Category Archives: SERAT JILJALAHA

SERAT JILJALAHA DAN TERJEMAHAN


Anggitanipun suwargi Raden Riya Ranadiningrat, abdi dalem riya bupati saha piskal, ing nagari Ngayugyakarta Adiningrat.

Saking pamanggih kula Serat Jiljalaha punika maksudipun dhateng piwulang sae, sarta namung sawantahipun, nanging suraosipun kaangge walikan, tegesipun sadaya ingkang kacariyos ing serat wau anggepipun sae, nanging sayektosipun awon, mila kedah kinosokwangsul. Turut kalihan namaning serat: Jiljalaha, bilih dipun walik, jilja, jajil, laha, ala=jajil ala. Lo rak namung sawantah kemawon.

Juru pangimpun Almenak, toko H. Buning, ing Ngayugyakarta.

PUPUH I
DHANDHANGGULA 

 1. //Kang sarkara pinurweng sastra di / awit ingkang asma Sang Pandhita / Jajalanat sang kinaot / kang manggyan aneng gunung / Candhi Sewu saha ngratoni / sakehing para setan / tanapi lelembut / samya ulah pangawikan / nadyan janma kang nedya tanajul ngelmi / samya sowan sang tapa//
 2. //Nging wus lami wulange jeng kyai / datan wonten purun ingkang buka / dadya mung sinimpen bae / sabab buku pinundhut / duk ing kuna mring Hyang Ijajil / dadya kang putra wayah / awis ingkang emut / nanging ta jaman ing mangkya / putra wayah kathah ingkang samya eling / manut mring kangjeng eyang//
 3. //Mangkya wonten wayah kang maletik / mangun surat buku duk ing kuna / nging sastra jinarwakake / buku ingkang rumuhun / sastra durga basa Ijajil / ananging yen manuta / pra wayah sadarum / sun duga tan ana bisa / mila mangke tinembungken basa Jawi / supadya wigya terang//
 4. //Kutika bermulai tertulis / padha ari Slasa tanggal ping pat / bulan Dulkijah taun Je / sengkalanya yang taun / misih pake basa Ijajil / sengkok net kenthi warang / itu jugak turut / misih pake leter durga / cuba liat rupanya dhibawah ini / bukan terlalu eram//
 5. //Awit pangandika Jeng Kiyai / Jajalanat mring kang putra wayah / adhuh anak putuningong / kang estri miwah jalu / padha sira pyarsakna kaki / wulange eyangira / poma den kecakup / nanging kang dhingin sun wulang / ingkang priya sarta kang wus antuk singgih / tatane wong neng praja//
 6. //Yen ta nuju sira tompa dhuwit / saka Londa banjur lakokena / potang-potangena kabeh / mring sakehing kancamu / nanging aja saben priyayi / mung kang tunggal wedana / iku bae cukup / padha tebasen kang bayar / lakokena nembelasan wis prayogi / sukur yen oleh dinan//
 7. //Sarupiyah manak telung dhuwit / sadinane iku kang utama / nanging aja lena angger / jaluka layang pethuk / pratandhane kang utang sami / lan banjur seksekena / menyang wedanamu / lan tepunga karo prentah / ingkang pancen nyadhong bayar menyang ngloji / akunen saudara//
 8. //Gula eteh iku aja lali / pendhak bayar becik anggawaa / yen prentahe pancen nyeret / bungah tukokna candu / bobot sigar rek ora rugi / yen sira tan mengkana / mesthi nora wurung / ing buri kakehan nalar / pes-apese tarikamu diwelani / mring priyayi kang utang//
 9. //Lan aja sok ngeceh-eceh dhuwit / ingkang pancen tan ana pamrihnya / kaya ta nek ana dhayoh / saben pyayi disuguh / pepanganan wedange kopi / iku kareben apa / setun nyuguh udut / iku yen wis pancen kamrat / kejabane dhayoh angeteri dhuwit / iku patut nyuguha//
 10. //Lawan aja sok ngenehi dhuwit / nyang wong mlarat mundhak ketularan / nadyan ta tanggamu angger / kalamun anjejaluk / lenga tuwin sega sathithik / ginawe dulang bocah / poma sira putu / wis aja korewes pisan / iku ingkang dadi jalaran bilai / gombale anenular//
 11. //Lan yen ana kancamu nyenyilih / ingkang jeneng rupa sesandhangan / jarit sapanunggalane / iku poma den emut / aja nganti sira wenehi / iku larangan ingwang / angger eblis iku / gek mongsa diulihena / terkadhangan wis ana gone Gowankin / yah mara badhek iya//
 12. //Lamun sira arsa buwang dhuwit / becik sira menyanga kamulyan / sangua dhuwit sing akeh / sebaa Sang Hyang Guru / anyuwuna kang widadari / sing becik warnanira / yen sira durung wruh / sejatine ing kamulyan / prenahira kulon benteng caket kaki / dene Guru Bathara//
 13. //Lan Narada kang ngreh widadari / sayektine mak cilik pralata / mak citralata nradane / yen sira wus kepangguh / lan Hyang Guru Nrada den aglis / nyaosana bebungah / dhuwit limang tangsul / supaya sira jinaga / nuli sira enggal nyuwuna premisi / manggon aneng suwarga//
 14. //Kahyangane ingkang widadari / sakarepmu kaki pilihana / endi sing kok duga ceceg / nginepa sakarepmu / aja nganggo sumelang ati / mung sangumu wenehna / menyang sobatamu / seket satus aja eman / sabab perlunira iku buwang dhuwit / wuda ya lakonana//
 15. //Apa ana enake ta kaki / wayah bengi dhasar nganggo udan / adhem-adhem nyandhing tledhek / tledheke dhasar ayu / macak bares angayang batin / tapihe lurik abang / kembenira gadhung / anglungjiwa cara Sala / mung suwenge penunggule lagi siji / ananging wis barleyan//
 16. //Angladeni ngiris-iris roti / roti gandum tur nganggo mertega / wedange bubuk karo teh / gulane gula batu / lan tukua candu setail / diyane ongting gelas / bedudan sinelut / banjur macak ngombe wedang / pacitane nek nyeret angambung pipi / wis kaya Raja Cina//
 17. //Iku kaki becik saben bengi / lakonana dadi wong utama / tan kuciwa gonmu meret / lan aja dhemen mlaku / anyewaa kreta sing becik / lan ngingua jayengan / anaa katelu / padha jaken nunggang kreta / lan adhekmu ajaken aplesir-plesir / kareben padha bungah//
 18. //Lan yen nuju dhemenamu kaki / lunga ditayub menyang Pacinan / banjur susulen den age / kelamun wis kepangguh / bernantia ngiras ningali / nanging den rada cedhak / bek adhekmu weruh / poma aja lunga-lunga / antenana mengko nek adhekmu nangis / nek udan ya ngeyupa//
 19. //Aja mikir sayah adhem arip / iya iku manjing tapanira / mengko ganjarane kenceng / tan nganggo besak-besuk / padha udhu banjur sawengi / lah mengko titenana / sabubaring tayub / adhekmu rak banjur medal / ngajak mulih nunggang kreta wong kekalih / wayah kaya pangantyan//
 20. //Yen wis prapta wismanira kaki / poma banjur sarea neng kamar / wong loro kemula cindhe / sing dinggo sondher mau / cindhe kembang ambune wangi / ing kono banjurena / dhangsah sasukakmu / mara kaki rasakena / wulang ingsun apa bener apa sisip / ayak nyamleng kewala//
 21. //Sapa wonge kang nora kepengin / iya iku wong munggah suwarga / nora na suwarga maneh / kejabane ta besuk / lamun sira tumekeng pati / tamtu ginanjar swarga / aneng watu lumbung / ika rak katon suwarga / yen wus antuk pitulunge Hyang Ijajil / byar jleg katon suwarga//
 22. //Mung anggere iki kok lakoni / pesthekena suwargamu benjang / tempuhna yen kongsi gecet / aku keduga nanggung / menek sira misih kuwatir / seksekna nyang pradatan / nganggo pratandhaku / lah kaki mara goleka / sakeh guru pandhita utawa santri / kang wani nanggung swarga//
 23. //Anjajaha nyang pesantren kaki / lan bablasa menyang Panaraga / wis ora yen kaya ingong / mulane sira kulup / aja tanggung gonmu nglakoni / sanadyan ta gombala / aja sira keguh / sabab dunya mono apa / ngakerate kang kok peleng iku kaki / mukti mongsa akua//
 24. //Lawan maneh wulang ingsun kaki / pendhak pasar becik anayuba / ana ngomahira dhewe / tledheke dhemenamu / lan ngundanga para priyayi / ajaken dhahar pista / karebene guyub / lan caosana bebungah / myang janewer inuman miwah brandhuwin / banjur sira jogeda//
 25. //Sing ginau ramen-ramen kaki / cikben akeh pyayi ketularan / dhemen ronggeng kaya kowe / iba ganjaranipun / Hyang Ijajil mring sira kaki / trakadhang swarganira / aneng gunung Lawu / bokmanawa lawas-lawas / katarima gonira nyekel pulisi / ngandikan mring mancingan//
 26. //Terkadhangan sira banjur lali / sirku bae mara badhek iya / ora eling wiwitane / sun kempit kaya manuk / ingsun juju lir wade yekti / bareng wis nemu mulya / gek banjur tan emut / bareng lekas eling sira / ngundang-undang bareng teka ditambuhi / pijer nyawang bedhaya//
 27. //Heh ta aja mengkono sireki / iku lagi geguyon kewala / mung wulangku mau angger / poma dipun mituhu / aja nganggo eling nak rabi / malah yen sira mlarat / pegaten bojomu / dadi wong mantep ing tekad / mung adhekmu kawinen sama sekali / yak ora ketanggungan//
 28. //Lamun sira eling anak rabi / dadi durung mantep tekadira / ming kaya si naya bae / eman temen bagusmu / duwe watak pating sarendhil / ana kang wedi bengang / bokmenawa buntung / lah ta iku udur apa / kaya dudu satriya trah Majapait / dadak wedia bengang//
 29. //Ana maneh pyayi angarani / jare saru pyayi nyang tledhekan / ya kuwe sangsaya geseh / setun nek menyang pathuk / iku rada saru sethithik / nanging yen aku ora / malah saya luhur / sabab bisa sobat Londa / saradhadhu wuwuh Cina karo Encik / gek mongsa jare ala//
 30. //Malah kaya klana sang narpati / duk kalane kasmaras kumuda / balane bacingah rengep / mara rak saya mrabu / lah ta endi sing ora becik / mulane aku rada / sethithik sok gumun / sing ngarani jare nistha / kuwi priye pengrasane sing ngarani / aku kok ora duga//
 31. //Ayake sing wedi buwang dhuwit / banjur dadi nenacad sawiyah / ngarani saru si thole / rak iku wong durung wruh / dalil eblis dadak maoni / bok aja sumangkehan / sing ditanggung kaum / wis kaki aja kok rasa / unining wong kaya embuh-embuh kuwi / mongsa nyuwargakena// 

