alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT KAKI WALAKA

SERAT SILACALA (Serat Kaki Walaka Bag III)


Perangan III SERAT SILACALA  Kaanggit dèning : EMPU HARTATI ing MAMENANG  Panganggitipun nalika Taun Suryasangkala 852 Taun Cabdrasangkala 878. Ing salebetipun taun Wandaniya, Ètanging taun Suryasangkala 386, Tinengeran :  WEWAYANGANING BRAHMANA KATON MUKSA.  Kaètang ing taun Candrasangkala 397 Tingeran : PANDHITA TRUSING GUNA. Amarengi mangsa Kartika, kacariyos ing nalika punika Brahmana Raddhi katuran lintang surya, …

Continue reading

SERAT KAKI WALAKA (bag II)


Perangan II MANGUNAHING PARA PANDHITA SIDIK Ing mangkè anggelaraken mangunahing para pandhita sidik. Ing dalem Kadis anyariyosaken pangawasaning manungsa ingkang sampun katarimah ngilminipun. Nalika jaman nagari Demak kathah ura-uru, nyarengi dhatengipun tetiyang anama Sahida. Dhatengipun wau boten kantenan ingkang dipun jujug, amung ngelambrang kadi majenun. Ing ngriku Sèh Sahida wonten nagari Demak anggelar pangawasa, sagedipun …

Continue reading

SERAT KAKI WALAKA (bag I)


Perangan I Ing ngandhap punika amratèkaken rawuhipun para wali, ingkang sami lelana aniti pariksa ingkang amemarahi rubet-rentenging ngari Demak. Kala samanten sampun sami sapatemon kaliyan Kangjeng Sultan Demak, anyariyosaken angsal-angsalipun piyambak-piyambak. Wantuning para ahli ngèlmi, temah sami medalaken mangunah, kados ta, Sunan Giri kaliyan Sunan Kudus lajeng kawasa ngudanèni para kawula para kawula ageng alit, …

Continue reading