkang samya, anglampah-|kên motor kalamun pakéwuh,  marga ingkang dipunambah, karindhikkên myang akanthi.

Oleh karena Grogol tersebut pasar yang ramai dengan orang-orang hingga ke tengah jalan. Karena sudah menjadi peraturan kepada semua sopir yang menjalankan motor untuk segan-segan. Mengingat area yang dilaluiteman saya menyuruh saya untuk mengurangi kecepatan.

3. Sagung duga dugèng driya, pinasang ing pikir ywa nganti lali, sagung pakéwuh wus putus, iku supir utama, kacarita lampahing motor wus tutug, ing krêtêg Bacêm kaambah, karindhikkên dènnya laksi.

Banyak perkiraan dalam hati. Terpasang dalam pikiran jangan sampai lalai. Rasa segan sudah berlalu, demikian tersebut sopir utama. Diceritakan laju motor sudah sampai di jembatan Bacem. Diperlambat jalannya,

4. Mrih samya trang pakartinya, rosa saé tan wontên nguciwani, kyahi lurah dyan tumênggung, nabda marang kang aran, Taliwanda pinrih nindakkên pangukur, winangsulan yogyanira, mangké kémawon manawi.

Supaya semua dapat jelas. Kuat dan bagus tidak ada yang mengecewakan. Kyai lurah raden tumenggung berkata kepada yang bernama Taliwanda untuk melaksanakan pengukuran. Dijawablah “sebaiknya nanti saja jika,

5. Sampun wangsul lampahira, saking krêtêg Padhasgêmpal rumiyin, gya Samaulun ingukur, ing panjang wiyarira, lajêng Ngutêr sumawana Bacêm rampung, kyai| lurah waluyannya, ya bênêr iku prayogi.

Sudah pulang dari perjalanan.  Dimulai dari jembatan Padhasgempal, kemudian Samaulun diukur panjang lebarnya, lalu Nguter serta Bacem selesai. ”Jawabnya kyai lurah“ iya benar itu bagus,

6. Lamun wus bali kéwala, motor nulya linampahkên kinardi, sawatawis rikatipun, larisnya dyan wus prapta, pos wétannya Kaliwonan kang sinêbut, kabupatèn Sukaharja, nanging dènira lumaris.

Jika sudah kembali saja.” Motor kemudian dijalankan. Hanya sebentar melaju perjalanan sudah sampai pos timur Kaliwonan yang disebut kabupaten Sukaharja tetapi lajunya

7. Wau motor malah mandar, trusnya ngidul wimbuh rikat sakêdhik, prapta krêtêg Ngutêr sampun, karindhikkên lampahnya, ugi mamrih têrang ing pakartinipun, arsitèg sanyata dibya, pakartinya dèra kardi.

Motor tersebut justru semakin keselatan ditambah kencang sedikit, tibalah di jembatan Nguter, lajunya diperlambat agar jelas dalam pikirannya. Arsitek benar-benar pandai berfikir di dalam bekerja.

8. Bagus santosanya kêmbar, lawan krêtêg Bacêm kang wus kawuri, namung kaot dirganipun, sinawang lan lumampah, panjang wiyar krêtêg Bacêm nanging lamun, sampun dènukur kintênnya, botên kaot sapara tri.

Bagus dan kuatnya sama dengan jembatan Bacem yang telah dilewati, hanya selisih panjang kelihatannya dan sepintas lebih panjang dan lebar jembatan Bacem tetapi begitu sudah diukur kiranya tidak sampai selisih sepertiganya.

9. Kula kang ngripta pèngêtan, têmbung anak sarta kêris kinawi, nun Atmasukadga ulun, kang nyupir saking praja, nalikanya motor rindhik lampahipun, ki lurah bêbisik nabda, kulup gonku arang angling.

Saya yang mengarang peringatan, merangkai kata dan membuat keris, yaitu saya Atmasukadga yang menyetir dari kerajaan. Ketika motor lambat lajunya kyai lurah berkata berbisik “nak, penyebabku jarang berkata,

10. Marang sira déning sabab, têmbung dhaup gêntha dara jinarwi, panêmu myang panyawangku, wong nyupir iku kêna, dènèmpêrkên lan janma nurat nuju, tan kêna dènjak rasanan, awit kadya sira iki.

Kepadamu oleh karena kata digabung diganti serta diubah menurut pendapatku orang menyetir itu dapatdiibaratkan seperti orang yang sedang menulis, tidak boleh diajak berbincang-bincang seperti halnya kamu ini.

11. Gonmu nyupir ati tangan, sarta pada tansah anambut kardi, kula anulya umangsul, dhumatêng kyai lurah, tan kénging krêp imbal wuwus mandar angur, janma nyrat dènjak raosan , yèn salah namung dènkêrik.

Berhati-hatilah kamu dalam menyetir baik tangan serta kaki harus senantiasa bekerja sama.” Saya kemudian menjawab kepada kyai lurah “janganlah khawatir justru jika orang menulis diajak berbincang-bincang jika salah hanya tinggal dikerik saja.”

12. Ki lurah nulya maluya, iya bênêr kulu-|p gonmu mangsuli, ki lurah gya nabda manglung, cêlak mring karna amba, bisik-bisik makatên bêbisikipun, mêngko yèn lurungé padhang, motor dènira lumaris.

Kyai lurah kemudian menjawab “iya nak benar jawabmu”. Kyai lurah segera merunduk berkata dekat telinga saya berbisik-bisik demikian bisikannya “nanti jika jalannya sepi laju motor,

13. Sêngkakna lumarisira, mamrih para swami iku udani, rasané motor sru mamprung, kang binasakkên kêna, janma lémpoh jajah jaban jagad kêmput, nir pralambang kang tumimbang, rikatira kadya kuwi.

Percepatlah jalannya, agar para istri merasakan rasanya motor yang begitu kencang yang dapat diibaratkan orang lumpuh berpetualang menjelajah dunia bukan itu perumpamaan yang menyamai, kencangnya seperti itu”.

14. Nun prayogi waluyamba, dupi sampun wontên wradinan rêsik, têgêsnya samun tumlawung, janma kéwan tan ana, gumalibêsing margi dinulu suwung, ing ulun rikatkên nulya, plas ngêsuk swasana nami.

“Baiklah.” Jawab saya. Begitu sudah berada di jalan sepi maksudnya sunyi sepi manusia dan hewan tidak ada yang melintas, jalan terlihat sepi kemudian saya kencangkan hingga memecahkan suasana,

15. Dadya lir angin prahara, manjing jroning motor angosak-a-|sik, rambuting pra swami wau, tansah ngêlus késwanya, priyanira pitakon priyé rambutmu, pra wanita waluyanya, dahat dènnya mosak-masik.

Seperti angin prahara masuk ke dalam motor mengobrak-abrik rambut para istri tersebut. Dengan mengelus kumisnya, suaminya bertanya, “bagaimana rambutmu?” jawabnya para wanita “semua begitu berantakan.”

16. Ki lurah dyan mênggung nabda, mring swamèngwang makatên dènira ling, Dyan Ngantèn Kadga sira dhuk, coba-coba gawéa, pralambangé motor dènira lumaku, swamèngwang aris maluya, makatên dènira angling.

Kyai lurah raden tumenggung berkata kepada istri saya, demikian perkataannya “kamu nak, Raden Nganten Kadga coba buatlah perumpamaan mengenai laju motor!” istri saya menjawab dengan pelan, demikian jawabnya,

17. Kula sampun krêp késahan, mring Bandhung myang Surapringga Batawi, dhawuh sorpada Sang ulun, Gusti Pêpundhèn amba, Kangjêng Ingkang Sinuhun kang sih mring wadu, numpak ègprès rikatira, dèrèng sami lan puniki.

”Saya sudah sering bepergian ke Bandung Surapringga Batawi dibawah perintah raja saya Kangjeng Sinuhun yang sayang prajurit naik ekspres kencangnya belum sama dengan ini.

18. Amila motor punika, lumaksanya kawula angaturi, pralambang lambanging ngèlmu, janma cébol anglunjak, tranggana nèng lokamantala kajumput, rêbatan lan janma wuta, kalangan têbaning langit.

Maka motor ini saya katakan kencangnya ibarat perumpamaan ilmu manusia kerdil melompat kegirangan di luasnya jagad rayasaling berebut dan orang buta yang mengelilingi luasnya langit.”

19. Puwara jlêg sampun prapta, wontên krêtêg Padhasgêmpal lir ngimpi, andaradasih satuhu, Padhasgêmpal kaambah, sampun rindhik motor wau lampahipun, kula tur maning pralambang, rikatnya motor lumaris.

Begitu berhenti sudah sampai di jembatan Padhasgempal bagai mimpi. Begitu menakjubkan. Padhasgempal ditapaki. Sudah lambat laju motor tersebut, saya berkata kembali mengenai perumpamaan kencangnya laju motor,

20. Kadya kitab caritanya, duk jêng Nabi Panutup anitihi, paksi burak namanipun, katimbalan Pangéran, sabên mlumpat salumpatan têbihipun, lampahan gangsal tus warsa, ki lurah sukèng tyas angling.

Seperti kitab cerita nabi penutup ketika menaiki burung yang bernama burak dipanggil Tuhan, setiap satu kali melompat jauhnya seperti perjalanan lima ratus tahun. Kyai lurah senang hatinya kemudian berkata,

21. Dhatêng kula dènnya nabda, lé rasakna swaminta dèra kardi, pralambang mangkono mau, kula gumlêgês sarta, amangsuli dhumatêng ki lurah wau, inggih sanggya rêraosan, nèng jronya motor puniki.

Demikian perkataannya “nak rasakan hasil bekerjamuseperti perumpamaan yang demikian tadi.” Saya hanya tertawa serta menjawab kepada kyai lurah tersebut “iya.” Hingga terjadi perbincangan di dalam motor ini.

22. Mung kinarya mangrênèng tyas, dènnya sami angsal sih dèndhawuhi, karsa dalêm Sang Aprabu, kinèn samya bêsiyar, gêgirang tyas mring arga praptaning gunung, mung kadi janma supêna, amargi saking nagari.

Hanya berlandaskan rasa senang di hati, mereka yang menerima tugas dari sang raja, diperintah untuk melakukan perjalanan. Merasa senang dalam hati dari  gunung hingga gunung. Hanya seperti orang bermimpi, karena dari kerajaan

23. Pukul sapta ing umangkat, sampun prapta Padhasgêmpal banawi, kang dèn krêtêg warninipun, dipunambah punika, dados pintên jam danguning lampahipun, ki lurah lajêng maluya, mung juga satngah jam prapti.

Berangkat pada pukul tujuh dan sampailah di bengawan Padhasgempal yang wujudnya berupa jembatan yang ditapaki sekarang. Jadi berapa jam lamanya perjalanan. Kyai lurah lalu menjawab “hanya satu setengah jam sampai.”

24. Ing bangawan Padhasgêmpal, motor ngong dhêg Taliwanda lan supir, Dèn Bêkêl saksana mudhun, ngukur wau jêmbatan, rampungira ing pangukur lajêng wangsul, numpak motor malih nulya, pratéla panjang wiyaring.

Di bengawan Padhasgempal motor saya hentikan, Taliwanda dan sopir Raden Bekel segera turun mengukur jembatan tersebut. Begitu selesai mengukur lalu kembali menaiki motor, kemudian jelas sudah panjang lebar,

25. Wau krêtêg Padhasgêmpal, nanging ulun kang ngripta pratéla mring, sanggyanira kang mahayun, nungkara srat punika, ukur krêtêg-krêtêg ing sadayanipun, badhé kapratélèng wuntat, supadya trang tharik-tharik.

Jembatan Padhasgempal tersebut. Akan tetapi saya yang mengarang menjelaskan kepada yang berkehendak atas kesanggupan saya, yang menunggu serat ini, bahwa ukuran jembatan kesemuanya akan dijelaskan di belakang supaya dapat begitu jelas.

26. Yata mangkyamba carita, sampunira makatên motor nuli, kula lampahakên têrus, mangetan sabên ludhang, madyanira| ing ênu dinulu suwung, motor ngong lariskên rikat, sakêdhap kéwala prapti.

Tersebutlah nanti saya bercerita, sesudah demikian motor kemudian saya lajukan lurus ke timur, setiap senggang atau jika menurut saya terlihat sepi, motor saya lajukan kencang. Hanya sebentar saja sampai,

27. Ing Jati Bêdhug arannya, duk nèng ngriku motor dyan ngong abani, crag-crèg tyasnya motor wau, mangêrtos kèndêl nulya, Kyai Lurah Arungbinang yèku laju, pitanya marang sujanma, kéné iki lurung ngêndi.

Di Jati Bedhug. Ketika di situ motor saya atur crak-crek suara motor tersebut, lalu berhenti. Kemudian Kyai Lurah Arungbinang tersebut berjalan, bertanya kepada seseorang “di sini ini jalan apa?”

28. Kang tinanya aturira, tiyang ngriki anggènipun mastani, wradinan ing Jati Bêdhug, kya lurah gya pitanya, purwanira priyé déné para manus, ngarani mangkono samya, aturnya wau sujanmi.

Yang ditanya menjawab “orang-orang di sini menamainya jalan di Jati Bedhug. ”Kyai lurah segera bertanya ”awalnya bagaimana sedang orang-orang menamai demikian?” Jawab orang tadi

29. Criyosnya wong wréda- wréda, ing wanadri ngriki punika nguni, wontên wit jati gêngipun, sa-|bêdhug kang gêng dahat, kyai lurah anulya malih andangu, pogogé mau mandira, ingkang aran kayu jati.

“Cerita dari orang-orang tua di perbukitan ini dahulu kala ada pohon jati yang besarnya seukuran bedhug yang amat besar.” Kyai lurah kemudian bertanya kembali “pangkal pohon tersebut di mana, yang bernama kayu jati,

30. Saikiné iku apa, ijéh wujut kang tinanya mangsuli, sampun ical wujutipun, ambok bilih kéwala, wus kurugan saking siti lunturipun, ing rêdi déning kawruhan, samantên praptèng sapriki.

Sekarang itu apa masih ada?” Yang ditanya menjawab “sudah hilang wujudnya, mungkin saja sudah tertimbun oleh longsornya tanah, menjadi pengetahuan di gunung dari dahulu hingga saat ini.”

31. Kèndêl kya lurah takyannya, wontên ngriku motor ngong putêr bali, gya mring krêtêg Samaulun, sawusira tumêka, krêtêg wau motor kula dhêg myang ulun, manggènkên nèng pinggir marga, parluning tyas ngong supadi.

Selesainya kyai lurah bertanya, di situ motor saya putar balik menuju jembatan Samaulun. Sesudah sampai di jembatan tersebut motor saya hentikan, saya tempatkan di pinggir jalan maksud hati saya supaya.

32. Dyan Bèhi Taliwanda myang, Bêkêl Wignya saksana mudhun sami, angukur karêtêg wau, wusnya rampung anulya, wangsul maring rata motor minggah sampun, gya lapur pétang ukuran, mring ngong kasmaran kulingling.

Raden Ngabehi Taliwanda serta Bekel Wignya segera turun mengukur jembatan tersebut. Setelah selesai kemudian kembali naik ke kereta motor, segera melaporkan hitungan ukuran. Saya merasa kagum sekali,

~ PUPUH  III ~
ASMARADANA

1. Mila wangsul kula saking, krêtêg Samaulun nulya, lampahnya wahana motor, ngong ubang-ubêngkên marang, angambah marga-marga, margèng kutha kang sinêbut, Wanagiri larisira.

Maka kembali saya dari jembatan Samaulun kemudian lajunya kendaraan motor saya bawa berkeliling-keliling menelusuri jalan-jalanjalan di kota yang disebut Wanagiri. Kecepatan,

2. Ing motor ngong karya aris, Kyai Lurah Arungbinang , dyan tanya-tanya marang ngong, kula gya matur wontênnya, ing Loji Asistènan, myang kabupatèn sartèku, Pacinan myang pasar-pasar.

Motor saya kurangi. Kyai Lurah Arungbinang kemudian bertanya-tanya kepada saya. Saya menjawab apa adanya “di Loji Asistenan serta kabupaten serta tersebut Pacinan, pasar

3. Pakampunganing wong jawi, wêwêngkon kutha Wanarga, kiyai lurah sabdané, dadya ki aldaka ingkang, katon sinawang sangka, ing Ngutêr katoné dhuwur, ing saiki kaidakan.

Perkampungan orang Jawa di bawah pemerintahan kota Wanagiri.” Kyai lurah berkata “jadi gunung yang senantiasa terlihat dari Nguter terlihat tinggi sekarang telah ditapaki?

4. Lah kok bênêr mau kaki, panungggangé iku rata, swaminta dènira gawé, pralambang kasêbut ngarsa, gêpok ngélmu sêmunya, yaiku supangatipun, sorpada jeng Sri Naréndra.

Lho kok benar tadi nak, laju kereta seperti yang kamu buat perumpamaan seperti yang tersebut di depan, seperti mencari ilmu yakni bermanfaat atas diri raja,

5. Sih matêdhani swaniti, sasat lir thathit lampahnya, sakêdhèpan wus prapta srog, ing kutha Wanagiri kang, tumumpang lumahira, bumi gunung kang kapétung, rada srénggikêni kambah.

Yang telah memberi kendaraan yang lajunya seperti petir, satu kedipan saja sudah sampai di kota Wanagiri yang bentangannya bersusun, terbilang pegunungan, yang ditapaki.

6. Ing sujanma myang| kinardi, kutha pasar myang pomahan, sumawana rêrèkané, loji sarta kabupatyan, kagolong wus prayoga, aja manèh kéné kulup, yèn ora kinarya yogya.

Oleh orang-orang dibuat kota, pasar serta pemukiman serta sudah terbilang sebagai pemukiman dan kabupaten yang sudah tergolong bagus. Apalagi di sini nak mana mungkin tidak bagus?

7. Lah wong kulup mau margi, kang mring Jati Bêdhug rannya, anggumunkên gumriningé, myang amba tangguling marga, bêntar wilis dhukutnya, kula anulya umatur, kasinggihan kyai lurah.

Tadi saja nak jalan yang ada di Jati Bedhug kebersihannya begitu menakjubkan. Bentangan tanggulnya jalan dipenuhi berbagai jenis rerumputan.” Saya kemudian berkata yang kemudian disetujui kyai lurah,

8. Anamung yèn masa katri, radi kirang mangrênèng tyas, wit rêdi séla kang katon, sampun kantun dumuk sasat, tan tuwuh rumputira, dadya riyu-riyunipun, botên wontên mung gumêmplang.

“Hanya saja jika musim kemarau agak kurang menyenangkan hati karena hanya gunung batu yang terlihat, seakan-akan hanya tinggal seperti itu tidak tumbuh rumputnya sehingga keasriannya tidak nampak yang terasa hanya panasnya matahari.”

9. Kyai lurah nabda| sarwi, amanthuk-manthuk O iya, mawus bênêr sira tholé, wusnya makatên motor dyan, ngong rikatkên lampahnya, têrus mantuk lampahipun, ing krêtêg Ngutêr wus prapta.

Kyai lurah berkata sambil mengangguk-angguk “O iya, memang benar kamu nak.” Sesudah begitu motor kemudian saya percepat lajunya, kemudian menuju pulang, tibalah di jembatan Nguter.

10. Wontên ing ngriku swaniti, kula andhêg grêg anulya, Taliwanda utawiné, Dèn Bêkêl Wignya saksana, samya mudhun parlunya, angukur karêtêg wau, rampunging pangukurira.

Di situ kendaraan saya hentikan, kemudian  Taliwanda dan juga Raden Bekel Wignya segera turun dengan tujuan mengukur jembatan tersebut. Seusai pengukuran,

11. Nulya munggah ing swaniti, wusnya sila nèng wahana, nuntên wau rata motor, kula lampahkên myang rikat, gya prapta Sukaharja, têksih laksana rikat trus, mila sakêdhap wus prapta.

Kemudian naik ke kendaraan. Sesudah duduk di kendaraan, kemudian kereta motor tersebut saya lajukan dengan kencang, segera tiba di Sukaharja, masih terus melaju dengan kencang, maka hanya sebentar sudah tiba

12. Krêtêging Bacêm banawi, motor kula andhêg nulya, ing sêdya kula supados, Dyan Ngabèhi Taliwanda, Bêkêl Wignya saksana, samya mudhun parlu ngukur, ing krêtêg ugi gya samya.

Di jembatan Bacem. Motor kemudian saya hentikan, maksud saya supaya Raden Ngabehi Taliwanda, Bekel Wignya segera turun untuk mengukur jembatan tersebut dan juga segera,

13. Mudhun tumandang nêpusi, ing krêtêg wéra dirganya, sarampungé pangukuré, nulya minggah maring rata, wusnya tata susila, wau rata motor laju, kula lampahkên duk prapta.

Turun menghitung ukuran panjang dan lebar jembatan. Seusai pengukuran, kemudian naik ke kereta. Sesudah menata duduk, kereta motor tersebut melaju, ketika sampai,

14. Buh ménggok rikanang maring, Pasanggrahan Langênharja, nulyèng ngong lampahkên ménggok, wit dhawuh sandhap padèndra, Ki Lurah Arungbinang, mamrih udani kalamun, pandhapining pasanggrahan.

Gapura belok menuju Pasanggrahan Langenharja. Kemudian saya belokkan sesuai dengan perintah dari bawahan raja Kyai Lurah Arungbinang untuk melihat pendapa pasanggrahan,

15. Kang wétan rinombak mangkin, prapta kula Langênharja, anjujug wismanya Radèn, Bèhi Prawira Giyota, abdi dalêm kang ngrêksa, pasanggrahan dalêm wau, wusnya tata pinanggihan.

Yang timur sudah dipugar. Setiba saya di Langenharja, langsung menuju rumah Raden Ngabehi Prawira Giyota, abdi dalem yang menjaga pesanggrahan tersebut. Seusai saling bersua,

16. Pra wanita kang manggihi, Dyan Ngantèn Prawira Pura, lungguh andhèr nèng markisé, Lojèn Wétan myang sinêgah, wédang roti mérikan, kula lan kya lurah wau, pinanggihan nèng pandhapa.

Para wanita yang menjamu Raden Nganten Prawira Pura duduk berbanjar di markis Lojen Wetan dengan dijamu air minum, roti dan camilan. Saya dan kyai lurah tadi bertemu di pendapa.

17. Sarêng sampun sawatawis, kya lurah angajak marang, Prawira Giyota déné, nglingnya ki lurah mangkana, payo kulup ngirita, lumêbu jroning pantimu, ngong arsa kêtêmu marang.

Setelah sudah sementara waktu, kyai lurah mengajak Prawira Giyota, sedang kyai lurah berkata demikian, “ayo nak antarlah aku masuk ke rumahmu, aku ingin bertemu dengan,

18. Para wadon gawan mami, Prawira Giyota turnya, ulun tan susah andhèrèk, yogya ki lurah pribadya, lumêbêt maring griya, ki lurah radyan tumênggung, gya manjing mring madéyasa.

Para perempuan yang saya bawa. ”Jawab Prawira Giyota “saya tidak usah ikut, lebih baik kyai lurah sendiri yang masuk ke rumah.” Kyai lurah raden tumenggung segera masuk rumah.

19. Amargi datan udani, pra wanita lamun samya, silandhèr munggèng markisé, Lojèn Wétan cêkakira, mawus kapanggya nulya, kyahi lurah nuntên tumut, sila nèng ngriku myang sigra.

Jelas saja tidak kelihatan, ternyata para perempuan duduk berbanjar di markis Lojen Wetan. Seusai bertemu kemudian kyai lurah ikut duduk di situ dan segera,

20. Mêlingkên kula utawi, Prawira Giyota lawan, Taliwanda sêsampuné, prapta ngriku myang wus tata, susila sumawana, sawatawis gunêmipun, kula anulya pratéla.

Berkata kepada saya ataupun Prawira Giyota dan Taliwanda. Sesudah tiba di situ dan sudah selesai menata duduk serta sudah berbincang-bincang sebentar saya kemudian menjelaskan,

21. Dhumatêng radyan ngabèhi, wau Prawira Giyota, radyan bèhi praptaning ngong, ing ngriku parlu dinuta, ing Kangjêng Sri Naréndra, dhawuh dalêm Sang Aprabu, kiyai lurah punika.

Kepada Raden Ngabehi Prawira Giyota tersebut, ”raden ngabehi tibanya saya di sini dengan maksud mengantar Kangjeng Sri Narendra. Atas perintah sang raja, kyai lurah ini

22. Lan para wanita sami, kadhawuhan sowan miyat, pasanggrahan salêbêté, punapa ta parlu mawa, lapur mring pangagêngnya, kang rumêksa udyana nung, ing Langênharja punika.

Beserta para wanita ini diperintah untuk berkunjung melihat ke dalam pasanggrahan,apa harus dengan lapor kepada pembesaryang menjaga taman di Langenharja yaitu

23. Bandara Pangran Ngabèhi, Putra dalêm jêng Naréndra, kang jumênêng ajudané, ingkang jêng Gupênur Jéndral, tanah Indi Nèdêrlan, kang tinakyan anulya sung, waluyan sinom logondhang.

Bandara Pangeran Ngabehi putra raja yang ajudannya Kangjeng Gubernur Jendral tanah Indi Nederlan?” Yang ditanya kemudian memberikan jawaban dengan tembang sinom.

~ PUPUH IV ~
S I N O M

1. Kalamun pamanggih kula, rèhning punika pakarti, wus trang dhawuh dalêm ing Sang, kang mêngkoni tanah Jawi, ngadhatyan praja adi, ing Surakartyambêg mashur, asih myang| martatama, mring wadya bala gung alit, miwah mitra bangsa ing liyan nagara.

“Menurut pendapat saya perkara perintah tersebut sudah jelas perintah dari yang memimpin tanah Jawa, kerajaan yang indah di Surakarta yang termasyur berwatak penyayang dan sabar terhadap prajurit golongan besar maupun kecil serta kepada mitra bangsa di luar negara,

2. Dènmong lan kamartotaman, marmanya kadya prayogi, taman mawi lapur ing Sang, pramodya rumêksa maring, pasraman udyanadi, lan rèhning Putra Sang Prabu, priya wêrda pribadya, wastunya sanggyèng panggalih, mirib rama natyambêg gung martotama.

Begitu dihormati dan dihargai. Maka dari itu, sepertinya tidak usah melapor kepada yang menjaga pemandian taman ini. Dan sudah barang tentu putra sang raja, lelaki yang berkepribadian luhur tentu mengizinkan. Mirip ayahnya seorang raja yang penuh kesabaran,

3. Pramana mring lêlarikan, wênang mokal sarta wajib,parlu sumawana sunat, kaèsthi ing siyang ratri, sêsampunnya Dyan Bèhi,Prawira Giyota mangsul, wau ingkang mangkana , kula gya umatur maring, Kyai Lurah Arungbinang nun sumangga.

Paham terhadap hukum, yang dilarang serta yang wajib dan juga yang sunah. Diamalkan siang dan malam.” Sesudah Raden Ngabehi Prawira Giyota menjawab seperti yang demikian. Saya segera berkata kepada Kyai Lurah Arungbinang “mari silahkan

4. Tumamèng jro udyanarja, kyai lurah wusnya angling, maluya mring kula iya, anulya wasana maring, éndyahing kang maggihi, nênggih radèn ngantènipun, Prawira Pura sarta, suta bantyannya ngabèhi, kang bêbisik wau Prawira Giyota.

Masuk ke dalam taman kerajaan!” Sesudah itu kyai lurah berkata memberi jawaban kepada saya “iya.” Kemudian akhirnya bertemu dengan cantiknya yang menemui yaitu Raden Nganten Prawira Pura serta anak turunnya. Ngabehi Prawira Giyota tersebut berbisik,

5. Wus gèr-gèr wanita tiga, Prawira Pura utawi, sira gèr mantu Giyota, loro pisan payo sami, ngirita wanita tri, kadangmu saka prajanung, malbèng pura pêpara, wêruhna Kaputrèn tuwin, myang jronira datulayaning udyana.

“Sekarang kalian wanita tiga, Prawira Pura dan kamu anak mantu Giyota, dua sekalian ayo antarlah ketiga wanita saudaramu dari kerajaan masuk ke pura pepara tunjukkan Kaputren serta ke dalam pertambangan kerajaan.

6. Nanging samasa sira jak, ing kamar-kamar umanjing, sira ndhisikana nêmbah, gya laku dhodhok dyan linggih,  kang lininga-|n matur ris, nun inggih sandika ulun, wusnya makatên nulya, bidhal kya lurah lumaris, anèng ngayun lawan Prawira Giyota.

Akan tetapi sewaktu kalian diajak masuk ke kamar-kamar, kalian harus mengawali dengan menyembah lalu berjalan jongkok baru kemudian duduk.” Yang diberi pesan menjawab dengan pelan “iya saya mengerti.” Sesudahnya demikian kyai lurah berjalan di depan bersama Prawira Giyota,

7. Gya manjing pura cangkrama, pra wanita laju manjing, Kaputrèn wau udyana, déné kyai lurah tuwin, kula lawan Ngabèhi, Taliwanda sartanipun, Prawira Giyota gya, linggih munggèng pungkasaning, pandhapadi kang wétan madhêp pracima.

Bersegera masuk ke pura cangkrama. Para wanita berjalan masuk ke Kaputren taman tersebut. Sedangkan kyai lurah serta saya dan Ngabehi Taliwanda beserta Prawira Giyota segera duduk di bagian belakang pendapa yang timur menghadap ke barat.

8. Salbêtnya samya linggihan, wontên ing ngriku anuli, kyai lurah gya manabda, mring Prawira Giyota ris, makatên dènira ngling, kulup kandhanana aku, pandhapa ingkang wétan, karombak puniku kaki, karsa dalêm kapri-|yé ing têmbénira.

Selama duduk di situ kemudian kyai lurah segera berkata kepada Prawira Giyota dengan pelan, demikian perkataannya “nak jelaskan padaku, pendapa yang timur ini apa sudah dipugar, keinginan sang raja nantinya bagaimana,

9. Apa ta puniku bakal, ngadêg kamulyakkên maning, kadya duk samananira, Prawira Giyota angling, nun botên ngadêg malih, karsa dalêm jeng Sang Prabu, kantun dhapi pracima, jrambahnya kang dènlinggihi, punika kang katêksihkên ananging ta.

Apakah akan dibangun diperbagus kembali seperti dahulu kala?” Prawira Giyota berkata “sudah tidak didirikan kembali, keinginan sang raja hanya pendapa barat yang lantainya untuk diduduki itu yang disisakan, hanya saja

10. Kaingêr wuwung kinarya, mujur mangidul dumadi, mangétan adhêping wisma, wisma pandhapi puniki, kyai lurah mangsuli, iya kang mangkono kulup, pangudarasaningwang, têgêse kiraku kaki, bok manawa karsa dalêm jêng Sri nata.

Atapnya diputar dengan Panjangnya mengarah ke selatan, sehingga Rumah menghadap ke timur,rumah pendapa ini.” Kyai lurah menjawab “Iya, yang demikian itu nak perkiraan saya maksudnya saya kira kalau saja keinginan sang raja

11. Mrih plataran wimbuh wéra, éwadéné têmbé wuri, nata rasanya gumêmplang, wastunya mawus ginalih, sinung| mandira warsi, têgêse wiwitan taun, sawusa samyanira, soré taman dèn dièdi, mrih mimbuhi sênêngé para suméwa.

Supaya halaman diperluas meskipun nanti kerajaan terasa semakin panas tentu sudah dipikirkan di mandira warsi maksudnya awal tahun. Sesudah semuanya selesai bawah taman diperbagus untuk menambah senang yang berkunjung.

12. Lèn catur kyai baita, Rajamala kadya kèksi, nèng pinggir pracima yogya, iki mêngko lamun mami, budhal mulih ngampiri, sêdyayun umiyat prahu, Kiyai Rajamala, Prawira Gyota mangsulris, nun prayogi pra wanita mrih wuninga.

Beralih pembicaraan, perahu Kyai Rajamala sepertinya terlihat  bagus di pinggir barat. Ini nanti jika saya berangkat pulang mampir, maksud hati melihat perahu Kyai Rajamala.” Prawira Giyota menjawab dengan pelan “itu bagus agar para wanita tahu.”

13. Sampunnya para wanita, mubêng-mubêng ngarsa wingking, rêsik sajroning udyana, sadaya dènudanèni,gya nusul mring pandhapi, sawusnya satata lungguh, yata wau Dyan Ngantyan, Prawira Pura anuli, lapur marang Kyai Lurah Arungbinang.

Seusai para wanita berkeliling depan belakang di kesemua bagian taman semua telah diamati segera menyusul ke pendapa. Sesudah menata duduk tersebut tadi Raden Nganten Prawira Pura kemudian melapor kepada Kyai Lurah Arungbinang,

14. Kula nuwun anggèn kula, kadhawuhan ngirit maring, pra kadang èstri têtiga, mrih sumêrêp salêbêting, kadhatyan udyanadi, nun sampun salêsih samu, lwirnya samu sadaya, tan wontên kècèr sasiki, kadang éndyah saking praja sarêng miyat.

“Permisi, di sini saya diminta untuk mengantar ketiga saudara perempuan untuk mengamati taman kerajaan sudah diamati samu maksunya samu semua, tak ada satu pun yang terlewati. Saudara-saudara cantik dari kerajaan ketika melihat

15. Nuwun ing got toyanira, kula sumêt rèk anuli, murub kadya urubira, janèwêr dipunbêsêmi, dahat gumuning ati,samya kêkêl gujêngipun, sami tanya witira, toya wau saking pundi, lajêng kula ajak maring bur guskara.

Air di parit saya nyalakan dengan korek kemudian menyala seperti nyala arak yang dibakar mereka begitu terheran-heran, semuanya tertawa lepas,  semua bertanya asal air tersebut dari mana. Kemudian saya ajak ke sumur tancap.

16. Lah punika witing toya, pra kadang wanita katri, tumuntên sami wacana, É kok anèh têmên warih, tirtèki kang upami, wignya dadi petroliyum, saiba supangatnya, ing Kangjêng Sri Narapati, maring putra wangsa myang wadya kawula.

Nah inilah asal air. Saudara wanita tiga kemudian berkata “wah kok aneh benar air ini, seandainya bisa jadi minyak tanah betapa berkahnya bagi sang raja serta bagi anak cucu dan prajurit seperti saya.”  

17. Wusnya Dyan Ngantèn pêparab, Prawira Pura kèndêl ngling, dènya matur mring kya lurah, kiyai lurah anuli, wacana aris maring, Prawira Giyota wau, makatên wacananya, rèhning aku lan parèstri, goné miyat kagungan dalêm udyana.

Seusai raden nganten yang bernama Prawira Pura selesai berbicara melapor kepada kyai lurah. Kyai lurah kemudian berkata dengan pelan kepada Prawira Giyota. Demikian perkataannya “seusai aku dan para wanita melihat-lihat taman sang raja,

18. Rêsik sanggya kawaratan, myang pangèstu jêng Sang Aji,ginanjar tulus raharja, marmané ing mangkya kaki, aku lawan ngabèhi, Atmasukatga sartèku, parèstri sadayanya, lilanana budhal mulih, sarta mampir umiyat Kya Rajamala.

Sudah paham semua yang janggal, dengan memohon restu Tuhan agar diberi keselamatan, inginnya nanti nak, saya dan Ngabehi Atmasukadga serta tersebut para wanita semua diperkenankan pulang serta mampir melihat Kyai Rajamala.”

19. Prawira Gyota maluya, nuwun sumangga ing kapti,gya bidhal sadayanira, sumawana kang mong tami, Atmagiyota èstri, tri wau samya tut pungkur, miyat Kya Rajamala, wusnya samya manjing maring, kagungan sang baita Kya Rajamala.

Prawira Giyota menjawab “ mari silahkan!” Semua segera berangkat beserta tuan rumah Atmagiyota, perempuan tiga tadi semua mengantar melihat Kyai Rajamala. Sesudah semua masuk ke dalam perahu Kyai Rajamala.

~ PUPUH V ~
G A M B U H

1. Gambuh dènya andulu, para èstri swaminya katêlu, Arungbinang Kadga Taliwanda angling, sêmunira samya gumun, umiyat kagungan Katong.

Berulang-ulang mereka mengamati, para ketiga wanita istri Arungbinang, Kadga, Taliwanda berkata disertai rasa terheran-heran melihat kepunyaan sang raja

2. Kya Rajamala prahu, ingkang karya gumunirèng kalbu, dènya agêng dirga bagus gumarining, saya maning dupyandulu, jamban agêm Sang Akatong.

Perahu Kyai Rajamala yang membuat takjubnya kalbu. Begitu besar, panjang, mempesona. Apalagi ketika melihat kamar mandi sang raja,

3. Pèni èdi myang bagus, pangalêmé têmbung tumpu-|k-tumpuk, jamban iki ayak waragaté nganti, ora kurang saka pétung, limang atus sèkêt kêton.

Begitu indah serta bagus kata-kata pujian bertumpuk-tumpuk. Kamar mandi ini kira-kira biayanya tidak kurang dari  Rp 1.375,-.

4. Wusnya watara wau, kyai lurah awacana arum, mring pra èstri mangkana dènira angling, gonmu padha miyat prahu, apa wus têrang panonton.

Sesudah sementara waktu, kyai lurah berkata pelan kepada para perempuan, demikian perkataannya “apakah dalam kalian melihat perahu sudah jelas?” 

5. Pra èstri maluya rum, inggih sampun trang samyamba dulu, kyai lurah anulya manabda aris, yèn mangkono payo uwus, mangkat mulih nunggang motor.

Para perempuan menjawab dengan pelan, “iya, kami sudah jelas dalam melihat.” Kyai lurah kemudian berkata dengan pelan “kalau begitu, ayo berangkat pulang naik motor.”

6. Nulya budhal sing prahu, prapta cakêtira rata laju, tamu tuwin kang dipuntamoni sami, bagé-binagé rahayu tamu gya anunggang motor.

Kemudian berangkat dengan perahu sampai di dekat kereta. Tamu serta tuan rumah  saling mendoakan, tamu segera naik motor.

7. Wusnya atata lungguh, jalêr èstri kang nèng motor laju, manthuk maring kang mong tamu pasmon dadi, ngambali bagé rahayu, déné kang tampa pasêmon.

Seusai menata duduk, laki-laki perempuan yang berada di dalam motor mengangguk kepada tuan rumah sebagai tanda mengulang berbagi doa keselamatan. Sedangkan yang menerima isyarat

8. Malês mêndhak myang manthuk, ugi dadya ngambali bagyayu,  rata motor kula lampahkên tumuli, tot-tèt pasmon mring wong mlaku, minggira ngétan mangulon.

Membalas merunduk disertai anggukan yang juga menjadi tanda mengulangi berbagi keselamatan. Kemudian kereta motor saya lajukan, tot-tet menjadi peringatan bagi orang yang yang berjalan, minggirlah ke barat atau ke timur.

9. Dupyantara motor tutug, wétan Masjid Agung udyananung, mamrih wau gêgawan para pawèstri, tumonton sapantêsipun,nulya mudhun saking motor.

Hingga sementara waktu motor sampai di timur taman Masjid Agung. Supaya para rerempuan yang dibawa melihat-melihat seperlunya, kemudian turun dari motor.

10. Wusira samyandulu, mring kagungan dalêm masjid wau, nulya wangsul anumpak mring motor malih, wusnya tata déra lungguh, munggèng jro wahana motor.

Seusai semua mengamati masjid tersebut kemudian kembali ke motor. Seusai menata duduk, Kendaraan,

11. Punika kula laju, mawèh pasmon tattèt sarta tit-tut, motor tanggap sès-sès dènira aturi, gya laksita sêr sumêbut,turut lurung mujur ngalor.

Tersebut saya lajukan dengan memberi isyarat tat-tet serta tit-tut. Menurut saya motor bersuara ses-ses. Kemudian berjalan lambat di jalan yang mengarah ke utara.

12. Malih kumandhir ulun, thot-thot thit-thot motor wau laju, tanggap ménggok mangétan laksana ngênthir, ngong malih sasmita tat-tut,motor tampi menggok ngalor.

Saya senantiasa terus berjalan tot-tot tit-tot motor tersebut melaju. Pertanda motor hendak belok ke timur lurus. Saya memberi isyarat tat-tut kembali pertanda motor hendak belok ke utara

13. Lurung sêmunya mujur, ngalor ngétan motor dènnya mlayu, ngêpêng rikat raosnya marang ing dhiri, gêtêr myang angin sumrubut,brêbêt-brêbêt ménggok ngulon.