PUPUH II
ASMARADANA 

 1. //Brangtanana kang sayekti / kabeh wulange si eyang / meraka tak wulang maneh / laku sing rada peng-pengan / kaki sira anggoa / tamtu ganjarane ngumbuk / nanging poma ja kawentar//
 2. //Yen nganti kapyarseng janmi / dadya badhar lakunira / mulane sing rada mrene / yen sira arsa weruha / sajatining sidekah / dana rasa tegesipun / dhemena bojoning tongga//
 3. //Rekane mangkene kaki / yen tanggamu lagi lunga / trakadhangan lagek caos / ya kuwi sing kebeneran / banjur sira sonjaa / api-apia durung wruh / nek sing lanang ora ana//
 4. //Banjur takona sing ririh / kakang napa wonten griya / sabab dhek wingi pun kangsen / nging welinge kalih kula / nek aku ora ana / dhuwit wenehna bakyumu / mekaten raka jandika//
 5. //Mengko nek gelem nampani / lah kuwi sing kebeneran / gampang cekelen tangane / nanging aja milih papan / mongsa ngarah bedaa / mathok angger perlu cukup / wis kalebu wong utama//
 6. //Nanging ana sing ngungkuli / yen sira nuju ngawula / kinasihan mring wong gedhe / becik kathik saratana / kareben wuwuh tresna / bedhangen klangenanipun / pilihen sing kinasihan//
 7. //Wis tamtu yen wuwuh asih / sababe wis tunggal rasa / rasa mulya sejatine / iku sarat kang utama / nanging dipun prayitna / suket godhong aja krungu / mundhak badhar lakunira//
 8. //Sasabana laku santri / nanging aja temenanan / mung ethok-ethoka bae / sabab yen nganti konangan / gonira bebedhangan / tan wurung pagas gulumu / bejane sira binonda //
 9. //Mesthi sira ditakoki / tan wurung banjur ginlandhang / nyang pajeksan masuk mring rol / tamtu yen oleh ganjaran / den ukum aneng pasar / disapu kaping rongpuluh / jur dibuwi wolung dina//
 10. //Saluwarmu saka buwi / banjur sira didhedhabyang / digawa nyang masjid gedhe / kono gonmu sida macak / didusi aneng blumbang / kungkuma bae sabedhug / mengko nek sira wis mentas//
 11. //Rak banjur dibusanani / rambutmu dicukur mrapat / raimu sinungging aneh / areng enjet karo atal / banjur kon nunggang jaran / jaran kepang nganggo lawung / digameli Kramaleya//
 12. //Nadyan mengkonoa kaki / iya becik antepana / kuwi rak ming coba bae / lara wirang lakonana / wis jamaking agesang / yen bakal ginanjar luhur / tamtu gedhe cobanira//
 13. //Malah yen satriya luwih / nek wis mantep tekadira / bungah tumekaning layon / bisaa mati babahan / goning bedhang wanudya / dadya sabil patinipun / iya iku wong jlegedhag//
 14. //Ya iku tirunen becik / kendele wis kaya Londa / saradhadhu ngloji gedhe / nek ngrebut bojoning tongga / tan nganggo ngarah-arah / banjur nyongkol bae kepluk / kowe rak mongsa kalaha//
 15. //Yak abot temen wong urip / nek nedya nglakoni srengat / kudu kendel paitane / nanging yen tan nglakonana / bakal tan antuk swarga / siniksa drubiksa besuk / mara kaki titenana//
 16. //Wong kang dhemen laku santri / dina-dina nembah mring Hyang / kae rak gadhangan dheyos / mulane aja sok cerak / yen krungu sing sok donga / endhasmu rak banjur ngelu / terkadhang sira kantaka//
 17. //Yak wis aja dirasani / mundhak krungu sing sok donga / nek misuh dhak dadi gawe / iya nek misuh kewala / terkadhang donga srabat / iya rak kaya dipenthung / nyang sirah oleh kumemplang//
 18. //Ya mulane angel kaki / wong urip neng dina dunya / gampang angel pratikele / mara kaki rasakena / wong kang dhemen sembahyang / enak endi karo tayub / nek aku enak jathilan//
 19. //Tur ta nganggo tombok dhuwit / nanging kok nyang ati sukak / wong netepi sarengate / dhuwit rak minongka slawat / buja dadi sidekah / jakate olehmu tayub / kabeh pyayi padha rena//
 20. dalah kabeh kang ningali / lanang wadon padha berag / malah nunut padha joged / tayub aneng ngisor gedhang / lonthene dikon nembang / saking kepengine tayub / tuku cao digo arak //
 21. //Iku pratandhane kaki / nek mula laku utama / nyenengake atining wong / nora kaya wong slawatan / santrine pirang-pirang / dhek ora ana sing ngingus / anaa ya padha gela//
 22. //Kejabane konca santri / lah iku mongsa bodhoa / yak wis mesthi ora ceceg / mulane aja semonta / nyang santri digo apa / mundhak sira digeguyu / diarani rada edan //
 23. //Nanging aja serak-serik / diwaoni mring wong kathah / nek wani taboken keplog / yen dikroyog ya ngamuka / mengkono wong jlegedhag / aja dhemen clurat-clurut / kaya dudu trah Pendhawa//
 24. //Lan yen nuju sira kaki / jejagongan lan wong kathah / yen ana sing wani nyenges / ngajak geguyon mring sira / ya banjur pisuhana / menek wani males misuh / jur suduken babar pisan//
 25. //Karo bok rada sing dhiri / yen lumaku neng dedalan / aja sok nyimpangi uwong / nek ana sing wani nunjang / taboken bae keplag / pesthi yen kajen awakmu / poma kaki lakonana // 

PUPUH III
S I N O M 

 1. //Saiki wis salin tembang / mengkene bae ya uwis / ora susah nganggo tondha / badhenen nek nyata wasis / lan wulangku saiki / rak nyamleng tur nganggo eclum / nanging rada kuciwa / pun kaki durung nglakoni / ning dhek biyen gajege wis rada bisa//
 2. //Heh kaki sing rada cedhak / nek ana wong sing miyarsi / aja sing janma manusa / cacing krungu dadi janmi / bok dimrene sathithik / aja nganggo rikah-rikuh / rikuh-rikuh bek apa / wong arep nampani wangsit / wangsit rungsit kesit tur anganggo kesat//
 3. //Terkadhang sira wis bisa / dene wis lawas neng puri / nanging durung antuk warah / nek iku jatining ngesit / yen sira wis ngawruhi / kasebut janma linuhung / mengko aku dak blaka / sing temenanan ta kaki / satemene sira dhemena bedhaya//
 4. //Nanging aja sok lananga / miliha sing sigit-sigit / satriya kang misih jaka / goleka gogrogan srimpi / tamtu nek bisa dhithing / tur rupane rada bagus / wong wis dadi bedhaya / apese duwe prak-ati / nanging aja kang misih dadi bedhaya//
 5. //Yen ketanggor sing bedhaya / pethingane para delir / mongsa dadak pradulia / nyang kowe malah ngempreti / yen konangan gupremin / tan wurung pagas gulumu / mulane sing prayitna / satindakmu ngati-ati / sabab iku rak prakara temenanan//
 6. //Karo poma wekas ingwang / yen wis antuk gonmu milih / poma sing bisa ngawula / ngladeni priyayi sigit / sing mantep trusing batin / lan sing sareh aja kau / sira wong lagi magang / mujia aglis antuk sih / sing tumemen nanging aja tranyak-tranyak//
 7. //Wong angele ngudubilah / yen durung oleh thek kaki / kudu cumadhong sakarsa / ladenana rina wengi / karo sing ngati-ati / nek bisa sing rada lucu / supaya nisihana / menyang daramu wong sigit / nanging aja kok cara dhemen si gebyar//
 8. //Ora kena kasar-kasar / menek-menek ditempiling / tur iya tan dadi apa / malah ngencengake pikir / nanging kok rada watir / nek kebanjur lengguk-lengguk / kepriye polahira / nek kowe banjur mayangi / golek guna digo nglejarake karsa//
 9. //Becike banjur sewakna / kreta aturana aglis / nyang toko tuwin Pacinan / rak daramu banjur lilih / lan endi sing dilirik / barang-barang toko mau / yak wis aja kok anyang / jur tukunen bae ya wis / mundhak rewel iya banjur dhuwitana//
 10. //Aja mikir nganggo rega / nadyan mundhuta erloji / sing rega rongatus semat / lah ya tukokena kaki / angger ngomah jeh sugih / aja nganggo etang-etung / mongsa ngarah gombala / anggere daramu asih / nadyan gombal nek ana kerate mulya//
 11. //He mongsa duwea sira / umur satus taun kaki / rak gek mulih marang swarga / mumpung sira misih urip / nglakonana taberi / ngawula wong bagus-bagus / sing becik patrapira / dikapak-kapakna kaki / anuruta aja kongsi gawe cuwa//
 12. //Karo becik saradana / guna pangasihan kaki / wis tamtu yen banjur bablas / gelis tompa layang buslit / lakune amung mutih / pitung dina bae rampung / ngelmune tampanana / mara kaki tak wuruki / sun amatak ajiku si jaran guyang//
 13. //Tetegar tengahing pasar / gegamanira cemethi / sada lanang saking swarga / apa kwasaning cemethi / sun sabetaken bumi / sigar trus bumi sap pitu / sun sabetken sagara / dadya asat ponang warih / sun sabetken ing gunung pan iya sigar//
 14. //Gunung maneh tan sigara / bok atine jabang bayi …. / ingsun sabet sada lanang / wis tamtu nek banjur mati / nek ora sida mati / sida edan turut lurung / nek ora sida edan / awekasan dadi asih / welas-asih bendara mring awak ingwang//
 15. //Iku kaki lakonana / sajerone sira mutih / lan nganggoa udut menyan / nanging nek wis sirep janmi / amalna aja lali / linggiha bari pitekur / nek nganti ora kena / tempuhna marang kang nulis / pesthekena bek mongsa ngarah gagala//
 16. //Kowe rak banjur jlegedhag / malah daramu kang wedi / sakarep-karepmu nguja / ajaken nyang ngendi-endi / pangrasa jaken mati / bendaramu rak ya manut / nanging kowe sing bisa / aja dumeh diwedeni / sakarsane nek memundhut tukokena//
 17. //Lah yen bendaramu karsa / aturana remen ringgit / ya kuwi sing kebeneran / dherekena dipun aglis / lan sangua sing akih / kareben bungah daramu / nanging dipun prayitna / nek ana bujang sing wani / tabokana yen lawan ya patenana//
 18. //Nanging tak kira wis ora / yen wania tak kilani / anggere sira jlegedhag / aja nganti kalah dhuwit / lan aja wedi-wedi / anggrasen bae ya katut / nadyan anaa Londa / aja kowe minggrang-minggring / jaken tabe lan banjur jaken caturan//
 19. //Landane rak banjur tata / ora gelem brigah-brigih / sabab kadhisikan cara / wis kaki sing ngati-ati / yen ana wong maoni / yak wis bok aja kok rembug / yen kabeh wus linakyan / wulangku sing kincling-kincling / mengko ingsun wulang ngelmu cara tuwa// 

