alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: RASAJATI

RASAJATI-3


P U C U N G 136. Kaping pitu sumrap mring kang adi luhung Sagung kaéndahan Kang pinaringken Hyang Widi Dèn resepna anèng teleng manahira 137. Tanem tuwuh sumrambah sato sadarum Malih pra manusa Miwah saisiné bumi Kanthi wijang pinaringan kaluwihan 138. Kabèh iku wus kinanthèn mring Hyang Agung Salir wewatekan Wèh resep sawiji-wiji Kawruhana …

Continue reading

RASAJATI-2


A S M A R A N D A N A 59. Tanggap raos jarwinèki Bisa krasa lan rumangsa Pangertos datan talompé Mring jatinira pribadya Miwah sapadha-padha Sumrambah titah sadarum Lan saisiné buwana 60. Aja sira kumawasis Dyan wus tebih lampahira Ngudi èlmi pangertiné Awit isih ana liya Kang mesthi ngungkulana Lir wiyati èmperipun Tanpa …

Continue reading

RASAJATI-1


WEWARAHING KYAI RASAJATI P U R W A K A Wewarah ingkang kaanggit punika mujudaken pepacuh menggah jatining agesang. Ing pangajab, sageda dados piwucal ingkang migunani tumrap anak-putu, sumrambah dhateng sok sintena ingkang kepingin memetri pitedahing para leluhur. Menawi katindakaken, istingarah gesang punika anggadhahi wewaton lan paugeran ingkang tumuju dhumateng kayuwanan. Jlèntrèhing wewarah rinumpaka ing …

Continue reading