Ke jalan yang agak mengarah ke utara agak ke timur. Motor melaju kencang sekali, rasanya badan menjadi gemetar oleh angin semilir yang wus-wus. Belok ke barat

14. Ngambah kampungan lurung, Jagasuran sartanira lurung, Jagaprajan kula gya kumandhir rindhik, mrih wadon kang samya lungguh, wontê-|n ing swaniti motor.

Menapaki jalan perkampungan Jagasuran serta jalan Jagaprajan. Saya kemudian berjalan dengan lambat supaya perempuan yang sedang duduk di dalam motor

15. Sêrêpa wismanipun, sanak kanca kang mangindhung kampung, Jagasuran Jagaprajan kasbut nginggil, kyai lurah dyan tumênggung, wiwit motor wau ménggok.

Tahu rumah sanak saudara yang tinggal di perkampungan Jagasuran, Jagaprajan yang disebutkan di atas. Kyai lurah raden tumenggung sejak tadi motor belok,

16. Sakêdhap-kêdhap amung, tudhang-tudhing nuduhkên mrih wêruh, para èstri kang nunggil juga swaniti, mring wismèng kanca sadulur, iki Atmasupana gon.

Sebentar-bentar hanya menunjuk-nunjuk memberi tahu para perempuan yang menjadi satu dalam kendaraan, mengenai rumah sanak saudara. Ini tempat Atmasupana,

17. Hla iki wismanipun, lé raharja puniku sadulur, saduluré Singadiwirya Ngabèhi, hla-hla iki wismanipun, Atmasupana dipunwroh.

Nah ini rumahnya, anak tersebut saudara Ngabehi Singadiwirya. Nah ini rumahnya Atmasupana sudah diketahui.

18. Hla iki wismanipun, Singadiwirya mau jêjuluk, hla-hla iki wismané tholé ngabèhi, Sastraukara nganggo buh, Èsmutanèn ra-|da kulon.

Nah ini rumahnya Singadiwirya yang disebut tadi. Nah ini rumahnya Ngabehi Sastraukara yang disertai gapura. Esmutani agak ke barat.

19. Samya ngingêtna kidul, mêngko aku nuduhkên gonipun, Èsmutani hla-hla wruha iku panti, pantinira èsmu mau, ngaliha nonton mangalor.

Menolehlah ke selatan nanti aku tunjukkan tempat Esmutani. Nah lihatlah rumah itu, rumah esmu tadi. Beranjaklah menoleh ke utara,

20. Hla iku wisma bagus, Mangkudiningratan kula laju, kumandhir mring motor lan sasmita naming, tèt-tit tut-tèt tit-tut laju, ngrêtos tampi sos-sos motor.

Nah ini rumah megah Mangkudiningratan. Saya terus melaju Berjalanlah motor dengan memberi isyarat tet-tit tut-tet tit-tut, melaju hingga bersuara sos-sos. Motor

21. Rikat laksitanipun, kluwêng ménggok manguntara têrus, ing Gêmblêgan mangalor kewala prapti, prapatan Cayudan laju, kaluwêng ménggok mangulon.

Melaju dengan kencang, lalu belok ke utara lurus menuju Gemblegan, ke utara sebentar sudah sampai perempatan Cayudan. Terus melaju lalu belok ke barat,

22. Tan antara puniku, gya kaluwêng ngalor ménggokipun, kluwêng maning ménggok mangulon lumaris, du-|pyantara mawus tutug, pungkas wétan Kêbon Katong.

Tak lama kemudian belok ke utara, lalu belok ke barat lagi, hanya sebentar sudah sampai di timur Kebon Raja.

23. Nulya kumandhir ulun, klak-klêk motor mangrêti tyasipun, sigra rindhik gumlêsêr déra lumaris, ki lurah nulya anuduh, maring wau para wadon.

Kemudian saya melaju, klak-klek suara motor. Segera iperlambat jalannya, kyai lurah kemudian menunjukkan kepada para perempuan,

24. Yaiki taman agung, Kêbon Raja kagungan Sang Prabu, motor ngrêti ménggok-ménggok angubêngi, Kêbon Raja ngantya kêmput, têmu gêlang para wadon.

Inilah taman agung Kebon Raja milik sang raja. Motor kemudian mengelilingi Kebon Raja hingga selesai secara keseluruhan. Para perempuan

25. Samya trang dènnyandulu, sawatawis rèhning lugunipun, wadon lawan wong priya béda sayêkti, lanang kêrêp kluyag-kluyug, kliyêg-kliyêg anênonton.

Sudah jelas dalam mengamati, hanya sebentar oleh karena sebenarnya perempuan dan laki-laki itu sangat berbeda, laki-laki sering keluar bermain melihat-lihat,

26. Gêgirang manah patut, munggèng paron sanggèn-ênggèn patut, wangsul èstri yèn priyanya tan ngidèni, utama nyêngkêr barukut, badan ulat binarongsong.

Mencari hiburan di sembarang tempat pantas. Lain halnya dengan para perempuan jika suaminya tidak mengizinkan lebih utama tidak berangkat. Menutup aurat dan menjaga pandangannya.

27. Éwadéné kalamun, nuju wêdal kaumbar ing kakung, ingkang suka sênêng tyas kinanthèn eling, traping raga ulatipun, kang utama ing pasêmon.

Hanya saja jika menuju waktu harus dipersembahkan kepada suami harus disertai dengan rasa senang dalam hati disertai badan yang bersih serta paras yang manis dalam raut wajah,

28. Lawan manah kalamun, sami wadon nuju kumpul-kumpul, ingkang kêndêl têtêg ingkang ngati-ati, aja kéwat ywa gumaut, kang prasaja ing paclathon.

Dan juga dalam hati. Jika para perempuan hendak bersosialisasi harus teguh pendirian, harus berhati-hati, jangan sombong, jangan merasa paling bisa, yang berhati-hati dalam berbicara.

29. Luwih manèh kalamun, kumpul lawan jalu mèlu lungguh, wimbuhana ing kalbu dèn ngati-ati, wit saka wadon lan jalu, sanggya budi saprawolon.

Terlebih lagi jika ikut berkumpul dengan laki-laki harus lebih berhati-hati karena parempuan dan laki-laki pengetahuannya satu banding delapan.

30. Lan manah wanitèku, ingkang lêgan dèn ngandêl ing kalbu, mring sipatnya Pangéran rahmanirakim, wajidaha wajidahu, tinurutan ing Hyang Manon.

Dan hati wanita itu harus lebih bisa menerima dan percaya terhadap sifat Tuhan Rahmanirrakhim, yang terjadi terjadilah, semua atas kehendak Tuhan.

31. Nanging tinurut mau, amiliha lêlakon rahayu, lwirnya ayu bêcik sartanya basuki, saniskara ing panggayuh, dèn sêdya mring karahayon.

 Akan tetapi dari situ maka pilihlah jalan hidup yang rahayu,  maksudnya ayu yakni baik, serta selamat, tak ada penghalang bagi keinginan, semua keinginan tercapai.

32. Galadrah wuwus luhur, nging upami katulat satuhu, ing sarèhning wiyata langkung utami, wus tamtu nêmu rahayu, iya sira rata motor.

Seperti yang telah disebutkan di atas, jika diamalkan dengan benar menjadikan lebih utama. Sudah tentu menemukan keselamatan. Tersebut kereta motor

33. Kaluwêng ménggokipun, kulon Priyabadan ngalor têrus, prapta lurung sakiduling Pépé Kali, kluwêng ménggok lurungipun, sêmu mujur| ngétan ngalor.

Lalu belok ke barat, Priyabadan lurus ke utara, sampai di jalan sebelah selatan Kali Pepe. Lalu belok, jalannya mengarah ke timur agak ke utara.

34. Puniku gya jumêdhul, lurung cakêt ing sakidulipun, balé rata sêtatsiyun agung nami, ing Balapan ménggok ngidul, anginthar kéwala motor.

Segera didapati jalan sebelah selatan dekat setasiun agung yang bernama Balapan, lalu belok ke selatan melaju sebentar motor

35. Nulya ngétan asêmu, ngidul anjog ing samadyanipun, bacira ing Mangkunagaran anuli, sêmu ngétan ngambah lurung, Sêtabêlan malih ménggok.

Kemudian ke timur agak ke selatan, tiba di tengah-tengah alun-alun Mangkunagaran. Kemudian agak ke timur sampai di jalan Setabelan. Kemudian belok

36. Lurung pratêlonipun, Tambaksagaran mangétan laju, gya mangidul Pasar Gêng dipunubêngi, pacinan kang samya ngêpung, Pasar Klithikan tinonton.

Ke jalan pertigaan Tambaksagaran. Berjalan ke timur kemudian ke selatan mengelilingi Pasar Gedhe, pacinan yang banyak mengerumuni. Pasar Klithikan terlihat.

37. Gya ngétan ménggok tutug, Krêtêg Gantung têksih lajêng ngidul, nulya ménggok ngambah lurung saki-|duling, Bètèng Loji ménggok ngidul, ing Galadhag rata motor.

Kemudian belok ke timur sampai Kreteg Gantung masih lurus ke selatan. Kemudian belok melewati jalan sebelah selatan Beteng Loji, belok ke selatan ke Gladhag. Kereta motor

38. Trus manjing alun-alun, lajêng ngambah kilèn Wringin Kurung, ménggok ngétan angambah tuwin nglangkungi,  sangajênging dalêm agung, kagungan dalêm Sang Katong.

Lalu masuk alun-alun lalu melewati barat Ringin Kurung. Belok ke timur lewat depan kerajaan milik sang raja.

39. Tuhu kalamun bagus, jrambah luhur wiyar ngaluk-aluk, nguni nama Pagêlaran mangkya nami, Sanasuméwa puniku, karsa dalêm Sang Akatong.

Begitu megah, lantainya bagus dan begitu luas. Dahulu kala dinamai Pagelaran sekarang dinamai Sanasumewa. sang raja

40. Ingkang aparing wau, nama saha ingkang karya bagus, saandhaping pada dalêm Sri Bupati, kang Jumênêng ping sapuluh, kluwêr motor nulya ménggok.

Yang memberi nama serta yang memperbagus dibawah pemerintahan sang raja yang ke-X. Motor kemudian belok

41. Mangidul dupi tutug, wétan Sasana Suméwa laju, ménggok ngétan sama-|ntara ménggok malih, ngidul Baturana tutug, kaluwêr ménggok mangulon.

Ke selatan sampai Di timur Sasana Sumewa. Lalu berjalan belok ke timur lalu belok ke selatan sampai di Baturana. Kemudian belok ke barat.

42. Ing Gadhing ngulon têrus, nanging samantara motor laju, ménggok ngalor prapta ngayun kabupaten, kaparak kéring puniku, kaluwêng ménggok mangulon.

Di Gading, ke barat lurus tetapi hanya sebentar, lalu motor belok ke utara sampai di depan kabupaten. Diarahkan ke sebelah kirinya, lalu belok ke barat.

43. Tan tawis dangunipun, ngalèr prapta butulan kilèn trus, manjing ngétan gya ménggok mangalor dupi, wau swaniti kang sinung, anama karéta motor.

Tak lama kemudian ke utara sampai di butulan kilen lalu masuk ke timur kemudian belok ke barat sampai. Kendaraan yang tersebut dinamai kereta motor

44. Prapta sipatanipun, margi alit kang mring pantinipun, kyai lurah nulyèng ngong andhêg grêg dupi, wus kèndêl kya lurah laju, mandhap dé ngong sakarongron,

Sampailah Di jalan kecil menuju rumah kyai lurah, kemudian saya hentikan. Sesudah berhenti kemudian kyai lurah turun, sedang saya berdua

45. Kurmat samya tut pungkur, sarêng| sampun prapta régolipun, kyai lurah kang tinut myang kang nut wuri, jalwèstri bagya rahayu, sampatnya ngong wangsul ngulon.

Memberi hormat dan mengiring. Setelah tiba di gapura, kyai lurah kepada yang mengiring laki-laki dan perempuan saling berbagi doa keselamatan. Setelah selesai, saya kembali ke barat

46. Marang ing ênu wau, goning motor kula numpak laju, sarimbitan swamèng ngong kula anuli, agnya motor mrih lumaku, motor gya laksana ngalor.

Menuju jalan tempat motor saya naiki, berdua dengan istri saya kemudian motor saya lajukan. Motor melaju ke utara

47. Ménggok mangétan tutug, kori wisma ngong myang swami mudhun, manjing wisma bukak èrloji jam kalih, kula dyan sowan malêbu, gya munjuk kangjêng Sang Katong.

Belok ke timur sampai di pintu rumah saya. Kemudian kami turun masuk rumah membuka arloji pukul dua. Saya kemudian bekunjungmenghadap sang raja.

48. Dhawuh dalêm Sang Prabu, kinèn kadya omong-omong amung, sabên ngadhêp lawan kanca kang sumiwi, kadya| kasêbut ing luhur, maning omong kasbut sinom.

Sang raja berkehendak disuruh seperti halnya hanya berbincang-bincang saja. Setiap menghadap yakni dengan teman seperti yang disebut di atas. Berbincang yang disebut tembang Sinom kembali.

~ PUPUH VI ~
S I N O M

1. Dadya gunggungirèng sêkar, nênêm sinom ngaping kalih, sinom pungkasan kinarya, mèngêti ukuran maring, krêtêg kèhnya winilis, catur kang wiwit dènukur, karêtêging bangawan, ing Padhasgêmpal pinanggih, nênêm mètêr astha dhèsi wiyarira.

Jadilah bangunan tembang ke enam yakni Sinom yang ke dua. Sinom yang terakhir dibuat. Memperingati ukuran jembatan yang jumlahnya sudah ditentukan yakni empat, yang pertama diukur jembatan Padhasgempal didapati lebarnya 6 m lebih 8 dm,

2. Déné ukuran dirganya, satus gangsal mawa lêwih, satêngah mètêr déné ta,krêtêg Samaulun kali, ukurannya pinanggih, tigang mètêr langkungipun, sangang dhèsi wiyarnya, dé dirganira pinanggih, satus kalih mètêr pétang ukurira.

Sedangkan ukuran panjangnya 105 lebih 0,5 m. Sedangkan jembatan Samaulun Ukurannya 3 m lebih 9 dm lebarnya, sedangkan panjangnya 102 m.

3. Dé krêtêg Ngutêr wiyarnya,sakawan mètêr tan luwih,déné ukur panjangira,satus gangsal mètêr luwih, amung sêsanga dhèsi, déné krêtêg Bacêm wau, ukuran wiyarira, kawan mètêr sangang dhèsi, panjangipun satus kawan likur pétang.

Sedangkan jembatan Nguter lebarnya 4 m tak ada lebihnya, sedangkan ukuran panjangnya 105 m lebihnya hanya 9 dm. Sedangkan jembatan Bacem ukuran lebarnya 4 m 9 dm, Panjangnya 124

4. Mètêr ukuran Éropah,gumlaring crita mèngêti,ginubah sinambi séba, ing siyang kalawan ratri, kang samya dèndhawuhi, bêsiyar marang ing purug, kang wus kasêbut bêntar, prapta wismanya basuki,déning saking pangèstu dalêm Sri Nata.

M ukuran Eropa. Tersusunnya cerita peringatan dikarang sewaktu menghadap di siang dan malam. Semua yang ditugasi melakukan perjalanan ke tempat yang sudah disebutkan di depan, sampai di rumah dengan selamat berkat doa restu dari sang raja.

5. Amila katri wadyèndra, sarimbit santa pudya mring, ing Gusti Kang Maha Mulya, sinêbut rahmanirakim, kang mugi amimbuhi, murah sih mring Gusti ulun, kamulyan karaharjan, nyupangati garwa siwi, wangsa wadya kawula satanah Jawa.

Maka ketiga prajurit raja yang berpasangan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Mulia yang disebut Rahmanirrakhim. Yang mudah-mudahan menambah kemurahan hati kepada raja kami, kemuliaan dan keselamatan. Bermanfaat bagi anak istri, keturunannya, serta prajurit setanah Jawa.

6. Sampating mangun ukara, sinawung kidung supadi,dudyat16 arsayèng wardaya, nadyan arungsit kapati, binangkitkên dumadi, dêdalan wawênganipun, tan kawêkèn anggubah , têmbung têmbang sagêd manis, ing wêkasan manisé asêmu sêpa.

Selesainya menyusun kalimat dibuat tembang supayamembangkitan senangnya hati. Meskipun dalam menyusunnya sulit, namun dengan semangat maka jadilah. Susunannya tidak boleh diubah, dengan maksud agar kata dalam tembang menjadi manis, karena nanti manisnya agak hambar.

7. Kocapan kang dipunkêcap, lir pada pincang dumadi, gumlindhinging sêmu gronjal, sajroning sapada lungsi, kèh kêcapan mancasi, tan cocog lan lagunipun, wit saking lukitanya, dèrèng jangkêp ing sakrami, kadêrêng tyas mardi budi kêkidungan.

Perkataan yang diucapkan menjadi seperti kaki pincang sehingga jalannya agak bergelombang. Dalam setiap akhir kata pada bait, banyak ucapan yang berlebihan tidak cocok dengan aturan persajakannya. Oleh karena ilmunya belum lengkap, belum mengerti ilmu tembang,

8. Marma upami cinêda, déning kang para winasis,sawastu amung narima, mandar santya pudya maring, rikanang pra winasis, nuli ngayomi kang wahyu, kawindra kanugrahan, mirib supangating Nabi, panutuping pra Ambiya waspadèng tyas.

Maka berlapang dada jika disalahkan oleh yang ahli. Sungguh hanya menerima, dan justru mengucapkan terimakasih kepada para ahli tersebut, yang kemudian mau menjaga karya pujangga termasyur yang diberkahi, seperti Nabi Penutup para Ambiya yang senantiasa waspada.

9. Sadèrèngira winarah, saiba bingahing ati, kantun pruwita kéwala, ing ngélmu tatrapan asih, mrih sipat sasawiji, kang ajêg ngumandhang ngurung, andadèkkên sabarang, sakaliring alam bangkit, nuntun atul têkdir ékramé sampurna.

Sebelum saya mengajarkan betapa senangnya hati mau berguru terhadap ilmu tentang sifat wajib, istikomah dalam melaksanakan dan menjaga. Menjadikan segala sesuatu, semua yang ada di alam sebagai penuntun menuju ketaukhidan yang sempurna.

10. Punika srat winastanan, Sri Utama dènya dadi, kawastanan Sri Utama, déné para ingkang sami, srimbitan bêsiyar mring, wanarga bêbungah kalbu, wit sabab bangkitira, mabur sasat nunggang thathit, tuhu déning utamèng jêng Sri Naréndra.

Inilah serat yang dinamai Sri Utama, menjadikannya dinamai Sri Utama oleh karena mereka yang berpasangan melakukan perjalanan ke Wanagiri bersenang hati karena perjalanannya begitu cepat seperti halnya naik petir, patuh terhadap tugas utama sang raja.

11. Cinupêt kêcap cinancang, nèng crita niti masani Sukra Wagé nuju tanggal, ping tri likur Rabyalakir, taun Dal angka warsi, wiku suci ngèsthi ratu, katêtuman sungkêmnya, ing narèswara wit saking, kantun mangsul sih Nata lir| truh sarkara.

 

Kata telah terbatas tak mampu menjawab, waktu selesainya cerita Jumat Wage tanggal dua puluh sembilan Rabiluakhir tahun Jimawal 1847. Selalu dinanti persembahannya oleh sang raja karena membuat raja kembali senang bagai tersiram kata-kata manis.

—————————–+ 

Umur naskah adapt diketahui dari keterangan waktu selesainya naskah ditulis, yakni pada hari Sukra Wage (Jumat Wage), 23 Rabiulakhir 1847 tahun Dal atau 17 Pebruari 1917 M. di tulis oleh Ngabehi Atmasukadga.

 

~ @@@~

SERAT PUJIAN HONG ILAHENG


Hong tata winanci, awigênam astu namassidhêm.

Punika turuning Jawata watak nawa sanga, tatkala taksih awang-awang uwung-uwung, tan ana bumi lan langit, jagad iki sêmana apurwa tan ana wétan, ana duksina tan ana kidul, ana byabya tan ana kulon. Tan ana nèriti tan ana êlor. Ana luhur tan ana gêgana, ana madya tan ana têngah, ana ngandhap tan ana ngisor, ana têpi tan ana pinggir, nanging tanpa rupa. Rupané sêmana kaya êbun, mungguh pucuking alang-alang, agilar-gilar aputih rupané sêmana, ingaran Sang Hyang Jagad Mungku wiji Wisésa.

Sang Hyang Jagad Mungkuwiji Wisésa, wênang agawé tan wênang ginawé, wênang misésa tan wênang winisésa, wênang ayoga tan kênani yoga, ing kono yoga, mêdal Sang Hyang Jagad Prêmana Wisésa, ayoga mêdal Sang Arta Ètu, basa arta wêwilangan, Ètu bawuring jagad iki sêmana, misih wêwilangan. Kéwala kinèn a-[2]yoga, déné Sang Hyang Jagad Mungkuwiji Wisésa, èh Prêmana Wisésa, kita yogaa maning, ora dadèkkên jagad. Yoga kita iku, ing kono ayoga, mêdal Sang Hyang Prêmana Wisésa, ing kono ana manungsa, mulané ana lintang jagad iki sêmana, Sang Prêmana Wisésa yoga sawagêngira, rupané kaya anak-anakan kêncana, ingaranan Sang Anangkurat. Sinung tingal kiwa têngên. Mulané ana srêngéngé, sinungan idêp ngisor dhuwur, mulané ana bumi lan langit. Jagad iki sêmana, sinungan alis kiwa têngên. Mulané ana kuwung, sinungan ambêkan. Mulané ana angin jagad iki sêmana, sinungan pasu kiwa têngên. Mulané ana gunung jagad iki sêmana, sinungan kuping kiwa têngên, mulané ana pèpèrèng, sinungan cangkêm. Mulané ana guwa, jagad iki sêmana bisa kêdhèp. Mulané ana clèrèt, mulané ana gêlap. Bisa wahing jagad iki sêmana bisa watuk. Mulané ana gludhug, bisa sê-[3]gu, mulané ana gêrah, bisa atob. Mulané ana gêtêr, bisa polah, mulané ana lindhu, bisa ngadêg. Sang Candhalasêkti arané, mulané ana téja, jagad iki sêmana.

Sinigêg sakarêng, punika pangandikaning Sang Jagad Prêmana Wisésa, èh Prêmana Wisésa, kita yogaa maning, ora dadèkakên jagad, yoga kita iku, mêdal Sang Nata Wisésa, nuli yoga Sang Hyang Wênang, Sang Hyang Wênang yoga Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal nuli yoga Sang Hyang Guru, Guru ayoga Bathara Sambu, pêmbarêpé Mahadéwa, panêngahé Wisnu, wuragilé Hyang Wisnu mêdal saking ampêru, ngusap dhadhané mêdal Éndra, korut kamané mêdal Bathara Kamajaya, nuntên ngandika, Hyang Guru mring Bathara Narada, amêncarakên Tinjomaya, sampun dhawuh kang pangandika, sarirané sadaya, singa sanga kang dèn usap dadi déwa, mila dados déwa watak nawa sanga.

[4]Sinigêg sakathahing para Jawata, punika rêtané Bathara Guru, kang tiba séla sana sèwu, bêntar kapara sèwu, dadi kang watu sèwu, dadi kang watu sèwu, mila dalasan mangké watu dadi sajagad. Yogané Bathara Guru, mêdal kimplêngkimplêng ingaranan Sang Kémalé, bisa molah, ingaranan Sang Kamasalah, bisa ngadêg Sang Candhalasêkti arané, ing kono ginunturan. Sakèhing Jawata watak nawa sanga, sakathahing Guntur Wédang, Guntur Watu, punapa dènè Guntur Gêni, sakathahing para Jawata watak nawa sanga, sami anurunakên guntur, tan ana tumama, ora sangsaya suda, malah sangsaya gêdhé kêlawun-lawun. Ing kono kocap bêbandhêm. Sampun pêpak dandananing sarira, nuntên minggah ing gêgana, panggih lan wong tuwané Sang Hyang Bathara Guru.

Hong Ilahèng prayogyanira, Sang Hyang Kamasalah, têngarannya kadi daging, Sang Kémalé kadi Bramésthika murub. Ta amarab-arab. Anêkakakên  praba-[5]wa, kêtug lindhu lan prahara, gêtêr patêr tan pantara, alumaku tanpa suku, alémbéhan tanpa tangan. Aningali tanpa nétra, amiyarsa tanpa karna, ambêkan kang tanpa grana, acêlathu tanpa lidhah, angên-angên tanpa driya.

Hong prayogyanira, Sang Buwana sariraku, randhu kêpuh pangadêgku, rambutku Sang Kuraméyan. Raiku lêmah paèsan. Mataku socaning manuk. Kupingku Sang Plêmpêngan. Irungku lèng-lènging angin. Cangkêmku Sang Guwaningwang, lambéku Sang Sarapati, untuku Sang Watu Réjéng, ilatku Sang lêmah polah, janggutku Sang Watusumong, gulu sang lêmah dhèdhèt. Salangku Sang Darmaraja, bauku lêmah nêraju, ula-ula lêmah gigiring sapi, cangklèkan lêmah lêmpitan. Dhadhaku salungka-lungka, wêtêngku Sang Lêmah mêndhak. Susuku Sang Gunung kêmbar, wangkongku sapucung tugêl. Silitku lèng-lènging landhak. Paturonku lêmah blêbèran, uyuhku banyu pancuran, wê-[6]ntisku lêmah bajangan, dlamakanku lêmah sétra, tindakku lindhu prahara, gêtêr patêr panabdaku, awêdi kang buta kabèh, sawédana durgaKala sawédana kêrtidhara, tumurunaku ing madya, aworing Déwa Samuja, ajiku Sang Arta Ètu, amahraja awuwusku, amahraja ta ajiku, amahraja jaramaya, yasilapa palasiya, yamiroda daromiya, yasilapa palasiya, yamidosa sadomiya, yadayuda dayudaya.

Nuntên banyak dhalang. Hong Sang Rasa kitir-kitir, êndi gonira alinggih, dèn barung lan barung kèli, marguri lunga mangidul. Balé anyar ginêlaran. Isi ingkang sumur bandhung, toyané ludira muncar, timbané kêpala tugêl. Taliné ususing maling, winarna winadu aji, asri dinulu tingkahé, tingkahé kaya nauta, anauta lara raga, sampurnaning banyak dhalang.

Hong Sang Raja kumitir-kitir, anakku si ba-[7]nyak dhalang, pêksa arêp mêmantuwa, kudu sika bisa ngaji, dhukuhé ki ulung kêmbang, balé anyar tanpa galar, isi ingkang sumur bandhung, toyané ludira muncar, timbané kêpala tugêl. Têtali ususing maling, suluring wudi waringin. Landhèyan kayu taulan. Ingukir winadu aji, asri dinulu tingkahé, tingkahé kaya nauta, anauta lara raga, lara gêng lara wigêna, saliring mala trimala, sakèhé dhêndha upata, supatané wong atuwa, ana jaka mènèk kêmbang, amèmènèka ngêthapêl. Wis kêbêg jêmponira, déné sêkar anêlahi, ana ta pêrawan liwat, dinulu rupané ayu, pêrawan angaku rara, lah ta marani rara, anontona kintèl muni, ting carêmplang ting carêmplang ting carêmplung, anggiro kang kodhok ijo, solahé krakas-rakas. Sêdyané kaya nauta. Anauta lara raga, lara gêng lara wigêna, saliring mala trimala, sakèhé dhêndha supata, supatané wong [8] atuwa, têtangga yèn angrungua, kidungku si banyak dhalang. Sabên dina pari dadar, sadina yèn anaa gring, yèn ana gêring kêdadak. Ngêlu puyêng pilêg watuk. Kêna wisa mutah, amisinga bêncèrétên. Yèn angrungu kidungku si banyak dhalang, miwah ta pêrawan tuwa, miwah ta jêjaka tuwa, dumadakan gêlis krama, kang ngidung ilang dosané, sumèh ujar lara tan kapanggih, anuli maring bêngawan. Anontona larung kèli, pêpitu sarêng kadulu, larungé ki banyak dhalang, ajêjuluki jrabang, garuda anyucuk wêsi, ora anyucuk bêbathang, anyucuka lara raga, lara gêng lara wigêna, saliring mala trimala, sakèhé dhêndha upata, supatané mara tuwa, sampurnaning banyak dhalang.

Nuntên gumbala gêni. Hong prayogyanira, Sang Hyang ana gêni têka, wétan aputih rupané, apa pakaryaning gêni, anglêbura lara raga, lara gêng lara wigêna, [9] tuju têluh taragnyana, budhug édan samaprambuyan. Wus lêbur déning gêni têka wétan.

Ana gêni têka kidul. Abang rupaning gêni, apa pakaryaning gêni, anglêbur lara raga, lara gêng lara wigêna, mala trimala, budhug édan ayan buyan. Wus lêbur déning gêni têka kidul.

Ana gêni têka kulon. Akuning rupaning gêni, apa pakaryaning gêni, anglêbur lara raga tuju têluh taragnyana, budhug édan samaprambuyan. Wus lêbur déning gêni têka kulon.

Ana gêni têka êlor, irêng rupaning gêni, apa pakaryaning gêni anglêbur lara raga tuju têluh taragnyana, budhug édan samaprambuyan. Wus lêbur déning gêni têka êlor.

Ana gêni têka têngah lêlima rupaning gêni, anglêbur lara raga, tuju têluh taragnyana, budhug édan sa-[10]maprambuyan. Wus lêbur déning gêni têka têngah.

Nuntên puji banyu. Hong prayogyanira, Sang Hyang Sêktigana Nilawarna, dhadhaku Sang Naga Paksa, tulalé pambêbêd30 jagad. Asabuk kuliting liman. Abêbêd kuliting singa, asêpêt angga gênitri, linayanan tutur wisa, rinajêgan rajêg wêsi, pinayungan Kalacakra, kinêmpiting panca arsi, sinongsongan kasih-kasih, prêmanaku ing sulasih.

Punika Mandhalagiri. Hong prayogyanira, Sang Hyang Tangkêp Bapa ing akasa kaliyan ibu pratiwi, wijil yogyanira Sang Hyang Kamasalah, têngarannya kadi daging, Sang Kémalé kadi grah musthika, murub ta angarab-arab. Anêkakakên prabawa, kêtug lindhu lan prahara, gêtêr patêr tan pantara, kagyat Sang Hyang Nagaraja, suraké Nata Déwata, amêtokakên kasêktén. Sinèlèhakên ing mèru, angarêpakê-[11]n têlaga, tinanduran tunjung putih, cinibuking kêni manik. Sang Hyang Amarta arannya, wus rinuwat padha samêngko.

Yèn ana gêring kêdadak. Ngêlu puyêng pilêg watuk. Kêna wisa mutahmutah, amising ambêcérétên. Kudu lumaku rinuwat. Ana ta sênjataningwang, arané Panji kumala, pinaputêrakên gunung, arané Mandhalagiri, Sang Hyang Amarta arannya, wus ruwat padha samêngko.

Ruwata dadi pêgagan. Balémas sakarowêlas. Pinucukan manik putih, rinawé-rawé kumala, marbuk minging kukusing sanakarang, gandaning jêbad kasturi, kunang sika pamédan. Sang35 Bathara mijil Bathara Kusika, Sang Gagra mèstri kurusa, Hyang Kuwéra, ana sika rupa buta, ana sika rupa ula, kudu lumaku rinuwat. Ana ta sênjataningwang, arané Panji kumala, pinaputêraken gunung, arané Mandhalagiri, sang Amarta arannya, wus rinuwat padha samêngko.

[12]Kuncinira kunci putih, angruwata mêtu wayang, mêtu sampirané Krésna, kakarsana kama dhangdhêng, langkir tambir pakoning jong, untingunting mêtu tingting tunggaking arèn. Miwah têmu pisanan. Têmu nêm tiga pamasa, miwah karubuhan lumbung, muwah rubuh dandangé kudu lumaku rinuwat. Ana ta sênjataningwang, arané Panji kumala, pinaputêrakên gunung, arané Mandhalagiri, Sang Hyang Amarta arannya, wus rinuwat padha samêngko.

Tulak tanggul ing dhadhaku, macan putih ing raiku, singa barong ing gigirku, baya ngangsar ing cangkêmku, sarpa naga ing tanganku, raja tawa ing sikilku, surya kêmbar paningalku, swaraku kaya gêlap sèwu, nulak sakèhing bilahi, sétan bêlis lanat padha adoh, wong salêksa padha lunga. Wong sakêthi padha mati, rêp sirêp sabuwana kabèh.

Kunang ta Bathara Kala, Kalawan Bathari Durga, kudu lumaku rinuwat, ana ta sênjataningwang, arané panji kuma- [13]la, pinaputêrakên gunung, arané Mandhalagiri, Sang Hyang Amarta arannya, wus ruwat padha samêngko.

Ora sika rupa Kala, ora sika rupa Durga, atêmah uma-uma, arêp agawéa bala, ana lanang ana wadon. Si bètapa si bètapi, si brênggala si brênggali, si rahmaya si rahmayi, si kunthara si kunthari, kudu lumaku rinuwat. Ana ta sênjataningwang, arané Panji kumala, pinaputêrakên gunung arané Mandhalagiri, Sang Hyang Amarta arannya, wus ruwat padha samêngko.

Kala atêmahan Guru, durga atêmahan uma, umayana umayani, widadara widadari, arêp mantuk kayangané, Hyang Kala Bathara Rèswara, amidia sarwa wija, agawèa urip sarasa.

Nuntên ruwat panggung. Hong Hong Prayogyanira, Sang Hyang Galingga, Hyang Darmajati, kêliré [14] Hyang Tinjomaya, paluntur Hyang Halimanhalimun. Kupingku Sang Hyang Kuwéra, piracik Sang Rêtna Adi, gêbuhan Sang Hyang Gêbuhan. Cangkoké Bathara Gana, alinggih Sang Kayu Téja, urubé Bathara Brama, irêngé Bathara Wisnu, kukusé Bathara Sambu, awuné Bathara Siwah, kéwala anonton wayang, Sang Hyang Guru kang amayang, widadari kang gamêli, ungangang iyang iyèng, sêmuté gora wawang, sing ana maya-maya katon. Kang anonton ora katon. Kang tinonton ora katon. Kabruk-kabruk kathé kathung. Pralambéhan ana maya-maya kang tinonton milu katon.

Hong Ilahèng minangka aranku, sêktigana nilawarna, turuku lindur buwana, slonjor glugu wêsi, amujung kayu brèbatang, sidhakêpku oyod mimang, candhi sèwu ing dhadhaku, adêgku kayu kastuba, randhu kêpuh panjêngkèngku, Naga wilêt ing gulu- [15]ku, naga paksa tulaléku, gadhingku warna curiga, cangkêmku mas untu manik. Siyungku Hyang Pancanaga46, lidhahku Sang Sarasêkti, Brajapati pamuwusku, arupawil panca warna, Sang Hyang Siwah ginugonku, Sang Hyang Taya pangadêgku, lindhu minangka tindakku, ula minangka alisku, Durga Durgi ngiringaku, nétraku Sang Suryacandra, sumuluhing rat buwana. Awêdi kang buta dhêngên. Awêdi manungsa kabèh, awêdi rasaksa kabèh, undhung-undhung aliwêran. Lêmah parang amunthuk gigiring sapi, parang liman watu téja, alas agêng andakara, alang-alang amêlangkang, ta têgal angayangan. Songing landhak gronggongan. Ajarat lêmah tandhêsan. Saliré kang lêmah Aèng, paomahan durga yêkti, lêmah watês bêbajangan. Lêmah sétra tangkillingwang, kang katungkul manuking Hyang, dhandhang bango sarirané, lara raga lara gêng lara wigêna, tuju têluh taragnyana, supata lawan sangara, supatané wong atuwa, su-[16]patané adi guru, yogya karuwat dèning aku, budhug édan ayan buyan. Lumpuh wuta tuli bisu, tak usapi tangan kiwa, pan aku51 pangruwat mala, gêtêr patêr pangucapku, kêtug lindhu prabawaku, kilat clèrèting kêdhèpku, lèbda wara mandi sabda, japa mantra kasêkténku, Hyang minangka Prêmanaku, kuwung-kuwung ing lathiku, kurdaku galudhug gêlap. Aku Sang Hyang Candhalasêkti, aku Sang Raja Pinolah, Aku Sang Hyang Nawakarna, aku Sang Hyang Lokananta, aku Sang Hyang Tunjungputih, aku Sang Sikarajala, aku Naga Nilawarna, aku Sang Hyang tanpa lawan. Aku surak tanpa mungsuh, aku têngaranning angin. Rajêg lésus udan braja. Prahara Kalawan tambur, angagêm dhêndha trisula, musala kalawan gada, ênggonku ngilangkên mungsuh, luwih sèwu sênjataku, tak dokokkên ing mungsuhku, sawiji tan ana kèri, gègèr kabèh kang Jawata, tumingaling sariraku, sawiji tan ana kèri, aku Sang Hyang Suksmataya. [17] Aku Sang Hyang Ajidipa, aku Kala Sang Hyang Waringin Agêng, aku sakarêng Tumaruna, aku jathah akêré wêsi, kinêmpiting widadara, kinêmpiting cakra éndra, Baruna Kuwérayama, aku lawan bisa warna, ana tua lana maswata. Hong Ilahèng aku lêlanang jaya prusa.

Hong Ilahèng minangka aranku, sêktigana nilawarna, turuku lindur buwana, sêlonjor gêlugu wêsi, amujung kayu brèbatang, sidhakêpku oyod mimang, ilêrku parang têritis. Glêgêr pangulêtku, êrêmku wana apêtêng, êlèkku wana apadhang, budiku buwana jêmbar, tangiku Sang Gêni Mubal. Candhi sèwu pandhodhokku, adêgku kayu puh jêngki, wuluku jati angarang, jêjènggot kayu cêmara, babrèngos kayu jêmpina, kuraméyan ing rambutku, gajah warak ing tumaku, kidang kancil kor lingsaku, padhas parang ing êndhasku, lêlathiku kêbo kuning, pêpilangan lêmah parang, thiya thiku lêmah pucung, klabang muncuk a-[18]lisku, rajêg wêsi ing idêpku, surya candra ing tingalku, kilat clèrèt ing kêdhèpku, pipiku raja gupala, paèsané ing anakku, êlèngêlènging angin ing irungku, tunjung pura ing upilku, clèrèt taun ing napasku, pancawara ing ababku, sindhung mubêng ing panonku, kupingku Sang Plêmpêngan. Gêgodhoh kayu landhéyan. Sang Hyang Soma pangrunguku, cangkêmku Sang Guwaningwang, ilatku sang ila-ila, untu Sang Sarasêkti, lambéku séla matangkêp. Gêguling lêmah sandhungan. Cangkêmku Sang Guwaningwang, cacéthak lêmah udalan. Riyakku padhas krakal. Iduku agagênjotan. Tlaléku naga siluman. Gadhingku warna curiga, sêsiyung kang amêndhaka, glèdhèg ing ambêkanku, gêlap sayuta swaraku, taténggok lêmah têmbaga, gulu Sang Naga Puspa, cèngèlku sangga buwana, lêmah bungkêr sêsingkabku, lêmah tapél tlapak aku, pundhakku traju manik. Bahuku si naga abang, si- [19]kutku lêmah kukusan, lêngênku limpung nênggala, èpèk-èpèk gada cakra, dariji kayu trisula, kukuku Bêthari Uma, gigirku Bêthari Angga, oyoting Hyang suwaraku, cangklakan lêmah lêmpitan. Dhadhaku Sang Brama Wisnu, susuku sagunung kêmbar, pênthilku ésri wêdana, cêcuplak gunung sinungsun. Dhêng andhêngku masjid watu, kulitku pulo kêrimun, panuku lêmah bagèndha, êpèhku guwa wijaya, igaku pêdhang badhama, wêtêngku kang lêmah mèndha, kakêmpung lêmah ngadhawang, pusêrku lêmah sinaban. Purusku Sang ula lanang, bêbathuk lêmah paèsan, jêmbutku gurda cêmara, pêliku wêsi mangangkang. Sêla ngah panggêlangaku, uyuhku banyu pancuran. Kontholku watu binandhung, pringsilan waja maléla, impésku banyu têlaga, rêrongkong guwa siluman. Babokong lêmah tabèla, lêmah lêmpênging jubungku, lêmah séla ing ébolku, êntutku mèr- [20]tyu andaru, taiku pulut bêndho, kurawis singgat bêtatung, kawêtku sangga buwana, cêcéthakku ula wêlang, supitku ula bandhotan. Pupuku jurang parang, jêjêngku kutikêl balung, wêsi lampung gêgandhuku, wadidang naga pratala, wulu waja maléla, ya péla sagêl-ugêlku, lêmah padhas tlapak aku, sarta lêmah sangar tlapak Brajapati ing wuwusku, durga durgi ing iringaku, kêpasuk kagêmna ngaku, Sang Hyang Tunggal pêngawakku, Bathara Guru lungguhku.