PUPUH IV
MEGATRUH 

 1. //Karuhane yen sira sukak ngelmuku / banjur dhemena madati / nek bisa nyereta candu / aja akeh bok sadhuwit / saben dina aja towong//
 2. //Lan gawea bedudan gadhing sing bagus / weton nagara emudhi / cupak tukua sing bagus / seluten salaka putih / rupane lejet mencorong//
 3. //Ming ciyame tukua marang ciyuhu / sabos rega slawe rispis / sacepuke akik wungu / mung rega rongatus rispis / apyun tukua saglondhong //
 4. //Lah jajalen nyereta neng tempat tidhur / selirmu kon ngeladeni / sambi ngiris roti gandum / mertegane aja lali / banjur panggangen neng anglo//
 5. //Apa ana sing ngungkuli nyeret candu / dhasar bengi nganggo grimis / diyane ongting wis murup / tehe pun-punan sumandhing / cerete kumrengseng umob//
 6. //Nyamleng banget pacitane semat satus / ukon talen seket rispis / sakarep-karepmu tutug / gonen nyeret rina wengi / ayah rak kaya twapekong//
 7. //Heh becike nganggoa ngundang kancamu / wong telu utawa kalih / sing sok padha nyeret candu / jaken nyeret dadi siji / saben bengi aja towong//
 8. //Nek wis mendem mengko rak gatel awakmu / lan rembugmu banjur mintir / apa sing padha kok rembug / wis tamtu yen banjur gelis / ing kono rak kaya kantor//
 9. //Mikir jagad dhedharatan tuwin laut / ngisor bumi dhuwur langit / padha kandhas samya guyub / lan lakuning Sang Hyang Rawi / poma aja kongsi coblong// 

PUPUH V
PANGKUR 

 1. //Kapungkur wong seseretan / lan mikira rusake benteng ngloji / tuwin obahing keprabun / dhawuhe sri narendra / apa uwis kebeneran apa durung / yen durung ya waonana / rembugen sing becik-becik//
 2. //Lawan pranataning jendral / iku iya apa wis kok rujuki / nek wong telu durung rujuk / becik banjur ngothoka / nek wis entek apyunmu tukua candu / setail menyang ngepakan / wong telu rak banjur gilig//
 3. //Nanging poma wekas ingwang / ming aja sok nyatur srengating nabi / iku aku ora rembug / karo kareben apa / angur baya mikira enaking candu / murah laranging ngepakan / iku aku angrujuki//
 4. //Lan sambinen mulang jaksa / owahana gone mutus prakawis / iku kabeh bubuhamu / ming prakara kauman / iku kowe nora kena milu-milu / nek gelem ming waonana / gone andum gone milihL //
 5. //Dene yen para nayaka / iku patut kowe ingkang maoni / sabab kuwajibanamu / sing duwe moyok nacad / yen liyane ingsun duga durung cukup / yen kowe aku pitaya / karo dhidhis bae ya wis//
 6. //Mulane wong mangan madat / ora ana wasise wong nimbangi / sabab bisa jaring kukus / lan wruh suruping diyan / bakal kasar bakal alus kabeh weruh / tur tekade muter jagad / rina wengi tansah mintir//
 7. //Mara ta kaki rak iya / padek puna akeh sing wong maoni / ana sing ngarani saru / ana sing jare ala / ana maneh sing rada tipising rembug / wedi menek banjur gombal / ana sing jare bencirih//
 8. //Lan keset tan doyan karya / ana maneh jarene gelis mati / sabab dipangan ing kukus / ana maneh sing nacad / awak kuru lambene tur nganggo biru / iku isih kekurangan / panacade wong kang sengit//
 9. //Iku kaki poma-poma / iya aja mikir wong memaoni / iku rak wong durung weruh / menyang lukit-lukitan / yen andhene wis wasis kaya awakku / mongsa gek banjur nacada / setun-setun ngalem awig//
 10. //Mara sing darani ala / jare saru iku baya sing endi / mulane sok aku gumun / kok bisa timen nacad / kleru banget wong jegledhag jare saru / wong wis ora kena lara / prandene jare bencirih//
 11. //Malah nek dheweke lara / jaluk tomba mring wong kang amadati / banjur diwenehi candu / kon ngombe karo wedang / yen wis ngombe sakal bae bisa guyu / tuwin yen ana wong sayah / ditambani iya mari//
 12. //Basa anu nacad gombal / dhasar gombal nanging prasasat sugih / sabab bondha wis dipusus / anulya winadhahan / aneng cupu manik asthagina kumpul / sadina-dina binakar / temah dadi mega putih//
 13. //Besuk nek aneng ngakerat / mega putih iku rak memayungi / bedudane iku besuk / bakal dadi tunggangan / dene urik dadi cemethi ki pamuk / gek kuwi jarene gombal / pancen wong dhemen maoni//
 14. //Olehe tan doyan karya / mula nyata wong ora tau glidhig / awit nalare wis cukup / tra usah nganggo glawat / cangkem bae bisa munggah gunung dhuwur / wong ilate pinter dhangsah / rak mengkono wong wis wasis//
 15. //Lah mara cacaden apa / awak kuru malah kaya jahnawi / mongsa gek Janaka lemu / mara rak iya nyata / lambe biru sinawang rak malah semu / lah cacaden maneh apa / nek bab pati iku pasthi//
 16. //Nora ming wong nyeret modar / nadyan nora nyeret geneya mati / anom tuwa dene ya dhut / yak mara dadak ora / gek moyoki ming wong nyeret bae lampus / wis kaki aja korasa / mundhak bubrahake pikir//
 17. //Nanging kaki aja eram / nek dicacad utawa diwaoni / menyang sanak sadulurmu / apa maneh wong tuwa / anuturi mring gonmu anyeret candu / wis aja kok rewes pisan / iku sing sok bilaeni//
 18. Godha kang katon wong tuwa / ana katon sadulur anak rabi / ana katon dhemenamu / kabeh padha gegodha / akon medhot gonira anyeret candu / iku kaki sing prayitna / sing panggah aja gumingsir//
 19. Wong ahli menyang ing tekad / ora kena eling mring anak rabi / utawa manut wong sepuh / iku banget larangan / menek kowe nganti gugu wong tuwamu / yak mara badhe kedukan / mring eyangmu Sang Ijajil//
 20. Tengere menek kedukan / rasakena kowe rak banjur dlinding / ngising getih mangsur-mangsur / mongsa mari-maria / kejabane kowe lantas mitak apyun / tukua candu bot sigar / sereten wis tamtu mari//
 21. //Nek kok rasa selak lara / iya banjur uyupen bae gek wis / sabab jur lega wetengmu / sakal rak banjur bablas / nek wis mendem kowe sasat bisa mabur / wis tan ana kang karasa / lesu lupa sirna gusis//
 22. //Keri seger kuwarasan / lah kepriye rasakena ta kaki / apa dhemen mangsur-mangsur / apa dhemen sing ora / menek kowe dhemen lara mangsur-mangsur / ya nuruta nyang wong tuwa / karebene gelis mati//
 23. //Yen kowe tan gelem lara / lah manuta srengate Hyang Ijajil / aja nganggo rikuh-rikuh / rikuhmu buwangana / lan aja sok nganggo wedi mring ramakmu / karo aja wedi gombal / kok kaya wong adol blenyik//
 24. //Sok anggere ana dina / tamtu ana sega utawa dhuwit / angger isih ana dalu / candune iya ana / bok mengkono wong urip-urip puniku / yak ora kakehan nalar / kok sing nalar ting juwiwig//
 25. //Dene nora kathok emas / lan tan nganggo iket mariyem ngloji / mengkono bae nek aku / ananging wong wis lumrah / yen wong urip anglakoni budi luhur / akeh temen wong sing nacad / moyoki tur nganggo sengit//
 26. //Mara pama kowe salat / badhek akeh sanakmu sing ngamini / nanging ora gelem melu / lah iku ngalem apa / bareng tayub dipoyoki nanging melu / surake ya nora beda / malah ngleter angungkuli//
 27. //Sadurunge joged nyata / dikon ngibing kipa-kipa kepati / basane karam lan mekruh / bareng saya dipeksa / klelat-klelet karo nguweg-uweg sabuk / jikuk kethip kleru gobang / jikuk gelo kleru bribil//
 28. //Banjur milih dhuwit pecah / oleh nem wang digo tombok setali / banjur ngibing guya-guyu / gendhinge Kramaleya / jengklak-jengklak arep lucu nora patut / arep macak nora bisa / nanging ora uwis-uwis//
 29. //Lah kuwi wong tuwa apa / bok elinga gone nyrengeni wingi / jarene karam lan mekruh / gene kuwi kok girang / ya mulane becik gugua nyang aku / gek mengkono kuwi susah / moyoki dheknen nglakoni//
 30. //Nyenges nyang wong nyeret bangsat / celathune kongsi brebegi kuping / bareng mara krudhuk-krudhuk / tutur wetenge lara / bareng nogog malah ngentekake candu / jarene ming digo tomba / dene bot sigar ya enting//
 31. //Ya wong pancen mula sukak / nyang srengatku yak wis aja baribin / ana maneh sing sok nyatur / sengit nyang wong tledhekan / celathune nyampahi karo geguyu / kok kaya kurang wanudya / gene pyayi dhemen ringgit//
 32. //Nek aku kok nora makan / angur baya grumuta para nyai / utawa bojoning batur / trakadhang oleh sanak / sukur bage oleh batur sing lothurkung / ipe utawa nak-sanak / lah kuwi sing tetep pyayi//
 33. //Yak uwis aja dedawa / yen kebanjur mundhak kerasa ngati / athuk salin sing dicatur / kareben saya maprah / lawan antuk pitulunge Hyang Ijajul / nanging becik salin tembang / kinanthi bae iya wis// 

