Category Archives: SERAT MALADI HENING

SERAT MALADI HENING


SERAT MALADI HENING

Amarsitakaken patrapping samadi,
sajatining panembah dhateng
Sang Hyang Sukma Kawekas

3e DRUK

SOLO
BOEKHANDEL M. TANOJO
1925

Kasalin saking aksara Jawa
Ing aksara latin dening :

Mas Kumitir
Sidoarjo,  10 April 2018

@@@

  1. [3]Lir sad pada myat gandanningsari, sanityasa sekungnging wardaya, gung kawén mrih wikanné, ing sari kang sinerung, sang saya sru pungsengnging kapti, katamanning gondarda, kang katyup ing bayu, temah ubayaning driya, yén wus pangguh panggonnanning punangsari, sinerung pangingsepnya.
  2. Sanépanné sedya kang wigati, lir sad pada myat warnanning puspa, kang nedheng kongas gandannv, mangkya wuryaning [4] kidung, kang sinawung wahayanning kapti, tinrappir dalampita, mring sagung prasunu, kang samya nedha utama, tutumannem tutumanning sonyaruri, mrih rurah rêgedding tyas,
  3. sarananné tan lyan saking suci, setya tuhu sagungnging laksana, sasana solah panganggé, ingkono margannipun sira wruh ing warana gaib patrap ingkang sanyata, sing liyepping turu, turuttenna anggannira, suku rapet adu tungkak tangan kalih, [5] parêk pupu sumalah.
  4. Lathi dhamis ilat madal nginggil nétra kalih dhipet Nyaring napas kang saréh panjing wetunné, poncadriya pinupus pangahenna mamrih udani, udaya kang tumampar, saking tukking ranu, ingarannan tirta marta, kang umili geng tan kendhata angalébbi, sakubukking jiwangga.
  5. Gatékenna obahing wigati, sagung rasa kang anéng rosrossan rasakna kang wruh rasanné, oter ingkang jumeglu[6]g kadya alun sru nempuh suci, caracap gung kacoppan ginggang gengnging ngalun kalulun linalin ilang, nulya lingkap iya ingkang angukuppi, rênggeppen rungkeppan.
  6. Yén wus pan trus pranawéng kapti, buka rana sakarêntek dadya, kadadyan sagung sedyanné, sinida dayéng tuwuh, lelantarran sarinning ngosik dhuh kulup ulattana, nugraha yén pangguh, panggonanné néng paéssan jroning car[7]min ana tunjung tuwuh langit ngalangut tiningallan,
  7. Tingal lan kang kongsi satiti, mamrih tétés trumongsa kahanan liru gon linuru rahsanné, dumadya tunggal wujud wajida wajibul wujuddi, sing temen tinemennan wignya nunggal wujud nanging kaki luwih gawat pangejummé saking kijab kang makiki, yéku kuthanning rahsa.
  8. Rahsa kita mor rahsanning gusthi, lah pesunnen bisa mor amisah, kakenan ing ka[8]na kéné, mangkono kang lugu, legutanné saking maligi, yén wus mangkono nyata, kanyatanning kayun lumayat mangayut jaman jinumken tri bawana ambawanni, wibawa salamnya.

 

@@@ i @@@