Hong Ilahèng minangka lawanku, sêktigana nilawarna, Sang Hyang Tiga palungguhku, dhadhaku Sang Ula Naga, Naga Raja sêsalangku, Naga Paksa tulaléku, gadhingku warna curiga, cangkêmku mas untu manik. Siyungku Sang Hyang Panca Naga, lidhahku Sang Sarasêkti, Brajapati pamuwusku, arupa wil panca warna, Sang Hyang Siwah ginugonku, ula minangka [21] kèsèdku, durga durgi iringaku, lindhu minangka tindakku, Sang Kala kêkudhangaku, nétraku Hyang Suryacandra. Awêdi dhustha durjana, tumingaling kasêktènku, Hyang minangka kasêktènku, kilat minangka kêdhèpku, kuwung-kuwung lêlathiku, kurdaku galudhug gêlap. Glèdhèg pra lacuté lésus. Prahara kang udan braja, angagêm dêndha musala, trisula kalawan gada, ênggonku ngilangkên mungsuh, sawiji tan ana kèri, gègèr kabèh kang Jawata. Aku si buta sèwu, aku Sang Sikarabasu, aku Sang Hyang tundhung mungsuh, aku Sang Hyang Ila-ila, aku Sang Hyang Nawakréndha, aku Sang Hyang Tunjungputih, aku surak tanpa mungsuh, aku têngaraning angin, lésus agêng aliwêran. Prahara Kalawan tambur, panglêburan rasa mala, ila-ila upadrawa72, supata lawan sangara, supatané wong atuwa, supatané sanak tuwa, tan tumama sariraku, tuju têluh taragnyana. [22] Budhug édan ayan buyan. Lêbur kabèh musna ilang, aku Sang Hyang Candhalasêkti, turuné sika Sang Arêng, sinajêgan rajêg wêsi, pinayungan Kalacakra, kinêmpiting widadari, rêsi sèwu sugataku, aku lêlanang jaya prusa.

Hong Ilahèng minangka têngêranaku, sêktigana nilawarna, Sang Hyang Tiga palungguhku, dhadhaku si ula naga, Naga Raja sêsalangku, Naga Wilêt ing guluku, Naga Paksa tulaléku, gadhingku warna curiga, cangkêmku mas untu manik. Siyungku Hyang Pancanaga, lidhahku Sang Sarasêkti, Brajapati pamuwusku, arupa wil panca warna, Sang Hyang Siwah ginugonku, ula minangka sawitku, brajawisnu ing bauku, durga durgi ngiringaku, nétraku Sang Hyang Suryacandra, sêsuluhing rat buwana, awêdi ing buta dhêngên. Tumingal ing kasêktènku, undhung-undhung ulur-ulur, silulun watu tinumpuk, parang liman watu réjéng, lungka-lungka watu [23] putih, sèrèté lêmah tandhêsan. Agêng rat kang lêmah sangar, alang-alang kang melangkang, tatêgal kang angayangan. Lêmah tuk mataning manuk. Tu gonggong banyu sumurup. Corah-corah banyu kuning, pangguyanganing warak. Songing landhak pagirin. Lêmah mêndhak garunggungan. Lêmah watês bêbajangan. Lêmah amunuhing lêmbu, lêmah angguluning manuk. Lêmah anggigiring sapi, lêmah anyiliting kêndhil. Lêmah ambaka Bêthari, sakèhé kang lêmah Aéng, sakèhé kang watu Aéng, sakèhé kang alas Aéng, randhu kêpuh kurangéyan. Karo ya waringin agêng, lêmah sétra tangkillingwang, kang katungkul manukingwang, dhandhang bango sarirané lara raga lara raga, lara gêng lara wigêna, tuju têluh taragnyana, supata lawan sangara, supatané Hyang Déwata, supatané awak dhéwé. Uniwèh kang tyas wisésa, ial-ila upadrawa, budhug édan a-[24]yan buyan, apityas myang tai burik, bêcérétên pilêg watuk. Sarta ingkang kêna wilak, uniwèh kang cacara wèh, tak usapi tangan kiwa, cakra lêpas ing tanganku, kêna kang karuwat mala, gêtêr patêr pangucapku, kêtug lindhu prabawaku, gêrah minangka sabdaku, lêbda wara japa mantra, apaniya kasêktènku, kuwung-kuwung lêlathiku, kurdaku galudhug gêlap. Aku Sang Hyang Nawakréndha, aku Sang Hyang Lokananta, aku Sang Hyang Suksmataya, aku Sang Sikarajala, aku Naga Nilawarna, aku Hyang Naga Pamolah, aku têngaraning angin. Sindhung glis ta aliwêran. Prahara Kalawan gêtêr, udan braja salah mangsa, angagêm dhêndha trisula, musala kalawan gada, sênjataku luwih sèwu, ngong dokokkên ing mungsuhku, gègèr kabèh kang dewata, tumingaling kasêktènku, aku Sang Bala Séwu, aku Sang Hyang Gurutaya, [25] tumurun aku sakarêng, angadêg gonku ring windu, ajamang angkara wisthi, asêpêt angga gênitri, trinaya catur bujangga, rinajêgan rajêg wêsi, pinayungan Kalacakra. Kinêmpiting panca arsi, Kusika sang dirga mèstri, kurusa sang prit tan téla, suranggana-suranggani, kinêmpiting widadara, kinêmpiting widadari, kinêmpiting caturloka, Èndra Baruna Kuwéra, yama lawan bisa warna, uniwèh buta wisésa, Kalawan buta wisési, padha ngrêksa padha kêmit. Rumêksaa maringaku, angastutia ring kami, apan ngong Hyang Déwa Murti, apan aku jati suksma. Sampurna datan pamalang, nérod gana upadrawa, ya mina muna maswata.

Ilanga Sang Durga Durgi, ilanga sang rupa Kala, ilanga sang rupa buta, ilanga sang rupa sasab. Ilanga sang rupa jugil, ilanga sang rupa jakhat, ilanga sang rupa gandarwo, ilanga sang rupa dusthi                   i-26]langa sang rupa dhêngên. Ilanga sang rupa têluh, ilanga sang rupa mêrtyu, ilanga sang rupa taya, ilanga sang rupa dusthi, durjana lara kawisayaning ulun. Durga yata paripurna, nêrod gana upadrawa. Ya mina muna maswata.

Ruwata Sang DurgaKala, ruwata sang rupa buta, ruwata sang rupa sasab, ruwata sang rupa jugil, ruwata sang rupa jakhat, ruwata sang rupa gandarwo, ruwata sang rupa têluh, ruwata sang rupa mêrtyu, ruwata sang rupa taya, ruwata sang rupa dhustha, ulun ingkang angruwata, ulun ingkang angilangna, durga yata paripurna, nêrod gana upadrawa, ya mina muna maswata.

Arané krana sun wêruh, arané pêpadhané; wêdiné ilah sêbuté.

 1. Kang ana luhur gunung, ingaranan Ratu Jamri, kang ana luhuring pasisir, Ratu Karti,
 2. Kang ana luhur gumuk, iku Ratu Pulangjiwa arané,
 3. [27] Kang ana jro lêlêbak, Ratu Limurjiya arané,
 4. Kang ana jroning kali, Ratu Karya arané,
 5. Kang ana jro kayu, Ratu Saniraha arané,
 6. Kang ana sikah bayu, Ratu Kapiting arané,
 7. Kang ana jro lêmah panca, Ratu Sandêling arané,
 8. Kang ana ing gegumuk, Ratu Jamani arané,
 9. Kang ana jro lêlêbak. Ratu Jasmana arané,
 10. Kang ana guwa landhak. Ratu Kêpala arané,
 11. Kang ana guwaningwong, Ratu Mungguh Putih arané,
 12. Kang ana jro omah cèlèng, Ratu Jambulaérang arané,
 13. Kang ana panggupakan warak. Ratu Lindur Putih arané,
 14. Kang ana kayu gênak, Ratu Likin arané,
 15. Kang ana sajroning kali, Ratu Unajaya arané,
 16. Kang angrêksa pêpêndhêman.Ratu Patikrataku arané,
 17. [28] Kang aran Ratu Hantu Polé, Jumnarjasmana arané
 18. Ratu hantu gunung, Sang Ujar-ujar arané
 19. Ratu hantu segara, sang Gumulung arané
 20. Ratu ing dharatan, Sang Ratu Cuhérang arané
 21. Ratu ngawang-awang, Kaki Rujuni Niruju arané
 22. Aran tuju ing gunung, Brèmara Tèlèng arané
 23. Aran tuju ngawang-awang, Surujéngnutaka, tuju ing rahina, Tuju Cêkék arané
 24. Aran tuju roréké, tukang tulung arané
 25. Kang ana ing wong têluh, Sang Ratu Kumrincing arané, sawan cèlèng arané, arané dèn titistan, kang angridhuistan, tanpa krana luwar-luwar waras.

SERAT GANDAKUSUMA Pupuh XXXVIII – XLI


PUPUH XXXVIII
=== DURMA ===

1. //o// Amantêsi sira Radyan Senabrata/ busana angajrihi/ ngagêm cara Wlonda/ brukira sangkêlat(-1)/ rokênya lakên binludir/ polet inganggya/ tondha bintangLiyoning//

Raden Senabrata terlihat sangat pantas dalam busananya yang menawan dalam model Belanda. Celananya berbahan laken dengan rok dari bahan laken yang dibordir. Bajunya berhias garis tepi dengan tanda berupa bintang Leeuw.

2. // ngagêm topi jangkangan luwih pratistha/ sigra mangsahing jurit/ pan amandhe dhêndha/ winrat ing gadanira/ wawratira sewu kati/ lamun sinawang/ lir irtoh(?) kang aprapti//

Ia mengenakan topi berbentuk bulan muda hingga terlihat kian rupawan. Ia pun segera maju perang dengan memanggul gadanya seberat seribu kati. Bila dilihat dari kejauhan tampak bagai irtoh(?) yang datang.

3. // darbe budhak satunggal langkung prakosa/ paparan datan keri/ wasta pun Budebal/ tan pisah aneng wuntat/ angampil srutu lan gêni/ wadyeng Bakdiman/ amulat ingkang galih//

Ia memiliki seorang budak yang sangat perkasa dan senantiasa menyertainya bernama Budebal. Ia mengiringi di belakang sambil membawa cerutu dan api. Pasukan Kakbahbudiman memandang dengan penuh takjub.

4. // sampun panggya lan Sri Ngindi Swanikumba/ nabda Sri Narapati/ heh sapa ranira/ mukmin kang maju sira/ rupamu kaya mêmêdi/ sira sun duga/ aguling bala santri//

Setelah saling berhadapan, Sri Swanikumba bersabda, “Hei! Siapa namamu mukmin yang baru saja datang?! Wajahmu seperti setan! Kukira kau adalah pimpinan pasukan santri!”.

5. // sru bêrmantya Rahadyan nimbali budhak/ kinen ngampil kang bindi/ sigra datan sronta/ majêng asta kewala/ dipangganya Nateng Ngindi/ tinapuk sigra/ pêcah sirah babarji//

Raden Senabrata menjadi marah dan memanggil budaknya untuk memegang gadanya. Tak sabar ia pun segera maju dengan tangan kosong. Gajah Sri Indi dihajar hingga kepalanya pecah berhamburan.

6. (199r)// esthi ambruk Sang Nata kasingsal têbah/ kuwalik kajêngkêlit/ Pundebal arikat/ nubruk gya kinakahan/ bêndu Sri Nateng ing Ngindi/ ambêg sarosa/ Debal sinongkol wani//

Gajah pun ambruk. Sang raja jatuh terpelanting hingga berjungkir balik. Pundebal segera menyerang dan mengunci Sri Indi. Sri Indi menjadi marah dan meronta sekuat tenaga. Debal dijotosnya kuat-kuat.

7. // wus kasingsal Sri Ngindi mutêr gadanya/ Debal latah sarya ngling/ si Indi ta rosa/ arsa sun dulang bata/ apan ta durung nganti(-1)/ Sri Ngindi sigra/ marpêki Radyan siwi//

Debal pun jatuh terpental. Sri Indi memutar gadanya. Debal tertawa seraya berkata, “Ternyata si Indi benar-benar kuat! Hampir saja hendak kusuapi dengan batu bata, ternyata tak berhasil”. Sri Indi segera menghampiri Raden Senabrata.

8. // heh satriya aja sira aprang kasar/ dudu wataking pyayi/ yêgti tingkah bangsat/ kurdha Radyan Sena(-1)/ Sri Ngindi sigra binathi/ pok kupingira/ jungkêl dhêpani siti//

“Hei ksatria! Jangan kau berperang dengan kasar! Itu bukan watak bangsawan, melainkan watak seorang bangsat!”. Raden Sena murka. Telinga Sri Indi segera dihantam hingga ia terjungkal di tanah.

9. // Radyan Sena sumbar lah mara tangiya/ kasilir Nateng Ngindi/ jênggirat anggada/ ambruk Rahadyan Sena/ wong kapir surak mawanti/ Sri Ngindi nabda/ mongsa padhaa mami//

Raden Sena sesumbar, “Ayo bangunlah!”. Raja Indi sadar dan segera bangkit dan menghantamkan gadanya. Raden Sena pun ambruk. Pasukan kafir bersorak-sorai. Sri Indi bersabda, “Kau tak mungkin mampu menandingiku!

10. // lah tangiya yen sira dhasar prawira/ Radyan Sena wus eling/ gya rukêting yuda/ gada kalawan asta/ Sri Ngindi apan kasliring/ cinandhak sigra/ binuwang tibeng têbih//

Bangunlah bila benar kau seorang perwira!!”. Seketika Raden Sena sadar dan kembali bertanding. Gada dilawan dengan tangan. Sri Indi diserang, diraih, dihantam, dan dilemparkan hingga jatuh dalam jarak yang jauh.

11. // Swanikumba dhawah jawining payudan/ kantaka tibeng siti/ rinêbat ing bala/ wong Eslam surak ramya/ kang kalaganjur mêlingi/ gya wontên raja/ kalih sarêng ngajeni//

Swanikumba jatuh di luar arena peperangan dan tak sadarkan diri. Ia pun direbut oleh para pasukan. Orang-orang Islam bersorak riuh. Gending Kalaganjur kembali ditabuh. Tak lama kemudian datanglah dua orang raja memasuki arena peperangan.

12. // sikêp pêdhang mangsah dharat sigra nrajang/ mring Radyan Sena aglis/ wanti pinêdhangan/ tan osik sira Radyan/ bêrmantya malês Dyan siwi/ kalih narendra/ cinandhak kanan kering//

Mereka berjalan dengan bersenjatakan pedang. Mereka menerjang Raden Sena seraya menghantamkan pedangnya bertubi-tubi. Namun, Raden Sena tetap tak terusik. Dengan marah, Raden Senabrata membalas serangan. Kedua raja itu diraihnya di tangan kanan dan kiri.

13. // pan ingadu kumba sang kalih kantaka/ binalangakên aglis/ mring barising kopar/ kaget sumyar katiban/ raja kalih jur wus mati/ surak wong Eslam/ têngara ngrok mêlingi//

Kepala mereka dibenturkan hingga mereka tak sadarkan diri dan segera dilemparkan ke barisan kafir. Mereka yang terkena lemparan terkejut dan  bubar. Kedua raja hancur tubuhnya dan mati seketika. Pasukan Islam bersorak. Genderang perang kembali ditabuh.

14. // Sri Têkiyur kalangkung bêrmantyanira/ andêlira keh mati/ pêksa pulih ing prang/ sigra majêng ing rana/ busana saya ngajrihi/ ngagêm makutha/ rasukan sangklat abrit//

Sri Tekiyur sangat murka karena para panglima andalannya tewas. Ia pun segera maju ke arena pertempuran dalam busana yang penuh wibawa, mengenakan mahkota pula. Busana sang raja terbuat dari bahan laken merah.

15. // dhapur beso(?) rinenda kêncana mubyar/ paningsêtnya neng jawi/ anyothe pusaka/ lamêng pan dhapurira/ lamun dinulu pan kadi/ Bogis a(200v)mbegal/ nitih rata mantêsi//

Busananya berhias renda dari benang emas yang berkilauan dengan sabuknya berada di luar baju. Pusakanya diselipkan di depan berupa pedang pendek. Bila dilihat dari kejauhan ia tampak bagai begal Bugis. Sang raja naik kereta yang kian membuat tampilannya patut.

16. // sigra anggêdhêg gandhewa mêdal prabawa(+1)/ pêdhut aglap nglimputi/ lan prahara gora/ ampuhan poncawara/ akarya kêkêsing mukmin/ Sang Prabu Jaka/ yêgti mêdalkên budi//

Ia pun segera melepas panah saktinya hingga datanglah awan gelap dan kabut serta angin kencang yang membuat barisan mukmin ketakutan. Sang Prabu Jaka sungguh-sungguh mengeluarkan dayanya.

17. // baris Eslam tinêmpuh pêdhut prabawa/ kêkês ampuhan gumrit/ tan ana darbya kat/ dharêdhêg agap-gapan/ Dyan Senabrata tanapi/ neng madyaning prang/ bingung tambuhing budi//

Barisan Islam yang terkena terjangan kabut merasa cemas. Apalagi ditambah dengan terpaan angin yang demikian kencang. Tak ada satupun yang mampu berbuat sesuatu untuk mengatasinya. Mereka hanya gemetar tergagap-gagap. Tak terkecuali Raden Senabrata. Ia terbengong-bengong tak menyangka di tengah medan perang.

18. // butêng ing tyas solahe sru gadêbugan/ Pundebal jêlah-jêlih/ mintak tulung guwa/ ini dhapêt cilaka/ pranggul mungsuh sama bêlis/ wong kapir surak/ gumra bêndhe tinitir//

Bingung dalam hatinya, tingkahnya pun tak beraturan. Pundebal berteriak-teriak, “Aduh, tolonglah aku! Celaka aku! Bertemu musuh seorang iblis!”. Pasukan kafir bersorak. Tambur pun ditabuh.

19. // Darba Moha dahat jurung parbawa(-1)/ milanya akarya tis/ arsa prih pungkasan/ yata kang kawarnaa/ Sang Sri Dibya Senapati/ tan ketang putra/ tandya nusuling jurit//

Darba Moha membantu dengan mengeluarkan kesaktiannya mendatangkan hawa dingin sebagai pamungkas. Sri Senapati ingat akan putranya, ia pun menyusul ke medan perang.

20. // tanpa wadya mahawan ing jumantara/ ngungkuli baris mukmin/ awas myating putra/ kluhuran prabawa(-1)/ gya mulat Sang Dibya Rêsi/ Sang Darba Moha/ jumrung pujaning kapir//

Tanpa pasukan ia melesat di angkasa di atas barisan mukmin. Dari atas ia melihat putranya diliputi jurus-jurus. Sesaat kemudian Sang Senapati awas melihat Sang Darba Moha yang turut andil memuja untuk barisan kafir.

21. // sru bêrmantya Darba Moha pinaranan/ duk wrin Sang Dibya Rêsi/ mring Senapatya(-1)/ kalangkung ajrihira/ gya dhodhok sru mangrêpa sih/ Narpa ngandika/ Paman ywa salah kardi//

Dengan amat marah, Darba Moha pun segera dihampirinya. Saat melihat kedatangan Sang Senapati, Sang Resi pun merasa takut. Ia pun berjongkok berharap belas kasih. Sang Raja Senapati berkata, “Paman, jangan kau bertindak salah.

22. // dimene akêprangan padha bocah(-1)/ wit putu(?) sru sisip(-1)/ sira kang miluwa/ rusak pandhitanira/ dhasar Takiyur wus pêsthi/ tinitah murtat/ dadya bantêning bumi//

Biarlah anak-anak kita saling berperang. Lagipula cucumu memang (berada di pihak yang salah). Kau yang mengikutinya justru akan merusak kependetaanmu. Tekiyur memang telah ditakdirkan murtad dan menjadi tumbal bagi dunia.

23. // wus muliya sira bantêra sutapa/ ingsun mêngkono ugi/ arsa mangun tapa/ Darba Moha duk myarsa/ sabdanya Sri Senapati/ langkung jrihira/ ngrasa yen badhe sisip//

Sudahlah. Kembalilah kau dan memperkuat ibadah. Aku pun demikian. Aku hendak bertapa”. Darba Moha yang mendengar sabda Sang Sri Senapati merasa sangat ketakutan dan merasa sangat bersalah.

24. // nyipta pêgat tisnanya wayah Ki Jaka/ anulya kesah aglis/ sumêdya mêrtapa/ Sang Prabu Senapatya/ gya marpêki putra Aji/ aneng jro kreta/ kang putra den bisiki//

Ia pun memutuskan rasa kasihnya pada sang cucu, Jaka Tekiyur, dan segera pergi untuk bertapa. Sang Prabu Senapati segera mendatangi putranya, sang raja, yang ada di dalam kereta. Ia membisiki putranya

25. // pratikêle mrih patine Takyur Jaka/ putra Nata wus tampi/ Sang Sri Senapatya/ gya kondur mring nagara/ yata wong (201r)Eslam sru giris/ kang pêdhut napak/ Sang Nata ngatak rayi//

tentang cara-cara membunuh Jaka Tekiyur. Setelah pesan itu diterima dan dipahami dengan baik. Sri Senapati pun kembali ke ibukota negara. Sementara itu, pasukan Islam masih diliputi rasa takut pada kabut yang kian tebal  menapak. Sang raja pun memerintahkan istrinya,

26. // Sang Dyah Sarirasa kinen nyirnakna(-1)/ pêrbawa mêngsah iki/ tandya sang kusuma/ musthi kang sara dibya/ ginêdhêg samana mijil/ angin prabawa/ nêmpuh pêdhut sirna ênting(+1)//

Dewi Sarirasa, untuk menyirnakan segala prahara yang ada akibat kesaktian musuh. Sang dewi pun segera meraih panah pusakanya dan melepaskannya. Seketika datanglah angin besar yang menyapu bersih kabut.

27. // sampun padhang gambira kang bala Eslam/ Dyan Senabrata duk wrin/ kang mangsah ing rana/ kang raka Prabu Jaka/ kotbuta tingalnya andik/ manyandhak gada/ mangsah kurdha mawêngis//

Medan perang pun terang benderang. Pasukan Islam kembali bersemangat. Raden Senabrata yang kembali dapat melihat musuhnya di medan perang, Sang Prabu Jaka, merasa sangat murka. Tatapan matanya tajam. Ia pun meraih gadanya dan maju.

28. // pangiriding kang rata turongga astha/ ginada jur babarji/ kusirnya kabrabat/ malêsat tiba prêmak/ Sri Jaka manglumpat aglis/ saking swandana/ rata sinabêt malih//

Kuda penarik kereta sebanyak delapan ekor dihantam dengan gada hingga remuk redam. Kusir kereta pun tak luput dari serangan hingga terpelanting dan tewas. Sri Jaka melompat dari keretanya. Raden Senabrata kembali menyabeti kereta dengan gadanya.

29. // anggalêpung Raja Takiyur umangsah/ ngisar gada ngajrihi/ sabdanira akras/ sapa kang mapag mringwang/ gumêndhung sumêkti-sêkti/ tingkahe kumpra/ kaya dudu prajurit//

Raja Tekiyur kembali ke medan perang seraya mengayunkan gadanya dengan sangat menakutkan. Ia pun bersabda lantang, “Siapakah yang melawanku? Sombong dan berlagak paling sakti! Tingkahnya sangat tak beraturan bagai bukan seorang prajurit sejati!

30. // aja sira maju êndi Tambangraga/ majuwa sun jujuwing/ Radyan sêbdanya kras/ aja tambuh ya ingwang/ arine Sri Narapati/ trah Bandaraliman(+1)/ Kêncanawungu siwi//

Janganlah kau maju! Mana Tambangraga?! Majulah kau akan kucabik-cabik!”. Raden Senabrata berkata keras, “Jangan kau belagak tak kenal padaku! Aku adalah adik sang raja, keturunan Bandaralim, putra dari Dewi Kencanawungu!”.

31. // gumya latah Sri Têkiyur angandika/ kalingane ri mami/ nguni ingsun prapta/ mêksih binobot sira/ ywa age minggata mêsthi/ sun bêdhel sira/ tan wurung sun pateni//

Sri Tekiyur tertawa tergelak-gelak dan berkata, “Ternyata kau adikku. Dulu ketika aku datang, kau masih berada dalam kandungan. Bila saja tak segera pergi, pasti kau segera kubinasakan!”.

32. // tan saronta kotbuta Dyan Senabrata/ Narpati nrajang wani/ Sang Têkiyur ginada(+1)/ ambruk siti buntala/ kasilir gya malês bindi/ dhêku Dyan Sena/ nabda Sri Têkyur Aji//

Tak sabar, Raden Senabrata segera menyerang membabibuta. Sang Tekiyur digadanya hingga ambruk ke tanah. Setelah berhasil bangkit, ia pun membalas dengan menyerangkan gadanya. Raden Sena ganti ambruk. Sri Tekiyur bersabda,

33. // lah jêrbabah bayi wingi kumaki prang/ mongsa padhaa lan mami(+1)/ gya Radyan waluya/ wungu laju angrana/ pan dadi bindi-binindi/ loyog kalihnya/ gada tan ngundhili(-1)//

“Hah! Bayi kemarin sore ambruk! Sombong sekali maju di peperangan! Tak mungkin kau mampu menandingiku!”. Raden Senabrata kembali bangkit dan meneruskan perang tanding. Mereka pun terlibat dalam saling gada yang sangat seru. Kian lama mereka kian letih dan gada terasa tak mampu dengan segera menyelesaikan pertarungan ini.

34. // gya binuwang jumênêng sang kalihira/ dadya bithi-binithi/ gênti kapidhara/surak kapir lan Eslam/ tan ana kuciweng kalih/ sami sudira/ antuk gênti binanting//

Gada pun mereka buang dan kembali berdiri tegak dan saling adu hajar. Berganti-ganti mereka roboh, berganti-ganti pula pasukan kafir dan Islam bersorak. Keduanya sama-sama tak terkalahkan dan sama-sama kuat. Bergantian mereka merasakan dibanting.

35. // bêg sarosa sira Raden Senabrata/ raka cinandhak aglis/ ikêt pinggangira/ binuwang (202v)tibeng têbah/ Pundebal asru nututi/ Sri Takyur Jaka/ dhawah tinubruk wani//

Raden Senabrata melawan sekuat dayanya. Kakandanya diraih ikat pinggangnya dan dilemparkan hingga terjatuh sangat jauh. Pundebal mengikuti. Begitu Sri Tekiyur terjatuh, ia pun menyerang.

36. // sru pinepet ing gada jangganing Nata/ kurdha Sri Têkyur Aji/ Pundebal ginêtak/ mêsat kabuncang-buncang/ wus pêthuk Sang Têkyur Aji/ rayi cinandhak/ binuwang tibeng têbih//

Leher sang raja ditindihnya dengan gada. Sri Tekiyur marah. Pundebal dibentak keras hingga jatuh melesat. Sang Tekiyur segera menghampiri adiknya dan meraihnya serta melemparnya jauh.

37. // tinututan dhawah gya sru ginêtak(-1)/ kabur Rahadyan siwi/ wong kapir amulat/ wong kapir amulat surak-surak agumrah/ Dyan Sena dhawah pan  aglis/ asru bêrmantya/ akras umangsah malih//

Sri Tekiyur mengikuti dan membentaknya keras. Raden Senabrata terlontar kembali. Pasukan kafir yang melihat bersorak-sorai nyaris tanpa putus. Raden Senabrata yang jatuh, bangkit dengan marah dan kembali ke medan pertempuran.

38. // pan ginêtak malih kasingsal atêbah/ pêksa datan gumingsir/ abali ginêtak/ gêpah Gondakusuma/ kang rayi Raden Surati/ kinen amanah/ Radyan gya musthi jêmparing(+1)//

Namun, ia kembali dibentak keras hingga jatuh terlempar jauh. Kembali lagi, dibentak lagi, demikian seterusnya. Prabu Gandakusuma pun segera memerintahkan adiknya, Raden Surati, untuk memanah. Dengan cekatan, Raden Surati pun melepaskan panah.

39. // linêpasan Sri Têkiyur kawatgata/ kang bahu kanan titis/ kabuncang lir balang/ kagyat Sri Jaka nabda/ dudu prawira wong mukmin/ dayeng ngayuda/ amuk padha wong bêcik//

Sri Tekiyur dilepasi panah hingga tangan kanannya putus dan terbuang jauh. Sri Jaka terkejut dan bersabda, “Sungguh bukan perwira sejati hei kalian orang-orang mukmin! Kau melakukan segala cara dalam peperangan, melukai orang baik!”.

40. // Patih Mustal sigra nglêpasi rawa(-1)/ tatas kang bahu kering/ dadya tanpa tangan/ sudira pêksa nantang/ Pundebal gêpah mlayoni/ anggêgêm bata/ prapta ginêtak wani//

Patih Mustal segera melepaskan panah hingga tangan kiri Sri Tekiyur putus. Jadilah ia tanpa tangan. Namun ia masih tegak di tengah medan perang. Pundebal berlari menghampiri musuh tuannya sambil menggenggam batu bata. Namun, ia kembali dibentak keras

41. // kentas kabur dhawahnya kalangkung têbah/ Debal misuh sru ngili/ sigra Sang Narendra/ anglêpasi warastra/ lumêpas ingkang jêmparing/ Sang Prabu Jaka/ suku karo sirnanting//

hingga jatuh melesat sangat jauh. Debal mengoceh-ngoceh mengutuki dirinya. Prabu Gandakusuma pun melepaskan panahnya. Panah terlepas mengenai kedua kaki Prabu Jaka hingga putus.

42. // galundhungan Sri Têkiyur mêksa gêsang/ arsa nrajang malih(-1)/ gya Sang Prabu Rara/ manglêpasi warastra/ watgata tênggaknya titis/ lêstari lena/ Sri Jaka têtêp kapir//

Dalam keadaan tanpa tangan dan kaki, Sri Tekiyur masih mampu hidup dan hendak kembali menyerang. Sang Prabu Dewi waspada dan melepaskan panah hingga mengenai leher Sri Tekiyur dan tewaslah ia. Sampai ajal menjemput, Sri Tekiyur tetaplah seorang kafir.

43. // pan katêmu salokaning pangadilan/ wong utang anauri/ lamun utang wirang/ utang lara nauri sakit(+2)/ yen utang pêjah tuhu ya nyaur pati(+4)//(-2)

Disinilah peribahasa tentang keadilan terjadi, bahwa orang yang berhutang akan membayar hutangnya. Jika itu adalah malu yang ia hutangkan, ia akan menuai malu. Hutang sakit, dibayar sakit. Bila hutang nyawa, jelas ia akan membayar dengan nyawa pula.

44. // Prabu Jaka sayêkti yen utang lena/ marang raka Sang Aji/ Sri Gondakusuma/ mangke wus kalampahan/ Sri Têkiyur têkeng pati/ tur sinangsaya/ awit sikareng budi//

Prabu Jaka telah berhutang nyawa pada kakaknya, Sri Gandakusuma. Saat ini telah berhasil membayar hutangnya itu dengan kematian yang cukup sengsara karena ia pun pernah menyengsarakan.

45. // sapêjahe ing Jong Biraji Narendra/ karya pêrbaweng bumi/ labêt trah ngatama/ nganti mangka(203r)ra duta/ buh bayu bajra gêng prapti/ sakendêlira/ wau Rêkyana Patih//

Kematian raja Jong Biraji berefek pada bumi karena sungguhpun demikian ia adalah keturunan dari orang-orang utama. Angin kencang pun menerpa. Setelah angin berlalu, Kyai Patih

46. // Jalma Yêksa miwah wong Jong Dirada(-1)/ duk wrin ratunya lalis/ gya Dyan Patih Mustal/ nrêg wadya mapag ing prang/ caruk wor ungkih-ingungkih/ surak gumêrah/ têmpuh wor padha wani//

Jalma Yeksa bersama pasukan Jong Dirada yang masih tersisa segera berbelapati. Raden Mustal pun memerintahkan pasukan untuk maju menghadapi serangan terakhir. Mereka bertempur dengan sengit. Sorak-sorai bercampur dengan suara peperangan. Pasukan kedua barisan sama-sama bertempur dengan penuh keberanian.

47. // long-linongan kang mati datan ingetang/ wadya ing Jong Diroji/ kawuron ing aprang/ ngamuk sarwi karuna/ sumêdya bela ing gusti/ wong Eslam ngling………/ bêndu Dyan Mustal Patih//

Semakin lama, korban tewas kian bertambah. Pasukan Jong Biraji mengamuk bagai mabuk. Mereka mengamuk sambil menangis hendak membela kematian tuannya. Patih Mustal merasa gusar.

48. // pra raja Dyan Sena pêksa ngamuk kras(-1)/ nadhahi mêngsah kapir/ kinrubut Dyan Sena/ sabarang den tamakna/ ginada ngasêr lir grimis/ numbak ngalewang/ pêdhang lamêng biniring//

Para raja bersama Raden Senabrata kembali masuk ke arena pertempuran menghadapi sisa pasukan kafir. Raden Senabrata dikeroyok. Segala senjata dihujamkan ketubuhnya. Gada bertubi-tubi bagai hujan gerimis. Tombak, kelewang, pedang, pedang kecil, dan tombak lurus terus menghantam.

49. // Raden Sena tan kewran sasolahira/ sigra Rahadyan siwi/ anyandhak wong kopar/ satunggal gya ingangkat/ kinarya gadaning jurit/ wong kapir mulat/ giris samya lumaris//

Namun, Raden Senabrata bergeming. Ia pun segera meraih orang kafir dan diangkatnya sebagai gada. Orang-orang kafir lainnya yang melihat merasa ketakutan dan berlari lintang-pukang.

50. // sasisane pêjah samya lumajar(-1)/ Jalma Yêksa Kya Patih/ mêksa pulih ing prang/ mêthukkên lawan Radyan/ Sena sru sinaut aglis/ pupu kinêmah/ ginêdhêgakên wanti//

Sisanya berhasil dibunuh dan ada pula yang melarikan diri. Kyai Patih Jalma Yeksa memaksa maju ke medan perang menghadapi Raden Senabrata. Raden Sena diraihnya. Pahanya dilumat.

51. // nora pasah malah siyungira ninggal/ nuli linêpeh ririh/ kinipatkên sigra/ Sena panggah sudira/ Yêksa tinabok gumlinting/ anggro lumumpat/ tinututanjêmparing//

Namun ternyata tak mempan, malah taringnya tertinggal. Ia pun meludahkan kembali. Raden Senabrata pun menghajar kuat sang patih hingga ia terpelanting. Sang patih raksasa menggeram dan hendak melompat namun ia keburu terkena panah

52. // dening Radyan Surati kang jongga tatas/ kentas yêksa sirnanting/ sapêjahe Jalma Yêksa(+2)/ têluk sadaya(-2)/ wong kapir sêdya agami/ kang benceng rêmbag/ lajêng pinaten wanti//

yang dilepaskan oleh Raden Surati. Lehernya putus. Habislah seluruh raksasa. Sepeninggal Jalma Yeksa, seluruh sisa pasukan kafir pun menyatakan menyerah dan bersedia memeluk agama Islam. Mereka yang tetap bersikeras, dibunuh.

53. // langkung kathah wong kapir ingkang kacandhak/ tri ewu winêntawis/ wus kunjuk Sang Nata/ Prabu Gondakusuma/ kêlangkung ngungun ing galih/ SangPrabu Dibya/ maksih neng rata manis//o//

Pasukan kafir yang berhasil dihimpun sebanyak kurang lebih tigaribu. Mereka semua telah dihadapkan pada Prabu Gandakusuma. Sang raja masih tertegun hatinya di dalam keretanya yang indah.

PUPUH XXXIX
=== DHANDHANGGULA ===

1. //o// Samya inggar sagung bala mukmin/ suka bungah unggul juritira/ lir tuwuk tanpa buktine/ yata Kangjêng Sang Prabu/ angandika dhatêng Kya Patih/ (204v)heh kakang Patih Mustal/ sakehe wong kupur/ kang padha sumêdya gêsang/ Eslamêna panjingna agama suci/ yen lumuh patenana//

Segenap pasukan mukmin merasa berbahagia karena berhasil memenangkan peperangan. Perasaan mereka bagai kenyang tanpa makan. Sang Prabu pun berkata pada Kyai Patih, “Wahai Kanda Patih Mustal, seluruh orang kafir yang masih ingin hidup, Islamkanlah. Masukkan mereka ke dalam agama suci. Bila mereka menolak, bunuhlah mereka!”.

2. // tur sandika Rahadyan Dipati/ sigra ngundhangi sagunging wong kopar(+1)/ ing sakarsanya Sang Katong(e)/ kapir guyup kang atur/ suka manjing agama suci/ gya sami linuwaran/ manjing Eslam sampun/ waridan ngucap sahadat/ katarima wusana Sri Narapati/ gya kundur saha bala//

Raden Adipati pun segera memanggil seluruh sisa pasukan kafir dan menyampaikan perintah sang raja. Segenap pasukan kafir yang masih tersisa itu serempak menyatakan kepatuhannya dan dengan penuh sukarela memeluk agama Islam. Mereka pun dibebaskan dan masuk agama Islam setelah sebelumnya melafalkan kalimat syahadat dengan disaksikan langsung oleh sang raja. Setelah itu, raja beserta segenap bala tentaranya pun kembali ke ibukota negara.

3. // pan aririh ti[nda]kireng(?) margi(-1)/ dungkap prapta ing Kakbahbudiman/ horêg sapraja nanonton(e)/ mulat kang mênang pupuh/ jalu estri anêningali/ tembak tirahing marga/ semahing wadya gung/ priyanya kang pêjah êprang/samya mêthuk lane(?) priya nangisi/ panjang yen cinarita//

Perjalanan mereka kembali cukup santai. Sesampainya di Kakbahbudiman, seluruh kawula senegara heboh berusaha menyaksikan mereka yang telah unggul dalam peperangan. Laki-laki dan perempuan penuh memadati sepanjang jalan. Para istri yang suaminya telah gugur dalam pertempuran turut menyongsong kembalinya rombongan pasukan seraya menangis. Sangat panjang bila diceritakan secara rinci.

4. // sampun rawuh Jêng Sri Narapati/ ing Bakdiman laju siniwaka/ pra raja dipati andher/ gya gêganjar Sang Prabu/ wradin wadya miwah pra aji/ pangkatpangkating karya/ nguni duk apupuh/ kirang ingkang jajarahan/ bêdhah gêdhong sagung gal kinuras ênting/ ginanjarakên bala//

Singkat cerita, Sri Baginda telah tiba di istana Kakbahbudiman dan langsung duduk menerima para penghadap. Para raja dan adipati lengkap berkumpul. Sang Prabu pun segera membagikan ganjaran secara merata kepada para pasukan dan para raja berupa kenaikan pangkat-pangkat sesuai dengan jasa-jasanya selama peperangan berlangsung. Pemberian pangkat disertai pula dengan pemberian hasil jarahan perang. Seperti tidak kekurangan, ketika jarahan perang habis dibagikan dan masih ada yang memerlukan, sang raja pun menguras harta pribadinya sendiri dan dibagikan kepada segenap pasukan.