PUPUH VI
KINANTHI 

 1. //Kabeh wulang ingsun mau / aja na kliwatan siji / sagung putra wayah ingwang / padha nglakonana sami / lan sambinen ngabotohan / ngadu jago tuwin jangkrik//
 2. //Jago tajen jago pupuh / sukur yen dhemen kemiri / nomer siji ngadu gemak / ngladeni para priyayi / nanging sing kendel totohan / aja nganggo wedi-wedi//
 3. //Kareben padha digunggung / nyang kancamu para pyayi / kalah menang mono bejan / angger kendel buwang dhuwit / pasthi dialem jlegedhag / rak mengkono tetep pyayi//
 4. //Putuku nek kowe nglurug / gawaa dhuwit sing akih / aja nganti kalah gretak / nyang kancamu padha pyayi / yen sira kok kongsi kalah / bok mati bae ya uwis//
 5. //Lan becike paitamu / gowoa semat lan rispis / ukon talen pepakana / wadhahana pethen cilik / karo srutumu menila / worna bae karo dhuwi //
 6. //Lan aja sok kongsi bluwus / nganggoa sing becik-becik / karo kretepmu barleyan / aja kongsi keri-keri / lan nganggoa urloji mas / karsete sing nganggo akik//
 7. //Kareben sangsaya bagus / lan nganggoa ali-ali / serakit bae barleyan / sing rega rongatus rispis / nanging aja patek macak / bares kures bae ya wis//
 8. //Iku sarate wong nglurug / dadi kandel menyang pikir / bokmanawa kowe kalah / nganti kekurangan dhuwit / kretepmu bae sasela / sulapen rak dadi dhuwit//
 9. //Iku poma wekas ingsun / saben dina aja lali / ing ngendi ana kalangan / becik lurugana kaki / dadi wong ginau jembar / sugih sobat para pyayi//
 10. //Kejabane sira nglurug / ngedegna dhewe ya becik / dadi nora ketanggungan / mengkono lakuning pyayi / dene yen sira tan menang / gonmu ngadu-adu kaki//
 11. //Becik nganggoa geguru / nyang pandhita sing wis wasis / sabab eyangmu kuciwa / durung tau dhemen main / ming nonton kadi kadohan / dadi durung pati wasis//
 12. //Kecil mula tradhak tau / adu-adu sama main / dhari salah orang tua / kok tidhak diajar main / jadhi orang gung-ugungan / lebih getun dhalem ati//
 13. //Heh mulane wayah ingsun / kabeh padha sing teberi / sebaa marang kalangan / nadyan nora duwe dhuwit / yak ya gadhek-gadhekena / anggonen paitan main//
 14. //Lan manehe wekas ingsun / manawa kasukan pei / kertu lima karo kowah / lesehan tanapi belit / setoter karo slikuran / sukur bage bisa uwis//
 15. //Utamane bisa dhadhu / epo gimer karo posing / dadi bisa sobat Cina / tan kuciwa gonmu main / kasebut wong wicaksana / sabarang karya mepaki//
 16. //Lan maneh nganggoa ngetung / tingalane para pyayi / sing pancen nganggo tingalan / sebanana aja lali / ing kono banjur maina / sakarep-karepmu kaki//
 17. //Iku akeh begjanipun / ganjaran kang luwih-luwih / sapisan oleh tirakat / sabab melek saben bengi / kapindho mesthi menangan / sanadyan kalah sathithik//
 18. //Nanging rak wis sasat untung / andhene kalah sathithik / ngomahmu rak ora blonja / tur baturmu padha mlenthing / kowe dhewe makan enak / mara rak lebih sekali//
 19. //Dene yen korasa mlenthung / banjurena gonmu main / telung dina patang dina / iku ingkang luwih becik / ben akeh olehmu menang / banjur gonen rabi ringgit//
 20. //Menek kalah aja wudhu / utanga bae ya uwis / ayah mongsa dikelaha / setun-setun ditaboki / menyang kancamu kesukan / yak anggere ngandhut dhuwit// 

PUPUH VII
P A N G K U R 

 1. //Tog-togane wekas ingwang / lamun sira ginanjar banjur blindhis / nuli sinaua menthung / ngadhanga neng dedalan / nyebrot iket nek wani kenthesen kepluk / iku kaki dhedhelana / angonen paitan main//
 2. //Gawanen menyang Pacinan / gadhekena rak enggal oleh dhuwit / nek meksa entek dhuwitmu / iya golek-goleka / utang ngutil kalamun ing wayah dalu / poma kaki ya malinga / aja nganggo kontha-kanthi//
 3. //Samangsane nganggo rewang / mundhak suda gonmu oleh memaling / karo juwarehi laku / marakake konangan / cikben apa mundhak nyupetake laku / babahamu ngisor lawang / gamanmu konang ja lali//
 4. //Lawan malih wekas ingwang / saben dina ja towong gonmu maling / sukur bage wani ngecu / ngajaka para bangsat / jaken ngecu neng patiken gonmu ngumpul / sambinen karo seretan / iku mesthi padha gilig//
 5. //Nek wis mateng rembugira / lakonana anebak lawang kori / nek wis mendem pesthi cakut / ngecua nyang Pacinan / aja tanggung gonira nglakoni putu / nek Cinane wani lawan / patenana bae ya wis//
 6. //Dene nek nonahe murwat / poma kaki aja kowe praduli / ambungana sakancamu / kareben saya berag / iya iku ingkang marakake cakut / nek sing lanang patenana / aja ketanggungan kaki//
 7. //Yen wis oleh barang-barang / dipun giyak-giyak ana ing margi / surak-surak turut lurung / obore gebyar-gebyar / anjlegedhag kaya prajurit anglurug / gamane penthung lan granggang / ting capeplang aneng margi//
 8. //Gitir minongka gamelan / iku ingkang anesegake pikir / angrangin suwaranipun / karya gambiraning tyas / nek kepethuk wong tandang granggangen ceprut / lah ta banjur dhedhelana / digo wuwuh-wuwuh kuwi//
 9. //Andhene nganti konangan / dipun cekel sira marang pulisi / ming dibuwi lan disapu / dibuwang menyang sabrang / nek ming ngono bae aku ora gumun / iku kaki ijih nistha / durung tekan anglakoni// 

PUPUH VIII
M I J I L

 1. //Poma sira nglakonana kaki / tindak kang kinaot / sun jarwani ingkang luhur dhewe / ing pratingkahing kamukten kaki / ingkang ajar werit / esthinen satuhu//
 2. //Lah sing ebreh aja nganggo wadi / poma putuningong / tampanana ujar ingsun kiye / aja samar gonira nglakoni / saniskara dadi / langkung geng pinunjul//
 3. //Yak wong urip neng dunya puniki / apa kang rinuroh / mung kamulyan tumekaning enggen / pesthekena wulang ingsun kaki / yen datan sayekti / tempuhna ki kaum//
 4. //Yak mengkono kang tekan nglakoni / matenana uwong / ingkang datan ana ing dosane / pesthekena yen tan kolakoni / kang kadya puniki / dadi tuna luput//
 5. //Dene sira lamun ditakoni / ngakua kemawon / ywa nganggo ling-alingan sirangger / mundhak kasuwen gone nglakoni / para agung sami / pepak asih lulut//
 6. //Pratandhane lamun padha asih / adhuh putuningong / tamtu sira ngandikan residhen / den jajari Kumpni kanan kering / kang pra agung sami / pepakan sadarum//
 7. //Nek wis mongsa wektu ditimbali / babo putuningong / nganggo milih dina ingkang sae / nora kena sok dinaa kaki / kudu nganggo milih / wong wis bongsa luhur//
 8. //Omahira nganggo dijagani / Kumpeni nak ingong / den reteni sabarang dhahare / ora yen suwiyah-wiyah kaki / tamtu nampik milih / pepangananipun//
 9. //Yen wis tutug gonira amukti / aneng jroning gedhong / gya ngandikan sira ring risidhen / den jajari sagunging Kumpeni / pra prajurit Jawi / andher ngalun-alun//
 10. //Lah ing kono gonira amukti / gumer wong nenonton / kang prajurit usar pepak andher / samya kurmat mring sira wong sigit / atembak apipit / neng lor ringin kurung//
 11. //Iya kono gonira wong sigit / amenggep kaprabon / abusana sarwa seta kabeh / wastra klambi dhestarira muslim / sumping gajah ngoling / tinon lengut-lengut//
 12. //Apa ana kang ngungkuli kaki / yen wis prapteng kono / sanagara amung kowe dhewe / ingkang luhur munggah ing suwargi / tanpa kira kaki / kamulyan di luhung//
 13. //Wus palastha suraseng sastra di / ingsun mongsaborong / pan sumongga mring kang ngungelake / de ta amba sanget tuneng budi / amung nedhak sungging / awon saenipun//
 14. //Pan sumongga wulanging Ijajil / mangreh ing tyas awon / nanging semu sinamar semune / semonira ing pasmon mranani / ika ajar wirit / reh bongsa lelembut// 

TERJEMAHAN : 

