alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Tag Archives: Suluk

SERAT SULUK SAMSU TABARIT


Salah satunggaling Serat Suluk Asli saking suwargi K.R.T. Sasranagara Andedagan ing Pajimatan Imagiri (1939) PUPUH G A M B U H Lah iki kojahingsung :  wonten caritaning wali kutub, saking Jawi nama Seh Samsu Tabarit, langkung wanter tekadipun, tur karamat kinaot. Myang wananira bagus, dedeg pideksa rada arangkung, alelana mring Arab mindha raryalit, sami lan …

Advertisements

Continue reading

SERAT PARTADEWA Pupuh XIII – XXVI


~ PUPUH XIII ~ S  I  N  O  M  Antara mèh bangun rina/ munya dhêdhêt Erawati/ sato wana sêsauran/ umung swaraning kang pêksi/ katon pucaking wukir/ soroting surya manêmpuh/ rêsmining kang pradapa/ wênèh wungu pita wilis/ anrang baya mring sang pinarjayèng rimang// Rumrang gandaning puspita/ dahat sinrang dening angin/ têbah [80]tumanduk mring sang dyah/ wimbuh …

Advertisements

Continue reading

SULUK PANDUKING DUDUNUNGAN


Anggitanipun abdi-dalem Raden Tumenggung Sastranagara. sekar Dhangdhang-gendhis : 12 pada. ~ DHANDHANGGULA ~     Poma sira ngawruhana sami, aja pangling jebeng susurupan, den awas sira tataken, ewuh ing takon dunung, lamun nora kalawan wisik, lir kinjeng tanpa soca, saparane nglangut, poma jebeng angungseda, atakona ingkang wus angaji pati, ing reh kang nora samar. Poma-poma …

Advertisements

Continue reading