5. // wadya ingkang tatu wus pinanci/ jampenira wadya ingkang lena/ pinarêngan salawate/ suta myang wangsanipun/ ginantoskên ingkang lêlinggih/ gêng alit kawirayat/ mantri kêdhikipun/ nyaturi sapis(?) ganjaran/ pangkat-pangkat panginggile kathah malih/ wadya gung suka bungah//

Seluruh pasukan yang terluka telah diberikan bantuan pengobatan sebagaimana mestinya. Bagi pasukan yang gugur di medan perang diberikan sumbangan duka cita, anak dan keluarganya diberi kesempatan untuk menggantikan kedudukan almarhum. Besar dan kecil kedudukan telah rata diisi. Paling bawah adalah menteri. Di atas itu masih banyak lagi. Segenap pasukan bersukacita.

6. // sawusira akundur Sang Aji/ lawan garwa tansah kanthen asta/ kang siwakabubar kabeh/ ing amanca pra ratu/ mêksih tugur neng Kakbah nagri/ Sang Nata ngadatwan/ pinêthuk pra arum/ Sang Dyah Ratu Sariraga/ gya nungkêmi ing pada Sri Narapati/ ketang solahira yuda(+1)//

Setelah itu, sang raja pun kembali ke kediaman seraya bergandengan tangan dengan permaisurinya. Segenap penghadap pun membubarkan diri. Para raja mancanegara masih ada yang terus berjaga di Kakbahbudiman. Di dalam kediamannya, kedatangan Sri Baginda disambut oleh para istri. Ratu Dewi Sariraga bergegas menyembah kaki suaminya. Selama ia ditinggal berperang, hatinya tak luput

7. // esmu uwas Sang Dyah Prameswari/ gya cinandhak kinanthi astanya/ aneng ing asta keringe/ ing kanan Sang Dyah (205r)Ratu/ Sarirasa jajar lumaris/ sagung kang para garwa/ kanan kering pungkur/ samya sinawung neng twarja/ manis sumrah lêjaring kang manis(-2)/ rawuh ing dhatulaya//

dilibat kecemasan. Sang raja pun menggandeng tangan permaisurinya itu di tangan kirinya. Sedangkan, di tangan kanannya, Ratu Sarirasa. Para istri lainnya berjalan di kanan, kiri, dan belakang. Mereka semua diliputi rasa lega dankegembiraan tiada tara. Sesampainya di bagian dalam kediaman raja,

8. // tata lênggah ingayap pra cethi/ mangun prana boja raras(-2)/ rumêsêp drês sihnya awor(e)/ kamantyan kang pra arum/ ri mangkana dikara mamrih/anukmeng samudana/ pamikatira rum/ rumaras ingkang pinuja/ Sri Narendra kapranan jraha mamanis/ lir madu samun tirta//

mereka pun duduk bersama dihadap segenap abdi perempuan. Mereka bersukaria melepas rindu di hati dengan makan bersama, bercakap-cakap mencurahkan segenap rasa. Para istri yang merasa demikian rindu pada sang raja berupaya menyenangkan hati raja dengan cara-cara yang halus hingga sang raja pun luluh bagai madu bercampur air.

9. // sampun dalu wayahe kang wêngi/ amarêngi purnamaning condra/ kadya nêmu ing lingsire/ ciptane kang para rum/ nganti antulan kwasih/ sih Kumêndhur bêsar/ sasaring alulut/ Sang Nata ing tya[s] tan kewran/ garwa kathah ginantyapamudyaningsih/ susêtya sumarambah//

Syahdan, malam kian larut. Di langit bulan purnama bergayut mesra. Para istri bagai menemukan waktu yang tepat untuk menyatukan rasa cinta dengan Sang Komandan Besar. Sang raja tanggap, dan dengan penuh kasih mesra mencurahkan rasa berganti-ganti pada seluruh istrinya.

10. // embah-embah mangrurah ing rêsmi/ sumyar-sumyar rarasira kungas/ lir kilangdrawa pandrêse/ tan lyan têlênging lulut/ amung Sang Dyah rara Pramesthi/ tuhu kumaraningrat/ musthikaning arum/ kunêng kang mangunasmara/ gêntya kocap warnanên pan wontên ardi/ têngran wukir Dulbaka//

Larutlah mereka dalam perang asmara. Cahaya bersinar gemerlapan, tak lain itulah cahaya sang inti cinta, perempuan terindah (Sarirasa) yang menjadi jiwa alam raya, permata para perempuan. Demikianlah nikmat mereka yang tengah dilibat cinta. Selanjutnya dikisahkan ada sebuah gunung bernama Dulbaka.

11. // kacarita nênggih wontên rêsi/ adhudhukuh ing ardi punika/ risang pandhita wastane/ Panêmbahan sinêbut/ Braja Tunggal ingkang ngrotati/ yêkti Sang Pandhita(-1)/ putus sang aluhur/ punapa ingkang winêca/ pan saestu tan sisip ujaring rêsi/ nênggih risang pandhita//

Di gunung itu tersebutlah seorang pendeta bernama Resi Braja Tunggal. Ia merupakan seorang pendeta sakti. Apa yang dikatakannya, pastilah akan menjadi suatu kenyataan. Ucapannya tak pernah salah. Diceritakan sang resi

12. // darbe putra pupujan kakalih/ jalu estri warnanya yu tama/ sang wiku langkung gung siye/ tan pisah siyang dalu/ asma kalih pan sinung kardi/ Subanta ingkang priya/ kang sinung rumuhun/ saking trapireng ngawula/ adhuh kulup ing benjang sira nak mami/ lamun sira ngawula//

memiliki dua orang putra, laki-laki dan perempuan, dengan wajah yang sangat rupawan. Sang resi sangatlah kasih pada keduanya. Mereka bertiga tak pernah berpisah siang dan malam. Subanta, nama anak laki-laki sang pendeta, merupakan anak yang sangat berbakti dan penuh pengabdian. Sang pendeta pun berkata, “Duhai anakku, jika kelak kau mengabdikan diri

13. // ingkang wiknya sira anglakoni/ ingsun tutur kulup marang sira/ ing mongsa iki waktune/ pan wong ngawula iku/ gonahêna tapaling pikir/ priye pan têgêsira/ wong trampil puniku/ sun kinarya ngibarat(-1)/ lir ta jalma lumaku têngahingjaladri(+1)/ palwa alit kinarya//

pintar-pintarlah berlaku. Kuberitahu padamu, bahwa saat ini orang yang mengabdi haruslah menggunakan pikirannya. Artinya, seorang yang terampil kuibaratkan bagai seseorang yang mengarungi lautan dengan sebuah perahu kecil.

14. // lamun durung (206v)wruh adate kaki/ apa wignya tumêka ing sêja/ pan wurung dadi tiwase/ kudu gonah rumuhun/ aja age-age tumuli/ yen durung wruh ingadat/ solahing tirta gung/ iku kaki upamanya/ lah rasanên atrapna ngawulagusti/ mangkono jarwanira//

Bila ia tak memahami bagaimana cara mengendalikannya, apakah ia akan sanggup sampai pada tujuannya? Hal itu malah akan menjadi sebuah malapetaka saja bagi dirinya. Semuanya harus kau pikir dan kau pahami benar. Jangan bersikap terburu-buru bila kau belum paham betul adat dan kebiasaan seperti pada perumpamaan debur ombak di lautan itu, Nak. Resapkanlah itu dan terapkan dengan mengabdi pada seorang tuan. Demikianlah penjelasannya.

15. // pan ing wêgtu kulup mongsa iki/ wong ngawula tan kêna yen sira/ angatonkênkabisane/ upama ambag jugul/ luwih bangêt reh tanpa kardi/ lah priye prayoganya/ pramula puniku/ ingsun pan sinung ngibarat/ lir wong nunggang palwa lit neng têngah jladri/ tan liyan mung kang yitna//

Pada masa sekarang ini, orang yang mengabdi tidak dibenarkan memperlihatkan kebisaannya. Bila justru kebodohannya yang terumbar, hal itu sungguhlah sia-sia belaka. Lalu bagaimana sebaiknya? Nah, untuk itu aku mengibaratkan seperti orang yang tengah mengendarai perahu kecil di tengah lautan. Tak ada lain yang dibutuhkan selain kewaspadaan, kesiap siagaan.

16. // kapindhone ywa sira ngrêgani/ karyanira ugêr datan kirang/ katrinya iku sutengong(e)/ ja sira darbe kayun/ osiking tyas tipis bêrnyinyih/ lamun sira pamanya/ lumaku kasandhung/ tipis kang bêrnyinyih sigra/ singkirênanganggowa kang kuwat pikir/ kayandêl kang prayitna//

Kedua, jangan kau terlalu menghitung harga atas sebuah jasa yang kau lakukan. Baiknya, yang penting kau tidak berkekurangan. Ketiga, anakku, jangan kau menyimpan harapan yang mengandung luka koreng tipis, seperti umpamanya kau jatuh tersandung, seberapa tipisnya pun lukamu, bersihkan. Singkirkan. Gunakanlah kekuatan pikiranmu. Tingkatkan kehati-hatian.

17. // têgêsira kandêl yitna kaki/ ingkang panggah lamun neng ing ngarsa/ pama kasêndhu ing katong(e)/ kang popog panggah atur/ aturira ingkang malipir/ ywakongsi anyurup/ iku kang tan patut/ binasakkên jalma kumpra/ tondha dudutrahira jalma sinêlir/ pantês kawula desa//

Yang dimaksud meningkatkan kehati-hatian adalah kau harus, sedikitnya, terlihat mantap saat, misalnya, kau dimarahi dengan keras oleh raja. Tetaplah utarakan penjelasan dengan tenang dan bahasa yang tertata halus. Jangan kau kemudian mudah tersulut. Itu sungguh tak pantas. Yang seperti itu bila kau lakukan, kau  tak ubahnya seperti manusia hina yang bukan keturunan manusia pilihan. Lebih patut menjadi rakyat kecil di desa.

18. // kang utama kaki sun jarwani/ prayoganya lamun wong ngawula/ gulangatrampiling batos(e)/ kapriye têgêsipun/ trampil iku ywa kurang pikir/ apa kono kang ana/ kang bisa sasumbung/ nambungi titis aprana/ kang prana tan gunêmankang kaduk manis/ lah iku kang prayoga//

Yang utama kuberitahukan padamu, bila kau mengabdi, sebaiknya latihlah keterampilan batinmu. Artinya, terampil itu tidak kurang akal. Apa saja yang ada di situ, kau harus mampu memanfaatkan. Dan kau juga tidak berbicara terlampau tinggi berlebihan. Itulah yang baik.

19. // aja nganti janma iku kaki/ ingaranan longo ucap-ucap/ iku luwih datan sae/ pantês janma puniku/ tinrapêna têngahing sabin/ karya wêwêdi hama/ tanduranmen tulus/ lah wus kaki rasakêna/ aywa nganti sira kukurangan pikir/ jumurung kasimpêna//

Jangan sampai kau menjadi orang yang dikatakan bodoh tapi banyak bicara. Itu lebih dari sekedar kurang baik. Orang semacam itu pantasnya ditempatkan ditengah persawahan untuk dijadikan sarana menakut-nakuti hama agar tanaman bisa tumbuh dengan baik. Itu saja, Nak. Hayati, resapi, jangan sampai kau kekurangan akal. Simpanlah baik-baik pesan ini dalam hatimu”.

20. // atur nuwun kang sinung tur bêkti/ sang pandhita nimbali atmaja/ wanodya prapta wotsinom(e)/ dhuh putraningsun ayu/ sira ing(207r)kang du ……….ti/ benjang yen sira krama/ sun sinung pitutur/ darapon yogyaning lampah/ lamun sira ing benjang apalakrami/ wêkas sun marang sira//

Yang diberi petuah pun berterimakasih seraya menghaturkan sembah bakti. Kemudian sang pendeta pun memanggil putrinya. Sang putri pun datang seraya menyembah. Pendeta pun berkata, “Duhai putriku yang cantik. Ingatlah, kelak bila kau menikah, kunasehatkan padamu demi kebaikanmu. Pesanku padamu,

21. // wadon iku wajipira nini/ amadhahi sabaranging priya/ lah wadon iku têgêse/ wadon wadi puniku/ milanira kang wignya nini/ simpên sabarangira/ marangkakungipun/ lan maneh nini sun warta/ mirêngêna rasanên pitutur mami/ yogyasira nganggowa//

seorang perempuan itu berkewajiban mewadahi laki-laki dalam segalanya. Kata wadon (perempuan) berarti wadi (rahasia). Oleh karena itu, pandai-pandailah menyimpan segala hal berkaitan dengan suami. Kemudian aku berpesan padamu, hendaknya kau camkan dan kau laksanakan.

22. // upamane nini sira benjing/ yen wus krama kakungmu mring sira/ katara gung sih trêsnane/ iku sira sutengsun/ aja agung angati-ati/ abot wong tampa trêsna/ ing kakung puniku/ yen sira tan wignya tampa/ lah mangkono ingsun tutur kang sayêgti/ prayogane wong krama//

Bila kau kelak menikah dan suamimu menampakkan kasih sayang yang demikian besar atas dirimu, berhati-hatilah, Nak. Sesungguhnya adalah berat bagi seorang istri menerima kasih yang demikian besar dari suaminya bila tak bijaksana dalam menerimanya. Dan, kuberitahukan padamu, bahwa dalam hidup pernikahan, sebaiknya kau

23. // cumadhonga sakarsaning laki/ aja kasu(?)melang ing karsa/ iku tan bêcikdadine/ wajib wadon puniku/ apan arah karsaning laki/ gêdhe panrimanira/ yen kakung tinurut/ dhasar rabinya tinrêsnan/ bisa nyawang suka pirênaning ati/ luwih gung wuwuh brongta//o//

turutilah segala kehendak suami. Jangan kau merasa was-was. Tak akan baik jadinya. Memang sudah menjadi kewajiban bagi seorang perempuan untuk mengikuti kemauan suami. Bila kau mampu menerima dan menuruti suami, sesungguhnya kau akan disayang, dan tiap ia memandangmu, hanya perasaan bahagia yang dirasakannya. Cintanya pun kian bertambah”.

PUPUH XL
=== ASMARADANA ===

1. //o// Sawusnya wus tutur nini/ mung wêkasingsun mring sira/ wong wadon iku …………./ kang mêsthi tan kêneng sira/ benjang lamun lakinya/ iku yen darbe pitutur/ kang eling bae sira(-1)//

“Itulah pesanku padamu, Nak. Terakhir, aku hendak berpesan, seorang perempuan itu tidak dibenarkan lupa bila suaminya memesankan sesuatu padanya. Kewajibanmu hanyalah mengingatnya dengan baik.

2. // aywa nganti sira lali/ kang eling wêkasing priya/ amung iku wêkasingong/ tur nuwun kang sinung sabda/ kunêng gênti kocapa/ kocapa Kakbah nagri gung/amarêngi dina Soma//

Jangan sampai kau lupa atau lalai. Ingatlah pada semua pesan suami. Itu saja yang kupesankan padamu”. Sang putri yang diberi nasehat pun berterima kasih. Kemudian, kembali dikisahkan di negara Kakbahbudiman saat itu hari Senin.

3. // panuju miyos tinangkil/ pêpak gunging para nata/ satriya mantri gunging wong/ Nata wus munggeng/ kursi tata kring kanan/ kang kapering ngarsa Prabu/Sri Kondhabumi lan Dêstam(?)//

Hari penghadapan. Para raja, ksatria, menteri, dan kawula semua lengkap hadir. Sang raja telah duduk di singgasananya. Duduk di kursi sebelah kiri di hadapan raja adalah Prabu Kandhabumi dan Sri Dustam.

4. // anênggih Raden Dipati/ abakuh neng ngarsa Nata/ ri kalih kanan keringe/ wus a…………./ wadya Kakbahbudiman/ anglir sagara dinulu/ untabing bala-balanya//

Sedang, Raden Adipati duduk takzim di hadapan sang raja. Kedua adik raja berada di kiri dan kanannya. Seisi istana Kakbahbudiman sangat banyak bagai samudra.

5. // Sang Nata ngandika aris/ ………….. ngarsaningwang/ ing ari iki yêktine/ wusilang barang ka……./ ka(208v)lilip satru jaya/ Dyan Dipati awotsantun/ lêrês Gusti Padukendra//

Sang raja berkata pelan, “Seluruh kawulaku, hari ini kita sungguh-sungguh telah terbebas dari ancaman musuh yang mengganggu ketentraman negara”. Raden Adipati menyembah dan berkata, “Benar apa yang Paduka Tuan katakan”.

6. // Patih mêngko karsa mami/ sarehning wus padha mulya/ reningsun iku ………….ngong/ sun junjung madêg narendra/ heh sira Patih padha/ ngaminana karsaningsun/ sandika Patih turira//

Sri Baginda kembali bersabda, “Patih. Saat ini, berhubung keadaan telah pulih, aku berkehendak untuk mengangkat adik-adikku sebagai raja. Kau, Patih, dan seluruh punggawa, aminilah apa yang menjadi kehendakku”. Sang Patih bersembah.

7. // areningsun si Surati/ jumênênga neng nagara/ ing Bandaralim kreh kabeh/ reningsun ri Senabrata/ sun junjung neng nagara/ Jong Diraji kang kadhatun/ angrehna gunging diraja//

“Adikku si Surati akan kududukkan di negara Bandaralim. Ia berkuasa penuh atas seluruh negara beserta jajahannya. Adikku Senabrata akan kududukkan sebagai raja di Jong Diraji membawahi segenap raja-raja yang menjadi jajahannya.

8. // Surati sun jujuluki/ Sang Prabu Suryakumala/ saha tondha bintang Liyo/ paring saking nagri bêsar/ Jong Diraji Sang Nata/ jujulukira Sang Prabu/ Kurnel………ratnidaya//

Surati akan kuberi gelar Sang Prabu Suryakumala. Ia kuberi anugerah berupa bintang Leeuw yang merupakan pemberian dari negara besar. Raja baru Jong Diraji kuberi gelar Sang Prabu Kurnel (Kolonel)…..

9. // saha lidêr bintang saking/ Jêng Raja …………. nagara/ Etolondhon paparabe/ lah ta patih iku …………/ undhangnya wadyanira/ sandika Dyan Patih gupuh/ gyadhadhawuh Dyan Dipatya//

dan kuberi ia anugerah berupa bintang dari Raja….. . Senabrata kuberi julukan Etolondhon. Untuk itu, Patih, umumkan semua itu pada seluruh bawahanmu!”. Raden Patih pun segera mengumumkan titah Sri Baginda.

10. // wus wrata undhang Sang Aji/ marang gunging para raja/ satriya mantri gunging wong/ sadaya sami tur sêmbah/ sigra wau Sang Nata/ ngandika apan amundhut/ minuman rata gung wadya//

Tak lama kemudian, titah raja telah tersebar rata kepada segenap raja, ksatria, menteri, dan para kawula. Semua menurut dan menyembah menerima titah. Segera setelah itu, Sri Baginda memerintahkan untuk mengeluarkan minuman dan membaginya rata pada seluruh penghadap.

11. // aradin mangasta sami/ gêlas isi anggur merah/ Nata dhawuhkên sabdane/ heh kabeh wadyaku padha/ sira mangestokêna/ tuluse kalih reningsun/ wadya sadaya tur sêmbah//

Setelah gelas berisi anggur merah terbagi rata, Sri Baginda pun kembali bersabda, “Wahai seluruh wadyaku, berilah doa dan restu kalian agar kedua adikku dapat selamat dan sejahtera dalam menjalankan kedudukan barunya sebagai raja”. Seluruh wadya bersembah.

12. // …………… surak kundhisi/ …………… lawan/ panjidhur lan kodhokngorek/ surak ambal kaping tiga/ rampungira mangkana/ sinêksen(?) ing Nata …………/ ………. siwat rêsi(?) narendra//

Mereka bersorak riuh dan bersulang bersama. Tanjidor dan gamelan Kodhokngorek dibunyikan riuh berulang hingga tiga kali. Segala prosesi itu disaksikan langsung oleh Sri Baginda.

13. // ngandika Sri Narapati/ marang gunging para nata/ heh ta kabeh para katong/ wus rampung pan sêdhêngira/ ngasokkên gunging wadya/ sandika turnya praratu/ sigra wau para nata//

Seusai acara tersebut, sang raja pun bersabda pada seluruh raja, “Wahai para raja, karena acara telah selesai, silahkan kalian mengistirahatkan seluruh pasukan”. Para raja pun bersembah. Setelah itu, para raja

14. // gantya angabêkti(-2)/ rampung gungira ………/ satriya sumamrang gantos ……………/ ing wuri Raden Dipatya/ sakancanira samya/ wus radin nênggih sadarum/ pra raja sakehing wadya//

berganti-ganti menghaturkan bakti. Setelah seluruh raja selesai dilanjutkan dengan para ksatria, Raden Adipati beserta jajarannya. Setelah semua mendapat giliran menghaturkan bakti,

15. // samya sêsalaman sami/ têmbungnya halal bihalal/ wusnya Nata ngêndika lon/ (209r)andhawuhakên bubaran/ sigra bubaran samya/ apan suraknya gumuruh/ Nata kundur angêdhatwan//

mereka pun saling bersalam-salaman seperti yang disebut sebagai halal bihalal. Setelah itu, sang raja berkata pelan memerintahkan pembubaran penghadapan hari itu. Seluruh penghadap pun membubarkan diri seraya bersorak-sorai riuh. Sri Baginda kembali ke kediamannya.

16. // kang ari kalih tan kari/ rawuh jroning dalêm pura/ pinêthuk kehe pra sinom/ wusnya gya lênggah atata/ ri kalih pan neng ngarsa/ pra ibu pêpak sêdarum/ Sang Nata alon ngandika//

Kedua adiknya tak ketinggalan. Setibanya di dalam puri, mereka disambut oleh para putri. Setelah itu mereka pun duduk. Kedua adik raja duduk di depan para ibu. Sang raja berkata pelan

17. // mring ibu lan garwa sami/ wus samya sinung uninga/ pra ibu garwa ature/ samya ing sukurira(-1)/ mangestu karsanira/ Nata malih ngandika rum/ marang ri kalih mangkana//

pada ibu dan istri-istrinya, memberi kabar tentang pengangkatan kedua adiknya sebagai raja. Para ibu dan istri-istri merasa sangat bersyukur dan sangat merestui apa yang menjadi putusan sang raja. Kemudian, sang raja kembali berkata pada kedua adiknya,

18. // lah payo reningsun yayi/ umarêg ing Kangjêng rama/ rinta kalih awotsinom/ kang pra ibu lan garwa(-1)/ samya lumaris sigra/ tan kawarneng prapta sampun/ neng ngarsane Sri Pandhita//

“Mari, Dinda. Mari kita menghadap pada Ayahanda Prabu”. Kedua adik raja menyembah. Para ibu dan istri-istri bergegas mengikuti. Singkat cerita, mereka telah sampai di hadapan sang raja pendeta.

19. // para garwa angabêkti/ gya putranira gumantya/ samya ngabêkti rama Jeng/ wusnya sami tata lênggah/ pra garwa myang atmaja/ Sri Pandhita ngandika rum/ kalingane sira padha//

Para istri menghaturkan bakti diikuti para putra menghaturkan bakti pada ayah mereka. Setelah itu, mereka pun duduk. Para istri dan para putra duduk bersama. Sang raja resi bersabda lembut, “Ada apa gerangan kalian semua menghadapku?”.

20. // tur sêmbah Sang Prabu Siwi/ Jêng rama atur uninga/ yen ing mangke karsaningong/ ri hamba kalih punika/ sun pinta-pinta samya/ mugi angsalapangestu/ supangat dalêm Jêng rama//

Sang Prabu Gandakusuma menyembah dan berkata, “Ayahanda, perkenankan aku melaporkan bahwa aku telah memutuskan bahwa kedua adik hamba ini hamba angkat menjadi raja. Semoga Paduka berkenan memberikan restu dan syafaat

21. // mring putra ri hamba kalih/ katiga hamba priyongga/ mugi linulusna kabeh/ Jêng rama ri pun Suratya/ pun pinta neng nêgara/ (300v)Bandaralim ngreh prajagung/ ngong sinung nama Narendra//

kepada para putra, hamba dan kedua adik hamba, semoga kami bertiga senantiasa selamat dan sejahtera. Ayah, Dinda Surati hamba angkat sebagai raja yang berkuasa penuh di Bandaralim dan hamba beri gelar Raja

22. // Suryakumala Nêrpati/ lawan sun paringi tondha/ Jêng rama bintang Liyone/ reningsun pun Senabrota/ sun patah neng Diraja/ hamba sinungi jêjuluk/ Sri Nata lan saha tondha//

Suryakumala dan hamba anugerahi bintang Leeuw. Adik hamba, Senabrata, hamba beri kuasa atas Jong Biraji, hamba beri gelar kebesaran dan bintang.

23. // Jendral Kolonel Rat Apni/ saha tondha lidêr bintang/ Wilêmsordhê myang Liyone/ Ekolondhon Senabrota/ punika pêparabnya/ Nata Rêsi ngandika rum/ lahsokur suka pirêna//

Gelarnya adalah Jenderal Kolonel Rat Apni dan bintang kebesaran Willemsorde dan Leeuw. Julukannya, Ekolondhon Senabrata”. Sang raja pendeta berkata lembut, “Syukurlah. Aku turut berbahagia.

24. // jumurung sewu sabêngi/ sun rewangi andêdonga/ mring Allah gya luluse(-1)/ panjênênganira samya/ lah ta garwa sun padha/ den bêcik sapungkuringsun/lulusa momong atmaja//

Aku mendukung dan kudoakan pada Allah agar kalian selamat dan sejahtera. Wahai para istriku, sepeninggalku, baik-baiklah kalian membimbing para putra”.

25. // tuhu Sang Narendra Rêsi/ wus katujon ing wardaya/ tan ana pan ing krêraos/naliyan sangking ciptanya/ wus tan ana kawangwang/ osiking tyas Sang Awiku/ mung nyona ingkang cinipta//

Sang raja pendeta telah membulatkan hati. Rasanya telah hening. Ciptanya bersih. Tak ada lagi yang membuatnya cemas. Yang dipikir dan dirasakannya

26. // yêkti yen Sang Maha Yêkti/ wus kabul sakosiking tyas/ pamoring driyawêninge/ nir tyas sirna kang wangiwa(?)/ muni kahananira/ tandya êbang(?) (301r)Maha Wiku/ mêgati katrêsnanira//o//

hanyalah Sang Maha Benar. Kini segalanya telah terkabulkan. Rasanya telah menyatu dalam hening. Tak ada lagi sekat pembatas, kembali pada keadaan awal. Sang Mahawiku, memutus rasa cintanya.

PUPUH XLI
=== MÊGATRUH ===

1. //o// Nata Rêsi wus bêgang saking palungguh/ kagyat ingkang neng ngarsi (-1)/ pra garwa myang putra mantu/ gupuh samya anungkêmi/ umyang tangise pra sinom//

Sang raja pendeta bangkit dari duduknya. Mereka yang berada di hadapannya terperanjat. Para istri, putra-putri, dan menantu bergegas menyembah. Para putri menangis.

2. // wêneh sambat-sambate amêlas ayun/ kalara-lara kang tangis/ pra garwa apan sêdarum/ pra putra lan mantu sami/ rame gêntya turira lon//

Mereka merintih-rintih penuh haru, menangis menyayat hati. Para istri, putra-putri, dan menantu riuh-rendah bergantian berkata,

3. // kadya pundi karsa Panduka Sang Prabu/ kawula dereng andugi/ gen [h]amba marwiteng Prabu/ Jêng rama Sang Maha Rêsi/ kadya pundi karsa Katong//

“Apa yang menjadi kehendak Paduka, Sang Prabu?”. “Rasanya belum tuntas hamba mengabdikan diri pada Paduka”. “Ayahanda, apa kehendak Paduka?”.

4. // Nata Rêsi wus sirna saking pandulu/ pra garwa myang putra sami/ kagyat ing tyas samya muwus/ tan karuwan kang kaeksi/ gya ana mirmaning Manon//

Sang Baginda Resi seketika hilang dari pandangan. Para istri dan putra-putri kian terkejut. Dalam hati mereka membatin mengapa Sang Prabu menjadi sirna tak terlihat. Segera Tuhan menampakkan kasihnya.

5. // mandhi nêbda lir Sang Senapati Prabu/ lah garwa putrasun sami/ mênênga iku sêdarum/ mêngko sun jarwani(-2)/ kagyat garwa putra kang wong//

Tiba-tiba terdengarlah suara yang sangat mirip dengan suara Sang Prabu Senapati. “Wahai istri dan putra-putriku, tenanglah kalian semua. Aku akan menjelaskan sesuatu”. Para istri, putra-putri, dan semua orang yang mendengar suara tersebut merasa sangat terkejut.

6. // dennya mirêng suwara nging tan kadulu/ lah padha mênênga sami/ aywa sira padha muwus/ apa ingkang sira pikir/ adunên pikir kang yêktos//

Mereka terkejut karena mendengar suara namun tak melihat wujud. “Sudah. Tenanglah kalian semua. Janganlah kalian menangis. Apa yang sebenarnya kalian pikirkan? Timbang-timbanglah dengan pikiran kalian yang jernih.

7. // heh ta têka pasiyanira Yang Agung/ kang tumimba ing awak mami(+1)/ wus tan kurang ing Yang Agung/ sun tinitahkên neng bu(302r)mi/ dene Yang Agung mirma Non//

Sesungguhnya, hanya kasih-Nya atasku yang tak pernah kekuranganlah yang menjadikanku ada di bumi. Tuhan Yang Maha Agung dengan kasih-Nya

8. // tinitahkên mêngku rat buwana agung/ pinunjulakên sêsami/ wêkasan mangke wus pangguh/ pinaring Allah sisiwi/ wus padha pinaring Manon//

telah menitahkan aku untuk menguasai sebuah negara besar. Kedudukanku dilebihkan dari sesamaku. Kini, telah tiba saatnya bagiku. Allah telah memberikan anak-anak padaku. Anak-anakku telah diberiNya pula

9. // kamulyaning ing dunya tan ana nyundhul/ lah kapriye ta kapikir/ tan kurang sihnya Yang Agung/ tinitahkên ing Yang Widi/ pinunjulkên sagunging wong//

kemuliaan di dunia yang tiada tara. Coba pikirkanlah semua itu. Sesungguhnya kasih-Nya tak pernah kurang atas kita. Dititahkan mulia di atas semua orang.

10. // lah ta padha pikira ingsun pitutur/ padha mikira pribadi/ kamulyan alam kêng agung/ ngudiya bêgti ning Widi/ yogya pintêr kaya ingong//

Pikirkanlah semua itu olehmu. Renungkan. Renungkan kemuliaan alam yang luas, upayakanlah berbakti pada Tuhan. Pandai-pandailah dalam mengabdi pada- Nya layaknya diriku.

11. // wong puniku tinitah marang Yang Agung/ den eling-eling ta sami/ darbe yatnya swuh ing pandum/ upamaning rina lan wêngi(+1)/ kang padha mikir dadya wor//

Sesungguhnya, manusia itu semata dititahkan oleh Tuhan Sang Maha Agung. Ingat-ingatlah itu! Waspadalah, jangan putus berbagi kebajikan. Bila kalian terus merenungkan itu siang dan malam, maka kalian akan menyatu.

12. // lah wus padha gya musna kang pamuwus(-1)/ pra garwa putra pan sami/ pan mêksih muwus mangungun/ gya ana karsaning Widi/ aparing wruh kang pangêrtos//

Sudahlah. Tenanglah kalian”. Para istri dan putra-putri masih saja terisak dan tertegun. Tiba-tiba, atas kehendak Tuhan, Tuhan pun memberikan pemahaman di hati mereka.

13. // swara rum heh umatira Yang Agung(-1)/ aja sira dadi pikir/ musnane garwa ramamu/ kang wus mulya den tangisi/ kabeh iku den rumaos//

Suara lembut dan syahdu terdengar, “Wahai para umat Tuhan, janganlah kalian merasa khawatir pada sirnanya suami dan ayah kalian. Janganlah menangisi ia yang telah dimuliakan. Resapilah,

14. // sira iku iya apan wurung tamtu/ oleh sihira Yang Widi/ kang kadi saseda Prabu/ ngibarate Senapati/ rina wêngi(303r)ne pan awor//

belum tentu kalian beroleh kasih Tuhan sebagaimana Sang Prabu yang siang dan malamnya telah menyatu.

15. // lara nikmat mêskin mulya wus kacakup/ kasar aluse wis dadi/ wadhag lêmbut wus kapikut/ ing adoh pêrake dadi/ kene-kono gon wus manggon//

Segala sakit, miskin, mulia, telah dilampauinya. Kasar dan halus telah dikuasainya. Wadag dan tak wadag telah terangkum. Jauh dan dekat akan selalu ada. Di sini dan di sana telah ditempatinya semua.

16. // lah mikira titahing Yang sira iku/ gya musna swara sumêling/ sigra ingkang samya kantun/ pan sami sinunging galih/ engêt mung sokur ing Manon//

Resapilah itu semua wahai manusia hamba Tuhan!”. Suara pun sirna. Mereka yang ditinggalkan merasa sejuk hatinya. Mereka ingat dan bersyukur pada Tuhan.

17. // pan samana wus kendêl samya sêdarum/ kalintang sokur ing Widi/ wus padha nêbda jumurung/ mring Allah kang Maha Suci/ Sri Nata ngandika alon//

Setelah mereka tenang, hanyalah rasa syukur yang tak terhingga yang mereka rasakan. Pada akhirnya, mereka ikhlas pada kebesaran Allah Yang Maha Suci. Sang raja pun berkata pelan,

18. // dhuh para ibu-ibu ta sêdarum(-1)/ sampun lintang kang ginalih/ engêta syara karungu/ ing mangke karsamba nênggih/ sumongga kundur ngadhaton//

“Duhai para Ibu, janganlah terlalu cemas. Ingatlah pada suara yang baru saja kita dengarkan. Sekarang sebaiknya mari kita kembali ke dalam istana”.

19. // para ibu sadaya samya jumurung(-1)/ gya kundur mring dalêm puri/ wus rawuh jroning kadhatun/ gya tata lênggahnya sami/ Sri Narendra ngandika lon//

Para ibu setuju. Mereka pun bersama-sama kembali ke dalam istana. Setibanya di dalam istana, mereka duduk. Sri Baginda berkata pelan

20. // mring kang rayi Narendra kêkalihipun/ lah yayi prayoga mami/ bêcik sira padha mundur/ marang nêgaranya sami/ wus antara kêponang(?) wong//

pada kedua adiknya, “Dinda, sebaiknya kalian berdua segera kembali ke negara kalian, karena kalian telah dinanti sekian banyak kawula.

21. // dene Kangjêng ibu sangking prayogyengsun/ rehning wus sami basuki/ pamintaning Yang kêng Agung/ samya mong putra pribadi/ pra ibu manut sê(304v)pakon//

Sedangkan, Paduka Ibu, menurut hamba, karena segalanya telah berjalan dengan lancar atas perkenan Tuhan, Paduka harap membimbing putra-putra Paduka masing-masing”. Para ibu setuju.

22. // gya ngandika Narendra paparing dhawuh/ marang Rahadyan Dipati/ kinen paring printah gupuh/ mring wadya ing Bandarngalim/ lan Diraja kang ponang wong//

Sri Baginda pun segera memerintahkan Raden Adipati untuk memberi instruksi pada pasukan Bandaralim dan Jong Diraji

23. // sakantune papêjah samya wuh gupuh/ duta Narendra lumaris/ tan kawarna prapta sampun/ Dyan Patih sampun atampi/ srat dhawuh sangking Sang Katong//

yang masih hidup agar dipanggil. Utusan raja pun bergerak melaksanakan titah. Tidak lama kemudian Raden Adipati telah menerima surat perintah dari Sri Baginda.

24. // tur sandika Dyan Patih parentah gupuh/ marang wadya Bandaralim/ lan wadya ing Draji sampun/ sigra kang pra wadya alit/ aglis sumêgteng sumaos//

Raden Patih menyatakan kesanggupannya dan memberi instruksi pada pasukan Bandaralim dan Jong Diraji. Mereka yang menerima instruksi pun segera bersiap siaga.

25. // myang Dyan Patih marang wadyanira sampun/ sumêkta tata cumawis/ sudhiyeng karsane Prabu/ wus tata aglar sumawi/ untaping wadya pan kumoh(?)//

Raden Patih beserta jajarannya pun telah siap melaksanakan perintah Sang Prabu. Mereka semua menata barisan.

26. // yata wau Narendra myang para ibu/ wus miyosi dalêm puri/ arawuh neng siti luhur/ tata lênggah aneng kursi/ Sang Nata ngandika alon//

Saat itu, Sri Baginda dan para ibu telah keluar dari dalam istana. Sesampainya di siti hinggil, mereka pun duduk di kursi yang telah disediakan. Sang raja punberkata,

27. // Kangjêng ibu kakalih kawula nuwun/ ngaturkên ingkang basuki/ ing margamugi lêstantun/ mugi ta wontên nêgari/ sami aweta amomong//

“Kanjeng Ibu berdua, hamba menyampaikan selamat jalan, semoga diberi kelancaran dalam perjalanan, dan kelak di negara Paduka semoga Paduka diberi umur panjang sehingga dapat terus membimbing

28. // mring atmaja linulusna ing Yang Agung/ lan sira reningsun sami/ manira jurung pangestu/ ing sira den padha eling/ marang pitulunging Manon//

putra-putra Paduka, dan semoga Tuhan Yang Maha Agung senantiasa memberkahi Paduka, Ibu. Dan, kalian, adik-adikku, aku merestui kalian. Ingatlah selalu pada segala pertolongan yang telah Tuhan berikan atas diri kalian”.

29. // atur sêmbah (305r)gya mami tata sêdarum/ tandya wus budhalan sami/ kang kantun kari mangungun/ kang budhal mangu lumaris/ nênggih wus sumêkteng bocol//

Para adik raja pun menyembah dan mohon pamit. Tak lama mereka pun berangkat. Yang ditinggalkan hanya mampu tertegun, yang pergi pun berjalan sambil termangu. Ketika itu, mereka semua telah siaga melakukan keberangkatan.

30. // u[n]tabira wadwadya jalma gumuruh/ tan kaetang(?) kang kapyarsi/ gumrumung suwara barung/ barêng bubar ingkang baris/ aglis lêpas sireng lakon//

Pasukan yang berangkat demikian riuh dan banyak tak terhitung. Suara mereka gemuruh bersahutan. Setelah barisan tak tampak lagi, jauhlah sudah mereka dalam perjalanan.

31. // ingkang keri kacaryan ing lampahipun(-1)/ samya engêt jroning galih/ dadya mung kantun panuwun/ sokur ing Yang Maha Suci/ wus putus ingkang rinaos//

Yang ditinggalkan hanya bisa takjub pada segala apa yang telah terjadi. Dalam hati mereka mengingat dan yang tinggal hanyalah rasa syukur pada Sang Maha Suci. Rasa mereka telah sempurna.

32. // tan kawarna kang lumampah lang kang kantun/ apan wus samya  basuki/ nêgara sakehing lulus/ ing Kakbah myang Bandarngalim/ Jong Diraji kang kêdhaton//

Tak lagi diceritakan mereka yang pergi dan mereka yang tinggal. Pada akhirnya, mereka semua selamat. Negara sejahtera. Kakbahbudiman, Bandaralim, dan Jong Diraji

33. // pan wus sami gêmah raharja sêdarum/ tan ana baya kaesthi/ mung harja mulya tinêmu/ sakehing nêgara sami/ tan beda katri kêraton//o//

makmur, subur, sejahtera. Tiada lagi bahaya mengancam. Yang ada hanyalah kebahagiaan dan kemuliaan bagi ketiga negara yang sama dan tiada bedanya.

T A M A T

=====###=====

SERAT GANDAKUSUMA Pupuh XXXV – XXXVII


PUPUH XXXV
=== KINANTHI ===

1. //o// Yata undhang ing Sang Prabu/ waradin Bakdiman nagri/ desa-desa padhukuhan/ urut pereng wukir-wukir/ miwah praja ing amanca/ kang kêreh Bakdiman nagri//

Alkisah, titah Sang Prabu telah merata disebarkan ke seluruh penjuru negeri Kakbahbudiman, dari mulai desa-desa di sepanjang kaki gunung sampai kenegara-negara manca yang berada di bawah penguasaan Kakbahbudiman.