PUPUH I
DHANDHANGGULA 

 1. Digubah dengan tembang Dhandhanggula awal sastra yang istemewa ini, dimulai dengan sang pendeta Jajalanat yang masyhur, yang tinggal di Gunung Candisewu dan kenjadi raja segenap setan, juga makhluk halus, yang semuanya mempelajari ilmu gaib. Manusia pun, yang ingin mendapatkan warisan ilmu semua menghadap sang pertapa.
 2. Pelajaran kyai sudah lama tetapi tidak ada yang berani mengutarakan, sehingga hanya disimpan saja. Sebab pada jaman dahulu buku itu diambil oleh Hyang Ijajil. Oleh karena itu anak cucu jarang yang mengingatnya. Tetapi jaman nantianak cucu banyak yang ingat, patuh kepada kanjeng eyang.
 3. Ada seorang cucu yang mencoba membuat karangan kuba kedalam bentuk satra saduran. Kitab kuna itu bersastra Durga berbahasa Ijajil. Akan tetapi apabila para cucu mengikuti kitab tersebut pasti tidak mengerti. Oleh karena itu dialihkan kedalam sastra Jawa agar menjadi jelas.
 4. Waktu yang tertulis dalam buku adalah hari Selasa tanggal 4, bulan Dulkhijah tahun Je. Ditulis dengan huruf Durga. Cobalah dilihat wujudnya di bawah ini tidak terlalu mengherankan.
 5.  Kyai Jaljalanat mulai berbicara kepada anaknya, “Duhai cucuku wanita maupun pria, dengarlah baik-baik semua ajaran eyangmu. Mudah-mudahan semua menjadi orang yang pandai. Adapun yang akan diajarkan lebih dahulu adalah yang lelaki dan benar-benar sudah mempunyai kedudukan menurut aturan pmerintahan.
 6. Apabila engkau kebetulan menerima uang dari Belanda, kemudian hutangkan kepada kawanmu. Jangan kepada setiap orang, utamakan yang berada dalam satu pimpinan. Bayarlah dulu seluruh gajinya. Adapun caranya mengangsur dengan membayar selama enambelas hari atau lebih baik lagi setiap hari.
 7. Satu rupiah berbunga empat duwit sehari, itu sudah cukup. Tetapi jangan lupa meminta kwitansi sebagai jaminan hutang. Setelah itu minta Wedananmu menjadi saksi,   dan berkenalan dengan orang pemerintahan yang memang mendapat bayar dari gedung, dan akuilah sebagai Saudara.
 8. Setian bayaran jangan lupa membawa gula dan the. Jika orang itu menghisap madat, belika saja supaya senang. Setengah sen tidaklah rugi. Jika kamu tidak berlaku seperti itu maka di kemudian hari nanti akan banyak perhitungan. Sialnya tagihanmu ditangguhkan oleh orang yang berhutang.
 9. Dan jangan memboroskan uang, jika memang tidak ada maksud yang menguntungkan. Hasilnya selalu mamberi suguhan jika ada tamu. Untuk apa? Bahkan kalau member suguhan rokok pun jika memang sudah teman akrab. Terkecuali tamu yang akan mengantar uang, dia wajib diberi jamuan.
 10. Jangan selalu member uang kepada orang miskin karena nanti bias menular kemiskinannya. Walaupun tetangga dekatmu meminta minyak dan nasi sedikit untuk menyuapi anaknya, tak usah dihirauakan permintaannya tersebut. Mungkin hal itu justru akan menyusahkanmu.
 11. Jika kawanmu meminta seperangkat pakainan, kain dan sebagainya. Tidak usah engkau pinjamkan. Hal itu merupakan larangan dariku, karena kamungkinannya tidak dikembalikan. Tiba-tiba sudah berada di Gowankin.
 12. Apabila engkau ingin membuang uang, lebih baik menuju ke kemuliaan. Bawalah bekal secukupnya, menghadaplah kepaeda Sang Hyang Guru, dan mintalah bidadari yang cantik. Jika emngkau belum mengerti maka sebenarnya maka sebenarnyalah hal itu mulia. Tempatnya ada di Kulon Beteng.
 13. Batara Guru dan Baradalah yang mengusai para bidadari tersebut. Sebenarnya mereka adalah Mak Cilik Pratala dan Mak Citralata. Setelah bertemu dengan mereka semua berdua, maka cepatlah member hadiah uang lima tali, suapaya mereka mau mengawalmu. Kemuadian segeralah engkau pamit dan tinggallah di Surga.
 14. Surga itu adalah kayangan tempat para bidadari,  terserah bidadari mana yang engkau pilih. Bermalamlah sekehendakmu jangan merasda khawatir. Hanya saja bekalmu serahkanlah kepada sahabatmu, lima puluh atau seratus jangan merasa saying. Walau sampai telanjang pun harus engkau lakukan karena menang itu tujuanmu.
 15. Adakah yang lebih nikmat? Malam hari hujan sehingga hawa dingin tetapi duduk berdampingan dengan penari tandak. Penarinya cantik berdandan bersahaja tampak menarik hati. Berkain lurik merah, berpenutup dada melengkung gaya Sala. Subangnya bermata satu berlian.
 16. Melayani mengiris-iris roti yang terbuat dari terigu bahkan memakai mertega. Minumannya kopi dan the yang memakai gula batu. Belilah candu stail. Lampu terbuat dari gelas. Alat penghisap madat telah dibalut. Setelah berdandan lalu minum dan diselingi menghisap madat, layaknya seperti raja Cina.
 17. Lakukanlah setiap malam, berlaku menjadi orang utama. Tidak sia-sia engkau berdandan rapi, dan janganlah senang berjalan, sewalah kereta yang baik, peliharalah tida orang pembantu. Peneri tandak tersebut ajaklah naik kereta untuk pesiar biar hatinya senang.
 18. Dan jika kekasihmu sedang di tanggap di Pecinan, susulah segera. Jika sudah ketemu, tunggulah sambil menonton, namun usahakan berada dalam jarak dekat agar kekasihmu dapat melihat. Sebaiknya jangan pergi kemanapun!!!! Siapa tahu kekasihmu menangis, jika turun hujan berlindunglah.
 19. Jangan mengeluh lelah, dingin, dan mengantuk, karena itu telah terhitung tapamu. Imbalannya pasti hebat, tidak akan ditunda-tunda. Saling memberi dan menerima malam itu juga. Perhatikanlah jika sudah selesai menari pasti kekasihmu itu keluar dan mengajak pulang. Kalian berdua naik kereta bagaikan sepasang pengantin.
 20. Sesampai di rumah tidurlah di dalam kamar, kalian berdua berselimutkan kain cinde yang berbau harum, di situlah akan gembira, berdansalah sesuka hati. Nah, rasakanlah apakah ajaranku ini benar atau salah?
 21. Siapakah yang tidak menginginkan surga? Tidak ada surga lain, jika kelak kamu mati pasti akan diberi oahala surga, di dalam batu lumbung, di situ akan terlihat surga, jika sudah mendapatkan pertolongan dari Hyang Ijajil, seketika tampaklah surga.
 22. Asalkan hal tesebut engkau kerjakan, pastikanlah surgamu itu. Salahkah aku jika sampai meleset. Aku berani mananggung hal itu. Pakailah tanda tanganku untuk digunakan sebagai saksi di pengadilan. Cibalah mencari sebanyak-banyaknya guru, pendeta ataupun santri yang berani menjamin surga.
 23. Jelajahilah setiap pesantren kemudian teruskanlah pergi ken Panaraga, tidak aka nada yang seperti diriku, karena itu wahai anakku, jangan setengah-tengah kalakukannya. Meskipun harus comapang-camping, janganlah ragu, dunia ini tidak berarti, yang dicita-citakan adalah akheratnya.
 24. Ajaran yang lain lagi adalah, setiap pekan adakanlah arena “tayuban” di rumahmu sendiri. Yang menari kekasihmu, undanglah para penyanyi, ajaklah pesta agar rukun. Berikanlah hadiah minuman janwer serta branduwin, kemudian engkau menari.
 25. Belajarlah beramai-ramai, biar para penyanyi mengikuti. Agar mereka senang akan tarian ronggeng, pasti hebat imbalan yang engkau peroleh dari Hyang Ijajil, kadangkala surgamu naik ke gunung Lawu, siapa tahu lama kelamaan engkau diterima menjadi polisi, berbicara dengan mancingan.
 26. Terkadang engkau menjadi lupa. Dugaanku barangkali benar, tidak ingat asal-mulanya, kukempit bagaikan kain dagangan, tak henti kusuapi bagaikan burung. Setelah menemukan kebahagiaan, kemuadian lupa diri, ketika sadar, memanggil-manggil, tetapi setelah didekati justru tidak menghiraukan, bahkan hanya melihat penari tandak saja.
 27. Janganlah berlaku demikian, hanya satu pesanku yang harus engkau ingat yakni, jangan mengingat anak dan istri, bahkan jika engkau jatuh miskin, ceraikan saja istrimu, jadilah orang yang mantap, kekasihmu itu kawinilah.
 28. Jika engkau ingat akan anak istri, menandakan engkau belum mantap pendirianmu, hanya seperti si Naya belaka. Saying sekali ketampananmu, mempunyai watak serba kerdil, ada yang takut kena penyakit kotor, kemungkinan bunting, berbantah seperti itu bukanlah ksatria keturunan Majapahit, takut kena penyakit sipilis.
 29. Ada priyayi yang mengatakan, bahwa memalukan jika seorang priyayi bertandak, karena hal itu tidak cocok, bahkan jika ke Patuk, itu juga memalukan. Akan tetapi bagiku (si pemberi ajaran ini) tidak, bahkan bertambah luhur, karena dapat bersahabat dengan Belanda, serdadu, Cina, masakan itu dikatakan jelek.
 30. Bahkan bagaikan Raja Klana, ketika jatuh cinta, pengikutnya bermacam-macam, justru menyedihkan, manakah yang dikatakan tidak baik? Oleh karena itu aku agak sedikit heran, mengatakan bahwa nista, bagaimanakah perasaan yang mengatakan hal itu, aku tidak dapat menduganya.
 31. Barangkali yang takut membuang uang, sehingga mencela sembarangan, mengatakan memalukan. Itu adalah orang yang belum mengetahui hokum iblis sehingga mencela. Jangan sombong, yang ditanggung sanak saudara. Sudahlah jangan dihiraukan perkataan orang lain, karena toh tidak akan memberimu surga. 

