Category Archives: SERAT KEDUNG KEBO

SERAT KEDUNG KEBO


SEJARAH DIPANEGARA

Bismilah kala tinulis

warsa Alip kan lumampah

Jumadilawal sasine

Julurpujud wukunira

marengi tangal pisan

Buda Pon enjing rinipun

mangsa kalih duk semana.

Sengkalanira ingangit

boqmenawa kaleresan

rehning bodho pujanggane

windunipun windu Setra

ing mangke sengkalanya

catur ing, syaraning ratu

Dyan Dipati karsanira.

Wau Kanjeng Dyan Dipati

anggalih ayasa babad

in tembe kaparinake

dumateng ing putra wayah

buyut tanapi cangah

dadosa pangemut-emut

ing benjang sami ngertiya.

Ing akir kang dereng uning

sedaya samya emuta

gancare eyang lampahe

kalane dherek lampahnya

Kanjeng Gusti Pangeran

Kusumayuda puniku

sakundure Jeng) Pangeran.

Ing mangke Raden Dipati

pilenggah neng Purwareja

ingangkat Kumpeni Gedhe

Tuwan Besar nagari Olan

sarta jinujung drajat

leluhur sing rama Ibu

jumurung sarta nugraha.

Wiwitan dalasan mangkin

Dyan Dipati sampun wirya

wus dumugi sakarsane

ejrah Nabi dipun etung

sewu dwi atus warsa

seket taun tenggakipun

marma aran tanpa sirah.

Sengkala ejrah winarni

tataning netra awarna

sengkala Jawi raose

pandhita wikunng condra

sewu saptatus warsa

seket pitung dasa langkung

tunggal tenggak tanpa sirah.

Ri sampun den-sengkalani

yata wau kawarnaa

nagri Mantaram wiyose

Yugyakarta Adiningrat

Nata dinukan Suksma

dhumateng Yang Maha Agung

sirnane kabekta topan.

ASMARANDANA

Kasmaran samar ing galih

galihe pekir kang nistha

sangking sru sanget papane

kinunjara neng Semarang

mangkya seseming driya

amurwa lelakonipun

Pangeran Dipanagara.

Duk arsa mangun agami

ngrata ing rat tanah Jawi

carita puniku wite

anurun kagunganira

nenggih Mangunsubrata

Mister Jawa kang linuhung

pilenggah nagri Semarang.

Mangunsubrata ingkang wit

denya anurun carita

Babad Dipanegarane

Mas Behi SutanegaraPatih dibya ii) Samarai)

kang kagungan babonipun

Babad srat Dipanegara.

Nalika murwa ing kawi

mangun langening carita

ing Senen Legi wancine

tiga siyang tanggalira

songalikur kang wulan

Rabingulakir kang taun

Alip ing mongsa katiga.

Nuju Pujut wukuneki

sengkalane tanah Jawa

tata lawan) ajaring wong,

Mas Behi Sutanegara

dennya nurun carita

Dyan Dipati langkung wirya

ing negari Purwareja.

Amangke Raden Dipati

pan sampun jinunjung drajat

Kumpeni kang lairake

Tuwan Besar ing Nedherlan

wit sawabing luhurnya

sangking rama miwah Ibu

kasertan takdiring Allah.

Mila ta kangsi samangkin

Dyan Dipati langkung wirya

dumugi barang karsane

ejrah Nabi dipun etang

sirna tasik raningrat

menggah ing sengkala Jawa.

Bumi ardi resi siji

ing mangke amangun kondha

nagri Mentaram kandhane

inggih nagari Nayogya

praja ing tanah Jawa

rikala katekan bendu

sangking Allahu Tangala.

Kasmaran wedharing galih

Dyan Panji Jayasupraja

Undersetan wedanane

Magetan ingkang atmaja

Raden Tumnggung warga

Jayanegara ing dangu

ingkang jumeneng Bupatya.

Arja Winagun nagari

andeling Panaraga

mangke kinunjareng manon

wonten praja ing Semarang

ngriku manggih carita

nalikanira puniku

Pangeran Dipanagara.

Mangun prang neng tanah Jawi

dene ingkang paring kojah

cariteku sadayane

sangking Raden Ali Basah

gih Kerta Pengalasan

ing uni punggawanipun

Pangeran Dipanagara.

Lajeng rinipta ing kawi

rinenggeng sekar macapat

supados rahab kang maos

menggah lepating carita

inggih nuwun aksama

rehning kang marenggeng kidung

meksih lit tan wrin pribadya.

Nalika murwa ing kawi

Mangun langening carita

Ing soma manis wancine

Jam tri siyang nujeng tanggal

Sangalikur kang wulan

Rabingulakir kang taun

Prapalip surya duk katiga.

Julungpujud wukuneki

sengkala Jawi pinetang

tata lawang ajairng wong

kang kinarya purweng kondha

nagari ing Nayugya

anenggih sabakdanipun

Jeng Sultan dibuwang sabrang.

By alang alang