2. // sampun kasusra misuwur/ mituhu undhang Narpati/ tan wontên purun anêrak/ yen aja lulungan sami/ pan bojo angajak-ajak/ tangga jangkêp tiga kalih//

Titah itu ditaati dengan sungguh-sungguh. Tak ada seorang pun yang berani melanggar. Bila mereka hendak bepergian dengan pasangannya, mereka akan mengajak tetangganya serta agar jumlah mereka menjadi bertiga

3. // dadya tan srimbit lumaku/ mangkana sampun waradin/ kunêng gantya cinarita/ wau Prabu Senapati/ kang kesah saking nagara/ lan garwa dyah Ambarwati//

dan tidak hanya berduaan. Aturan itu telah dilaksanakan secara merata. Kini dikisahkan tentang Prabu Senapati yang meninggalkan istananya bersama dengan istrinya Dewi Ambarwati

4. // ngulati putra sang bagus/ Dyan Gondakusuma lami/ tindaknya kalunta-lunta/ jajah desa milang kori/ anusup ingayam alas/ sumêngka tumruning ardi//

untuk mencari putranya Raden Gandakusuma. Telah lama mereka berjalan terlunta-lunta menjelajahi tiap desa, menyelusup ke hutan-hutan, menuruni gunung-gunung.

5. // tan ana baya kaetung/ kagagas trêsnaning siwi/ tanpa dhahar kirang nendra/ mung ron kang eca binukti/ salamenira mangkana/ dadya sru rusaking dhiri//

Mereka benar-benar tak menghiraukan bahaya. Yang mereka pikirkan hanyalah cintanya pada buah hati. Mereka tidak makan dan kurang tidur pula. Makanan mereka hanyalah dedaunan. Ini mengakibatkan rusaknya badan.

6. // tan ketang ujwala nglayung/ kakung putri kawlas asih/ kadya pradapa sinêmpal/ kasranging surya ngalêntrih/ Narpa ing tyas kusut rila/ pinanjingakên pamuji//

Tak menghiraukan redupnya cahaya, suami istri itu tampak sangat memprihatinkan bagai pucuk daun yang terobek karena diterjang terik matahari. Sang raja berduka hatinya. Namun ia senantiasa ikhlas (pada keadaan) dan terus berdoa

7. // paja-paja têkeng luhur/ Nata wit trêsnaning siwi/ pasrah kodrating wisigsa/ jêr wus jamaking aurip/ mupangat wêgtuning tekat/ sayêgti kawan prakawis//

mengharapkan datangnya keluhuran. Cintanya pada anaknya membuat sang raja pasrah pada takdir Tuhan. Karena ia percaya, adalah lumrah dalam hidup, manfaat akan ada karena adanya tekad untuk melakukan empat perkara

8. // dhingin labuh karseng ratu/ kapindho labuh ing Gusti/ ping tiga labuh ing putra/ catur labuh kamrat murni/ den bênêr luput i[ng] tekat/ wuruk nurut dating puji//

yang pertama adalah berkorban dalam menjalankan titah raja, kedua berkorban menjalankan titah Tuhan, ketiga berkorban untuk anak, dan keempat untuk persahabatan sejati. Maka ia pun meluruskan tekad dan terus memanjatkan pujipuja.

9. // ugêr tan nimpang ing ngelmu/ sayêgti trus kang pamuji/ ingkang utama priyoga/ mung labuh karseng narpati/ risang Prabu Senapatya/ kaswarsa labuh ing siwi//

Selama itu tak menyimpang dari jalan ilmu yang sejati, sang raja terus memuji. Bila tadi disebutkan bahwa yang utama adalah berkorban dalam menjalankan titah raja, maka Prabu Senapati tengah menderita karena pengorbanannya untuk sang buah hati.

10. // lan garwa saeka kalbu/ sangsaya ing lami-lami/ sang dyah kraos risakira/ kirang santosaning galih/ sampun jamaking wanita/ tan panggah paroseng budi//

Istrinya pun semula telah bersatu tekad. Namun, lama kelamaan sang dewi menyadari kerusakan jasmaninya dan ia mulai merasa kesal. Memang itu sudah menjadi hal yang lumrah bagi perempuan, tak bisa keras bekerja.

11. // ririh umatur ing Prabu/ magsih waluya basuki/ sayêgti pan wuk priyongga/ manawi nêmahi lalis/ paran ingkang winicara/ prasah karsane Ywang Widi//

Ia pun kemudian berkata pada Sang Prabu, “Aduh, Paduka masih tampak sehat dan segar. Sesungguhnya akulah yang rusak. Bila sampai mati, apakah kita akan tetap pasrah pada kehendak Tuhan?”.

12. // Sang Nata ngandika arum/ paran ka(178r)rêpira yayi/ nguni awit saking sira/ angupaya ngendrapati/ têmahan tinêmu papa/ sira gumingsir ing puji//

Sang raja berkata lembut, “Bagaimana maumu, Dinda? Bukankah semua ini berawal dari kehendakmu untuk menemukan anak kita sang pangeran? Sekarang setelah kita menemui kesusahan sedemikian rupa, rupanya kau mulai lemah dalam doa.

13. // tekat kurang santoseng trus/ yayi utamining urip/ labuh putra wus prayoga/ nêtêpi sabda kawijil/ sinêksenan bumi kasa/ harja rusak sapa kardi//

Tekadmu mengendur. Dinda, keutamaan hidup itu telah baik bila kita berkorban demi anak kita, berpegang pada sabda yang telah diucapkan dan disaksikan oleh bumi dan langit, bahwa bahagia maupun rusak, tak akan dipedulikan.

14. // marma age ywa kawuwus/ tekate durung trang titi/ yata prayoganing lampah/ batal niyating utami/ lamun ngingkêta ing basa/ antuk cêla ing Ywang Widi//

Oleh karena itu, sudahlah tak usah kau bicarakan lagi bila tekadmu belum nyata jelas. Sebaiknya kita teruskan perjalanan karena bila kita membatalkan niat utama dan ingkar dari sabda maka kita akan beroleh cela dari-Nya.

15. // yen sira trêsna maring sun/ yayi ywa sumêlang galih/ ing mêngko tekat manira/ yen tan panggih putra mami/ sun lampu(?) mati neng wana/ yen muliya ing nagari//

Bila kau benar-benar cinta padaku, janganlah kau khawatir. Tekadku, jika sampai aku tak bertemu dengan anakku, aku lebih baik mati di hutan. Bila sampai aku kembali ke ibukota negara,

16. // merang mulat ing wadya gung/ sang dyah kaluhuran angling/ kendêlan matur ing raka/ sakarsa labuh mestuti/ yata laju tindakira/ angambah padesan malih//

sesungguhnya aku akan sangat malu pada para kawulaku”. Merasa apa yang diucapkan suaminya adalah benar, sang dewi pun diam dan hanya patuh pada suaminya. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga tiba ke sebuah pedesaan.

17. // kaparêng talatahipun/ Kakbahbudiman nagari/ kaget janma kang tumingal/ dennya lumampah sarimbit/ baya durung wruh ing ondhang/ yata wontên kang sung peling//

Pedesaan itu masuk ke dalam wilayah negara Kakbahbudiman. Sudah barang tentu melihat ada sepasang suami istri yang berjalan bersama, warga sekitar merasa terkejut, mereka berpikir apakah kedua orang ini belum mengetahui titah raja. Diceritakan ada seseorang yang memberikan peringatan.

18. // lah dika kendêl sang bagus/ mangke manira warteni/ Narpa kendêl lampahira/ kang pawarta angling malih/ sampun andika lumampah/ karongron kalawan rabi//

“Berhentilah sebentar, kisanak. Aku hendak memberitahu sesuatu”. Sang raja pun menghentikan langkahnya. Orang tersebut berkata lagi, “Janganlah Anda berjalan berdua dengan istri Anda.

19. // punika larangan Ratu/ sangêt undhanging Narpati/ mangke yen wong pajinêman/ uninga cinêpêng yêgti/ Sang Nata mangsuli sabda/ nêdha andika sun peling//

Sesungguhnya, hal itu menjadi larangan raja dan merupakan titah yang sungguh-sungguh serius dari Sri Baginda. Bila orang-orang yang berjaga sampai tahu, Anda pasti akan ditangkap”. Sang raja menyahut, “Terimakasih Anda telah memberitahukan aku.

20. // nging manira derah lampus/ paran genira sumingkir/ sun têmah kenging larangan/ asab anglabuhi rabi/ gya lajêng ing tindakira/ dinulu kawêlas asih//

Namun, aku tak takut mati. Sudahlah, lebih baik Anda menyingkir saja. Akan kuterjang larangan itu. Aku tak malu berkorban demi istriku”. Mereka pun meneruskan perjalanan. Orang-orang yang melihat mereka merasa iba.

21. // sing amulat anglês dulu/ dening risaking sang kalih/ owêl baguse kang warna/ estrinya ayu linuwih/ anandhang papa kaswarsa/ dadya tan nêdya pawarti//

Mereka kasihan melihat kondisi keduanya. Sang suami sirna ketampanannya, sedang sang istri yang demikian cantik pun sama kondisinya karena mereka berdua hidup terlantar. Orang-orang pun tak hendak melapor

22. // dhatêng pajinêman Prabu/ wêneh rarasaning janmi/ lah ta janma ngêndi baya/ dene têka kumawani/ wruh ondhang tan piniarsa/ lumaku srimbit lan rabi//

kepada petugas jaga. Ada pula yang membicarakan, orang darimanakah mereka mengapa demikian berani. Sudah tahu aturan namun tetap tak mau melaksanakan, tetap berjalan berdua dengan istrinya.

23. // baya wong liya praja gung/ eman baguse kang warni/ yen nganti kapara tiwas/ mamêlas dening kaswasih/ kaya ru(179v)buha kanginan/ winartan nora praduli//

Apakah mereka orang-orang dari luar negara. Sungguh sayang wajah mereka yang rupawan bila sampai mereka harus mati, kasihan. Benar-benar bagai kejatuhan angin, diperingatkan tapi tak peduli.

24. // uga asale wong agung/ kaloron aderah pati/ yata samana kapêdhak/ lan wong kajinêman sami/ sakawan ing kathahira/ sigra ingandhêg Sang Aji//

Apakah mereka juga orang besar sehingga keduanya demikian mantap memasrahkan nyawanya. Diceritakan kemudian, keduanya bertemu dengan para penjaga sebanyak empat orang. Sang raja pun segera dihadang.

25. // wong papat pating garitu/ kinêpung Sri Narapati/ sang rêtna maras ing driya/ Narpa ngadêg sureng galih/ kajinêman akras tanya/ lah sira janma ing ngêndi//

Keempat penjaga mengepung sang raja. Sang dewi merasa sangat takut. Namun sang raja tetap berdiri tegak tanpa gentar. Para penjaga bertanya dengan kasar, “Hei, darimana kau?!

26. // kalawan sapa aranmu/ apa nora ngrungu warti/ Sang Nata karya larangan/ wong lumaku lawan rabi/ najan dudu bojo pisan/ tan kêna lamun sarimbit//

Siapa namamu?! Apakah kau tidak mendengar kabar bahwa Sri Paduka mengeluarkan larangan berjalan berdua baik dengan istri maupun bukan istri sekalipun

27. // kudu ana rowangipun/ pan sira katrapan yêgti/ lah mara dhingin ngakua/ ngandika Sri Narapati/ sira tatanya maringwang/ sun tanpa wisma sayêgti//

harus membawa serta rekan! Untuk itu kau pasti akan dihukum! Segeralah mengaku!”. Sang raja berkata, “Bila kau ingin tahu, aku adalah seorang tunawisma.

28. // iya Ki Sena raningsun/ uga wus ngrungu pawarti/ ing ondhange ratonira/ nanging tan nêdya gumingsir/ krana wong nama kaswarsa/ tan bisa pisah lan rabi//

Namaku Ki Sena. Aku telah mendengar berita tentang titah raja kalian. Tapi aku tak akan menurut. Bagaimanapun juga aku cinta pada istriku dan tak ingin pisah darinya.

29. // najan anêmahi lampus/ sun tan nêja angoncati/ sakarêpe ratonira/ catur kajinêman duk wrin/ sabdane Sri Narapatya/ kewran ing tyas esmu miris//

Meski harus mati, tak akan aku menghindarkan diri. Terserah apa yang dikehendaki oleh raja kalian”. Keempat penjaga yang mendengar sabda sang raja merasa miris hatinya.

30. // arsa rinabaseng pupuh/ yen dede karsa Narpati/ ering tataging Sang Nata/ pantêse amandakaning/ rêmbag ngaturi uninga/ mring Dasabahu Narpati//

Mereka hendak menyerang atas amanat raja, namun merasa segan pada kemantapan sang raja. Mereka pun sepakat untuk melapor pada Raja Dasabahu.

31. // punika andêling pupuh/ sorira Radyan Dipati/ kang tiga kinen atêngga/ satunggal atur udani/ munggeng kuda [sa]sandêran(-1)/ lumêbêt aneng nagari//

Sebab, Raja Dasabahu memang seorang perwira perang yang berkedudukan di bawah Raden Adipati. Akhirnya tiga orang penjaga menunggu di tempat dan seorang penjaga melaju kencang dengan kudanya masuk ke dalam ibukota negara.

32. // datan kawarna ing ngênu/ ngarseng Dasabahu prapti/ katur saniskaranira/ Sang Nata kagyat duk myarsi/ kêdah uninga priyongga/ sigra anitih turanggi//

Akhirnya, si penjaga sampai di hadapan Raja Dasabahu. Ia pun melaporkan segala kejadian. Sang raja merasa terkejut dan berpikir untuk melihatnya langsung. Maka Raja Dasabahu pun segera menaiki kudanya.

33. // kuda cinamêthi mamprung/ tan kocap lampahing margi/ prapta pêrnahing Sang Nata/ gya mudhun saking turanggi/ yata Prabu Dasaboja/ sarêng tumingal sang putri//

Kuda pun berlari kencang karena dikenai cambuk. Sesampainya di tempat sang raja, Dasabahu pun turun dari kudanya. Saat ia melihat sang dewi,

34. // sumêdhot driya Sang Prabu/ ketang sênênging panggalih/ gya aris Nata ngandika/ heh sanak sira wong ngêndi/ dene manêrjang ing undhang/ yêgti sira wong amiskin//

Prabu Dasaboja merasa iba bercampur senang. Ia pun berkata, “Kisanak, kau darimana? Mengapa sangat berani melanggar aturan? Pastilah kau orang miskin.

35. // kalêbu larangan Prabu/ nging ingsun wêlas ningali/ mring sira lah karo pisan/ de bangêt kawêlas asih/ wus ingsun kang nanggung sira/ nyipênga neng wisma mami//

Harusnya kalian dihukum karena melanggar larangan Sang Prabu. Namun, aku kasihan pada kalian karena kalian tampak demikian memprihatinkan. Sudahlah, aku yang akan menanggung kalian. Tinggalah di kediamanku.

36. // sun karya kakasih besuk/ neng Kondhabuwana nagri/ rehning maksih(180r)patut sira/ dadya kakêmbanging bumi/ warnamu têka(?) mêjana(?)/ owêl dadiya dênuwis(?)//

Kalian akan kujadikan kesayanganku di negara Kandhabuwana karena penampilan kalian masih cukup pantas menjadi idola bagi dunia. Wajah kalian mencurigakan, tak pantas menjadi orang miskin.

37. // sun angkat sira ing besuk/ jumênêng Pangran Dipati/ sanajan bojomu iya/ nguwasani ing jro puri/ aja sumêlang ing driya/ sira mugti lawan mami//

Kalian akan kuangkat kelak. Kau akan kujadikan Pangeran Adipati, sedang istrimu itu akan berkuasa atas istana. Sudahlah, tak perlu cemas. Kalian akan berbahagia denganku”.

38. // Sang Nata mriksa ing sêmu/ grêgête Sri Narapati/ arsa lumawan ing karsa/ rikuh reh kadhi(?)wa bumi/ yata manêrak larangan/ kêna babênêring adil//

Sang raja sebenarnya tanggap pada kehendak penuh nafsu yang dilontarkan Raja Dasabahu. Ia sebenarnya ingin melawan, namun merasa sungkan karena menyadari dirinya melanggar larangan dan harus menjalani hukuman.

39. // rikuh pamêdharing wuwus/ têmungkul wimbuh prihatin/ yata Sang dyah Ambarwulan/ tan pêga[t] bondhet ing laki/ pan sarwi mo………. ngudrasa/ kang raka tansa ngrih-êrih//

Keseganan itu membuat tak ada sepatah kata pun terlontar. Ia hanya menunduk dengan kesedihan yang kian mendalam. Dewi Ambarwulan kian merapatkan diri pada suaminya seraya menangis. Sang suami tak hentinya menenangkannya.

40. // adhuh mirah jiwaningsun/ aja sira ngrujit ati/ rehning wus padha linakyan/ urip bêja lara pati/ suminggaha maring coba/ lalang lalakoning urip//

“Duhai intan permata jiwaku, janganlah kau kian membuat susah hatiku. Kita toh sudah berjanji menjalani hidup bersama dalam suka, lara, maupun mati. Tak akan kita menghindar dari coba dan derita hidup.

41. // wus jamake wong puniku/ yen sawêg nandhang prihatin/ kathah rêncananing lampah/ kawula dêrma nglampahi/ pudyanên den trusing sugma/ trimanên tawêkal êning//

Adalah hal yang lumrah bagi seseorang yang tengah prihatin dicoba dengan berbagai kesulitan. Seorang hamba hanyalah menjalankan seraya berdoa pada Tuhan. Terimalah segalanya dengan tawakal dan kebersihan hati.

42. // yen bakal sinung rahayu/ tan pilih marganing urip/ mokal Ywang Jatiwasesa/ cidra dennya karya pêsthi/ sadurunge nut sah tiba/ wus pininteng-pinteng gaib//

Bila telah datang saatnya kita diberi kebahagiaan, tentunya jalannya bisa saja melalui berbagai macam hal. Mustahil Tuhan mengingkari suratan-Nya sendiri. Sebelum sah bagi-Nya, teruslah meminta pada-Nya.

43. // wus kendêla mirahingsun/ aywa dinawa ing galih/ Sang Nata dheprok ing kisma/ kusuma nungkêmi wêntis/ yata risang Dasaboja/ mêrbêng reh kawlasing galih//

Sudah, tenanglah sayangku. Jangan kau pikir lebih jauh lagi”. Setelah itu, sang raja pun terduduk di tanah. Sang dewi menyembah kakinya. Dasaboja yang menyaksikan segalanya, merasa terharu dan bertambah iba.

44. // sêkala nir dukanipun/ sidhakêp amênêng ngegsi/ nguni yen bongga pinêgsa/ wêkasan manglêsing galih/ manêpda kinen rumêgsa/ ing mangke sun matur Gusti//

Seketika, hilanglah kemarahannya. Sesaat ia hanya mampu menyilangkan tangan dan melihat semuanya dalam diam. Sebelum-sebelumnya, bila seseorang hendak-mengelak, pastilah dipaksa dengan jalan kekerasan. Yang satu ini malah membuat luluh hati. Ia pun bersabda pada abdi penjaga untuk menunggunya melapor pada Raja.

45. // sakêdhap nitih kuda wus/ mamprung risang Kondhabumi/ enggal prapta ing nagara/ marêngi Sri Narapati/ miyos aneng pagêlaran/ supênuh wadya sumiwi//

Kuda berlari kencang hingga sekejap saja Raja Kandhabumi telah tiba di ibukota negara bersamaan dengan keluarnya Sri Baginda untuk melakukan audiensi di hadapan segenap wadya.

46. // Patih Mustal kang neng ngayun/ pra raja sadaya nangkil/ ari kalih kering kanan/ Senabrata Dyan Surati/ kadwi wus sinungan lênggah/ kalih lêgsa cacah kardi//

Patih Mustal berada di paling depan bersama dengan para raja. Kedua adik raja, Senabrata dan Raden Surati, masing-masing berada di kiri dan kanan. Keduanya telah mendapatkan tanah jabatan seluas duapuluh ribu karya.

47. // Dyan Senabrata sang bagus/ mangke wus sa(181v)rehing budi/ wignya basa tatakrama/ purwane dipun sadani/ mring kang bok dyah Sarirasa/ tinetesan tirta manik//

Raden Senabrata kini telah berubah menjadi sabar dan paham benar bertatakrama karena telah disyarati oleh ayunda iparnya, Dewi Sarirasa, dengan ditetesi air suci.

48. // samiyosira Sang Prabu/ kang tansah ginalih-galih/ tan lyan genira ngupaya/ kang rama Sri Narapati/ trêsnaning tyas kang kurawa(?)/ sinamun ngujwala manis//

Selama Sang Prabu berada di penghadapan, apa yang dipikirkannya hanyalah upayanya mencari sang ayah. Rindu dan kasihnya demikian dalam. Namun, semua itu ditutupinya dengan tetap berekspresi lembut.

49. // kang nampeni sabda Prabu/ Rahadyan Sêtingkumuning/ kang dinangu rehing praja/ pêrnatanireng prakawis/ ecaning tyas nguswalarja/ kasaru wau kangprapti//

Raden Sentingkumuning menerima sabda sang raja yang meminta laporan tentang segala perkara yang menyangkut keadaan negara. Tengah asyik berwawan sabda, datanglah

50. // Maharaja Dasabahu/ dumrojog tumameng ngarsi/ gêpah umatur ing Nata/ Jêng Dewaji hamba sung wrin/ wontên kang nêrak awisan/ lumampah srimbit la[n] rabi//

Maharaja Dasabahu yang tiba-tiba maju menghadap dan segera melapor, “Duhai, Tuanku. Perkenankan hamba melapor, ada orang yang melanggar aturan dengan berjalan bersama dengan istrinya”.

51. // Sri Dibya ngandika arum/ lah bapa ing Kondhabumi/ sapa arane kang jalma/ myang pinangkanira ing ngêndi(+1)/ Sang Dasaboja tur sêmbah/ dereng ngantosngakên Gusti//

Sri Baginda bersabda lembut, “Bapa Kandhabumi, siapakah nama orang itu dan dari manak ia berasal?”. Dasaboja menyembah dan menjawab, “Belum sampai mengaku, Tuanku.

52. // sarêng prapta abdi ulun/ kang estri lajêng nungkêmi/ mêlas asih sasolahnya/ sêmune lir Paduka Ji/ sumêdhot ing tyas Narendra/ wusana ngandika aris//

Sesampainya hamba di sana, istrinya menyembah kaki demikian mengiba. Wajah mereka seperti Paduka”. Hati sang raja merasa bergetar. Ia pun berkata Pelan

53. // dhumatêng ri kalihipun/ lah age yayi Surati/ lan yayi Senabrata(-1)/ sira priksanên pribadi/ jalma kang nêrak parentah/ tan enak rasaning ati//

kepada kedua adiknya, “Lekas Dinda Surati dan Dinda Senabrata, periksalah langsung siapakah orang yang telah melanggar aturan itu. Sesungguhnya perasaanku tak enak”.

54. // tan wiyang sang kalihipun/ gya mêsat sangking ing ngarsi/ sami wahana turongga/ enggal lampahireng margi/ kalih pos watawisira/ têbihnya sakingnagari//

Keduanya tak banyak menjawab dan segera melesat keluar, dan dengan mengendarai kuda, mereka melaju cepat ke tempat kejadian yang berjarak dua pos dari ibukota negara.

55. // glis prapta ing pêrnahipun/ Radyan gyaning wong kaswasih/ duk antara katingalan/ tan samar Radyan Surati/ estu kalamun kang rama/ Mahaprabu Senapati//

Segera mereka tiba di tempat orang yang sengsara itu. Sekali lihat, Raden Surati yakin bahwa itu adalah ayahnya, Mahaprabu Senapati.

56. // jlog têdhak sing kudanipun/ Dyan Senabrata prituwin/ lumajêng agurawalan/ sumungkêm Raden Surati/ ing padanira kang rama/ andrês kang waspa umijil//

Raden Surati pun turun dari kudanya diikuti oleh Raden Senabrata. Mereka berlari menghampiri sang raja. Raden Surati menyembah kaki ayahnya seraya menangis.

57. (182r)// mêlas asih sambatipun/ Sang Nata angrangkul ririh/ miwah kang ibu dyah Ambar/ muwun mangrangkul mring siwi/ wau Raden Senabrata/ langkung sangêt dereng uning//

Ia mengeluh penuh iba. Sang raja perlahan merangkul anaknya, demikian pula Dewi Ambarwulan, ia merangkul putranya seraya menangis. Saat itu, Raden Senabrata masih belum tahu

58. // têgsih têbih dennya lungguh/ yata kajinêman sami/ langkung jrih dadya anêmbah/ tan nyana-nyana ing ati/ yen darwis iku Narendra/ kasambat Raden Surati//

dan masih duduk agak jauh. Para penjaga yang melihat kejadian itu, takut dan menyembah. Mereka tak menduga bahwa orang miskin itu adalah seorang raja. Raden Surati merintih,

59. // Jêng rama tan dugi ulun/ Paduka kapanggih ngriki/ kirang kêdhik têkeng lena/ kawula kantun neng puri/ Sang Nata angrês miyarsa/ nulya tata lênggah sami//

“Ayah, hamba sama sekali tak mengira akan bertemu Paduka di sini. Sesungguhnya bila hamba tetap berada di istana, hamba akan mati, Ayah”. Sang raja iba hatinya, mereka pun duduk bersama.

60. // Narendra ngandika arum/ paran purwanira nguni/ sira neng kene kapanggya/ sapa kang tu[ng]gu nagari/ Radyan Surati tur sêmbah/ sapêngkêr Paduka Aji//

Sang raja berkata, “Bagaimana ceritanya hingga kau ada di sini? Siapakah yang menunggu ibukota negara?”. Raden Surati menyembah dan menjawab, “Sepeninggal Paduka,

61. // nênggih pun Jaka Têkiyur/ saha bala tontra sami/ mring Bandaralim nagara/ nêdya ngrisak Paduka Ji/ abdi nata datan lawan/ saking kêrobireng kapir//

Jaka Tekiyur dan bala tentaranya datang di Bandaralim hendak menganiaya Paduka. Seluruh abdi tak melawan karena terkepung pasukan kafir.

62. // srah asta sami nunungkul/ satêngah kesah ing latri/ hamba tan wignya lumajar/ kewêtan pun ibu katri/ dadya atêmah pralaya/ lêbêtnya Sang Jong Biraji//

Mereka pun menyerah. Sisanya melarikan diri di malam hari. Hamba tak kuasa turut berlari karena berat dengan ketiga ibu. Setelah Raja Jong Biraji masuk ke dalam istana,

63. // kawula lajêng kinurung/ miwah Kangjêng ibu sami/ sapêkên aneng siwêran/ gya ulun kesah ing latri/ anusup margining toya/ tanapi Jêng ibu katri//

hamba dikurung bersama dengan para ibu. Seminggu berada dalam tawanan, hamba pun pergi di malam hari menelusup melalui saluran air bersama dengan ketiga ibu.

64. // yen sampun akesah dalu/ kados hamba den pêjahi/ ugi mung ngantos wawratan/ jêng ibu kalih garbini/ praptamba têlênging wana/ ibu sami darbesiwi//

Bila hamba tak pergi di malam hari pastilah hamba dibunuh. Karena Raja Jong Biraji hanya menantikan kedua ibu yang tengah mengandung, melahirkan. Sesampainya di hutan, para ibu yang mengandung pun melahirkan.

65. // Rayungwulan Kangjêng ibu/ putra stri hamba wastani/ pun Rara rêtna Kasiyan/ Jêng ibu Kêncanawati/ darbe putra priya dibya/ punika kang tumutmriki//

Kanjeng Ibu Rayungwulan berputra seorang putri yang hamba namai Rara Kasiyan. Sedangkan Kanjeng Ibu Kencanawati berputra seorang laki-laki yang sakti yang saat ini turut bersama hamba kemari.

66. // Senabrata wastanipun/ Sang Nata sarêng ningali/ kang putra ingawe sigra/ Dyan Senabrata ngabêgti/ angrês Sang Nata ing (183v)driya/ ketang niskareng kaswasih//

Ia bernama Senabrata. Sang raja saat melihat putranya itu segera memanggilnya. Raden Senabrata pun menghaturkan bakti. Sang raja merasa terharu mendengar penuturan Raden Surati.

67. // kang putra tansah rinangkul/ Sang Nata ngandika malih/ kulup Surati paran ta/ sira têkeng ngarsa mami/ lan ibumu têlu padha/ ing samêngko ana ngêndi//

Putranya pun dirangkulnya. Sang raja kemudian kembali berkata, “Surati anakku, lalu bagaimana kau sampai ke sini? Dan dimanakah ketiga ibumu kini?”.

68. // Dyan matur jajarwa putus/ miwiti malah mungkasi/ titi tatag kadi dhalang/ duk mirsa Sri Narapati/ aturira kang atmaja/ lamun jumênêng narpati//

Raden Surati pun menjawab tuntas dari awal hingga akhir, tanpa ada yang terlewat bagai seorang dalang. Saat sang raja mendengar bahwa putranya telah menjadi seorang raja

69. // aneng Budiman praja gung/ sayêgti lamun kang siwi/ Rahadyan Gondakusuma/ marma karya undhang kwating/ awit ngupaya kang rama/ Narpa nir brangtaning galih//o//

di negara Kakbahbudiman dan itu nyata-nyata adalah putranya, Raden Gandakusuma, dan oleh sebab ia mencari ayahnya maka ia membuat aturan semacam itu, hilanglah segala duka sang raja.

PUPUH XXXVI
=== ASMARADANA ===

1. //o// Sukeng tyas marwata siwi/ Sang Prabu Bandaraliman/ mirsa kang putra ature/ miwah kang rayi titiga/ wus kumpul lan atmaja/ langkung sokur ing Ywang Agung/ myang Ambarwulan sang rêtna//

Sang Prabu Bandaralim merasa sangat bahagia mendengar penuturan putranya dan ketiga adiknya. Ia gembira dapat berkumpul dengan putra-putrinya, dan untuk itu ia sangat bersyukur pada Tuhan Yang Maha Agung. Demikian pula dengan Dewi Ambarwulan.

2. // duk myarsa putra sang pêkik/ Rahadyan Gondakusuma/ estu kang jumênêng katong/ neng nagri Kakbahbudiman/ mugti ambaudhêndha/ amarentah para ratu/ dyah langkung asrêp ing driya//

Ketika ia menyaksikan sendiri bahwa benar putranya, Raden Gandakusuma, yang menjadi raja di negara Kakbahbudiman, dan lagi telah hidup mulia, berkuasa, dan memerintah para raja bawahan, sang dewi merasa tenang hatinya.

3. // lir mina kajaran warih/ upama latri lumampah/ apêtêng kapêthuk obor/ langkung padhang ing wardaya/ yata Radyan Suratya/ pamit tur uningeng Prabu/ kang rayi Dyan Senabrata//

Bagai ikan terhajar air. Bila diumpamakan tengah berjalan di malam hari yang gelap, bagai mendapat obor yang menerangi jalan hingga terang pula hati dan pikirannya. Raden Surati mohon pamit untuk melapor pada kakandanya sang raja. Adiknya, Raden Senabrata,

4. // kinen têngga rama Aji/ tan wiyang kang sinung sabda/ Dyan numpak turongga age/ nandêr wangsul mring nagara/ tan kawarna ing marga/ prapteng ngarsa raka Prabu/ Sang Nata maksih sineba//

diutus untuk menunggui ayahandanya. Raden Senabrata yang diberi perintah menurut. Raden Surati segera menaiki kudanya dan melesat kembali ke ibukota negara. Akhirnya, ia pun sampai. Setibanya di hadapan kakandanya, sang raja masih dalam keadaan menerima para penghadap.

5. // Radyan matur mangênjali/ Dewaji hamba dinuta/ anakyinakên ponang wong/ kalêbêt ing lalarangan/ yêgtos lamun Jêng rama/ lan ibunta Kangjêng ibu/ Sang Nata sarêng miyarsa//

Raden Surati pun melaporkan hasil kesaksiannya, “Paduka, hamba telah melaksanakan titah Paduka untuk memeriksa orang yang telah melanggar larangan, dan benar adanya bahwa mereka tak lain adalah Ayahanda dan Ibunda”. Sang raja yang mendengar laporan adiknya

6. // kumêpyur raosing galih/ langkung sokur ing Ywang Sugma/ parentah Dyan Patih age/ Sang Nata arsa mêthuka/ miranti lan wahana rata(+2)/ turongga myang tandhu(-2)/ kang dherek tindak Narendra//

merasa lega hatinya dan bersyukur pada Tuhan. Ia pun segera memberi perintah pada Raden Patih untuk menyiapkan kereta, kuda, dan tandu untuk menjemput ayahnya. Sang raja hendak menjemput sendiri. Turut bersama dengan sang raja dalam penjemputan adalah

7. // wê(184r)neh wadya andhingini/ marga-marga kinen ngrata/ Kya Patih mêdalnya age/ prentah bala sudhiyaa/ busêkan wong sakpraja/ ingkang dhingini ing laku/ Mahaprabu Dasaboja//

sebagian pasukan pendahulu untuk membuka dan meratakan jalan. Kyai Patih segera keluar dan memerintahkan pasukan agar bersiap-siap. Seluruh isi istana pun menyiagakan diri. Bertindak sebagai pimpinan pasukan pendahulu adalah Mahaprabu Dasaboja

8. // lawan Sadalya Narpati/ sawadya kumingsi marga/ rinata kalih jurange/ kênaa den ambah kreta/ tan antara wus tata/ swandana sumaos ngayun/ jinajaran tundha-tundha//

dan Raja Sadalya. Bersama pasukannya, mereka memeriksa jalur jalan yang akan dilalui dalam penjemputan. Jurang-jurang (lubang-lubang?) diratakan agar dapat dilalui oleh kereta. Tak lama kemudian, mereka pun selesai menjalankan tugas. Kereta telah tersedia di depan berjajar berlapis-lapis.

9. // Narpa wus busana adi/ saha ngampil sumbagendah/ badhe agêm rama Katong/ gya busana Sri Naradipa(+1)/ munggeng cipta puwana/ Raden Surati tan kantun/ tunggil lan Dyan Patih Mustal//

Sang raja telah mengenakan busana kebesarannya. Ia membawa serta busana dan kelengkapan kebesaran untuk dikenakan oleh ayahnya. Setelah selesai berbusana, ia pun naik ke keretanya di barisan belakang bersama dengan Raden Surati dan Patih Mustal.

10. // neng siya[s] Rahaden kalih/ larih stindaking Sang Nata/ wadya nurongga tan adoh/ akras lampahe kareta/ datan kawarneng marga/ duk lagya cêlak gyanipun/ Narendra têdhak sing kreta//

Kedua raden naik sebuah bendi. Sang raja berkendara dengan kecepatan sedang. Para pasukan berkuda tak jauh menyertai. Karena cepatnya kereta, mereka pun telah dekat dengan lokasi. Sang raja pun turun dari keretanya.

11. // taksih sakpal winatawis/ denira dharat Sang Nata/ sru anganti rama Katong/ rata tinuntun kewala/ sarêng cêlak sêgsana/ tandya lumajêng Sang Prabu/ ngrangkul ing pada Narendra//

Saat itu jarak antara mereka masih 1 pal. Sang raja pun berjalan. Keretanya dituntun. Ayahandanya telah menanti. Ketika mereka sudah dekat, Sang Prabu pun segera berlari dan merangkul kaki ayahnya.

12. // yayah sru mêngkul ing siwi/ dangu dennya rarangkulan/ pyuhing driya onêng kawor/ sang kalih ngêmu waspa(-1)/ ketang duking kapyarsa/ dyah Ambarwulan sru ngrangkul/ alara-lara karuna//

Ayahnya merangkul erat sang putra. Cukup lama mereka berangkulan, mempertautkan hati, menambatkan rindu. Keduanya berlinangan airmata. Dewi Ambarwulan pun merangkul erat putranya seraya menangis penuh haru rindu.

13. // sasambatira mlas asih/ adhuh anakingsun nyawa/ tan nyana katêmu kene/ sun ulati ngendralaya/ wus pirang-pirang warsa/ tan ana baya kaetung/ nora ngimpi manggih harja//

Ia merintih penuh haru, “Duhai anakku sayang, aku sama sekali tak menduga dapat bertemu kembali denganmu di sini. Kucari dirimu di surga Dewa Indra, selama bertahun-tahun, tak kuhitung bahaya dan duka yang mendera. Sama sekali aku tak pernah bermimpi akan menemuimu dalam keadaanmu yang telah mulia”.

14. // Sri Senapati nabda ris/ lah ta yayi wis mênênga/ têmah ngrurudah tyase(-1)/ aran wus padha raharja/ apa kang winicara/ tan lyan mung sokur Ywang Agung/ narima pamayangira//

Sri Senapati berkata pelan, “Sudahlah Dinda, tenanglah. Jangan kian melemahkan hati. Toh, kita semua kini sudah bahagia. Yang perlu kita sampaikan hanyalah rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Agung yang telah menerima doa dan keprihatinan kita”.

15. // sang dyah kendêl dennya nangis/ gya sami atata lênggah/ jarwa niskareng lalakon/ rama putra ngungun samya/ yata kang yayah rena/ (185v)sinaosan busana wus/ nulya ngrasuk kalihira//

Sang dewi pun menghentikan tangisnya, dan mereka pun duduk bersama. Prabu Gandakusuma menceritakan seluruh pengalamannya. Demikian pula sang ayah. Ayah dan anak sama-sama tertegun dan terpukau mendengar pengalaman masing-masing. Setelah itu, ayah dan ibu diberi busana dan mereka pun segera mengenakannya.

16. // Sri Taruna matur aris/ sampun kadangoning desa/ prayogi nuntên ngadhaton/ ramendra datan lênggana/ anulya nitih samya/ tiga nunggil kreta sampun/ gya nuli kondur mring praja//

Sang raja muda berkata pelan, “Mari, jangan terlalu lama di desa. Sebaiknya kita segera kembali ke istana”. Ayah dan ibu setuju. Mereka bertiga pun naik ke dalam kereta dan seluruh rombongan kembali ke istana.

17. // kang dherek wus numpak sami/ sira Raden Senabrata/ tan arsa nunut siyase/ rêmên anitih turongga/ lajêng kunduring Nata/ akras kang swandana mamprung/ datan kawarna ing marga//

Begitu pula dengan para penyerta telah menaiki kendaraan dan tunggangannya masing-masing. Raden Senabrata tidak mau ikut naik ke bendi dan memilih untuk berkuda. Sang raja pun segera pulang. Kereta melaju cepat. Tak dikisahkan bagaimana dalam perjalanan.

18. // rawuh ing Bakdiman nagri/ wus samya têdhak sing rata/ pinêthuk wadya pra katong/ laju lumêbêt ing pura/ prapteng ing Prabayêgsa/ pinêthuk kang para arum/ dyah Rayungwulan sang rêtna//

Sesampainya di Kakbahbudiman, mereka pun turun dari dalam kereta. Para raja bawahan menyambut dan bersama-sama mereka masuk ke dalam istana. Tiba di Prabayeksa, mereka disambut oleh para ratu. Dewi Rayungwulan,

19. // miwah Dewi Purbaningsih/ Kêncanawungu sang rêtna/ duk lumyat raka Sang Katong/ tan sronta lumajêng samya/ ngrangkul pada karuna/ ngasih-asih sambatipun/ myang Ambarwulan sang rêtna//

Dewi Purbaningsih, dan Dewi Kencanawungu. Saat mereka melihat bahwa suaminya telah tiba, tak sabar mereka pun berlari dan merangkul kaki sang suami seraya menangis dan merintih penuh haru. Dewi Ambarwulan pun

20. // gapyak rarangkulan sami/ ketang solahe kaswarsa/ Sri Senapati Sang Katong/ lir ginugah ing wardaya/ myarsa sambating garwa/ myang Kasiyan Sang dyah ayu/ angrangkul pada karuna//

tak kalah sibuk berangkulan dengan para madunya. Kejadian itu benar-benar tampak sangat mengharukan. Sri Baginda Senapati bagai tersentak hatinya mendengar tangis haru para istrinya dan Dewi Kasiyan yang merangkul kakinya seraya juga menangis.