PUPUH II
ASMARADANA 

 1. Laksanakan dengan sungguh-sungguh, semua ajaran dari kakek, yang lebih dapat diandalkan, camkanlah anakku, pasti menemukan pahala, akan tetapi jangan sampai tersiar.
 2. Jika sampai terdengan orang, akan batallah tapamu, oleh karena itu agak ke sini, jika engkau ingin mengetahui sedekah yang sejati, empat buah film.
 3. Caranya begini, jika tetanggamu sedang pergi, kadang sedang menghadap ke istana, saat seperti itulah sangat kebetulan, bertemulah engkau, berpura-pura belum tahu, bahwa suaminya tidak ada dirumah.
 4. Bertanyalah dengan perlahan, apakah suaminya ada di rumah, karena kemarin sudah janjian. Dan dia berpesan, bahwa jika dia tidak ada di rumah, uang harus diberikan kepada anda.
 5. Apabila dia mau menerima, kebetulan sekali, dengan mudah tanganya dapat engkau raih, janganlah memilih tempat, kiranya tidak akan gagal, yang penting tujuan tercapai, sudah masuk manusia utama.
 6. Akan tetapi ada yang lebih utama lagi yakni, jika engkau sedang mengabdi, baik berilah syarat, agar lebih tambah disayang, zinahilah gundiknya, pilihlah yang paling di saying.
 7. Tentu bertambah sayangnya, karena sudah eperasaan, perasaan yang benar-benar mulai, dan merupakan syarat utama, tetapi hati-hati, jangan sampai rumput atau daun mendengar, niscaya akan gagal tapamu.
 8. Menyamarlah sebagai santri, tetapi hanya berpura-pura saja, sebab tindakan zina yang engkau lakukan, jika sampai ketahuan, pasti akan putus lehermu, paling tidak dihukum.
 9. Engkau pasti dipukuli, kemudian diseret ke kejaksaan untuk kemudian diadili, dihukum di dalam pasar, didera dua puluh kali, lalu dipenjara selama delapan hari.
 10. Selepas dari penjara, kamu lalu di papah, dibawa ke masjid besar, di ditu kamu didandani, dimandikan di kolam, beremdam sampai tengah hari, jika sudah selesai naik ke darat.
 11. Kemudian engkau dirias, rambut bagian belakang dicukur silang, mukamu diberi gambar aneh, dengan bedak arang kapur sirih, kemudian disuruh naik kuda kepang dilengkapi dengan tombak, diiringi Kramaleya.
 12. Meskipun demikian mantapkan hatimu, itu semua hanya cobaan saja, sakit maupun malu laksanakan saja, sudah biasa dalam kehidupan, apabila akan menerima anugrah besar, tentu cobaannya pun hebat.
 13. Bahkan jika golongan satria akan lebih hebat lagi, bila sudah mantap tekadmu, bahagia bila saat kematian menjelang, mudah-mudahan bias mati di waktu melacur, matimu menjadi sabil, itu orang yang gagah berani.
 14. Itu baik untuk ditiru, keberanian yang menyamai orang Belanda, serdadu dari benteng besar, jika merebut istri tetangga, tidak memakai perhitungan, lantas ditinju saja, masak kamu akan kalah.
 15. Hidup ini memang susah, jika menjalankan syariat agama, modalnya harus kuat, tetapi jika tidak melaksanakan surga tidak akan dicapai, kelak disiksa hantu, perhatikan itu semua.
 16. Orang yang senang menyantri, setiap hari menyembah kepada Allah, itu adalah calon patung, oleh karenanya jangan didekati, jika mendengar orang berdoa, kepalamu akan sakit terkadang engkau pingsan.
 17. Sudahlah tak usah dibicarakan, jika terdengar oleh orang yang sering berdoa, jika memaki justru membuat perkara baru, iya kalau sekedar memaki, terkadang sambil membaca doa penangkal, terasa seperti dipukul, kepala seperti mendapat  tamparan.
 18. Memang sulit hidup di dunia ini, bias dikatakan mudah tetapi juga sukar, coba rasakanlah!! Coba bandingkanlah mana yang lebih enak orang yang senang sembahyang dengan orang yang senang bertandak, jika aku lebih suka jatilan.
 19. Walaupun harus menambah uamg, tetapi hati merasa senang. Orang yang memegang syariat agama, uang hanya merupakan selawat, zakat untuk “tayuban” tidaklah dianggapa sedekah, tetapi semua orang merasa senang.
 20. Begitu juga semua yang menonton, pria maupun wanita semua senang, bahkan turut menari di bawah pohn pisang, si lonte disuruh berkidung, karena sangat ingin menari, membeli cao sebagai araknya.
 21. Itu merupakan pertanda, bahwa hal itu memang tindakan utama, karena menyenangkan hati orang, tidak seperti orang slawatan, santrinya banyak, tetapi tidak ada yang memperhatikan, jika pun ada tetapi pasti kecewa.
 22. Brkawan dengan siapapun asalkan bukan dengan santri aku tidak ambil peduli, pasti tidak cocok, karenanya untuk apa berteman dengan kaum santri, niscaya justru engkau ditertawakan, dikatakan sedikit agak gila.
 23. Akan tetapi jangan sakit hatiseandainya dicela orang banyak, jika berani pukul saja, apabila dikroyok mengamuklah, demikian tindakan orang yang gagah berani, tidak dengan sembunyi\sembunyi, seperti bukan keturunan Pandawa.
 24. Jika pada suatu saat engkau duduk bersama dengan orang banyak, kemudian ada yang mengolokmu, meskilah dia, apabila dia berani membalas, jangan kepalang tanggung tikam saja.
 25. Bergayalah sedikit angkuh, jika berjalan jangan  sering menghindar, jika ada berani  menubruk, pukul saja, dengan demikian engkau akan terpandang, ingat lakukanlah itui !!!! 

PUPUH III
S I N O M 

 1. Sekarang sudah berganti tembang, cukup begitu saja, tidak usah memakai tanda,tebaklah irama tembang ini jika memang engkau pandai? Ajaranku ini bukanlah terasa nikmat? Tetapi kakek belum menjalankannya, tetapi dulu perasaannya agak seedik bias.
 2. He, mendekatlah, ada orang mendengar, cacing pun mendengar menjadi manusia, agak mendekatlah, jangan merasa malu, untuk apa malu, sebab akan menerima bisikan, bisikan yang pelik, licin susah dipegang.
 3. Mungkin kamu sudah mampu, karena sudah lama berada dalam istana, tetapi belum memperoleh petunjuk, bahwa itu adalah ilmu sejati, jika kamu sudah mengetahui, disebut orang utama, nanti aku akan berterus terang, sehingga bersikaplah sungguh-sungguh, sebenarnya sukailah penari lelaki.
 4. Tetapi jangan sembarang pria, pilihlah yang tampan-tampan, satria yang masih perjaka, carilah bekas penari srimpi, tentu dapat berjalan dengan tengadah dan gagah, karena sudah menjadi penari paling tidak memiliki daya tarik tersendiri, jangan yang masih aktif menari.
 5. Jika bertemu dengan penari yang masih menjadi idaman para anggota selir pasti dia tidak akan mengacuhkanmu, jika ketahuan gubermen, pasti putus lehermu. Oleh karena itu waspadalah!! Segala tindakanmu harus hati-hati, karena hal itu merupakan masalah yang serius.
 6. Dan pesanku, jika sudah berhasil memilih, semoga dapat mengabdi, melayani orang tampan, harus mantap sampai ke hati, bersikaplah sabar dan jangan canggung, karena engkau sedang magang, berdoalah lekas dikasihi, dengan usaha sungguh-sungguh dan jangan sampai berlaku kurang ajar.
 7. Susahnya bukan main, jika belum mendapat kesempatan, harus selalu siap melaksanakan perintahnya, layanilah dengan hati-hati siang dan malam. Berlakulah lucu, agar dikasihi tuanmu yang tampan, tetapi jangan hanya bermanis dilahiriah saja.
 8. Tidak boleh bersikap kasar, apabila sampai terjadi engkau ditampar, tidak usah dijadikan masalah, anggap sebagai kekuatan hati, tetapi agak cemas, terlanjur duduk termenung, bagaimana jalan usahamu, tingkahmu seperti orang gila, mencari cara untuk mengusahakan keinginan.
 9. Lebih baik sewakanlah kereta, ajaklah pergi ke took Pecinan, tuanmu kemudian berdandan serapi mungkin, dan apa pun yang dilirik di dalam took tersebut, jangan engkau tawar langsung saja engkau beli, segeralah bayar menjaga jangan sampai rebut.
 10. Jangan berfikir tentang hargannya, walaupun minta arloji, yang harganya dua ratus ringgit, ya sudah belikan, asalkan di rumah masih kaya, jangan banyak perhitungan, tidak akan menjadi gembel, asalkan dikasihi tuanmu, walaupun miskin tetapi mulia di akhirat.
 11. Mustahil engkau sampai berumur seratus tahun, baru pulang ke surge, selagi engkau masih hidup, rajinlah mengabdi kepada orang-orang tampan, bersikaplah yang baik. Walau bagaimana pun perlakuannya menurut saja jangan membuat kecewa.
 12. Juga ada baiknya engkau memakai guna-guna pengasian, dengan cepat engkau akan mendapat surat keputusan, adapun syaratnya hanyalah mutih, tujuh hari sudah cukup, terimalah ilmunya, mendekatlah kemari, aku akan menerapkan ajiku si “jaran goyang”.
 13. Berkuda ditengah pasar, bersenjata cemeti, lidi dari surge, adapun kemampuan cemeti itu adalah, jika dipukulkan ke bumi maka terbelahlah sampai lapis ke tujuh, aku pukulkan ke laut, air pun menjadi kering, aku pukulkan pada gunung pun pasti terbelah.
 14. Jangankan hati bayi gunung pun terbelah, aku pukul dengan lidi ini, pasti mati, kalau pun tidak mati, pasti akan menjadi gila, jika tidak gila maka akhirnya menjadi kasih kepadamu.
 15. Hal itu laksanakan, selama engkau mutih, dan juga merokoklah kemenyan, tetapi jika sudah waktunya orang tidur, hafalkan jangan sampai lupa, duduklah sambil tafakur, jika sampai tidak terlaksana, bias minta ganti kepada penulis. Yakinkan dirimu bahwa tidak akan gagal.
 16. Engkau akan menjadi gagah dan kuat, bahkan tuanmu menjadi takut, segala kemauan dibiarkan saja, seakan-akan diajak matipun tuanmu pasti akan menerut, tetapi harus jaga diri, jangan mentang-mentang ditakuti, engkau seenaknya.
 17. Dan jika tuanmu berkenan, ajaklah untuk menyenangi tandak, hal tersebut memang kebetulan, antarkanlah segera, dan juga bawakan bekal yang banyak, supaya tuanmu senang, tetapi waspadalah, jika ada orang yang berani, pukullah jika melawan bunuh saja.
 18. Tetapi perkiraanku pasti tidak ada, walaupun berani aku anggap enteng saja, asalkan engkau berani, jangan sampai kalah uang, dan jangan merasa takut bentak saja, walaupun ada orang Belanda, jangan engkau ragu-ragu, berilah salam kemudian ajaklah bercakap-cakap.
 19. Orang belanda tersebut akan menjadi sopan, tidak akan bertindak kasar, karena telah kedahuluan adat. Berhati-hatilah jika ada orang mencela, jangan engkau perhatikan, jika semua telah terlaksana, ajaranku yang hebat ini, kelak akan aku ajar dengan ilmu cara tua. 

