alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SEJARAH TAPEL ADAM

SEJARAH TAPEL ADAM pupuh 46-55 tamat


۩۩۩ Pupuh 46 ۩۩۩ ASMARADANA (www.alangalangkumitir.wordpress.com) Sangkala suka tan sipi, wus den ideni kang eyang, nanging sajroning galihe, sanadyan Sang Hyang Kesawa, kalamun maksih ana, kang ngungkuli sektinipun, tan arsa yen guronana. Sigra denira ngabekti, ngaras padane kang eyang, wus mundur saking ngrasane, lajeng mesat mring ngawiyat, mring nguntara samudra, katon tejane sumunu, yayah sundhula …

Continue reading

SEJARAH TAPEL ADAM pupuh 38-45


 ۩۩۩ Pupuh 38 ۩۩۩ DHANDHANGGULA (www.alangalangkumitir.wordpress.com) Duk miyarsa gya sujud saryajrit, ratuning mina [319] lara karuna, melas asih sesambate, dhuh lae Gustiningsun, kang satuhu pangeran mami, ingkang murba misesa, ing jagad sawegung, ingkang mboten kasamaran, ing saobah osik ing sagung dumadi, Gusti mugi tulusna. Haparing sih ing dasih kaswasih, ruwatipun cintraka kawula, mulyawa kadya waune, …

Continue reading

SEJARAH TAPEL ADAM pupuh 31-37


۩۩۩ Pupuh 31 ۩۩۩ ASMARADANA (www.alangalangkumitir.wordpress.com) Sira nini den timbali, ing ramanira Sang Nata, kinen mulata warnane, satriya jim ingkang prapta, ing kana ya weruha, panuju lan oranipun, padha pesajan kewala. Kumenyut sang raja putri, wantuning dyah wus diwasa, karaseng tyas supenane, kaya na empere uga, timbalane kang rama, sang kusuma kering sampun, sapraptanireng jro …

Continue reading