21. // Sri Narendra Bandaralim/ tansah nyupangati garwa/ lêjar tyas kang para sinom/ gya laju lumêbeng pura/ lênggah jrambah atata/ garwa tri ngabêgti gupuh/ mangaraspadaning raka//

Sri Baginda Bandaralim kemudian berusaha menasehati para istrinya hingga mereka dapat tenang dan rombongan pun terus masuk ke dalam istana dan duduk di pelataran. Ketiga istri pun menghaturkan bakti mereka dengan mencium kaki sang suami.

22. // gyaning Sang dyah Ambarsasi/ pra maru ngabêgti samya/ dumugi onêngira wor/ Sang Prabu Gondakusuma/ ngatag kang para garwa/ tur bêkti mring rama Prabu/ gênti-gênti nukmeng pada//

Demikian pula Dewi Ambarwulan, ia menerima bakti dari para madunya. Setelah lepas segala rindu di antara mereka, Sang Prabu Gandakusuma pun memanggil para istrinya untuk menghaturkan bakti mereka pada Ayahanda Prabu. Mereka pun berganti-ganti mencium kaki sang ayah.

23. // dinangu sawiji-wiji/ pra mantu sadayanira/ ajarwa Sang Prabu Anom/ wusira malih atata/ Sang Sri Gondakusuma/ tan sung têbah rama Prabu/ dinangu saniskaranya//

Mereka, para menantu semua, ditanyai satu demi satu. Setelah mereka semua duduk tenang, Sang Prabu Gandakusuma yang tidak boleh duduk jauh dari ayahnya pun menuturkan segalanya.

24. // ing purwa malah mêkasi/ awit duk cinidreng dhustha/ pinaten binuwang age/ liring marga malah harja/ dhatêng samodralaya/ tan lya(186r)n Sarirasa sang rum/ tuhu yêgti kinupasa//

Ia bercerita seluruh pengalamannya dari awal hingga akhir. Bermula dari peristiwa penculikan atas dirinya, pembunuhan dan pembuangan dirinya disamudra, yang akhirnya bermuara pada kebahagian dan kemuliaan, yang sebagian terjadi berkat jasa dan pertolongan Dewi Sarirasa.

25. // Mahaprabu Senapati/ tansah sokur ing Ywang Sugma/ angênting panglêmbanane/ mring putra dyah Sarirasa/ wêkasan angandika/ babo nyawa putraningsun/ lah ta nini Sarirasa//

Mahaprabu Senapati senantiasa bersyukur pada Tuhan. Ia sangat memuji putri menantunya, Dewi Sarirasa. Sang raja pun berkata, “Wahai putriku Ananda Dewi Sarirasa.

26. // sira tulung kawlas asih/ dhasar tangat mring agama/ winalêsa mring Ywang Manon/ den tulus rukuning krama/ kêlawan lakonira/ ing awal tumêkeng luhur/ aywa na sulayeng driya//

Kau telah menolong orang yang teraniaya. Kau memang taat pada agama. Mudah-mudahan Tuhan membalas segala kebaikan hatimu. Rukun-rukunlah kau dalam pernikahanmu bersama suamimu, sejak awal hingga akhir kelak. Janganlah sampai ada perseteruan dalam hati dan pikiran”.

27. // Sang Nata ngandika malih/ mring putra Prabu Taruna/ heh ta kulup Prabu Anom/ ing nguni karsa manira/ sira sun angkata(-1)/ neng Bandaralim praja gung/ sun arsa brangteng asrama//

Kemudian sang raja kembali bersabda pada putranya, sang raja muda, “Wahai anakku Prabu Anom Gandakusuma, dahulu aku berencana untuk mengangkat dirimu sebagai raja atas negara Bandaralim karena aku hendak memuaskan hasratku beribadah.

28. // ing mêngko wus antuk nagri/ ing Kakbahbudiman prayoga(+1)/ têmah sasênêngmu angger/ ngêndi kang sira gonana/ ingsun arah kewala/ ngong mêsthi martapeng gunung/ dadi ngarah harjanira//

Kini, karena kau telah mendapatkan negara di Kakbahbudiman, itu baik bagimu. Maka sekarang, aku menyerahkan padamu, mana yang kau senangi untuk kau diami, aku menurut saja. Aku akan bertapa di gunung dan memohon kemuliaan untukmu”.

29. // maturnuwun Sri Bupati/ wau matur Sri Narendra/ gampil Jêng rama ing tê[mbe]/ yen wus sirna Prabu Jaka/ kalilip ing agama/ yen botên nuntên ginêmpur/ Bandaralim karisakan//

Sri Baginda berterimakasih pada ayahnya dan ia berkata, “Itu mudah saja Ayah. Nanti saja kita pikirkan kembali setelah kita dapat menyirnakan Prabu Jaka. Sesungguhnya ia adalah musuh bagi agama. Bila ia tidak segera kita gempur, Bandaralim pasti akan rusak.

30. // suda jêmbaring agami/ yen Sri Têkiyur tan sirna/ wadya Eslam rusak kabeh/ Sri Senapati ngandika/ lah kulup bênêr sira/ najan kadang si Têkiyur/ ing mêngko satruning jagad//

Keluasan agama akan berkurang. Bila Sri Tekiyur tidak kita ringkus, pasukan Islam akan rusak semua”. Sri Senapati menyahut, “Ah, benar apa yang kau katakan, Nak. Meski Tekiyur adalah saudaramu, ia adalah musuh bagi alam”.

31. // gya matur Sang Rajasiwi/ minta lumunturing karsa/ inggih Jêng rama Sang Katong/ saking panuwun kawula/ babe pun Prabu Jaka/ ulun sarehkên rumuhun/ rêmbag ari kalihira//

Sang Putra Mahkota pun berkata lagi, “Hamba mohon perkenanmu, Ayahanda Prabu. Hamba mohon, persoalan Prabu Jaka kita sisihkan dahulu. Kini mari kita bicarakan mengenai kedua adik hamba.

32. // manawi kasep ing wanci/ gya Sang Prabu Senapatya/ lah bênêr karsamu angger/ lah mara apa karsanta/ ingsun jurung kewala/ Radyan Patih Mustal gupuh/ ngandikan mring ngarsa Nata//

Hamba khawatir akan terlambat bagi mereka”. Sang Prabu Senapati pun menyahut, “Ah, iya, benar apa yang aku katakan. Sudah, apapun yang menjadi kehendakmu, aku pasti mendukung”. Raden Patih Mustal pun segera diperintahkan menghadap.

33. // heh Patih prentahna sami/ marang bala wadyanira/ myang pra raja sakabehe/ ingsun arsa darbe karya/ nyupiti lan têtêsnya/ iya kakalih reningsun/ sandika Dyan Patih si(187v)gra//

“Hai, Patih. Umumkan titahku pada seluruh pasukanmu dan para raja, bahwa aku bermaksud untuk berhajat mengkhitankan kedua adikku”. Raden Patih pun segera

34. // gya parentah Dyan Dipati/ mring sagunging pra narendra/ wus kawratan ing sêrate/ nênggih wadya ing Bakdiman/ samya anambut karya/ masanggrahan para ratu/ tandya gunging pra narendra//

memerintahkan titah raja pada seluruh raja. Semuanya telah tertuang jelas dalam surat. Seluruh wadya Kakbahbudiman pun sibuk bekerja. Para raja menginap di pesanggrahan. Mereka semua

35. // apan sampun samya prapti/ neng nagri Kakbahbudiman/ sadaya sam[y]a sumêgteng/ saos sasumbanging Nata/ Rajeng Kondhabuwana/ unta gêbincih mung satus/ nênggih Sang Nateng ing Bustam//

telah datang di negara Kakbahbudiman dan memberikan sumbangan. Raja Kandhabuwana menyerahkan seratus ekor unta yang telah dikebiri. Raja Bustam

36. // nyaoskên sumbangan warni/ mahesa lawan kambangan/ wus katur lawan Sang Katong/ Sri Cina atur sumbangan/ gêndhis teh myang cita(-1)/ waradin kang para ratu/ sami ngaturkên pasumbang//

menyerahkan sumbangan berupa kerbau dan bebek yang kesemuanya telah dihaturkan pada Sang Prabu langsung. Raja Cina menyumbangkan gula, teh, dan kain sutra kembang. Demikian pula para raja lainnya semua rata memberikan sumbangannya.

37. // sigra kang para narpati/ samya makajangan wadya/ ing alun-alun ajejer/ arame swaraning gongsa/ nênggih kang pra narendra/ asukan-sukan anutug/ yen dalu samya nananggap//

Seluruh raja pun berkumpul bersama para pasukan di alun-alun. Gamelan riuh ditabuh. Para raja bersuka-ria hingga puas. Malam harinya mereka menanggap hiburan.

38. // samana pan sampun dugi/ ing dina Anggara mulya/ sigra ingkang para rajeng/ sami ngandikan jro pura/ pêpak sampun sumêkta/ gya têtês supit wus rampung/ swaraning pura lir gêrah//

Hingga datanglah hari Selasa yang mulia dan ditunggu-tunggu. Para raja pun dipersilahkan untuk masuk ke dalam istana. Setelah seluruhnya lengkap berkumpul, upacara khitan pun segera dilaksanakan. Tak lama kemudian selesailah upacara. Seisi istana riuh-rendah bersukacita.

39. // wus luwar bubaran sami/ sagung ingkang para raja/ asowang-sowang makuwon/ yata Prabu Senapatya/ nimbali kang atmaja/ wus prapteng ngarsa sadarum/ Sri Senapati ngandika//

Para tamu pun membubarkan diri. Para raja kembali ke pesanggrahannya masing-masing. Prabu Senapati pun memanggil putranya. Setelah semua menghadap, berkatalah Sri Senapati,

40. // wus rampung kulup ing kardi/ apa kang katêmu sira/ umatur Sang Rajeng Anom/ tan wontên malih Jêng rama/ namung pun Prabu Jaka/ kang tansah kraosing kalbu/ lah bênêr sira sutengwang//

“Sekarang telah selesai apa yang menjadi hajatmu, Nak. Lalu apa lagi yang akan kau lakukan?”. Sang raja muda menjawab, “Tak ada lain yang kupikirkan selain Prabu Jaka, Ayah”. “Benar apa yang kau katakan, Nak.

41. // mara parentaha aglis/ marang bala wadyanira/ sumêgta sudhiyeng pupoh/ nêm dina dhingin asokna/ atmendra tur sandika/ Dyan Mustal ngandika gupuh/ dhinawuhan rama Nata//

Untuk itu, segeralah beri perintah pada pasukanmu agar bersiap maju perang. Sebelumnya istirahatkan mereka dahulu selama enam hari”. Prabu Gandakusuma patuh dan segera menyampaikan titah sang ayah pada Raden Mustal

42. // tata kapraboning jurit/ sandika kang sinung sabda/ gya mêdal swareng balane/ nênggih kang narendra samya/ tampi parentahira/ waradin undhanging Prabu/ badhe miyos ing ayuda//

untuk segera menyiapkan keperluan perang. Sang patih segera menyembah dan keluar menyampaikan titah raja pada seluruh pasukan dan para raja. Tak lama, titah pun telah diumumkan secara merata bahwa sang raja hendak pergi bertempur

43. // nglurug dhatêng Bandaralim/ mangrurah sing Prabu Jaka/ ucapên malih Sang Katong/ Mahaprabu Se(188r)napatya/ sinaosan sêmana/ gêdhaton neng taman santun/ tan têbih lan dhatulaya//

menyerang ke Bandaralim, memporak-porandakan Prabu Jaka. Diceritakan Mahaprabu Senapati dihadiahi sebuah istana berlokasi di sekitar tamansari istana yang tak jauh dari istana utama.

44. // lan garwa sajuga nunggil/ Sang Prabu Gondakusuma/ tanapi para arine/ Dyan Surati Senabrata/ datan sowan ing rama/ dereng dugi onêngipun/ mangun pirênaning driya//

Ia berada di sana bersama istrinya, Sang Prabu Gandakusuma dan adik-adiknya, Raden Surati dan Raden Senabrata senantiasa menghadap ayahnya sekedar untuk mengobati kerinduan yang sekian lama tertahan dan bersenang-senang bersama.

45. // risang Prabu Senapati/ tan pêgat amulang putra/ maca lairing kaprabon/ Narendra Gondakusuma/ dennya mêngku nagara/ kang mrih utamining ratu/ pinurweng panitisastra//

Prabu Senapati tiada henti mendidik putranya dalam hal membaca keadaan lahir sebuah kekuasaan, terutama kepada Prabu Gandakusuma, dididik bagaimana memimpin sebuah negara untuk dapat meraih keutamaan sebagai seorang raja. Dimulai dengan mengkaji Panitisastra.

46. // jinarwa amigênani/ myang ngelmu sudibyaning prang/ tinrus tameng kamukswane/ kang rama tyas suka wutah/ atmaja ing tyas kawrat/ kacathêt sêlaning jantung/ wimbuh tyas padhang nêrawang//

Dijelaskan segala maknanya hingga terang. Ia juga diajarkan ilmu-ilmu untuk dapat bertahan dalam peperangan hingga bagaimana meraih keutamaan dalam kematian. Sang ayah demikian bahagia mencurahkan kasihnya pada putraputranya. Ia  membawa mereka dalam hatinya, mencatatnya di sela-sela jantung, hingga kian terang hatinya.

47. // krêsêp sarira sumrah mrik/ sumrambah pudyaning raras/ miwah satriya kalihe/ Dyan Surati Senabrata/ winulang langkung nêlas/ rehing kasatriyan punjul/ yogya kanthining Narendra//

Meresap jiwa memancar, merambah dalam indahnya doa. Demikian pula kedua ksatria, Raden Surati dan Raden Senabrata, dididik dalam segala hal yang menyangkut kesatriaan yang utama sebagai pendamping bagi raja.

48. // kunêng kang mulang ing siwi/ ing Bandaralim kocapa/ Sri Raja têkiyur Katong/ langkung kadunging wardaya/ para nata tan ana/ gya mirsa warta Sang Prabu/ yen rama Sri Senapatya//

Kita tinggalkan sejenak ia yang tengah asyik mendidik putra-putranya. Kini dikisahkan di Bandaralim, Sri Raja Tekiyur merasa sangat kecewa. Para raja tak ada di tempat dan mendadak mendapat laporan bahwa Ayahanda Sri Senapati

49. // aneng Bakdiman nagari/ myang raka Dyan Tambangraga/ neng Kakbah umadêg katong/ mangke arsa ngaluruga/ mring Bandaralim praja/ langkung bêrmantyaning kalbu/ gya suwareng dyan sudhiya//

tengah berada di negara Kakbahbudiman. Ia juga mendengar bahwa Kanda Raden Tambangraga menjadi raja di negara itu dan sekarang berencana menggempur negara Bandaralim. Ia bertambah marah dan segera memberi titah agar bersiaga.

50. // pra raja kang têbih-têbih/ sampun pinêpak sadaya/ ing Gilingwêsi Sang Katong/ têkan Raja Bajobarang/ Ngabêsi wus aprapta/ têngran Talmisani Prabu/ ing Kêling Sri Klanasura//

Para raja yang jauh-jauh telah lengkap berkumpul semua. Raja Gilingwesi, Raja Bajobarang, raja Ngabesi bernama Prabu Talmisani, dan Sri Klanasura dari Keling telah datang.

51. // sawadya kuswa prapti(-1)/ pêpak narendra ngamanca/ kang kathah tan winiraos/ kang eyang Sri Darbamoha/ samana sampun prapta/ wadya Jong Biraji gêrgut/ manggaleng wadya manungsa//

Mereka semua datang lengkap bersama dengan pasukan masing-masing. Seluruh raja mancanegara telah lengkap. Sisanya tak diceritakan. Kakek raja, Sri Darbamoha, juga telah datang. Pasukan Jong Biraji telah siap dan bersemangat dengan panglima pasukan manusia,

52. // pun Jalma Yêgsa Apatih/ andêling rota dênawa/ Singakumbala kinaot/ tanpa paetung gunging bala/ pan kadi tasik bêna/ wong Bandaralim kaswayun/ kinêrig milu ayuda//

Patih Jalma Yeksa. Sedang pimpinan para raksasa adalah Singakumbala. Pasukan sangatlah banyak bagai samudra yang membanjir. Pasukan Bandaralim yang masih ada terpaksa ikut serta dalam pertempuran.

53. // sinupit ing têngah baris/ Sang Prabu Têkiyur Jaka/ (189v)wus ngrasuk busana kaot/ harja makutha bra rêtna/ surêm Ywang Giwangkara/ wus miyos ing tarub agung/ obah kang wadya sudhiya//

Diapit di tengah barisan adalah Sang Prabu Jaka Tekiyur yang telah mengenakan busana kebesarannya lengkap dengan mahkota bertatahkan emas permata yang kecermalangannya bak mampu membuat suram sinar matahari. Ia telah keluar dari pelataran utama. Seluruh pasukan pun siaga bergerak.

54. // parentah têngara aglis/ bêndhe mangungkung tinêmbang/ mriyêm ping tiga ungêle/ pracihna umangkat ing prang/ budhal pangarseng lampah/ atata sajurujuru/Sang Raja sarerehannya//

Genderang perang pun diperintahkan untuk segera dibunyikan. Tambur berbunyi nyaring. Meriam ditembakkan sebanyak tiga kali sebagai isyarat untuk maju ke medan pertempuran. Keberangkatan pasukan didahului oleh pemimpin pasukan baru kemudian berturut-turut barisan dibelakangnya termasuk sang raja dan para bawahannya.

55. // gumrah kang bala lumiring/ mangkat saking Jong Biraja/ saking gunging gagamane/ pangarsa wus pitung nêral/ ya Risang Prabu Jaka/ maksih siniweng pra ratu/ kunêng dadamêling kopar//

Suara para pasukan demikian gemuruh. Mereka berangkat dari Jong Biraji.  Karena beratnya senjata, pimpinan hingga berlapis tujuh (?). Saat itu Prabu Jaka masih dihadap oleh para raja. Demikianlah persiapan di pihak kafir.

56. // kocapa Bakdiman nagari(+1)/ sampun sudhiya ing aprang/ mung nganti Nata wiyose/ pra raja pêpak sadaya/ malah ing mangke wêwah/ Sri Gandara lan Gêndaru/ tuwin Prabu ing Ngarustam//

Dikisahkan negara Kakbahbudiman telah siaga untuk maju dalam peperangan. Mereka hanya tinggal menantikan keluarnya Sang Prabu. Para raja telah lengkap berkumpul dalam keadaan siap, malah jumlah mereka bertambah dengan bergabungnya Sri Gandara dan Sri Gandaru serta raja Ngarustam

57. // Sri Budarda awawangi/ miwah Prabu Darudana/ sumbaga sumbagirajeng/ wira sêgti wira baya/ sami ratu gêgala/ gya miyos Kangjêng Sang Prabu/ saha wus ngrasuk busana//

bernama  Sri Budarda, dan Prabu Darudana yang sangat perwira dan sakti serta tangguh, ia adalah raja yang juga panglima perang. Sang Prabu pun keluar dalambusana

58. // sakapraboning ajurit/ makutha sri ngondaraka/ surêm baskara sonare/ dhasar bagus Sri Narendra/ karêngga ing busana/ lir Nabi Yusup tumurun/ ri sêdhêng arsa ayuda//

perang kebesaran tidak lupa dilengkapi mahkota yang bersinar mengalahkan sinar matahari. Ketampanan Sang Prabu kian diperindah dengan busana yang dikenakannya hingga membuatnya tampak bagai Nabi Yusuf yang turun ke dunia untuk berperang.

59. // kang munggeng ngarsa narpati/ Raden Arya Patih Mustal/ tanapi ari kalihe/ Dyan Surati Senabrata/ gubêng ingkang pra raja/ dyah Sarirasa sang ing rum/tan pisah tumut ayuda//

Berada di depan sang raja adalah Patih Raden Arya Mustal dan kedua adik raja, Raden Surati dan Raden Senabrata, dikelilingi oleh para raja. Dewi Sarirasa tak ketinggalan turut bertempur.

60. // busana priya asigit/ gya kinen nêmbang têngara/ bêndhe mangungkung swarane/ gong beri rame tinêmbang/ mariyêm gêng sauran/ pracihna mangkat ing pupuh/ wau panganjuring lampah//

Dewi Sarirasa berbusana cara pria yang makin membuatnya tampil menawan. Genderang perang pun diperintahkan untuk segera dibunyikan. Gong dan tambur pun ditabuh bersahut-sahutan. Demikian pula meriam besar ditembakkan sebagai isyarat untuk segera maju ke medan peperangan didahului oleh pemimpin pasukan.

61. // sumrêg kang bala lumaris/ budhal sing Kakbahbudiman/ asri tinon gêgamane/ lir pendah surya duk mêdal/ saking giri udaya/ mayunan diweng prat marsu(?)/ ya sri gurnita sauran//

Pasukan berangkat dengan suara gemuruh dari negara Kakbahbudiman. Senjata mereka terlihat menakjubkan, bersinar bagai matahari yang baru saja terbit dari pucuk gunung. Suara mereka riuh bersahut-sahutan.

62. // pakuwu-kuwu miranti/ dalêdêg asasra wigra/ saraja sarerehane/ têngranira neka-neka/ asri kang kondha-kondha/ (190r)gunging wong datanpa petung/ umes lir jaladri bêna//

Seluruh pesanggrahan telah disiapkan. Para raja beserta pasukannya datang dalam jumlah yang besar dengan genderang perangnya masing-masing. Pemandangan demikian menakjubkan. Sejauh mata memandang, hanyalah lautan manusia yang tak terbilang banyaknya. Berkumpul bagai banjir lautan.

63. // wahananya warni-warni/ kuldi unta myang dirada/ Kangjêng Sudibya Sang Katong/ mênggêp neng cipta puwasa/ lawan garwa sang rêtna/ kang upacarasantun(-1)/ songsong sungsun Tunggulnaga//

Tunggangan mereka pun beraneka-ragam. Ada kuda kecil, unta, dan gajah.  Sang Prabu Mahasakti berada di kereta kebesarannya bersama permaisurinya, dan tanda kebesaran berupa pusaka payung susun Tunggulnaga.

64. // aneng kareta tan têbih/ andhungan kuda ing ngarsa/ kêndhang Kya Takêrbumine/ dyan ngampil munggeng ing ngarsa/ rayi kalih tan têbah/ kunêng rêngganing lalaku/ yata panganjuring lampah//

Masih di kereta pula, tak jauh, tersedia pula persediaan untuk kuda. Di depan, pusaka Kyai Takerbumi turut menyertai. Berada di depan kereta sang raja adalah kedua adik raja. Alkisah, tak lama kemudian para pasukan di baris depan kedua pihak

65. // kocap wus ngeksi-ingeksi/ pangarsane kapir Eslam/ gya kendêl tatanya rise/ aglar aneng ngara-ara/ gênggêng lir tambak arga/ Sang Prabu Jaka Têkiyur/wus rawuh anata bala//

telah sama-sama saling dapat melihat. Para pemimpin pasukan kafir dan Islam pun menghentikan laju pasukan dan menata barisan masing-masing di tanah lapang. Dari jauh mereka terlihat besar hingga tampak bagai tambak yang terdiri dari deretan gunung. Prabu Jaka Tekiyur telah tiba dan menata pasukannya.

66. // sudira kang wadya kapir/ glarira dirada mêta/ ing kiwa tulale(-2)/ Kya PatihSujalma Yêgsa/ saha bala rasêgsa/ ting janggêlêg kadya gunung/ kang dadyagadhinging gêlar//

Pasukan kafir bersemangat penuh. Mereka memilih formasi perang gajah mengamuk. Bertindak sebagai belalai di kiri adalah Kyai Patih Sujalma Yeksa. Ia dan segenap pasukan raksasa terlihat berdiri tegak bagai gunung. Sedangkan, sebagai gadingnya

67. // Narendra ing Gilingwêsi/ Sri Bajobarang sawadya/ bêlabar sarerehane/ pra raja mantri bopatya/ kang neng pangawat kiwa/ Rajeng Ngabêsi anggrêgut/ sabala mawikridita//

adalah raja Gilingwesi, Sri Bajobarang, dan seluruh pasukannya diikuti para bawahan lainnya, para menteri dan bupati. Berada di sisi luar sebelah kiri adalah raja Ngabesi beserta pasukannya yang demikian penuh semangat

68. // miwah rerehan pra aji/ ing kanan Sri Klanasura/ sarerehanira golong/  kang mangka sirahing gêlar/ Apatih Bayukendra/ sawadyanira anggrêgut/ wadyeng Slam Bandaraliman//

beserta para raja bawahan. Di sisi kanan adalah Sri Klanasura dan para bawahannya. Sebagai kepala dalam formasi adalah Patih Bayukendra bersamaseluruh pasukan Islam dari Bandaralim.

69. // neng ngarsanira Apatih/ kang mangka awaking Nata/ Sri Têkiyur sabalane/ wong andêl sasêliran(-1)/ watara kawan lêgsa/ Sang Prabu Jaka amungguh/ nengrata tinare(?) wadya//

Di depan sang patih, bertindak sebagai badan formasi adalah Sri Tekiyur besertapasukan khusus berjumlah kurang lebih empatpuluh ribu. Prabu Jaka berada di dalam kereta diiring para pasukan.

70. // wuri momoti kudesthi/ sangu-sangu mimis obat/ asri tinon gagamane/ kang busana bra sinang lir(a)/ parwata kawlagar(-1)/ barise Eslam kawuwus/ tandya animbangi gêlar//

Di belakang kuda dipersiapkan persediaan mesiu, peluru, dan obat. Senjata mereka terlihat menakjubkan dan busana yang demikian gemerlap bagai gunung yang terbakar. Barisan Islam pun segera membuat formasi perang

71. // garudha nglayang ngajrihi/ kang dadya cucuking lampah/ Sang Sri Darudana Katong/ lan Narendra ing Ngarustam/ sarerehannya aglar/ Dyan Mustal neng sirah grêgut/ sabala sudira galak//

Garuda melayang yang sangat ditakuti. Bertindak sebagai ujung pasukan adalan Sri Darudana dan Raja Ngarustam beserta seluruh pasukan. Raden Mustal berada di bagian kepala formasi, siaga berperang bersama pasukannya.

72. // kang munggeng têlihing baris/ Sri Sumbagi Sri Sumbaga/ sarerehanira golong/ kering suwiwi Sadalsah/ sabalanira aglar/ ing kanan Sri Dasabahu/ myang Sri (191v)Tunila(?) a……….//

Di bagian leher adalah Sri Sumbagi dan Sri Sumbaga beserta para pasukan.Sayap kiri adalah Raja Sadalsah beserta seluruh pasukan. Sayap kanan, Sri Dasabahu dan Sri……. (?).

73. // kang munggeng awaking baris/ Sang Prabu Gondakusuma/ lan garwa Sang Prabu Sinom/ rêspati munggeng kareta/ ginarêbêg pra prawira(+1)/ Dyan Surati munggeng ngayun/ lan ari Dyan Senabrata//

Di bagian tubuh formasi adalah Sang Prabu Gandakusuma dan permaisuri yang berada di dalam kereta diiring para perwira pilihan. Raden Surati dan Raden Senabrata berada di depannya.

74. // prayitna munggeng turanggi/ asri rêngganing gunastra/ rênyêp marênyêp sumorot/ kadya trunaning udaya/ karêbêti dyajala/ krebeting umbal-umbul(-1)/ manguwung mateja-teja//

Mereka berdua menunggang kuda dengan menyanding senjata panah. Matahari kian meredup. Kedua pemuda kian memancarkan sinar. Umbul-umbul berkibar-kibar menjulang dan bersinar.

75. // pracihna lyan kacir-kacir/ kasilir maruta raras/ wusira tata gêlare/ Dyan Mustal mandêgken bala/ myang Patih Jalma Yêgsa/ ngatag wadyabala gêrgut/ tan toleh ing wurenira//o//

Tanda dari musuh tampak tak mampu menandingi. Umbul-umbul bergerak tertiup angin menerpa. Setelah formasi berhasil diatur dengan baik, Raden Mustal pun menghentikan laju pasukan. Patih Jalma Yeksa pun memanggil seluruh pasukannya. Mereka semua tak ada yang menoleh ke belakang.

PUPUH XXXVII
=== PANGKUR ===

1. //o// Baris kapir lawan Islam/ sarêng têmpuh gapyuk apadha wani/ manangsah tigar lan tulup/ jêmparing kadi udan/ sênjata gêng sinulêt sinungsun-sungsun/ mungsuh rowang long-linongan/ swara rog lir guntur wukir//

Barisan kafir dan Islam yang bertemu, bertempur dalam semangat keberanian yang sama. Mereka bertarung dengan mempergunakan tigar(?) dan paser. Panah yang berhamburan bagai hujan. Senjata-senjata berat disulut dan disusun.Lawan dan kawan sama-sama berkurang. Suara mereka yang bertempur bagai guntur segunung.

2. // tigar rog sar-sir sauran/ barung surak kadya karêngeng langit/ pamariyêm pating jalêgur(+1)/ lir gêlap sewu ngampar/ mimis nratas sumênger jumêthot anrus/ kêkonca pêdhot anglayang/ gumrumung swaraning kanin//

Suara gemuruh bersahut-sahutan. Sorak-sorai pasukan membubung hingga ke langit. Meriam bersuara gemuruh bagai seribu kilat menyambar. Peluru menerjang, membelah, menusuk. Ujung kain kampuh yang tersambar lepas dan melayang. Riuh-rendah suara mereka yang terluka.

3. // prandene datan ingetang/ sami sura mandrêg ungkih-ingungkih/ singgênge kotamawa glut/ susumbon kadya lidhah/ cumlorote kang mimis samya mawa tus/makilat thathit liwêran/ kêlangkung ramening jurit//

Namun, tak ada yang mempedulikan. Mereka tetap sengit bertempur saling berusaha mengalahkan satu sama lain, beradu kekuatan. Lubang pada bedil bagaikan lidah api yang terus memuntahkan peluru bak kilat dan halilintar yang sambar-menyambar. Peperangan berlangsung dengan sangat sengit.

4. // sarêng ajêngira ing prang/ dhadha lawan pênjawat kanan kering/ sudira arugingarug/ cucuk tulale risak/ tatanira saking ramening pupuh/ kang sênjata wuskaliwat/ caruk watang pêdhang lêmbing//

Saat formasi pasukan saling berhadapan, dada dan sisi pinggir kanan dan kiri terus berusaha menjebol formasi lawan. Ujung belalai berhasil dirusakkan karena kerasnya pertempuran, senjata pun terlampau. Tombak, pedang, dan lembing saling beradu.

5. // tumêmpuh ing astra kumêncrang(+1)/ ting galethek sara putung cumêngkling/dêdêl ngarsa wuri nubruk/ kadi sulung tumangan/ sêmpal tatas kang bangkesungsun asungsun/ kadya tasik amili rah/ jêblok kelês ing ajurit//

Panah pun beradu menimbulkan suara nyaring. Panah yang patah berjatuhan di tanah menimbulkan suara ramai. Di depan terhadang, di belakang pun diterjang, bagai serangga kecil yang masuk dalam perangkap. Pasukan bubar kocar-kacirdan hancur. Mayat mereka saling tindih bagai samudra darah, terinjak-injak di medan pertempuran.

6. // kang sura lantaran watang/ ngincih mêngsah katêmu padha wani/ sawêneh pupuh-pinupuh/ liyan sêndhal-sinêndhal/ ana cêngkah sawêneh suduk-sinuduk/ caruk wor wus liru pa(192r)pan/ wadya diyu galak ngincih//

Mereka yang bersenjatakan tombak terus gencar mengincar lawan dan melakukan pertempuran dengan gagah berani. Sebagian saling hantam, sebagian saling tarik, sebagian saling tusuk. Mereka menyerang berpindah-pindah posisi. Pasukan raksasa sengit mengincar.

7. // kathah kang timbul ing braja/ aglut mikut mangrah mêngsah kapontit/ angidaktumbak kumrupyuk/ mêngsah agundam-gundam/ karepotan mandhêlong barisnyamundur/ bêrmantya Sri Danardana/ Sri Abudardi pratuwin//

Mereka muncul bersama dengan angin. Memasuki arena pertempuran dengan penuh amarah mengincar lawan hingga terpental. Menginjak tombak hingga hancur berkeping-keping. Lawan berteriak terkejut dan ketakutan. Merasa tak mampu menghadapi, barisan jebol karena sebagian pasukan mengundurkan diri. Hal ini menimbulkan gusarnya hati Sri Danardana dan Sri Abudardi

8. // yen wadyanira krepotan/ nêngah ing prang sikêp pêdhang neng wajik/ myang Jênggi Rajeng Pamutung/ mangsah asikêp gada/ mangsah dharat ngêmbulira ditya ngamuk/ sri tiga pinarêbutan/ panggah tan ana gumingsir//

karena melihat pasukannya kewalahan menghadapi musuh yang datang menyerang. Mereka pun maju ke tengah arena pertempuran dengan menunggang kuda seraya menghunus pedang. Demikian pula raja Jenggi, Sri Pamutung, maju ke tengah pertempuran dengan memanggul gadanya sambil berjalan. Mereka bersama menghadapi amukan para raksasa. Setibanya di medan perang, ketiga raja dikeroyok oleh para raksasa, namun mereka tetap menyerang balik dengan kekuatan penuh.

9. // keh ditya pinêdhang tatas/ Sri Pamutung gadanya mobat-mabit/ mangiwa nêngêng amupuh/ diyu wus kathah pêjah/ bilulungan ngisis sasisane lampus/ Apatih Jathabaskara/ kurdha mangsah ing ajurit//

Banyak juga raksasa yang roboh terkena pedang. Sri Pamutung memutar-mutarkan gadanya ke kiri dan ke kanan. Korban di pihak bala raksasa berjatuhan. Mereka tercerai-berai, sementara sisanya tewas. Melihat kejadian ini, Patih Jathabaskara marah dan maju ke medan peperangan.

10. // prayitna Sri Darudana/ Abudarda sang yêgsa den kalihi/ siniwo ing kuda bingung/ sing amajêng amêdhang/ tan tumama Jathabaskara ngrik gêrgut/ kudaBudarda kacandhak/ sinêndhal rêbah kang wajik//

Sri Darudana dan Abudarda waspada akan datangnya musuh. Mereka pun mengeroyok berdua. Kuda lawan dibuatnya bingung. Kemudian, salah satu di antara mereka berusaha menusukkan pedangnya namun sayang tak mempan. Jathabaskara kian geram. Kuda milik Abudarda diraihnya dan ditariknya kuatkuat hingga kuda itu jatuh.

11. // Prabu Abudarda dhawah/ saya kurdha yêgsa trinajang71 sami/ pinêdhangandatan rêmpu/ Darudana amêdhang/ sangking kuda kang pêdhang tinampanputung/ Sri Jênggi tutulung ing prang/ yêgsa ginada kapilis//

Prabu Abudarda pun turut jatuh. Ia semakin marah. Sang patih raksasa pun diterjangnya dan diserangnya dengan pedang bertubi-tubi namun tak hancur. Sri Darudana pun berusaha menyerang dengan pedangnya. Tetapi dari atas kudasang patih berhasil menangkap pedang lawan dan mematahkannya. Awas padasituasi, Sri Jenggi datang memberikan pertolongan. Sang raksasa digadanya dan berhasil.

12. // ambruk dhêpani buntala/ gya kinroyok ing pêdhang wus ngêmasi/ Jalma Yêgsa awas dulu/ manrêg wadya sru mangrah/ Patih Mustal angabani dêling pupuh/ nadhah kapir mangrêmpak(-1)/ kêlangkung ramening jurit//

Raksasa roboh di tanah dan segera dikeroyok dengan pedang hingga tewas. Jalma Yeksa waspada pada situasi yang tengah terjadi dan menggiring pasukannya untuk menyerang. Patih Mustal pun tak ketinggalan. Ia memberi isyarat pada panglima perang untuk bersiaga menghadapi amukan lawan. Perang terus berlangsung seru.

13. // carub makuwêl padha las/ wijah apasang marakit-rakit(-1)/ raja sami raja pangguh/ tan ana kang kuciwa/ Raden Senabrata tan sranta ing kalbu/ pamit ing Narendra mangsah/ tanapi Raden Surati//

Sesama panglima perang saling bertempur. Pasukan biasa bertemu dengan sesamanya. Semuanya berperang berpasang-pasangan. Raja berhadapan dengan raja, tak ada yang menyalahi aturan. Raden Senabrata merasa tak sabar. Ia pun kemudian mohon pamit pada sang raja dan segera maju berperang bersama dengan Raden Surati.

14. // linilan sigra umêsat/ mangsah dharat wau satriya kalih/ Dyan Surati ngasta liwung/ Rahadyan Senabrata/ sikêp gada wrat nêm ewu kati pêngkuh/ ngêmbuli bopati kopar/ Dyan kalih gambireng galih//

Setelah mendapatkan perkenan dari raja, mereka pun segera melesat. Keduanya berjalan kaki. Raden Surati bersenjatakan liwung, sedangkan Raden Senabrata memanggul gada seberat enam kati yang sangat kokoh. Mereka mengincar bupati kafir. Keduanya berperang dengan gagah berani.

15. // wadya lit wus kathah risak/ sasisane kang mati samya ngisis/ panjawat kanan winuwus/ (194v)Sang Prabu Dasaboja/ saha bala wus rukêt ing yudanipun/ wong Ngabêsi lan Sri Cina/ tanapi panjawat kering//

Para pasukan rendah telah terhancurkan. Kecuali mereka yang mati, para pasukan itu mengundurkan diri. Dikisahkan pada sayap sebelah kanan, Sang Prabu Dasaboja beserta pasukannya masih terus terlibat peperangan yang demikian sengit bersama dengan orang-orang Ngabesi dan Sri Cina. Di sayap sebelah kanan,

16. // wus susrah mangro(?) liwêran/ Sri Sadalya myang sarerehannya aji/ lawan Sri Klana atêmpuh/ wadya lit wu keh risak/ para raja dipati wus rukêt pupuh/ yata wadyeng Bandariman/ kang kinrit sinupit baris//

juga masih terlibat peperangan yang demikian sengit. Sri Sadalya beserta pasukan dan Sri Klana bertempur habis-habisan hingga berhasil memecah-belah pertahanan pasukan rendahan. Para raja dan adipati semua berperang sengit. Diceritakan pasukan Bandaralim yang dipaksa turut bertempur dan masuk dalam formasi sebagai pengapit barisan,

17. // sadangunira ayuda/ pan wus kathah pêjah kawrat lan mimis/ kewran de myarsa mangamuk/ dening taksih jinagan/ ing samangke sarêng bubrah tatanipun/ sêmana wus antuk papan/ sêdya mêdal sing jro baris//

selama peperangan berlangsung, telah banyak yang tewas tertembus peluru. Mereka merasa miris dengan amukan lawan yang di awal masih sanggup tertanggulangi kini berhasil membubarkan formasi. Melihat adanya peluang, saat barisan terbuka, mereka pun keluar dari barisan.

18. // wus gilig sarowangira/ wong dwi ewu samya nêmpuh wuri(-1)/ pênjawat kering ginêpuk/ geger wong Kêling bubar/ susrah sesruh(?) ambanggel wanti kinêpruk/glar bubrah kang barisnya pyak/ wong Eslam .wus prapteng jawi//

Mereka telah bersatu tekad. Dua ribu pasukan menyerang dari belakang. Sasaran pertama adalah sisi sebelah kiri. Terkejut dan tak menyangka menerima serangan mendadak, barisan pasukan Keling kocar-kacir. Mereka berusaha melawan, namun mereka yang menyerang balik pastilah terkena hantam bertubi-tubi. Hancurlah seluruh formasi. Barisan tercerai tak tentu arah. Pasukan Islam telah berada di luar barisan.

19. // laju mingêr ngalap-alap/ saya kelês yudanira wong kapir/ wong Kêling dhadhal manglarut/ mirut sisaning pêjah/ Prabu Klanasura kesisan ing wadu/ rinêbut ing prang manglawan/ panggah tan ana gumingsir//

Mereka meneruskan melakukan penyerangan. Pasukan kafir kian terdesak. Orang-orang Keling kocar-kacir. Sebagian melarikan diri, dan sebagian yang lain mati. Prabu Klanasura yang ditinggalkan para prajuritnya, dikeroyok habis-habisan. Namun ia tetap bertahan dan memberi perlawanan

20. // munggeng esthi mandhe dhêndha/ kang sinêrang wong mukmin samya  ngisis/ tuhu digdayeng apupuh/ Sri Sadalya bêrmantya/ pra dipati pra raja bubar amawut/ mangsah prang munggeng dirada/ asikêp gada ngajrihi//

dari atas gajah tunggangannya seraya memanggul gada. Orang-orang mukmin yang terkena serangan gada mundur menghindar. Prabu Klanasura sungguh seorang lawan yang patut diperhitungkan kekuatannya. Melihat hal tersebut, Sri Sadalya marah. Barisan para raja dan adipati berhasil diporak-porandakan. Ia berperang di atas gajahnya bersenjatakan gada.