PUPUH IV
M E  G A T R U H 

 1. Bila engkau senang akan ilmuku, kemudian menghisap madat, usahakanlah untuk menghisap madat sebanyak satu duit, setiap hari jangan sampai terlewatkan.
 2. Buatlah pipa penghisap dari gading, buatan Negara Emudhi, ujung pipa itu balutlah dengan perak putih, sehingga tampak cemerlang berkilauan.
 3. Alat pemantiknya (korek) beli saja ke Ciyucu, satu box harganya dua puluh lima rupiah, beserta tempatnya yang hanya dua ratus rupiah, belilah opium satu gelondong.
 4. Hisaplah di tempat tidur, suruh selirmu melayani, sambil mengiris roti terigu, menteganya jangan lupa, kemudian pangganglah diatas angklo.
 5. Adakah yang melebihi menghisap madat? Apalagi pada malam hari dan sedang hujan gerimis, lampunya sudah hidup, tempat the sudah tersedia, air di dalam ceret sudah mendidih.
 6. Tenang-tenang saja dengan beberapa uang ringgit seratus buah, ukon talinya bernilai lima puluh rupiah, sesuka hatimu terpenuhi, gunakan untuk menghisap siang dan malam, bukankah seperti tepekong.
 7. Lebih-lebih lagi jika engkau mengundang kawan, dua atau tiga orang, yang senang menghisap madat, ajaklah menghisap madat bersama-sama, setiap malam jangan terlewatkan.
 8. Jika sudah mabuk pasti badanmu terasa gatal, dan pembicaraanmu menjadi lancer, seperti orang kantoran saja.
 9. Memikirkan alam, laut serta daratan, di bawah bumi di atas langit, semua terdampar dan menyatu dengan perjalanan sang matahari, ingat jangan sampai terjadi gerhana total. 

PUPUH V
P A N G K U R 

 1. Tinggalkan orang yang menghisap madat, dan berfikirlah tentang loji, satu keadaan kerajaan, perintah Sri Baginda, sudahkah sesuai apa belum, jikalau belum perbaikilah, bicarakanlah baik-baik.
 2. Dan menurut aturan Jendral, apakah telah dimufakati? Jika kalian bertiga belum setuju, jika opiummu sudah habis belilah candu dan rebuslah, harganya setail. Kalian bertiga akan sependapat.
 3. Tetapi peringatanku!! Janganlah memperbicarakan syariat Nabi, aku tidak menyetujui, karena hal itu tidak berguna, lebih baik memikirkan nikmatnya menghisap madat, murah ataupun mahal sudah ada di bungkusan, kalau itu aku setuju sekali.
 4. Dan sambillah mengajar Jaksa, ubahlah caranya menentukan perkara, semua itu adalah tugasmu, hanya perkara kauman, kamu tidak boleh melibatkan diri, kalau mau hanya celalah saja, dalam hal membagi dan memisahkannya.
 5. Adapun para pembesar, engkaulah pantas mencela mereka, karena kewajibanmulah untuk mengejek dan mencela, untuk yang lain aku kira belum cukup, jika engkau aku percaya, sambil menelisik saja sudah bias.
 6. Karena itu orang yang menghisap madat, tidak ana yang melebihi kepintarannya, karena bias menjaring asap, dan mengetahui saat matinya lampu, kasar maupun halus, semua dapat dilihat, dan lagi tekadnya memutar dunia, tak henti-hentinya.
 7. Coba anakku iya apa tidak? Alangkah banyak orang mencela, ada yang mengatakan hina memalukan, ada yang mengatakan jelek, ada lagi yang agak ringan bicaranya, takut jangan-jangan mati menjadi miskin, ada juga yang berkata mudah terkena penyakit.
 8. Dan menjadi pemalas tidak mau bekerja, adalagi katanya akan cepat mati, karena dimakan oleh asap, ada lagi yang mencela, badan kurus dan lagi bibirnya biru, hal itu semua masih kurang, celaan dari orang yang benci.
 9. Ingat-ingatlah, Nak!! Jangan memikirkan orang-orang yang mncela. Mereka itu kan belum tahu akan segala seluk beluknya, seandainya sudah mahir seperti aku, masak akan tetap mencela, malahan akan memuji bagus.
 10. Coba yang dikatakan jelek, dan kurang patu itu yang mana, itulah sebabnya saya heran, bagaimana bias mencela, salah sekali yang gagah dikatakan kurang pantas. Jelas sudah tidak terkena penyakit, masih juga dikatakan mudah terserang penyakit.
 11. Bahkan ketika dia sakit, meminta obat kepada penghisap madat, kemudian diberi obatnya yakni candu itu, disuruh minum dengan minuman panas, jika sudah minum seketika saja bias ketawa, dan juga jika ada yang lelah, diobati seketika sembuh.@@@
 12. Setelah itu mencela sangat miskin, meskipun miskin tetapi seolah-olah kaya, sebab harta sudah diremas-remas kemudian dimasukan dan dikumpulkan di dalam cupumanik astagina sehari-hari dibakar, akhirnya menjadi awan putih.
 13. Nanti jika di akhirat, awan putih itu akan memayungi. Alat penghisap candu akan menjadi kendaraan. Adapun alat pencukil menjadi cemeti bernama Ki Pamuk. Nah, itukah yang dikatakan sangat miskin. Memang dasar orang senang mencela.
 14. Tidak mau bekerja, tetapi nalarnya sudah cukup, tidak usah bekerja, dengan mulut sudah bias naik ke atas gunung, karena lidahnya pandai berdansa, begitu itu bukankah telah trampil?
 15. Ayo apa yang akan dicela lagi, badan kurus bahkan tampak seperti Jenawi, masak Janaka berbadan gemuk, bibir biru jika dilihat tampak menyenangkan, coba akan mencela apa lagi, soal mati itu memang sudah pasti.
 16. Tidak hanya pemadat akan mati, tidak menghisap ,adatpun juga akan mati, tua muda pada akhirnya juga akan mati. Coba, apakah tidak demikian? Mengapa mengejek hanya pemadat saja yang akan mati? Sudahlah jangan dirasakan, akhirnya akan merusak pikiran.
 17. Tetapi janganlah heran, jika dicela ataupun dihina, oleh sanak-saudaramu, apalagi orang tua yang menasehati akan kelakuanmu menghisap madat itu. Sudahlah jangan dihuraukan, hal itu kadangkala membuat celaka.
 18. Godaan yang tampak adalah orang tua, saudara, anak istri, kekasihmu, semua itu mengodamu, menyuruh engkau berhenti madat. Waspadalah!! Tebahkan hatimu jangan sampai kamu berubah.
 19. Orang telah menentuka tekad, jangan teringat akan anak istri, ataumenurut kepada orang tua, hal itu sangat dilarang, jika engkau sampai patuh kepada orang tuamu, akhirnya pasti engkau akan dimarahi oleh Eyangmu Sang Ijajil.
 20. Pertanda bila terkena marah, rasakan engkau pasti akan buang-buang ait tak henti-hentinya, tidak mungkin akan sembuh, jika tidak meminta candu, belilah candu setengah sen, hisaplah tentu akan sembuh.
 21. Jika engkau merasakan sangat sakit, minumlah saja segera, langsung akan terasa enak perutmu, seketika akan sembuh. Jika sudah mabuk engkau serasa bias terbang, sudah tidak ada yang terasa, lesu lelah hilang semua.
 22. Tinggal perasaan sehat dan segar, bagaimana rasanya? Apa enak jika sakit mencret, apa lebih enak tidak sakit, jika senang sakit perut, patuhlah kepada orang tuamu, biar lekas mati.
 23. Jika kamu mau sakit, turutlah perintah Hyang Ijajil, jangan malu, buanglah perasaan malu, jangan merasa takut kepada ayahmu, dan lagi jangan takut miskin, seperti penjual ikan teri.
 24.  Jika masih ada hari, tentu ada nasi ataupun uang, jika masih ada malam, candu pun tetap ada, sebaiknya begitulah manusia hidup di dunia, tidak perlu banyak piker, malahan yang memakai nalar sering kali tidak karuan.
 25. Ternyata tidak memakai celana emas, dan tidak memakai ikat kepala meriam loji, jika aku begitu saja, tetapi karena sudah biasa, jika orang hidup menjalani budi luhur, banyak benar yang mencela, mengejek dan membenci.
 26. Coba jika engkau sembahyang, kiraku banyak kerabatmu mengamini, tetapi tidak mau iku, itu memuji apa, sedangkan “tayuban” dicela tetapi ikut serta, tepun soraknya tidak berbeda, bahkan asyik menari melebihi yang lain.
 27. Sebelum menari disuruh menari sama sekali tidak mau, katanya haram dan makruh untuk dilakukan, ketika makin dipaksa berulang kali menjulurkan lidah sambil mengorek-orek ikat pinggang, mengambil keti keliru gobang, mengambil gelo keliru bribil.
 28. Kemudian daoat uang pecahan, mendapatr lima puluh sen dipakai untuk tombok setali, kemudian menari sambil tertawa-tawa, dengan irama Kramalaya, melompat-lompat riang, akan melucu tetapi tidak menarik, akan berhias tetapi tidak bias, tetapi tidak selesai-selesai.
 29. Orang tua macam apa itu, tidak ingat ketika memarahi kemarin, katanya haram dam makruh sehingga tidak pantas dilakukan, ternyata sekarang terlihat gembira, oleh karena itu patuhlah kepadaku, bagiku itu susah, mencela tetapi kemudian dia sendiri melakukannya.
 30. Mengolok-olok bahwa pendapat itu, Bangsat!!! Kata-kata itu memekakan telinga. Setelah dekat terhuyung-huyung, katanya perutnya sakit, kemudian meneguk bahkan menghabiskan madat, katanya yang untuk obat, setengah pun habis.
 31. Jika memang senang akan apa yang kuajarkan, maka janganlah banyak bicara, adalagi yang mempergunjingkan ajaranku, benci terhadap orang tayuban, bicaranya menghina sambil mentertawakan, katanya seperti kehabisan wanita, para priayi suka tayuban.
 32. Jika aku tidak suka, lebih baik perlahan-lahan mendekati para nyai, ataupun istri pelayan, kadang kala mendapat kerabat yang sudah agak jauh, lebih senang lagi mendapat pelayan yang lotharkung, ipar atau saudara sepupu. Nah, itu yang benar-benar disebut priayi.
 33. Sudahlah tidak usah diperpanjang, jika terlanjur menyebabkan sakit hati, lebih baik berganti bahan pembicaraan, supaya lebih percaya, dan lagi mendapat pertolongan dari Hyang Ijajil, tetapi lebih baik berganti tembang kinanti. 

