alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT MADURASA

SERAT MADURASA (IV TAMAT)


Perangan 32 BAB EMPAN PAPANING GUNEM UTAWA PANGUCAP (M) Gunem kang becik durung mesthi bener. Gunem kang bener durung mesthi becik. Kang bener lan becik durung mesthi prelu. Kang bener, becik sarta prelu durung mesthi PAKOLEH. APA SABABE ? Guru kang aweh pretelan marang murid, panggedhe marang rerehane, bekel marang kuline, wong tuwa marang anake, …

Continue reading

SERAT MADURASA (III)


Perangan 20 Bab mratelakake : KAREP, SIR, TEKAD SARTA GAGAYUTANE (A) Gumolong karep katarik ing S I R. Runtuting “sir” katarik ing T E K A D. (x) Manawa wong ora duwe pangaweyan, atine sok krasa kasumpet, sarta bingung kewuhan lakon, kayata : Sadhela-sadhela mikir apa kang dikarepake. Terkadhang krasa nyut arep mangkene, nanging ora …

Continue reading

SERAT MADURASA (II)


Perangan 10 ALUS KASARING RASA PANGRASANE MANUNGSA BEDA-bedaning manungsa, katarik alus kasaring rasa pangrasane, ana kang banget aluse, ana kang banget kasare. Kaupamakna pucuking driji karo dlamakan. Pucuking driji bisa mbedakake gegrayangane : sutra, bludru, lenga, glepung, kapas kasa, kikir, rempelas. Nanging dlamakan ora bisa. Pucuking driji gampang krasane, dene dlamakan angel krasane. Manungsa kang …

Continue reading