21. // wus panggih ayun-ayunan/ Sang Sadalya sabdanira wor runtik/ sapa aranira kupur/ ngamuk kagila-gila/ Rajeng Kêling naur sabda [e]smu bêndu(-1)/ ingsun Prabu Klanasura/ ingkang pilungguh ing Kêling//

Setelah berhasil berhadapan dengan musuhnya, Sang Sadalya bersabda bercampur marah, “Hei! Siapa namamu, kafir?! Mengamuk dengan cara yang sangat gila!”. Raja Keling menyahut gusar, “Aku Prabu Klanasura dari negara Keling!

22. // lah kaum aranmu sapa/ Sri Sadalya wêngis denira mangsuli(+1)/ ingsun Dalsah ing praja gung/ têngran Prabu Sadalya/ kang pinaman-paman dhumatêng Sinuwun/ Jêng Sultan Adi Bakdiman/ lah Eslama lanat kapir//

Sebaliknya, siapa namamu, kaum!”. Sri Sadalya menjawab bengis, “Aku Prabu Sadalya dari negara Dalsah yang agung! Aku dianggap sebagai paman bagi Kanjeng Sultan Adi Kakbahbudiman! Islamlah kau kafir,

23. // masthi sun uripi sira/ Rajeng Kêling bêrmantya ngikal bindi/ kotbuta pêksa mangrasuk/ Sri Sadalya atadhah/ esthi pêstut acangklek pupuh-pinupuh/ murup kang paris malela/ sami prawira(195r)ne kalih//

maka kau akan kubiarkan hidup!!”. Raja Keling menjadi murka dan memutar gadanya. Dengan membabi-buta ia terus menyerang. Sri Sadalya gesit menahan serangan. Gajah mereka pun turut saling serang. Pisau baja memancarkan api tiap beradu. Mereka berdua benar-benar perwira.

24. // wong Eslam surak gumêrah/ têngara ngrok lir karêngeng langit(-1)/ sawadyasangêt amupuh/ Sri Kêling ………./ anêratas mring kumbane dirada jur/ Sri kapir kantêp sing yuda/ winuwung sing luhur esthi//

Pasukan Islam bersorak riuh. Genderang dibunyikan dengan suara nyaring bagai membelah langit. Para pasukan pun kian bersemangat berperang. Sri Keling diserang hingga terluka parah dan jatuh. Kepalanya hancur terinjak gajah. Dari atas gajahnya, Sri Sadalya menyerang lawannya

25. // rêmpu kang angga wus lena/ wadyeng Eslam surakira mêlingi/ ing kanan Sri Dasabahu/ sampun ajêng-ajêngan/ lawan Rajeng Ngabêsi panggah sami tus/ wadya lit akathah risak/ dipati samya ngunduri//

hingga tubuhnya hancur dan tewas seketika. Pasukan Islam kembali bersorak gemuruh. Di sayap sebelah kanan, Sri Dasabahu dan Raja Ngabesi bertempur bersama hingga mengakibatkan kerusakan berat pada pasukan rendah maupun para adipati.

26. // rame kang adu prakosa/ Dasabahu lawan Sri Cina Aji/ pan sami tingkahnya guyup/ Tatalmisani Raja/ wus sapikut dadya tan gulêt sru ambruk/ apan sampun tinalenan/ wadya kapir bubar giris//

Adu keperkasaan pun berlangsung seru. Bersama dengan Raja Cina, Prabu Dasabahu saling bantu dalam peperangan. Raja Tatalmisani berhasil diringkus hingga roboh dan segera diikat. Pasukan kafir bubar ketakutan.

27. // yata dhadhane garudha/ risang kalih Senabrata Surati/ yudanira saya grêgut/ kapir kathah pracundhang/ binuntaran ing watang keh dhas kang rêmuk/ sira Radyan Senabrata/ gadanira mobat-mabit//

Di bagian dada garuda, kedua ksatria, Raden Senabrata dan Raden Surati, kian sengit melakukan serangan menghancurkan tentara kafir hingga banyak korban berjatuhan di pihak musuh. Terkena ayunan tombak, banyak pasukan kafir yang kepalanya terkena dan hancur. Sementara Raden Senabrata terus memutar-mutarkan gadanya.

28. // sing asinabêt gêlasah/ bangke tumpang kadya babadan paci(?)/ Patih Jalma Yêgsa bêndu/ wadyanira keh risak/ pulih anggêdhêg gandhewa mawêtu(-1)/ bêrbawa amêdal sela/ saklumpang-lumpang nibani//

Mereka yang terkena sabetan gada, berjatuhan. Mayat-mayat pasukan yang tumbang terkena serangan, bertumpang-tindih. Patih Jalma Yeksa kian murka karena pasukannya banyak yang berhasil dirobohkan. Ia pun memasuki arena pertempuran seraya menghujani panah. Kesaktian panahnya mengakibatkan batu-batu sebesar lumpang menibani lawan.

29. // gumrêdhêg saking ing wetan/ wadya mukmin susrah samya katimblis/ tan ngunduri barisipun/ kapir surak gumêrah/ ngangsêg baris têngara tinêmbangumyung/ satriya kalih tan oncat/ amalang têngahing baris//

Ia muncul dari arah timur. Pasukan mukmin tergilas, namun mereka tetap tak mundur dari barisan. Bala kafir bersorak-sorai seraya merangsek maju kebarisannya. Genderang ditabuh bersahut-sahutan. Kedua ksatria tak bergeser. Mereka menghadang di tengah barisan.

30. // bêndu Radyan Patih Mustal/ wadyanira kathah ingkang katitih/ gya gêdhêg gandhewanipun/ mêdal capa panulak/ sela wêndran gêngira salumbunglumbung/têmpuh neng tawang sela crah/ dadya pêdhut anglimputi//

Raden Mustal merasa geram karena pasukannya banyak yang tumbang. Ia pun segera melepaskan panahnya. Keluarlah kesaktian dari panah itu menolak serangan panah lawan. Berpuluh-puluh juta batu sebesar lumbung balik menyerang batu-batu dari panah Patih Jalma Yeksa. Batu-batu itu bertemu di langit dan hancur hingga langit dipenuhi kabut.

31. // kang laju nibani kopar/ kathah pêjah wong mukmin surak atri/ Dyan Senabrata saya nglut/ Raden Surati miwah/ Sri Sumbagi Sumbaga nglancangi wadu/ wira sêgti wiramaya/ manglut kêmbul lan wong kapir//

Pasukan kafir yang terkena batu-batu itu tewas seketika. Orang-orang mukmin bersorak penuh kemenangan. Raden Senabrata kian bersemangat. Raden Surati bersama Sri Sumbagi dan Sri Sumbaga memimpin pasukan melakukan serangan dengan penuh keberanian terhadap pasukan kafir.

32. // sangsaya geger puyêngan/ tan antara saya kasapu(196v)t wêngi/ sapih kang samya apupuh/ makuwon sowang-sowang/ Prabu Gondakusuma siniweng wadu/ ing latri wus pagunêman/ gusthi pasalah ing jurit//

Pasukan kafir kian kalang-kabut. Tak lama kemudian, peperangan dihentikan karena malam hari telah menjelang. Seluruh pasukan dari kedua belah pihak pun kembali ke pesanggrahannya masing-masing. Malam itu, Prabu Gandakusuma dihadap oleh seluruh pasukannya. Mereka membahas tentang jalannya pertempuran.

33. // atur Radyan Patih Mustal/ yogi benjing-enjing nrah kajênging kapir(+1)/ sagêndhingipun tan kadung/ najan ngajak tandhingan/ sinangajan-ajan ta prang abarubuh/ nadhaha karsane kopa[r]/ ywa ngaran kurang kawanin//

Raden Patih Mustal berkata, “Sebaiknya, esok pagi kita tuntaskan apa yang menjadi kemauan pasukan kafir. Biarkan mereka mengerahkan segala dayanya. Meski mereka mengajak beradu tanding satu lawan satu, maupun perang habishabisan, kita harus siaga menghadapinya dan jangan sampai berkurang keberanian”.

34. // Sang Nata parênging driya/ duk samana cinacahkên kang sakit/ miwah wadya ingkang lampus/ sadaya wus kaetang/ ingkang sakit kathahira kawan ewu/ kanin kalih bêlah lêksa/ raja pitung dasa lalis//

Baginda Raja berkenan. Saat itu seluruh pasukan yang terluka dan tewas dihitung jumlahnya. Setelah semua dihitung, hasilnya, pasukan yang terluka berjumlah empat ribu, pasukan tewas seratus limapuluh ribu, dan raja yang tewas sejumlah tujuhpuluh.

35. // nging ratu alit kewala/ gunêm nutug sadalu sarta ratib/ kocap Sang Prabu Têkiyur/ sadalu anggusthi prang/ lan Ki Patih Jalma Yêksa lan pra ratu/ sinambi inum-inuman/ pradongga munya sêlatri//

Namun, mereka hanyalah raja kecil. Perbincangan di antara mereka berlanjut hingga semalaman disambung dengan pembacaan doa. Sementara, di pihak lawan, Prabu Tekiyur pun semalaman mendiskusikan masalah peperangan bersama dengan Kyai Patih Jalma Yeksa dan para raja sambil minum-minum dan menikmati hiburan berupa musik gamelan yang ditabuh semalaman.

36. // esmu nglêgakkên ing driya/ Prabu Jaka wadyanira keh mati/ miwah ingkang nandhang tatu/ sêdaya wus ingetang/ ingkang pêjah gêng alit salêgsa langkung/ sawidake ….. kang brana/ kalih kêthi lawan biting//

Semua itu dilakukan untuk melegakan pikiran. Jumlah pasukan Prabu Jaka yang mati cukup banyak belum lagi yang terluka. Semuanya telah dihitung. Mereka yang tewas, besar kecil, berjumlah enampuluh ribu. Sedang yang terluka berjumlah duaratus ribu.

37. // Sang Prabu Jaka ngandika/ heh ta Patih paran yoganing jurit/ bocah kuciwa keh lampus/ Ki Patih atur nêmbah/ yen suwawi yogi tandhingan ing pupuh/ kantênan wawrating mêngsah/ lawan tan ngrisakkên dasih//

Prabu Jaka berkata, “Wahai, Patih, bagaimana sebaiknya esok kita menghadapi peperangan mengingat hari ini banyak prajuritku yang tewas?”. Kyai Patih menjawab seraya menyembah, “Bila Paduka berkenan, sebaiknya besok kita melakukan perang tanding saja. Dengan demikian kita dapat mengukur kekuatan musuh kita dan tentunya tidak beresiko mengorbankan pasukan rendah”.

38. // guyub lan pra raja-raja/ kadya aturira Rêkyana Patih/ ngandika Raja Têkiyur/ iya iku prayoga/ besuke rasuk karya aglaring apupuh (+1)/ Kya Patih matur sandika/ kunêng tan kawarneng latri//

Para raja pun berpendapat sama dengan Kyai Patih. Raja Tekiyur pun berkata, “Baiklah. Kurasa itu adalah usulan yang baik. Siapkanlah barisan untuk melakukan perang tanding esok hari”. Kyai Patih bersembah. Malam pun habis.

39. // enjing têngara sauran/ kapir Eslam andhedher rata baris/ têtêngêranira gupuh/ aglar arsa tandhingan/ pracihnanya bandera lan umbul-umbul/ rinakitrakitkapêrnah/ sarta mriyêm kaping kalih//

Pagi telah menjelang. Genderang perang kembali ditabuh. Barisan kafir dan Islam telah berjajar rata. Segala tanda-tanda pasukan disiagakan dalam rangka menghadapi perang tanding. Bendera dan umbul-umbul diatur. Meriam dibunyikan sebanyak dua kali.

40. // gumludhug lir bajrawana/ wadya Eslam sasolahira nimbangi(+1)/ nauri mriyêm jumêgur/ ping kalih kadi gêlap/ Sri Têkiyur siniwi pinarak wadu/ Ki Patih mung(197r)geng ngarsa (-1)/ pra raja aglar ing kursi//

Suara meriam bergemuruh bagai halilintar. Seakan tak mau kalah, pasukan Islam pun menyahut isyarat dengan membunyikan meriam juga sebanyak dua kali dengan suara bagai guntur. Sri Tekiyur dihadap oleh segenap pasukan. Kyai Patih berada di depan. Para raja berjajar duduk di atas kursi.

41. // gêrgut arsa majêng ing prang/ Sang Sri Gondakusuma wus sumiwi/ abanjêng kang para ratu/ Dewi Johankêncana/ ari kalih Raden Surati sang taruna (u) (+1) / miwah Raden Senabrata/ nambungi kang pra nêrpati//

Mereka semua bersiaga untuk maju perang. Di kubu Islam, Sri Gandakusuma pun tengah dihadap para pasukannya. Para raja duduk berjajar, demikian pula Dewi Johankencana, kedua adik Baginda, Raden Surati dan Raden Senabrata.

42. // Patih Mustal aneng ngarsa/ tuwin wadyabala ing Bandaralim/ kang  sami sinupit kupur(?)/ sampun sowan Sang Nata/ pratiwanya Sang Nata marêming kalbu/ ri sampunira mirantya/ kang arsa yuda atandhing//

Patih Mustal berada di depan bersama dengan pasukan Bandaralim yang semula dipaksa berperang di pihak musuh, semua telah berkumpul menghadap raja. Sang raja merasa sangat puas. Setelah segalanya siap, yang pertama hendak berperang tanding

43. // wontên kapir ambêgsura/ arsa mangsah nêdya pupulih jurit/ Rajeng Indi prakoswa gul/ Prabu Suwanikumba/ pamit dhatêng Mahraja Jaka Têkiyur/ linilan gya lumaksana/ apratistha swaranesthi//

dari pihak kafir adalah raja Indi yang merupakan panglima perang yang gagah perkasa bernama Prabu Swanikumba. Ia berpamitan pada Maharaja Jaka Tekiyur. Setelah diizinkan, ia pun segera berangkat menunggang gajahnya.

44. // kamot sakapraboning prang/ mandhe dhêndha dinulu angajrihi/ Angêndara Sang Aprabu/ pamit ing gustenira/ wus linilan nêngahi mêsat ing pupuh/ munggeng dirada gêng galak/ kamot kapraboning jurit//

Seluruh kelengkapan perang telah dibawanya serta. Sebuah gada lengkap terpanggul. Prabu Angendara pun tak mau kalah. Ia pamit pada rajanya. Setelah mendapatkan izin, ia pun melesat keluar dengan menunggang gajahnya yang besar dan menakutkan dengan membawa serta segala kelengkapan perangnya.

45. // amandhe gada bisana/ kapir Eslam têngara surak atri/ wus ayun-ayunan panggung/ nabda Sri Swanikumba/ heh prajurit satriya sapa aranmu/ aja sira mapag mringwang/ ratumu ajokna jurit//

Ia memanggul gada pula. Pasukan kafir dan Islam membunyikan genderang dan bersorak-sorai. Sri Swanikumba bersabda, “Hei ksatria prajurit, siapa namamu?! Jangan kau melawanku! Mana rajamu?! Panggil kemari untuk melawanku!!”.

46. // manabda risang Gêndara/ lanat kapir aja kakehan uni/ tangeh gustiku Sang Prabu/ miyosi ngadilaga/ ingsun bae tan cuwa apa gêndhingmu/ bêrmantya Sang Swanikumba/ sinêrêg kang ponang esthi//

Sang Gendara menjawab, “Hei kafir laknat jangan banyak bicara! Rajaku tak akan sudi melawanmu! Aku tak akan mundur meladeni segala dayamu!!”. Sang Swanikumba marah. Gajahnya dihela maju.

47. // agapyuk keket kang liman/ Raja Kapir mutêr gada katinggil/ Sri Gêndara yitneng kalbu/ pasang parise waja/ gya tinêmpuh lir gêlap barungan satus/ kang tamsir mêdal wahana/ kapilêng sagunging baris//

Setelah gajah-gajah mereka telah dekat, sang raja kafir segera mengayunkan gadanya. Sri Gendara waspada dan menghunus pisau bajanya. Gada yang beradu dengan pisau baja menimbulkan suara bagai halilintar. Pedang Sri Gendara terlontar. Para pasukan bersuara gaduh.

48. // Sang Gêndara kapalêsat/ saking rosanira kang anggitik(-1)/ tumibeng bantala lungguh/ kang lima[n] kadharakal/ sirahnya srah wong kapir surak gumuruh/ Gêndara tangi bêrmantya/ nrajang Sri Ngindi ginitik//

Sang Gendara turut terlempar karena kerasnya serangan. Ia jatuh terduduk di tanah. Gajahnya pun tak urung terkena serangan. Kepalanya hancur. Orang-orang kafir bersorak gemuruh. Sri Gendara bangkit penuh amarah seraya menerjang Sri Ngindi dan melakukan serangan.

49. // tinangkis ing luhur liman/ gada singsal Gêndara saya andik/ narik pêdhang nrajang purun/ winuwung Sri(198v) ginada/ kantêping siti(u)(-7)// (-2)

Dari atas gajahnya, raja Indi menangkis serangan. Gada Sri Gendara berhasil terlempar dan membuatnya kian murka. Ia pun mencabut pedangnya dan terus menyerang. Namun ia kembali terkena gada hingga jatuh ke tanah

50. // sangêt dennya kapidhara/ kapir surak kadya karêngeng langit/ tandya rinêbat ing wadu/ Gêndaru minga rumangsah(+1)/ sikêp gada neng turongga gêng aluhur/ manêmpuh gya sasiringan/ akiyat Sang Raja Ngindi//

dalam keadaan tak sadarkan diri. Pasukan kafir bersorak riuh-rendah. Parapasukan kafir merebut tubuh Sri Gendara yang tengah dalam keadaan pingsan. Sri Gendaru yang melihat kejadian itu segera memasuki arena pertempuran dengan menunggang kuda seraya memanggul gadanya. Setelah berhadapan dengan lawannya ia pun segera menyerang. Namun, serangannya berhasil dipatahkan oleh Raja Indi.

51. // Sri Gêndaru karepotan/ duk ginada malêsat sing turanggi/ dhawah ing siti tan emut/ ginosongan ing wadya/ kapir surak-surak kadya langit rubuh/ Aswanikumba susumbar/ lah payo rêbutên mami//

Sri Gendaru merasa kewalahan. Ia dihantam gada hingga terpental dari kudanya dan jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Pasukan kafir pun segera menggotong tubuh Sri Gendaru yang tengah tak sadar seraya bersorak penuh kemenangan membelah langit. Sang Aswanikumba pun sesumbar, “Ayo! Keroyok aku!

52. // ingsun ratu pipilingan/ Jong Biraji tan anananga mami/ antuk tondha bintang agung/ lah payo papagêna/ di rupane Tambangraga ratu kaum/ aja pijêr ngadu bala/ payo tandhing lawan mami//

Aku adalah raja pilihan! Seluruh Jong Biraji tak ada yang setanding denganku! Aku mendapat anugerah berupa bintang kebesaran! Ayo, lawan aku! Mana wujud si Tambangraga, rajanya para kaum?!! Jangan selalu mengadu prajuritnya  saja! Ayo tandingi aku!”.

53. // yata Raden Senabrata/ duk miyarsa raka tinantang jurit/ lir sinêbêt karnanipun/ pamit raka Narendra/ wus kalilan ing raka gêpah ing pupuh/ kang kalaganjur tinêmbang/ gambira Sena tan gingsir//o//

Raden Senabrata yang mendengar kakaknya ditantang begitu rupa merasa telinganya bagai diiris. Ia pun pamit pada kakandanya dan setelah diizinkan ia pun maju ke arena tanding. Gending Kalaganjur ditabuh. Sang Sena maju perang dengan gagah berani dan tanpa gentar.

Bersambung Pupuh XXXVIII – XLI

SERAT GANDAKUSUMA Pupuh XXXII – XXXIV


PUPUH XXXII
=== D U R M A ===

1. //o// Kalbun prapta lajêng nubruk sêgsana(-1)/ Radyan datan gumingsir/ Kalbun jêngira(-1)/ mêksa krura manguntal/ kinêreg den kabruk swiwi/ kinêmah-kêmah/ Radyan rumaos sakit//

Kalbun segera datang dan menerjang Raden Senabrata. Namun, Raden Senabrata sama sekali tak bergeser dari tempatnya. Kalbun bermaksud untuk segera menelan mangsanya. Dengan sayapnya, ia pun mencengkeram dan segera mencabik-cabik mangsanya. Raden Senabrata merasa sakit.

2. // sru ngandika iki buron arêp apa/ dene nyakot kêpati/ pan saya agêrah/ duka Dyan Senabrata/ siyungnya cinandhak aglis/ arsa pinokah/ Kalbun nglumba sru anjrit//

Ia pun berteriak lantang, “Mau apa makhluk ini? Mengapa ia berusaha mati-matian melumatku?!”. Raden Senabrata merasa kian murka. Ia pun segera meraih taring Kalbun dan mematahkannya. Kalbun berontak seraya bersuara keras.

3. // dadya Radyan Sena pan ingundha-undha/ dhawah Rahadyan Siwi/ awungu jênggirat/ rikat Kalbun mangêmah/ manujah ngilês kapati/ siniyung Radyan/ tan pasah gya binanting//

Jadilah Raden Senabrata terguncang-guncang dan jatuh. Baru saja berhasil bangun, Kalbun segera bergerak untuk kembali melumat mangsanya. Ia menggigit dan menggerus dengan penuh kemarahan. Raden Senabrata ternyata tak mempan dengan gerusan taring Kalbun. Kalbun yang gusar pun membanting Raden Senabrata.

4. // sru kantaka Rahadyan Senabarata/ awas Radyan Surati/ bingung galihira/yata wau Dyan Sena/ wus engêt bêrmantyeng galih/ Kalbun angêrah/ sirahnyagya binithi//

Kerasnya bantingan Kalbun membuat Raden Senabrata jatuh tak sadarkan diri. Raden Surati merasa bingung. Raden Senabrata yang kemudian sadar segera mengamuk dan menyerang Kalbun. Dengan tangannya, Raden Senabrata menghajar kepala Kalbun.

5. // asta manjing sirah Kalbun gya manglumba/ ambruk Kalbun ing siti/ trangginas Rahadyan/ Kalbun gya tinututan/ jinêjêg dhase wus mati/ gupuh Rahadyan/ rinangkul ingkang rayi//

Hajaran Raden Senabrata tepat di sasaran. Kalbun melonjak dan tak lama kemudian ambruk di tanah. Tanggap pada situasi, Raden Senabrata dengan gesit segera menghampiri Kalbun dan menginjak kepalanya hingga mati. Raden Surati pun segera menghampiri adiknya dan merangkulnya.

6. // adhuh yayi tan nyana yen sira(166r)gêsang/ lah yayi payo aglis/ rumojong Dyan Sena/ lêpas sang kalihira/ sêmana kunêng kang warni/ ingkang lumakya/ dadya anjog ing nagri//

“Duhai Dinda, aku sama sekali tak menduga kau bisa selamat. Sudahlah, Dinda. Mari kita berangkat”. Mereka berdua pun segera meneruskan perjalanan. Tak lama, mereka pun sampai di ibukota negara.

7. // pan kawarna anênggih nagri rasêksa/ sêmana amarêngi/ narendra rasêksa/ sawêg siniweng wadya/ bibisikira narpati/ Sang Prabu Kala/ Wisuna angajrihi//

Negara yang mereka masuki adalah sebuah negara raksasa. Saat itu sang raja raksasa tengah dihadap oleh segenap punggawa dan prajurit. Sang raja bernama Prabu Kalawisuna. Ia berwujud menyeramkan.

8. // patihira kang aneng ngarsa narendra/ ngirit wadya pangarsi/ juluknya Ki Patya/ Ki Patih Jaladuwa/ rasêksa ingkang pangarsi/ manggalengira/ kathahnya kalih desi//

Patihnya yang berada di hadapan sang raja membawahi para punggawa bernama, Kyai Patih Jaladuwa. Ia membawahi para pemuka wadyabala raksasa sejumlah duapuluh.

9. // kang pawingking kathahnya datan kaetang/ wasta ingkang pangarsi/ pun Pragbega lawan/ Wrugu pan kalihira/ pun Sandhunggunung lan malih/ pun Baratgêmpa/ catur pun Lesus api//

Sedangkan, raksasa yang berada dibawahnya cukup banyak tak terhitung. Pemimpin mereka bernama Pragbega, Wrugu, Sandhunggunung, Baratgempa, Lesus Api,

10. // pun Jambiya kalawan pun Sokadana/ Rangkut kalawan malih/ pun Doramanggala/ Sengadana Sariba/ Jutmakut Jalal Duljalil/ pun Nantang pêjah/ jangkêp pun Ragapati//

Jambiya, Sokadana, Rangkut, Doramanggala, Sengadana, Sariba, Jutmakut, Jalal, Duljalil, Nantang yang telah mati, dan Ragapati.

11. // Sri Rasêksa manêbda marang Ki Patya/ heh Jaladuwa Patih/ pêpak kancanira/ nêmbah Ki Jaladuwa/ kathah kang samya asakit/ wadya Panduka/ saking awising têdhi//

Raja raksasa bersabda pada Kyai Patih, “Hai, Patih Jaladuwa. Apakah semua rekanmu lengkap menghadap hari ini?”. Kyai Jaladuwa menyembah dan menjawab, “Banyak wadya Paduka yang sakit karena mahalnya makanan”.

12. // aru nabda Sang Prabu Kalawisuna/ priye pikirmu Patih/ de laranging pangan/ buburo[n] wus tan ana/ amêsthi rusak sayêgti/ kabeh wadyengwang/ mati tan ana bugti//

Prabu Kalawisuna bersabda keras, “Bagaimana jalan keluarnya menurutmu, Patih. Makanan menjadi mahal karena tidak lagi ada buruan di hutan. Pastilah ini akan membuat seluruh pasukanku rusak dan mati karena kelaparan”.

13. // aris matur nênggih Patih Jaladuwa/ Gusti ulun tur uning/ yen parêng karsendra/ ulun mirêng pawarta/ ing wetan punika Gusti/ wontên nagara/langkung kathahing janmi//

Patih Jaladuwa menjawab pelan, “Paduka, jika berkenan, hamba mendengar bahwa di timur ada sebuah negara. Di sana penduduk manusia sangatlah banyak.

14. // malihipun janmanya gajih sadaya/ suka Sri Narapati/ miyarsa turira/ asru nabda Sang Nata/ yen mangkono payo Patih/ enggal prentaha/ marang wadyamu sami//

Dan lagi, Paduka, orang-orang di sana banyak lemaknya”. Sri Paduka merasa sangat gembira dan bersabda, “Jika demikian Patih, segera perintahkan anak buahmu.

15. // padha kinen pêrdandanan den akêbat/ aglis Rêkyana Patih/  ngundhangi pra wadya/ wrata gunging rasêgsa/ pra samya prayitneng westhi/ kunêng kawarna/ nênggih sang putra kalih//

Perintahkan mereka untuk bersiap. Cepat!”. Kyai Patih pun segera menyiagakan seluruh pasukannya. Tak lama, para pasukan raksasa telah siaga. Dikisahkan kedua putra raja,

16. // pan sêmana eca denira lumampah/ nabda Radyan Surati/ heh ta yayi Sena/ payo leren sadhela/ rumojong wau kang rayi/ aris ngandika/ kakang êndi kang nagri//

tengah asyik berjalan. Raden Surati berkata, “Dinda Sena, mari kita beristirahat sejenak”. Raden Senabrata setuju dan berkata, “Kanda, manakah negara yang kita tuju?”.

17. // (167v)yayi iya durung wayahira prapta/ sebêtbyar kang dirgami/ awarni rasêgsa/ kalih langkung mlas arsa/ kaluwen wus tigang ari/ tan angsal mangsan/ dadya yêgsa dharidhis//

“Dinda, belum saatnya kita sampai ke sana”. Tak lama kemudian, ada dua raksasa yang keadaannya sangat memprihatinkan karena telah tiga hari kelaparan dan tak mendapat makan, jadilah para raksasa itu mengemis

18. // turut kali gogoh saunjungnya(-2)/ arang ingkang pinanggih/ gya wau rasêgsa/ kagyat mambu manungsa/ birat siyungnya ngisis(-1)/ awas tumingal/ yêgsa anggro kêpati//

sepanjang sungai mereka mengais-ngais, tak ada makanan yang mereka temukan. Tiba-tiba, mereka terkejut mencium bau manusia. Seketika keluarlah taring mereka. Mereka awas melihat pada calon mangsanya. Para raksasa menggeram hebat.

19. // jroning driya kalangkung denira suka/ ketang mongsa pribadi/ gya wau rasêgsa/ akras ngulati ganda/ yata Rahadyan kakalih/ kagyat miyarsa/  nêbda Radyan Surati//

Dalam hati mereka merasa gembira mengetahui ada mangsa. Kian lama para raksasa kian dapat mengendus aroma manusia. Kedua putra raja terkejut mendengar suara dari raksasa itu. Raden Surati berkata,

20. // heh ta yayi apa iki kang nyuwara/ sira den ngati-ati/ tandya kang rasêgsa/ prapta anubruk sigra/ marang Rahadyan Surati/ akras Dyan Sena/ rasêgsa gya binithi//

“Dinda, suara apakah ini? Berhati-hatilah kau”. Kedua raksasa pun datang dan segera menerjang Raden Surati. Raden Senabrata segera menghajar raksasa itu.

21. // asru gêro anolih nubruk Dyan Sena/ yêgsa cinandhak aglis/ pan gigithokira/ nêbda Radyan Suratya/ aglis bantingên ta yayi/ babarna pisan/ yêgsa gya tinampiling//

Raksasa yang terkena hajar Raden Senabrata pun menggeram, menoleh, dan menyerang Raden Senabrata. Raden Senabrata segera meraih tengkuk raksasa itu. Raden Surati berteriak, “Cepat! Bantinglah mereka, Dinda!”. Raksasa itu pun segera ditempeleng Raden Senabrata.

22. // sirah buta amêrapat pêcahira/ inguculakên aglis/ rasêgsa lumajar/ mangungun Radyan Sena/ ngandika Radyan Surati/ buta kêparat/ aja kulita bêcik//

Kepala raksasa yang terkena hantam tangan Raden Senabrata pecah dan hancur. Sisanya dilepaskan dan melarikan diri. Raden Senabrata tertegun. Raden Surati berkata, “Raksasa keparat! Berkulit bagus sedikit saja,

23. // ingsun duga pêsthi ngong binadhog buta/ payo yayi den aglis/ manawa anggawa/ kancane padha buta/ kang sira tampiling yayi/ nabda Dyan Sena/ ingsun tan nêdya wêdi//

pastilah akan dimangsa oleh raksasa. Ayo Dinda! Aku khawatir teman-teman raksasa yang kau hajar tadi akan datang”. Raden Senabrata berkata, “Aku tidak akan takut!

24. // sanajana wuwuha sakêthi buta/ mongsa nêjaa gingsir/ lah ya bênêr sira/ nanging nora ta sira/ sabêcikane wong sakit/bêcik kang waras/ payo padha lumaris//

Meski datang seratusribu raksasa sekalipun, aku tak akan mengelak!”. Raden Surati menjawab, “Ah, iya, aku tahu. Tapi, sebaik-baik orang yang sakit dan terluka, masih lebih baik yang sehat. Mari kita pergi”.

25. // wirandhungan lampahe sang kalih putra/ kunêng wau kawarni/ yêgsa kang lumajar/ nêja tur uninga(-1)/ wus laju malêbeng puri/ yata sêmana/ nênggih ponang rasêksi//

Mereka berdua berjalan dengan rasa was-was. Dikisahkan kemudian, raksasa yang melarikan diri hendak melaporkan apa yang terjadi. Ia pun masuk ke dalam istana. Para raksasa

26. // samya kaget ing kancanira kang prapta/ aglis wus prapteng ngarsi/ Sang Kalawisuna/ kagyat asru ngandika/ heh bocah matura aglis/ apa karanya/ yêksa umatur aris//

merasa terkejut melihat rekannya datang. Setelah raksasa itu sampai di hadapan Kalawisuna, sang raja pun bertanya, “Hei, kau. Laporkan segera apa yang hendak kau laporkan”. Raksasa pun berkata,

27. // adhuh Gusti kang dasih ngaturkên tiwas/ ulun atur udani/ punika Sang Nata/ wo(168r)ntên raja satriya/ kakalih maksih taruni/ wontên ing marga/ sampun ulun pêpêki//

“Aduh, Tuanku. Hamba hendak melapor. Ada dua orang ksatria yang masih muda di tengah jalan. Hamba datangi

28. // inggih Gusti panêjanipun abdi sang/ badhe ingsun kabuktin/ dhumatêng Sang Nata/ dene Gusti sungkawa/ saking awisipun têdhi/ namung abdi sang/ atur tiwasing kardi//

karena hamba hendak menangkapnya untuk dapat hamba serahkan pada Paduka karena hamba mendengar Paduka tengah bingung memikirkan sulitnya makanan. Tapi, hamba tak berhasil”.

29. // amiyarsa Sang Prabu Kalawisuna/ langkung bêrmantyeng galih/ nging dadya sukanya/ asru dennya ngandika/ wus undurna iki Patih/ sinungan tamba/ nêmbah Kiyana Patih//

Sang Prabu Kalawisuna yang mendengar laporan itu merasa marah sekaligus juga gembira. Ia pun segera memberi perintah, “Patih, segera bawa dia dan beri dia perawatan”. Kyai Patih menyembah.

30. // sigra wau Sang nata acapêng karna/ arsa ngêrbaseng jurit/ gya wau Kya Patya/ aris matur mangêrpa/ adhuh ta Gusti Sang Aji/ sampun Sang Nata/ arsa mongsa pribadi//

Sang raja pun bersiap diri hendak bertempur. Kyai Patih berkata lembut, “Aduh Paduka, janganlah Paduka bertindak sendiri.

31. // ingsun dugi pun abdi Patih kewala/ inggih mrantasi kardi/ ing mangke sumongga/ lamun abdi Panduka/ atumpês tiwasing kardi/ arsa mangsaha/ nabda wau Sang Aji//

Hamba kira, hamba saja yang maju menyelesaikan masalah ini. Bila nanti ternyata hamba gagal, terserah Paduka bila hendak turun tangan sendiri”. Sang raja berkata,

32. // pan ing mêngko sira mongsa priyongga(-1)/ ingsun tan den umani/ andhêku Kya Patya/ tan pisan pun apatya/ ing mangke sumongga Gusti/ ngaturkên pêjah/ kawula pintên banggi//

“Lalu nanti kau akan mangsa dia sendiri dan aku tak kau bagi?! Begitu?!”. Kyai Patih menunduk, “Tak sekalipun hamba berniat seperti itu. Semua terserah Paduka, hamba rela mati. Berapapun

33. // angsal paring kukucah dalêm Sang Nata/ suka Sri Narapati/ heh ta payo sigra/ mangkata den akêbat/ manawa kelangan lari/ Ki Patih budhal/ langkung lêganing galih//

pemberian Paduka pada hamba, hamba dengan senang hati menerimanya”. Sang raja merasa sangat gembira. Ia pun memberi perintah, “Hei, lekas berangkat! Jangan sampai kita kehilangan jejak!”. Kyai Patih pun berangkat. Hatinya lega.

34. // yata wau Raden Surati amulat/ langkung sukaning galih/ gya wontên rasêgsa/ bingung arsa lumajar/ kapêrgok Raden Surati/ sami kagyatnya/ dadya yêgsa binithi//

Raden Surati melihat ada seorang raksasa yang tengah melarikan diri. Mereka sama-sama terperanjat. Refleks, Raden Surati pun menghajar raksasa itu.

35. // kapisanan kanang pênêr nênggih kang kêna(+1)/ sirah rêmuk babarji/ yata Dyan Suratya/ kamisêngêrên myarsa/ mangkana sajroning galih/ lah ta wakingwang/ dene iki ya sêgti//

Sekali hajar, kepala raksasa itu pun hancur. Raden Surati tertegun menyaksikan kejadian itu. Ia membatin, “Ah, ternyata diriku pun sakti.

36. // biyen-biyen kalamun ingsun wêruha/ iya manawa sêgti/ mongsa kalakona/ nusup marganing toya/ amasthi mêtu ing margi/ mongsa wêdiya/ lan si Têkiyur Aji//

Kalau saja dulu-dulu aku tahu bahwa diriku pun sakti, tak perlu aku menelusup di saluran air. Keluar saja melalui jalan yang biasa. Aku tak akan takut menghadapi Raja Tekiyur.

37. // ingsun dugi lah mongsa ngantiya (-2)/ têka aneng wanadri/ yen dulu si buta/ sapisan bae bablas/ nging durung lêga tyas mami/ arsa sun coba/ ti(169v)ba yen wus ping kalih//

Dan sudah tentu tak akan aku sampai ke tengah hutan. Apalagi jika melihat aku menghajar raksasa tadi sekali saja langsung mati. Tapi, aku belum yakin. Baik, akan kucoba lagi untuk yang kedua kalinya”.

38. // gya mêrpêki wau marang arenira/ Radyan Sena winarni/ anjêngêr kapatya/ gêtun solahing yêgsa/ sigra ingkang raka prapti/ aris ngandika/ yayi noleha wuri//o//

Raden Surati pun segera menghampiri adiknya. Diceritakan Raden Senabrata masih tertegun melihat tingkah para raksasa. Kakaknya pun datang dan berkata, “Dinda, menolehlah ke belakang”.

PUPUH XXXIII
=== PANGKUR ===

1. //o// Ngandika Radyan Suratya/ heh ta yayi ingsun gêtun kapati/ ingsun wêruha rumuhun/ lamun sêkti mangkana/ mongsa nganti kalakona nusup-nusup/ lah mêngko yayi yen ana/ buta dunên lawan mami//

Raden Surati berkata, “Dinda, aku sungguh merasa kecewa. Bila aku tahu sejak semula bahwa kesaktianku sebegitu rupa, tak akan kita menelusup-nelusup seperti apa yang telah kita lakukan. Jika demikian Dinda, nanti bila ada raksasa lagi yang datang, adulah denganku”.

2. // yata wau kawarnaa/ Sri Rasêksa arsa nuling jurit(-1)/ pan sigra wau kapêthuk/ awas Sang Prabu Kala/ langkung kurdha tan ngantya Ki Patih matur/ Sang Nata laju umangsah/ anggêro siyung den isis//

Dikisahkan kemudian sang raja raksasa hendak maju bertempur. Setelah berhadapan dengan lawan, Prabu Kalawisuna bangkit kemarahannya dan menyerang tanpa menunggu laporan dan aba-aba dari Kyai Patih. Sang raja terus saja maju seraya menggeram dan memperlihatkan taringnya.

3. // kagyat Sang Rajapinutra/ Dyan Surati nulya ngandika aris/ lah iki tunggaling  diyu/ nabda Dyan Senabrata/ lah ta payo kakang papagna den gupuh/ sumaur Radyan Suratya/ lah rada gêgêdhen yayi//

Para putra raja merasa terkejut. Raden Surati berkata pelan, “Ah, ini dia teman raksasa yang tadi”. Raden Senabrata menyahut, “Kalau begitu lekas Kanda, hadapi dia”. Raden Surati menjawab, “Aduh, yang ini terlalu besar, Dinda.

4. // mêngko yen ana bajangan/ iku patut mungsuh kalawan mami/ durung wayahnya lan ingsun/ tandhinge lawan sira/ pan samangke [e]ca kang imbalpamuwus/ praptanya Sang Prabu Kala/ anggêro nubruk sang kalih//

Nanti saja bila ada yang lebih kecil, barulah pantas diadu denganku. Belum waktunya bagiku saat ini. Saat ini adalah waktunya untukmu”. Tengah mereka berdua asyik bertukar pendapat, datanglah Prabu Kalawisuna. Sambil terus menggeram, ia menerjang kedua putra raja.