PUPUH VI
K I N A N T H I 

 1. Semua yang kuajarkan tadi, jangan ada satupun yang terlewatkan, semua anak cucuku, kerjakanlah semuanya, dan juga sambillah “main”, adu jago dan juga mengadu jangkrik.
 2. Mengadu ayam dengan cara diadu kepalanya atau dengan di pukul, lebih bagus lagi jika senang adu kemiri, nomor satu mengadu burung puyuh, melayani para priayi, tetapi harus berani jika bermain taruhan, jangan merasa takut.
 3. Supaya dipuji oleh kawanmu priayi, kalah ataupun menang itu untung-untungan, asalkan berani membuang uang, pasti dipuji gagah, memang begitu watak kaum priayi.
 4. Jika engkau dating menantang, bawalah uang yang banyak, jangan sampai kalah gertak oleh kawanmu sesame priyayi, jika engkau kalah, lebih baik mati saja.
 5. Akan halnya modalmu, bawalah uang rupiah dan uang ringgit, uang tengahan rupiah dan talenan cukupilah, taruhlah di peti kecil, dan juga crutumu manila, satukan dengan uangmu.
 6. Jangan sampai terlihat lusuh, berpakaianlah sepatutnya, ikat pinggang berlianmu, jangan sampai ketinggalan, juga pakailah arloji emasmu yang berabtai akik.
 7. Supaya lenih tampak gagah, pakailah pula cincin berlian sepasang, harganya dua ratus rupiah, tetapi jangan terlalu berdandan, bersahaja saja.
 8. Itu semua persyaratan orang dating menantang, supaya pikiran jadi berani, mungkin saja engkau kalah, sampai kekurangan uang, jualah ikat pinggangmu, sulaplah tentu akan menjadi uang.
 9. Ingat pesanku, setiap hari jangan lupa, dimana ada gelanggang, datangilah, belajarlah menjadi orang yang luas jelajah wilayahnya, kaya akan teman priyayi.
 10. Di samping engkau menantang, dirikanlah gelanggang secara pribadi, sehingga tidak setengah-setengah, begitulah tatacara priyayi, apabila engkau kalah dalam permainan.
 11. Ada baiknya engkau berguru, kepada pendeta yang pandai, karena kakekmu mengecewakan, belum pernah “main”, hanya menonton saja dari kejauhan, sehingga belum begitu mahir.
 12. Dari kecil memang tidak tahu, bertaruh dan berjudi, karena salah orang tua, tidak diajarkan berjudi, menjadi anak manja, sangat kecewa dalam hati.
 13. Oleh karena itu, rajin-rajinlah semua, pergilah ke arena perjudian, walaupun tidak memiliki uang, gadaikanlah apa yang ada, pakailah sebagai modal berjugi.
 14. Dan lagi pesanku berusahalah untuk bias dan senang main kartu seperti : (pei, kertu lima, kowah, belit, setoter, selikuran).@@@
 15. Lebih baik lagi jika bias bermain : )dadu, ewo, gimer, dan posing), sehingga dapat bersahabat dengan orang Cina, tidak kecewa “main”mu, disebut orang bijaksana, segalanya dapat dikerjakan.
 16. Dan perhitungkanlah hari kelahiran para priyayi, yang memang memakai tontonan, kunjungilah jangan lupa, di situ lalu berjudi semaumu.
 17. Banyak sekali keuntungannya, hadiah yang luar biasa, pertama berkesempatan tirakat, karena setiap malam selalu berjaga, kedua selalu menang, walaupun kalah tetapi hanya sedikit.
 18. Walaupun demikian jika diperhitungkan juga sudah beruntung, andaikata kalah satu ketip, di rumahmu tidak belanja, dan lagi pembantumu akan kenyang, kamu sendiri makan enak, coba pikirkan dan nimat sekali.
 19. Jika kamu sudah kenyang, teruskan :main”mu, tiga atau empat hari, itu lebih baik, biar lebih banyak mendapat kemenangan, kemudian pakailah mengawini tandak.
 20. Jika taruhanmu kalah, jangan membayar iuran, berhutang saja, tidak mungkin akan dituntut, paling-paling hanya dipukuli, oleh kawanmu bermain, yah asal bawa uang. 

PUPUH VII
P A N G K U R 

 1. Akhir dari pesanku, jika engkau ditakdirkan melarat, kemudian belajarlah memukul, segera hadang orang di jalan, serobotlah ikat kepalanya dan jika melawan pukullah, dan ambilah semua miliknya, pakailah sebagai modal berjudi.
 2. Bawalah ke Pecinan, gadaikanlah maka engkau akan mendapat uang, jika habis lagi, carilah upaya berhutang ataupun mencuri di waktu malam hari, apabila engkau mencuri, jangan membawa kawan.
 3. Jika membawan kawan, akan mengurangi hasil curian, dan menambah repot, menyebabkan mudah tertangkap, tidak ada gunanya bahkan menghambat pekerjaan, galilah di bawah pintu, akan halnya senjatamu konang jangan ketinggalan.
 4. Dan lagi pesanku, lakukan mencuri setiap hari jangan lupa, lebih baik lagi jiga berani merampok, ajaklah serta para penjahat, ajaklah merampok dan berkumpulah di rumah pemadatan, sambil menghisap madat, pastikanlah akan sepakat semuanya.
 5. Jika sudah matang  rencanamu, mulailah menggedor pintu dan jika sudah mabuk pasti tangkas, pergilah ke Pecinan, jangan tanggung kerjamu, jika orang Cina korbanmu tersebut melawan, maka bunuh saja.
 6. Apabila wanitanya juga melawan, hendaknya jangan engkau perdulikan, ciumlah bersama-sama kawanmu, supaya bertambah birahi, hal itu akan menambah cekatan, adapun suaminya lebih baik bunuh saja, jangan tanggung-tanggung kerjamu.
 7. Jika barang sudah didapat, bergembira ria sepanjang jalan, bersorak-sorak, obarnya bersinar-sinar, gagah perkasa bagaikan prajurit berperang, tongkat pemukul juga tombak bamboo sebagai senjata, tidak beraturan di sepanjang jalan.
 8. Diiringi suarqa gamelanyang tak henti-hentinya, itu yang memantapkan pikiran, merdu suaranya membuat gembira di hati, jika berpapasan dengan petugas keamanan maka tombaklah secepatnya, kemudian lucutilah, dapat dipakai sebagai tambahan modal berjudi.
 9. Seandainya sampai tertangkap basah, engkau disergap polisi, kemudian dipenjara dan dipukuli berkali-kali, dan di buang ke seberang, jika hanya seperti itu aku tidak heran, itu masih hina, belum terselesaikan tugasmu.  

PUPUH VIII
M  I  J  I  L 

 1. Sekiranya engkau melakukan tindakan yang luar biasa, aku katakana yang paling tinggi, di dalam tingkah kemulian, sebagai ajaran rahasia, camkan dengan teliti.
 2. Boroslah jangan merasa takut, terimalah pelajaranku ini, jangan merasa was-was dalam melakukannya, semuanya akan membuahkan, perbuatan yang utama.
 3. Manusia hidup di dunia, apakah yang dicari, kalau bukan kemulian, buktikanlah ajaranku ini, jika meleset, seranglah ki kaum.
 4. Demikianlah yang sampai hati melakukan pembunuhan, yang tidak ada dosanya, pastika jika engkau tidak melakukan pasti merugi.
 5. Jika engkau diinterogasi, mengaku saja, tidak usah disembunyikan, mengakibatkan terlalu lama engkau menjalaninya, para pembesar semua lengkap.
 6. Pertanda engkau disayangi, residen memanggilmu, dikawal kumpeni di kanan kerisemua pembesar lengkap hadir.
 7. Jika sudah waktunya untuk dipanggil, pilihlah hari baik, tidak boleh sembarangan, karena sudah menjadi orang besar.
 8. Rumahmu dijaga kumpeni, segala makanan diurus, jangan seenaknya, tentu dapat menolak dan memilih makanan itu.
 9. Jika sudah puas engkau tinggal di gedung, selanjutnya akan dipanggil residen, dikawal oleh kumpeni dan prajurit Jawa, duduk berjajar di alun-alun.
 10. Di situlah kemuliaanmu, gemuruh orang menonton, prajurit berkuda lengkap berjajar, semua menaruh hormat kepadamu, bersusun berlapis-lapis, di sebelah utara beringin kurung.
 11. Begitulah keadaan dirimu, memegang tahta kerajaan, berpakaian serba putih, berbaju dan berikat kepala cara muslim, bersumping “gajah nguling”, terlihat suram.
 12. Adakah yang dapat menandingi, jika sudah sampai disitu, seluruh Negara hanya kamu sendiri, yang mulia dan naik ke surge, kemuliaan yang tinggi dan tak terhingga.
 13. Sudah selesai maksud sastra yang indah, aku serahkan kepdamu, terserah kepada para pembaca, sedangkan aku kurang pemikiran, karena hanya mencontoh saja, jelek ataupun baiknya.@@@
 14. Demikianlah nasehat Ijajil, penguasa hati yang jahat, tetapi tampak seolah-olah tersamar, sehingga menarik hati, itula ajaran yang pelik, tata cara makhluk halus.

Tamat.