5. // Radyan Surati malumpat/ alumajar kapati sipat kupir/ tan ketung manumbuk bêntus/ nênggih Rahadyan Sena/ kang kinêmah-kêmah marang Sri Diyu(-1)/ kalangkung dennya mlas arsa/ kinêrêg arsa binanting//

Raden Surati yang sesungguhnya sangat penakut, melompat dan berlari tunggang-langgang tanpa memperhitungkan apa-apa yang ia tubruk selama berlari. Tidak demikian dengan Raden Senabrata yang keadaannya demikian memelas karena terus dilumat oleh raja raksasa. Saat ia digigit dan hendak dibanting,

6. // apanggah Dyan Senabrata/ ponang yêgsa cinandhak sru binithi/ kapilêng diyu pan ambruk/ mangering nubruk marang/ Sena panggah tinubruk kinuwêl diyu/ ginêbêg kinêgêt kuwat/ Sri diyu ingungkil kêni//

dengan sekuat tenaga Raden Senabrata berusaha untuk melawan. Sang raksasa diraih dan dihajar. Sempoyongan terkena hajar Raden Senabrata, sang raja raksasa pun roboh. Namun, ia segera bangkit kembali dan menyerang dari sebelah kiri. Diserang sedemikan rupa, Raden Senabrata mencoba terus melawan balik pada raksasa yang mengunci badannya, mencoba menghancurkan, dan menggigit dirinya kuat-kuat. Sang raja kemudian dipelintirnya.

7. // pinokah siyungnya kêkah/ dinêngakkên diyu saya ngêkahi/ tinabok mêlar tinubruk/ keket udrêg putêran/ kokot-kokot kulit wulêt jatha rêmpu/ linu Dyan Sena binucal/ tibane tinubruk malih//

Taring sang raksasa dicobanya untuk dipatahkan namun terlampau kuat. Justru itu membuat perlawanan sang raksasa kian menjadi. Ketika ditabok, malah menjadi melar. Akhirnya mereka pun terlibat pergulatan yang rapat, sengit, dan beralih-alih posisi. Adegan saling gigit kulit yang liat pun terjadi, rambut kusut masai. Raden Senabrata dihela hingga ia jatuh dan kembali diterjang.

8. // arsa inguntal kewala/ Sena ngrogoh ilat diyu mutah gêtih(+1)/ manglumba Sena sinaut/ kêni pupunya kanan/ Sena panggah Sri Diyu pok talingipun/ kinruwêg talingan pagas/ (170r)diyu saya ngringut mangrik//

Sang raksasa bermaksud menelan Raden Senabrata hidup-hidup, namun dengan gesit Raden Senabrata meraih lidah sang raksasa hingga raksasa itu memuntahkan darah. Tak menyangka atas serangan itu, raksasa pun meloncat. Raden Senabrata disambarnya hingga kena paha kanannya. Raden Senabrata terus melawan. Ujung telinga raja raksasa digerusnya hingga putuslah telinga sang raksasa. Raja raksasa kian naik amarahnya.

9. // jola diyu Sena singsal/ tinututan rinukêt datan osik/ Surati awas andulu/ ketang wêlasing driya/ rinta rukêt lan yêgsa krobdan gêng luhur/ pan arsa tatulung rinta/ kinawrat datan nyampuni//

Ia meronta. Raden Senabrata terlempar. Namun, ia terus diikuti dan dikunci. Surati yang mengawasi adiknya, merasa sangat kasihan melihat adiknya diserang oleh raksasa yang demikian tinggi dan besar. Ia hendak menolong adiknya, khawatir pertempuran itu tidak segera berakhir.

10. // sêgsana mêdal tekatnya/ reh tan wignya ngampah wêlasing ari/ yêgsa gya cinandhak gupuh/ rema ingungkil dhêngklak/ sru tinabok diyu kajungkêl sumaput/ eling wanteyan sru mangrah/ Surati lumayu gêndring//

Seketika, muncullah keberaniannya terdorong oleh ketakmampuannya menahan rasa iba pada sang adik. Ia pun segera menghampiri sang raksasa dan meraih rambutnya. Rambut sang raksasa dijambak hingga badannya tertarik ke belakang. Setelah itu ia segera menabok sang raja raksasa hingga terjungkal dan jatUh pingsan. Setelah berhasil sadar dari pingsannya, sang raksasa pun kian murka. Raden Surati ketakutan dan berlari sekencang-kencangnya.

11. // Sena wimbuh kurdhanira/ ngêntrog wêntis ngawêt tingalnya andik/ yagsa mangrura gro mangruk/ siti bêdhol gurda grah/ sinawating Sena ing gurda tanwignyuh/ manubruk yêksa kaliwat/ dhinupak sirah gumlinting//

Raden Senabrata pun bertambah marah. Kakinya dihujam-hujam ke tanah, matanya bersorot tajam penuh amarah. Raksasa yang hendak menyerang terus menggeram. Ia pun mencabut sebuah pohon beringin. Raden Senabrata dilemparnya dengan pohon beringin itu. Raksasa pun semakin bernafsu hendak menerjang Raden Senabrata. Dengan cepat, Raden Senabrata menyepak bagian kepala raksasa hingga terjerembab.

12. // arsa binithi anggiwar/ naut githoke ngêl Rahadyan Mantri/ kapêksa rosa mangrangkut/ rema diyu tinêkak/ pulirikan kalumah jaja dhinêngkul/ diyu gropundhak pinancat/ anggebes mêksa pinuntir//

Ia hendak menghajar raksasa itu, namun sang raksasa berhasil menghindar. Setelah itu Raden Senabrata berusaha menyambar tengkuk raksasa, namun sang raksasa tampaknya kuat bertahan. Berikutnya, Raden Senabrata menarik kencang rambut sang raksasa dan memelintirnya. Saat sang raksasa terjatuh telentang, dadanya didengkul kuat-kuat. Sang raksasa menggeram. Pundaknya hendak dinaiki, tapi ia mengelak dan Raden Senabrata memelintir lengannya.

13. // malirik sarah dhinupak/ driwa pêdhot yêgsa wus angêmasi/ Dyan Sena nabda anguwuh/ lah mara ayonana/ mongsa sira padhaa kêlawan ingsun/ Rahadyan Surati mulat/ sigra marpêki kang rayi//

Setelah itu ditendangnya sang raksasa kuat-kuat hingga lehernya putus dan tewaslah sang raksasa. Raden Senabrata berteriak menantang, “Hei! Ayo, hadapi aku! Tak akan kalian mampu melakukannya!”. Raden Surati yang melihat kejadian itu segera menghampiri adiknya.

14. // kang sarya asru ngandika/ adhuh yayi Senabrata wong luwih/ meh thithik kadangku lampus/ lah payo yayi êmas/ ywa kasuwen padha nutugakên laku/ lumiring Rahadyan Sena/ samarga-margsa samya ngling//

Ia pun berkata lantang, “Duhai adikku Senabrata, kau sungguh sangat kuat. Hampir saja kau mati, Dinda. Sudahlah, mari Dinda, jangan terlalu lama kita di sini, ayo segera teruskan perjalanan”. Raden Senabrata patuh. Mereka pun berjalan seraya terus bercakap-cakap.

15. // kawarna lêpasing lampah/ pan aprapta têpis wiringe nagri/ ing Kakbah nagara agung/ yata Dyan kalihira/ wus malêbeng nagara ingkang jinujug/wismanya mantri Bakdiman/ wasta Ngabehi Jagati//

Singkat cerita, mereka telah jauh berjalan dan telah tiba di tapal batas negara Kakbahbudiman yang besar, dan tak lama sampai di ibukota negara.  Mereka berdua pun singgah di kediaman seorang menteri negara Kakbahbudiman bernama Ngabehi Jagati.

16. // Ki Ngabehi sarêng mulat/ langkung rêsêp nênggih Rahadyan kalih/ gya samya tata alungguh/ sawusnya sasalaman/ Ki Ngabehi tatanya marang Dyan bagus/ anak sintên kang sinambat/ sumaur Radyan Surati//

Kyai Ngabehi yang melihat kedatangan mereka, merasa sangat senang dengan kedua tamunya itu. Mereka pun segera duduk setelah sebelumnya saling bersalaman. Kyai Ngabehi pun bertanya pada sang pemuda rupawan, “Nak, siapakah nama Anda?”. Raden Surati menjawab,

17. // lah Kyai Paduka tanya/ inggih ingkang dêlap purun mastani/ Dyan Surati wa(171v)sta ulun/ dene Kyai punika/ ari hamba anênggih ta wastanipun/ paparab pun Senabrata/ yata Ngabehi Jagati//

“Kyai, Paduka bertanya pada hamba, baiklah hamba jawab. Nama hamba Raden Surati. Sedang adik hamba ini bernama Senabrata”. Ngabehi Jagati

18. // manthuk-manthuk saurira/ aglis muwus nimbali ingkang abdi/ heh ta sapa bocah iku/ mayo sira enggalna/ gennya godhog banyu enggalna ben sêpuh/ ika tehe neng kothakan/ tumumpang ana ing pêthi//

mengangguk-angguk mendengar jawaban tamunya. Ia pun memanggil abdinya. “Hai, kau, siapapun! Lekas jerang air agar lekas matang. Buatkanlah teh. Tehnya ada di dalam kotak di atas peti!”.

19. // Ngabehi malih tatanya/ inggih Raden wisma pundi ing wuri/ Rahadyan aris umatur/ tiyang kawêlas arsa/ adhêdhêkah ing wana arsa aluru/ saking tiwase ragamba/ manawa sarju ing galih//

Kyai Ngabehi bertanya lagi, “Baiklah, Raden. Lalu dari mana Anda berasal?”. Raden Surati menjawab, “Kami orang-orang menderita. Kami berasal dari hutan dan karena kesengsaraan kami, bila Paduka berkenan, kami hendak

20. // sumêja hamba suwita/ mring Sang Nata hamba nanuwun Kyai/ mênggah katurnya Sang Prabu/ nanging kawênangana/ ari hamba kêlangkung dennya ambêsur/ tan sagêt atatakrama/ sumongga katurnya benjing//

mengabdi pada Sri Baginda Raja. Untuk itu, kami mohon agar Paduka Kyai berkenan menyampaikan dan menghadapkan kami pada Sang Prabu. Hanya saja perlu Paduka ketahui sebelumnya, bahwa adik hamba demikian keras kepala dan tidak mampu bertatakrama secara baik. Tentang ini, hamba menyerahkan saja pada Paduka bagaimana baiknya dalam menyampaikannya esok”.

21. // manthuk saurira sagah/ inggih-inggih Raden sampun kuwatir/ ing mangke ulun kang munjuk/ seba rumiyin Radyan/ payo enggal iku ladena den gupuh/ wedange sêlak kasatan/ punakawan tur bibisik//

Kyai Ngabehi mengangguk tanda sanggup. “Baik, Raden. Anda tak perlu khawatir. Nanti saya yang akan bicara lebih dahulu dengan Sri Baginda. Eh, segera sajikan minuman! Ayo, airnya keburu habis nanti!”. Abdi pun berkata sambil berbisik,

22. // Kyai Behi pun wus têlas/ Ki Ngabehi nyêntak sinamun wahing/ manise tak bubuk-bubuk/ bubuk inggih wus têlas/ amalengos Ki Ngabehi ngandika rum/sampun bêjane pun anak/ tan ngantos angunjuk warih//

“Kyai Ngabehi, sudah habis”. Kyai Ngabehi membentak gusar seraya pura-pura bersin, “Itu, kopi yang sudah dibubuk saja!”. Dijawab, “Bubukan kopi pun sudah habis”. Kyai Ngabehi melengos dan berkata lembut, “Ah, mungkin sudah menjadi takdir Ananda berdua, tidak mendapatkan air untuk minum.

23. // Radyan ngapuntên a[ka]kathah(+1)/ saking tiwas hamba gumun sayêgti/ yen tanah ngriki sang bagus/ kathah têmên amanya/ pundi wontên Raden nênggih tikus purun/ nêdha teh tur sakothaknya/ malihnya kang aran bajing//

Maafkan aku, Raden. Memang, aku sangat heran. Di sini, hama sangat banyak. Coba, mana ada tikus yang doyan memakani teh berikut kotaknya. Apalagi bajing,

24. // purun malêbêt ing wisma/ barang-barang napa ingkang pinanggih/ dalah bubuk inggih purun/ sampun ingkang dhaharan/ mung punika Raden kangkawula gumun/ gumujêng Radyan ing driya/ sinamun alon nauri//

mereka sampai masuk ke dalam rumah. Semua barang yang ditemui termasuk kopi bubukan pun mereka lahap, tak hanya yang nyata berwujud makanan saja. Itulah yang mengherankanku, Raden”. Dalam hati Raden Surati tertawa. Ia pun menjawab santun,

25. // sampun tan dados punapa/ taksih kathah benjing ing dintên wingking/ ugêr wilujêng rumuhun/ inggih Kyai sumongga/ sigra mangke kawarnaa laju munjuk/ Kapatiyan wus katampan/ gya mundur sang anom kalih//o//

“Ah, sudahlah. Tidak apa-apa. Pastilah kelak masih akan ada banyak. Yang penting saat ini hamba berdua selamat. Baik, Kyai. Silahkan bagaimana Paduka saja”. Kemudian, saat itu juga mereka menghadap dan telah diterima di Kepatihan. Kedua pemuda itu pun mundur.

PUPUH XXXIV
=== S I N O M ===

1. (172r)//o// Wus prapta ngarsane Nata/ Dyan Patih umatur aglis/ yen wontên janma ngawula/ kalih sing dhêkah wanadri/ yata Sri Narapati/ tumingal mring Dyan  sarêju/ kadwi bagus kang warna/ sigra ingandikan sami/ aneng ngarsa tumungkul Raden Suratya//

Sesampainya di hadapan Sri Baginda, Raden Patih segera melapor bahwa telah datang dua orang yang berasal dari hutan dengan maksud hendak mengabdikan diri. Sri Baginda melihat kepada kedua orang tersebut yang tampak demikian tampan. Mereka pun diperintahkan untuk maju menghadap. Raden Surati menunduk takzim.

2. // dene Raden Senabrata/ silanya jongok tan aris/ Sang Nata mesêm ing driya/ ningali Rahaden kalih/ dhatêng Raden Surati/ wontên karaos ing kalbu/ warna padhang sêmunya/ uga kalamun kang rayi/ wiguh ing tyas dinewêt sêmu ing lampah//

Sedang Raden Senabrata duduk berjigang dengan leher terangkat kurang sopan. Tapi, Sri Baginda hanya tersenyum dalam hati. Ia mengamati kedua penghadapnya. Kepada Raden Surati, sang raja merasakan sesuatu. Raden Surati yang memancarkan aura seperti mengingatkan sang raja pada adiknya. Namun, bila memang benar demikian, ia ragu pada asal penghadapnya.

3. // têbih Bandaralim praja/ lan asal saking wanadri/ tan darbe kadang liyanya/ punika darbe ri malih/ wau Raden Surati/ dangunya neng ngarsa Prabu/ tansah nukmeng wardaya/ dadya nyolong liring Aji/ sru mandhêkêl kraos dhatêng kadangira//

Ia berasal dari hutan. Jauh pula dari negara Bandaralim. Sementara, bila benar ini adalah adiknya seharusnya tak memiliki adik lagi. Raden Surati yang cukup lama berada di hadapan Sang Prabu pun terus-menerus merasa terusik hatinya. Tanpa sadar ia mencuri pandang pada sang raja. Dalam hati ia merasa bergidik trenyuh teringat pada saudaranya,

4. // Rahadyan Gondakusuma/ kang murca kalaning wêngi/ nging mokal lamun punika/ dene jumênêng narpati/ têmah luhira mijil/ amêkak nahankên têrnyuh/ Sang Nata wus ngandika/ kulup goningsun ngarani/ apa purwanira ngawula maringwang//

Raden Gandakusuma, yang hilang di malam hari. Namun, ia merasa tak mungkin bila yang ia hadapi ini benar saudaranya karena yang ia hadapi kini adalah seorang raja. Merasa tak kuasa menahan trenyuh, menitiklah airmatanya. Bersamaan dengan itu, sang raja berkata, “Nak, apa yang menyebabkan dirimu hendak mengabdi padaku?

5. // apan sapa aranira/ arimu sapa kang nami/ lawan sira ingsun sawang/ sêmune bangêt prihatin/ matur Radyan Surati/ Dewaji Kangjêng Sang Prabu/ andangu nama hamba/ kêng dasih aran Surati/ de arinta awasta pun Senabrata//

Dan, siapakah nama adikmu ini? Lalu mengapa sepertinya kulihat dirimu demikian menderita?”. Raden Surati menjawab, “Duhai, Sang Prabu, hamba bernama Surati. Adik hamba ini bernama Senabrata.

6. // marma ulun sru sungkawa/ kathah margine prihatin/ bubuka kadang wanodya/ minta sumbaga sarwa di/ aglang mas rajamurti/ tan wignya dhatêngkên ulun/ marma têmah ngawula/ dhatêng Paduka Narpati/ yen sêmbada pun dasih srah jiwa raga//

Penderitaan yang hamba sandang bermula dari saudara perempuan hamba yang meminta segala barang-barang mewah, gelang, dan perhiasan emas. Hamba tak mampu memenuhi semua itu. Itulah mengapa kemudian hamba memutuskan untuk mengabdikan diri pada Paduka Raja. Bila memang Paduka berkenan, hamba menyerahkan sepenuh jiwa raga hamba

7. // dhatêng Paduka Narendra/ mung wontêna sih Narpati/ paparing rajabarana/ wrating pinothah pawestri/ Sang Nata ngrês ing galih/ kawlas tingkah kawlasayun/ arum wijiling sabda/ lah kadangira pawestri/ sapa rane lawan pira umurira//

semata hanya kepada Paduka. Permohonan hamba hanya sudilah kiranya Paduka memberikan barang perhiasan emas, mengingat beratnya beban hamba yang sekedar ingin mewujudkan permintaan seorang perempuan”. (Mendengar jawaban Surati), Sri Baginda luluh hatinya, (apalagi melihat keadaan penghadapnya yang demikian memprihatinkan). Sang raja pun bersabda lembut, “Siapakah nama saudara perempuanmu, dan berapakah umurnya?”.

8. // matur nêmbah Dyan Suratya/ pun Kasiyan kang wawangi/ kang umur tiga wlas warsa/ gya mundhut Sri Narapati/ busana kang sarywa di/ malah nglangkungi panuwun/ Sang Nata angandika/ lah tampanana Surati/mami(173v)ntane kadangmu Rara Kasiyan//

Raden Surati menyembah dan menjawab, “Namanya Kasiyan. Saat ini ia berumur tigabelas tahun”. Sri Baginda pun segera mengambil busana-busanayang indah dan mewah (dalam jumlah yang melebihi permintaan). Kemudian sang raja berkata, “Ini, terimalah, Surati. Ini permintaan saudaramu Rara Kasiyan.

9. // age nuli wenehêna/ aja kabanjur anangis/ nanging aja lama-lama/ nuli baliya mring nagri/ Radyan nuwun wotsari/ kang brana tinampan sampun/ gya mundur sing byantara/ Dyan Senabrata prituwin/ sami bêkta paparingira Sang Nata//

Segera berikan ini padanya. Jangan sampai ia terlanjur menangis. Namun, jangan terlalu lama. Segeralah kau kembali ke istana”. Raden (Surati) menyampaikan terimakasih seraya menyembah. Segala busana dan perhiasan telah diterima. Segeralah (ia) mundur dari hadapan (bersama) Raden Senabrata, sambil membawa segala pemberian sang raja.

10. // gya mundur Dyan sing ngarsendra/ lan rinta Sena tan kari/ kawarnaa aneng marga/ tansah prayitna Dyan kalih/ turut marga samya ngling/ apan samana wus rawuh/ dhêkahira ing wana/ wus panggih lan ibu sori/ dyah Kasiyan tumingallangkung asuka//

Raden Surati pun segera mengundurkan diri dari hadapan raja beserta adiknya Raden Senabrata. Di perjalanan pulang mereka senantiasa berhati-hati. Mereka berjalan dengan terus bercakap-cakap. Singkat cerita, mereka telah berhasil sampai di pondokan mereka di hutan dan telah bertemu pula dengan ibu suri. Dewi Kasiyan yang melihat kedatangan mereka merasa sangat gembira.

11. // nulya rinasuk sêgsana/ kang ibu samya sukanting/ kang putra mantun amular/ ngandika dyah Purbaningsih/ lah ta kulup Surati/ dene bêja sira kulup/ kinasih ing Narendra/ paran purwanira kaki/ Radyan matur ing ibu sasolahira//

Busana pemberian raja pun segera dikenakannya. Ibunda merasa lega tak berkesudahan karena putrinya berhenti menangis. Dewi Purbaningsih berkata, “Anakku Surati, sungguh beruntung dirimu, Nak. Kau dikasihi Sri Baginda. Bagaimanakah ceritanya, Nak?”. Raden Surati pun menceritakan pengalamannya pada ibunda.

12. // Jêng ibu lampah kawula/ kalangkung dennya mlas asih/ wantunya tyang dereng priksa/ kar marga pêrnahing nagri/ dadya lampah ing margi/ tansah kinarya lalakun/ nênggih samarga-marga/ tan pêgat dennya prihatin/ yen sampuna wontên yayi Senabrata//

“Ibu, perjalanan kami sungguhlah sebuah perjalanan yang penuh keprihatinan. Wajarlah, kami memang belum paham benar dimana letak negara tujuan kami.  Oleh sebab itu, dalam perjalanan kami berkali-kali menemui halangan. Bila saja Dinda Senabrata tidak ikut bersamaku,

13. // Jêng ibu pandugi kula/ putranta tan tulus urip/ yata kang ibu sadaya/ sarêng mirêng kang pawarti/ samya luhira mijil/ kang putra tandya rinangkul/ Sang dyah Kêncanawatya/ sru ketang trêsnaning siwi/ Radyan Sena rinangkul tankêna têbah//

kuperkirakan aku tak mungkin dapat tetap hidup dengan selamat”. Para ibu yang mendengar penuturan Surati, merasa terharu hingga meneteskan airmata. Putranya pun segera dirangkul. Terlebih lagi Dewi Kencanawati, karena rasa sayangnya pada putranya, Raden Senabrata dirangkul erat bagai tak ingin pisah.

14. // gya matur Radyan Suratya/ punika Jêng ibu nênggih/ prapta kawula nagara/ anjujug wismaning mantri/ Kadiman kang wawangi/ Ngabehi Jagati mungguh/laju katur kawula/ punika ingkang angirit/ wusnya kunjuk kawula dhatêng Sang Nata//

Raden Surati meneruskan ceritanya, “Sesampainya hamba di ibukota negara, hamba singgah di kediaman menteri negara Kakbahbudiman yang bernama Ngabehi Jagati. Ia pula yang mengantarkan hamba menghadap untuk mengabdikan diri pada sang raja

15. // winor lawan punakawan/ asring-asring den timbali/ tiniti niskara hamba/ kawula matur sayêgti/ awit pun yayi nangis/ minta jamang gêlang kalung/ ningalimring kawula/ kados wontên kraos galih/ dene hamba yen mênggah dede Narendra//

bersama dengan para abdi lainnya. Hamba pun dipanggil dan ditanyai. Hamba mengatakan apa adanya bahwa hamba mengabdikan diri semata untuk memenuhi permintaan dari adik hamba yang menangis meminta jamang, gelang, dan kalung. Tapi, saat hamba memandang pada sang raja, terasa di batin hamba, seandainya saja beliau bukanlah seorang raja,

16. // Sang Prabu Kakbahbudiman/ ngong wastani kadang mami/ pun kakang Panambangraga/ (174r)mokale madêg narpati/ dennya niti mring mami/ dereng dumugi andangu/ kasêlak paring brana/ kadya wêlas mring pun yayi/ ywa ta lajêng milar minta kang busana//

Sang Prabu Kakbahbudiman ini hamba kira saudara hamba, Kanda Panambangraga. Tapi sejurus kemudian hamba pikir itu sangatlah mustahil karena yang hamba hadapi adalah seorang raja. Belum sampai lama memeriksa hamba, sang raja buru-buru menyerahkan segala perhiasan ini, seolah iba pada keadaan Dinda Kasiyan jangan sampai ia terus menangis meminta busana.

17. // ngong tinundhung gal-enggalan/ nanging kinen aglis bali/ mring nagri Kakbahbudiman/ tambuh karsane Narpati/ kang ibu manabda ris/ lah age baliya kulup/ yen dinangu mring Nata/ aturira den angênting/ Dyan Surati tuwin Raden Senabrata//

Hamba lalu diperintah untuk segera pulang, dengan catatan harus segera kembalike negara Kakbahbudiman. Entah, apa yang dikehendaki oleh sang raja”. Sang ibu pun bersabda lembut, “Kalau begitu, segeralah kau kembali, Nak. Bila Sang Prabu bertanya, jawablah dengan runtut dan lengkap”. Raden Surati dan Raden Senabrata pun

18. // mangkat saking padhêkahan/ datan kawarna ing margi/ prapta ingKakbahbudiman/ anjujug nataring puri/ kapriksa ing Narpati/ tinimbalan marseng ngayun/ Dyan kalih prapteng ngarsa/ mabukuh ko[n]jêm ing siti/ Sri Narendra/ tan samar ing driyanira//

segera berangkat dari pondok mereka. Tidak diceritakan bagaimana perjalanan mereka. Singkatnya, mereka telah sampai di Kakbahbudiman dan langsung menaiki tangga menuju istana. Kedatangan mereka diketahui oleh sang raja dan  mereka pun diperintahkan untuk maju menghadap. Sesampainya di hadapan sang raja, keduanya duduk takzim dengan kepala tunduk ke tanah. Sri Paduka merasa sangat yakin dalam hatinya

19. // ningali Radyan Suratya/ sayêkti lamun kang rayi/ pagêlira kadang garwa/ alon Sang Nata nabda ris/ lah ta kulup Surati/ den wêca sira satuhu/ kadangmu karonira/ bakune têka ing ngêndi/ lawan sapa sudarmamu kang sanyata//

bahwa Raden Surati adalah benar adiknya. Sang raja pun bersabda pelan, “Wahai kau Nanda Surati, berterus teranglah padaku, kau dan kedua saudaramu semula berasal dari mana dan siapakah orangtua kalian yang sesungguhnya,

20. // ing ngêndi pinangkanira/ apa asal wana yêgti/ kang tinanya matur nêmbah/ dhuh Gusti Sri Narapati/ kadang hamba kakalih/ pun Kasiyan saking ibu/ kusuma Rayungwulan/ putri saking Wandhansari/ kang punika sing ibu Kêncanawatya//

di mana tempat tinggal kalian? Apakah benar kalian berasal dari hutan?”. Yang ditanyai pun menyembah dan menjawab, “Duhai Tuanku Sang Raja, perihal kedua saudara hamba, Kasiyan beribukan Dewi Rayungwulan dari Wandhansari. Sedang saudara hamba yang satu ini ibunya bernama Dewi Kencanawati

21. // putri sing Bentalmukadas/ dene pun ibu pribadi/ Purbaning[sih] kang kusuma(-1)/ putri sing Ngêsam nagari/ wontên kadangong malih/ saking Bagêdat Jêng ibu/ ngran Dewi Ambarwulan/ Dyan Gondakusuma wangi/ nging wus murca binêkta ing duratmaka//

dari Betalmukadas. Ibu hamba sendiri bernama Dewi Purbaningsih dari negara Ngesam. Sebetulnya hamba memiliki seorang saudara lagi yang lahir dari putri asal Bagedat bernama Dewi Ambarwulan, ia bernama Raden Gandakusuma. Namun, ia telah hilang diculik oleh seorang penjahat”.

22. // dereng dugi aturira/ wau Ra[ha]dyan Surati(-1)/ gêpah Sang Nata tumêdhak/kang rayi rinangkul aglis/ ngêmu waspa Sang Aji/ sêrêt pangandikanipun/ lah yayi iya ingwang/ kadangmu kang mugsweng latri/ tuk nugraha madêg neng Bakdiman praja//

Belum sampai tuntas penuturan Surati, sang raja segera turun dari singgasananya. Adiknya dirangkul erat. Airmata terkembang di pelupuk mata. Dengan suara parau dan terbata-bata karena menahan haru, sang raja berkata, “Duhai, Dinda. Akulah saudaramu yang hilang di malam hari itu. Aku beroleh anugerah sehingga dapat menjadi raja di negara Kakbahbudiman”.

23. // anjrit Rahadyan Suratya/ ngrangkul padaning Narpati/ dhuh kakang mas Prabu tan nyana(+1)/ Tuwan kapanggih basuki/ Dyan Senabrata tuwin/ angrangkul mring raka Prabu/ datan wignya karuna/ bêkah-bêkuh ngusweng kang sih/ dangu dennya pêngkul-pinêngku(175v)l kaswarsa//

Raden Surati menjerit dan merangkul kaki sang raja seraya berkata, “Aduhai Kanda Prabu, sungguh aku tak mengira dapat bertemu Tuan dalam keadaan selamat”. Raden Senabrata pun ikut merangkul kakandanya. Namun, karena ia tak bisa menangis, ia pun hanya merintih pelan. Cukup lama mereka saling rangkul dan dekap dalam suasana penuh haru.

24. // sawusnya lênggah sang Nata/ ri kalih sumiweng ngarsi/ manis ngandika Sang Nata/ paran yayi Bandaralim/ sira lan ibu sori/ kengsêr marang wana samun/ miwah sapungkuringwang/ kaya paran Jêng rama Ji/ Dyan Surati umatur sarwi mundrawa//

Setelah itu, sang raja pun kembali duduk. Kedua adiknya duduk di hadapannya. Sang raja berkata lembut, “Dinda, bagaimana keadaan Bandaralim hingga kau dan para ibu menyingkir ke hutan yang sepi? Dan, bagaimana keadaan Ayahanda Prabu sepeninggalku?”. Raden Surati menjawab sambil menyembah,

25. // mênggah sakpêngkêr Panduka/ Jêng rama Sri Senapati/ kyating dennya manonbawa/ ginubêl ibu Sang Aji/ dadya kesah ing latri/ lan ibu dyah Ambarsantun/ satunggil tanpa wadya/ sapêngkêripun rama Ji/ pun Têkiyur Jong Biroji saha bala//

“Sepeninggal Paduka, Ayahanda Sri Senapati yang demikian iba pada ibu Paduka yang terus-menerus memohon (untuk mencari Paduka) pun pergi di malam hari bersama dengan ibu Dewi Ambarsantun. Mereka pergi tanpa pengawalan sama sekali. Sepeninggal Ayahanda dan Ibunda, Tekiyur dari Jong Biraji beserta pasukannya

26. // dhatêng Bandaralim praja/ nêdya ngrisak Jêng rama Ji/ Jêng rama sêpi tan ana/ wadyabala Bandaralim/ tan nêdya lawan jurit/ mila karoban ing mungsuh/ sami nungkul kewala/ satêngah kesah ing latri/ hamba lawan Jêng ibu-ibusadaya//

datang di Bandaralim hendak berbuat aniaya pada Ayahanda Prabu. Namun, kemudian ia menemukan bahwa Ayah telah pergi dari istana. Seluruh pasukan Bandaralim memilih untuk tidak melakukan perlawanan karena jumlah pasukan lawan terlampau banyak. Akhirnya, pasukan Bandaralim menyerah. Sebagian yang lain meloloskan diri di malam hari. Hamba dan para ibu

27. // siniwêr neng papungkuran/ kirang kêdhik den pêjahi/ mung nganti kang samya wawrat/ gya ulun kesah ing latri/ mêdal ing margi warih/ bêgta Kangjêng ibuibu/ sarêng prapta ing wana/ ambabar Jêng ibu kalih/ gya tutruka têmah ngong ngabdi Panduka//

ditawan di bagian belakang istana. Kami nyaris dibunuh, hanya tinggal menunggu para ibu yang tengah mengandung tiba saatnya melahirkan. Hamba pun berusaha meloloskan diri di malam hari melalui saluran air bersama dengan para ibu. Sesampainya di hutan, kedua ibu yang tengah mengandung, melahirkan. Kami pun membuat pondok di hutan sampai akhirnya hamba berdua mengabdi pada Paduka”.

28. // angrês ing driya Sang Nata/ myarsa turing Dyan Surati/ praka[m]pita arkamaya/ bêndu mring Jong Biraji(-1)/ ingampah srênging galih/ wêkasan ngandika arum/ ge yayi aturana/ Kangjêng ibu-ibu sami/ sun kantheni wadya tanapi wahana//

Sang Raja pilu hatinya mendengar laporan Raden Surati. Ia bergetar marah pada Raja Jong Biraji. Tapi ia berusaha menahan amarahnya. Ia pun bersabda lembut, “Lekas Dinda, persilahkan para ibu. Aku akan menyertakan pasukan dan kendaraan”.

29. // Dyan Surati matur nêmbah/ Sang Nata prentah mring Patih/ Dyan Mustal minta bupatya/ kakalih lan para mantri/ mêthuk dyah prameswari/ saha wahana Jêng Ratu/ joli jolang jêmpana/ tanapi Radyan kakalih/ sinaosan turongga wusana budhal//

Raden Surati menyembah. Sang Raja pun memerintahkan kepada Raden Mustal agar mengirim dua orang bupati dan para menteri untuk menjemput Permaisuri dengan membawa kendaraan untuk Sri Baginda Ratu berupa tandu-tandu besar yang beratap menyerupai atap rumah. Kedua adiknya diberi tunggangan berupa kuda. Para utusan pun segera berangkat.

30. // nanging Radyan Senabrata/ tan arsa manitih wajik/ akêdah dharat kewala/ prandene malah dhingini/ sing jangkahe lumaris/ datan kawarna ing ngênu/ prapta dhêkah ing wana/ Dyan kalih marêg bu sori/ sampun katur sadaya pandangonira//

Hanya saja Raden Senabrata kemudian tidak mau menunggang kuda. Ia memaksa berjalan kaki yang akhirnya malah mampu mendahului yang lain karena langkah-langkahnya yang lebar dan cepat. Tak diceritakan dalam perjalanan, akhirnya mereka sampai di pondokan mereka di hutan. Kedua raden menghadap ibu suri. Seluruh pertanyaan

31. // Sang Nata Kakbahbudiman/ myang aturira Dyan Siwi/ tuhuning kang madêg nata/ yêgti jêng Pangran Dipati/ putra ing Bandaralim/ nêlas saniskaranipun/ katur mring ibu samya/ sang dyah tri suka ing galih/ nu(176r)li mangkat anitih jolang jêmpana//

Sri Baginda Kakbahbudiman beserta jawaban yang diberikan oleh Raden Surati telah disampaikan pada sang ibu. Demikian pula dengan kabar bahwa sesungguhnya sang raja memang Kanjeng Pangeran Adipati putra Bandaralim. Kabar tersebut jelas membuat gembira para ibu. Mereka pun segera berangkat dengan naik tandu-tandu.

32. // jajari samarga-marga/ Dyan Senabrata neng ngarsi/ Dyan Surati munggeng wuntat/ tanapi bupati mantri/ kunêng lampahing margi/ Kakbahbudiman wus rawuh/ têdhak sangking wahana/ dyah tiga catur kang siwi/ manjing pura pinêthuk dening Sang Nata//

Tandu-tandu berjajar sepanjang jalan. Raden Senabrata berada di baris depan, sedang Raden Surati berada di belakang bersama dengan para bupati dan menteri. Akhirnya, mereka pun sampai di Kakbahbudiman. Turun dari kendaraan, tiga ibu beserta empat putranya masuk ke dalam istana dan dijemput oleh sang raja

33. // miwah Sang dyah Sarirasa/ myang Sariraga Sang Dewi/ tanapi garwa biyada/ duk cundhuk Sri Narapati/ pra ibu ngrangkul sami/ sarêng karuna dyah Ratu/ miwah Dewi Kasiyan/ nungkêmi raka Narpati/ tan kinandha mangusweng wilangun trêsna//

bersama dengan Dewi Sarirasa, Dewi Sariraga, para istri, dan abdi perempuan. Ketika bertemu dengan Sri Baginda, para ibu pun merangkul bergantian seraya menangis. Demikian pula Dewi Kasiyan. Ia menyembah kaki kakandanya menghaturkan segala rindu kasihnya.

34. // sigra malbeng dhatulaya/ neng jrambah alênggah sami/ para ibu prameswari/ sinunggun-sunggun Sang Aji/ Narpa mangsah ngabêgti/ antigan titiga Ratu/ myang Sang dyah Sarirasa/ lan Sariraga Sang Dewi/ atur bêkti mring ibu tri prameswara//

Setelah itu, mereka semua masuk ke dalam istana dan duduk di halaman istana. Para ibu permaisuri benar-benar dimuliakan oleh sang raja. Sri Baginda menghaturkan bakti pada ketiga Ratu bersama dengan Dewi Sarirasa dan Dewi Sariraga yang juga menghaturkan bakti pada ketiga ibu permaisuri.

35. // sampun jinarwan lirira/ ingkang para ratu sami/ suka dyah ratu titiga/ ningali putra yu sami/ Sang dyah Kasiyan nuli/ ngabêgti raka Sang Prabu/ dangu tankêna pisah/ kagagas rehing kaswasih/ lan kengêtan kang rama panusulira//

Setelah para ibu mengetahui bahwa kedua putri yang menghaturkan bakti pada mereka adalah para permaisuri sang raja, para ibu permaisuri merasa senang melihat menantunya yang sangat cantik. Dewi Kasiyan pun kemudian menghaturkan bakti pada kakandanya, cukup lama bagai tak ingin pisah. Dalam hati, sang raja sangat sedih teringat pada ayahandanya yang pergi menyusul dirinya.

36. // wusira ngabêkti raka/ gya mring ipe [a]ngabêkti(-1)/ kayungyun dyah Sarirasa/ mring rêtna Kasiyan Dewi/ dene warna yu luwih/ sêmu gungan ambêgipun/ wusira tata lênggah/ Sang Nata sigra nimbali/ Dyan Suratya lan ari Dyan Senabrata//

Setelah menghaturkan bakti pada kakandanya, ia pun melakukan hal yang sama pada ayunda iparnya. Dewi Sarirasa jatuh hati melihat Dewi Kasiyan. Ia demikian cantik, manja, memikat. Setelah mereka semua duduk, sang raja pun memanggil Raden Surati dan Raden Senabrata.

37. // prapteng ngarsa anor raga/ neng tratag genira nangkil/ tan paja ngliring pra kênya/ ketung supeling praja di/ ngira Dyan sena nênggih/ tan raringan dennyalungguh/ gya majêng kang saosan/ dhahar dhadhaharan asri/ kêmbul boja mangun pirênaning driya//

Keduanya pun menghadap dengan takzim di emper pelataran. Mereka takhentinya mencuri pandang pada para perempuan yang ada di istana. Mengira bahwa Raden Senabrata mulai tak tenang duduk, hidangan pun segera disajikan dan mereka pun makan bersama sambil saling menuntaskan rindu.

38. // dumugi denira dhahar/ wusira Sri Narapati/ gya miyos lênggah ing batal/ ri kalih sumiweng ngarsi/ gya imbali Kya Patih/ Dyan Mustal prapta ing ngayun/ Sang Nata angandika/ kakang sira sun timbali/ undhangana wadyengsun Bakdiman praja//

Seusai makan bersama, Sri Baginda segera keluar ke balai penghadapan. Kedua adiknya duduk di hadapannya. Sang  raja kemudian memanggil Kyai Patih. Sesampai Raden Mustal di hadapan, sang raja pun berkata, “Kanda kau kupanggil untuk menyampaikan titahku pada seluruh kawula di negara Kakbahbudiman,

39. // datan angarani janma/ larangan mlaku sarimbit/ jalu kêlawan wadonnya/ cêkêlên aturna mami/ sandika Dyan Patih(-1)/ gya mêdal suwareng wadu/ mubêngbêndhe (177v)tinêmbang/ gya jêngkar Sri Narapati/ kalih Radyan pinêrnahkanthine raka//o//

siapa pun orangnya, kularang untuk berjalan berpasangan laki-laki dan perempuan. Bila ada yang menemukan semacam ini, tangkap dan hadapkan padaku”. Raden Patih menyembah dan keluar bersama pasukan berkeliling menabuh tambur. Sri Baginda pun meninggalkan penghadapan disertai kedua raden sebagai pengawal bagi kakandanya.

Bersambung Pupuh XXXV – XXXVII